ZIERIKZEESCHE MEI WSRORE. Zaturdag 1 October 1870. jVo.2851. 27sle Jaarg RIJKS- TELEGRAAF. ITe rstemming Nieuwstijdingen. llt&Uë. NAPOLEON III. De onclergeteelcende brengt in herinnering, dat van i October tot 81 Maart het kantoor zal geopend zijn Op Werkdagen van 8 ure v/m. tot 9 ure n/m. Op Zon- en Feestdagen van 8 tot 9 v/ra. en 1 tot 3 en 7 tot 9 ure n/m. Directeur PILAAR. op AL October 1S70, voor het lidmaatschap der Provinciale Statenin het district Zierikzee. Vroeger hebben wij medegedeeld den uitslag der eerste stemmingwaarbij geen der kandidaten de vereischte- meerderheid verkreeg. De heer B. Gr. van der HAVE verwierf daarbij de meeste stemmen en valt in herstemmiug met den kandidaat der Conservatieve Algemeene Kiesvereeniging in Nederland, den heer Baron van LIJNDEN. Deze herstemming tusschen een erkend Liberaal en een Conservatief, is door de kiezers die van de stembus werden teruggehoudengewis niet voorzien waarom wij bij deze herstemming eene meer algemeene opkomst der kiezers durven verwachtenwaarbij hun beginsel liberaal of conservatie f) diene te beslissen, omdat ook daarnaar, de leden der Eerste Kamer door de Pro vinciale Staten verkozen worden. Uit aanmerking dat ditmaal de conservatieven hun burgerregt zooveel mogelijk zullen doen gelden, wen- schen wij bij deze ook de liberalen op te wekken om daarvan nu weder een krachtig gebruik te maken, en zich wel te willen herinneren dat de Algemeene Kies vereeniging in Nederlanddoor wie de tegen-kandidaat gesteld en aanbevolen is, herkomstig is uit f/otf-Ministerie, hetwelk zich door de Tweede-Kamer-ontbinding heeft durven onderscheiden. De liberalen kunnen dat nooit vergeten en het district Zierikzee zal ook thans weder toonen dat het tegenover die party zich gelijk bljjft, en ter wille van den kan didaat, met het beginsel, niet mag transigeren. Bij eene getrouwe opkomst der kiezers is onzes inziens de verkiezing verzekerd van den heer B. G. VAN DER HAVE. In den staat New-York heeft onlangs een verschrik kelijk ongeluk plaats-gehad. In Kingston, een stadje aan de Hudson, brak ge durende de voorstelling in een paardenspel een hevig onwe<l«v boven de stad los. Een bliksemstraal sloeg een 12 voet groot gat in een linnendak der tent schoot, op hoogst merkwaardige wijze, over de hoof den der verschrikte toeschouwers heen en sloeg cTaarop in een grooten wilgenboom. Van de menigte menschen die nabij den boom stondeu werden vijf oogenblikke- hjk gedood en 200 meer of minder gewond terwijl ieder die in de nabijheid van den boom gestaan had verscheidene minuten lang volstrekt geen beweging kon maken. Allen waren verlamdbewusteloos en lagen door elkander. Deregen viel bij stroomen neder. Inmiddels was in het cirkus de voorstelling eenige oogenblikken voortgezet, doch het water stroomde door de opening in het dak op de toeschouwers. Spoedig, vernamen deze het vreesseljjke onheil dat- -daarbuiten had plaats gevondenen nu wilde ieder natuurlijk zoo spoedig mogelijk naar buiten komen. Toen echter zag men eerst dat de bliksem binnen de tent ook onheil aangerigt had. Verscheidene toeschouwers kouden niet van hunne zitplaatsen afrij zen zij zaten daar als stand- beeldeu met strakke oogen en doodsbleek gelaat. Toen na een uur het onweder voorbij was, geleek de plaats op een slagtveld. Dooden, gewonden, stervenden lageu dooreen vrienden en