Mil. J. (1.1!. MUON VAN LIJNDEN, Directe Stoomvaart naar New-York, BIER No TELEGRAMMEN. Meekrap-Rerigt ovs crtjewtü'w. ra R. G. van der Have, B. G. van der Have, B. G. van der Have. De V e r k o o p i n Voor Kajuit-, Tusschendekspassagiers en Goederen, naar NEW-YORK direct te vertrekken, HET AMEIHKAANSCHE STOOMSCHIP Neemt Goederen in Doorvracht naar BOSTONBALTIMORE en PHILADELPHIA. Nadere informatien o/even de Agenten IRUYS Co. IWAMBERSIE ZOON. Eene partij Scheeps-afbraak, 1°. Een Woon- en Winkelhuis 2°. Een Woonhuis en Erve, Een vlugge J agt h ond HEDEN ONTVANGEN Ruhr Haard- en Kagchelkolen Opruiming van eene partij a f 8 per liters, bij oxhoofd van 220 B, JOPPE, Jz. LliB\W/S PILLEN, LET WEL J. M. GASILLE, liltI PHi GUANO. ECHTE PERU GUANO. D. Q. MULOCK HOUWER. Best HULP Stoom booten Telegraaf. ["Tut JM leuwe Dienstregeling Van ROTTERDAM en van ANTWERPEN. D i 1 i g e n e e d i e n s t JL Uk millioen en de inkomsten ruim 86%, zoodat/9,650,000 ongedekt zijn, waarvoor tot dekking voorgesteld wordt: een leening van 8 millioen en een incometax van l6,/a ton. De leening behoeft niet dadelijk gesloten te worden; do kasruimte is toereikend, zoodat niet eens schatkist biljetten behoeven uitgegeven te worden. Er kan dus eeu gunstiger tydatip voor do leening worden afgewacht. Bij do 16% ton voor geraamd tekort, te vinden uit den incometax "komt nog ruim 2 millioen tot vervanging van het patentregt over 2/3 voor het jaar 1871, zoodat de incometax voor dat jaar zal belooperi 4 millioen of ongeveer 1 pCt. Zjierikxee, 24 Sept. De stemgerechtigde leden der Hervormde gemeente alhier, hebben, ten getale van 253verklaarddat zij verlangen dat de Hervormde gemeente zal worden bestuurd, volgens het Algemeen Reglement van 17 Juni 1870. 21 stemmen verklaarden er zich tegen, terwijl 3 billetten van onwaarde werden verklaard. Z. M. heeft benoemd tot burgemeester van Sfc.- Philipsland F. W. S. van Staedel. Volgens particulier berigt is het Nederlandsch Barkschip Catharina Mariakapt. N. Nolet Cz., van Batavia naar Zierikzee 18 Augustus St. Helena gepas seerd, hebbende 53 dagen reis. -- Als eene bijzonderheid wordt medegedeeld, dat er zich thans in het vischwater genaamd de Guil tusschen Vianen en Oosterland 8 witte zwanen ophouden. Te meer kan zulks als eene bijzonderheid gemeld worden, daar die dieren anders alleen by he,t Sjtrenge weder somtijds aldaar gezien worden. Mej. de wed. Engel, geboren van Oijen is als volontair bij de Staatsspoorwegen te Yenlo geplaatst. *s Gi*nvenliag*e, 26 Sept. Tweede Kamer. De algemeene strekking van het adres van antwoord op de Troonrede gaf aauleiding tot velerlei discussie, terwijl sommigen een meer krachtig en zelfstandig adres ver langden verdedigde de commissie van redactie haar standpunt om een kleurloos adres te geven waarin niet namens eenige fractie maar namens dè geheele Kamer tot den Koning wordt gesproken. De minister gaf eenige inlichtingen waaruit o. a. blijkt dat Nederland met de buitenlandsche mogend heden op den besten voet staat en nergens eenige moeijelijkheid ten onzen aanzien bestaat. De algemeene strekking iiangenomen met 60 tegen 11 stemmen. De discussie over afzonderlijke