ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. ]\o.2828. Zaturdag 24? September 1870. 27steJaarg\ 220 Jz. ver- Besturen en Administratien. NOTIFICATIE. Bekendmaking. GËMEEME-EMDOMME? EN luiTEN LANDERIJEN, Nieuwstijdingen. TELEGRAMMEN. •ict. 5 RN. de gedeputeerde staten van zeeland doen te wetendat in hunne vergadering van heden is vastgesteld hetgeen volgt De beschikkingen bij de besluiten van den 23sten April en 27sten Mei jongstleden (Provinciale bladen nis. 43 en 63)ter voorkoming van de verspreiding iler longziekte onder het rundvee te Nieuwerkerk en aangrenzende gemeenten genomenvoor zoo ver die bp het besluit van den 24sten Junij jongstleden (Pro vinciaal blad no. 75)zijn gehandhaafdworden buiten werking gesteld. Dit besluit, hetwelk met den dag zijner afkondiging in werking treedtzaldoor opneming in het Provin ciaal blad, ter kennis worden gebragt van de gemeente besturen in dit gewesten wpders door de zorg van de besturen der gemeenten in de kantons Zierilczee en Brouwershaven, dadelijk op ontvangst worden afgekon digd en aangeplakt. Gegeven te Middelburgden 16den September 1870. De Gedeputeerde Staten voornoemd R. W. van LIJNDEN, Voorzitter. BUTEUX, Griffier. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee, maken bekend dat bij de stemming, die op den 20 dezer maapd heeft plaats gehad ter voorziening in de vacature van een lid der Provinciale Staten van Zeelandde meeste stemmen hebben verkregen de heeren B. G. van der HAVE en Mr. J. G. E. Baron van LIJNDEN tusschen wie alzoo herstemming moet plaats hebben zullende de verkiezing daarvoor plaats hebben op het Raadhuis dezer gemeente op Dingsdag den 4 October aanstaandevan des morgens negen tot des namiddags vier uurwaartoe acht dagen te voren bij iederen Kiezer een gesloten brief van oproepingbevattende een stembriefje en de lyst van personen, over wie moet worden herstemd zal worden te huis bezorgd inge volge de wet. Zierikzee, den 21 September 1870. De Burgemeester J. L. de JONGEWeth. 1. B. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee, zijn voornemens op Donderdag den 27 October, des voormiddags te 10 uur, op de door heil vastgestelde voorwaarden voor den tijd van zeven jaren, in het openbaar te VERPACHTEN waarvan de loopende pacht in liet volgende jaar zal eindig-en. 1. 42 Ares 80 Centiares KORENLAND, gemeente Serooskerke, sectie A, no. 145, laatst in pacht bij M. Geelhoed aldaar. 2. 75 A. 70 c. A. MOESLAND, gemeente Zierikzee, sectie E, no. 371, thans in pacht bij A. Krakeel alhier. 3. 64 A. 60 c. A. KORENLAND, gemeente Zierikzee, Zuidhoek, sectie F, no. 218, in pacht bij M. Koole. 4. 39 A. 70 c. A. BOUWLAND, gemeente Zierikzee, Westhoek, sectie C, no. 426, in pacht bij C. van den Houten. 5. 12 A. 20 c. A. MOESLAND en KADEgemeente Zierikzee, Westhoek, sectie C, no. 516, in pacht bij P. den Boer. 6. 5. A. 44 c. A. GRONDS te Zierikzeesectie A no. 293, in pacht bij D. C. Reijnhoudt. 7. 92 A. 20 c. A. WEILANDgemeente Zierikzee Westhoek, sectie C, no. 328, in pacht by M. Uijl. 8. 43 A. BERM of DIJK, Weiland, gemeente Zierik zee, Zuidzelke, sectie F, no. 338a, in pacht bij D. Bevelander. 9. 2 A. 2 c. A. GRONDS aan het Dykwater, gemeente Zierikzee, sectie E, in no. 366, (grenzende aan het perceel toebehoorende aan D. Bevelander, zonder uitbaning), in pacht bij D. Bevelander. 10. 2 A. 5 c. A. MOESTUIN bij het stamphuis van de meestoof »de Zon," gemeente Zierikzee, sectie F, no. 524, in pacht bij C. Meerse. 11. Het TERREIN op het Bolwerk, gemeente Zierikzee, sectie B, no. 1447 en een gedeelte van 1446, zoo als het thans in pacht is bij P. Aalbregtse. 12. 10 A. 60 c. A. MOESLAND, even buiten de Zuid wellepoort, ^gemeente Zierikzee, sectie D, no. 636, in pacht by P. Verkaart. 13. 5 H. 68 A. 90 c. A. GRAS-ETTING aan den Le- verdijk, gemeente Zierikzee, sectie D, no. 531 en sectie E, no. 345 en 7 H. 88 A. 75 c. A. GRAS-ETTING van de daaraan grenzende schor, gemeente Zierikzee, sectie E, no. 346, in pacht bij C. L. Kloek. 