inu.c.t muon vjn lijnden, Mr. J. C. E. baron van Lijnden. Medekiezers B. G. van der üL HAVE. COMMANDIET KAS, B G. van Have der B. G. van der Have. Medekiezers B. G. van der HAVE. Kiezers B. G, van der HAVE. B. G. V A N DER H A V E G. VAN DER HAVE. B. G. VAN DER HAVE F A B R I E K SCHEEPS-AFBRAAK, Wed. Openbare Verkooping. Eene groote partij Afbraak Scheep s-A f b raak, Publieke Verkooping, Een netten INBOEDEL 70 stuks 17a jarige Hamels. koop: WINTER-APPELEN, der Molen fy Zootien, 77 van Mesman K1 e e d i n g s t u k k e n, Paruiken en Toupets. J. C. Massee en Zoon, Smidsboor-Machines. PEEST TE BIlOtiWERSHAM liWPüIMFIISf Hótel „bouwman;' „De Maagd van Mechelen." Groot Vocaal en Instrumentaal CONCERT, H. W. LOURENS te ROTTERDAM GltflflT PRACHTIG V1RWHK, schitterende Illuminatie, g B f BIL. LANDVERHUIZERS Balansen en Bascules 8 ARTS ET METIERS Landbouwwerktuigen DE BELGISCHE MAATSCHAPPIJ tegen Brandgevaar, verzekert tegen zeer billijke en vaste premiën 3d Ti ii een bekwame Smids-Knecht, een SMIDSKNECHT, u is 1> VorHieziiigf van oen lid dor Provin- clalo Staten van Zeeland. De AFDEELING ZIERIKZEE der Algemeene Kies vereniging in Nederland noodigt hare Medekiezers in het Kiesdistrict Zierikzee uit, om by de Herstemming voor een lid der Provinciale Staten van-Zeelandop Dingsdag 4 October e. k., trouw ter stembus op te komen en hunne stem uit te brengen op Regter in de Arrondissements-Regtbar.k te Zierikzee Oud-Districts Schoolopziener. Zij acht het onnoodig haren Candidaat nader aan te bevelen daar zij reeds bij de eerste stemming op 20 September jl. hare redenen, waarom zij de innige over tuiging koestert, dat de Heer van LIJNDEN alle ver- eischten en de volkomen geschiktheid bezit om in de Provinciale Staten zitting te nemen, breedvoerig heeft ontwikkeld. Het Bestuur der Afdeeling, Mr. P. PAULUS. j Jhr. W. M. H. de JONGE. —-f f Mr. J. G. H. B. KETJEN. KIEZERS in den Polder Schouiven stelt gij prys op uwe belangen wat den Polder aangaat, stemtdan den Heer i Eenige Kiezers. Op Dingsdag 4 October a. 3. worden wij wederom geroepen onzen burger- pligt te vervullen en eene keuze te doen voor een lid der Provinciale Staten van Zeeland. Thans nu die keuze gedaan moet worden tusschen een liberaal en een conservatief, nemen wij de vrijheid onze liberale medekiezers krachtig aan te bevelen hunne stemmen uit te bren- MEDEKIEZERS Komt morgen trouw ter stembus op. Het geldt thans geen strijd om personen, maar een strijd om beginselen. Het kiesdistrict Zierikz e heeft steeds getoond het li- berale beginsel voor te staan alle vorige verkiezingen bewijzen het ons, dat de Schouwsche grond onvrucht- j baar is voor conservatieve candidaten. Brengen wy dan ook thans eenparig onze stemmen uit op den heer Renesse. Vele Kiezers. DE ZIERIKZEESCHE DIRECTEUR M. C. DE CRANEJr. lieoint golden s?t deposito een dag opvraagb. a 2 '/a I 3 maand, opvraagb. 