NB. J.G.E. BARON TAN LUNDIN, liMf0118§PII§f GROOT PRACHTIG VUURWERK, 81® ®T 111. 70 stuks r/8 jarige Hamels. FEEST TE BROUWERSHAVEN. W BPiLGISCHE MAATSCHAPPIJ Vorlïie/Jng van eon liet dei* Provin ciale Staten van Zooiand. De AFDEELING ZIERIKZEE der Algemeene Kies vereniging in Nederland noodigt hare Medekiezers in het Kiesdistrict Zierikzee uit, om bij de Herstemming voor een lid der Provinciale Staten van Zeeland, op Dingsdag -1- October e. k., trouw ter stembus op te komen en hunne stem uit te brengen op Reg ter in de Arrondissements-Regtbank te Zierikzee Oud-Districts Schoolopziener. Zij acht het onnoodig haren Candidaat nader aan te bevelen daar zij reeds bij de eerste stemming op 20 September jl. hare redenen, waarom zij de innige over tuiging koestert, dat de Heer van LIJNDEN alle ver- eischten en de volkomen geschiktheid bezit om in de Provinciale Staten zitting te nemenbreedvoerig heeft ontwikkeld. Het Bestuur der Af deeling, Mr. P. PAULUS. Jhr. W. M. H. de JONGE. Mr. J.. G. H. B. KETJEN. KIEZERS in den Polder Schouioen stelt gij prjjs op uwe belangen wat den Polder aangaat, stemt dan den Heer Mr. J. C.E. baron van Lijnden. Eenige Kiezers. Medekiezers Op Dingsdag 4 October a. s. worden wij wederom geroepen onzen burger- pligt te vervullen en cene keuze te doen voor een lid der Provinciale Staten van Zeeland. Thans nu die keuze gedaan moet worden tusschen een liberaal en een conservatief, nemen wij de vrijheid onze liberale medekiezers krachtig aan te bevelen hunne stemmen uit te bren gen op den heer B. G. van der Have van Ouwerkerk, Wij zijn ten volle overtuigd, dat hij de voetstappen zijns vaders zal drukken, die de goede zaak steeds met kracht heeft voorgestaan. Medekiezers komt daartoe op 4 Oc tober a. s. getrouw ter slembus op, om met ons uwe stemmen uit te brengen op den heer B. G. van der Have. Vele Kiezers van Bruinisse. Medekiezers Thans opent zich de gelegenheid om ook Duiveland iu de Provinciale Staten vertegenwoordigd te zien. Brengen wij daartoe op 4 October a. s. onze stemmen uit op den heer B. G. van der HAVE. Eenige Kiezers van Ouwerkerk. Kiezers Brengen wij bij de aanstaande verkiezing van een lid der Provinciale Staten van Zeeland op 4 October a. s. eenparig onze stemmen uit op den heer B. G. van der HAVE. Vele Kiezers van Nieuwerkerk. Anonieme verdachtmaking in zake verkiezing, is politieke sluipmoord. Hijdie daardoor de verkiezing van Baron van Lijndenop het oogenblik dat het te laat i9 om het wapen af te wendentracht bevorderlijk te wezen zou het burgerregt als kiezer niet waard zijnal zegt hij het te hebben, 't Zij conservatief of liberaal, op verdachtmakiug kan verontwaardiging: slechts het antwoord wezen. Zij alleen die zoo van nabjj met boeren-arislocratie bekend en er welligt aan gje- parenteerd zijn kunnen een standvastig liberaal als van der Have daarvan verdenken maar de stemming zal bet bewijzen dat de liberale Landbou wers daarmede niet behebt zyn, door met algemeene stemmer, en op grond zijner zuiver liberale beginselen tot Lid der Provinciale Staten te verkiezen den landbouwer B. G. VAN DER HAVE, te Ouwerkerk. Kiezers uit Zierikzee. MEDEKIEZERS! Bij de aanstaande verkiezing van een Lid der Pro- cialè Staten hebbeu wij onze keuze te bepalen tusschen de heeren B. G. van der HAVE en Mr. J. C. E. baron van LIJNDEN. Het kan voor ons als Landbouwers evenwel niet twijfelachtig zijn wien wij zullen kiezen. De heer VAN DEK HAVE tocb is iemand, behoorende tot den landbouwerstanddaardoor volkomen bekend met onze belangen terwijl hij in 9taat is dezelve met kennis te verdedigen. Do heer van LIJNDEN daarentegen is