14. 5 H. 30 c. A. GRASMAAIJING of ETTING aan den Oosthavendijkgemeente Zierikzeesectie F, no. 5, 5bis en E 545, in pacht bij M. van Oeveren. 15. 6 H. 34 A. 80 c. A. GRASMAAIJING of ETTING aan den dijk van den Saspolder, gemeente Nieuwer kerk, sectie B, no. 33 en 48, met daaraangrenzende schor, in pacht bij Pieter Koopman. 16. De GRASMAAIJING of ETTING aan den Meeldijk en het Groene weegje, gemeente Zierikzee, sectie F, nos. 213, 213bis en in 338Zasin pacht bij P. Geradts en M. Geelhoed. 17. De GRASMAAIJING aan den Plaatweg in Malta, gemeente Zierikzee, in pacht bij G. Kanaar. 18. De GRASMAAIJING in het Weegje van de voor malige Hoofdpoort tot aan den Westhavendijk gemeente Zierikzee, met de kade, in pacht by Mar. 19. De GRASMAAIJING van het tweede weegje in den Zuidhoek, gemeente Zierikzee, in pacht by Jan van der Jagt. 20. De GRASMAAIJING van vijf weegjes in den Zuid hoek, gemeente Zierikzee, te wetenden weg naar den Lantaarnpaal, het derde weegje, den Steenoven-, den Groene- en den Slikweg, in pacht bij Gerardus de Bie. 21. De ETTING aan den Schouwschen dijk, en van het Rietveld bij de gebroken dijkweel, gemeente Zie rikzee, sectie D, nos. 478a en b 531 bis, 566 en 441, te zamen 5 H. 68 A. 10 c. A.thans in pacht by Joost der Weduwen. 22. De GRASMAAIJING of ETTING aan den Westha vendijk, gemeente Zierikzee, sectie C, no. 297, 297lis en 648 en sectie B, no. 976 en 976bis, groot 4 H. 73 A. benevens het gebruik van HUIS en SCHUUR, aan en by het Westhavenhoofd aldaar, sectie Cno. 444bis en 662, in pacht by A. de Ylieger. 23. De GRASMAAIJING langs den Kaalweg, den korten Blokweg en de zijkanten van de drie grachtwegen, gemeente Zierikzeetusschen de Noordhaven- en de Westpoort aan de landzijde, en dus met uitzon dering der grachtboorden, in pacht bij B. de Jonge. 24. De GRASMAAIJING aan het Jannawekkenge meente Zierikzee, in pacht bij G. Vingerhoed. 25. De GRASMAAIJING bij de Schotskamers tot aan den molen »het Hert," gemeente Zierikzee, sectie A, no. 235bis en 236bis, in pacht bij G. Ka-naar. 26. De GRASMAAIJING van het terrein naast de Zwemhaven, gemeente Zierikzee, groot 15 A. 17 c. A. sectie A, no. 293bis, in pacht by C. Corbeel. 27. De GRASMAAIJING aan den Zandweg en den Ouden- of Lapschuurschen Weg, op het grondgebied van Zierikzee, in pacht bij A. dë Jonge. 28. De GRASMAAIJING aan den Boeren- en Krommen Kooiweg, gem. Zierikzee, in pacht bij J. Tuinman. 29.. De GRASMAAIJING aan den Miereweg, het eerste en tweede weegje tot aan den Westhavendijk en het Krengeweegje, gemeente Zierikzee, Westhoek, in pacht bij Jan van der Jagt. 30. De GRASMAAIJING van het terrein buiten de Zuidwellepoortgemeente Zierikzeetusschen de kadastrale nummers 633 en 634 sectie D of het kanaal van Schouwen en den drinkput, in pacht bij C. Deurloo. 31. De GRASMAAIJING van het terrein aan de Noord zijde van het Sas, gemeente Zierikzee, by de woning van de weduwe Bevelander, tot de afheining der Scheepstimmerwerf »de goede Intentiein pacht by G. Kanaar. 32. De GRASMAAIJING langs den Heunaarsdijk tot aan de Stadsscheepstimmerwerf, gemeente Zierikzee, in pacht bij 'B. de Jonge. 3NT.I5. De pacht zal ingaan, te weten: den 11 No vember 1871, wat betreft de Landerijen (uitgezonderd het Moesland) de Gras-etting en Maaijing; den 31 De cember 1871 wat betreft het Moesland en eindigen op dezelfde tijdstippen van het jaar 1878. De VISSCHERIJEN in het Poortambacht der gemeente Zierikzee, waarvan de nieuwe pacht zal aanvangen 30 April 1871. 33. In de gracht van de Zuidwellepoort tot aan den Westhavendijk, sectie A, no. 898 en B, no. 1051, in pacht by F. J. van Schaverbeke. 34. In Stoffel Kitsers inlage, sectie C, no. 458, thans onverpacht. 35. In de Weel bij den Schouwschen dijk (de gebroken dijkweel)sectie C, no. 459, (zonder het rietveld) thans onverpacht. 36. In de watering langs den Oosthavendijk tot. aan den Zaagmolen »de Zwaluw" en verder in al de putten en inlagen in den Zuidhoek, in pacht by W. Anker. 