ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 2856. 27sle Jaarg. Donderdag 15 October 1870. Bestoren en Adininistratien. INSPECTIE BRANDSCHOUWING. Nieuwstijdingen. JFV&wfttiifl. Door het postkantoor Thofen zijn de navolgende brie fen verzonden, waarvan de geadresseerden op de adres- ga vermeld, onbekend zijn. Gedurende de maand Julij 1870. BELG1E. Van het Hulpkantoor Oud-Vossemeer. Een aan KONDEED, MELI MAKKO te Antwerpen. Gedurende de 1ste helft der maand Augustus 1870. Van het Postkantoor Tholen. Een aan J. van der ZANDE, te Duivendijke. Van het hulpkantoor St.-Annaland. Een aan K. van OOST te Oud-Vossemeer. Van het hulpkantoor te St-Maartensdijk. Een aan P. HOLSTER te Middelburg, r, J. de VEEL, te Willemstad. Gedurende de maand Junjj 1870 is verzonden door het Hulpkantoor Oud- Fosse meer een brief aan het adres van A, van DOORN te Rochester welke persoon aldaar niet bekend is. OP DDE STRATEN. De BURGEMEESTER^» WETHOUDERS van Zie- rikzee, maken bekend: 'dat op Zaterdag den 15 October e. k. eene Inspectie op de Straten in deze gemeente zal gehouden worden eu noodigen de Ingezetenen uit om ieder voor zijne woning of erf, de stratenpaden stoepen en gotenrein en zindelijk te houden, en alzoo de bepalingen van het policie-reglement behoorljjk ua te leven opdat de strafbepalingen niet zouden behoe ven te worden toegepast. En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende zal deze worden afgekondigd omgeroepen en in de Zierikzeesche Nieuivsbode geplaatst. Zierikzee, den 5 October 1870. De Burgemeester B. C. CAÜ. De fung. Secretaris J. G. BETHE. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee brengen ter kennis van de ingezetenen dat op Maandag den 17 October eerstkomende en volgende m eene ALGEMEENE BRAND SCHOUWING door do Directie der Brandweer in de woningen der ingezetenen zal worden gehouden, overeenkomstig de bepalingen der Verordening tot voor koming en blusschiug van brandafgekondigd den 6 December 1855. Zierikzee, 10 October 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De fung. Secretaris J. G. BETHE. Louden, 10 Oct. In qene dépêche van Bern-storff aau Granville van 8 Oct. wordt volgehouden datEngelands onzijdigheid tegenover Frankrjjk sedert 30 Sept. partijdig is, 160,000 geweren zijn verscheept. De fabrikanten van Birmingham en Londen werken dag en nacht en de douanen laten alles passeeren. Engeland is een groot arsenaal voor Frankrijk Duitschland gelooft niet aan Engelands begeerte naar vrede, daar het den vijand van de middelen voorziet, den oorlog te verlengen. Indien die stand van zaken bljjft voortduren, kan men alleen rekenen op de oude bljjken van Engelands sympathie om de slechten indruk uit te wisschen die in Duitsch land te voorschijn is geroepen. De correspondent van de Manchester Guardian die sed n-t 18 Aug. met het leger van Bazaine bij Metz ingesloten is, heeft gelegenheid gevonden per ballon berigten te zenden aan genoemd blad. Hjj heeft alle middelen, zelfs een uitval tegen de Pruissente baat geuomen om aan die insluiting te ontsnappen, doch te vergeefs. In een brief van den 26 Sept. schrjjft hjj; „Van hier te komen is onmogelijk; hier te blijven is vervelend. Wij hooren alleen bij gerucht iets van de buitenwereld en eten paardenvleesch. Ik had heden een lekkeren schotel ezelslevev bij mijn ontbijt.'1 Aan een bloedver want schrjjft hjj: „Goddank ik ben zeer wel; paarden- vleesch is er in overvloed en wij hebben een goeden voorraad brood. Maar ik beloof u, dat ik nooit meer iets gemeèn of onrein zat noemen dat eetbaar is. Rundvleesch en schapenvleesch zijn sedert lang onbe kend; varkensvleesch kost drie gulden het pond; boter herinnert men zich nauweljjks meer; kaas, suiker, zout en honderd andere dingendie gewoonlijk voor nood zakelijk worden gehouden, worden thans beschouwd