Z1EBIKZEESCHE NIEUWSBODE. 27ste Jaarg. MB. J. C. E. BARON VAN LIJ* j\o. 2852. Dingsdag <4 October 1870. HERSTEMMING op 4 October 1870, voor het lidmaatschap der Provinciale Staten, in het district Zierikzee. Vroeger hebben wij medegedeeld den uitslag der eerste stemmingwaarbij geen der kandidaten de vereisckte meerderheid verkreeg. De heer B. G. van der HAVE verwierf daarbij de meeste stemmenen valt in herstemming met den kandidaat der Conservatieve Algemeene Kiesvereeniging in Nederldnd, den heer Baron van LIJNDEN. Deze herstemming tusschen een erkend Liberaal en een Conservatief, is door de kiezers die van de stembus werden teruggehoudengewis niet voorzien waarom wij bij deze herstemming eene meer algemeene opkomst der kiezers durven verwachtenwaarbij hun beginsel (liberaal of conservatief) diene te beslissen, omdat ook daarnaar, de leden der Eerste Kamer door de Pro vinciale Staten verkozen worden. Uit aanmerking dat ditmaal de conservatieven hun burgerregt zooveel mogelijk zullen doen gelden, wen- schen wij bij deze ook de liberalen op te wekken om daarvan nu weder een krachtig gebruik te maken, en zich wel te willen herinneren dat do Algemeene Kies vereeniging in Nederlanddoor wie de telera-kandidaat gesteld en aanbevolen is, herkomstig is uit dat Ministerie, hetwelk zich door de Tweede-Kamer-ontbinding heeft durven onderscheiden. De liberalen kunnen dat nooit vergeten en het district Zierikzee zal ook thans weder toonen dat het tegenover die partij zich gelijk bljjft, en ter wille van den kan didaat, met het beginsel niet mag transigeren. Bjj eene getrouwe opkomst der kiezers is onzes inziens de verkiezing verzekerd van den heer B. G. van DER HAVE. Besturen en Adrninistratien. Bekendmaking. De BURGEMEESTER en "WETHOUDERS van Zie rikzee maakt bekend dat PIETER de VOS, Vleesch- houwer in deze gemeente, vergunning heeft gevraagd om achter zijne schuur in den Hem, plaatselijk gemerkt wijk A, nummer 41, (kadastraal bekend sectie A, num mer 1282), eene stookplaats te maken ter bereiding van veevoeder (kokerij van veldvruchteu) en dat de information de commodo et incommodo betreffende dit verzoek zullen worden gehouden op Woensdag 5 Octo ber aanstaandete 12 uur des middags in de gewone vergaderkamer van het Bestuur, ten Raadhuize; zullende allen, die tegen dat verzoek bezwaren mogten willen inbrengen alsdan in de gelegenheid zijn om in hun belang te worden gehoord. Zierikzee, den 28 September 1870. Burgemeester en Wethouders, C. J. FOKKER, W. I. B. De fung. Secretaris, J. G. BETHE. Nieuwstijdingen. Het klaauwzeer en de tongblnar verspreiden zich in on rustbarende mate onder de veekudJen in verscheidene streken van Engeland. Aan de Times wordt gemeld, dat de koning van Pruis- sen aan de keizerin Eugénie en den keizerlijken prins een verblijf op Wilhelmshöhe heeft aangeboden maar dat dit aanbod niet is aangenomen. Rome27 Sept. Kardinaal Antonelli heeft zijn ontslag gevraagd als secretaris van staat. De Paus heeft met een protest geantwoord op den brief van Victor Emanuel. JFVnnft rijft. Parjjs, 30 September. Alle gewone middelen van verkeer tusschen de hoofdstad en het overige Frankrijk zijn afgesneden, en er blijft nog slechts één weg voor correspondentie open: de lucht. Toen er sprake van wns tot de luchtpost zijne toevlugt te Demen, meende men eerst dat het onmogelijk zou zijn dit ongewoon 9ysteen ern stig in praktijk te brengen.'Men verbeeldde zich, dat de blie ven van de hoofstad, even als die van Metz, aan kleine