ZIEBÏKZEESCHE NIEUWSBODE. IVo. 2852. Dingsdag 4 October 1870. 27sle Jaarg. herstemming b. g. VAN DER have. 'X J. C. BARON VAN LIJNDEN lit den." '■ntaal liliK, tie, L Goes, i ;ao 11 dt it- Besturen en Adininistratien, Bekendmaking. Ni eu ws tij d in gen ütaHe. i 35' Buitengewone Vergadering LANDBOUW en HANDEL W aar schuwing. a Met edekiezers! B. G. van der HAVE <4 c, &rt- en n Heet DAM, Goes en rorven) en eer 1{I. d in het 3 paan sch, eerd door SEUS, gunstig ïn Gym- veren niet genieenen J lamid. Feest- s te loos een linze, "tiuze len M Bloem» en enz, een Heer, hng; met le persoon, extra op ;s middags ch moeite ,angenaam geenszins *A1S ji land. r rotterd, omstreeks rg. 6..30 ii, 10,30 Id. 12. - rg. 5,30 6,30 aar goes. omstreeks <30 u. öT-> rg.lUO. m. U0 1,30» 2,40» 4,-» A.PÏ LEM 111i 1 ER T 1ARS' ilsteen kan by a. anco. :slaan, b{ ER benoo- et de pot on. Adres hippers, DE Uitgevers- Ü-FE' :omp. op 4- October 1870, v0or het lidmaatschap der Provinciale Statenin het district Zierikzee. "Vroeger hebben wij medegedeeld den uitslag der eerste [stemmingwaarbij geen der kandidaten de vereischte eerderheid verkreeg. De heer B. G. van der HAVE verwierf daarbij de meeste stemmen, en valt in herstemming met den kandidaat der Conservatieve Algemeene Kiesvereeniging Nederland, den heer Baron van LIJNDEN. Deze herstemming tussohen een erkend Liberaal een Conservatief, is door de kiezers die van de stembus werden teruggehoudengewis niet voorzien waarom wij bij deze herstemming eene meer algemeene opkomst der kiezers durven verwachten, waarbij hun beginsel liberaal of conservatief) diene te beslissen, omdat ook daarnaar, de leden der Eerste Kamer door de Pro vinciale Staten verkozen worden. Uit aanmerking dat ditmaal de conservatieven hun burgerregt zooveel mogelyk zullen doen gelden, wen- schen wij bij deze ook de liberalen op te wekken om daarvan nu weder een krachtig gebruik te maken, en zich wel te willen herinneren dat de Algemeene Kies vereeniging in Nederlanddoor wie de ^en-kandidaat gesteld en aanbevolen is, herkomstig is uit dat Ministerie, [hetwelk zich door de Tweede-Kamer-ontbiuding heeft durven onderscheiden. De liberalen kunnen dat nooit vergeten en het district Zierikzee zal ook thans weder toonen dat het tegenover die partij zich gelijk blijft, en ter wille van den kan didaat, met het beginsel niet mag transigeren. Bjj eene getrouwe opkomst der kiezers is onzes inziens de verkiezing verzekerd van den heer De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee maakt bekend dat PIETER de VOS, Vleesch- houwer in deze gemeente, vergunning heeft gevraagd om achter zijne schuur in den Hem, plaatselijk gemerkt wijk A, nummer 41, (kadastraal bekend sectie A, num mer 1282), eene stookplaats te maken ter bereiding van veevoeder (kokerij van veldvruchten) en dat de inforraatiën de commotio et incommodo betreffende dit verzoek zullen worden gehouden op Woensdag 5 Octo ber aanstaande te 12 uur des middags in de .gewone vergaderkamer van het Bestuur, ten Raadhuize; zullende allen, die tegen dat verzoek bezwaren mogten willen inbrengen alsdan in de gelegenheid zijn om in hun takmg te worden geboord. Zierikzee, den 28 September 1870. Burgemeester en Wethouders C. J. FOKKER, W. I. B. De fung. Secretaris J. G. BETHE. •sew Het klaanwzeer en de tongbinar verspreiden zich in on rustbarende mate onder de veekudden in verscheidene 9treken van Engeland. Aan de Times wordt gemeld, dat de koning van Priiis- sen aan de keizerin Eugénie en den keizerlijken prins een verblijf op Wilhelmshöhe heeft aangeboden maar dat dit aanbod niet is