bloedverwanten jammerden en de ongedeerden trachtten de verwonden hulp te brengen. Nog nooit heeft Amerika zulk een schrikke lijke ramp ten gevolge van een bliksemstraal beleefd; die gebeurtenis is een onvergetelijk slot voor den zo mer van 1870die zich toch al reeds door talrijke onwedersgloèyende hitte en omvangrijke branden gekenmerkt heeft. zoover mogelijk gegaan, om te weten wat er voorviel; hij werd als spion gearresteerd. Twee uren later kon. hy zijn tocht voortzetten, maar vermits hij de vergun ning niet kon erlangen om de vestingwerken binnen te dringen, en er zich nergens eenige hoogte voordeed, op welke het hem mogelijk zou zijn de gevechten na te gaan, die men zeide dat onder de muren van Parijs geleverd werden, nam hij het besluit om op het dak te klonteren van een huis, gelegen achter het station van Passy. Het was hem mogelijk om van daar de bewegingen der strijdenden na te gaan; zelfs kon bij clit, zegt hij, even gemakkelijk als het publiek in het theater de bewegingen nagaat der tooneelspelers. De correspondent beschrijft de prhases der worsteling tusschen de Pruissen en de troepen van generaal Ducrot zeer uitvoerig. Aan den moed der mobiele garden laat hij recht wedervaren. Het gelukte den Pruissen om zich van de hoogten van Clamart, Meudon en het bosch van Verrières meester te maken. Zij veegdeu met hun geschut het plateau van Chatillon schoon, en noodzaakten de Franschen om zich onder het vuur der forleu Montrouge en~Vanvres terug te trekken, waar de Pruissen de vervolging staakten, daar hun doel bereikt was. Een korps ingenieurs der Franschen, schrijft verder de berigtgever, heeft de brug van Sèvres en de brug der Seine te Saint-Cloud later springen. Meer dan zestig bruggen rondom Parijs hebben de Franschen vernield. Rome is geheel door de Italiaansche troepen bezet; alle pause lijke zouaven, die buitenlanders waren, zijn naar hun geboorteland opgezonden en de Romeinsehe soldaten zijn naar Civita-Veechia 'overgebragtna de wapenen te hebben overgeleverd. Rome is dan gevallen en die val is misschien nog van grooter ge- wigt dan de val vau Parijs. De paus is onttroond, tegelijk met Napoleon, de man, aanwien bij zich zoodanig vastgeklemd hield, dat oen andere oplossing onmogelijk was, dan: triom feeren met Napoleon of vallen met Napoleon. Door het dogma der onfeilbaarheid meeude de paus te bereiken, wat Napoleon wilde door den oorlog met Pruissen, namelijk: de geestelijke cn wereldlijke opperheerschappij over Europa. Beiden hebbeu buiten de waard gerekend eu het spreekwoord is geregtvaar- digd Wie te diep in het glas kijkt, krijgt het deksel op den neus. Daily Telegraph oppert bezwaren tegen de verheffing van Rome tot hoofdstad van Italië, aangezien het politieke zwaarte punt des lands te Florence is en bet beheer van zaken door eene verplaatsing der regering zeer zou lijden. Ook de be volking van Rome is een bezwaar, want die van Florence is zeer nijver en ordelijk, die vau Rome niet. Niet alleen de moreele, maar ook de fysieke atmosfeer is te Rome slecht, want, zoolang de Pontijnsche moerasseu bestaan, zal iedereen Rome ontvlieden. Het blad geeft er de voorkeur aan om Rome evenals Moskou - tot de cereraonieele hoofdstad te verheffen Het geheele verlies van de Italiaansche troepen hij de bezetting van Rome bedraagt 21 dooden, waaronder 3 officie ren ea 117 gewondeo. Het