ballons zonden worden toevertrouwdaan zich zeiven overgelaten en neerdalende waar het toeval wilde. Maar het systeemdat io de hoofdstad zal worden ingevoerd, gaat iets verder dan de leer der beginselen. De postballon der hoofdstad is geen een voudige brievenbus; het is een bus vergezeld van een beambte, een geoefend luchtreizigerdie zijn ballon zoolang in de hoogte houdt, ais er gevaar voor het nederdalen bestaaten slecht9 op vasten grond stapt, na verzekerd te zijn dat de correspon dentie, welke aan zijne zorg is toevertrouwd, niet io handen der nhlanen zal vallen. De bekende luchtreiziger Nadar is vóór het verbreken van het post- en telcgraafverkeer met deze dienst belast. De Constitutionnel bevat dan ook eene mededeeling per lnchtballon-post ontvangen. De luchtreiziger ia Jozef Duruof. Hij steeg den 23aten des avonds ten 8 ure met oostenwind op het plein Saint-Pierre-Montmartre op, en bereikte eene hoogte van 3000 el. Boven de Are de Triomphe gekomen, werd hjj door den vjjand ontdekt. Met zijn verrekijker ontdekte hjj de Pruissen onder zich, en zag hij hunne maatregelen om op hem te vuren. Buiten de vestingwerken werd dan ook werkeljjk het kanon op hem gelost, maar de kogels, loodregt opge zonden, bereikten zijn schuitje niet. Enkele echter be reikten de ballon en deden haar trillen. Ook zag hij geweren op hem aanleggen, maar de geweerkogels deden hem even weinig kwaad als die der kanounen. Men vervolgde hem op die wjjze tot Mantes. Bjj Mont Valerien meende hjj te hooren schieten, en zag hjj duidelijk het Pruissisch leger, uit zeven linien bestaande en geflankeerd door talrijke kavallerie. Ten elf ure achtte Duruof zich ver genoeg van Parijs, om te durven dalen. Hjj kwam neder in het park van het kasteel van Cracouville nabjj Evreux en zette per spoortrein zijne reis naar Tours voort. Volgens zjjne mededeeling was de proclamatie van de Regering, Bismarcks voorwaarden voor een wapen stilstand bevattende, op de muren aangeplakt, en wekte in hooge mate de algemeene verontwaardiging. Voorts deelt hij mede, dat de vijand, na zich meester gemaakt te hebben van eene redoute boven Saint-Cloud, van daar verdreven was door het kanon van Mont Valérien, en al de huizeu in en om het park van Montretout waren gesloopt. Te Bourges hadden de Pruissen achter een huis, dat in stand was gebleven, eene redoute van bak- steenen opgeworpen. Des nachts was zij aangevallen, onder begunstiging van electrisch licht, waardoor de Pruissen helder verlicht waren, maar de Franschen in het duister bleven. De Pruissen hadden do vlugt moeten nemen, 500 man achterlatende. Tot dusverre bleven zij op grooten afstand van de vestingwerken van Parijs. De stad was uitmuntend gezind. Hare houding was waardig, gelijk aan eene belegerde stad betaamd; dag en nacht hoorde men er het kanon bulderen op hare walleD. De winkels worden des avond ten tien ure ge sloten, en na dien tijd mag niemand zonder speciaal verlof op straat en zonder wachtwoord. De berigten omtrent bet gevecht tusschen de be zetting van Metz en de Duitsche troepen zijn zeer tegenstrjjdig. Van Pruisische zijde wordt gemelddat de uitval met groot verlies aan de zijde der Franschen is afgeslagen. Maar de correspondent der Pall Mall telegrapheertZeker is het dat de Pruisische kampe menten te Mezières en te Richemont in brand zijn gestokendat een gedeelte der Duitsclie infanterie onder het geschut van Thiónville is geraakt en daar met granaten ontvangen. Ook heeft het garnizoen dier stad zich van een