1 Meekrap-Berigt. I Mr. J P. R. TAK, MAGAZIJNhoek Post,straat bij de Kerk te Zierikzee 10 Vereeniging tot Bevordering van V Lands Weerbaarheid. Preiiiieleening groot /%000,000. Verdeeld in 400,000 Loten, ieder a 2,50, STRANDVONDERIJ. Vrijheid en Geweten. 'i W aarschuwing. Bank van Leening. 3 2 MELK KOEIJEN, Openbare Verkooping. WEILAND, ORGEL-BESPELING over het algemeen vrij goed. Aardappelen worden er wel niet veel gedolven, doch men behoeft tocli niet te klagen. Het graan is uitmuntend. Het land geeft een zeer zware schoof en men kan dus op goed schot rekenen. De peeën en bieten zijn van goede qualiteit, terwijl de opbrengst ook redelijk goed mag genoemd worden. De koeijen nemen sterk af; men denkt dit to moeten toeschrijven aan al te veel gras. Wij kunnen dus zeggen, dat de hoop van den landman niet is teleurgesteld. Middelburg, 3 Oct. De kiesvereeniging Zee land heeft tot candidaat verkozen jhr. mr. J. G. A. van Tets van Goadriaan. Zierilcaseo5 Oct. Volgens het Handelsblad beeft de naamlooze vennootschap Fabriek van stoom- en andere/werktuigen onder de firma Paul van Vlissingen en Dndok van Heel, welke vóór eenige maanden na veel moeite een half millioen ter voortzetting harer werk zaamheden heeft verkregen, jl. Vrjjdag surséance van betaling gevraagd. Te beginnen met 1 October, is de prijs van gas aan de stadsfabriek te Utrecht slechts 9 cents de cubieke meter. De verzending van gerookt spek naar Pruissen is te Meppel op nieuw in vollen gang. De slagers zjjn bjjna nacht en dag in de weer om de groote bestellin gen uit te voeren en koopeu daartoe van rondom de vette varkens tegen hoogen prijs 60 ct. per kilo ruw, zooveel mogelijk op. In 't laatst dezer week moet wederom 10000 pond worden afgeleverd. Grcjneug'd© borlg'tcïi. Prins Karei cn generaal Steinmctz, moeien bij den koning van Pruissen in ongenade zijn gevallenomdat zij door hun al te groote voortvaremllieid, hel plan ran von Moltke eeuig- zins hebben doen mislukken. In Nederland hegiut men aan le dringen op algemcene dienstpligligheid. Dus, nog al meer speelballen in de banden van vergalde jonkers. Ook zijner, die eene meiischenslngterij nuttig achten, «vaat langdu rige vrede mankt een volk te dartel. Door de militaire tucht lecren zij de noodzakelijkheid der onderwerping kennen terwijl de oorlog een uitnemend middel is om de mensclien beter en deugdzamer te maken. Ook is een oorlog nu en dan uuttig, om zoo wat stilstand te brengen in de voortplanting van het menschelijk geslacht. Zóó begint men te redeneren in Neder land. In de Groninger courant adverteert eene weduwe het overlijden van haren man aldas„Heden overleed zacht en kalm, na eene kortstondigo ziekte, mijn dierbare man Tjassc, Willems van den Ploeg, thans rentenier." Te Parijs komen reeds luehtbaloiis aan met brieven van verschillende plaatsen, zoodat de bevolking met vele zaken bekend wordt. Parijs is thans een enkel leger; burgers en werklieden zijn er niet meer, alles is soldaat. Er zijn 550,000 nationale garden, be halve de troepen. Die elkander tegenkomt, zpgt kort af: Overwinnen of sterven! Trochu heeft oen groot gezag; een woord van hem is oen bevel en er is geen eukel weer spannige. Ook zijn er nog al keizersgezinden, maar die hebben geen geestdrift. In dc omstreken van Parijs ziet bet er droevig uit; alles is verlaten, en men ontmoet geen levend wezen meer. -Generaal Uhrich, de verdediger van Straats burg, is te Tours aangekomen en is er met geestdrift door het voorloopig bewind ontvangen. Te Rome is het rustig, en er worden groote toebereidselen gernnakt om Victor Kmanuel te ontvangen, die er half October verwacht wordt. Kerknicinv^. Met 178 tegen 49 stemmen is door de lidmaten der Herv. gemeente