4 8 dagen 3 j 6 4'/2 n 1 maand 3'/2 KOOPT en VERKOOPT EFFECTEN blast zich met ineasscrinffcn, enz. gen op den heer van Ouicerkerk. Wij zijn ten volle overtuigd, dat hij de voetstappen zijns vaders zal drukken, die de goede zaak steeds met kracht heeft voorgestaan. Medekiezers komt daartoe op 4 Oc tober a. s. getrouw ter stembus op, om met ons uwe stemmen uit te brengen op den heer ƒ3 Vele Kiezers van Bruinisse. Thans opent zich de gelegenheid om ook Duiveland in de Provinciale Staten vertegenwoordigd te zien. Brengen wij daartoe op 4 October a. s. onze stemmen uit op den heer Att Eenige Kiezers van Ouwerkerk. Brengen wij bij de aanstaande verkiezing van een lid der Provinciale Staten van Zeeland op 4 October a. s. eenparig onze stemmen uit op den heer Vele Kiezers van Nieuwerkerk. Anonieme vcrclachtmakin^ in zake vci'lïiezing, is politiële© sluipmoord. Hij, die daardoor de verkiezing van Baron van Lijnden op het oogenblik dat het te laat is om het wapen af te wenden tracht bevorderlijk te wezen zou het burgerregt als kiezer niet waard zijnal zegt by het te hebben. 'tZij conservatief of liberaal, op verdachtmaking kan verontwaardiging: slechts het antwoord wezen. Zij alleen die zoo van nabjj met bóeren-aristocratie beUoiul en er welligt aan g-e- parenteerd zijn, kunnen een standvastig liberaal als van der Have daarvan verdenken maar de stemming zal het bewijzen dat de liberale Lan<lbou- wei*.^ daarmede ««iet boliebt xijiidoor met algeraeene stemmen en op grond zijner zuiver liberale beginselen tot Lid der Provinciale Staten te verkiezen den landbouwer Ouwerkerk. Kiezers uit Zierikzee. MEDEKIEZERS Bij de aanstaande verkiezing van een Lid der Pro- ciale Staten hebben wij onze keuze te bepalen tusschen de heeren B. G. van der HAVE en Mr. J. C. E. baron van LIJNDEN. Het kan voor ons als Landbouwers evenwel niet twijfelachtig zijn wien wij zullen kiezen. De heer VA.IN" DEK HAVE toch is iemand, behoorende tot den landbouwerstanddaardoor volkomen bekend met onze belangen terwijl hij in staat is dezelve met kennis te verdedigen. De heer van LIJNDEN daarentegen is iemand, die, hoewel wy hem persoonljjk hoogachten, de man onzer keuze niet kan zijn. Vooreerst toch hebben in de Staten genoeg regtsgeleerdeu zitting dan dat wij dat getal nog zonden behoeven te vermeerderenterwijl zijne betrekking tot den Voorzitter der Staten, hem menig maal in eene moeijelijke positie zoude kunnen brengen. Welk regtgeaard zoon toch zal zich in het openbaar tegen zijnen vader verzetten? Medekiezersbrengen wij dan op 4 October a. s eenparig onze stemmen uit op den heer Vele Landbouwers. Kiezerfei! nog even attentie s». v. p.? j In de vorige Nieuwsbode vraagt iemand die vol strekt een Liberaal Lid voor de Provinciale Staten j van Zeeland wil hebben en daarom van Baron van LIJNDEN afziet, of van der HAVE wel echt Liberaal is? Zoo niet, dan schynt hjj ©en. anotei* te willen verkiezen. Wij verwijzen dien Liberaal nog gaauw naar art. 8 der provinciale