paragrafen is daarna aangevangen. TowrS) 24- September. De bespreking tusschen Jules Favre en Bismarck heeft geen bevredigende uilkomst gehad wegens onaannemelijke eischen. Priiissen verlangt afstand van Lotharingen en den EUas en verlaging van Frankrijk tot een mogend heid van den tweeden rang. Bismarck wil dan alleen een wapenstilstand inwil ligen wanneer het Pruissen vergund is inmiddels Straatsburg en Melz te bezetten. Thans is een strijd op leven en dood onvermijdelijk. Gemengde berlgtep. Volgens het plan der Pruissen zullen zij Parijs laten uit hongerenen zoo insluiten dat er geen hond uit of in kan. Maar om dit eene stad te doen die 75 mijlen in omtrek heeft, gaat zoo gemakkelijk niet; daarvoor zijn, volgens de Fransche bladen, noodig een millioen soldaten, en er zijn er maar 300,000. Dit zal dus van langen duur zijn. In Parijs vyorden mid delen beraamd, om ingeval de Pruisseu binnen de stad komen, die vrienden te bespuiten met petroleum en hen dan iu brand steken. Ook zal het pannen van de daken regenen en meu belstukken uit de huizen. De Spanjaarden willen de Fran- schen te hulp komen, nu Frankrijk eene republiek is. Er is weer een balon gevonden uit Metz, met berigteu dat er nog provisién zijn voor een langen tijdterwijl de geestdrift der soldaten uitmuntend is. Do uitroeping der republiek heeft dcu moed in Straatsburg weer nieuwe kracht bijgezet, en vele vlugtelingeu verklaren dat de stad goed van levensmiddelen is voorzien en krachtig zal stand houden. De Pruissen gaan steeds voort met het in braud steken van dorpen, en maken nog al buit. De krijgskas van Mac-Mfifion, die twee millioen bevatte, i9 in handen gevallen van een troepje Pruissen, en waren dol van vreugde. Do verliezen der Italiaansche troe pen bij het inuemen van Rome, bedragen 8 dooden en 23 gewonden. Het corp9 diplomatiek bevindt zich op het Vatikaan, waar Victor Emanuel ook verwacht wordt. De klerikale bladen te Rome verschijnen in rouwrandnu de paus zijne wereldlijke heerschappij is ontvallenen Rome de hoofdstad van Italië wordt. In Engeland wordt eene nieuwe courant uitgegeven die er op aandringt om Napoleon in zijne regten te herstellen. Bij het blazen van appel na den slag van Metz kwamen eenige honderdo paarden zonder ruiters aanloopen, en stelden zich in gelid. Iemand te Nieuw-Hellevoet wordt aangeraden, als hij weer op de Zuidlandsche kermis komt, zoo niet voor gek te loopen want hij kan die meid toch niet krijgen al trok hij haar crinoiien aan. Een naaldridder te Nieuw B. L. moest zoo niet loopen, naar eene dame, daar hij haar toch niet krijgen kan. Het grootste bezwaardat is zijn haar, en zijn beurs, die is te plat. Mijne onderzoekingen over de monsters MEEKRAP Onber. 1869 en 1870 van den laatsten marktdag geven de volgende uitkomsten, als: Sirjansland. Goedereede. St.-Annaland. .A.nistercliv»n22 September 1870. M. E. BOTJR. Burgerlijke Stand te Zierikzee» GEBOREN: 2p Aug. Een, zoon van H. Hoose en G. Spee. 26. dito. Éene dochter van A. Quist en W. Yerbov.en. Eene dochter van C. van den Berge en D. Koopman. 27 dito. Eene dochter van J. Ravia en P. Yerseput. 3 v. 2 1SC9 MS. 16 a. 9 CGD. 13 13.» 3> A 12 10 B s/u 90/91. 14. 