ZMSUkZIIStlll NIEUWSBODE. Zaturdag to October 1870. m li Ikellee, INSPECTIE Bekendmaking. K ennisgevin g. Nieuwstijdingen. [\o. 28o7e 27sle JaargA 5N. Iligchaams, Je voedsel j gedachte, Iondenen aangaande zich eene jm loop van en na veel zijne be- I gewreven |ting of on geringste Imeen. volgt: O 20,95. B - 20,50, e potten U [j den heet V RN NE te Spótht ford Street zag zicb tEMBER aan dhulf e jonge IR eeiic neden dê Zierikztd Hit. VA>' OMP. OP DE STRATH: IV. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee, maken bekend: dat op Zaterdag den 15 October e. k. eene Inspectie op de Straten in deze gemeente zal gehouden worden en noodigen de Ingezetenen uit om ieder voor zijne woning of erf, de stratenpaden, stoepen en goten, rein en zindelijk te houden, en alzoo de bepalingen van het policie-reglement behoorlijk na te leven opdat de strafbepalingen niet zouden behoe ven te worden toegepast. En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende, zal deze worden afgekondigd omgeroepen en iu de Zierikzeesche Nieuwsbode geplaatst. Zierikzee, den 5 October 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De fungr Secretaris J. Gr'. BETHE. RRANDSCB O UWING. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee brengen ter kennis van de ingezetenen dat op Maandag den 17 October eerstkomende en volgende dagen eeno ALGEMEENE BRAND- scciouwiisro door de Directie der Brandweer in de woningen der ingezetenen zal worden gehouden, overeenkomstig de bepalingen der Verordening tot voor koming en blussching van brand afgekondigd den 6 December 1855. Zierikzee, 1$ October 1870. De Burgemeester, B. C. CAU. De fung. Secretaris J. G. BETHE. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee maken bekend, dat als geneeskundige, voor het verrigren van den doodschouw bedoeld bij de wet van den 10 April 1869 (Staatsblad no.65), en voor het af geven der verklaringbedoeld bij art. 5 der wet van 1 Junij 1865 (Staatsblad no. 60), door hen is aange wezen de heer Jan Nicolaas Boomdocter in de genees kunde in deze gemeentedie in hunne op heden gehouden vergadering als zoodanig is beëedigd. Zierikzee, den 12 October 1870. De Burgemeester, B. C. CAU. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS, De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter kennis 'van de Ingezetenen dat er op Maandag den 17den dezer des namiddags te 12ure, op het Raadhuis alhier, eene openbare Vergadering van den Gemeente-Raad zal gehouden worden. Zierikzee, den 14 October 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De afkoopbaarstelling der Tienden. i. Vrijheid is niet alleen de hefboom onzer staatkun dige ontwikkeling, zij is de luchtstroomwaarin handel, nijverheid en landbouw tot wasdom kunnen geraken. Een groot Fransch schrijver heeft eens teregt gezegd dat de landen niet in kuituur worden gebragt naar mate van hunne vruchtbaarheid, maar vooral naarmate van hunne vrijheid. Vrijheid is de spil van onzen'gan- schen economische» toestand. Iedere belemmering, aan een der takken van ons volksbestaan in den weg ge legd, leidt tot kunstmatigen vooruitgang, tot beperking van rijkdom. Voor de zegenrijke werking van het be ginsel van vrijheid zijn scheepvaartregten de gehate tollinie» en zoo menig ander overblijfsel van bescher ming geweken, en de gevolgen zijn niet achterwege ge bleven. Handel, nijverheid stoomvaart hebben hoogere vlugt genomen en gaan voortdurend vooruit. Onze landbouw heeft echter nog steeds met een groote hinderpaal van ontwikkeling te kampen. Zal men dan vragenof den landbouwer verboden is zoo- danig gewas te teelen als hem goeddunkt? Dat niet. En toch Loeft meer dan eenige tak van nijverheid de landbouw zich te beklagen over gemis aan vrijheid. In vele opzigten hebben de elkander opvolgende Re geringen in de laatste jaren de