*1 »v. Meekrap-Berigt. -L- Buitengewone Vergadering LANDBOUW en HANDEL SATIE, MR.J.C.E.RARONVANLM, iUtOARON VAN 1MB 1 B. G. van der HAVE B. G. VAN DER HAVE, Medekiezers G. van der HAVE Medekiezers B. G. van der Have B. G. van der Have. Kiezers B. G. van der HAVE. Medekiezers B. G. van der HAVE. Een Woonhuis en Erve, ■l Een Ezel met Engelsch tuig, WINTER-APPELE X. RUIME KEUZE van Heer en- en Jong ens Jassen, K1 e ed i n g s tu k ken, A. P. C. BOOTHAERT. HaardenKeukenkagchels LAND VERHUIZERS VERLOREN liWIJDMÜSPBEST Hotel BOUWMANf „De Maagd van Mechelen." Groot Vocaal en Instrumentaal CONCERT X GROOT PRACHTIG VLlliVVilIk, schitterende Illuminatie, GROOT BIL. Stoomboot Zuid-Beveland. Botterdam, Zierikzee en Goes een SMIDSKNECHT, i fin ill i ir u u u u t it u ui (j i i j t i 11 u u ui Corresponderende op den Staatsspoorweg;. OCTOBER 1S70. Van MIDDELBURG Van ZIERIKZEE: Zaturd. 1 'smor. 10, u.V. Zaturd. 1 'smorg. 8,u.V. 1 's nam. 2,30 Zondag 2 7,— Zondag 2 2,30 Maand. 3 7,— Dingsd. 4 10,30 Dingsd. 4'8morg. 7, 4 's nam. 2,»V. Woensd. 5 6,30 »V. Woensd. 5'smor. 10,30 5 's nam. 2,— z> Dond. 6 2,30 Dond. 6 10,30 Vrijdag 7 'smor. 10,30 Vrjjdag 7 i 5,30 »V. 7 's nam. 2,30 »V. Zaturd. 8 6,30 Zaturd. 8 'smor. 10,30 8's nam. 2,30 Mqne onderzoekingen over Onberoofde 1870 van den laat; volgende uitkomsten, als: Van Zierikzee. 2 v. EL. 1 JVM. 1 TLM. 8 °/0 asch. 95 9 75 3 BB. 2 MGH. 4 JPM. 1 JDG. 2 CDO. 3 JB. 1 JDV. 3 SVDB. 1 CDV. 1 LVV. 1 WRB. 1 JDV. 1 IS. 3 BB. 3 WLB. Van Ouddorp. 4 v. JHM. 10 2 KL. 10 2 WMT. 10 1 WMSL. 12 1 CET. 14 Van Bruinisse. 2 v. BiVtL. 145 1 ALW. 13 2 JDB. 10 75 10 9 9 85 de monsters MEEKRAP sten marktdag geven de Van Sirjansland. BB. 12 asc^ JDB. AL. EL. BML. JS. SVDB. WPB. ASD. IB. 10 10 9 95 10 10 8 10 Van Goedereede. v. KGW. 14 asch AM. 10 PW. 105 Van DirJcsland. v. PG. 10s asch Van Dreischor v. SVDW. 10 asch JVG. 10 JGL. 9 WV. 10 AVDB. 12 Van Steenbergen. v. LVDB. 10 °/o aac^ Van St.-Annaland. v. MVDB. 12 asch Amsterdam22 September 1870. M. E. BOUR. 1 Prpzen der Boter en Eljeren. Zierikzee, 29 September 1870. Boter laagste koers ƒ0,725 en hoogste koers ƒ0,775 per 5 hectogrammen. lvip-Ejjeren laagste koers 0,95 en hoogste koers ƒ1,00 per 25 stuks. Ondertrouwd P. J. van TILBURG den BOER en Zierikzee, R. E. OCHTMAN. 29 September 1870. Receptie 9 October 1870. a Algemeene en bijzondere kennisgeving. J Bevallen van een' dooden Zoon, H. C. GILLOT Moquette. Zierikzee, 26 September 1870. De ondergeteekende betuigt door deze namens zjjne Echtgenoote en verdere betrek kingen zijnen hartel£jleen dank voor de vele blijken van deelneming, ondervonden gedurende de ziekte en bij het overlijden zijner geliefde Dochter LENA. Brouwershaven H. van den HAMER. 29 September 1870. De ondergeteekende betuigt bij deze, mede namens zjjne echtgenoote zijnen harte- lylcen <1 anlt aan allen, welke hem bij de viering zijner 50jai*i»'e Kclitvereonig-ing-, op 27 dezer, zoo door geschenken als anderszins van hunne deelneming blijken hebben gegeven. Met dankbaarheid is hij vervuld jegens Hem, die ons het leven geeft en onderhoud, wanneer hij nagaat dat er slechts twee personen meer in levèn zijn dergenen, die op zjjne bruiloft tegenwoordig waren terwijl het hem gegeven is dit jaar voor de 50ste maal het patent voor zijn beroep te mogen afhalen. St.