j 3 ECHTE BUI IN AMERIKAAN» NAM Hl SC 1IIN EN. iBOOTI PB1JSV IBllBBBfiilia Meekrap-Berigt. 28 VAN MIDDELBURG OP ZIERIKZEE. EVANGELISATIE Vorige Prijzen. Prijs van af heden. f Bank van Leening. DE BIIEUDSCHE HYPOTHEEKBANK, HYPO TH EEK BRIE VEN Publieke Verkooping, Een netten INBOEDEL Openbare Verkooping. Eene groote partij Afbraak eene SCHUIT, TE ie o o p Een fraaibruin Merriepaard KAST KLOK, !j nieuw BILLARD, J. PINO, te Zi er ik zee, Koning's Marine-Zakboek, H. VON GIMBORN, Anather in-Mondwater van Dr. J. G. PO PP, °]l Een Broodbakkers-Knecht, l kwestie nu eerst zal beginnen. In Beyeren is de bevolking voor den vrede, en verwacht, dat de aante- bieden vredesvoorwaarden gunstig zullen overwogen worden. Van Frankrijk mag er wel schadevergoeding in geld gevorderd worden, maar geen afstand van grond gebiedvóór dat de bevolking bij stemming daaraan hare goedkeuring hecht. Voor zulke redeneringen wor den de volksvrienden in Puitschland in het kot gestopt. Als bewya hoe groot de magt der geestelijkheid is in Beijeren, kan dienen, dat, wat de regering verbied om afgekondigd te worden nopens de onfeilbaarheid van den pausdat in de kerken moet afgekondigd worden. De geestelijkheid vertrouwd op haar invloed op het volk, en denkt dat de regering daar niets tegen wagen zal. Een boer onder Melissant heeft met zijn zoon beraadslaagd, om de arbeiders verhooging van loon te geven, maar toen het Zaturdag was geworden, en er groote verzoendag moest gehouden worden, werd hun besluit buiten werking gesteld, en de arbeiders kregen geen cent meer loon, dat bij dien boer maar zeer ma ger js. Te Zwartsluis is het ook al onklaar op kerkeljjk gebied. Op een avond hadden er eenige on geregeldheden plaats in eene Christelijk gereformeerde kerk. Twee voorgangers namelijk wilden elkander het regt betwisten om van den kansel te spreken, en zou den haast handgemeen geworden zijn. Het gevolg daarvan was dat niemand sprak, de lichten uitgebluscht werden en de vrienden konden vertrekken 1 Ing'ezoiKlene Stukkeu. Mijnheer cle Redacteur! Veroorloof mij, dat ik U in den arm neem om door middel van Uw veelgelezen wordend blad, de inwoneren van ons heerlijk eiland eens een weinig wakker te schudden, 't Zijn evenals hunne overige natuurgenooten, zonderlinge zuigende zoogdieren; wat de een goed acht, is den anderen een doorn in 't oogde een wil met stoom vooruit; de andere hollend terugeen derde wil stil blijven staan. Hoe verschillend echter in de meeste zaken hunne meeningen mogen wezen daarin komen zij overeen dat den handel de ziel van alle welvaart is, dat den handel en de nijverheid zooveel mogelijk moe ten ondersteund worden, en zulks het best kan geschie den door vermindering of opheffing van knellende lasten; door het tot stand brengen van snelle, goedkoope mid delen van vervoerdaardoor gemeenschappelijke sa menwerking en snelle wisseling van gedachten. Dat in de laatste jaren veel, zeer veel door den handel is gevraagd, voor den handel is verkregen, is onbetwist baar; dat zjj nog meer wenscht, een daadzaak; dat otis eiland nog zeer veel ontbeerteen treurig feit. Wij bezitten twee havens, een kleine te Burghsluis, en eene rederij van een visschersvloot of vlootje is geen sprakeen toch zijn de Zeeuwsche stroomen vol vischer vaart sinds onheugelijke tijden slechts één stoomboot een ware vertegenwoordiger van een grootdeel van Schou- wens inwoners) direct van Zzee op Zuid-Hollanden dito dito op Middelburgspoorwegen buurtspoorwe gen, paardensporen zijn onbekende zaken; slechts met twee lijnen en op twee plaatsen is Schouwen met het