3» 115/118. 7 s> FL. n°. 18 4 j> CH. 13 2 onb. FDE. 20 2 TvdW. 19 1 T> EB. 16 2 MVNH. 14 28 dito. Een zoon van L. den Boer en J. van den Ende. 31 dito. Eene dochter van B. van der Valk en W. van den Ende. 3 Sept. Een zoon van W. J. van den Berge eu R. den Herder. 5 dito. Eene dochter van W. Hillebregt en N. J. Struik. 6 dito. Eene dochter van C. Kloote en C. Klink. Een zoon van J. Merlie en J. M. Jausons. 7 dito. Eene dochter en een zoon van F. T. den Boer en J. Heijerick. overleden: 14 Aug. J. van der Daff, oud 78 jaar, ongeh. d. 15 dito. J. J. Steiu oud 2 m. z. P. R'avia oud 4 m. z. W. van der Hucht, oud 36 jaar, weduwnaar. (Overleden te Breda.) 17 dito. C. Timmermans, oud 75 jaar, Weduwe van J. van Bezooijen. 19 dito. J. Loene, oud 19 d. z. 20 dito. C. van der Vliet, oud 18 m. z. 22 dito. J. E. van Gastel, oud 7 m. d. 23 dito. J. Brandenburg, oud 11 d. z. 24 dito. H. T. van der' Wekken, oud 3 m. d. 30 dito. H. Branden burg, oud 17 d, z. 31 dito. S. W. Mogge Pous, oud 69 j. ongeh. d. 1 Sept. W. Ley dekkers, oud 5. m. z. nc 1 $3 SOjarige Echtvereeniging JASPER SOONS Wz. en JAKOBA KRABBE Jd. St.-Maartensdijk, 24 September 1870. (p Strekkende deze tot kennisgeving aan vrien- H den en bekenden. Uit naam van hunne dankbare kinderenbehuwd- en kleinkinderen. Oud ertrouw d JACOB MANNIE en Zierikzee, CORNELIA van der JAGT. 25 September 1870. Getrouwd Gouderak, 23 September 1870. P. SOHURINGA en C. P. van der SIJDE./i Voorspoedig bevallen van een' Zoon, L. de LOOZE—Lopse Hocice. Zierikzee, 23 September 1870. In den gezegenden ouderdom van 84 jaar en bijna 6 maanden, overleed onze onvergeetlijke moeder PÏETERNELLA KOOREMAN, Wed. Johannes Bijne- pelt. Jaren lang getuigde zij, door woord en daad, van den rijkdom der genade Gods in Christus haar bewezen. Hare "laatste dagen waren een lieflijk bewijs van de kracht des geloofs. Groot was haar heimwee thans is zij t'huis. Zierikzee, Namens kinderen en familie 23 September 1870. f Wed. LETTEN, l\ geb. Btjneeelt. Verkiezing van een lid der Provin ciale Staten van Zeeland. De AFpEELING ZIERIKZEE der Algemeene Kies- v.ereeniging in Nederland noodigt have Medekiezers in het Kiesdistrict Zierikzee uit, om bij de Herstemming voor een lid der Provinciale Staten van Zeelandop Dingsdag 4 October e, k., trouw ter stembus op te komen en hunne stem uit te brengen op Regter in de Arrondissements-Regtbank te Zierikzee, Oud-Districts Schoolopziener. Zij acht het onnoodig haren Caudidaat nader aan te bevelen daar zij reeds by de eerste stemming op 20 September jl. hare redenen, waarom zij de innige over tuiging koestert, dat de Heer van LIJNDEN alle ver- eischten en de volkomen geschiktheid bezit om in de Provinciale Staten zitting te nemenbreedvoerig heeft ontwikkeld. Het Bestuur der Af deeling, L7 Mr. P. PAULUS. 