ECHTE EMLMHE ES AHER1RAME SAAIMACHIS1S. VAN MIDDELBURG OP ZIEU1KZEE. Ja 23 /g izxt% EVANGELISATIE Eenige Meubilaire Goederen Openbare Verkooping. AFBRAAK, I Scheeps-Afbraak, ais. WEILAND, é- BROODBAKKERIJ i een bruin Rijpaard Werkpaarden te koop. a ■OOTB OBMOVIBRIIDIBIlOb Vorige Prijzen. Prijs van af heden. te koop: Een Vos MERR1EPAARD Een vlugge Jagthond; Opruiming van eene partij BIER a f8 per oxhoofd van 220 liters, bij B. JOPPE, ll Jz. PELTERIJEN WINTER-ARTIKELEN, Kinderspeelgoederen, Wed. J. C. Massee en Zoon, S midsb o or-Machines Stoom booten Telegraaf'. Nieuwe Dienstregeling Van ROTTERDAM en van ANTWERPEN. Diligencedienst Telegraaf DS BKlGlSfflS MAATSCHAPPIJ tegen Brandgevaar, verzekert tegen zeer bill ij h\ en vaste premiën Be He Voor Lijders aan Maagkwalen 1' de republiekeinen wat uitgewoeld zulleü hebben. Al thans iets geheinia moet er bestaan, anders zou Napoleon niet behandeld worden of hij nog keizer wasen de koningin van Pruissen zou hem hare beste koks niet zenden. In de Tuillerien heeft men een jjzeren kist gevondenwaarin een lijst met namen dergenen die omgekocht waren voor allerhande diensten aan het keizerrijk, cn mede lekten aan het budjet der geheime gelden. Aan het hoofd staat de hoofdredacteur van het dagblad le Peuple, die goede zaken gemaakt heeft. Het voorloopig gouvernement heeft eene commissie be noemd om dit document nader te onderzoeken. Parijs moet uitgehongerd wordenindien de Duitsche voorwaarden niet worden aangenomenterwijl Pruissen het tegenwoordig gouvernement aanziet als onbekwaam om voldoende waarborgen voor den vrede te geven. Victor Hugo heeft een huismiddeltje aan de hand ge daan geschikt tot het vermoorden van den laatsten Pruis. Hij zegt onder anderen daarin„Alle gemeenten moeten opstaan; alle velden en bosschen in brand ste ken; de boeren moeten zich wapenen met stokken, pieken, zeisen, messen, bijlen, enz. Alles helpt voor wie goed te werk gaat." Dit gelijkt veel op de verde diging van Karthago; dü&r vochten de vrouwen mede, en sneden het haar van hun hoofd om pezen te maken voor hunne bogen. De opgewondenheid is te Pa- rjjs zoo groot, dat zelfs aanzienlijke dames de Marseil laise zingen; ziehier een coupletje: Op kinderen van 't vaderland De dag van roem breekt voor ons aan Ziet gij daar niet de dwingelanden Met hunne bloedvlag voor ons staan Hoort gij daar niet in gindsche velden Dat woest en dreigend krijgsgedruisch De wreedaards stormen in uw huis En moorden er uw kroost en vrouwen. Schaart u in 't batallonte wapen burgers, moed Vooruitder vadren grond is dorstig naar hun bloed Te N. zegt iemand tegen een spook met een turco's gezigt: Haalt eerst den balk uit uw eigen oog, eer gij den splinter in een anders oog ziet." Ook moest hij geen kwaad spreken van anderen over een stukje land; want hoogmoed komt voor den val. Kerknieuws. Ds. C.de Wildepred. te Poortvliet, is beroepen te Schiedam. Iiegtzaken. Den 16 September jl. werden door de Arrondi9seraent9- Reslbank te Zierikzee de navolgende vonnissen in strafzaken uitgesproken: 1°. L. W. en J. van der L. beiden 14 jaren oud en wonende te Tholen, beklaagd, als zouden zij in den namiddag van den 10 Augustus jl. gezamenlijk en in vereeniging uiteen