telegraafnet verbonden. Hier is dus nog al wat voor handel en nijverheid te doenen men zou denken dat de invloed en geldrijke inwoneren, even als hunne Hollandsche broeders, de handen zouden ineenslaanvergaderingen zouden beleg gen; verzoeken bij de Regering zouden indienen; on dernemingen zouden op stapel zetten, enz, enz. enz. Niets van dat alles. Slechts enkelen trachten den gewonen slender te ontwijken; het groote gros aanbid het met runderpest besmette effecten-kalf; is doof voor alles wat naar njj verheids- of handelsondernemingen zweemt, en tengevolge van dien, is er om Multatuli's woorden te bezigen verrotting in Schouwen. Wilt ge bewijszie dan slechts naar de treurige overblijfselen der groote en kleine vaart, de visscherij, de werven de havensen het soephuis te Zierikzee; nogmaals er is verrotting in Schouwener moet ver betering aangebragt worden. Op dan Schouwsche mannende handen ineen en daarna aan het werk geslagenonderzoek eens of goede, snelvarendevoor passagiers en vee voor sleepdienst geschikte stoombooten van Zierikzee Brouwershaven en Burghsluis in de vaart gebragt, geene goede renten zullen opleveren. Beproef eens, of het niet rentgevend zou wezen, een dok, een sleephelling en pakhuizen te Brou wershaven, een haven te Burghsluis, daartestellenbreng eens een of twee stoomschepen tusscken Schouwen en Londen in de vaart; zet op nieuw een visscherij op touw, wij hebben daaraan dringend behoefte; brouw bierrigt beetwortel-suikerfabrieken opverzoek aan de Regering om hulp daar en waar Uwe krachten te kort schieten begin met aan de Regering te verzoeken, dat zij de telegraaf op den vuurtoren voor het publiek openstelle, bedenkt dat tijd geld is; kortom, toont door daden wat ferme met hun tijd vooruitgaande Zeeuwen vermogen wanneer zjj vooruit, full speed, zeggen. De derde is nog niet voor 't publiek geopend. Billand, 27 September 1870. Was deze gemeente vroeger van een doelmatig middel van vervoer verstoken, op 1 Julij 1868 mogten wij ons verheugen in de opening van den staatsspoorweg Ro- zendaal Goes. Langen tijd evenwel bestond iu deze ge meente groote ontevredenheid; eensdeels om het hooge tarief, anderdeels om de doorloopende treinen, zoodat het aantal reizigers aan de halte Rilland zeer gering was in vergelijking met andere gemeenten. Door middel van dit blad, vestigde ik hierop meer malen de aandacht, opdat aan deze verregaande onbil lijkheid een einde zoude worden gemaakt. Mijne pogingen hebben het gewenschte resultaat opgeleverd, zoodat op 1 Sept. het verminderde tarief werd ingevoerd en op 15 Sept. de doorloopende treinen ophielden. De vreugde over deze wijzigingen is in deze gemeente groot, nu de minvermogenden, gebrekkigen en bejaarden ook in de gelegenheid zijn van dit vervoermiddel ge bruik te maken. Moge nu ook een ruim gebruik van deze gelegenheid gemaakt worden, opdat mijn vorig schrijven bewaar heid worde hoe drukker verkeer hoe ruimer ontvangst, en de staat alzoo spoedig het uitgegeven kapitaal moge terug ontvangen. P. ELENBAAS. Mijne onderzoekingen over de monsters MEEKRAP van den laatsten marktdag geven de volgende uitkom sten, als: yau Teelt IS© 9. Van Flakkee. DWJK N. 6 v. onber. Sirjansland. AVN 3 Zierikzee. DB Brouwershaven. GV Sirjansland. JVDV JBL DBL MVM LVV Bruinisse. Goedereede. h Va MVH JVD FDE Teelt 1*7,7„a. 13 V, onber. 7. onber. 14 15 10'/2 12 11 20 10 11 15 1672 16 21 v tl 11 Van Goes. JBM. N. 2 v. onb. 8 °/0 a. PDDJ. V3 3 86 x. Van Zierikzee. GVO. 2 v. onb. 11 °/0 a. JJBM. 1 10 AA. 1 WVW. 2 x DB. AVN. PG. SK. JDW. 96 10» 10 13 11 12 9 187 O. Van Zierikzee. JDV. 1 v. onb. 10 °/o a- EL. 2 8 LL. 3 9 WJDV. 1 9S EC. 3 105 Van St.