aangenomen, Rome, 27 Sept. Kardinaal Antonelli heeft zijn ontslag gevraagd als secretaris van staat. De Paus heeft met een protest geantwoord op den brief van Victor Emanuel. Parys30 September. Alle gewone middelen van verkeer tus9chen de hoofdstad en het overige Frankrijk zijn afgesneden, en er blijft nog slechts één weg voor correspondentie opeude lucht. Toen er sprake 'an was tot de luchtpost zijne toevlugt te nemen, meende men eerst dat het onmogelijk zou zyn dit ongewoon sysleen ern stig in praktijk te brengen. Meu verbeeldde zich, dat de brie fen van de hoofstad, even als die van Metzaan kleine ballons zouden worden toevertrouwd, aan zich zeiven overgelaten en neêrdalende waar het toeval wilde. Maar het systeem, dat in de hoofdstad zal worden ingevoerd, gaat iets verder dan de leer der beginselen. De postballon der hoofdstad is geen een voudige brievenbus; het is een bus vergezeld van een beambte, een geoefend luchtreiziger, die zijn ballon zoolang in de hoogte houdtals er gevaar voor het nederdalen bestaateu slecht9 op vasten grond stapt, na verzekerd te zijn dat de correspon dentie, welke aan zijne zorg is toevertrouwd, niet iu handen der uhlanen zal vallen. De bekende luchtreiziger Nadar is vóór bet verbreken van het post- en telegraafverkeer met deze dienst belast. De Constitutionnel bevat dan ook eene mededeeling per luchtballon-post ontvangen. De luchtreiziger ig Jozef Euruof. Hij steeg den 23sten des avonds ten 8 ure met oostenwind op het plein Saint-Pierrë-Montmartre op, en bereikte eene hoogte van 3000 el. Boven de Arc de Triomphe gekomen, werd hy door den vijand ontdekt. Met zijn verrekijker ontdekte hij de Pruissen onder zich, en zag hij hunne maatregelen om op hem te vuren. Buiten de vestingwerken werd dan ook werkelijk het kanon op hem gelost, maar de kogels, loodregt opge zonden, bereikten zijn schuitje niet. Enkele echter be reikten de ballon en deden haar trillen. Ook zag hij geweren op hem aanleggen, maar de geweerkogels deden hem even weinig kwaad als die der kanonnen. Men vervolgde hem op die wijze tot Mantes. Bij Mont Valerien meende hy te hooren schieten, en zag hy duidelijk het Pruissisch leger, uit zeven linicn bestaande en geflankeerd door talrijke kavallerie. Ten elf ure achtte Duruof zich ver genoeg van Parijs, om te durven dalen. Hij kwam neder in het park van het kasteel van Cracouville nabij Evreux en zette per spoortrein zynereis naar Tours voort. Volgens zijne mededeeling was de proclamatie van de Regering, Bismarcks voorwaarden voor een wapen stilstand bevattende, op de muren aangeplakt, en wekte in hooge mate de algemeene verontwaardiging. Voorts deelt hij mede, dat de vijand, na zich meester gemaakt te hebben van eene redoute boven Saint-Cloud, van daar verdreven was door het kanon van Mont Valérien, en al de huizen in en om het park van Montretout waren gesloopt. Te Bourges hadden de Pruissen achter een huis, dat in stand was gebleven, eene redoute van bak- steenen opgeworpen. Des nachts was zij aangevallen, onder begunstiging van electrisch licht, waardoor de Pruissen helder verlicht waren, maar de Fianschen in het duister bleven. De Pruissen hadden de vlugt moeten nemen, 500 man achterlatende. Tot dusverre bleveu ZÜ °P gi'ooteu afstand van de vestingwerken van Parijs. De stad was uitmuntend gezind. Hare houding was waardig, gelijk aan eene belegerde stad betaamd; dag en nacht hoorde men er het kanon bulderen op hare wallen. De winkels worden des avond ten tien ure ge sloten, en na dien tijd mag niemand zonder speciaal verlof op straat en zonder wachtwoord. De berigten omtrent het