rondom afgesloten tuin, gelegen in de gemeente Tholen, toebchoorendo nnn den vleeschouwer M. M. aldaar, en ten diens nadeele eene hoeveelheid pruimen arglistig hebben weggenomen en zich toege ëigend, na zich den toegang tot dien tuin te hebben verschaft door met een polsstok over de tot afsluiting dienende sloot te springen, zijn, ter zake van diefstal met inklimmiDg op eene plaatsdie niet als een bewoond huis wordt aangemerktof daarmede gelijkgesteld, met oordeel des onderscheids gepleegd, bij verstek veroordeeld, met aanneming van verzachtende om standigheden (geringe waarde van het ontvreemde en jeugdige leeftijd der beklaagden) ieder tot twee dagen gevangenisstraf. 2°. C. H. oud 15 jaren geboren en wonende tc Stavenisse, koewachterbeklaagdals zoude hij in den vroegen morgen van 11 Augustus jl. omstreeks 5 ure aan den Oudendijk in den Stavenissepoider onder de gemeente Stavenisse waarvan de land bouwer H, S. aldaar eigenaar, pachter of bruiker was, aan eene koe, aan dien landbouwer toebehoorende, die aldaar met andere zijner koebeesten, waarover beklaagde als wachter wa3 aangesteld, liep te grazenbuiten noodzaak moedwillig met een mes een zoodanigen steek aan de regterzijde achter den voorpoot hebben toegebragt, dat de dood van het beest daarvan het gevolg is geweest, is, ter zake van het buiten noodzaak dooden van een hoornbeest op een land waarvan de eigenaar van het beest pachter wasmet oordeel des onderscheids gepleegdonder aanneming van verzachtende omstandigheden (bekentenis van den beklaagde en zijn berouw) veroordeeld tot gevangenisstraf van ééne Maand. 3°. J. K. oud 49 jaren, geboren en wonende te Ouwerkerk, arbeider, beklaagd, als zoude hij in den morgen van den 14 Augustus jl. omstreeks half negen ure het voeder uit den voederbak van het varken van zijnen buurman A. H. te Ouwerkerk, staande achter diens woning aldaar, en welk voeder kort te voren door dezen daarin was gebragt, arglistig hebben weggenomen en in eenen aan hem toebehoorenden voederbak hebben gedaanis ter zake van eenvoudige diefstal, onder aanneming van ver zachtende omstandigheden (bekentenis van beklaagde en geringe waarde van het ontvreemde) veroordeeld tot gevangenisstraf van zes dagen. 4°. A. T. huisvrouw van J. J. wouende te Zicrikzee, beklaagd van in den voormiddag van den 12 Augustus 11. op de straat tc Zierikzeo aan II. J. S. weduwe J. W. wonende aldaar, moed willig een 9toot hebben toegebragt, is te dier zake onder aan neming van verzachtende omstandigheden het niet blijken van eenig geldelijk nadeel en de opgewonden toestand waarin de beklaagde zich bevond bij verstek veroordeeld tot betaling eener geldboete van drie gulden, bij wanbetaling na daartoe te zijn aangemaand, te vervangen door gevangenisstraf van één dag. 5°. J. J. oud 33 jaren geboren en wonende te Zicrikzee varensgezel, beklaagd van in den namiddag van 12 Augustus 11. op de straat te Zicrikzee H. J. S. weduwe J. W. wouende aldaar moedwillig te hebben vastgepakt, op den grond geworpen slageu toegebragt en aan hare hoofdharen te hebben, getrokken, is ter zake van het moedwillig toebrengen van slagen en stooten aan iemand geenerlei ziekte of beletsel van te werken ver oorzaakt hebbende, onder aanneming van verzachtende omstan digheden (het niet gebleken zijn van eenig geldelijk nadeel en de voorafgegane woordentwist) veroordeeld tot gevangenisstraf van drie dagen. Voorts allen in de kosten van het regt3geding. SPOORBOOTDIENST Corresponderende op den Staatsspoorweg-. SEPTEMBER 187 0. Van MIDDELBURG Zaturd. 