aantal gevangenen beloopt 4800 Romeinen en 4500 vreemde soldaten, tezamen met de elders gevangen genomen 10,700. Londen, 29 Sept. De Morning Post, sprekende van de krijgstoerustingen van Rusland, zegt, dat het met de troepenbewegingen op Turkije schijnt gemunt te zijn. Engeland moet zich, volgens het bladgereed houden om zijne positie in het Oosten te verdedigen. De correspondent van de Timeswelke met het Duitsche leger voor Metz is, beweert, dat de Pruissen er meer op gesteld zijn om Metz dau om Parijs in te nemen. Hij gelooft niet, dat zij deze.bijna onneembare vesting zullen bestormen, doch hij is overtuigd, dat de uitgchougerde stad weldra gedwongen zal zijn tot de overgave. De wallen zullen niet met bloed bevlekt zijn, wanneer wij Metz binnendringen, zegt hij, doch hetgeeu nog veel erger is, alle huizen zullen gevuld zijn met dooden en stervenden, met mannen, vrouwen en kinderen, die van gebrek omkomen. Het is een verschrikkelijke maatregel om op systematische, wetenschappelijke wijze 250,000 menschen door honger tot overgave te dwingen. - De Parijsche berigtgever van den Morning Adverti ser is er in geslaagd om een brief voor Londen te doen doordringen. Deze brief draagt de dagteekening van den 20st,en. Iemand had waarschijnlijk tegen goede belooning op zich genomen om den tocht door de vijandelijke linien te beproeven. De correspondent schrijft in den ochtend ten zes ure. Ziehier hetgeen hij zooal mededeelt. De vestingwerken zijn letterlijk opgevuld pnet soldaten en 20,000 mobiele garden hebben het binnenste der stad verlaten om hen nog te gaan versterken. Den vorigen dag hoorde men het kanongebulder op de heuvelen, die Parijs omringen. De berigtgever was nmjm. Tours, 29 Sept. Er is een telegram ontvangen van den Franschen consul te Bazelgedateerd 28 dezer des avonds, waarin het gerucht omtrent de overgave van Straatsburghetwelk den 27sten verspreid was ten stelligste wordt tegengesproken. De waarheid is dat de vijand driemaal de plaats heeft bestormdmaar met groote verliezen is teruggeslagen. De heer Thiers is den 27 September te St.-Pe- tersburg aangekomen. Brievenwelke men bij gesneuvelde Pruissen ge vonden heeft, melden, dat zij bedrogen zijn, daar men lien had doen gelooven dat zij geen tegenstand onder- de muren van Parijs zouden ontmoeten. De houding der bevolking en van alle partijen is uit- muntend; Ieder is besloten tot het uiterste weerstand te bieden. Evreux, 27 Sept. Particuliere berigten uit Parijs dd. 25 dezer, melden dat de verliezen der Pruissen in de laatste gevechten beloopen 20,000 man 10 kanonnen en 2 mitrailleuses. Iu. achttien jaren heeft Napoleon III de Fraosche staats schuld van 4 tot 12 milliarden verhoogd. De oorlogen die het land geenerlei voordeel opleverden hebben te zamen meer dan 3 miliarden gekost, namelijk: de Rrim-oorlog 1,500,000,000; Italië 600,000,000 Mexico 600.000,000, Rome 200,000,000; China, Cochin-China enz. 200,000,000; Duitschland Er loopt een geruchtdat de hertog van Aumale bij de verkiezingen voor de constituanlic zicli candidaat in het departement der Charente Inferieure wil stellen. Het voorbeeld van den ex-keizer-die dezen weg heeft gekozen om tot den troon te geraken, lacht den prins van het huis van Orleans aan. De heer Thiers is bij zijn terugkeer uit Engeland bijna het slagtoffer van een spoorwegongeluk geworden. De trein, die eenige uren eer hij naar Tours vertrok naar die stad was gestoomdj is door een trein met militairen verpletterd. I3ex*lijix, 28 Sept. (Officieel). Mundolsheim. Heden nacht om twee unr is de kapitulatie van Straatsburg door den lnitenaut-kolonel Leszynski gesloten. 