-Maartensduk, J. SOONS Wz. 29 September 1870. JX De ondergeteekende betuigt bjj deze haren harteljjken dunk aan den Heer F. BUUMAN, Burgemeester der gemeente Nieuioerkerk en den Heer Cii. MAZURE Rijksveearts te Zierikzee wegens de haar betoonde hulp en welwillendheid tijdens en na het heerschen der Longziekteop hare hofstede. Kapelle [gem. NieuioerkerkWed. L. BOOT. 29 September 1870. De ondergeteekende betuigt bij dezen zijnen danlr aan zijne Stad- en Landgenooten voor het talrijk bezoek gedurende de Kermis. Tholen, Met achting UEds. Dw. Dienaar 28 September 1870. VAN RHEE. DER LEDEN TAN DE SOCIËTEIT op Donderdag October 1870, des middags 13 ure, ten huize AUGUSTIJN, ter bespreking eener mindere of meerdere feestelijke gedachtenis aan het 25jarig bestaan der Sociëteit. Ouwerkerk, De Secretaris-Thesaurier, 30 September 1870. B. G. v. d. HAVE. op ziuinjjaut a voiODuiL, de Zaal Toevlucht des morgens te tien en des avonds te zes» ure. Voorganger de Heer JOHN, Evangelist. Verkiezing1 van een lid der Provin ciale Staten van Zeeland. De AFDEELING ZIERIKZEE der Algemeene Kies- vereeniging in Nederland noodigt hare Medekiezers in het Kiesdistrict Zierikzee uit, om bij de Herstemming voor een lid der Provinciale Stateu van Zeelandop Dingsdag 4 October e. k., trouw ter stembus op te komen en hunne stem uit te brengen op Regter in de Arrondissements-Regtbank te Zierikzee, Oud-Districta Schoolopziener. Zij acht het onnoodig haren Candidaat nader aan te bevelen daar zij reeds bij de eerste stemming op 20 September jl. hare redenen, waarom zij de innige over tuiging koestert, dat de Heer van LIJNDEN alle ver- eischten en de volkomen geschiktheid bezit om in de Provinciale Staten zitting te nemenbreedvoerig heeft ontwikkeld. Het Bestuur der Af deeling Mr. P. PAULUS. - g Jhr. W. M. H. de JONGE. Mr. J. G. H. B. KETJEN. Met het oog op de aanstaande behandeling in de Provinciale Staten van een Reglement op de Calamiteuse polders in Zeeland meent de on dergeteekende de kiezers in het district Zierikzee alsnog te moeten wjjzen op de speciale kennis die van alles wat die Polders betreft in hooge mate bezit. Mr. J. G. H. B. KETJEN. Een'liberaal kiezer, die natuurlijk bij de a. s. herstemming voor een lid der Provin ciale Staten tusschen een gewensclit liberaal en een erkend conservatief liefst een liberaal gekozen zag, zoude gaarne willen weten of de Heer B. G. van der HAVE een erkend liberaal is? Een gewensclit liberaal schijnt hij op dit oogenblik te zijn, althans voor zoo verre de courant en de daarin geplaatste aanbevelingen hem voor liberaal wenschen te doen doorgaan in tegen stelling van den zoogenaamden conservatieven .Candidaat, maar of hij werkelijk eeu erkend liberaal