wet en geven hem daarbij de gerust stelling dat liberaal is bij uitnemendheid en daarom ook door ons is verkozen geworden. Eenige echte Liberalen. De geannonceerde verkooping van een WOONHUIS en JKIiVEin het Maalstraatje te Zierikzeesectie A No. 390is tot nadere aankondiging uitgesteld, De Notaris Mr. J. J. ERMERINS zalteu verzoeke van ADR. ANKER Wz.in plaats enz-t(j van op Donderdag den 29 September 1870 op Don derdag' clen G October ÏSTO, 's middags ten 12 ureaan de Sleepkaai te Zierikzeepubliek presentereu te verkoopen: EENE PARTIJ bestaande in eiken Planken en Platen van 20 tot 50 voet lengte en van 2l/j tot 5 duim dikte, alsmede Palen en Balken van 10 tot 30 voet lengte en zwaar van 8 tot 1% duim. J De Deurwaarder J. FRANSE zalop Vrijdag 7 October 1870, 's voorraiddngs 11 ure, aan do voormalige Wevery to Zierikzeein 't openbaar verkoopen als: PLANKEN, RIBBEN, RAMEN, DEUREN, K0- ZIJNEN enz., eene partij BRANDHOUT en meer andere Goederenalles afkomstig van genoemde Weveryi waar het dagelyks te bezichtigen is. U als Op Zaterdag October 1870, 's namiddags 2 ure, zal de Deurwaarder J. FRANSE, aan de haven te Bruinisse, publiek verkoopen: EENE PARTIJ Grenen RIBBEN DEKDELEN PLANKEN Eiken BALKEN, LOOPPLANKEN, TRAPPEN, RAAS, STENGEN enz.alles afkomstig van de gestrande Stoomboot Willem III. li Op Dinsdag 11 October 1870, 's voormiddags 10 ure, zal de Deurwaarder J. FRANSE, ten huize van H. KROON, Winkelier te Brouwershaven, door inbeslag neming, tegen dadelyke betaling, zonder rantsoenpen ningen, publiek verkoopen: als: 15 STOELEN, 2 TAFELS, 1 LINNENKASTJE, 2 SPIEGELS, 1 KLOKJE, 1 MODERATEURLAMP, 1 KEUKENKACHEL, IJZER-, KOPER-, TIN-, BLIK-, GLAS- en AARDEWERK MATTEN en KARPETTEN, eenige MANS- en VROUWEN-KLEEDEREN, enz.; voorts nieuwe WINKEL-GOEDEREN als: LEPELS, VEGERS, KWASTEN, SPONSEN, BLTKWERK en andere Goedereneenig BLOKKEEL HOUT en 3 vette VARKENS. -Ü TE KOOP! In den ANN A-JACOB A-POLDER, VOOR T E EEN CIVIELE PRIJS, beste zoete en zure 21) by M. RINGELBERG bij de Houten Poppe gem. Kerkwerve. R. ijl Boomkweekers te Boskoop, Dwigten aan Heeren liefhebbers van planten, dat bij hfn te bekomen zijn alle soorten van FRUIT* B003IEN, met liooge Itroon of waai, voorts halve en lag-© LEIBOOMEN. Van alle soorten van groenblyvende Planten, schoon bloeijende Heesters, Olmen- en verder alle soorten van Plantsoenboomen zyn zy steeds ruimschoots voorzien tegen hoogst billijke prijzen, waarvoor zy zich in ieders gunst durven aanbevelen. RUIME KEUZE van Heeren- en Jongens Jassen, alsmede zoogenaamde J P2 K K El R S» en andere Hij O. BAL, J.Cz. te Zierikzee ST.-DOMUSSTRAAT en VERKOOPHUIS. Naar keus van Gr O E I> worden de verlangde Kleedingstukken met den raeesten spoed geleverd. BEÜIXE1N" zyn aan voordeeligen prijs te bekomen. P. H. TERKEN, Coiffeur ZuivelstraatNo. 