te Goes gestemd tegen de aanne ming van het alg. reglement op het beheer der kerke lijke goederen en fondsen. - In de gemeenten SluisKvuiningen Oudelande Cortgene,. Haamstede, Noordwelle en Dreischor was de beslissing integendeel vóór de aanneming. Ds. P. M only on Loysen Emer. Pred. van Rozen burg (vroeger ook te Eikerzee en Ritthem) is in bijna 83jarigen ouderdom te Bodegraven overleden. lutfezondene Stuklceu. Daar het langzamerhand hier ter stede van algemeene bekendheid is geworden dat ik van tijd tot tijd arti kelen in de Zierikzeesche Courant geschreven neb, en have redactie sedert 1° Januari jl. in handen heb ge had meen ik tegenover het publiek verplicht te zijn, nu mijne betrekking tot dat blad plotseling en sneller dan ik had kunnen vermoeden afgebroken isen daarmede de richting der Courant veranderd, dit open lijk bekend te maken. Aldus zal men, wie ook de nieuwe redacteurs mogen zijnomtrent mij geene vermoedens meer kunnen koesteren. Zoowel door de uitgeversals door de nieuwe redac tie ben ik in dezen op eene zonderlinge wijze behandeld en van de Courant verwijderd. Terwijl ik sedert Januari geheel belangeloos tijd en moeite aan de redactie besteeddezijn de uitgevers beiden of één hunner buiten mijne voorkennis nu ruim o weken geleden met iemand hier ter stede onderhan delingen over de Courant gaan aanknoopen. Tengevolge van bijzondere omstandigheden bleven die eenigen tijd rusten doch zooiira zij tot een definitief resultaat geleid hadden kreeg ik 25 September jl., nadat men mij eenigq dagen te voren bericht had, dat de Courant, daar zij geene winsten afwierp, waarschijnlijk met 1° October zonde ophouden te verschijnen kennis dat de redactie in andere handen was overgegaan dat ik haar nog tot 1° October zoude kunnen behouden en dat met de redactie tevens de richting der Courant zoude veranderen. Ik meende op eene betere behandeling van de zijde der uitgevers aanspraak te kunnen maken. Leverde de uitgave der Courant geene winst opmen had mij hiervan tijdig in kennis kunnen stellen en mij gele genheid kunnen geven pogingen aan te wenden om dit te veranderen. Mislukten deze, bleek het, dat er geene mogelijkheid bestond de Courant onder mijne redactie winstgevend te maken, dan had ik mij natuur lijk vrijwillig aan haar onttrokkenen de uitgevers konden met liet volste recht anderen de redactie aan bieden. Of welindien zij in elk geval mijten einde de richting der Courant le veranderen de redactie wilden ontnemen dan hadden zij mij een bekwamen termijn kunnen stellen binnen welken ik de redactie zoude moeten laten varen. Niets van hetgeen de billijkheid scheen te eischen hebben zij gedaan. Zonder dat ik het maar eenigzins denkan of vermoeden kon, werden er met iemand anders onderhandelingen gevoerd, zoodra die afgeloopen waren werd mij hiervan kennis gegeven, en ik aldus voor een feit geplaatst, waaraan ik niets meer veranderen kon. Vijf dagen kon ik de redactie nog blijven voeren; niet lauger. In de taal van het dagelijksch leven noemt men zoo iets wegjagen. Dien termijn, mij naar het schijnt als gunst verleend, heb ik niet alleen aan de uitgevers te dankenmaar ook aan de heeren, die voortaan de nieuwe redactie zullen voeren. Ik ben hen daarom dankbaar voor hunne edel moedigheid, die mij niet terstond heeft willen doen ver wijderen, maar eerst na vijf dagen! Had ik evenwel geen recht mij te verwonderen, dat de nieuwe vcdactie mij niet eerst een persoonlijk on derhoud heeft Laten verzoeken, om mij met het aanbod der uitgevers bekend te maken Alleswat aan hare handelwijze den schijn eener overrompeling geeft, in 'tgeheim en in stilte voorbereid, had men er aldus aan kunnen ontnemen, en aan het geheel een gansch