PILLEN HOLIMY '*s ilvfcctlttttb. Meekrap-Berigt. «n, VERGADERING Steunende op den Bijbel, 1 Openbare Verkooping. Eene groote partij Afbraak Meubilaire Goederen, Een Woonhuis en Erve, Een fraaibruin Merriepaard, PILTlBlill Winter-A rti ke 1 en DEHELoSirMHTHCItirm tegen Brandgevaar, verzekert tegen zeer billijke en vaste premiën: LS Wed. J. C. Massee en Zoon Smidsboor-Macliines. 'i k N. II. SPIER, f Pommade Depurative Ê- 'X J. J. LOOBEEK te GOES, I 1 A 1 1 A i 1 I avond aangekomenen geen onderkomen hebbende hadden zjj eene schuilplaats gezocht in een uitgegraven hoek van den berg tegenover het spoorwegstation. In armoedige lompen gehuld, waren de kinderen ingeslapen, en de ouders waakten op eenige passen van daar. Eens klaps stortte er eene groote massa zand van den berg naar beneden, met dat ongelukkig gevolg, dat de kinderen er ouder werden begraven. Op de hulpkreten der ouders, kwamen de beambten van het station toegesneld, eu men begon ijverig het zand weg te ruimen. Twee knaapjes, het eene 5 en het andere 6'/2 jaar oud, waren reeds gestikt; een meisje van 14 jaar had den voet verstuikt, en een kind van 18 maanden was gekneusd. De twee knaapjes en het jongste kind behooren tot hetzelfde huisgezin, waarvan men onmogelijk de wanhoop zou kunnen afschilderen. Colmsehatc, 6 Oct. Behalve 1000 aan de Ned. Herv. gemeente te Deventer is door zekeren Jan Lukasvroeger boerenknecht alhieren voor eenigen tyd te Deventer overleden, aan de Herv. gemeente alhier gelegateerd de som van ƒ900. Van de rente, die dit kapitaal afwerpt, moet éénmaal per jaar aan oude en behoeftige gemeenteleden levensbehoeften enz. uitgedeeld worden. 6 Oct. Gisterenavond ten ruim 10 ure heeft de 70jarige mevr. Lwonende in het oude mannen-en vrouwenhuis in de Papenstraat alhier, op een jammerlijke wjjzo een einde aan haar leven gemaakt, door achter de Oude Kerk in de gracht te springen. Ofschoon zij slechts korten tijd in het water heeft gelegen daar zij er onmiddellijk door de werklieden van den heer Regter in de Choorstraat, hoewel met veel moeite, werd uitge haald mogt het aan de terstond aangewende genees kundige hulp niet gelukken have levensgeesten weder op te wekken. Naar men verneemt, werd zij door iemand huiswaarts geleid, doch tukte zich, op gemelde plaats gekomenplotseling los, ten einde haar heilloos voor nemen ten uitvoer te brengen. Brouwershaven8 Oct. Heden arriveerde alhier ter reede het schip Maria Adrianakapt. Ruhaak, komende van Batavia. Bij het tifijnenkomen dreef hetzelve tegen een Amerikaansche schoener en verloor daarbij de kluiverboom, van daar dreef het tegen de punt van Zr. Ms. ramtorenschip Schorpioen, waardoor het schip lek werd. Onmiddelyk zijn manschappen van de Schorpioen overgegaan om te helpen pompen, terwyl twee sleep- booten het schip tegen Dwars-in-den-weg aan den grond zetten. Het schip zit tot aan het dek vol watereenige vaartuigen, met drooge koffij beladen, zijn alhier aan gekomen, terwijl grootere ligters derwaarts vertrekken. Ziei*ilcz:ee, 10 Oct. Gisteren morgen is uit het huis van arrest alhier ontvlugt de persoon van J. F. Weicher, veroordeeld wegens diefstal te St.