als ijdelhedenwaaraan men volstrekt niet behoeft te denken." Dit schrjjven geeft stof tot nadenken, want als het garnizoen van Metz de paarden opeet, dat eet bet inderdaad de cavallerie en artillerie op. Door Italiaausche bladen is de tekst van het antwoord van Pius IX op het bekende acbrjjven van koning Victor Emanuel bekend gemaakt. Het is van den 11 September gedagteekend en luidt als volgt: "Majesteit! Graaf Ponza di San Martino heeft mij een brief overhandigd, dien het Uwe Majesteit behaagt heeft ^1} te schrijven; een brief, onwaardig een toegenegen zoon der Kerk, die er eene eer in zegt te stellen, het katholieke geloof te belijden en aanspraak maakt op koninklijke loyauteit. Ik treed niet in bijzonderheden oyer den inhoud van dit schrijven, ten einde de smart, die de eerate lezing daarvan mij veroorzaakt heeft niet te vernieuwen. Ik breng Gode lof toedie beeft willen toestaan dat het laatste tjjdperk mjjns levens door Uwe Majesteit met bitterheid vervuld is. Wat overigens de in uwen brief gedane eischen betreft daarin kan ik niet bewilligen, en met de in dien brief vervatte beginselen kan ik mij niet vereenigeu. Ander maal roep ik God aan om mjjne zaak, die de Zjjne is, in Zjjne handen te stellen. Ik bid Hem, dat Hij Uwe Majesteit overvloedig zegen© en U de genade verleene, die gij behoeft." Tours, 9 Oct. Garibaldi is onverwachts hier aan gekomen. Het was onmogelijk hem aan het spoorweg station te ontvangen. Een luitenant der linietroepen die aan het station was, heeft aan Garibaldi aangeboden hem te escorteeren. Garibaldi hëeft daarop geantwoord dat hjj niet de gewoonte had te worden geëscorteerd er bjjvoegende dat zij zich op het slagveld weer zouden vinden om de Fransche republiek te verlossen. Zij zjjn te zamen naar de prefectuur gegaan met den heer I- 6embert. Garibaldi heeft vervolgens hoewel zeer vermoeid de leden der regering en den prefekt ontvangen. Mid delerwijl had een bataljon vrijschutters, vernemende dat Garibaldi was aangekomen, zich in den tuin der prefec tuur geschaard met een deel der bevolking, en verzocht dat Garibaldi revue over hen zou houden, ouder den kreet, leve Garibaldileve de republiek. Garibaldi is met Cremieux en Glais'^^pèin aan het venster gekomen. Hij was Ijjdende en kon niet buiten komen. Cremieux en Glais Bizoin hebben daarop revue gehouden over de vrjjschutters en zijn daarna bjj Garibaldi teruggekomen. Op verzoek van de vrijschutters omhelsde Gbiis Bizoin den held van Caprera in naam van het bataljon. Cre mieux sprak eenige warme woorden, waarop allen uit eengingen onder den kreet van leve Garibaldi, leve de republiek, leve Cremieux. Gambetta heeft te Mans den nacht doorgebragt en zal in den namiddag hier aankomen. Heden is Gambetta uit Parijs per luchtballon alhier aangekomen. Hjj begaf zich onmiddelijk naar Garibaldi. Vervolgens verscheen hij op het balcon der prefecteur en sprak tot het volk. „Ik ben hier geko men," zeide hij „om te werken; wjj moeten matig in onze loftuigingen zijn. Laat ons arbeiden want wij hebben geen oogenblik te verliezen." De Gaulois zegt dat een legercorps van 200,000 man gevormd wordt, waarmede de Pruissen in den rug aangevallen zullen worden. "Versailles, 10 Oct. Men verwacht nog heden een aanvang te kunnen maken met het bombardement van Parjjs, langs de geheele ljjn. Het Journal de Rouen deelt de -volgende bijzon derheden mede omtrent het spoorweg-ongelukdat dezer dagen op de Noorderbaan te Critottusschen Clères en Buchy, plaats had, en waarvan de telegraaf reeds met eenige woorden gewag heeft gemaakt. De trein voerde 383 jageis te voet, onder bevel van een kapitein. De meesten hunner waren oud militairen en hadden op nieuw dienst genomen. Een groot aantal hunner waren getrouwd. Bjj hun vertrek uit Boulogne had de bevolking hun eene warme ovatie gebragt