is, blijkt niet zoo dnideljjk. Gaarne zoude hij daaromtrent meer zekerheid willen hebben en althans met een/gen grond de liberaliteit van den Heer B. G. van der HAVE geproclameerd zien. Dat hij een landbouwer is, sluit niet in dat hij liberaal is, want do bóeren-aristocratie, waartoe de Heer van der HAVE behoort, is waarlijk niet altijd liberaal. Of zoude hij ook soms liberaal zijn ómdat zijn vader als zoodanig bekend staat? In het belang der liberale partjj ware eenig licht in deze zeer wenschelijk. 9 KIEZIDKS: In de Nieuwsbode van 13 Sept. 11. werd Jhr. W. M. Iï. de JONGE, bij eene, meer dan vijftig regels lang, anonieme advertentietot Lid der Provinciale Staten aanbevolen en zonder zich over dat anonieme gebelgd te betoonen, deed hij twee dagen later in deze Courant afstand .van die kandidatuur ten behoeve van Baron van LIJNDEN, U, kiezers, daarbij dringend uitnoodigende zijne stem te ondersteunen. Te midden dezer verkiezing geeft Jhr. de Jonge, tot aller verbazing in de Nieuwsbode van heden, een algemeen verwijt aan de kiezers, over de anonimiteitwaarmede zij de kan didaten durven stellen en aanbevelen, en ziet zoodoende voorbij dat zijne eigene kandidatuur niet iriïu- der anoniem het licht zag. Wij voor ons geven aan dat anonieme de voorkeur boven onderteekende advertentiën. Zoolang het aanbe veling van personen betreft, zonder kwetsing van anderer gevoelens, is het voldoende dat de namen der inzenders bjj de Redactie gedeponeerd worden. Wij noemen het een volksvoorregt dat dit, aan de Redactiën der dag bladen geschonken vertrouwen, een geheiligd vertrouwen is, en dat de Heer de Jonge er zich over ergeren kan. zijne medekiezers niet van aangezigt tot aangezigt te kunnen doorgronden. De verkiezing zou dan een strijd tusschen individuen, misschien op leven en dood, worden, waarbij het maatschappelijk leven aan het politieke beginsel werd opgeofferd. Onder die openlijke aanbevelingen rangschikken wij echter geenszins die van het Afdeelingsbestuur eener reeds lang bezwekene, Conservatieve Algemeene Kiesv er eenig ing, want wat dood is, heeft geene bestrijding te vreezen. Het laat zich gevoelen dat deze opmerkingen niet afkomstig zijn van de geestverwanten van den heer de Jongeten blijke waarvan wij met de ons eigene anoni miteit bij deze herstemming ons vóór den Heer verklaren. Zoodra de geestverwanten van Jhr. W. M. LI. de Jonge hunne anonimiteit afleggen, zal dat voorbeeld welligt navolging vinden. Zierikzee, Namens vele liberalen, 29 September 1870. C. De onderlinge kiesvereeni- ging ,,DAM-CLUB" heeft tot haren Candidaat gekozen de Heer die zij den kiezers met vrijmoedig heid aanbeveelt. )X Bij de herstemming op 4 October a. s. bevelen wij aan onze medekiezers aan hunne stemmen met ons uit te brengen op den heer te ODWERKERK. Vele Kiezers van Oosterland en Sirjansland. Op Dingsdag 4 October a. s. worden wij wederom geroepen onzen burger- pligt te vervullen en eene keuze te doen voor een lid der Provinciale Staten van Zeeland. Thans