7 Jhr. W. M. H. de JONGE. Mr. J. G. H. B. KETJEN. MEjDEKIEZERS Laat ons bij de herstemming op Dingsdag 4 Octo ber a. s. op nieuw ouze stemmen uitbrengen op den heer te Ouwerkerk. Reeds bij de eerste stemming verkreeg hij het grootste aantal stemmen. Vereeuigen wij dan ons op nieuw opdat hij tot lid der Provinciale Staten van- Zeeland gekozen worde. Schouwen. Eenige ingelanden. MEDEKIEZERS Hebben wy U bi) deverkiezing op 20 Sept. jl. uit volle, overtuiging aanbevolen uwe stemmen uit te brengen op den heer Mr* MOENS, thans, nu bij. de herstemming uwe keuze bepaald wordt tusschen een liberalen en een conservatieven caudidaatbevelen wij U met dezelfde overtuiging aan den heer te Ouwerkerk. Laat het liberale beginsel ook bij deze. verkiezing zegevieren en komen wy daartoe op 4 October a. s. getrouw ter. stembus, te.n einde hem te kiezen die vpl- komen in staat is onze belangen op waarlijk liberale wijze te behartigen, naipelyk der MEUBEEEDï, BOEKEN, BLOE- enz., aankomende de erven van wijlen den WelEerw. Heer D. de VOS te Bruinisse, is UITGE- STELD tot VRIJDAG 30 SEPTEMBER 1870 's morgens 10 ure. - Een en auder is te bezigtigen op Woensdag en Donderdag vóór de verkooping. van 's^rgens 10 tot 's namiddags 3 ure. om T OCTOBER 1850 Register Ton. O De Notaris J. J. ERMERINS zal, ten ver zoeke van ADR. ANKER, Wz. op Donderdag den 29 September 1870, 's middags ten 12 ure, aan de Sleepkaai te Zierikzeepubliek presenteren te verkoopem bestaande in: eilten plnnlren en platen, van 20 tot 50 voet lengte, en van 2l/.2 tot 5 duim dikte alsmede ;pa.len en t>a.ll«en, van 10 tot 30 voet lengte en zwaar van 8 tot 12 duim. De Notaris J. van der BENT zal, ten verzoeke van zijnen principaal op Woensdag den 5 October 1870, 's middags ten 12 ure, in het Logement van den Heer M. Augustijn te Zierikzee, publiek aan den meestbiedende verkoopen met ERVE, staande en gelegen in de Poststraat te Zierikzee wijk B No. 20 sectie A, No. 477, groot 45 Centiares. staande en gelegen in het Maalstraatje te Zie rikzee wijk B No. 375 sectie A No. 390 groot 63 Centiares. Beide inmiddels xiifc de hand te koop te bevragen bij genoemden Notaris. J j Uit de hand te koop: te bevragen bij de Uitgevers dezes. Beste Ononinö'ev BOTER, en andere soorten, te bekomen tot zeer civiele prijzen, bij J. W. B. van NIEUWLAND. extra grove Icwaliteït. IN LOSSINGhet schip vrouw Joïiaima, Capt. P. de WAL, voor rakening van f(\ M. F. C. de KATER. Botermarkt. BEREID VOLGENS HET ALOUDE EN ECHTE RECEPT waarop men in hel bijzonder attent maakt zijn zeer nuttig in ongesteldheden der 3I/IAGen werken, heilzaam op de SPIJSVERTERINGzij zijn uitnjuntend tegen de GALscherpte in het BLOED eu uitslag der HUID; zij zijn zacht laxerend eu Slijm-afdrijvend. Verzegelde doozen van 37'/2 Cent en grootere zijn verkrijgbaar te Axel, Mej. v. d. Swan Cremer, Bergen-op-Zoom, Verlinden. Breda, A. J. Janssen. Brielle, C. L. Kruijne. Brouwershaven, C. Kappers, Colijnsplaat, D. Klaasse. F.ijnaart, L. B. Kruithof. Geertruidenberg, A. Hansen. Goes, J. A. Ie Cointre. 's Ileerenhoek, J. Smolders. Helmond, Erven Martin. Heinkenszand, J. van de Gevel. Hoek bij Neuzen, Scherpenisse. Hontenisse, L. Fassaert. Hulst, Th. Annaert. Kamperland, P. Tazelaar, Az, IClundert, H. van- Santvliet. St.-Maartensdijkj Joh. Pot, Middelburg, J. F. Stades. Neuzen, (ter) G. W. Houtzager. Nieuwerkerk, Joh. Lette. Ooltgensplaat, P. v. de Vliet Az. Ovezaude, W. Witkam. :St.