ZIERIKZEESCBE NIEUWSBODE. Js flfo. 2850. 27sle Jaarg. Donderdag 29 September 187Ö. van rijks-telegraaf. Res turen en Adin mistratien. Patenten. HERSTEMMING El. G. VAN DER HAVE. Nieuwstijdingen. ütsnUje. TELEGRAMMEN. VP-' de dee nel per Cts. tboiit VER; en bii onge- 1 De ondergeteekende brengt in herinnering, dat van 1 October tot 31 Maart het kantoor zal geopend zijn Op Werkdagen van 8 ure v/m. tot 9 ure n/m. Op Zou- en Feestdagen van 8 tot 9 v/m. en 1 tot 3 en 8 7 tot 9 ure n/m. De Directeur PILAAR. De BURGEMEESTER van Zierikzee maakt bekend dat de patentbladen van het 1ste Ksvartaal- Kohier, dienst 1870/n dezer gemeente, ter Secretarie door belanghebbenden kunnen worden afgehaald van Zaterdag den 24sten dezer af, gedurende acht dagen waarna de onafgehaalde patentbladen door den deur waarder der directe belastingen zullen worden te huis bezorgd tegen betaling van 10 cent voor elk patent blad ingevolge de wet. I Zierikzee, den 21 September 1870. J. L. de JONGE Weth. 1. B. COMMISSIE van toezigt op de opeu- EpE^ bare avomlsckolen in de gemeente Zierikzee, maakt bekend 1°. dat die scholeu Maandag 3 October e. k.heropend wordenen wel de avondschool voor meigsjes(lokaal 2'usschenschooï)des avonds ten zes ure, de avondscliool voor jon gens, (lokaal Armenschooldes avonds zeven ure; dat zij, die op die scholen wenschen toegelaten te worden zich in persoon bij de Commissie dienen aan te melden de meisjes Vrijdag 30 September e. k.des avonds ten zes ure in de Tusschenschoolde jongens Zaturdag 1 October e. k. des avonds ten zeven urein de Armenschool. op 4 Octolber 1870 loor liet lidmaatschap der Provinciale Statenin het district Zierikzee. Vroeger hebben wij medegedeeld den uitslag der eerste Jtemmingwaarbij geen der kandidaten de vereischte ^eerderheid verkreeg. De heer B. G. van der HAVE verwierf daarbij de eeste stemmenen valt in herstemming met den andidaat der Conservatieve Algemeene Kiesvereeniging 'n Nederlandden heer Baron van LIJNDEN. Deze herstemming tusschen een gewenscht Liberaal m een erkend Conservatief, is door de kiezers die van e stembus werden teruggehouden, gewis niet voorzien, aarom wij by deze herstemming eene meer algemeene bpkomst der kiezers durven verwachten, waarbij hun beginsel [liberaal of conservatief) diene te beslissen, omdat ok daarnaar, de leden der Eerste Kamer door de Pro- inciale Staten verkozen worden. Uit aanmerking dat ditmaal de conservatieven hun lurgerregt zooveel mogelijk zullen doen geldeu, wen- ichen wij bij deze ook de liberalen op te wekken om laarvan nu weder een krachtig gebruik te maken, en :ich wel te willen herinneren dat de Algemeene Kies- weeniging in Nederlanddoor wie de fóp'en-kandidaat esteld en aanbevolen is, herkomstig is uit dat Ministerie, ietwelk zich door de Tweede-Kamer-ontbinding heeft durven onderscheiden. De liberalen kunnen dat nooit vergeten en het district iierikzee zal ook thans weder toonen dat zij tegenover die artij dezelfde zijn gebleven, en ter wille van den kan- lidaat, met hun beginsel niet mogen transigeren. eene getrouwe opkomst der kiezers is onzes inziens do verkiezing verzekerd van den heer Redo van Z. Exc. den Minister van Financiën, bij de indiening,* der Staatsbegrooting: voor 1871. In eene korte inleiding betoogt Z. Exc. dat de za- lenstelling der Staatsbegrooting voor 1871 onder zeer 'uitengewone omstandigheden plaats greep. Vooreerst <egens dé onzekerheid of de uitgebroken oorlog niet in een algemeenen Europeschen krijg zou ontaarden. Maar ook in een ander opzigt leverden de omstan- igkeden een gewigtig verschil op met vroegere jaren, •ot dusver mogt bet der Reg. gelukken tot dekking 'au de gewone en buitengewoue uitgaven met uitzon- lering alleen van die