-Pbilipsland en wiens straftijd op 6 November a. s. eindigde. Niettegenstaande de ijverigste nasporingen, is het der justitie tot nu toe niet mogen gelukken den ontvlugtte op te sporen vermoedelijk bevindt hy zich in het eiland Schouwen. Het voorsteldoor den heer van Houten bij de Tweede Kamer ingediend, beoogt vier wijzigingen in de wet op de personele belasting: 1.° om by de taxatie van de huurwaarde de ruimten uitsluitend gebezigd tot uitpakking en uitstalling van goederen d. i. de winkels, buiten aanmerking te laten 2.° om eene her ziening der huurwaarde te erlangen van de perceelen waarvan de huurwaarde niet in de laatste acht jaren op nieuw is geregeld3.° om het onttrekken van stookplaatsen aau de belasting voor te komen en 4.° om het tarief voor de berekening van de waarde van het meubilairindien daarvan geene taxatie gevraagd wordt, te verhoogen. By de behandeling der wet op de middelen ten vorige jare heeft de voorsteller bij de regering op het voor dragen dezer wijzigingen aangedrongen. Het voorstel heeft ten doel, de personele belasting, en dienvolgens ook de daarop geheven provinciale en gemeentelijke opcenten en de directe gemeentelijke be lastingen voor zoover zy naar den grondslag huur waarde geheven wordt, billijker te regelen. Men verneemt dat de nieuwe postwet met 1 Ja nuari) 1871 in werking zal treden. Gelijk men weet, is daarbij aan de regering de bevoegdheid voorbehouden om haar geheel of bij gedeelten in te voeren. De voor bereidende werkzaamheden zijn echter ver genoeg ge vorderd, om een geheele invoering te veroorloven. Onder anderen zal men met 1 Januarij op elk postkantoor correspondentiekaarten kunnen bekomen bestemd om korte correspondentiën, waarvan de inhoud niet geheim behoeft te blijven, voor 2'/2 cents door het geheele rijk te verzenden. Gcmen{j<lo berig-ten. De Beijersche regering heeft de winterjassen voor het leger reeds in de maak gedaan, en de Pruissische bovendien nog 600,000 paar winterlaarzenwelke laatste ƒ6 het paar kosten. Allemaal uitgaven voor de goede zaak! Ondertusschen blijkt er uit dat men vooreerst niet' naar huis denkt te komen. Binnen weinige dagen zal eeu vijfde Duitsche armeekorps gereed zijnhetwelk besterad is om in het zuiden van Frankrjjk vooruit te dringen. Een Fransche generaal, die bij Sedan ge vangen genomen was en op zijn eerewoord vrijheid had zich vrij naar Duitschland te begeven, heeft dit zeker anders begrepenalthans hy is naar Parijs gegaan. Nu zeggen de Pruissendat de kogel voor hem klaar ligt, als zy hem nog eens beet krijgen. Het komt nu uit waarom de ex-keizerin van Frankrijk niet bij citoyen Bonaparte wil komen. Hij heeft een ongeluk gehad met eene dame, de slotvoogdes van het kasteel de Monchy. Maar daar wist Napoleon een loopje op; er werd met baar onderhandeld en geconstateerd, dat de keizer geen schuld had aan de geboorte van het kind; terwijl bij een ander contract de jonge moeder eigenares werd verklaard van het prachtige landgoed de Monchy, en nu zal de kleine wel spoedig een ander paatje krijgen. Dit is nu wel slim verzonnenmaar