-Philipslaud, A. Verwijs. Az Renesse, J. van de Panne. Rosendaal, M. D. van Leeuwen, Rotterdam vau den Thoorn Weste JNagenstraat, Sluis, J. C. Keim. .Schijndel, A. ICniknie&Zoon. Tholen; J. K. Lindhouf. .Vlis9ingen, H. Vogelvanger. Waalwijk, J, Klijberg. Yzendijke, B. Bonte. Zierikzee, J. M; Gasillcj Korte St.-Jausstraat, C, 144. •Zonnemaire, W; Kroon.- Het Dépot dezer echte Urbaans Pillen, sinds zoovele jaren, met roem bekend en in algemeen gebruik, i9 door ons te Zierikzee alleen en uitsluitend verkrijgbaar gesteld bij den Heer Korte St.-Jansstraat, wijlc C, No. 114. WAARSCHUWING1 In elk Doosje der echte, en sints onheugelijke jaren ge- bruikte URBANUS-PILLENis een biljet, voorzien mot de Handteekening, (welke zich ook bevindt op het Zegellak de Vervaardigers, Wed. KUENEN ZOON. De ondergeteekende uilsluitend belast met den verkoop der voor de eilanden Schouwen en Duive- land, noodigt HH. Landbouwers beleef delijk uit ten einde geene vertraging ia de afzending te ondervinden, hunne op gave binnen 8 dagen te willen inzenden •De oi I Octob Op Wei Op Zou 7 t- De B dat de Kohier door b( faterdaj waarna waardei bezorgd blad i Zn tegen HOEST- en MAAGLIJDEN en daardoor ontstane of ontstaande LI G- CHAAMSZ W AKTE bieden de HOFF'sehcn Malz-Pra3paraten. MALZ-EXTRACT en MALZ-BONBONS wier gun stige werking nu wel algemeen erkend en bekend is. MALZ-EXTRACT per 6 Flesschen f 2,50, per 1-3 5,05 rne't inbegrip der Flesschen'die a 5 Cts. teruggenomen worden. Malz-Bonbons in Blaauive Zakjes h 30 Cents per Pakje. JOHANN HOFF'SCH Centraal-DépótBloem- markt bij de StilsteegF 154. I-ïoofcl-I><Apót voor geheel Zeeland M. F. C. de KATER te Zierikzee. i Dépóts: Middelburg J. SNOEP Jr. Vlissingen P. GASILLE. Goes D. A. OER- LEMANS. Schoondijke A. van OVERBEEKE. Cortgene J. de DIE. Wissenkerke M. P. BROEKES. Aanvragen om Dépots franco aan JOH. HOFF's Centraal-Dépót te Amsterdam. Via HAMBURG heden nieuwe bezending MALZ-EXTRACT ontvangen, wereemg |gcsteld i -Jhetwelk Kierikze T i [partij d' s O Bij i AANVANGENDE DrM.SDAG ,lmen8 f27 SEPTEMBER 1870. I B ZondagDingsdag, Woensdag en Vrijdag-, 'smorgens 8 u. lO m. in correspondentie -op de Stoomhooten tusschen Zijpe, Zierikzee en Brouiuershavm, heen en terug. Diegenie welke een z w a r t b o n t O S'J E, omtrent 1 jaar oud, VER- MIST, kan hetzelve terug bekomen bij ''A: der WEDUWEN, te Dreischor. Wordt GEVRAAGD bij den heer W. GALAND, te St.-Fhilipslandeenen bekwamen oijge- huwden S O H A. A. 3? E R B E R. TERSTOND of. met NOVEMBER een BÓEREN-KNECHT benoodigd; bij L. BLOM onder. Renesse. Eene KEUKENMEID benoodigd, bij Mej. van WEEL te Dirksland. Nadere informatien bij Mej. J. A. van der HALEN. u Jecïe Fin S In ee' nenstell mitengi wegens n een Maar lighedei Tot <lu8 van de lering i loor de nclische iroor li ^oorziei De in volgen di I. Uit Op de >p datj VOi Er is ƒ313,90 van de Staatsin overtrof TERSTOND of met NOVEMBER a. s. eene BINNENMEID benoodigd, die met de drooge waseli kan om gaan, tegen hoog loon, in het'Hötel VAN VEER' te Zierikzee. Eene goede DIENSTBODE benoodigd, tegen hoog loonte bevragen bij de Uitgever^ Uitgevers: DE LOOZE W A ALK- Gedrukt bij de firma: DE LOOZE COMP. Zij is des van den :ement colonial feeren. n Het gere jar Behal voor he alle de ten aan Maar

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2