want men kende den goeden geest dier troepen en hield zich overtuigd dat zjj voortreffelijke diensten aan het Vaderland zouden bewijzen. De kapitein benevens de eerste en tweede luitenant de eeuige officieren bij de troepen waren in den wagon gezeten die on middellijk op de locomotief volgde. Door een toeval zjjn zjj aan het gevaar ontkomen. Te Amiens werd nameljjk een van die bewegingen gemaakt, waarbjj de locomotief, wegens de richting van den weg, achter aan den trein wordt gebragt. De laatste rjjtuigen kwamen alzoo vooraan en allen die zich hierin bevonden werden öf gedood öf zwaar gewond. De trein, die over Rouaan naar Rennes zou vertrekken, had goed en wel Buchy bereikt en stoomde met volle vaart naar Clëres. Maar aan het station te Gritot week hij in plaats van ziju weg te vervolgen zjjlings op het spoor, aan welks einde een blok is, bestemd om hem te doen stilstaan. Op dat blok nu vloog de locomotief aanmet dat gevolg dat het verbrijzeld werd en vier waggons vanéén spleten. Door den schok is de ketting tusschen den vierden en vjjfden waggon gebroken. Hieraan had men het te dankendat de vaart der overige rijtuigen ge stuit werd eu meerdere ongelukken zijn vooi-komen. Het was nacht toen dit voorviel. De soldaten sliepen allen. Verschrikkelijk waren de kreten die men onmid- deljjk hoorde. Tot overmaat van ramp is het station te Critot ver van elke woning verwjjderd en telt het plaatsje slechts eenige honderde zielen. Spoedig kon dus de noodige hulp niet worden aangebragt. De sol daten die ongedeerd waren geblevenmeendentoen zij op die verschrikkelijke wijze ontwaaktendat zij door de Pruissen werden aangevallen. IJlings grepen zjj naar hunne geweren gereed om hun leven zoo duur mogelijk te verkoopen. Maar eenige seconden waren voldoende om hen met den waren toestand be kend te maken. Het geweer werd weggeworpen om hunne makkers te hulp te komen. Doch wat zij ver- mogten was niet veel. De chef van het spoorweg-station seinde naar Buchy, Rouaan en Amiens om hulp. Terzelfder tjjd liet de maire van Critot de alarmklok linden. De boeren insgelijks in den waan dat de vijand in aantocht was, kwamen gewapend met geweren en hooivorken. Langzamerhand kwam de hulp van geneesheeren uit de nabijgelegene plaatsendie geneesmiddeleninstru menten en het noodige voor verbandmiddelen mede- In het geheel zjjn dadeljjk 12 personen gedood en meer dan 100 gewond. Onder de laatsten zijn echter verscheidene zoozeer gekwetst, dat het aantal dooden waarschijnlijk niet bij eerstgenoemd cijfer zal bljjven. Een der gewonden heeft men reeds de beide beenen moeten amputeeren. In drie waggons was eene groote hoeveelheid kruid en patronen. Had er tengevolge van den schok eene ontploffing plaats gehad de ramp zou hog veel grooter geweest zijn. Een gendarme van Buchy escorteerde deze ammunitie. Hij zou plaats genomen hebben in den eersten wagon bjj den chef van den trein die verpletterd werdmaar op het oogenblik dat de trein zich in beweging zette, was hij nog niet gereed zoodat hjj snel moest loopen om den trein te halen. Dit ge lukte hem maar_ toen hjj den laatsten wagon had bereiktstapte hjj in dezenen zoo is hij aan een anders waarschijnljjken dood ontkomen. Een te Parijs ingesloten dagblad-correspondent meldt o. a. het volgende omtrent den toestand aldaar: „De regering heeft een statistiek uitgegeven van den mondvoorraad, van Parijs. Eiken morgen ontvangt iedere slager een zekere hoeveelheid vleesch, berekend naar de uitgebreidheid zjjner klandisie. De aanvraag is even wel altijd grooter^dan de voorraad, die slechts tegen een bepaalden prijs verkregen mag worden. Restauratiën o. a. kunnen geen voldoenden voorraad krijgen voor de bediening hunner klanten. Het werk staat stil. Mobiles en nationale garden ontvangen 1 */2 francs per dag. Nu is het, bij de te