voor de spoorwegen, te voorzien loor de gewone inkomstende bijdragen der Oost- ndische bezittingen en de baten van vroegere jaren, ^oor 1871 zal dit het geval niet meer kunnen zijn. oorziening is dus noodig. De inhoud der rede laat zich zaraenvatten tot het olgende en kan onder vier hoofdpunten worden gebragt. I. Uitkomsten van de dienstjaren 1868 en 1869. Op de dienst van 1868 is een te kort van ƒ1,116,851.43 op dat jaar, daarentegen wyst de rekening over het jaar 1869 voorloopig een overschot aan van ƒ1,430,754.78. Er is dus onder 31 December 1869 eene bate van /"BIS,903.35 beschikbaar. Die uitkomst was het gevolg van de aanzienlijke vermeerdering van de gewone Staatsinkomsten welke de raming met ƒ3,915,530.05 overtrof, en van het ongebruikt blijven van een deel der toegestane credieten, tot een bedrag van ƒ2,120,735.26. Zij is des te merkwaardiger, omdat de mindere opbrengst van den verkoop van koloniale producten het Depar tement van Koloniën verhinderde de bijdragen uit de koloniale geldmiddelen tot het geraamd bedrag uic te heeren. Die bijdrage bleef ƒ4,962,731 beneden de raming. II. liet loopende dienstjaar Het levert minder gunstige uitzigten op dan de vroe gere jaren. Behalve met het buitengewoon crediet van vier millioen voor het Dep. van Oorlogwordt het bezwaard met alle de gevolgen van het Arrest van den Hoogen Raad ten aanzien van de Ommelander kas. Maar behalve de buitengewone uitgaven voor Oorlog is het schier niet te wachten dat de Staatsinkomsten niet eenigermate zullen lijden door do indirecte gevolgen van den oorlog. In weerwil dat de opbrengst der gewone inkomsten anderhalve millioen hooger geraamd zijn dan voor 1869, was de opbrengst over de eerste acht maanden van 1870 vrede.rom ruim dertien ton hooger dan de reeds hoogere opbrengst van 1869 in hetzelfde tijdperk en ging zij de raming over acht maanden met ruim acht ton te boven. Zal dit zoo in de laatste maanden van dit jaar voort duren? 't Zou ook vooral daarom gewenscht zijn, omdat het nog onzeker is of ook in dit jaar de bijdrage uit de koloniale geldmiddelen wel tot het volle geraamde bedrag beschikbaar zal zijn. Cp het papier is de stand van de begrooting voor 1870 de volgende: het eindcijfer der uitgaven is: 100,912,630.315. Raming der middelen ƒ88,526,832,of met het terug betaalde voorschot aan de Exploitatie-Maatschappij ƒ91,026,832.—. Er is dus een geraamd te kort van ƒ9,885,798.315; daartegenover staat de creatie van schuld tot eeu bedrag van 8 millioen; blijft dus ongedekt een te kort van ƒ1,885,798.315. Nu de uitkomst van vorige dienstjaren met toereikende zekerheid bekend is, en de einduitkomst van 1870 zich genoegzaam laat gissen, vindt de Reg. vrijheid om haar voorstel tot aanvulling der middelen voor 1870 terug te nemen; zij is nu genoegzaam zeker, dat in 1870 geene uitgifte van schatkistbiljetten zal behoeven plaats te vinden. III. De begrooting voor 1871. Verschillende oorzaken werkten zamen om vermin dering van het eindcijfer der uitgaven te beletten en vermeerdering noodzakelijk te maken. Behalve de onvermijdelijke verhoogingen verdienen twee posten inzonderheid opmerkingde som die aan gevraagd wordt voor de aanvankelijke rentebetaling van de schuld welke voor de spoorwegen aangegaan zal moeten worden en waarom voor 1871 wordt gesteld ƒ750,000 en het subsidie aan de Noord-Hollandsche Ka- naal-Maatsckappy voor 1871 uitte betalen, is 1,000,000. Deze twee posten alleen bedragen te zamen 1,030,000 boven hetgeen daarvoor in 1870 werd uitgetrokken. Voor andere openbare werken werd een grootere uitgaaf noodig geacht; daarentegen kon de som, tot aanleg van de spoorwegen benoodigd, met ƒ2,000,000 worden j verminderd. Om het eindcijfer van 1871 met dat