konvooibestaande uit honderd wagens met levensmiddelenmeester gemaakt. Ook schjjnt hetdat de gemeenschap tusschen Thiónville en Hayange, die door de Pruissen was afgesneden is herstelden dat personen langs dien weg te Luxem burg zjjn aangekomen. Straatsburg;,28 Sept. De hoofdkerk heeft veel geleden; de bibliotheek is totaal verbrand. De bevolking heeft weinig van den honger geleden, doch er zjjn vele zieken. De bres, waardoor de Duitsche troepen zijn binnen gekomen, is 60 voet breed. Vele Fransehe officierenwaaronder ook generaal Uhricb, zijn op hun woord van eer vrijgelaten en naar Zwitserland vertrokken. Een gedeelte van het belege- ringsmaterieel is reeds naar Parijs gezonden om aldaar dienst te doen. Ferriéres, 30 Sept. ('s namiddags 4.1/2 ure). De van Fransehe zijde op gisteren en eergisteren vermelde gevechten bij Parijs hebben niet plaat9 gehad. Die berigten zijn uit de lucht gegrepen. Er is geen enkel schot gevallen, daarentegen deden de Franschen heden een aanval op de verschansingen van het zesde legercorps, waarna de Franschen in wilde vlucht met zware verliezen het veld ruimden. jDuUscliltiufr. Berlijn, 30 Sept. Uit gezegden van gevangenen en uit onderschepte brieven blijkt, dat het garnizoen van Metz hoofdzakelijk bestaat uit mobiele gardes. Het voedsel aldaar bestaat uit paardenvleescb. Er is gebrek aan zout, doch brood en groenten zijn er in overvloed. De soldaten beschouwen het gerucht der overgave van Sédan en de verandering van gouvernement als valsch. - De Triersche Zeitung deelt uit Coin les Cuvry het navolgende schrijven vau een onderofficier mede: „Ik ben Goddank levend uit Metz gekomen. Ik zat er 16 dagen gevangen en ik ben daardoor zóó verzwakt, dat ik naauwelijks op mijn beenen staan kan. Wjj leden den grootBten honger, en men gunde ons ter naauwernood het overigens zeer slechte water. Noch voor geld, noch voor goede woorden was iets te krijgen. Sommige in- ligtingen geef ik u ten beste. Gjj zult daaruit kunnen opmaken hoeveel men in de bedompte kazematten van Metz te lijden heeft. Ratten, muizen en vledermuizen vindt men er in legio; wij kregen niet minder dan 8 pond insectenpoeder om de vlooijen te verdelgen maar onze pogingen bleken nuteloos te zjjn. Schrale kost, vuil slecht water, een slechte legplaats op britsen, een wan trouwend en gemeen volk dat ons moest bewaken want we waren in den vollen zin des woords gearresteerden. Diavrhee en buikloop, en geen docter; tien dagen waren we reeds ziek en toen verscheen er voor 'teerst een geneesheer (zoogenaamde veearts), die ons met de honger- kuur genezen wilde. Er waren velen gewonden, en er was totaal gebrek aan verpleging; die arme soldaten moesten wij zoo goed en kwaad als 'tging verbinden. Een kapitein, Lamet gebeeten, wilde ons allen eenvoudig laten fusileeren; sommigen deelde hij klappen toe, omdat zjj niet de muts voor hem afnamen, 'tgeen natuurljjk geheel met onze instructiën strijd. Op het gezegde van een Brandenburger: ,/Dat is bjj ons de gewoonte niet," zeide de officier dat hjj er on9 dan toe dwingen zou. Ons tijd verdrijf was: water drinken, beschuit knabbelen en slapen. De gevangenen werden met gebonden handen binnengebragt. Een bankier gaf ons voor een zilveren thaler slechts drie francsvoor een papieren thaler slechts twee francsde man maakte misbruik van onze treurige positie. Ons dageljjksch vleesch bestond uit l'/j lood long en lever, de krachtelooze soep uit water en brood, onze dageljjkscbe soldij we hebben nog 10 dagen te goed 7'/a centimes. Den 18 Augustus kwamen 30 gewonden bjj onsdie wjj persoonlijk verbonden. Er waren er onder, die vier kogels, en een stuk of wat hou wen hadden bekomen. Denzelfden dag klom het aantal gevangen tot 710. De ruimte die wij allen ter beschikking hadden, bedroeg slechts 1600 vierk. voet. 