genwoordige prijzen, onmogeljjk voor een eenloopend gezel om voor die som voldoend voedsel te bekomen, hoeveel te minder dus voor mannen die vrouwen en kin deren hebben te onderhouden. Vroeger of later zal iedereenevenals de soldatenop rantsoen gesteld moeten worden. De boeren die naar Parijs gevlucht zjjn hebben he laas 1 liever oude bedden en meubelen dan mondvoor raad medegebragt. Behalve onze voorraad meel, schapen eu ossen hebbeu wjj 22 millioen pond paardenvleesch om op te teren, zoodat ik niet deuk dat wjj vooreerst honger zullen lijden. Maar de ellende zal onder hen, die geen geld hebben om eten te koopen, zeer groot zyn. Alles is nu reeds voorbeeldeloos duur. Ham kost 7 francs het kilo, bloemkool 1V2 francs het stuk, ge zouten boter 9 francs het kilo; een vet kuiken 10 francs; een konjjn 11 francs; een eend 9 francs, een vette gans 20 francs, enz." De correspondentie van de Indépendance in het hoofdkwartier van den Koning van Pruissen, schrjjft het volgende Versailles, 30 September. De belegeringswerken op verschillende punten van onze lijn van insluiting zjjn reeds zoover gevorderd, dat, zoodra het zware belegeringsgeschut, waarvan de eerste bezending hier heden aangekomen is, is gesteld, met het bombardement van Parjjs een aanvang kan gemaakt worden. De afsluiting der Fransche hoofdstad is volkomen; Parjjs is door een hermetisch gesloten kring omringd, die ten gevolge van de vele forten, die om de stad liggeneen omtrek beslaat van niet minder dan 70 mjjlen. De vjjand heeft geheel onverwacht de redoute van Pierrefitte ontruimd; die van Colombes in de tweede hoek, die de Seine in het noorden vormt, bezet hjj nog. Gisteren heeft het geschut der forten gezwegen, maar heden heeft de vijand een levendig vuur tegen onze stellingen te Meudou en Clamart onderhouden, de kanonneerbooten op de Seine ondersteunden het vuur der forten. Het moet gezegd worden dat de artillerie te Parijs, voornamelijk bestaande uit marinesoldaten oneindig beter bediend wordt dan de Frauache veld artillerie, die, omdat zij altijd te hoog rigtte, meestal miste. Eveneens is het waar dat alle afstanden rondom Parjjs zorgvuldig nagegaan en bij de artillerie naauwkeurig bekend zijn, waardoor het haar mogelijk is, elk schot te verbeteren. Evenwelniettegenstaande dit onweer sprekelijk voordeel, heeft het vuur der forten, hoewel eenige soldaten doodende of kwetsende, do voltoojjing der belegeringswerken niet kunnen.verhinderen. Uit vallen zjjn nog minder te vreezen, omdat de vjjand slechts over zeer weinig geregelde troepen heeft te beschikken. Het gebrek aan krjjgstucht bjj de mobiele garde, die aangevoerd wordt door officieren, bij meer derheid van steramen door haar gekozen, is daarenboven een beletsel te meer voor ernstige uitvallen. De houding der bevolking vau de omstreken van Parjjs schjjnt over het algemeen vreedzaam. De requi- sitiën voor het leger zjjn tot nog toe zonder geweld dadige middelen uitgevoerd. De vjjandige gezindheid der bevolking heeft zich tot nog toe alleen geopenbaard in het afsnijden onzer telegraafdraden. Ten gevolge van dit feit, waarop het militaire wetboek de doodstraf bepaalt, zijn in den namiddag van den 26sten Sept. een tuinman uit Bougival eu een burger uit Versailles ingevolge een vonnis van den krjjgsraadgefusilleerd. Afgeschrikt door strafoefening, heeft de bevolking rondom Parijsna dien tjjd geen pogingen meer aan gewend om onze telegrafische gemeenschap af te any den. geplaatst. Een eerste kogel trof den bal waarop het kruis was geplant, en terstond daarop trof een tweede kogel het kruis zelf. Welk een onwaardig comediespel gedurende dezeu oorlog is gespeeld door de Fransche regering, toen de ministers in het openbaar verklaarden dat Napoleon niet meer aan het hoofd der zaken stond, blijkt zonne klaar uit de stukken, welke