-Maartensdijk. CHRB. 2 v. onb. 125 °/0 a. AOS. 4 IIs JVP. 1 9 Van Stavenisse. WCDD. 1 v. onb. 9 °/o a- Amsterdam28 September 1870. M. E. BOUR. Brij soon rant dei* Effecten ROTTERDAM, 6 OCT. Laagste koers. Hoogste koers. Premie-Leen. Stad Rotterd. 3 '0 85 Annd. Rotterd. Bank T> 82 Nederl. Werkelijke Schuld 4 837, 83 Va Spanje Binnenland 3 X. "/ia dito te Londen 1867 3 3> 273 dito dito 1809 3 7> "'/e 277.. Premie-Leen. Stad Madrid 3 21V a Portug. te Londen 1867 3 7> 287, dito dito 1869 3 Rusl., bij Hope 1798/1816 5 92 V, dito Nicolnï 1869 4 X. 657/s dito bij Stieglitz 1855 5 7> "7„ dito Spoorvv.-Aand. 236 f Oostr. in Zilv. per Jan /Juli 5 °/o 6 3 7a 527.. dito Aand. tl. 250 1854 f 2"'/, Turkache Oblig5 °l 0 «7a dito Loten 68 V, 70 Vereenigd, Slat. Losb. 1882 6 T> 943/ dito dito 1885 6 X> "7. 9*7.. 78 Louisiana Levee Bonds 6 61' Oblig. Maxwell7 693/a Pryzen der Boter en Ejjeren. Zierikzee, 6 October 1870. Boter laagste koers ƒ0,725 en hoogste koers ƒ0,80 per 5 hectogrammen. Kip-Eijeren laagste koers 0,90 en hoogste koers ƒ1,05 per 25 stuks. SPOORBOOTDIENST Corresponderende op den Staatsspoorweg. OCTOBER 1870. Van MIDDELBURG: Van ZIERIKZEE: Zaturd. 8 'smorg. 6,30 u.V.'Zaturd. 8'smor. 10,30 u.V. 8 's nam. 2,30 Zondag Maand. 9 2,30 10'smorg. 9,— »V. Dingsd. 11 5,30 1 I's nam. 3, Woensd. 12 'smor. 10,»V. Dond. 13 6, Vrijdag 14 6, 14 's nam. 2,30 Zaturd. 15'smor. 10,»V. Zondag 9 1,0,30 Maand. 10 6,30 »V. 10 's nam. 2,— Dingsd. 11'smor. 11, Woensd. 12 7,30 »V. 12's nam. 2, Dond. 13 2,30 Vrijdag 14'smorg. 9, Zaturd. 15 7,30 »V. 15 's nam. 2,30 Correspondentie. Den inzender van een brief op de huwelijks-aanvraag, voorkomende in den Zierikzeeschen Nieuwsbode van den 29 September jl.zij berigt dat zijn adres aan de be wuste dienstbode zal worden opgegeven. VERBETERIN G. In het door ons uit het te Antwerpen verschijnend dagblad de Koophandel overgenomen dichtstuk Napoleon III van den WelEd. Heer W. E. N Muskeijn te Sas- van-Gent, is in regel 5 van de 6de strophe een drukfout ingeslopen. Deze regel moet aldus gelezen worden: »Of zwoert, wanneer ge't roer gereed zaagt U te ont- (glippeo." Ondertrouwd Th. A. van GINKEL 's Gravenhage 6 October 187 0. W. C. ZANTVOORT. Ondertrouwd J. M. LOCKER de BRUIJNE Brouwershaven en 7 October 1870. I) W. H. HAAGES A.. Wed. S. van Bochove. Bevallen van een' Zoon, S. M. P. GOEMANS- isebree moens. Goes, 7 October 1870. Heden overleed tot onze diepe droefheid, onze moeder en behuwdmoeder GERARDA LOENJERS, wed. C. Bolle, in den ouderdom van bijna 84 jaren. Zierikzee, Uit aller naam 6 October 1870. J. BOLLE. op ZONDAG 9 OCTOBERin de Zaal »Toevlucht des morgens te tien en des avonds te zes ure. Voorganger de Heer JOHN, Evangelist. Iland-Macliinekettingsteek 1£>, Clemens Muller, idem - 36,—. Taylors IPatent, met dub. stiksteek - ©O, Kleermakers-Machine, Gro ver Balter - 125, Hand-3Xacliinekettingsteek fQ Cleihens Muller, idem - Taylors Batent, met dub. stiksteek - 48,^ Kleermakers-MachineGro ver «Sc Baker - ÏOO - PRIJZEN BEREKEND a CONTANT. Door de aanmerkelijke groote prijsvermindering en de algemeene bekendheid der deugdelijkheid mijner MACHINEN, houd ik mij overtuigd dat bijna iedere familie zich zal haasten zich een dergelijke MACHINE aan te schaffen. Onderrigt gratis. 2 jaar guarantie. J. DE GRAAF Cz. Poststraat, wijk C, No. 103. De verstane panden, ingebragt in de Bank van Leening te Zierikzee, tot ultimo Julij 1869, moe ten worden gjelost of verlengd, vóór of uiterlijk op Dingsdag den 11 October 1870 na dien tijd zal men verpligt zijn de kosten der keuring te voldoen wat de Gouden en Zilveren voorwerpen betreft. Ie, t e R otterdam, onder directie van Mr. M. HAANTJES, F. N. BOER en J. G. VAN MIEROP, geeft uit van ƒ1000.