15. Bergen-op-Zoom. Gaat voort met het vervaardigen der alreeds gere nommeerde Paruiken, Toeren, Toepets, Vloekten en Chig'nons. PARUIKEN van ƒ4,— tot ƒ12,—, volgens eene ge heel nieuwe methodedie niet alleen uitmunten door nette en soliede bewerkingmaar ook door hunne natuurlijkheidterwijl de transpiratie van het hoofd niet belet wordt; hiervoor, en voor het krimpen enz., worclt gedurende een geheel jaar gegarandeerd. Bovengenoemde zal Woensdag 5 October s. te Zierikzee te spreken of te ontl>ie<Ten zijn in het Hotel de Kroon, bij den heer M. AUGUSTIJN. M) te GOES, houden voorradig: KAFMOLENS van ƒ45.—, ƒ52,50 en ƒ60.— die in eens schoon uit het kaf malen. WASCHMACHINES van ƒ24.—. STOUT'S DORSCHMACHINES en TREDMO LENS. Éngelsche X>OK,SCH]>JzAOLIirsrES met HOSMOXJEINT. BASCTJITEIV om tot 150 kilos te wegen voor 12 POMPEN die niet bevriezen, om de koebak te vullen van ƒ11.ƒ13.en ƒ15. Kogelvormige KOFFIJBRANDERS benevens vele andere NVJELiKTTJIGrlïBN' voor landbouw en industrie. Nieuw model STROOSNIJDERS met zwaarder vlieg^Avielen als tot nu toe door ons geleverd. ZAAIMACHINES van drie verschillende en verbeterd systeem. i Heeren Smeden genieten RABAT. (fs f vroeger genaamd: OP DONDERDAG 6 OCTOBER 1870, te geven door het alom beroemde Concert- en Operetteu-Gezelschap van den Heer (welke laatstleden Kermis zoowel hier als te Goes en j Zierikzee den algemeenen bijval hebben verworven) en onder directie van den Wereldberoemden Heer HI- CARDOeerste Comiek van Nederland in het Hollandsch Duitsch FranschEngelsch Spaansch Italiaansch, Hebreeuwsch enz., geaccompagneerd dooi den beroemden Pianist den Heer E. E. PeERS. En verder met medewerking van den alom gunstig bekenden Heer ILTJEINT, Eerste Acrobaat en Gym- nastieker, welke door zijne buitengewone Toeren niet weinig zal bijdragen om bij dit feest den algemeenen luister te doen verhoogen. Aanvang van liet feest <les nauiicl- dags ten 75 ure- Ten rZlj\ uur voordracht van Feest cantaten, waarvan aan elk bezoeker kosteloos een exemplaar zal worden uitgereikt. Van 8 tot &l/2 UU1" Eerste Pau/e van 10'/2 tot 11 ure Tweede Pauze ten 117-2 lirc Fcest-Cantaten ten 12 ure: door ruim 800 LAMPIONS. Na afloop van het vuurwerk: Het geheel zal worden opgeluisterd door ryke Bloem- S t offer I n g-en, prachtige Decoi'atien enz. De Entrée is bepaald op Cents voor een Heer, en 50 Cents voor eene Dame. Heeren Leden hebben vrijen toeg-ang: met ééne Dame, meerdere Dames 2V> Cts. de persoon. Plaatsen zijn te bespreken ÏO Cents extra op Maandag en Dingsdag 4 en 5 October, van des middags 12 tot 2 ure. Daar de ondergeteekende geene kosten noch moeite heeft ontzien om het zijne bezoekers zoo aangenaam mogelyk te maken, zoo twijfelt hij dan ook geenszins aan een druk bezoek. M. BOUWMAN. Diegene welke een 272jarige iewart- bonte VAARS, een dito witte OsS en een 1 l/.,jarige zwartbonte VAARS vermist kan dezelve tegen beta ling der kosten terug bekomen by J. Bouman te Oosterland. worden attent gemaakt op de buitengewone gek heidom met do Stoomboot Santiago <le Cnh"1 in eens