mevrouw Bonaparte is daar niet mede te paaijen die weet ook wat er te Parijs zoo al voorvalt. Het woord „Prois" wordt in Frankrijk als eene beleediging beschouwd, zelfs die het wagen durfde ora te Parijs eene vischvrouw voor eene Pruisin uit te schelden, werd zeker doodgeslagen. De stad Rome telde dezen zomer: 48 kardinaals, 650 bisschoppen, 1609 priesters, 3023 monniken en 2039 nonnen. Een klein legertje kostgangers dat niet veel doet. Te Straatsburg is de bevolking maar niet ingenomen met hunne aanstaande broeders. Niet zelden worden er soldaten op hunne posten doodgeschoten, en de daders die gesnapt worden bepaald ook. Napoleon is zulke maatjes met koning Wilhelmdat hy zelfs Pruissische troepen mag inspecteren. De vorsten zyn dus al wonderlijke passagiers. Het talmen der Pruissen met een aanval op Parijs, wordt vergeleken by een voorzigtig man die een bijenkorf wil openbreken. Hy moet goed bedekt zijn, om soms door de bijen niet verschrikkelijk toegetakeld te wordenen zoo is het met de Pruissen ook; als zij niet achter eu voor goed ingerigt zyn dan zouden zy voor Parjjs het wel kwaad kunnen krjjgen. De Franschen hebben de boeken der nationale bibliotheek eu andere kostbaarheden in kel ders geborgen en met zakken aarde bedekt. Ook zegt men dat er in riolen nog al veel geborgen wordt. Het vervoeren van doodkisten moet een list zijn, en geen lyken bevatten. Zij moeten gevuld zyn met kost baarheden van groote waarde, die zoo naar Pruissen worden vervoerd, om niet door de Franschen gekaapt te worden. Thiers heeft by den keizer van Rusland het middagmaal gebruikten is er nobel ontvangen. Thans moet hy zich te Florence bevinden. D_e paus is 9edert den intogt der Italianen nog. niet uit zijn paleis geweest, hoewel hij goed gezond is. Of hij te Rome blijven zal is nog niet beslist. Te Rome zegt men, dat de paus met den dag meer geneigd wordt tot eene verzoening, en dit is zeker, als hy slechts een vinger toesteekt, de Romeinen zoo wel als de Italianen de geheele hand zullen grijpen. Maar de jezuiten zyn daar tegen, die willen liever tweedragt, zoodat eene verzoening niet zal gelukken. Een timmermans-zoon te S. moest zijn spraakdeel wat in toom houden, anders zal het door een naaldridder nog vast genaaid worden; maar: Het is maar wind en weinig geld, Waar hy zoo is op gesteld, En daar hij dit niet krijgen kan, Snapt hij als een dolle man Eu men kan het hier bemerken Gekken kent men aan hun werken. Kerknieuws. Door het Provinciaal Kerkbestuur van N.-Holland is den 6 Oct. tot de predikdienst toegelaten de Heer Karei Eduard van Griethuijsen,vauOndega, provincie Friesland. Mijne onderzoekingen over de monsters MEEKRAP van den laatsten marktdag geven de volgende uitkom sten, als: van Teelt TO. Van Sirjansland. AVN. 2 v. oub. 13 °/0 a. AM. 3 8 >- CVE. 2 10 MLB. 2 10s BBZ. 3 11 AN. 3 86 Van Ouddorp. KM. 2 v. onb. IQ5 °/0 a. JL. 2 9 DWMSL.2 165 JHM. 4 95 WMT. 2 11 CET. 1 135 PSF. 1 11 Van Burg sluis. JHS. 1 v. onb. 9 °/0 a. AB. 4 105 MDB. 1 8 CVDW. 2 11 AKL. 2 11 HDT. 1 165 LBAZ. 2 85 DWJT. 1 95 Van Cortgene. PW. 1 10 FDK. 4 v. onber. 