24 'smor. 10,— u.V. 11,15 5,— 26 's nam. 2,30 27 'smorg. 9,»V. Zondag 25 Maand. 26 Diugsd. Woensd.28 5,30 s> 5> 28's nam. 2,30 Dond. 29,smor.l0,— »V. Vrijdag 30 6,30 30 's nam. 3, Van ZIERIKZEE: Zaturd. 24 'smovg. 5,30 u.V. 24 's nam. 1,30 Zondag 25 2,15 Maand. 26'smor. 10,30 Dingsd. 27 7,»V. 27 's nam. 2, Woensd.28'smorg. 8,30 Dond. 29 6,»V. 29 's nam. 2,30 Vrjjdag 30 'smor. 10, Prijscourant <lcr Effecten. ROTTERDAM, 22 SEPT. Premie-Leen. Stad Rotterd. 3 Nederl. Werkelijke Schuld 2'/.2 dito dito 4 Spanje Binnenland 3 dito Binnenl. kleine stuk. 3 dito te Londen 1867 3 dito dito 1869 3 Premie-Leen, Stad Madrid 3 Portug. te Londen 1856/63 3 dito dito 1867 3 dito dito 1869 3 Rusl., bij Hope 1798/1816 dito Nicolaï 1867 dito bij Stieglitz 1855 dito Spoorw.-Aand. 236 Oostr. in Pap. p. Mei/Nov. dito in Zilv. per Jan./Juli dito Aand. fl. 250 1854 Turksche Oblig5 Mexico Nieuwe3 Vereenigd. Stat. Losb. 1885 6 Laagste Hoogste koers. koers. 88 52'7» 22"/,a 247, 24»/, 27 "/,6 27'7,„ 26'7,6 20 27 20 Va 28'7 28 287.» 9i y, 66 /8 7Ü'/4 210>/4 210'/, «7-, 44'/, 52 '1, 52"/,» 205 42"/, 42'7 7 «87,6 9374 Prijken «Ier Boter en Eyeren. Zierikzee, 22 September 1870. Boter laagste koers ƒ0,75 en hoogste koers ƒ0,825 per 5 hectogrammen. Kip-Eijeren laagste koers ƒ0,85 en hoogste koers ƒ0,95 per 25 stuks. Bevallen van een1 ZoonN. van SCHAA- GENde Bruijn. Zierikzee, 22 September 1870. 1 Voorspoedig bevallen van een1 Zoon, L. de LOOZELopse Hocke. Zierikzee, 23 September 1870. Heden behaagde het den Heer van leven en doodtot diepe droefheid van mij en mijne bejaarde moeder en hare diep bedroefde ouders, van mijne zijde weg te nemen, mijn veel geliefde Echtgenoot JACOBA van der JAGT in den ouderdom van 24 jaren en 7 dagen, mij een lieveling achterlatende van 4 maanden. God hoop ik sterke mij in dezen zwaren beproevings- weg en geve ons te berusten in den wil van Hem, die geen rekenschap van Zijne daden geeft. Zierikzee, a H. HAGE. 20 September 1870. Heden overleed plotseling, de Heer JOHANNES GERARD US NIJLANDin den ouderdom van 42 jaren en 6 maanden. Zierikzee 4- 21 September 1870. op ZONDAG 25 SEPTEMBER, in de zaal „Toevlucht" des morgens te tien en des avonds te zes ure; voor ganger den WelEerw. Heer KROMSIGT, Hervormd Pre dikant te Cortgene. De Deurwaarder J. FRANSE, zal op ir^.Dinsdag 27 September 1870 's namiddags 2 ure, voor den WelEerw. Heer H. DAMSTÊ, in het hotel de Meebaal te Nieuiverkerkpubliek verkoopen alsTAFELS STOELENSPIESELS enz. 1 grenen houten SCHRIJFTAFEL, 1 eikenhouten MANGEL, 2 HAARDEN, 1 MODERATEURLAMP3 nieuwe BED DEN, KOPER-, TIN-, BLIK-, GLAS- en AARDEWERK, eene partij BOEKEN, waaronder een folio BIJBEL, met koperen beslag, van J. en P. KEUR. /i Te aaien op den verkoopdag van 's morgens 1* ure. Op Woensdag den 28 September 1870, des voor middags te tien ureop de Hofstede van den Edel Achtbaren Heer J. TRIMPEonder Abbekinderen ge meente