belangen van den landbouw niet uit het oog verloren. Men heeft het wel eens doen voorkomen alsof de eene Regering meer de belangen van den landbouw bevorderde dan de ander. Zelfs landbouwers verblind door partij-iuzigtenhebben dit beweerd. Maar die opvatting stuit af op de waar- beid. Het was geene Regeringdie zich vrijzinnig noemde welke de gemaalbelasting afschafte waardoor san onzen landbouw eene groote weldaad werd ge schonken door de wegneming van de zware belasting die nog op het débouché zijner producten drukte, en die aan den inlandschen graanbouw de beste van alle markten, de inlandsche markt, voor een groot gedeelte afsloot. De finantiën van het land werden er zeker niet door gebaatmaar aan den landbouw werd een groote dienst bewezen. Ook .aan de partij, welke gewoon is zich de liberale te noemen heeft het aan geene égards 'zoor den landbouw ontbroken. De wet op het middel baar onderwijswelke de oprigting eener Rijks-land bouwschool beval; de kieswet, welke meer ontwikke ling bij den landbouwer dan bij den stedeling onder stelde, de voor den landbouw veeltijds gunstige wijzigingen 'n de wet op het personeel waren meest afkomstig ^att Ministerswelke de liberale beginselen waren nadeelen, ja die zijn te veld staanden oogst verwoesten. Nog worden door eene gebrekkige hypotheek-wetgeving aan den landbouw zware belemmeringon opgelegd. Nog zucht de landbouwer eindelijk onder den ondragelijken lasi van de tienden. Dien last te schetsen voor den Zeeuwschen landbouwer achten wjj onnoodig. De Nederlandsche landbouwer heeft over het algemeen niet te roemen over de natuurlijke vruchtbaarheid van den bodem. De ruwe natuurkrachten, die elders den landbouwer nog eene grondrente ver zekeren dat is eene buitengewone aanwinst ten gevolge van den natuurlijken en schier onuitputtelijken rijkdom yan den grond, zijn in Nederland niet voldoende om den landbouwer groote stoffelijke voordeelen te ver schaffen. De landbouwer in Nederland krijgt zijne ge wassen niet cadeau. Hij moet er hard voor arbeiden. De gewassen die op onzen bodem worden verbouwd zijn meest allen van uitbeemschen oorsprong. Om wel te slagen moeten die in eènmet groote kostenbe hoorlijk toebereiden grond worden gezaaid en gedurende hunnen groei op allerhande wijze worden verzorgd, en tegen nadeelige invloeden beschermd. De landbouwer werkt in het zweet zijns aanschijns, en streeft er aanhoudend naar zijn grond te verbetereu, ten einde na aftrek van pacht of rente en aflossing van opgenomen kapitaal en tevens van onkosten voor ge reedschappen en materialen, nog een goed dagloon over te houden. "Wat billijker, wat natuurlijker dan dat hij zelf de vruchten plukke van zijnen arbeid. Maar niet alle landbouwers zijn zoo gelukkig. Er zijn akker9 waarop sedert overoude tijden de verpligting rust tienden te heffen, of een ander evenredig deel der in kuituur gebragte gewassen, smaltienden, grove tienden, brijteude tienden, bloedtienden. Zij, die deze regten heffen, ontleenen hunne bevoegdheid aan eeuwen heu gende met stof overdekte titels. Zij hebben een ge heiligd regt. Toegegeven. Maar dat regt, hoe heilig en hoe eeuwen heugende ook, strookt niet meer met onzen tijd druischt aan tegen 'de staatkundige beginselen, welke sedert de Fransche omwenteling van 1789 gansch Europa regeren strijdt met de staathuishoudkundige be ginselen, welke sedert 1848 onze gansche wetgeving hebben doortrokken dat regt is door den loop der tijden in de openbare meening in minachting gebragtwant het tiendregt, hoe eerbiedwaardig ook door leeftijd, steunt op de onzedelijke overeenkomsteene soort van kans- overeenkomst datindieti het den pligtige behaagt zekere gewassen te telen de tiendheffer daarvan een tiende voor zich zal nemen, zonder eenigzins in de onkosten van den arbeid bij te dragen, en datindien