iemand, die, hoewel wjj hem persoouljjk hoogachten, de man onzer keuzo niet kan zijn. Vooreerst toch hebben in de Staten genoeg regtsgeleerden zitting dan dat wij dat getal nog zouden behoeven te vermeerderen ter wjj l zijne betrekking tot den Voorzitter der Staten, hem menig maal in eene mooijelijko positie zoude kunnen brengen. Welk regtgeaard zoon toch zal zich in het openbaar tegen zijnen vader verzetten? Medekiezersbrengen wij dan op 4 October a. a eenparig onze stemmen uit op den heer B. G. VAN DER HAVE. Vele Landbouwers. MEDEKIEZERS Komt morgen trouw ter stembus op. Het geldt thans geen strijd om personen, maar een strijd om beginselen. Het kiesdistrict Zierikz e heeft steeds getoond het li berale beginsel voor te staanalle vorige verkiezingen bewijzen het ons, dat de Schouwsche grond onvrucht baar is voor conservatieve candidaten. Brengen wjj flan ook thans eenparig onze stemmen uit op den heer B. G. van der HAVE. Vele Kiezers. Kiezers! nog- evon attentie s. v. p.? In de vorige Nieuwsbode vraagt iemand die vol strekt een Liberaal Lid voor de Provinciale Staten van Zeeland wil hebben en daarom van Baron van LIJNDEN afziet, of van der HAVE wel echt Liberaal is? Zoo niet, dan schijnt hjj ©en ander le willen verkiezen. Wjj verwjjzen dien Liberaal nog gaauw naar art. 8 der provinciale wet en geven hem daarbij de gerust stelling dat B. G. VAN DER HAVE liberaal is bjj uitnemendheid en daarom ook door ons is verkozen geworden. Eenige echte Liberalen. De geannonceerde verkooping van oen WOONHUIS en ERVE, in het Maalstraatje te Zierikzeesectie ANo. 390is tot nadere aankondiging UITGESTELD. De Notaris Mr. J. J. ERMERINS zalteu verzoeke van ADR. ANKER. Wz.iu plaats van op Douderdag den 29 September 1870, op Don derdag den 6 October 1870, 's middags ten 12 ureaan de Sleepkaai te Zierikzeepubliek presenteren te verkoopen: EENE PARTIJ SCHEEPS-AFBRAAK, bestaande in eiken Planken en Platen van 20 tot 50 voet langto en van 2% tot 5 duim dikte alsmede Palen en Balkenvan 10 tot 30 voet lengte en zwaar van 8 tot 12 duim. Openbare Verkooping. De Deurwaarder J. FRANSE zalop Vrijdag 7 October 1870 ,-'s voormiddags 11 ure, aan de voormalige Weverjj te Zierikzeein 't openbaar verkoopen: Eene groote partij Afbraak nis:' PLANKEN, RIBBEN, RAMEN, DEUREN, KO- ZIJNEN enz., eene partij BRANDHOUT en meer andere Goederenalles afkomstig van genoemde Weverij waar het dagelijks te bezichtigen is. Op Zaterdag S October 1870, 's namiddags w 2 ure, zal de Deurwaarder J. FRANSE, aan de baven te Bruinissepubliek verkoopen: EENE PARTIJ als Scheep s-A f b raak, Grenen RIBBEN, DEKDELENPLANKEN, Eiken BALKEN, LOOPPLANKEN, TRAPPEN, RAAS, STENGEN enz.alles afkomstig van de gestrande Stoomboot Willem III. Publieke Verkooping. Op Dinsdag 11 October 1870, 's voormiddags 10 ure, zal de Deurwaarder J. FRANSE, ten huize van H. KROON, Winkelier te Brouwershaven, door inbeslag neming, tegen dadeljjke betaling, zonder rantsoenpen ningen, publiek verkoopen: Een netten INBOEDEL als: 15 STOELEN, 2 TAFELS, 1 LINNENKASTJE, 2 SPIEGELS, 1 KLOKJE, 1 MODERATEURLAMP, 1 KEUKENKACHELIJZER-, KOPER-, TIN-, BLIK-, GLAS- en AARDEWERK, MATTEN en KARPETTEN, eenige MANS- en VROUWEN-KLEEDEREN, enz.; voorts nieuwe WINKEL-GOEDEREN, als: LEPELS, VEGERS, KWASTEN, SPONSEN, BLIKWERK en andere Goederen, eenig BLOKKEEL HOUT en Q vette VARKENS. TE KOOP! In den ANNA-JACOBA-POLDER, TE KO OP: VOOR EEN CIVIELE PRIJS, Ibest© zoete en zure WINTER-APPELEN, bij M. RINGELBERG bjj de Houten Poppe gem. Kerkwerve. T.s van cler Molen Mesman Zoonen Boomkweekers te Boskoop, berigten aan Heeren liefhebbers van planten, dat bjj hen te bekomen zjjn alle soorten van FRUIT- BOOMEN, met liooge kroon ofwaai, voorts Halve en lage LEIBOOMEN. Van alle soorten van gvoenbljjvende Planten, schoon bloejjende Heesters, Olmen- en verder alle soorten van Plantsoenboomcn zijn zij steeds ruimschoots voorzien tegen hoogst bill jjke prjjzen, waarvoor zjj zich in ieders gunst durven aanbevelen. RUIME KEUZE van Heer en-en Jongens Jassen, alsmede zoogenaamde JEKKE R S en andere Kleedingstukken, Hij O. BAL, J.Cz. te Zierikzee ST.