gevecht tusschen de be zetting van Metz en de Duitsche troepen zijn zeer tegenstrijdig. Van Pruisische zijde wordt gemeld, dat de uitval met groot verlies aan de zijde der Franschen is afgeslagen. Maar de correspondent der Pall Mall telegrapheertZeker is het dat de Pruisische kampe menten te 'Mezières en te Richemont in brand zyn gestokendat een gedeelte der Duitsche infanterie onder het geschut van Thionville is geraakt en daar met granaten ontvangen. Ook heeft het garnizoen dier stad zich van een konvooibestaande uit honderd wagens met levensmiddelenmeester gemaakt. Ook schynt hetdat de gemeenschap tusschen Thionville en Hayange, die door de Pruissen was afgesneden is hersteld en dat personen langs dien weg te Luxem burg zyn aangekomen. Straatsburg;, 28 Sept. De hoofdkerk heeft veel geleden; de bibliotheek is totaal verbrand. De bevolking beeft weinig van den honger geleden, doch er zyn vele zieken. De bres, waardoor de Duitsche troepen zijn binnen gekomen, is 6'0 voet breed. Vele Fransche officieren waaronder ook generaal Uhricb, zijn op hun woord van eer vrijgelaten en naar Zwitserland vertrokken. Een gedeelte van het belege- ringsmaterieel is reeds naar Parijs gezonden om aldaar dienst tè doen. Ferriéres, 30 Sept. ('s namiddags 4J/2 ure). De van Fransche zijde op gisteren en eergisteren vermelde gevechten bij Parijs hebben niet plaats gehad. Die berigten zijn uit de lucht gegrepen. Er is geen enkel schot gevallen daarentegen deden de Franschen heden een aanval op de verschansingen van het zesde legercorps, waarna de Franschen in wilde vlucht met zware verliezen het veld ruimden. Bovlyn, 30 Sept. Uit gezegden van gevangenen en uit onderschepte brieven blykt, dat het garnizoen van Metz hoofdzakelijk bestaat uit mobiele gardes. Het voedsel aldaar bestaat uit paardenvleescli. Er is gebrek aan zout, doch brood en groenten zijn er in overvloed. De soldaten beschouwen het gerucht der overgave van Sedan en de verandering van gouvernement als valsch. - De Triersche Zeitung deelt uit Coin les Cuvry het navolgende schrijven van een onderofficier mede: z/Ik ben Goddank leveud uit Metz gekomen. Ik zat er 16 dagen gevangen en ik ben daardoor zóó verzwakt, dat ik naauwelyks op mijn beenen staan kan. Wy leden den grootsten honger, en men gunde ons ter naauwernood het overigens zeer slechte water. Noch voor geld, noch voor goede woorden was iets te krijgen. Sommige in- ligtingen geef ik u ten beste. Gij zult daaruit kunnen opmaken hoeveel men in de bedompte kazematten van Metz te lijden heeft. Ratten, muizen en vledermuizen vindt men er in legio; wij kregeil niet minder dan 8 potid insectenpoeder om de vlooijen te verdelgen maar onze pogingen bleken nuteloos te zijn. Schrale kost, vuil slecht water, een slechte legplaats op britsen, een wan trouwend en gemeen volk dat ons moest bewakenwant we waren in den vollen zin des woords gearresteerden. Diarrkee en buikloop, en geen docter; tien dagen waren we reeds ziek en toen verscheen er voor 'teerst een geneesheer (zoogenaamde veearts), die ons met de honger- kuur genezen wilde. Er waren velen gewonden, en er was totaal gebrek aan verpleging; die arme soldaten moesten wy zoo goed en kwaad als 'tging verbinden. Een kapitein, Lamet gebeeten, wilde ons allen eenvoudig laten fusileeren; sommigen deelde hij klappen toe, omdat zij niet de muts voor hem afnamen, 'tgeen natuurlijk geheel met onze instructiën strijd. Op het gezegde van een Brandenburger ,/Dat is bij ons de gewoonte niet," zeide de officier dat hij er ons dan toe dwingen zou. Ons tyd- verdryf was: water drinken, beschuit