vani 1870 te vergelijken, moeten de uitgaven voor de spoor-! wegen en voor de buitengewone oorlogskosten van 1870 worclen afgetrokken; het blijkt dan dat de verhooging ƒ1,513,793 bedraagt. Het kan voorts niet onopgemerkt blijven dat vele uitgaven op deze begrooting gebragt, van buitengewonen aard zijn, maar daartegen staan in de toekomst andere buitengewone inkomsten over. De raming van de inkomsten voor 1871, eene bydrage van tien millioen uit de koloniale fondsen daaronder begrepen, is ƒ86,764,193.50. Er valt dus te voorzienin een tekort van ƒ9,662,229.805. Hierin zal worden voorzien door eene Leening totdat bedrag dat voor de. Spoorwegen wordt uitgetrokken te weten acht en in het overige door Belasting. Tot het voltooijen van de Spoorwegen alleen zal eene leening van 30 a 35 millioen benoodigd zijn. Op dit oogenblik is omtrent die leening nog geen bepaald voorstel noodig; er is nog toereikende ruimte van kasgeld; het was zelfs nog niet noodig tot de uit gifte vau schatkistbiljetten over te gaan. Men kan dus gerustelijk een gunstig tijdstip afwachten; gunstiger dan het tegenwoordige en dan hetgeen in de naaste toekomst ligt, wanneer de gevolgen van den oorlog zich nader zullen doen gevoelen. IV. Onze onafhankelijkheid van de koloniale geldmiddelen. Om deze afhankelijkheid te verminderen is dubbel pligt na de uitkomst van het vorige en de waarschijnlijke uitkomst van het loopond koloniaal dienstjaar. Onze financien moeten worden gevrijwaard voor de gevolgen der wisselvalligheid van de koloniale baten. Ia het sluiten van geldleeningen zonder volstrekte nood zakelijkheid mag die waarborg niet worden gezocht. Een geringe verhooging van de algemeene lasten ver dient de voorkeur. Nu gewigtige koloniale vragen door de Wetgevende Magt zijn beslist, kan de belastingquestie aan de orde worden gesteldeeu daartoe strekkend voorstel is op nieuw ingediend. Twee gewigtige vragen zullen dus by de volgende begrooting moeten worden beslist: 1° Zal in het te kort op die begrooting (de Spoor wegen daargelaten) worden voorzien door geldleening of door belasting? 2.° Indien belasting het te kort moet aanvullen, welke middelen zullen dau behooren te worden aangewend? Om deze vragen het doeltreffeudst te behandelen, is het raadzaam voorgekomen bij voorraad de Wet op de Middelen in twee ontwerpen te splitsen. De Reg. wenscht al 't mogelijke te doen om die gewigtige vragen tijdig te doen beslissen. De gekozen vorm biedt de gelegenheid daartoe aan. De vraag wat gedaan kan worden om de algemeene lasten met meer billijkheid te verdeelen moet in de eerste plaats de aandacht bezig houden. Het door de Reg. gedane voorstel betreffende de In komstenbelasting is niet een "voorstel tot bovenmatige krachtsinspanning; het heeft vooral eene billijker ver deeling van den ban ten doelhet kau ten grondslag strekken voor verdere verbeteringen ook in het belas tingstelsel der gemeente. Voor 1871 zou de belasting j een **in vier millioen moeten worden bepaald, te weten ter vervanging van het Patentregt, van welke belasting nog 7.3 aan de middelen van 1871 te goed zou komen, en ƒ1,662,229 tot dekking van het geraamde te kort. Het percentage der belasting zal vermoedelijk niet tot 1 pCt. behoeven te klimmen. garnizoen die vesting met de wapens mag verlaten onder voorwaarde dat het gedurende drie maanden de Pruissen niet zal bevechten. Thiers is naar St. Petersburg vertrokken om de hulp van Rusland in te roepen, onder belofte van aRdan Turkije aan zich zelve over te laten. Buitengewoon spoedig is de paus in zijn besluit om zijne hoofdstad tot het uiterste te verdedigen aan het wan kelen gebragt. Het geheele corps diplomatique had hem dat plan afgeradenmaar kon niets bij hein