ander karakter geven. Thans gaat de nieuwe redactie maaijen, waan een ander gezaaid heeft. Had ik in Januari mij niet belangeloos met de courant bemoeidzij zoude thans niet meer bestaan, en dus niet aan propaganda eener andere richting dienstbaar gemaakt kunnen worden. Als een blad dat geene bepaalde party diende en liet goede en het verkeerde van elke richting wenschte te beoordeelen heeft de Zierikzeesche Courant opge houden te bestaan. Ik streefde toch steeds mij op een onpartijdig onafhankelijk standpunt bij het schrjjven mijner artikelen to plaatsen. Velen waren zij niet welgevallig'. Ik wist dat wel. Toen ik mij dan ook de courant ontnomen zag meende ik de leer van den thans gevallen keizer van Frankrijk in praktijk gebracht te ziensupprimer c'est règner, supprimons les jouvnaux. Mr. P. A. J. BOUVIN. Ik dank de uitgevers van den Zierikzeesche Nieuwsbode voor de welwillendheid mij betoond om deze regelen in hun blad op te nemen. Ik had eerst gedacht ze aan de courantwaarover ik vroeger beschikken kon, ter plaatsing toe te zenden. Daar uien echter zoo beleefd geweest is eene toespeling op de genoten behandeling in no. 79 van dat blad eenvoudig niet te drukken, begreep ik dat het bovenstaande niet of zeer gehavend van de pers in die courant zoude gekomen zijn. B. Rotterdam3 Oct. 1870. Aanbiedingen waren ruimer als de vorige week. De stemming was iets beter. Voor mooije blanke onbe- roofden bestond eenige meerdere vraag. Mindere soorten vinden geene koopers. Verstampten zijn niet te plaatsen. 1869. 1870. Prima Onb. ƒ25,ƒ26./"24,25. Goede '- 24,25.— - 23,24. Nieuwe Racijn werd afgedaan tot ƒ18,181/2 in sommige gevallen werd voor enkele partijtjes mooije zuivere zelfs tot 183/4 betaald. tttictt. O e ti* 011 wd P. KANAAR en Zierikzee, J. van de VELDE. 5 October 1870. Bevallen van een M e i sj eW. E. de B RUIJ NE—Krepel. Zierikzee, 3 October 1870. Bevallen van een' ZoonT. M. KOOLEBal. Zierikzee 4 October 1870. Heden beviel voorspoedig van eene Doch ter, E. J. M. BLOM van dek Meij. Zierikzee, 5 October 1870. *4t- Heden behaagde het den Heer van leven en dood, van mij en mijne kinderen af te nemen, mijne geliefde Echtgenoote MAATJE KIPeen smartelijk lijden van twee jaren en zes maanden maakte een einde aan haar zes-en-dertigjarig leven. Zielsbedroefd zijn wij over haar scheidén uit deze wereld, maar de grondige hoop dat zij in de liemelsche vreugde is ingegaan leenigt onze smart. Grand-Rapids, {N.-Amerika), - JAN GELOK 6 September 1870. en kinderen. Dienende deze tot algemeene en bijzondere ken nisgeving aan al onzo vrienden en bekenden te Dreischor en in Schouwen en Duiveland. Heden overleedin den ouderdom van ruim 64 jarenmijn geliefde Echtgenoot de Heer HENDRIK MONTÉ. Zierikzee, Wed. H. MONTÉ, 30 September 1870. V Lagcher. Op verlangen van den overledene zullen geen uiterlijke teekenen van rouw worden aangenomen. Heden overleed tot mjjne en mijner kinderen diepe droefheid, mijne geliefde Echtgenoot ADRIANA MARIA MOOLENBURGiï, in den ouderdom van 4-7 jaar. Ellemeet, J. M. de GLOPPER. 5 October 1870. y Algemeene kennisgeving. Voor de menigvuldige bewijzen van deel- neming, ondervonden bij het overlijden onzer geliefde Moeder SARA BAL, Wed. Ferdinandus Jacobi, betuigen de ondergeteekenden hunnen lmrtely ken (lanli. Zierikzee, Mede uit naam mijner zusters 5 October 1870. en behuwdzusters D. JACOBI. De ondergeteekendemet belangstelling kennisgenomen hebbende van de aanbeveling van den Heer Mr. J. IP. JR. TAK, voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, heeft zoowel in bet algemeen als in het bijzonder belang van onze provincie met vele personen uit zijne omgeving besloten hunne stemmen op genoemden gersodTj uit te