461 officieren en 17,000 man, de nationale- garde daaronder begrepen, legden de wapenen neder. Om 8 uur worden de poorten bezet." WERDER. De Staats-Anzeiger deelt eene opgaaf mede betreffende de verliezen der Franschenuitgezonderd die aan dooden en gekwetsten. Daaruit blijkt dat tot op de capitulatie van Sédan zijn krijgsgevangen gemaakt: een maarschalk, 39 ge neraals, 3250 officieren 104,750 nian en 14,000 gekwetste gevangenen; voorts buit gemaakt 10,289 paarden, min stens 56 standaars, 102 mitrailleuses, 690 stukken veld en vestinggeschutruim 400 wagensverschillende pontons-kollonnes, magazijnen, spoortreinen benevens een onberekenbaren voorraad wapensammunitieklee- dingstukkenuitrustingenfourage en proviand. Antwerpen29 Sept. In den afgeloopen nacht is onze stad op nieuw door een verschrikkelijken brand geteisterd. Ten 11 ure ontdekte men in het westen een hevige vuurgloed en weldra verspreidde zich de mare, dat de kolossale suikerraffineerderij van de Gebr. Meeus in brand stond. Het hoofdgebouw stond reeds geheel in vuur en de vlammen sloegen uit de vijf-en-dertig vensters van den voorgevel. Onmiddelykr. waren stoom- en handbrandspuiten op de plaats des onheils aanwezig. De brand maakte evenwel verbazend snelle vorderingen en weldra stonden de magazijnen, bureaux, de machinekamer en de steen kolen-dépots in volle vlam. Het was een schilderachtig, doch hartroerend schouw spel. Van alle kanten zag men half gekleede vrouwen angstig en kermend met hunne kinderen vlugten anderen borgen hunne kleinoodiën, terwijl de mannen trachtten de meubelen te bergen. Ten half een ure deelde de vlam zich mede aan drie belendende estaminets waarvan een geheel en de twee andere ruim half zijn afgebrand. Ten vijf ure was men het vuur meester. Gelukkig hebben wij geen menschenlevens te betreuren. De schade wordt berekend op 800,000 a 1 millioen francs. De gebouwen der fabriek waren verzekerd. Een gerucht wil dat de miliciens die naar hunne haardsteden zijn teruggezondenweer onder de wape nen zullen worden geroepen. Eene dienstmaagd die met hare meesteres uit Fvanltryk naar België was geweken, had sedert hare komst aldaar geene tijding- ontvangen van hare drie broeders, die bij de oorlogsverklaring in het leger waren ingelijfd. Eenige dagen geleden zag zij een soldaat, die bij hetzelfde regiment als hare broeders diende en vroeg naar tijding van hen. Hun krijgsmakker antwoordde kortaf: Zij zyn dood. Die woorden troffeu haar als een bliksemstraal. Zij viel ter aarde en was een lijk. EiiicHxoveix26 Sept. Donderdag morgen kwamen hier onder geleide van de maréchaussees negen Fransche vlug telingen binnen, die daags te voren ten getale van elf, uit het naburige Belgische kamp Beverloo, waar zij waren geïnterneerd, ontsnapt zijnom zoo als zij voorgaven over Holland langs Rotterdam naar Frankrijk terug te keeren. Het waren allen Parijsche franc-tireurs en schenen van genoegzame geldmiddelen voorzien, om die reis te ondernemen. De politie bragt die vlug- telingen naar het station van den spoorweg, orn die per eersten trein naar Wijchmaal