de pligtige het in zijn belang acht zijn grond te verbe teren alwederom. het tiende deel van het verbeterd product zal worden afgestaan aan den tiendheffer, die zich aan den arbeid niets laat gelegen liggen en die geduldig de arbeidsproducten van den sonderhöorige" tiendpligtige in zijne voorraadschuren opzamelt. Ja zeker een oud en eerbiedwaardig regtvooral eerbiedwaardig, omdat het dagteekent van tijden van kerkelijke» en middeneeuwschèn dwang, maar volgens dat oud en eerbiedwaardig regt wordt de landbouw in zijn streven naar vooruitgang gestuit en wordt de land bouwer afgeschrikt verbeteringen van zijn grond te beproevenwelke volgens berekeningen van bevoegde landbouwersjuist tengevolge van den tiend hem in de eerste jaren verlies kunnen berokkenen en wordt deze tiendlast beschouwd, zoo als hij alleen kan wor den beschouwdals eeue hatelijke belasting op de verbetering der gronden, als een middel van exploitatie van den Nederlandschen landmanals een voortdurende hinderpaal voor de ontwikkeling van den landbouw. De landbouw bestaat in niets anders dan in eene eeuwigdurende worsteling van den mensch met den grond, dieus oorspronkelijke voortbrengselen, de lucht streek de temperatuur enz. Om dien strijd vol te houden behoeft de landbouwer kapitaalen die strijd zal met te beter uitslag worden gevoerd naar mate hij meer over ruimte van kapitaal beschikken kan. En juist deze aanwending van kapitaal wordt door het tiendregt tegengehouden of verhinderd. De tiendheffer neemt liet tiende deel weg niet van de zuivere winst, die den landbouwer van zijn nijverheid geniet, maar van de ruwe opbrengst der akkers. Bij de geringste verbetering van den grondwordt reeds het tiende deel het negende deelen zoo klimt de last opnaar mate de boer de energie, die hij bezit, wil aanwenden om zijn grond vruchtbaarder te maken. En daardoor, al zeggen nu honderd en duizend tiend- heffers, in koor met hunne onbaatzuchtige rentmeesters, dat het tiendregt is een oud en een eerbiedwaardig regt, het is voor den tiendpligtige een onregt, omdat het zijne vrijheid van arbeid belemmertomdat het tegen zijn streven naar welvaart een slagboom opwerpt., omdat hetdoor eveneens honderd en duizend tiend pligtige» op gelijke wijze te belemmeren eu te bezwaren den Nederlandschen landbouwdie behoefte heeft aan ontwikkeling en meer en meer door den buitenlandschen landbouw wordt voorbijgestreefdden slakkengang doet gaan. Zien wjj nuop welke wjjze men in de laatste jaren heeft beproefd den landbouw van dien looden keten te ontslaan. Maar nog drukken vele lasten op den landbouw. Nog zi]n wij in het bezit van eene jagtwet, die, om aan 'Uke Nabobs te behagendeD landbouwer het regt Afhoudt om de dieren te dooden, die zjjn akker be- Londen, 11 Oct. De Times meldt als gerucht dat Lord Lyons de noodzakelijkheid van een wapen stilstand heeft opgeworpen. Bismarck heeft daarop geantwoord dat hij overal vrede kou sluiteneen wa penstilstand echter alleen te Parijs. Temden, 12 Oct. De Daily-.Telegraph verzekert dat Burnside, de Amerikaansche gezant in Frankrijk, Zaturdag het Pruissisch hoofdkwartier verlaten heeft om aan Favre mede te deelen dat Bismarck geneigd is de verkiezingen in het departement der Seine toe te laten. De Times bevat het berigtdat 20 dorpen verbrand en 150 boeren doodgeschoten zijn door de Pruissen wegens onwettig oorlogvoeren. Omtrent den laatsten uitval van Bazaine bjj Metz, meldt de Daily News het volgende: Saarbrücken, 8 Oct. Gisteren namiddag ten één ure heeft Bazaine een wauhopende poging gedaan om zich door de Pruissen heen te slaan in de rigting van Thionville. Den vorigen avond hadden de Pruissen hem uit het dorp Ladonchamps verdreven en voorposten geplaatst te St.