uitrigten. En toen de termijn, dien Cadorna hem had toegestaan om zich te bedenken was verstreken, en de vijande lijkheden begonnen was een gevecht van 4 uren vol- •doende om hem de poorten voor de Italiaansche troepen te doen openen die daarop de stad hebben bezet. De paus heeft dus feiteljjk zjjne wereldlijke heerschappij verloren. In Florence en andere Italiaansche steden waren er reeds dagen te voren toebereidselen gemaakt om den dag waarop Rome zou worden bezet, te vieren. JLawfttljft. Tlioui*s, 26 Sept. Tijdingen uit Parys van 22 dezer, per ballon alhier aangekomen, logenen bepaal delijk de Pruissische berigtenvolgens welke er ge vechten in de straten van Parijs hadden plaats gehad. Integendeel verklaart Gambetta in een dezer berigten dat alle burgers het eens zijn om het gouvernement krachtdadig te ondersteunen. Volgens deze is Parys voor den ganschen winter vau levensmiddelen en am munitie voorzien en is de geheele bevolking besloten zich tot het uiterste te verdedigen. Generaal Ducrot heeft den 19 Sept. met vier divisiën die de hoogten tusschen Villejuif en Meudon bezetten, eene voorwaartsche verkenning gedaan waarbij ky eene groote massa Duitscke troepen aantrof, die in de bos- schen verspreid lagen met veel artillerie. Na een hevig gevecht moest hij terngkeerende regtervleugelbe staande het meerendeel uit zouaventrok daarbijbe vangen door een panischen schrik, in wanorde terug. De verliezen van onzen zijde waren gering. Generaal Trochu heeft besloten tegen deze Zouaven krachtdadige maatregelen te nemen. Volgens telegrafische berigten uit Sèvres was het verlan gen van de bewoners om Pruissisch garnizoen te bekomenhet gevolg van het gedrag der roode republikeinendie zich van het bewind hadden meester gemaakt. Men deelt het volgende schrijven vau een adsistent- geneesheer bij de 11de Internationale Ambulance te Sédan aan zijne onders mede. Sédan Sedert ik hier ben, is het mij onmogelijk geweest, een oogenblik te vinden om u te schrijven, en heden doe ik het, gezeten op een trap, versperd door gewonden, die op stroo uitgestrekt liggen. Ik zal trachten u dezen brief toe te zenden. Ik ben nog redelijk wel, hoewel vermoeid, zooals trouwens al de anderen; wij hebben sedert ons vertrek ontzettend weer gehad, aanhoudende slagregens, maar toch zou ik voor niets ter wereld wen schen, niet hier te zijn gekomen. Gisteren nog hebben wij een dorp ontdekt ontdekt dat is het juiste woord, zoo groot is de verwarring en ontsteltenis, waar 650 Fransche gekwetsten liggen, reeds tien dagen geleden gewond, en die nog geen geneesheer gezien hadden. Zy liggen in varkenshokkeu, in stallen, te midden van water, op tafels, onder schoorsteenmantels, smeekende om een pistool, om een eind aan hun lijden te maken. Ik vrees, u niet te kunnen doen begrijpen en gevoelen, wat ik hier gezien heb. O, ik wenschte wel, dat men geheel Europa voor een oogenblik hier kon verplaatsen Het slagveld, de gewonden, dat is vreeselijk, afschrik wekkend, maar het is een noodzakelijk gevolg van den oorlog; doch wat alle verschrikking te boven gaat, wat maakt, dat wij onze tranen niet kunnen bedwingen, dat wij uren achtereen doorbrengen zonder te spreken, daar onze wanhoop te groot is om ze in woorden uit te drukken, dat zijn twee dingende transporten van 10,000 gevangenen en het kamp, waar 80,000 ongelukkige Fran sche soldaten en officieren van honger omkomen. Zoudt gij gelooven, dat zij van honger in de Maas springen? Dat zij u 40 (veertig) francs aanbieden (want zij hebben nog geld) voor een stukje brood, en dat men het hun niet geven kan, omdat er niets is! Sedert 48 uren defileeren hier onophoudelijk korpsen, ten getale van 10,000 man, zonder wapenen, nagenoeg zonder