nu die keuze gedaan moet worden tusschen een liberaal en een conservatief, nemen wij de vrijheid onze liberale medekiezers krachtig aan te bevelen hunne stemmen uit te bren gen op den heer van Ouwerkerk. Wij zijn ten volie overtuigd, dat hij de voetslappen zijns vaders zal drukken, die de goede zaak steeds met kracht heeft voorgestaan. Medekiezers komt daartoe op 4 Oc tober a. s. getrouw ter stembus op, om met ons uwe stemmen uit te j>rengen op den heer Vele Kiezers van Bruinisse. Brengen wij bij de aanstaande verkiezing van een lid der Provinciale Staten van Zeeland op 4 October a. s. eenparig onze stemmen uit op den heer Vele Kiezers van Nieuioerkerk. Thans opent zich de gelegenheid om ook Duiveland in de Provinciale Staten vertegenwoordigd te zien. Brengen wij daartoe op 4 October a. s. onze steramen uit op den heer I T Eenige Kiezers van Ouwerkerk. -o. De Notaris J. van der BENT zalten verzoeke van zjjnen principaal, op Woensdag den 5 October 1870, 's middags ten 12 ure, in bet Logement van den Hoer M. Augustijn te Zierikzee, publiek aan den meestbiedende verkoopen staande en gelegen in het Maal straatje te. Zierikzee wijk B, No. 375, sectie A. No. 390, groot 63 Centiares. Inmiddels uit do hand te koop ie bevra- gen bij genoemden Notaris. TE koop: oud circa 5 jaren, mak op de baan. Te bevragen bij H. van der DUSSEN te Biezelinge. Brieven franco^ T E K o o p VOOR EEN CIVIELE PRIJS, beste zoete en zure 'j bij M. RINGELBERG bjj de Houten Poppe gem. Kerkwerve. alsmede zoogenaamde ,3 Xü K I£ JE K S en andere bij O. JB AL, J.Cz. to Zierikzee ST.-DOM USST RA A T en VERKOOPHUIS. Naar keus van Gr O JE JO worden de verlangde Kleedingstnkkeri met den meesten spoed geleverd. JBJEjDJDEUN" zijn aan voordeeligen prijs te bekomen. te ZIERIKZEE, maakt bekend dat zijn MAGAZIJN voorzien, de nieuwste .Modellen van verlakte Kolom- en Burgerkagchels alsmede een ruime keuze van JFTA.A.JRX>~ STELLEN en PRIHAMIDES. Tevens maakt bij bekend dat alle oude HAAR DEN voor een geringen prijs bjj hem in het vuur verlakt worden, hetwelk zeer aan te bevelen is, daar men alsdan van dagelijks onderhoud bevrijd is. worden attent gemaakt op de buitengewone gelegen heid om met de Stoomboot Santiago <le Cuba, in eens door zonder overschepen naar New-York te kunneu vertrekken. Informatiën worden gegeven en Contracten gesloten te Brouwershavenbij VAN MAENEN <en VAN BOCHOVE JO Agenten der Heeren RUIJS Co. en WAMBERSIE ZOON. op de Kermis te Scharendijkeeen Z^fren JT£ iX I IP K JE TJ GEL, met koralen' Z^iKje er aan en eenig geld er in. De eerlijke vinder wordt beleefd verzocht hetzelve terug te bezorgen bij JANNETJE KOSTEN te Noordwelle. JP. S. Op eene jyoecio belooning kan ge rekend worden. VAN HET vroeger genaamd: OP DONDERKAG 6 OCTOBER 1870, te geven door het alom beroemde Coneert- en Operetten-Gezelsehap van den Heer H. W. LOURENS te ROTTERDAM, (welke laatstleden Kermis zoowel hier als te Goes en Zierikzee den algemeenen bijval hebben verworven) en onder directie van den