'sNachts heerschte er zulk een stiklucht, dat er 's morgens ver schillende flaauw gevallen waren. Over dag kregen we eenmaal warm eten. Voor een 4ponds brood, dat slechts met de grootste moeite te krijgen was, betaalde men 12 francs. Ten laatste was er in 't geheel geen brood te krijgen. Dit is de zuivere waarheid." Berm**» 2 Oct. UitMundelsbeim zjjn de volgende officiëele berigten ontvangen, gedateerd 30 September: Heden hebben onze troepen hun intogt in Straatsburg gehouden, waarna in de Thomaskerk eene godsdienst oefening heeft plaats gehad. Ruim 500 Fransehe officieren hebben bjj onderteeke- ning hun woord van eer gegeven van in dezen oorlog niet meer tegen de Duitsche troepen te zullen vechten 50 100 hebben zich in krijgsgevangenschap begeven. Het aantal gevangenen kan nog niet met juistheid worden opgegevendaar er nog voortdurend aankomen. De buit is aanzienljjk. Tot op dit oogenblik bedraagt het aantal kanonnen 1070. Hierbij komt twee raillioeu in geld, zijnde Fransch Staats-eigendom; voorts ammu nitie en vooral een groote voorraad fabriekgoederen. Wijders wordt uit Rheitns, van 30 September, het volgende gemeld: De landweer-bataljons van Landsberg, Frankfort en Woldenberg hebben het 13de Fransehe armeekorps teruggeslagen. Den 28sten heeft het garnizoen van Soissons her haaldelijk een uitval gedaan. Het heeft een wapen stilstand aangevraagd om de dooden te bégraven en de gekwetsten weg te halen. De Duitsche troepen hebben bij die uitvallen weinig verliezen geleden. De Wanderer verzekert dat er den 19 Sept. óp Wil- helmshóhe iets zeer bijzonders met den gevallen keizer gebeurd is.' Men tracht het geheim te houden, maar allerwaarschijnlijkst is het dat Napoleon III dien dag een poging tot zelfmoord heeft gedaan. Er waren tegen 7 nur twee depêches voor den Keizer, een uit Brussel en een uit Hastings (in Engeland, waar de keizerin en de keizerlijke prin3 verblijf houden) aangekomen. Toen hij ze gelezen hadwas de keizer zeer bleek geworden en sloot zich vervolgens in zijn kamer op. Toen men nu in twee uren niets van hem vernomen hadbegon zijne omge ving ongerust te worden,. Priu9 Murat klopte herhaaldelijk aan de deur, maar kreeg geeu antwoord. NS nog een half uur ge wacht te hebben, brak men de deur open. Plotseling kwam nu alles op 't slot in groote opgewondenheid. Twee geneeshce- ren werden dadelijk geroepen, die een uur met gesloten deuren in 's keizers kamer bezig waren. De gouverneur van Kassei kwam in allerijl aan en vertrok eerst den volgenden dag. Er werd dadelijk een rapport naar het hoofdkwartier gezonden, enz. De bevolking van Kassei, die den volgenden morgen op 'tgeracht toestroomde, vernam dat de Keizer wegen9 eene plot selinge, ernstige ongesteldheid zijne kamer hield. Üebetlüutb. Zierikzee, 1 Oct. Bij kon. besl. is de heer J. Loeff WGzn., thans ontvanger der directe belastingen en accjjnsen te Aarle-Rixtel c. a., benoemd tot ontvanger der directe belastingen, in- en uitgaande regten en ac cijnsen te Axel c. c. De minister van finantiën heeft bij resolutie van 3 dezer het ontvangkantoor der Directe belastingen en accijnsen te Co- lijnsplaat c. a. (Zeeland) gerangschikt in de zevende klasse. De heer G. A. Fokker