8 °/0 a. ÜZA. 1 13 WW. 2 9 Amsterdam, 28 September 1870 M. E. BOUR. Van Brouwershaven. AG. 2 v. onber. 10 a- Van Dreischor. JDV. 2 v. onb. 11 a. PMDV. 1 85 KPVP. 2 9 JTL. 1 9 RGDK. 1 10 Van Zonnemaire. GH, 3 v. onb. 8 °/0 a. JSD. 3 9 NK. 2 95 FH. 2 8* Van Bruinisse. MLB. 2 v. onb. 13 °/0 a. BML. 2 13 Van Goedereede. DZD. 2 v. onb. 13 °/0 a. Biu'gerlijke Stand te Zïerikzee. g e b o e en 8 Sept. Eene dochter van P. van der Ree en J. van de Velde. 9 dito. Eene dochter van P. C. van Wezel en A. van Dijke. Eene dochter van C. Aleman en P. Horrevoets. 11 dito. Eene dochter van M. Kort en J. van der Klift. 14 dito. Eene dochter van J. S. Pilaar en P. J. van Borrendam. Een zoon van J. den Boer en A. C. Rombouts. Eene dochter van J. Leij- deklcers en J. M. Smits. Een zoon van H. Koevoets en A. Plaum. Een zoon van J. de Vlieger en M. Legemate. 16 dito. Een zoon van C. Le Clercq en C. J. Brandt. 17 dito. Een zoon en eene dochter van J, H. Vos en J. van der Maas. 18 dito. Eene dochter van W. Juijn en M. de Keijzer. Een zoon van C. Jasperse en H. F. Schouten. Een zoon van H. Vroegop en S. H. Pampoene. 19 dito. Eene dochter van J. den Hartog en M. J. Maijs. 22 dito. Een zoon van H. van Schaagen en N. de Bruijn. 23 dito. Een zoon van G. A. de Looze en L. L. Hocke. 24 dito. Eeno dochter van A. Verseput en G. van Erp. Eene dochter van J. van der Ploeg en J. van Dyke. 26 dito. Een zoon van J. Wetting en J. J. Proost. 27 dito. Eene dochter van C. Tuytel en H. M. C. de Vroome. 28 dito. Een zoon van P. F. Guinee en W. C. Schouten. Steenbergen, 8 October 1870. Ondertrouwd M. CORSTIUS, Lz. Weduwnaar van E. M. C. Fortüijn i en J. L. WIJNMALEN. Volstrekt'eenige kennisgeving aan familie, vrien den en bekenden. Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze geliefde moeder Mejufvrouw PIETRONELLA FREDE- RIKA den BOER, Weduwe van den Heer F. C. Cats, in den ouderdom van ruim 68 jaren. Zierikzee, J1 Uit aller naam, 8 October 1870. i M. de LANGE CATS. Tot onze innige smart overleed heden na eene ongesteldheid van weinige dagen, onze geliefde moeder CATHARINA WILHELMINA va.n DALEN Weduwe P. van Poortvliet, in den gezegenden ouderdom van 84 jaar en ruim 5 maanden. De gegronde hqop dat zy in betere gewesten is overgegaan, doet ons, hoejvel ter neergeslagen, ten volle berusten in den wil des Aller- Hare kinderen J. van POORTVLIET. N. van de VAATE, geb. van Poortvliet. Algemeene kennisgeving. St.-Maartensdijk, 8 October 1870. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, ons eenigst geliefd Dochtertje, in den ouderdom van ruim drie taaanden. Zierikzee, t J. van SCHELVEN. 9 October 1870. h T. van SCHELVEN, tsy Pijeeling. Strekkende tot algemeene kennisgeving zoowel binnen als buiten deze stad. De ondergeteekende betuigt by dezen zijnen hartelyken dank aan allen wier belangstelling hem is gebleken by zijne verkiezing als Lid der Provinciale Staten van Zeeland. B. G. van der HAVE. DER KIESVEREENIGING op Woousdaff.len J9 October 1870, 'S AVONDS TEN 7 URE, in het Lokaal DE.TOEVLUCHT. Namens de Directie, J, M. BOUVIN. Den LEDEN der Commissie voor de Hard draverij te Renesse wordt kennis