-Remy, Petites et Grand es Tapes en Maxe. Gebruik makende van de dikke mist, deed Bazaine een uitval en poogde hij door middel van zijn artillerie Ladonchamps te hernemen. Toen hem dit niet geluktedeed hij een geweldigen aanval op Petites et Grandes Tapes, hij vernietigde de voorposten eu zond een ontzaglijke troepenmassa op de Duitschers af. Hij nam de beide dorpen in, en trok het Moezeldal in totdat hij door het Pruissische kanon vuur van beide zijden van de Moezel gestuit werd, en door twee brigades landweer van het 10de legerkorps werd aangevallen. Het bataljon fuseliers van het 58ste landweerregiment werd bijna geheel in den pan gehakt en andere bataljons van hetzelfde regiment, zoowel als het geheele 59ste regiment, leden verschrikkelijke ver liezen, doch voor den algemeenen aanval van de geheele landweer en het 10do legerkorps moesten de dappere Franschen ten laatste wijken. Er had een levendig ge vecht met de bajonet plaats in Je dorpen. Generaal von Brandenstein werd gewond. De Frauschen gebruik ten hun geheele veldartillerie en infanterieen werden ondersteund door de forten St. Julien en St. Hay, doch bun nederlaag was volkomen. Het geheele 10de en 3de legerkorps en al de land weerdivisies waren aan de Duitsche zijde in het vuur zij leden zware verliezen en werden "aangevoerd door generaal von Voigt van het 10de legerkorps. Na deze laatste nederlaag is de kans op ontzet door Bazaine's legerkorps zeker zeer gering. St. Petersburg^, 13 Oct, Het ministerie van oorlog heeft nieuwe reglementen uitgevaardigd, krach tens welke de met verlof zijnde soldaten spoediger onder de wapens kunnen worden geroepen. Uit Spanje ontvangt men treurige berigten omtrent de gele koorts. De honderd duizend menschen, die uit Barcelona zijn gevlugthebben de ziekte in verschil lende plaatsen in de baskische provinciën, van Gerona tot Bilbao, verspreid. Den 4den October waren te Ali cante alleen 20 personen bezweken. De schrik is zoo groot, dat niemand, behalve de arme gezinuen, in de stad blijft. Er heerscht eene onbeschrijfelijke wanorde in de maatregelen, door de overheid iu de verschillende gemeeuten vau het oosten en zuiden genomen om ze voor die geduchte ziekte te behoeden. De spoorwegen willen geen koopwaren meer vervoerenomdat deze worden berookt, en daardoor vaak bederven en onbruik baar worden. Te CarthagenaMalaga en zelf te Cadix hebben de inwoners alles in gereedheid gebragtom bij het uitbreken der ziekte de stad te verlaten. De inkomende regten van Barcelonadie vroeger 5 millioen 's maands aan de schatkist opleverden, brengen thans niets op, daar er geen enkel schip iu de haven komt. Bij deze ramp komt nog eene andere: de zware stort- buijen hebben in Valencia en Murcia den geheelen op- geslapelden oogst verwoest en aan velen het leven ütttlUi Florence, 10 Oct. De Gazette Ufftziale bevat een dekreet, hetwelk bepaalt dat Rome en de romein- sche provinciën deel uit zullen maken van het koningrjjk. De paus zal evenwel zijne en waardigheid en alle persoonlijke prerogatieven van een souverein be houden. Bij de wet zal men de voorwaarde vaststellen die de onafhankelijkheid des pausen en de vrije uitoe fening zijner geestelijke waardigheid waarborgen. Een decreet benoemt Lamarmora tot stadhouder van Rome en de Romeiusche provinciën. Amnestie is ver leend aan eenige politieke en andere misdadigers. JFrawft rijft. Tours, 10 Sept. Ganibetta de moedige minister van binnenlandsche zaken welkealle gevaar verach tende, gisteren per ballon alhier is aangekomen, heeft de meest onbeperkte volmagt van de regering ontvangen, om de organisatie van legercorpsen in de departementen te regelen. Nog dienzelfden avond beeft hij eene pro clamatie uitgevaardigdwaarin hij verklaard dat de forten en de wallen van Parijs beter gewapend zijn dan men algemeen vermoed; thans zijn 400,000 man gewapend en 100,000 man mobile garde, benevens 60,000 man geregelde