Kloetingevan eene groote partij afkomstig van de oude schuur. ïiflda Op Zaterdag 1 October 1870, 's namiRdags 2 ure, zal de Deurwaarder J. FRANSE, aan de haven te Bruinissepubliek verkoopen EENE PARTIJ Grenen RIBBEN, DEKDELENPLANKEN, Eiken BALKENLOOPPLANKEN TRAPPEN RAAS STENGEN enz.alles afkomstig van de gestrande Stoomboot Willem HI. UIT DE HAND TE PACHTEN: voor veertien jaren l>ij inschrijving 1 Heet. 07 Ares 10 Cent. gelegen onder Ouwerkerkaan den Zuiddjjkthans verpacht bij JOH. YERJAALtot 11 November 1870, kadaster sectie C No. 280. De billetten van inschrijving in te dienen op 29 Sept 1870, 's namiddags voor 2 uur, ten kantore van den Notaris J. M. BOUVINte Zierikzee. UIT DE HAND TE KOOP OF TE HUU: op een der beste standen staande zeer goe<l ingerigte te Brouwershavente bevragen bij W. KROON te Zon- Uit de liand te koop j (riiin,) oud acht jaar, geschikt voor ligt werk, te bezigtigen aan de stal van J. van'der YLIET. Adres: hofstede STEENHOVE in Noord-Beveland. Hand-Machinekettingsteek 1£3, Clemens Muller, idem - 36,-. Taylors Patent, met dub. stiksteek - 60,-. Kleermakers-Muehine, Gro ver Baker - 1S5,-. Hand-jMacliiiie, kettingsteek lo - Clemens Muller, idem - S4 Taylors Patent, met dub. stiksteek - 48r Kleermakers-MachineGro ver Baker - !OOr T R I«J Z E IN" BEREKEND a CONTANT. Door de aanmerkelijke groote prijsvermindering en de algemeene bekendheid der deugdelijkheid mijn 4 MACHINENhoud ik mij overtuigd dat bjjna iedere familie zich zal haasten zich een dergelijke MACHINEI aan te schaffen. B Onderrigt gratis. 2 jaar guarantie. DE GRAAF Cz, Poststraat, wijk C, No. 103.1 oud 14 jaren; te bevragen bij J. FLOHIL. wershaven. te. 1 1 Brou- Uit de liand te koop te bevragen bij de Uitgevers dezes. Uit de hand te koop: circa 300 bossen rogge stroo en 40 bossen tarwe stroo te bevragen bij de uitgevers dezes. 400 Botermarkt. De ondergeteekeude bericht have begun stigers dat zij heeft ONTVANGEN eene ruime keuze voor Dames en Kinderen. Alsmede eene ruime sorteering gebreide GOEDEREN, gekleurde WOL, SAIJET, BREIKATOEN, enz. „VOORBETTEL-PHAFF, ft Dam, B, 86. De omlergeteekende bericht zijne geëerde begunstigers dat hij als altijd «-eciux-esnie <T© Kernris is voorzien van een groote sorteering KRAMEREIJEN en andere Artikelen, als: KRISTAL, GLAS en ROOMKLEUR, OUDEURSEAU DE CO LOGNE POMADEZEEPnieuwe PARURES PORTEMONNAIES PORTESIGARES REISTAS- SCHEN, TABAK- en SIGARËNPIJPENen meer andere Artikelen. Ook gedurende de Kermis OPRUI MING van een partij doozen Speelgoed, tot FABRIEKSPRIJZEN. Tholen September 1870. - A. C. GREEP. te GOES houden voorradig KAFMOLENS van ƒ45.—, ƒ52,50 en ƒ60.— die in eens schoon uit het kaf malen. WASCHMACHINES van ƒ24.—. STOUT'S DORSCHMACHINES en TREDMOLENS. JHii^elsehe DOESCHMACHXNES met ROSMOLEN. BASCULEN om tot 150 kilos te wegen voor ƒ12, I*OMIM±DV die niet bevriezen, om de koebak te vullen van ƒ11.—, ƒ13.en ƒ15. Kogelvormige KOFFIJBRANDERS benevens vele andere WERKTUIGEN voor landbouw en industrie. Nieuw model STROOSNIJDERS met /waarder vliegwielen als tot nu toe door ons geleverd. ZAAIMACHINES van drie verschillende en verbeterd systeem. Heeren Smeden genieten RABAT. 