gegeven dat op Donderdag den 13 October 1870, ten V/2 uur, ten huize van den Heer ZANT VOORT, relteniiigr en verantwoording zal worden gedaan van het gehouden beheer. Mr. J. A. BOLLE. Op Donderdag 13 October 1870, 's voormiddags 11 ure, zal de Deurwaarder J. FRANSE^j^ö-de voormalige Weverij te Zierikzeein 't openbaar vèrltoopen: als: PLANKEN, RIBBEN, RAMEN, DEUREN, KO ZIJNEN enz., eene partij BRANDHOUT en meer andere Goederenalles afkomstig van genoemde Wevery waar het dagelijks te bezichtigen is. De Notaris J. M. BOUVIN zal, op Vrijdag den 14 October 1870 des voormiddaga ten 10 ure, ten huize en verzoeke van J. KOOIJMAN, in de Nobelstraat te Zierikzeepubliek presenteren te verlcoopen EENE PARTIJ bestaande in TAFELS, STOELEN, CILINDER-BU REAU, KASTKLOK, BED. met TOEBEHOOREN PORCELEIN-, AARDE-, GLAS-, IJZER-, KOPER- en TINWERK, KLEFRREK, TOBBEN en TONNEN, EMMERS, BRANDHOUT eu vele audero GOEDEREN De Notaris J. van der BENT zalten verzoeke van zijnen principaal, op Zatiir- dag- SQ October 1870, 'smid- lags ten 12 ure, in het Logement van den Heer M. AUGUSTIJN, te Zierikzeepubliek aan den meestbiedende verkoopen staande en gelegen in het Maalstraatje te Zierikzee wijk B, No. 375, sectie A. No. 390, groot 63 Centiares. Inmiddels uit <le liancl to koopt/^evra- gen bij genoemden Notaris. lik TE K 0 OP: tusschen de vier en vijf jaren oud mak in het tuig. Te bevragen bij den Heer J. KELLER, Jr. If De ondergeteekende bericht bare begun- tigers dat zy heeft ON TV A NGEN eene ruime keuze VOOR DAMES EN KINDEREN. Tevens beveelt zij zich aan tot het MAKEN en VERMAKEN van alle soorten van Bontwerk. Voorts heeft zij ontvangen eene ruime sortering lo.i, gebl-eiile GOEDEREN, gekleuvde Wolle? SAIJETTEIV enz. Tevens nog voorradig Iv A li III TT IdlN LOOP ERS en BIJISMANDJES. Dam, B, 86. VOORBEITEL—PHA.FF. VAN ALGEMEENE ASSURANTIËN WOONHUIZEN 60 Cents per ƒ1000 'siaars. MEUBELEN 75 - WINKELHUIZEN 75 - KOOPWAREN ƒ1,- - Informatiën bjj de Agenten C. van der VLIET Dz. te ZierikzeeL. BOOGERD Az.te Brouwershaven en J. C. M. van RHEEte Haamstede, te GOEShouden voorradig KAFMOLENS van ƒ45.—, ƒ52,50 en ƒ60.- die in eens schoon uit het kaf malen. WASCHMACHINES van ƒ24.—. STOUT'S DORSCHMACHINES en TREDMOLENS. Ëngelsche DORSCHMACHINES met ROSMOLEN BA.SOTJEEIV om tot 150 kilos te wegen voor 12 POMPEN die niet bevriezen, om de koebak te vullen van ƒ11.ƒ13.en ƒ15. Kogelvormige KOFFIJBRANDERS benevens vele andere WERKTUIGEN voor landbouw en. industrie. Nieuw model STROOSNIJDERSniet zwaarder vliegwielen als tot nu toe door ons geleverd. ZAAIMACHINES van drie versqJiiHende en verbeterd systeem. Heereu Smeden genieten RABAT. verscjiill J, L. PINTOgebrevetèerd Tand meester der Vereenigde Staten van Amerika te Middelburgzal DON DERDAG a. s. wederom te Zierikzee te spreken of te ontbieden zijn over alle Tand- en Mondgebrekenliet 11- zetten van Kunsttanden volgens de nieuwste methode, bij den heer M. AUGU^TEIJN, in het Logement »DÈ KROON." *U£TE Ver*wei- te Middelburg, is DONÖERDAG en VRI. DAG te ontbieden in het Hotel „Ï)E FAAM." LIJ- Onfeilbaar middel tegen schilvers of roos. Deze