terug te voereu. Talrijke nieuwsgierigen bevonden zich aan het station, waarvan eenige belangstellenden dien ongelukkigen sigaren eu ververschiogen aanboden welke met beleefde dankbaarheid werden aangenomen. Verveling in het kamp en zucht naar het geteisterde Vaderland zeiden zij, waren de oorzaken dezer gewaagde ontsnapping. JUixselxerlé, 25 Sept. Voor eenige dagen had in de gemeente Lonnelter een diefstal met inbraak plaats, waarbij de nog zeer jeugdige misdadiger eene groote mate van geslepenheid en tegenwoordigheid van geest aan den dag legde. Door een. venster in de woning geklom men, begaf hij zich, na zich van zijn schoeisel ontdaan te hebben, naar een kastje naast de slaapplaats van den «igenaar, waarin twee horloges hingen. De eigenaar ontwaakte door knarsen van het slot en sprong onmid- delijk ten bedde uit. De dief had nog den tijd een dei- beide horloges te grijpen en daarmede door de achterdeur, die hij openwierp, te ontkomen, met achterlating zijner schoenen. Slechts voorzien van dit bewijsmiddel, gelukte het den ijverigen brigadipr-rijksveldwacht, W. G. Krom hout van der Meer, na een onvermoeid tweedaagsch onderzoek, den dief, een jongeling van circa 14 jaren, die nog in het bezit was van het horloge, te arresteeren. "Vlaax'<Hiig*eix27 Sept. Een vreeselijk tooneel had heden nacht plaats op het het alhier in de haven liggend kofschip Bellamy. Een der matrozen, welke eerst den vorigen dag was aangemonsterd, beeft zich' gewapend met een mes in de kajuit begeven en getracht den kapitein en "diens vrouw te vermoorden, terwijl zij in de kajuit lagen. De vrouw, gelukkig wakker zijnde en hem ziende aankomen, heeft haren man gewekt, waardoor zijn plan verijdeld is. Niettemin heeft er eene ern stige worsteling plaats gegrepen waardoor de kapitein zware wonden in den buik en zijne echtgenoot aan het hoofd heeft bekomen. Ofschoon de wonden van eerstgenoemde aanvanke lijk zich gevaarlijk deden aanzien, hoopt men thans op het behoud van hun beider leven. l)e verdere equipage vau het schip, op hel geroep van moord ontwakende, heeft den dader gegrepen, en aan de politie overgeleverd. De rechtercommis saris en een der substituut-officieren van justitie van de regt- bank te Rotterdam hebben heden middag den matroos reeds verhoord en plaatsopneming gedaan. Men vermoedt dat eene poging tot diefstal aanleiding tot deze euveldaad heeft, gegeven. Goes, 25 Sept. De Minister van Binnenl. Zaken zal ƒ3000 subsidie voor de meisjesschool beschikbaar stellen St.-Maartensdyk, 29 Sept. Als eene zeld zaamheid kunnen wij mededeelen, dat in de jagt van den landbouwer L. Groenewege Lz. alhier door zijn zoon M. P. Groenewegeop gisteren in één schot elf patrijzen zijn geschoten. Ziex*ïliasee, 29 Sept. Heden had in de nabijheid dezer stad het volgende ongeluk plaats. Het tweejarig zoontje van P. van. Damme was met zijne moeder op de hofstede van C. van Westen in de Zuidhoek. Al spelende moet hetzelve in de drinkensput gevallen zijn, althans men ontdekte daarin heb lijkje; alle aan gewende pogingen om hetzelve in het leven terug te roepen waren te vergeefs. Moge dit op nieuw ten voor beeld strekken om zulke jeugdige kinderen niet aan zich zei von over te laten. Het Algem. Dagbl. van Nederl. zegt, dat zich ook in de omstreken van Amsterdam sporen van veeziekte zouden heb ben vertoond. Hetzelfde blad meldt