knabbelen en slapen. De gevangenen werden met gebonden handen binnengebragt. Een bankier gaf ons voor een zilveren thaler slechts drie francsvoor een papieren thaler slechts twee francsde man maakte misbruik van onze treurige positie. Ons dagelyksck vleesch bestond uit ll/2 lood long en lever, de krachtelooze soep uit water en brood, onze dagelijkscbe soldjj we hebben nog 10 dagen te goed 71/2 centimes. Dén 18 Augustus kwamen 30 gewonden by ons die wij persoonlijk verbonden. Er waren er onder, die vier kogels, en een stuk of wat hou wen hadden bekomen. Denzelfden dag kloin het aantal gevangen tot 710. De ruimte die wy allen ter beschikking hadden, bedroeg slechts 1600 vierk. voet. 'sNachts heerschte er zulk een stiklucht, dat er 's morgens ver schillende flaauw gevallen waren. Over dag kregen we eenmaal warm eten. Voor een 4ponds brood, dat slechts met de grootste moeite te krijgen was, betaalde men 12 francs. Ten laatste was er in 't geheel geen brood te krijgen. Dit is de zuivere waarheid." Berlyn, 2 Oct. UitMundelsheim zijn de volgende officiëele berigten ontvangen, gedateerd 30 September: Heden hebben onze troepen hun intogt in Straatsburg gehouden, waarna in de Thomaskerk eene godsdienst oefening heeft plaats gehad. Ruim 500 Fransche officieren hebben by onderteeke- ning hun woord van eer gegeven van in dezen oorlog niet meer tegen de Duitsche troepen te zullen vechten; 50 a 100 hebben zich in krijgsgevangenschap begeven. Het aantal gevangenen kan nog niet met juistheid worden opgegevendaar er nog voortdurend aankomen. De buit is aanzienlijk. Tot op dit oogenblik bedraagt het aantal kanonnen 1070. Hierbij komt twee millioen in geld, zijnde Fransck Staats-eigendomvoorts ammu nitie en vooral een groote voorraad fabriekgoederen. Wijders wordt uit Rkeims, van 30 September, het volgende gemeld De landweer-bataljons van Landsberg, Frankfort en Woldenberg hebben het 13de Fransche armeekorps teruggeslagen. Den 28sten heeft het garnizoen van Soissons her haaldelijk een uitval gedaan. Het heeft een wapen stilstand aangevraagd om de dooden te begraven en de gekwetsten weg te halen. De Duitsche troepen hebben bij die uitvallen weinig verliezen geleden. De Wanderer verzekert dat er den 19 Sept. op Wil helmshöhe iels zeer bijzonders met den gevallen keizer gebeurd is. Men tracht het geheim te houden, maar allerwaarschijnlijkst is het dat Napoleon III dien dag een poging tot zelfmoord heeft gedaan. Er waren tegen 7 uur twee depêches voorden Keizer, eeu uit Brussel en een uit Hastings (in Engeland, waai de keizerin en de keizerlijke prins verblijf houden) aangekomen. Toen hij ze gelezen hadwas de keizer zeer bleek geworden en sloot zich vervolgens in zijn kamer op. Toen men nu in twee uren niets van hem vernomen had, begon zijne omge ving ongerust te worden. Prins Murat klopte herhaaldelijk aan de deur, maar kreeg geen antwoord. Na nog een half uur ge wacht te hebben, brak men de deur open. Plotseling kwam nu alles op 't slot in groote opgewondenheid. Twee geneeshee- ren werden dadelijk geroependie een uur met gesloten deuren in 's keizers kamer bezig waren. De gouverneur van Kassei kwam in allerijl aan en vertrok eerst den volgenden dag. Er werd dadelijk een rapport naar het hoofdkwartier gezonden enz. De bevolking van Kassei, die den volgenden morgen op 'tgerncht toestroomde, vernam dat de Keizer wegens eene plot selinge, ernstige ongesteldheid zijne kamer hield, ZieviKzee, 1 Oct. Bij kon. besl. is de heer J. Loeff WGzn., thans ontvanger der directe belastingen en accijnsen te Aarle-Rixtel c. a.benoemd tot ontvanger der directe