POMMADE bevordert zeer den groei van het Haar, maakt het glanzend, krachtig, vol en belet bet vroegtijdig grijs worden en uitvallen; de roos of schilvers neemt zij by na onmiddellijk weg, bevat niet het minst schadelijke bestanddeel, en wordt door voorname Genèesheeren zeer aanbevolen. Prijs 'YSN ct., met gebruiksaanwijzing. Verkrijgbaar bjj de Heeren J. E. THEEWIS, Coiffeur te Zierikzee; J. P. van der DOES, te Goes, en J. A. BROUWENAAR, poiffeur te Middelburg. lR, poi Gal - Aandoeiiingen. In de lente, en tegen liet einde van het jaar is niets meer algemeenen ziju weinig kwalen meer bedroevend dan die aoort van ziekten, welke vau eene van streek geraakte lever af hangen Misselijkheid, hoofdpijn, lusteloosheid, slechte eetlust, worden dadelijk herkend teekenen van leveraandoeniug te zijn, welke men spoedig kan genezen door de werking van dat orgaan we der in orde te brengen De Pillen van HoJIoway oefenen eeuen heil- /.araen invloed uit over de gal-afscheidingenen over geheel Groot Britannie en zijne koloniën, zijn zij als zoodanig bekend, en worden zij gewaardeerd Deze Pillen genezen nadat al het andere feilt. Menschen die jaren lang aan galziekte, hoofdpijn, t-n leverkwalen geleden hebben, hebben door deze Pillen hunne volkomen gezondheid en eene goede spijsvertering weder gekre gen, ofschoon zij vroeger niets van het leven genoten Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes Pillen van ƒ0,80 1,85 ƒ3,—ƒ6,75 ƒ13,50 20,95. Potjes Zalf van - 0,80 - 1,85 - 3,— '- 7,05 - 13,85 - 20,50. Ziju op franco aanvrage a Comptaut te bekomen bij den heer J. BALCz te Zierikzee, B. v. ASPEREN VERVENNE te Goes, STELLINGWERFF REINTEMA Hoofd-De'pöthouder te Leeuwarden, alsmede te Londen in de 533 Oxford.Stree vroeger 244 Strand. TERSTOND of met NOVEMQJZR een bekwame SCHIPPERSKNECHT benoodigd, bij J. SCHILPEROORT te Bruinisse. i Benoodigd tegen 1 MEI 1871, twee bekwame BOEREN-KNECHTS, hun werk grondig verstaande, bij DE BORST DOORN te Oosterland. Brieven franco, doch^lj persoon. )chi liefs sf f.fl t.rp einde DECEMBER in diensfrte treden, wordt buiten in een klein gezin gevraagd, eene DIENSTBODE, P. G., als meid alleen. Yéreischten zijn: goed te kunnen I-colten, met de fijne waseh om te gaan en tevens huiswerk te verrichten. Loon S*0 gulden. Met overlegging vau goede getuigschriften zich met franco brieven te adresseeren onder No. 101 bij dón Boekhandelaar P. SOMERWIL, te Leiden. A L Met NOVEMBER eene BURGER-DIENSTME benoodigd. Adres Uitgevers dezes. Met NOVEMBER 1870, eene DIENSTMEID benoodigd, onder Oosterland bij A. VISSER, Jz. Jij HEEFT ONTVANGEN EENE GROOTE SORTERING IN DIVERSE MODELLEN tegen veel verminderde pryzen, geschikt voor NaaistersKleer- eu Schoenmakersalsmede voor huishoudelijk gebruikbenevens HAND-MACHINES. Voorts: MACHINE-OLIE, GAREN en ZIJDE in alle kleuren. Onderrigt wordt gratis verstrekt en op voordeelige conditiën verkocht. Eenige MACHINES zijn te bezichtigen bij «J. "V.AJV KRIEKENLange St.-Jansstraat te Zierikzee Uitgevers: DE LOOZE WAALE, Gedrukt bij de firma: DE LOOZE COMP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2