troepen. In de werkplaatsen worden kanonnen gegoten. De vrouwen van Parijs maken da gelijks een millioen patronen. Op de forten welke op 4 September slechts 500 stukken geschut bezaten, zijn thans 3800 vuurmonden geplaatst, elk met de noodige ammunitie voor 400 schoten. Volgens den minister is ieder te Parijs met den grootsten moed en allen met de meeste eensgezindheid bezield. Hierbij komt dat de regentijd en het herfstweder ophanden zijn, en de Pruis sen, voor de hoofdstad in bedwang gehouden en verre van hunne haardsteden verwijderd weldra door eigen onlusten verontrust zullen worden. Daarom roept hij het volk in de departementen toe: dat allen zich met geene andere zaken dan den oorlog bezig houden en de bevelen.van het bewind opvolgen. Dan zal de re- gering zich die gezindheid ten nutte maken, opdat de vijand weldra door onze wapenen, door den honger en door de natuur worde weggevaagd Onder de door het Fransche gouvernement publiek gemaakte brieven behoort ook een brief, welke dooi de koningin der Nederlanden aari den Franschen keizer werd geschreven op 13 Julij 1866gedurende den Oostenrijksch-Pruissischen oorlog en na den afstand van Venetië. Die brief bevat het volgende »Gij maakt u zonderlinge illusiënUw prestige is sedert de laatste veertien dagen meer verminderd dan gedurende uw geheele regering. Gij veroorlooft de vernietiging der zwakkeren gjj laat de insolentie en brutaliteit van uw naasten buurman bovenmatig ver meerdereu gij neemt een geschenk aan en gij hebt zelfs niet eens een vriendschappelijk woord over voor hem die u dat geschenk geeft. Ik betreur het dat gij mij als belanghebbende bij de quaestie beschouwt en dat gij niet het groot gevaar inziet van een magtig Duitschland en van een magtig Italië. Hot is de dynastie welke daardoor wordt bedreigd en daarvan de gevolgen zal ondervinden. Ik zeg u dit als de waarheidwelke gij te laat zult moeten erkennen. »Gij moet niet gelooven dat het ongeluk hetwelk mij in de ongevallen van mijn vaderland treft, mij onbillijk maakt of wantrouwend. Nadat Venetië was afgestaanhad gij Oostenrijk moeten helpennaar den Riju marcheeren en uwe voorwaarden stellen Oostenrijk te laten vernietigen is meer dan een misdaad het is eene fout. Misschien is dit mjjji lahtste brief, cïbch ik zou meenen te kort te doen aan eeivpude en innige vriendschapindien ik nu voor de laaiDKjp|g|^ niet de geheele waarheid zeide. »Ik denk wel niet dat zij zal worden aangertomim maar ik wil eenmaal kunnen zeggen dat ik alles gedaan heb om den ondergang te voorkomen van datgene het welk mij zooveel vertrouwen en zooveel genegenheid had ingeboezemd." RonLaix, 12 Oct. Tengevolge van de verminde ring van werkuren en het bericht, dat de fabriekanten waarschijnlijk genoodzaakt zullen zijn den arbeid door gebrek aan fondsen geheel te staken, hebben de arbeiders gedreigd de fabrieken in brand te steken als dit laatste gebeurde. Te Tourcoing hadden gelijke tooneelen plaats. Elders hebben de werklieden het vervoer naar Belgie belet van grondstoffen, die de fabrikanten voor de aankomst der Pruissen wilde bergen. Verscheidene wagenvrachten lin nen zijn daarbij verbrand. jPtittgikltmlr. Berlijn, 11 Oct. OfficieelUit Versailles wordt heden gemeld, dat een gemengd korps, zameugesteld uit de troepen der armee vau den Kroonprins, onder het bevel van den generaal von Tann gisteren een gedeelte der armee van de Loire in de nabijheid van Orleans heeft verslagen; bij die gelegenheid zijn 1000 man Franschen krijgsgevangen gemaakt en 3 stukken geschut veroverd. De vyaud heeft in de grootste wanorde de vlucht genomen. Bij het gevecht, hetwelk in den nacht van 27 Sept. 11. ouder de muren van Metz heeft plaats gehad, hebben twee Pruissische regimenten, door de duisternis misleid, gedurende geruimen tijd op elkander geschoten, waarbij