Wereldberoemden Heer CARDO eerste Comiek van Nederland in het Hollandsch Duitsch Fransch Engelsch Spaansch Italiaansch, Hebreeuwsch enz., geaccompagneerd door den beroemden Pianist den Heer JE. JE. JPEEUs. En verder met medewerking van den alom gunstig bekenden Heer KUENI, Eerste Acrobaat en Gym°- nastieker, welke door zijne buitengewone Toereu niet weinig zal bijdragen om bij dit feest den algemeen^ luister te doen verboogen. Aanvang van liet feest namid, «Jagts ten 5 ure. b Ten fYlf<x uur voordracht van \Peest. Cantaten, waarvan aan elk bezoeker kosteloos eet exemplaar zal worden uitgereikt. Van 8 tot Sl/2 uur Eerste Pauze, van 10'/2 tot XX ure Tweede Pauze, ten XXV2 ure Feest-Cantaten ten 13 ure: door ruim 800 JLWM1WOIN8G Na afloop van het vuurwerk: Het geheel zal worden opgeluisterd door rijke Bloem- stofferingen, prachtige Decoration enz. De Entree is bepaald op T'CS Cents voor een Heer, en £50 Oen tas voor eene Dame. Heeren Leden hebben vrijen toegang met ééne Dame, meerdere Dames 35 Cts. de persoon. Plaatsen zjjn te bespreken ÏO Cents extra op Maandag en Dingsdag 4 eu 5 October, van des middags 12 tot 2 ure. Daar de ondergeteekende geene kosten noch moeite heeft ontzien oru het zijne bezoekers zoo aangenaam mogelijk te maken, zoo twijfelt hjj dan ook geenszins aan een druk bezoek. Al. BOUWMAN. DIENST TUSSCHEN en Tusschen gelegene Plaatsen. OCTOBER 1870. VAN ROTTERD. NAAR ZIERIKZ.jVAN ZIERIKZ. NAAR ROTTEBD, omstreeks morg. 6J50u. Maand. 3 's morg. 10,u. Zaturd. Woensd. 5 Vrijdag 7 Maand. 10 Woensd.12 Vrijdag 14 Maand. 17 11,30 Dingsd. Dond. 6,30 7,— 8.10 9,30 Zaturd. Dingsd. Dond. Zaturd. 1 's 4 9, 6 10,30) 8 's midd. 12"— 11 's nam. 1,3.0) 13 's morg. 5,30 j 15 6,30 van goes naar zierikzee Zaturd. 1 's morg. 4,— u. Maand. 3 's nam. 4',30 u Dingsd. 4 7,- Woensd. 5 Dond. 6 8,30 Vrijdag 7's morg. Maand. 10 's nam. 11,30» uo> Zaturd. 8 10,— Dingsd. 11 11,30 Woensd. 12 1,30» Dond. 13 3- Vrijéag 14 i> 2,40» Zaturd. 15 4,— Maand. 17 4,— van zierikzee naar goes. omstreeks JEeu lileinen OJXJDJEJESMIALIIV benoodigd in de Meestoof KONING WILLEM IIlj te Noordgouwe. TERSTOND of met NO VEMB ER een BOEREN-KNECHT benoodigd, bij L. BLOM onder Renesse. TERSTOND een MIOUjJEIVA.A.JR'8- üjXÏlIOJEïT benoodigd, die met een Builsteen kan omgaan, van goed zedelijk gedrag. P. G., bjj A. LUTIJN, Spui, Gemeente Axel. Brieven franco. j Door ziekelijke omstandigheden TERSTOND een BROODBAKKERS-KNECHT benoodigd van de Hervormde Godsdiensthjj M. GRANJE te Zierikzee. Brieven franco. til TERSTOND GEVRAAGD bekend met Boerenwerk en Paardenheslaanbij J. RENAUD Mr. Smid te Goedereede. rj (j TERSTOND of met NOVEMBER benoo digd, eene DIENSTMEID, die met de pot en de wasch kan omgaan, tegen hoog loon. Adres in persoon, of met franco brieven, bij K. J. SCHIPPERS, te Cortgene. Jt Eene g-oerte DIENSTBODE benoodigd, tegen hoog loon; te bevragen bjj de Uitgevers/ Uitg-evers: DM LOOZE <Se WAALT' Gedrukt bij de firma: DE LOOZE COMP-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2