kleêren, leunende op een ellendigen stok, snikkend van smart en wanhoop, geëscorteerd door Pruissen, die hen met de kolven hunner geweren voortdrijven. Ter wijl ik aan u schrijf, zie ik 10,000 lanciers, kurassiers en dragonders met zouaven en mariniers, half naakt, van alles ontbloot, voorbijtrekken; 500Beijeren geleiden hen; zij hebbén het voorkomen van een convooi galeiboeven. Enkelen hebben nog een ransel; de anderen hebben alles verloren, en de regen valt bij str^omen neer! Zy vallen voor u op de knieën om brood te vragen, geld of hun horlogie, als zij er een hebben, aanbiedende, en wij kunnen niets voor hen doen. Al zou ik honderd jaar oud worden, dit tooneel zal ik altijd voor mij zien! Wat het kamp aangaat, ik kau u de ellende, die daar heerscht, niet beschrijven: daar worden de soldaten be waard, totdat men ze wegbrengt! ik heb er met X naar toe willen gaan, maar na vijf minuten zyn wij beiden snikkende teruggekomen. Ik herhaal hetde gewonden met al hun lijden, 'tis nog een paradijs, daarbij ver bleken. O, die Keizer! Geen enkel officier heeft de .apitulatie geteekenda» Men brengt de ongelukkigen thans te voet door ver- iv oeste streken naar Duitschland; zy weteu dat zy onderweg Van honger zullen sterven. Als men gezien heeft, wat wij gezien hebben, dan kan men alles zien. Ik alleen heb gisteren 90 gekwetsten verbonden, die nog geen hulp gelmd hadden. verband met de zorg voor het leger. Deze billijke vor deringen zyn op 23 dezer door de Parijsche regering verworpen. De overgave vau het fort op den Mont Valérien is van de Duitsche zijde niet verlangd. De volledige belegering van Parijs zal op 2 October a. s. beginnen. Alvorens de operatiën te beginnen wilden de Pruissen 800,000 man ter hunner beschik king hebben. Nopens het jongste gevecht by Metz wordt uit Saarbrucken dd. 24 Sept. het volgende geschreven „Gisteren hseft voor Metz een zeer hevig gevecht plaats gehad. De Franschen trachtten zich een doortogt te banen naar Thionvilleterwijl zij op hetzelfde oogen blik een valschen aanval deden tegen Mercy-le-Haut. Het kanongebulder heeft 4- uren laug geduurd. Eindelijk werden de Franschen met groote verliezen teruggeslagen. ÜLoiwleu 24 Sept. Keizerin Eugenie en haar zoon zijn gisteren van Hastiugs naar Chiselhurst, 8Y« mijl van Londen, vertrokken. 26 Sept. De Times meldt dat maarschalk Bazaine het voorstel gedaan heeft Metz te verlatenindien het Brussel26 Sept. De Regering heeft iu antwoord op eene interpellatie in den Senaat medegedeeld dat de Belgische en Nederlandsche gezanten te Rome zich met elkander hebben verstaan omtrent den terugtogt der Zouaven uit de beide natiën, zullende die gezamen lijk tot één convooi worden vereenigd. Volgens een particulier berigt zal het convooi uit Verona vertrekken en de route ovor Duitschland nemen. iPüritgseüilBTO^. Arnhem, 26 Sept. Gisteren waren de reizigers op den trein die te 4,36 nit Emmerik vertrekt getuigen van een akeligen zelfmoord. Even voor het oprijden van de brug te Westervoort had zieh plotseling een man op de rails geworpeu, om zich door den aansnellenden trein te laten verpletteren. De machinist zag het en stopte dadelijkmaar in't naaste oogen blik ging de locomotief over den ongelukkige heen, wiens ligchaam door midden werd gesneden. 'S GrJivenha^e, 26 Sept. Na aanneming der algemeene strekking van het adres van antwoordin de Tweede Kamer zyn heden nog 4 par. afgehandeld; slechts één amendement van den heer de Roo tot ver sterking der redactie van par. 2.is aangenomen. Bij par. 3 verklaarde onze min. van buitenl. zakendat onze betrekkingen met Caracas zijn afgebrokendat ouzo gezant te Parys, voor zoover hij weet, aldaar nog verblijf houdt en dat met het nieuwe gouverne ment officieuse betrekkingen zijn aangeknoopt, zooals iedere regering doen moet tegenover een gouvernement, dat facto bestaat. 