beveelt aan de liberale kiezers in het kiedistrict Middelburg den heer mr. J. Tak aan. Iu den Maasbode leest men „Uit een particulieren brief uit Rome, te Rotterdam ontvangen, vernemen wij, dat bij den aanval op Rome 16 zouaven gekwetst zjjn, waaronder 4 Nederlanders, namelijk, Lucas Simmers van Haarlem, Johannes de Jong van 'sHage, Nicolaas Klabbers van Arnhem en Antonius Groeppenhoff van Amsterdam. Hunne wonden zijn gelukkig niet gevaarlijk. „Toestand van Rome is aller jammerljjkst. Geen priester of religieus durft op straat te komen. Te Roermond heeft iemand, die het in verregaanden staat van ontbinding verkeerend lijk van een onbekende uit de Maas had helpen ophalen, zich voor het daarvoor ontvangen loon zoodanig te goed gedaan aan sterken drank, dat hij kort daarna in een put viel en zelf als lijk werd opgehaald. Dezer dagen had te Hoorn een vreeseljjk voorval plaats. De jeugdige echtgenoote van een der predikanten, moeder van twee kinderen, terwijl een derde te wachten stond, was bezig hare glacé-handschoenen met naptlui te wa8Schen. Ongelukkig wreef ze wat te hard, tengevolge waarvan het leder plotseling in vlaui geraakte. In een oogwenk stond zij van boven tot onder in brand. Haar echtgenoot, die tegen haar over aan tafel zat, wendde, eigen gevaar verachtend, al het mogeljjke aan om 'tvuur te blusschen. Wanhopend wierp hij zich op haar. En ziet, reeds meende hjj, dat hjj de vlam gebluschthad en zijne echtgenoote gered was, toen ze plotseling op nieuw in brand sloeg. Thans gelukte het niet het vuur te blusschen, alvorens de ongelukkige op de ontzettendste wjjze was ver minkt. Hare oogen zjjn uit- en hare oogleden afgebrand. Ook het achterhoofd heeft veel geleden. Hare vingers en beenen zijn letterlijk verkoold. In't algemeen is haar toestand verschrikkelijk, zoodat men voor het behoud haars levens vreest. De droefheid van haar echtgenoot en van hare nabestaanden is onbeschrijfelijk. GJ-ei*ieiig;<ï© berigten. er zal niets van komen. Een arbeider te Borsele word aangeradengeen schandelijke brieven meer te schrijven aan een meisje, of hij zul publiek gemaakt worden. Kerknieuws. Straatsburg moet minder geleden hebben, dan wel gedacht werd, en vele Fransehe officieren zijn naar Zwitserland vertrok ken terwijl hot geschut enz. naar Parijs is gezondenlen dienste der Pruissen. Toen generaal Werder, den generaal Uhrich zagreikte hij hem de hand en gaf hem verlof om naar Zwitserland te gaan. Bij zulke gelegeoheden zijn de groote er altijd maar het be9te aan maar de arme soldaten moeten in 'tkot. Met Metz wil het nog maar niet gelukken. Er i9 gebrek aan zoutmaar brood is er in overvloed en pnnr- denvleesch is het eenige vleesch wat er is.In een Fransch 9tadje, Sanchy-lc-Basheeft de pastoor op den preekstoel gebeden bevolen voor de spoedige en gelukkige wederkomst van Napo leon en zijne heilige familie in Frankrijk. De zoon van Garibaldi is in Frankrijk aangekomen, om deel te nemen aan den dan9. - De paus bevindt zich nog altijd in zjjn paleis, eti wordt bestendig bewaakt door 60 karibiniers, ten einde te beletten dat hem eenig leed worde aangedaan. Maarschalk Bazaine moet geen plan hebben om de Fransehe republiek te erkennen. Generaal Trochu heeft één van de tien man, van een regiment zouaven laten doodscbieteoomdat zij te haastig waren gaan vluchten. Een nhlaan die gewond werd, heeft stervende gezegd„wij zullen allen voor de poorten van Parijs sterveD." Die man had er du9 maar slechten moed op. Het hooggeregtshof te Nancy