aan beide zijden vele dooden en gewonden zijn gevallen. De zorg voor de verpleging van het 250,000 man sterke Duitsche leger vóór Parjjs kwelt de Pruissische leger aanvoerders. Kolonnes van 1500 tot 2000 man worden naar alle rigtingen heengezonden, ten doel heb bende des noods met geweld levensmiddelen op te eischen en zoo dat niet helpt, onderhandelingen aan te knoopen tot regelmatige verpleging door den aankoop van proviand. Het leger voor Parijs" lijdt alzoo thans gebrek. Het in den rug liggende terrein is uitgemergeldterwijl de spoorwegverbinding met Duitschland nog niet hersteld is, daar slechts hier eu daar gedeelten van spoorwegen overgebleven zijn. Dat men echter voor V4 millioen menschen en 100,000 paarden de levensmiddelen niet per gewone voertuigen kan aanvoeren, is begrijpelijk. Er moet dus zoo spoedig doenlijk getracht worden een einde aan het beleg te maken, temeer dewijl het nieuwe leger achter de Loire de Duitschers in den rug begint te bedreigen. Voor het oogenblik kan men tegen dit leger niets beginnen, dewijl men van de strijdkrachten voor Metz en Parijs niets kan afnemen. Nieuwe corpsen moeten dus eerst uit Duitschland worden afgezonden. Tegen Metz aanvallenderwijs te gaan is nutteloos; deze vesting kan slechts door uithongering tot overgave gedwongen worden. Men zal dus zoo spoedig mogelijk met het bombarde ment van Parijs een aanvang maken, en zoo dit niet helpt, zal een stormloopen onvermijdelijk zijn. Dat de liefde vindingrijk is, ondervinden de Duitsche soldaten voor Metz op treffende wijze, door hetgeen hun de veldpostbrieven al zoo medebrengen. Vau huis ont vangen zij sigaren, tabak, thee, chocolade euz. netjes tusschen bordpapier in briefformaat tot eene zwaarte van 15 lood ingepakt, Een paar kousen kwam in twee brieven aan. Maar ook koffie en andere extracten, be nevens likeuren, worden in goed geslotetie bussen die den vorm van een couvert hebben aan de krijgslieden aangebragt. Aardiger en vindingrijker nog is de wijze waarop zij geheele kleedingstuklcen, inzonderheid wollen hemden ontvangen. Deze toch worden in verschillende stukken, waarvan elk in een couvert past, verzonden, Zulk eene bezending viel het eerst aan een secretaris der veldpost ten deel. Zijn bruid had voor hem een wollen hemd vervaardigd. Eerst kwam per couvert de romp aan vervolgens in een tweeden brief de linker mouw. De regter, die in een derde couvert was gepakt, bleef langer uit, en kwam eerst aan, toen de man reeds vreesde, dat men te huis hem van het verlies van een arm verdacht hield. Doch eindelijk kwam de zwerver aan, en in dat couvert was tevens naald en draad om de stukken aaneen te naaijen. Het aantal Fransche krijgsgevangenen in Duitsch land bedraagt reeds 123,700 man behalve 3577 offleiereu. De gewonden zijn hieronder niet begrepen. Men kan dus bijna stellen, dat het totaal ruim 200,000 man is. Alleen in de Pruissische vestingen liggen daarvan 110,000 man. Volgens de Independance Beige is in de omstreken van Sedan langB de Maas de runderpest in lievige mate uitgebroken. In het kamp van Beverloowaar de gevangen genomen Fransche soldaten verblijf hieldenheeft inen een groot complot ontdekthetwelk ten doel had brand te stichtenom dan terwijl de Belgische soldaten met het blusscheu bezig waren de wijk te nemen naar Frankrijk. Dientengevolge zijn deze gevan genen naar verschillende vestingen gezonden. Allemaal*, 10 Oct. Dezer dagen kocht een hier woon achtig koopman in aardappelen en andere vrachten te Amsterdam eeae Tiuksche obligatie, doch was slechts korten lijd eigenaar, daar hij dat stuk op den eigen dag verloor. Aangifte bij de politie en andere publiciteit bleven langen tijd vruchteloos, tot dat zeker werkman te Amsterdam, raeenende dat in dezen veel

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1