111 AANVANGENDE DINGSDAG «V SEPTEMBER 18VO. ZondagDingsdag, Woensclag en Yrydag, 'smorgens 8 u. ÏO m. OP BOVENGENOEMDE DAGEN. Van BROUWERSHAVEN naar ZIERIKZEE 'sinor^ens 8 u. 45 in. Van ZIERIKZEE naar ZIJPE, 's morgens ÏO u. 30 ni. Van ZIERIKZEE naar BROUWERSHAVEN, na aankomst der Diligence van Zijpe. VAN ALGEMEENE ASSURANTIEn| WOONHUIZEN 60 Cents per /"1000 's iaars t MEUBELEN 75 - WINKELHUIZEN 75 - KOOPWAREN ƒ1,— - Informatiën bij de Agenten C. vak der VLIET dz te ZierikzeeL. BOOGERD Az., te Brouwershaven et J. C. M. vak RHEE te Haamstede D1 rikzd Octom èaorl Del rneerl Die in vergissing een zwarte halfsleetse!; OVERJAS uit Het Huis vak Nassai heeft medegenomendie aldaar is laten hangen op Maandag 12 September, wordt vriendelijk verzoclir dien aldaar te doen terug bezorgen. Diegene welke een zwartbont OSJE, omtrent 1 jaar ond VER- MISTkan hetzelve terug bekomen bii A. der WEDUWEN, te Dreischor. WelEd. Heer Apotheker vok GIMBORN te Emmerik. Verzoek wederom mij zoo spoedig mogelijk te zenden heele, halve en kwart pakjes Zuiveringszout, Dezer dagen verklaarde de Heer J. MUL in de Haar lemmermeer mij dat zijne vrouw zes jaren had geleden aan maagkramp en dat die pijn na het gebruik van slechts *2 pakjes was geweken. Veele andere menscken in zijne buurt, gebruikten Uw Zout met even goed gevolg. Eerlyk kan ook ik Uw verklaren dat Uw Zout voor treffelijk werkt, hetgeen ik .dikwijls van de verbruikers verneem. Vertrouwende op eene spoedige toezending teeken ik met de meeste hoogaebtmg' UEd. Dienstw. Dienaar Amsterdam, 8 Januarij 1870. S. J. MERTENS. Beerenstraat K. K. 406. Dit eenig echte onvervalschte Ujilverseel Zuiverings-Zout allergunstigst bekend wegeris zijne genezende uitwerking, is voor alle lijders maagkwalen verkrijgbaar in 1/1 pakjes a BO, in V, a 33 en l/4 pakjes a 1^ Cent, te Zierikzee, J. de JONG ZIJLSTRA. TholenC. J. de BRES. Brochures over het gebruik enz. gratis. Men lette bij aankoop van dit artikel er vooral op, dat zoowel de heele als ook de quart pakje, op de ommezijden geteekend zijn door den Fabrikan. Emmerik a. d. Rijk. H. vok GIMBORN, y. -w Apoth. en Fdbriekant van chemisch A..y technische praeparaten. Wordt GEVRAAGD bij den heer W, CALANDte St.-Philipslandeenen bekwamen onge- huwden SCIIAAPHERDEïi. TERSTOND een aankomende BAKKERS-KNECHT gevraagd, bjj de Wed. A. HUIJSSEN te Weypeldinge, Brieven franco. Wemeldh TERSTOND eon MOLENAARS-KNECHT benoodigdbij H. CAPELLE te Ouwerkerk. IN Van STONDENAAN een bekwame MOLENAARSKNECHT benoodigd, bij W. vak sTRIEN, te Wolphaartsdijjc. Brieven franco of in persoon. M JHTT Een MOLENAARSKNC benoodigd, van de Hervormde Godsd., bij A. J. HER- DINK, te Kloetinge. J Van STONDENAAN of met NOVEM BER een aankomende M OLEN AA R S- KIV E C H T benoodigd ook is er gelegenheid tot plaatsing van een leerling-P. G. Brieven franco doch liefst in persoonbij A. J. SERLEte Ouddorp.j Eene KEUKENMEID met de waseh kunnende omgaanliefst van buiten de stad, tegen NOVEMBER benoodigd, bij Mevrouw BOUVIN. M Met 1 NOVEMBER een DIENSTMEID benoodigd die met het lixiïsRonclen en mei kerij kan omgaan bij den landbouwer CONSTAND vak SCHELVENte Brouwershaven. Uitgevers: DE LOOZE WAAIDE. Gedrukt by de firma: DE LOOZE COMP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2