dat, zoo het wel geïnformeerd is, spoe dig alle Christelijke Hcrvtftrade gemeenten in Nederland zich zullen doen vertegenwoordigen op eene vergadering ten einde gezamenlijk maatregelen te beramen tot afschaffing der kermis. Ziex-ilczeo, 30 Sept. De Evang. Luth. kerk alhier ontving dezer dagen een rijk met zilver gemon teerde Bijbel ten geschenke als aandenken van wijlen mejufvrouw de wed. Daane. Deze prachtige Bijbel, waaraan mej. M. de Koning moeite noch kosten gespaard heeft om den wensch van haar overleden vriendin te vervullenstrekt mede tot eer van den vervaardiger, den heer van Kempen te Voorschoten, wiens bekeude fijne smaak en sierlijke bewerking ook hierin weêr zoo duidelijk uitkomen. Tot Britsch Consulair-Agent alhier is benoemd Mr. W. C. de Crane, Door Mons. den Bisschop van Haarlem zijn benoemd tot land-deken van bet district Alkmaar en tot Pastoor van de St.-Laurentius-Parochie te Alkmaar de Zeer Eerwaarde Heer J. H. Rüscheblattthans pastoor te Zierikzee en in diens plaats de WelEerw. Heer G. H. Spiekermanthans kapelaan van de Parochie van O. L. V. Hemelvaart te Leiden. Gemeng-dc bei'ig'ten. De Engelsche minister van Binnenlandsche zaken heeft gezegd, dat het de pligt van Engeland is zijne hulp te bieden om den oorlog te doen eindigen. De vrede moet duurzaam zijn en de wonden van Frankrijk moeten zoo spoedig mogelijk geheeld worden. Een Grieksch koopman te Marseille heeft twee milioen franc ter be schikking gesteld van de stad om geweren te koopen. De geestdrift is er groot. De Garibaldianen, waar onder 15 officieren, zijn naar Tours vertrokken, en er worden er nog meer verwacht. De koning van Pruissen neemt alle maatregelen voor een langdurig verblijf rond Parijs en de koningin heeft aan Napoleon kisteu vol gezelschapsspelen gestuurd om den tijd wat te korten. De ellende in de omstreken van Parijs is ver schrikkelijk. De geestelijken die in hunne dorpen zjju geblevenloopen met scharen werklieden rond om brood te zoeken, dat er niet is; terwijl weer anderen bij de voorposten gaan bedelen maar niet veel krijgen. Men zegt dat Napoleon zich voorsteld, binnen een jaar weer keizer te zijn, door behulp van Pruissen want eene republiek heeft iets besmettelijks. Hare nabijheid is gevaarlijk voor de troonen. Benedetti, die zoo maar Holland aan Pruissen, en Belgie aan Frankrijk wilde verpassen, bevindt zich te Brussel, waar hij maar weinig in trek is. Te Scherpenisse zal eertsdaags eene verloting plaats hebben van eene dame en eene dienst meid. die met geweld moeten verpast worden. Een arbeider te Wemeldinge wordt aangeraden, wanneer hij nog meer meisjes vraagt, zoo nieuwsgierig niet te zijn, want hij kan maar weinig zwijgen. Te Arnemuiden moesten twee meisjes des avonds zoo niet loopen dwalen, want zij worden, reeds aangezien voor spoken. "V erscheidenh ed en Vempire d est la jiaiz! Nap. Ill, 1S52 Je prépare le couronnement de Pedifice l Nap. III, 1868. Is 't waarheid dat voor hem, wiens 9poor door euveldaden Zich kenmerkt, die met bloed-en meineed is beladen, Geen stond van zïelevrede of zoete rust meer daagt Dat staag hem in de borst de worm der wroeging knaagt; Dat hij voor 't daglicht vreest; dat hem de nacht doetbeveu; Dat hij des wreekers stem in elk geritsel hoort; Dat hij 't vergeldend zwaard steeds dreigend ziet geheven En huivert bij 't onschuldigst woord? Hoe diep