belastingen, in- en uitgaande regten en ac cijnsen te Axel c. c. De minister van fmantiën heeft bij resolutie van 3 dezer het ontvangkantoor der Directe belastingen en accijnsen te Co- lijnsplaat c. a. (Zeeland) gerangschikt in de zevende klasse. De heer G. A. Fokker beveelt aan de liberale kiezers iu het kiedistrict Middelburg den heer mr. J. Tak aan. In den Maasbode leest men: ,/Uit een particulieren brief uit Rome, te Rotterdam ontvangen, vernemen wy, dat bij den aanval op Rome 16 zouaven gekwetst zijn, waaronder 4- Nederlanders, namelijk, Lucas Simmers van Haarlem, Johannes de Jong van 'sHage, Nicolaas Klabbers van Arnhem en Antonius Groeppenhoff van Amsterdam. Hunne wonden zijn gelukkig niet gevaarlijk. //Toestand van Rome is aller jammerlijkst. Geen priester of religieus durft op straat te komen. Te Roermond heeft iemand, die het in verregaanden staat van ontbinding verkeerend lijk van een onbekeude uit de Maa9 had helpen ophalen, zich voor het daarvoor ontvangen loon zoodanig te goed gedaan aan sterken drank, dat hij kort daarna in een put viel en zelf als lijk werd opgehaald. Dezer dagen had te Hoorn een vreeselijk voorval plaats. De jeugdige echtgenoote van een der predikanten, moeder van twee kinderenterwijl een derde te wachten stond, was bezig hare glacé-handschoenen met naptha te wasschen. Ongelukkig wreef ze wat te hard, tengevolge waarvan het leder plotseling in vlam geraakte. In een oogwenk stond zij van boven tot onder in brand. Haar echtgenoot, die tegen haar over aan tafel zat, wendde, eigen gevaar verachtend, al het mogelijke aan om 'tvuur te blusschen. Wanhopend wierp hij zich op haar. En ziet, reeds meende hij, dat hij de vlam geblusckthad en zyne echtgenoote gered was, toen ze plotseling op nieuw in brand sloeg. Thans gelukte het niet het vuur te blusschen, alvorens de ongelukldge op de ontzettendste wijze was ver- miukt. Hare oogen zijn uit-en hare oogleden afgebrand. Ook bet achterhoofd heeft veel geleden. Hare vingeus en beenen zijn letterlijk verkoold. In't algemeen is haar toestand verschrikkelijk, zoodat men voor het behoud haars levens vreest. De droefheid van haar echtgenoot en van hare nabestaanden is onbeschrijfelijk. Gemengtle berig-teii. Straatsburg moet minder geleden hebben, dan wel gedacht werd, en vele Fransche officieren zijn naar Zwitserland vertrok ken terwijl het geschut enz. naar Parijs is gezonden ten dienste der Pruissen. Toen generaal Werder, den generaal' Uhrich zag reikte hij hem de hand en gaf hem verlof om naar Zwitserland te gaan. Bij zulke gelegenheden zijn de groote er altijd maar het beste aau maar de arme soldaten moeten in 'tkot. Met Metz wil het nog maar niet gelukken. Er is gebrek aan zontmaar brood is er ia overvloed en paar- denvleesch is het eenige vleesch wat'er is.In een Fransch stadje, Sanchy-le-Ba9heeft de pastoor op den preekstoel gebeden bevolen voor de spoedige en gelukkige wederkomst van Napo leon en zijne heilige familie in Frankrijk. De zoon van Garibaldi is in Frankrijk aangekomen, om deel te nemen aan den dans. De paus bevindt zich nog altijd in zijn paleis, en wordt bestendig bewaakt door 60 karibiniers, ten einde te beletten dat hem eenig leed wordè aangedaan. Maarschalk Bazaine moet geen plan hebben om de Fransche republiek te erkennen. Generaal Trochn heeft één van de tien man, van een regiment zouaven laten doodschietenomdat zij tc haastig waren gaan vluchten. Een uhlaan die gewond werd, heeft stervende gezegd„wij zullen allen voor de poorten van Parijs sterven." Die man had er dus maar slechten moed op. Het hooggeregtshof te Nancy heeft