door zonder overschepen naar IVew-Yovkl te kunnen vertrekken. Informatiën worden gegeven en Contracten j te Brouwershavenbij VAN MAENEN en VAN BOCHOVE, iAgenten der Heeren RUIJS Co. en WAMBERSIE Z00\ In LOSSING en in LADING de^ohuU| varende tusschen BredaLeur en Oudenbosch. Bestellingen bij W. A. W I E R I K X Schuitham wijk A, No. 3, Zierikzee. y e alom bekende C- BECKER en zijn te te. D Depothouder W. worden' alleen vervaardigd komen bij de Fabrikanten BECKER en BUDDINGH, te Arnhem. Mede s\ contant verkrijgbaar bij (]ej in IJzerwaï op den Dam te Zierikzee. van SCHELVEN Az. WarmoesstraatNI -JUtöAm s ter dan De navolgende nieuwe veel verbeterde hebben wij in grooten getale uit Engeland ontvangen Stroo- en JEïooisnijclei-s. Woi%telsiiij<lex*s en Ntoesmalcers. Haverbrekers en Boonbreïkers. Haverplotters en Lynzaadpletters, Lynkoekbrekers. Onbevriesbare Stal- en andere Pompen. Zuig-- en Perspompen. Gr iet- en NI estpompen en vele andere WERKTUIGEN, Teekeningen en informatiën zyn ook verkrijgbaar bij onzen Agent voor Zeeland den Heer M. C. VOOR- BEIJTEL te Bruinisse. y VAN ALGEMEENE ASSURANTIËN 60 Cents per ƒ1000 'sjaars. 75 'I I WOONHUIZEN MEUBELEN WINKELHUIZEN KOOPWAREN ƒ1, Informatiën bij de Agenten C. van der VLIET Dz, te Zierikzee, L. BOOGERD Az., te Brouwershaven ea J. C. M. van RHEEte Haamslede. GEVRAAGD: In den Anna-Jacoba-Polder, gemeente St.-Philipsland, een "vaste DIJKWERKER, zeer geschikt voor de uitvoering van aarde-, kram-, rijs- en steen- glooijiugwerken alsmede een vaste SCHIP- PERSKNECHT, zeer geschikt voor vletwerkj TERSTOND of met NOVEMBER een BOEREN-KNECHT benoodigd, bij L. BLOM onder Renesse. <f.(l 7'ERSTOND een bekwame ongehuwde KORENMOLEN A ARS-KNECHT benoodigd P. G. Salaris drie gulden per week boven kost en inwoning. Brieven franco onder Jetter B, de Uitgevers dezes. TERSTOND benoodigd bij H. de VRIES te Middelharnis een BROODBAKKERSK P. G. Brieven frauco. ECHT, TERSTOND of met NOVEMBER een BROODBAKKERS-KNECHT benoodigdtegen hoog loon bij L. dei| WEDUWEN te Brouwer shaven. 'er| wj Door overlijden van haren echtgenootvraagt de ondergeteekende tegen OCTOBER a. s. of ZOO SPOEDIG MOGELIJKtegen lioog loon en vast werk, van de P. G. en geschikt voor eene plattelauds ge meente, Brieven franco, dach liefst in persoon. St.-Maartensdijk. AH Wed. P. BOUWMAN. VAN STONDEN AAN een bekwame HOEFSMIDSKNECHT benoodigd, bij ABR. SEMEIJN te Wissenkerke. TERSTOND GEVRAAGD bekend met Boerenwerk en Paardenbesja; J. RENAUD Mr. Smid te Goedereede. TERSTOND BENOODIGD een KLEERMAKERS-KNECHT, adres franco bij T. BAKKER te Dirksland. {£55=» Mevrouw de CLERCQ van WEEL vraagt met NOVEMBER eene KEUKENMEID, die geschikt is om huiswerk te verrigten. TERSTOND of met NOVEMBER eene DIENSTMEID benoodigd, niet beneden de 40 jaar oud, bij de Gebroeders KANAAR te Zierikzee-1 Uitgevers: HE LOOZE WAAL® Gedrukt bij de firma: DE LOOZE COMP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 4