brengen, overtuigd dat bij onze belangen', stóèds door hem ter harte genomen, met jjverzal blijven voorstaan; men leze hierover de dezer dagen verschenen brochure van den Heer Mr. G. A. FOKKER, aftredend lid dei- Tweede Kamer. Hij neemt de vrijheid zijne medekiezers uit te noodigen met hem hunne stemmen uit te brengen op den Heer Commies-Griffier der Tweede Kamer van de Stalen-Generaal. Miïidei/burg, 3 October 1870. DIRK DRONKERS. Petroleum Tafel- en Hanglampen. Porcelein papieren Lampenkappen. IJzeren en koperen Supports. Porcelein Thee- en Ontbijtserviezen. Victoria Serviezen, Chocoladeketels. OMBRE-DOOZEN, FICHES, ROOKSTELLEN, TABAK- en SIGARENPIJPEN, PORTEMONNAIES, TABAK DOOZEN, SIGARENKOKERS en LUCIFERDOOSJES, DAMES-COLLIERS en PARURES, KINDERSPEELGOED DAM-, DOMINO- en GEZELSCHAPSPELEN, REÏS-ARTIKELEN, PARAPLUIES en WANDELSTOKKEN. Goedkoppc /I J. DE J ONG ZlJLSTRA. vaste Hout- en Turfmanden. Kolenemmers en Bakken. Haardvegertjes in kleuren. Kagchelbovstels en insmeerders. 'Kagchelpoletoer en Pleetpoeder. Wijn- en Likeurkaraffen. Wijn-, Likeur- en Bitterglazen. Ornamenten van brons, porcelein en gesneden hout. Fijn en ordinair gelakt. pryzen. pryzen. Ingevolge machtiging bij Ministriëeie Resolutie dd. 2 Juli 1870, No. 50, Afdeoling Registratie en Domeinen. afgedeeld in 8000 Seriën aSO nummers per Serie, aflosbaar in CO jaren met hooge premiën, waaronder van 80,000, 75,000, ƒ40,000, 30,000, 25,000, 20,000, 10,000, enz. Minimum vau aflossing van ieder Lot ƒ£3,ëïO, achtereenvolgens opklimmende. Eerste Trekking 6 December 1870 en vervolgens op den 1 Juli van elk jaar. VOORDEEL EN DEZER LEENING: 1. De uitgeschoten 3,50 voor ieder Lot gaat nooit verlorenzelfs in het ergste geval nog met eene verhooging terugbetaald. 1 2. Het Waarborgfonds levert voor de houders der Loten genoegzame zekerheid op voor de geregelden afloop van iedere uitloting, zooals bij het plan is bepaald. .3, Op 6 December aanstaande wordt reeds een groot deel van het kapitaal bij de eerste uitloting tern»be- taalden bestaat reeds de kans om een prijs van ƒ75,000, één van ƒ35,000, drie°van fttfÊ»OO, twintig van ƒ1000 enz. enz. te trekken. 4. Voor den duur der Leening hebben acht groote uitlotingen plaats, met Hoofdpremiën van ƒ80,000 -4.-0,000, ƒ30,000, SO,OOO en ƒ10,000^enz.die bij de regelmatige jaarhjksebè aflossingen ook voor de toekomst een zekere kans op win'st~"aan de Loten aanbieden. 5. Voor de laatste nitloting na al de plaats gehad hebbende Trekkingen blijft nog ƒ1,091,700, met hoofdpremiën van ƒ80,000 en ƒ00,000 beschikbaar, zoodat het kapitaal, gelijk in de aan het slot van het plan gestelde Recapitulatie aangewezen, meer dan vierdubbeld wordt teruggegeven. 6. De verloting heeft plaats zouder nieten en op de wijze als bij de Staats-Loterij gebruikelijk, doch zonder korting en ten overstaan van een bevoegd beambtuf Wij bevelen deze Leening, die bij allen die in Nederlands onafhankelijkheid belangstellen, sympathie moet bezitten, niet verder aan, maar rekenen op onverdeelde inede werking. De inschrijving heeft plaats bij alle Makelaars en'Commissionairs in Effecten in Nederland, bij wien tevens gratis Prospectussen en Plans van Uitloting te bekomen ?jjn. - De Raad van Beheer der »Vereeniging tot Bevordering van 's Lands Weerbaarheid," ROTTERDAMOctober 1870. A.. YAN STOJLÏi Cz., President. II. 3. J. BOS, Secretaris. De BURGEMEESTER der Gemeente Renesseroept voor de tweede maal ter reclame op, regthebben- den op eene aangespoelde SJLOXC3?, van buiten wit geverwd met een zwarte bovenrand en roode bies er ouder en gemerkt: MARS N°. SHIELDS Renesse, den 30 September 1870. J. HOOGENBOOM Bz., Burgemeester. VERGADERING op V R IJ D A G 7 OCTOBER e.k. des avonds ten 7]/2 uur, Dij SCHOCK, in liet Lange Pad. Punten van behandeling: Vervulling der vacaturen in het bestuur der ver eeniging en in het kiescollegie. De namen der aftredende leden liggen ter visie bij de ondergeteekenden. Het Bestuur der Vereeniging Zierikzee R. IvOQLE. 