27 Sept. Op paragraaf 5 van het ontwerp-adres in antwoord op de troonrede, (onderwijs) heeft de heer Saaymans Vader eeu amendement voorgesteld, hetwelk is verworpen met 69 stemmen tegen 1. Het ontwerp-adres is daarna aang'eiioiiien met 65 tegen 6 stemmen. Bij de Tweede Kamer is ingekomen het wets-ont- werp tot af koopbaarstelling der tienden. Neuzen, 24 Sept. Toen op den 22 July 11. het garnizoen deze vesting verlietzag menigeen het met leede oogen vertrekken, onzeker alstoen of het hier nog zoude wederkeerenhet uitsteken der vlaggen en het in grooten getale te gemoet snellen der wederkeerenden, gaven gisteren avond getuigenis van de algemeene vreugdedie hier bij het weder inrukken van het vroegere garnizoen heerschte. Eergisteren namiddag werd hier, ten behoeve van Jiet Roode Kruisdoor de hier gevestigde zangver- eeniging Polyhymnia eene uitvoering gegevenop de bovenzaal van het Nederlandsch Logement, waarby zich een talrijk publiek vinden liet. Onder de leiding van den heer D. Mulderals directeur, werden de stukken van het programma op eene keurige wijze uitgevoerd, waar voor dan ook alle aanwezigen hunne goedkeuring op ondubbelzinnige wijze te kennen gaven. De opbrengst beliep 46,50. Zierikzee, 28 Sept Z. M. heeft bepaald, dat de zeemiliciens der ligting 1869 met ingang van den 1 Oct. a. s. weder in het genot van onbepaald verlof gesteld en naar hunne haardsteden zullen vertrekken. Het hoofdcomité tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden heeft goedkeuring verleend aan een reglement, ingezonden door de heeren F. F. Hoogeboom en M. Locker de Bruijne en 25 andere leden van een comité te Noordwelle. Wij vernemen dat het wetsontwerp tot regeling der schutteryendat thans op nieuw by de Staten-Ge- neraal ingediend isgelyk is aan het laatst vorigedus met algemeenen dienstplicht; alleen is daarin opgeno men eene reeks van voorschriften voor een toestand van Kriegsbereitschaften krijgen de schutters vergoeding voor alle buitengewone oefeningenwaartoe zij verpligt worden. Deskundigen achten dit groote verbeteringen. De commissie te Rotterdam belast met het afne men van het geneeskundig staatsexamenheeft in hare zitting van Zaturdag de bevoegdheid van art9 toegekend aan den heer T. Breesnee. geb. te Nieuwe Tonge. Na deu laatsten dezer maand zullen slechts onder de wapens worden gehouden de miliciens der ligting van 1869, behoorende tot de regimenten huzaren en de reg. veld- en rijdende artillerie, en de miliciens van de ligting dezes jaars behoorende tot de infanterie, de vestingartillerie, het bataillon mineurs en sapeurs en het korps pontonniers. Berlijn, 25 Sept. Tusschen de heeren von Bismarck en Jules Favre is op 19 en 20 dezer beraadslaagd over dp voorwaarden tot sluiting van een wapenstilstand, ten einde ^de bijeenroeping van de Fransche constituante mogelijk te maken. De vorderingen van den heer von Bismarck hebben zich bepaald tot de overgave van Straatsburg, Toul en Verdun en eenige andere in het Lndwigshax'eu 28 September. Straatsburg beeft zieb gisteren namiddag ten vijf ure overgegeven bijzonderheden ontbreken nog. Tours28 September. De slotsom van het officieel verslag van Jules Favre over de onderhandelingen met von Bismarck isdat de regering niet kan treden in de voor waarden, die aan den wapenstilstand verbonden waren. »Wij hebben alles gedaan," zegt hij, »om den vrede aan beide volkeren terug te geven." Over het, algemeen is de toestand bevredigend. Kerknieuws. Ds. H. V. Hogerzeilpred. te Driebergen, is beroe pen by de Herv. gemeente te Utrecht.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1