-DOMUSSTRAA T en VERKOOPHUIS. Naar keus van GOED worden de verlangde Kleedingstnkken met den meesten spoed geleverd. BEDDEN zijn aan voordeeligen prjjs te bekomen. DE ZIERIKZEESCHE COMMANDIET KAS, DIRECTEUR M. C. DE CRANE, Jr. neemt gelden ii deposito een dag opvraagb. A 2 '/2 °/01 3 maand, opvraagb. 4 8 dageu 3 6 - 4 1 maand 3'/2 u KOOPT en VERKOOPT EFFECTEN, blast zich met incasseringen, enz. FABRIEK van Paruikenen Toupets. P. H. TERKEN, Coiffeur ZuivelstraatNo. 15. Bergen-op-Zoom. Gaat voort met het vervaardigen der alreeds gere nommeerde ParuikenToeren, Toepots, Vlechten, en Chignons. PARUIKEN van ƒ4,— tot ƒ12,—, volgens eene ge heel nieuwe methodedie niet' alleen uitmunten door nette en soliede bewerkingmaar ook door hunne natuurlijkheidterwijl de transpiratie van het hoofd niet belet wordt; hiervoor, en voor het krimpen enz., wordt gedurende een geheel jaar gegarandeerd. Bovengenoemde zal Woensdag 5 October a. s. te Zierikzee te spreken of te ontbieden zjjn in het Hotel de Kroon, bij den heer M. AUGUSTIJN. Wed. J. C. Mas see en Zoon, te GOES, houden voorradig: KAFMOLENS van ƒ45.—, ƒ52,50 en ƒ60.— die in eens schoon uit het kaf malen. VVASCHMACHINE8 van ƒ24.—. STOUT'S DORSCHMACHINES en TREDMOLENS. Engelsche DORSCHMACHINES met ROSMOLEN. BASCULEN om tot 150 kilos te wegen voor 12 POMPEN die niet bevriezen, om de koebak te vullen van ƒ11.ƒ13.— en ƒ15.—. Smidsboor-Machines. Kogelvormige KOFFIJBRANDERS benevens vele andere WERKTUIGEN voor landbouw en industrie. Nieuw model STROOSNIJDERS met zwaarder vliegwielen als tot nu toe door ons geleverd. ZAAIMACHINES van drie verschillende en verbeterd systeem. Heeren Smeden genieten RABAT. VAN HET Hótel „BOUWMANf' vroeger genaamd „De Maagd van Mechelen." OP DONDERDAG 6 OCTOBER 1870, Groot Vocaal en Instrumentaal CONCERT te geven door het alom beroemde Concert- en Opei-etteu-Gezelschap van den Heer H. W. LOURENS te ROTTERDAM (welke laatstleden Kermis zoowel hier als te Goes en Zierikzee den algemeenen bjjval hebben verworven) en onder directie van den Wereldberoemden Heer RI- CARDOeerste Comiek van Nederland in het Hollandsch Duitsch Fransch Engelsch Spaansch Italiaansch, Hebreeuwsch enz., geaccompagneerd dooi den beroemden Pianist den Heer E. F. PEERS. En verder met medewerking van den alom gunstig bekenden Heer IIUENI, Eerste Acrobaat en Gym- nastieker, welke door zjjne buitengewone Toereu niet weinig zal bjjdragen om bjj dit feest den algemeenen luister te doen verhoogen. Aanvaug van bet feest <les namid dags teil 5 ure. Ten y/'j uur voordracht van Feest cantaten, waarvan aan elk bezoeker kosteloos een exemplaar zal worden uitgereikt. "Van 8 tot S'/.j uur Eerst© Pauze, van lO'/o tot 11 ure Tweede Pauze ten 11 Va ure Feest-Cantaten ten 13 ure: schitterende Illuminatie, door ruim 800 LAMPIONS. Na afloop van het Vuurwerk: Het geheel zal worden opgeluisterd door rjjke Bloem- stofferingen, prachtige Decoratien enz. De Entrée is. bepaald op IFö Cents voor een Heer, en oO Cents voor eene Dame. Heeren Leden hebben vrjjen toegang met ééne Dame, meerdere Dames 35 Cts. de persoon. Plaatsen zjjn te bespreken lO Cents extra op Maandag en Dingsdag 4 en 5 