4 October 1870.F. W. N. HUGENHOLTZ. C. van der VLIET, Dz. A. BUIJZE, Mz. Door de ondergeteekenden is te Rotterdam gekocht eene partij Racin, teelt 1870, volgens Wigt-billet gereed in de Meestoof HET GULDE KRUISGe meente Steenbergen groot 49 Balen gemerkt JE». K. No. 1 a 49. Bij de bewerking is ondervonden dat die partij Racin op schandelijke wijze met Iljne aarde en Kleine lcliiitjes» was belast. De ondergeteekenden geven daaraan openbaarheid ten einde Handelaren in Racin te waarschuwen waarmede zij zich voortellen in het vervolg te zullen voortgaan. f/f. Goes FRANSEN van de PUTTE C°. 29 Sept. 1870. De verstane jmn<len, ingebragt in de Bank van Leening te Zierikzeetot ultimo Julij 1869, moe ten worden g^elosst of verlengd, vóór of uiterlijk op Dingsdag den 11 October 1870; na dien tijd zal men verpligt zjjn de kosten der keuring te voldoen !wat de Gouden en Zilveren voorwerpen betreft, De ondergeteekende berigt dat ten zijnen kantore is ingevlogen eene postduif, hebbende op de linkervleugel, behalve andere onkenbare teekeoen, de naam van Maatschappij deEendragt Antwerpen. Tegen betaling der kosten is deze duif terug te bekomen. Bath J. L. van den BRINK. 1 October 1870. (f De Notaris Mr. J. J. ERMERINS zal ten verzoeke van de Wed. en Erven L. JONKER, op Maandag den 17 October 1870, 'smorgens ten 9 ure, op hun Ho'efje onder Haamstedepubliek presenteren te verkoopen 1 KARNMOLEN, 1 KARN, en eene partjj MELK- GEREEDSCHAPPEN. De Deurwaarder J. FRANSE zalop Vrijdag 7 October 1870, 's voormiddags 11 ure, aan de voormalige Weverjj te Zierikzeein 't openbaar verkoopen Eene groote partij Afbraak alsPLANKEN, RIBBEN, RAMEN, DEUREN, KO- ZIJNEN enz., eene partij BRANDHOUT en meer andere Goederenalles afkomstig van genoemde Weverij waar het dagelijks te bezichtigen is. fet Op Zaterdag S October 1870, 's namiddags 2 ure, zal de Deurwaarder J. FRANSE, aan de baven te Bruinissepubliek verkoopen: EENE PARTIJ Scheeps-Afbraak, ai8: Grenen RIBBEN, DEKDELENPLANKEN, Eiken BALKEN, LOOPPLANKEN, TRAPPENRAAS, STENGEN enz.alles afkomstig van de gestrande Stoomboot Willem UI. De Notaris Mr. J. J. ERMERINS^alten verzoeke van den Heer P. O. OLPvfER, op Donderdag den 27 October 1870 na afloop der ver pachting van de eigendommen der Gemeente, Zierikzee en het Burger-Weeshuis, ten Raadhuize aldaar, voor den tijd van T' .jm*enpubliek presenteren te VERPACHTEN: 1 Hectare 79 Ares lO Centiares gelegen aan liet tweede weegje in het Poortambacht van Zierikzee kadaster Sectie C No. 363 en 364. Zijnde inmiddels nit de band te paoliteii, te bevragen bij den Heer P. O. OLIVIER te Zierikzee. /I in <1© Nieuwe Kerk te Zierilcee, OP VRIJDAG 7 OCTOBER 1870, des namiddags ten 1% ure door B. ~v an der KAA, zijnde blind geboren; hetzelve is dienende om iti zijne .J levensbehoeften te voorzien. Entrée 50 Cents.tl TERSTOND benoodigd by H. de VRIES te Middelharnis ècn BROODBAKKERSKNECHT P. G. Brieven franco. n TERSTOND of wet NOVEMBER een BROODBAKKERS-KNECHT benoodigd, tegen hoog loon bij L. der WEDUWEN te Brouwershaven. TERSTOND BENOODIGD een KEEERMAKER8-KNECHT adres franco bij T. BAKKER te Dirksland. EEN BEKWAME KLEERMAKERS-KNECHT benoodigd, van de P. G., bij F. HUSON te Stavenisse. Brieven franco. U Met NOVEMBER eene MEID benoodigd niet beneden de 20 jarenbij de Daines van der GRIJP. Uitgevers: DE LOOZE Sc WAALE. Gedrukt bij de firma: DE LOOZE COMP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2