—, ƒ500.-, ƒ100.— en ƒ50.—, ren tende vijf pet. aflosbaar a pari binnen een met den nemer te bepalen tijd. De renten worden betaald per semester en wel op den 1°. October en 1°. April, terwijl kapitaal en renten zijn g;e- waarborgd door eerste lïypoth eek op onroerend goed kinnen dit Rijk gelegen. De Hypotheekbrieven zijn verkrijgbaar ten haren kantore, Wynhaven, Wijk *2, n°. 238. v/ Op Dinsdag 11 October 1870, 's voormiddags 10 ure, zal de Deurwaarder J. FRANSE, ten huize van H. KROON, Winkelier te Brouwershavendoor inbeslag neming, tegen dadelijke betaling, zonder rantsoenpen ningen, publiek verkoopen: als: 15 STOELEN, 2 TAFELS, 1 LINNENKASTJE, 2 SPIEGELS, 1 KLOKJE, 1 MODERATE URL AMP, 1 KEUKENKACHEL, IJZER-, KOPER-, TIN-, BLIK-, GLAS- en AARDEWERKMATTEN en KARPETTEN eenige MANS- en VROUWEN-KLEEDEREN, enz.; voorts nieuwe WINIiEL-GOEDERMV, als: LEPELS, VEGERS, KWASTEN, SPONSEN, BLIKWERK en andere Goederen eenig BLOKKEEL- HOUT en S vette LOOP V- V ItKEIVS. Op Donderdag 13 October 1870's voormiddags 11 ure, zal de Deurwaarder J. FRANSE, aan de voormalige Weverij te Zierikzee, in 'topenbaar verkoopen: als: FLANKEN, RIBBEN, RAMEN, DEUREN, KO ZIJNEN enz., eene partij BRANDHOUT en meer andere Goederenalles afkomstig van genoemde Weverij waar het dagelijks te bezichtigen is. UIT DE HAND TE K90 groot 26 ton, met completen inventaris; te bevragen by M. ADRIAANSE, Schipper, op de punt te Middelburg. Brieven franco.j tusschen de vier en vijf jaren o-ud mak in het .tuig. Te bevragen bij den Heer J. KELLER, Jr. UIT DE HAND TE KOOP een uitmuntende mooije staande zijnde acht dagen werkt repetitieMuziek voor heel en half uur, Massive Kast; voorde deugd van dezelve wordt twee jaar ingestaan. Franco brieven te bevragen bij de Uitgevers dezes. TE HUUR: Voor den tijd van 5 maanden een zoo goed als tegen billijke conditiën. Te bevragen franco onder letter J. D. bij de Uitgevers dezer Courant. berigt zijnen geëerden begunstigers dat zijne zaak in TABAK, SIGAREN, Sterke Dranken en Likeuren van af lieden is verplaatst, in het Huis Wijk D, No. 393, regt tegenover de vroeger doorhem bewoonde affaire in liet Vïsclislop te Zierikzee. Hij beveelt zich verder beleefdelijk in de gunst van zijne Stad- en Landgenooten aan onder belofte van een nette en civiele bediening. j A Bij den Boekhandelaar P. de LOjbZE te Zierikzee, is verkrijgbaar: in keurig nette stempelband ƒ12,waarop Zijne Majesteit den Koning, Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Frederik der Nederlanden en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik der Nederlanden is ingeteekend. Apotheker en Fabriekant van chemisch technische praeparate te Emmerik a. d. Rijn. SPECIALITEITEN: Zuiver Malz-Extract (moutstroop) uit 70 pCt. moutsuiker, dextrine, eiwitachtige stoffen en p\i0s. phoorzure zouten zamengesteld, wordt door prof. vos LIEBIG, door Dr. BOCK en alle geneeskundige autori teiten als eeu ligt te verteren en voedzaam middel zeer aanbevolen bij hoest, schorheid, borstkwalen, kinkhoest en voornamelijk bij scrophuleuse kinderziekten inplan van den walgelijk smokenden levertraan. De flesch van 3 ned. oneen 75 ets. Staalwyn, een aangenaam en ligt in te nemen ijzerpraeparat is van de gunstigste uitwerking bij bleek zucht, gebrek aan eetlust, zenuwachtige hoofdpijn en vooral bij beginnende longtering. De flesch a. fl. 1.