October, van des middags 12 tot 2 ure. Daar de ondergeteelcende geene kosten noch moeite heeft ontzien om het zijne bezoekers zoo aangenaam mogeljjk te maken, zoo t wjj feit hij dan ook geenszins aan een druk bezoek. M. BOUWMAN. Diegene welke een 2|f$javige zwart bonte VAARS, een dito witte [gfófr,OS en een 1'/Jarige zwartbonte VAARS vermist kan dezelve tegen beta ling der kosten terug bekomen bjj J. Bouman te Oosterland. LANDVERHUIZERS worden attent gemaakt op de buitengewone gelegen heid om met de Stoomboot Santiago <le Cuba, in eens door zonder overschepen naar New-York te kunnen vertrekken. Informatiën worden gegeven en Contracten gesloten te Brouwershavenbjj VAN MAENEN en VAN BOCHOVE, Agenten der Heeren RÜIJS Co. en WAMBERSIE ZOON In LOSSING en in LADING de sebuit varen<Te tusschen Breda, Leur en Oudenbosch. Bestellingen bjj W. A. W IE RI K X Schuithaven wijk ANo. 3Zierikzee. De alom bekende C. BECKER'S Balansen en Bascules, worden alleen vervaardigd en zijn te be komen bjj de Fabrikanten BECKER en BUDDINGH, te Arnhem. Mede contant verkrijgbaar bij den Dépöthouder W. van SCHELVEN Az., in Ijzerwaren op den Dam te Zierikzee. ARTS ET METIERS WarmoesstraatM 44öAmsterdam De navolgende nieuwe veel verbeterde Landbouwwerktuigen hebben wjj in grooten getale uit Engeland ontvangen Stroo- en Hooisnijders. WortelsnijHlers en Moesniakers. Ilaverbrekers en Bóonbrekers. Ha verplet tors en Lijnzaad pl etters. Ljj nboekbrekers. Onbevriesbare Stal- en andere Pompen. Zuig- en Perspompen. Giet- en Mestpompen en vele andere W E R K T UI G E N. Teekeningen en informatiën zjjn ook verkrijgbaar bjj onzen Agent voor Zeeland deu Heer M. C. VOOR- BEIJTEL te Bruinisse. VAN ALGEMEENE ASSURANTIËN tegen Brandgevaar, verzekert tegen zeer billijke en vaste premiën: WOONHUIZEN 60 Cents per /"1000 'sjaars. MEUBELEN 75 - WINKELHUIZEN 75 - KOOPWAREN ƒ1,— - Informatiën bjj de Agenten C. van der VLIET Dz. te ZierikzeeL. BOOGERD Az.te Brouwershaven en J. C. M. van RHEE, te Haamslede. GEVRAAGD: In den Anna-Jacobg.-Polder, gemeente St.-Philipsland, oen vaste DIJKWERKER, zeer geschikt voor de uitvoering van aarde-, kram-, rjja- en steen- gloojjingwerken alsmede een vaste SCHIP PERSKNECHT, zeer geschikt voor vletwerk. TERSTOND of met NO VEMBER een BOEREN-KNECHT benoodigd, bjj L. BLOSt onder Renesse. TERSTOND een bekwame ongehuwde KORENMOLENAARS-KNECHT beDoodigd P. G. Salaris drie gulden per week boven kost en inwoning. Brieven franco onder letter B, bij de Uitgevers dezes. TERSTOND benoodigd bjj H. de VRIES te Middelharnts een BROODBAKKERSKNECHT, P. G. Brieven franco. TERSTOND of met NOVEMBER een BROODBAKKERS-KNECHT benoodigdtegen hoog loon bjj L. der WEDUWEN te Br omver shaven. Door overljjden van haren echtgenootvraagt de ondergeteekende tegen OCTOBER a. s. of ZOO SPOEDIG MOGELIJKtegen Hoog: loon en vast werk een bekwame Smids-Knecht, van de P. G. en geschikt voor eene plattelands ge meente, Brieven franco, doch liefst in persoon. St.-Maartensdijk. Wed. P. BOUWMAN. VAN STONDEN AAN een bekwame HOEFSM IDS KNECHT benoodigdbjj ABR. SEMEIJN te Wissenkerke. TERSTOND GEVRAAGD: een SMIDSKNECHT, bekend met Boerenwerk en Paardenbeslaanbjj J. RENAUD Mr. Smid te Goedereede. TERSTOND BENOODIGD een KLEERMAKERS-KNECHT, adres franco bij T. BAKKER te Dirksland. Mevrouw de CLERCQ van WEEL vraagt mot NOVEMBER eene KEUKENMEID, die geschikt is om huiswerk te verrigten. TERSTOND of met NOVEMBER eene DIENSTMEID benoodigdniet beneden de 40 jaar oud, bij de Gebroeders KANAAR te Zierikzee. Uitgevers: DE LOOZE «St YVAALE. Gedrukt bij de firma: DE LOOZE COMP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2