zijne werkzaamheden gestaakt omdat het niet meer weet in wiens naam het thans zijne vonnissen moet uitspreken. „In naam des keizers" dat gaat niet meer. „Tn naam der Republiek," dat wil de Duitsche gouverneur-genraal van -Lotharingen niet hebben omdat de republiek niet door Dnitschland erkent is. Men is daar dus zonder regt. Eene bakkers-dochter op den korendijk is zoo verliefd op een wagenmaker, dat zij eiken avond voorbij zijne woning draait, maar het blijft toch maar even koel en er zal niets van komen. Een arbeider te Borsele word aangeraden geen schandelijke brieven meer te schrijven aan een meisje, of hij zal publiek gemaakt worden. Kerknieuws. Het kiescollegie der Herv. gemeente te Oosterlaud heoft tot predikant beroepen Ds. Ruijsch van Dugteren pred. te St. Annaland. Ds. H. Damstépred. bij de Hervormde gemeente te Nieuw erkerk in Duiveland en als zoodanig beroepen te Koekange bij Meppel, nam gisteren namiddag-afscheid van zijne gemeente met eene rede naar aanleiding van 2 Cor. 13 13 slot. Oiiciei*troii>vil P. J. van TILBURG den BOER en Zierikzee, B. E. OCHTMAN. 29 September 1870. Receptie 9 October 1870. Algemeene en bijzondere kennisgeving. Getrouwd Noordgouwe, 30 September 1870. JAN ÜALEBOUT, Dz. en GEERTJE FOKKER. Bevallen van een' Koon, NEELTJE van DIS Steenland. Haamstede, 30 September 1870. Heden overleed, in den ouderdom van ruim 64 jaren mijn geliefde Echtgenoot de Heer HENDRIK MONTÉ. Zierikzee, Wed. H. MONTÉ, 30 September 1870. Lagcher. Op verlangen van den overledene zullen geen uiterlijke teekenen van rouw worden aangenomen. Heden overleed ons geliefd kind ANTONIUS PETRUS, slechts zes maanden oud. Zierikzee, M. R. JONGMANS. 2 October 1870. C. D. JONGMANS, Breügelmans. jj Heden overleed onze lieveling ANNA CHRIS TINA CORNELIA JACOBA, bijna twee maanden oud. Zierikzee, A. W. B. van ALTENA. 1 October 1870.M. J. van ALTENAKnaae^- DER LEDEN VAN DE SOCIËTEIT op Donderdag- 5 October 1870, <Ies middags 12 ure, ten huize AUGUSTIJN, ter bespreking eener mindere of meerdere feestelijke gedachtenis aan het 25jarig bestaan der Sociëteit. Ouwerkerk, De Secretaris-Thesaurier, 30 September 1870. (I B. G. v. d. HAVE. Door de ondergeteekeuden is te Rotterdam gekocht eene party Racin, teelt 1870, volgens Wigt-billet gereed in de Meestoof HET GULDE KRUISGe meente Steenbergengroot 49 Balen gemerkt F. HL No. 1 49. Bij de bewerking is ondervondendat die party Racin op schandelijke wijze met lïjne aarde en Kleine l-clnitjes was belast. De ondergeteekenden geven daaraan openbaarheid ten einde Handelaren in Racin te waarschuwen waarmede zij zich voorstellen in het vervolg te zullen voortgaan. Goes FRANSEN van 55 PUTTE C°. 29 Sept. 1870. De ondergeteekendenbij iedere verkiezing zich alle vrijheid wenschende voor te behou den, verklaren niet te behooren tot de in den Nieuwsbode van 11. Zaturdag bij annonce genoemde Vereeniging „BE DAMCLUB." J. VOORBEITEL. A. A. MESGz. R. O. van NIEÜWENHUIZE. P. J. BUIJZE. J. A. RINKLER. C. HENNING. C. van SCHAIK. J. de HORN. P. S. WANSINK. Met het oog op de aanstaande behandeling in de Provinciale Staten van een Reglement op de Calamiteuse polders iu Zeeland meent de on- dergeteekende de kiezers in het district Zierikzee alsnog te moeten wijzen op de speciale kennis die' van alles wat dm Polders betreft in hooge mate bezit. Mr. J. G. H. B. KETJEN. wat dia Bij de herstemming op 4 October a. s. bevelen wy aan onze medekiezers aan hunne stemmen met ons uit te brengen op den heer te OUWERKERK. Vele Kiezers 'van Oosterland en Sirjansland

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 3