—. Universeel Zuivering-Zoutbekend als het eenvoudigste en goedkoopste huismiddel tegen alle maagkwalen als maagpijn maagkramp slechte spijsvertering, zuur enz., in pakjes van 1/i kilo a 60, V4 kilo a 33 en J/8 kilo a 18 cents. Wormpatronen, tot verdrijving der wormen bij kinderen en volwassenen^ per stuk a 6 ets. LliatonDroppes tegen kiespjjn, zonder schadelijke bestanddeelen bevrijden oogenblik- kelijk van de hevigste kiespijn. Het flescbje 45 ets. Aromatisch Mondwater verwijdert den kwaden reuk uit den mond en zuivert de tanden. Het sterkt het gebit en ziek tandvleesch en houdt al de deelen van den mond gezond en frisch. De flesch a 90 ets. Br. Roineraihansens Oog'wuter tot behoud, herstel en versterking van het gezigt, in groote flacons al,— fl. en in kleine (ljs fl.) a 30 ets. Orig-ineelflessclieiji van Apotheker GEISS a fl. 1.50, te Zierikzee, bij J. de JONG ZULSTRA en te Tholen, C. J. de BRES. t En in de bekende Dépots in de andere steden. Het in Oostenrijk, Amerika en Engeland gepatenteerde Practiserend Tandmeester te WeenenBogner straat 2. Dit NX O IN" D W A T E JE2, door de geëerde Weener geneeskundige faculteit goedgekeurd en door eene eigene 20jarige ervaring gestaafd, behoedt voor treffelijk tegen eiken kwalijken reuk uit den mond bij verzuimde reiniging, zoowel bij kunst-als bij holle kie zen en wortels, alsmede tegen tabaksreuk,'het is een onovertreffelijk middel tegen ziek, ligt,bloedend, chro nisch onsteekbaar tandvleesch, scorbut, in het bijzonder by zeelieden, tegen rheumatische- en jichtkiespijnen bij het loslaten en slinken van het tandvleesch, bijzon der op meer gevorderden ouderdom waardoor eeDe buitengewone gevoeligheid van hetzelve bij verwisseling van temperatuur ontstaat, het dient tot reiniging dei- tanden, evenzoo is het een behoedmiddel tegen vervuiling in het tandvleesch, en bijzonder aan te bevelen bij loszittende tanden, een kwaad, waaraan zoo vele scrophu- lenze personen plegen te lijden het versterkt het tand vleesch en bewerkt een vastere aansluiting aan de tanden; het behoedt tegen kiespijn bij zieke kiezen, tegen te groote tandsteenvorraing; het geeft aan den mond ook eene aangename frischheid en koelte, zoomede eenen zuiveren smaak, daar het het taaije slijm hetwelk er in aanwezig is, oplost en dit daardoor gemakkelijk wordt verwijderd en alzoo verbetering van den smaak te weeg brengt. Prijs per Flacon ƒ1,75. Tandlood, tot hetzelfplomberen van holle Tanden, prijs ƒ2,60 K. k. A. pr. A.natherin-Tand- zeep 1,50 Plantaardig Tandpoeder, prijs 88 Cents. Verkrijgbaar te Zierikzee by M. S. POLAK, Drogist Nieuwe Haven, wijk C, no. 203; te Middelburg bij W. P. van de KAMER Apoth.te Goes bij j. P. van der DOES; te Bergen-op-Zoom. bij P. F. APPEL BOOM, Apoth.; te Rotterdam bij T. vanSANTENKOLFF, Apoth. en A. SCHIPPEREIJN Co.Verkoophuis; te Amsterdam F. v. WINDHEIM Co. Verkoophuis. TERSTOND of met NOVEMBER een BROODBAKKERS-KNECHT benoodigdtegen hoog loon bij L. der WEDUWEN te Brouwershaven. die zijn vak goed verstaat en van goede getuigschrif ten is voorzien zag zich gaarne zoo spoedig mogelijk geplaatst; adres, met franco brieven, aan K. va>' den BOGERDte Oosterland, 1 Eene KEUKENMEID benoodigd met NOVEMBERbij Mevrouw de JONGE geb. Keller. Te bevragen bij Mevrouw KJÜLLER voor den Dag. Met NOVEMBER 1870, eene DIENSTMEID benoodigd, onder Oosterland bij A. VISSER, Jz. Met 1 NOVEMBER aanstaande. eene BOEK EN DIENSTMEID benoodigd bij L. MATTHIJSSE te Haamstede. Uiterever»: BE LOOZE WAAIDE Gedrukt bij de firma: DE LOOZE COMP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2