heeft zijne werkzaamheden gestaakt omdat het niet meer weet iu wiens naam het thans zijne vonnissen moet uitspreken. „In naam des keizers" dat gaat niet meer. „In naam der Republiek," dat wil de Duitsche gonvernear-genrnal van Lotharingen niet hebbenomdat de republiek niet door Dnitschland erkent is. Men is daar dus zonder regt. Eeoc bakkers-dochter op den korendijk i9 zoo verliefd op een wagenmakerdat zij eiken avond voorbij zyue woning draait, maar het blijft toch maar even koel en Het kiescollegie der Herv. gemeente te Oosterland heeft tot predikant beroepen Ds. Ruijsch van Dugteren pred. te St. Annaland. Ds. H. Damstépred. bij de Hervormde gemeente te Nieuw erkerk in Duiveland en als zoodanig beroepen te Koekange bij Meppel, nam gisteren namiddag afscheid van zijne gemeente met eene rede naar aanleidipg van 2 Cov. 13 13 slot. Ondertrouwd: P. J. van TILBURG den BOER en Zierikzee, B. E. OCHTMAN. 29 September 1870. Receptie 9 October 1870. Algemeene en bijzondere kennisgeving. J* Getrouwd Noordgouwe, 30 September 1870. JAN DALEBOUT, Dz. en GEERTJE FOKKER. Bevallen van een' Zoon, NEELTJE van DIS— Steenland. Haamstede, 30 September 1870. Heden overleed, in den ouderdom van ruim 64 jaren rnjju geliefde Echtgenoot de Heer HENDRIK MONTÉ. Zierikzee, Wed. H. MONTÉ, 30 September 1870. Lagcher. Op verlangen van den overledene zullen geen uiterlijke teekenen van rouw worden aangenomen. Heden overleed ons geliefd kind ANTONIUS PETRUS, slechts zes maanden oud. Zierikzee, M. R. JONGMANS. 2 Octobor 1870. C. D. JONGMANS, Breügelmans. Heden overleed onze lieveling ANNA CHRIS TINA CORNELIA JACOBA, bijna twee maanden oud. Zierikzee, A. W. B. van ALTENA. 1 October 1870. M. J. van ALTENA—Knaap. Buitengewone Vergadering DER LEDEN VAN DE SOCIËTEIT LANDBOUW en HANDEL op Donderdag 5 October 1870, des middags IS ure, ten huize AUGUSTIJN, ter bespreking eener mindere of meerdere feestelijke gedachtenis aan bet 25jarig bestaan der Sociëteit. Odwerkerk, De Secretaris-Thesaurier, 30 September 1870. B. G. v. d. HAVE. W aarschuwing. Door de ondergeteekenden is te Rotterdam gokoebt eene partij Racin, teelt 1870, volgens Wigt-billet gereed in de Meestoof HET GULDE KRUISGe meente Steenbergen groot 49 Balen gemerkt B. K. No. 1 a 49. Bjj de bewerking is ondervondendat die partjj Racin op schandelijke wjjze met fijne aarde en kleine lclui^jes was belast. De ondergeteekenden geven daaraan openbaarheidten einde Handelaren in Racin te waarschuwenwaarmede zij zich voorstellen in het vervolg te zullen voortgaan. Goes FRANSEN van de PUTTE C°. 29 Sept. 1870. ondergeteekendenbij iedere verkiezing zich alle vrjjheid wenschende voor te behou den, verklaren niet te behooren tot de in den Nieuwsbode van 11. Zaturdag bjj annonce genoemde Vereeniging „BE DAMCLUB." J. VOORBEITEL. A. A. MESGz. R. O. van NIEUWENHUIZE. P. J. BUIJZE. J. A. RINKLER. C. HENNING. C. van SCHAIK. J. de HORN. P. S. WANSINK. Met bet oog op de aanstaande behandeling in de Provinciale Staten van een Reglement op de Calamiteuse polders in Zeeland meent de on- dergeteekende de kiezers in het district Zierikzee alsnog to moeten wjjzen op de speciale kennis die van alles wat die Polders betreft in hooge mate bezit. Mr. J. G. H. B. KETJEN. Medekiezers Bjj de herstemming op 4 October a. s. bevelen wjj aan onze medekiezers aan hunne stemmen met ons uit te brengen op den heer B. G. van der HAVE te OUWERKERK. Vele Kiezers van Oosterland en Sirjansland.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1