op de Tuilerien zjjn gevonden en thans openbaar gemaakt. Uit die stukken blijkt o. a. dat op hetzelfde oogenblik dat de minister Palikao op de tribune in de Kamer op plegtige wijze de verklaring aflegde, dat de keizer niet meer het opperbevel over het leger had, eene depêche aan den keizer werd ge zonden waarin hjj over de bewegingen van het leger werd geraadpleegd. Uit al die stukken blijkt voorts dat Napoleon te Sedan nog het opperbevel voerde en het besluit, waarbij hetzelve aan Mac-Mahon werd opge dragen, wel gereed gemaakt, doch niet uitgevaardigd was. Berlijn8 Oct. Volgens eene depeche uit het hopfdkwartier bjj Metz ontvangenheeft Bazaine op gisteren weder een uitval gedaau. Na een hevig ge vecht, hetwelk tot in den nacht voortduurde, werd de vjjand overal teruggeslagen, met aanzienlijke verliezen. De keizerlijke garde was mede in het gevecht. De vjj and wierp op den regteroever der Moezel verscheidene divisiën tegen ons eerste en tweede legercorps. Een hevig kanonvuur had plaats. Onze verliezen beliepen 630 man. Volgens latere berigten omtrent dit gevecht, moet hetzelve vrij hevig geweest zjjn. Het schijnt dat Ba zaine een krachtigen uitval wilde wagen, ten einde op Luxembursch grondgebied te ontvlugten. Sedert den slag van Gravelotte hoorde men zulk een algemeen en geweldig vuren niet. De verklaringen van gevangenen komen hierin overeendat de misnoegdheid onder de troepen van Bazaine zulk eene hoogte bereikt heeft, dat zij door de Duitsche troepen heen slaan of sterven wilden. De discipline moet in de laatste dagen veel te wenachen over gelaten hebben. Het bombardement van Straatsburg heeft dertig dagenzonder ophouden, geduurd. Men berekent, dat de Pruissen meer dan driemaal honderd duizend ka nonschoten op de stad hebben gelost, hetgeen, gerekend naar het kaliber hunner vuurmonden, hun op eene uitgaaf van ruim 12 millioen francs komt te staan. De schade door het bombardement in de stad aan roerende en onroerende goederen toegebragt, wordt op 50 millioen francs geschat. Van de bezetting zjjn slechts 2500 man gesneuveld of gewond. Hoe uitmuntend het Duitsche geschut wordt bediend, is uit deze anecdote af te leiden Om aan de belegerden een proefje te geven van de buitengewone juistheid, waarmede de artillerie hare stuk ken wist te rigten, besloten de manschappen eener batterij om op een afstand van 2000 meters het vergulde kruis te treffen, dat boven op de spits van de hoofdkerk was Schiedam, 8 Oct. Een onzer ingezetenen werd dezer dagen vereerd met het bezoek van twee personages, die zich, na tal van hoffeljjke pligtplegingen en strjjkages bekend maakten als een voortvluchtige Franschman en zijn cicerone. Het doel vau huu bezoek was eenige ar tikelen d tout prix te verkoopen, daar de ongelukkige emigrant anders verpligt zou zjjn, die in de bank van leening te brengen. De eerzame burger, wien het geluk te beurt viel onder zoovelen uitgekozen te zjjn, uit muntende waren voor minder dan half den inkooprijs magtig te worden was zeer gevoelig voor de eer, een echten Franschman onder zijg dak te mogen ontvangen. Hij presenteerde de keererr^Rm zetel, en nam hunne artikelen in oogenscliouw. In het midden van het gesprek, dat de cicerone ver tolkte, viel den gastvrjjen Hollander in dat zjjne bezoekers welligt de eene of andere verversching zouden willen ge bruiken en daarom vroeg hij eensklaps: „Wilt u ook iets gebruiken meneer?" waarop deze gedachtenloos antwoordde: „O neen! ik dank u Een paar minuten later zag men beide vreemdelingen met hunne zelfde pakkage, en dus zonder iets verkocht te hebben, vertrekken. Middel liarnls, 11 Oct. Met genoegen heeft men hier gezien dat de Minister van Binnenlandsche Zaken bjj de begrooting voor 1871 een voorstel doet betrekkeljjk de haven alhier. In het vorige zittingjaar drong de heer J. J. van