ellendig moet dau niet uw toestand wezen 1 Gij, kruipende als de slang van sport tot sport gerezen Gij die, schoon eens als dol gestempeld door de faam Toch Frankrijk's grond betradt bij 't klinken van een naam, Voor wien weleer zich vriend en vijand nederbogen Gij, die een kroon, in 't bloed geraapt, u plaatste op 't hoofd Eu 'L volk dat u beschonk met vorstelijk vermogen, Tot loon de vrijheid hebt ontroofd Was 't niet om vrij de stem van 't recht te kunnen smoren Dat ge onbeschaamd als leuze een logen hebt doen hooren Was 't niet om burgerdeugd te beter in het slijk Te trappen, dat ge riept„De Vrede is 't Keizerrijk Was 't niet om 't volk dat moe van Staatsomwentelingen Naar vasten bodem zoekt, naar rust en kalmte haakt. Uw juk met klatergoud omwonden op te dringen Dat, wolf, ge u in een schaapsvacht staakt Geinig, Decembermoord, getuigt het, mannen, vrouwen, Als offers op de treên zijns troonsgeslacht, landouwen Van 't ongastvrij Cayenue, in wier verpesten schoot De burgers rusten door zijn wil gedoemd ter dood I Getuig het, Krira getuigt het Solferiuo's velden, Waar hij der zwakken schild zich snoevend noemen dorst, Getuig het Mexico, dat vruchteloos zooveel helden Verslond voor d'opgedrongeu Vorst 't Gelukte u jaren ja de wereld te misleiden En 't blinde Frankrijk met een nevel te overspreiden. Gij schoordet staag uw tfoon met list, bedrog en bloed En door 't u vleijend rot als Cesar groot begroet, Waart ge in den waau dat niets u wederstand kou bieden, Dat gij Europa met een blik hield in ontzag Dat gij den Vrede alom kond vesten of doen vlieden Dat alles aan uw voeten lag Bedreigde 't volkdat aan uw onbekwame handen Zijn heil vertrouwde een klip die 't vreezen deed te stranden, Gij liet den blijden glans der vrijheid in 't verschiet Dan flikkrenschoon ge reeds bij voorbaat haar verried Of zwoert, wanneer ge 't roer zaagt u ontglippen, Begeestring huichlend weer die zelfde vrijheid trouw, En luid verkondet gij dat, trots de zwarte stippen De kroning naakte van 't gebouw 1 Helaas! 't noodlottig uur dier kroning heeft geslagen! In d'oorlog, waar gij macht en glorie gingt bejagen, In d'oorlog, dien gij zocht, vindt uw gebouw van dwaDg Verdrukking en verraad zijn wissen ondergang! De zege, die zich voor uw heirmacht moest verklaren Blijft uit en nederlaag op nederlaag beloont Uw heerschzucht: Frankrijk krielt van vreemde legerscharen Aldus hebt ge uw gebouw bekroond En nu gij door uw dwaas en overmoedig streven Een edel volk tot bij den afgrond hebt gedreven Buigt zich uw voorhoofd norsch en somber naar den grond Maar niet omdat het zien van Frankrijks diepe wond De ziel u treft of u 't zelfzuchtig hart doet bloeden Neen, 't wagglen -van een troon, vermolmd reed3 en verknaagd. Wiens val gij nadren ziet eu wanhoopt te verhoeden Is de oorzaak dat uw boezem jaagt Nu, dwingland, door uw schuld een breede vloed van rampen Europa teistren komt, hebt gij geen moed tot kampen! Gij klaagt der logen trouw dat gij niet sneven kunt, En zoekt de wijkplaats op, die 's vijands trots u gunt Ge ontvliedt den bodem waar zc als leeuwen moedig streden De dappren op uw wenk, ter slachtplaats heen gebracht! Doch 't men9chdom zend zijn vloek u na waar ook uw schreden; Zich wenden, waar ook 't graf u wacht 1 I Sas vnn Gent, Sept. 1870. W. E. N. MUSKEYN,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1