Kerkwijk op deze zaak aan bij den Ministermaar deze verklaarde dat de onder handelingen tusschen het rijk, de provincie en de ge meente nog niet afgeloopen waren. Thans deelt de Minister mededat de onderhandelingen tot uitslag hebben gehad, dat de haven zal hersteld worden waarvan de kosten worden geraamd op 40,000 gulden; een vierde hiervan komt ten laste van de gemeente en de overige drie vierde voor de eene helft voor het rijk en voor de andere voor de provincie. Een som van 7500 gulden zjjude de eerste helft der rjjks sub sidie die over twee jaren wordt verdeeldis op de begrooting gebragt. Gedeputeerde Staten zullen gedurende vijf jaren de haven met toebehooren onderhouden tegen eene vaste bijdrage van 5000 gulden 's jaars, onder bepaling, dat wanneer de kosten van onderhoud die som mogten te boven gaanin dat meerdere door het Rijk en de provincie, ieder voorde helftzal worden bijgedragen. Bruinisse, 12 Oct. Bij de begrooting voor 1871 stelt de Minister vau Binnenlandsche Zaken voor, om aan deze gemeente in ieder der jaren 1871 en 1872 een subsidie te geven van ƒ2750dus te zamen van ƒ5500. Tot toelichting herinnert de Minister, dat in de zitting der Tweede Kamer der Staten-Generaal van 27 April 1869 besloten werd aan den Minister te zenden een bij de Kamer ingekomen adres vau den gemeente raad van Bruinissebetreffende de verbetering der haven. Deze toezending geschiedde op voorstel van den heer J. J. van Kerkicijk. In dat adres werd het nut aange toond der verbetering van do havenopdat deze zou kunnen dienen als vlugthaven voor de binnenvaart, en als een veilige ligplaats der schepenuitgerust voor de vangst van visch oestersmosselen en garnalen. De gemeente Bruinissse zal ƒ8000 betalen de provincie een renteloos voorschot van ƒ7000 en een subsidie van ƒ3000. Ziei'ilczoe12 Oct. De persoon, welke Zondag jl. uit het huis van arrest alhier was outvlugt, is Maan dag namiddag onder de gemeente Bruinisse door den aldaar gestation neerden rijksveldwachter gevat, en dien zelfden avond naar het huis van arrest alhier terug- gebragt. "Volgens do Köln. Ztg. is prins Napoleon en prinses Clotilde in den Haag geweest. Ook prinses Mathilde heeft Nederland gepasseerd. In' een ingezonden stuk in het Vad. wordt gemeld, dat thans waarschij.nljjk ruim ƒ100,000 hij het hoofd bestuur vau het Roode Kruis beschikbaar is, afgezien van al hetgeen reeds besteed is geworden. Zoo zou het Haag8che Comité ook nog 12,000 beschikbaar hebben. De inzender waarschuwt tegen overdrjjving; vooral nu de oorlogvoerende mogeudheden, evenals zjj millarden bestemmen voor oorlogswerktuigen, wel eenige milioenen ten behoeve der gewonden zonden kunnen besteden. Tevens vraagt hij naar de bestemming van de schat ten die het Roode Kruis gezegd wordt in kas te hebben. Z. M. heeft herbenoemd als plaatsverv, kanton- regters te Zierikzee Mr. J. M. Isebree Moens en te Kortgene dr. J. H. Bijbcni. Op eene vraag, gedaan in de bijeenkomst van de Iuspecteurs van het lager onderwjjs. te Gravenhage gehou den, of een candidaat voor eene acte van lager onderwijs, die twee jareu in Pauseljjke krijgsdienst was geweest, tot het examen mogt worden toegelaten, is door den Minister van binnenlandsche zaken ontkennend geant woordnaardien de betrokken persoon daardoor zijn staat als Nederlander had verloren. Te 's Hertogenbosch heeft zich eene afdeeling ge constitueerd van den Bond, die werkzaam zal zijn voor de verbetering der jaarwedden van openbare onderwijzers. Aan het hoofdbestuur is de mededeeling gedaan dat reeds 24 onderwijzers uit 's Bosch en omstreken ver klaard hebben, lid te willen zijn der afdeeling, waarvan de schoolopziener in het 1ste district ds. F. B. Frosée, bereid willig de betrekking van eere-voorzitter heeft aanvaard.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1