37. Van Schalkensweg tot het Schelpweegje, sectie C, no. 460, thans onverpacht. 38. In den put van Kaauwes-inlage, sectie C, no. 461, iü pacht by C. van den Houten. 39. Van het Schelpweegje tot het Westhavenhoofd, sectie C, no. 462, in pacht by C. Muste. 40. In de Ronde weel, sectie E, no. 89, in pacht bij W. Anker. 41. In het Kaaskenswater, sectie E, no. 129, in pacht bij L. Anker. 42. In den Krakeelput bij het Kaaskenswater, in pacht by W. Anker. 43. In het Dykwater, sectie D, no. 686, in pacht by P. Fokker te Nieuwerkerk. 44. In de Versche- en in de Zoute Gracht, met het regt om de ijsbanen te houden, in pacht by P. Hagesteyn. Wijders zullen op denzelfden dag en dezelfde voor waarden worden VERPACHT de navolgende aankomende het Burgerweeshuis alhier, te weten: In de gemeente Zierikzee: 1. 71 A. BOUWLAND, sectie F, no. 117, thans in pacht bij M. Geelhoed. 2. 67 A. 50 c. A. BOUWLAND, sectie C, no. 142, in pacht bij Thonis Legemate. 3. 50 A. 30 c. A. BOUWLAND, sectie D, no. 184, in pacht bij J. Verjaal. 4. 32 A. 20 c. BOUWLAND, in den Zuidhoek, sectie F, no. 238, in pacht bij J. Vingerhoed. In de gemeente Eikerzee: 5. 93 A. WEILAND, sectie A, no. 120, in pacht by Jan de Vrieze. In de gemeente Noordwelle 6. 72 A. BOUWLAND, sectie A, nos. 290 en 2905js, in pacht bij de Erven M.. Beije. In de gemeente Oosterland: 7. 1 H. 03 A. 20 c. A. BOUWLAND en MOERAS sectie K, nos. 14, 15 en 16, in pacht bij Jac. van der Have. De voorwaarden dezer verpachting liggen van heden af ter lezing op de Secretarie dezer gemeente en zyn aldaar in afdruk tegen 10 cent verkrijgbaar. Zierikzee, den 20 September 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Parys 20 Sept. Heden heeft om 4 uur des mor gens in de nabyheid van Tours eene botsing tusschen twee treinen plaats gehad. Elf passagierswaaronder de heer Duval, redacteur van het Journal des Débats zyn gedood28 gekwetst. De heer Thiers is te Tours aangekomen. Toen men den maarschalk Bazaine het berigt van Napoleons gevangenneming mededeelde en hem den voorslag deed, zich te willen overgeven, zoude hij het uitgeschaterd hebben van lagchen en geantwoord„Voor den d wat raakt mij deze windbuidel van een Napoleon! Ik ben thans heer van Metz, en het komt niet in mijne gedachten op om deze vesting over te geven. In de Cloche komt de volgende brief voor van den heer Jules Claretie: „Ik heb de taak op my genomen, om te zamen met de heeren Kératry (prefect van politie) en Esstancelin, de briefwisseling van den Keizer en de Keizerin met den heer Piétri en anderen openbaar te maken. Gy kunt er u geen denkbeeld van vormen, in welk een modderpoel ons die taak verplaatst. Het land, die stukken lezende, zal er van walgen." Den 13den September zijn te Vincennes proefnemingen gedaan met een nieuwe mitrailleuse. Dit werktuig is voorzien van een kleine stoommachine van één paardenkracht, waardoor de kogels worden geworpen. Het schiet dus zonder kruit, zon der patronen en geeft geen knal. Men verwacht gunstige ge volgen van deze uitvinding. Deze nieuwe mitrailleuse wordt nooit warmkan zonder ophouden een ganschen dag doorwerken en werpt een oneindig aantal kogels. Een mitrailleuse van drie paardenkrachten zou 200 kogels in de seconde kunnen werpen, zonder een oogen- blik op te houden. Deze mitrailleuse behoeft men niet telkens te laden. De kogels worden bij schoppen vol in een bak ge worpen en de machine doet het overige. Het plan voor dit werktuig werd eerst tien dagen geleden aan generaal Trochu voorgelegd, die terstond het bevel tot proefnemingen gaf, welke een zeer gunstig resultaat hebben opgeleverd. De draagkracht van deze mitrailleuses is bijna ge lijk aan die van het chassepotgeweer. De uitvinder heeft bevel ontvangen om binnen acht dagen twee honderd stuks te doen vervaardigen. Men heeft het gelezen en geloofd, dat de Pruissen zich zoo voorbeeldig in Frankrijk gedragen. Van den koning tot den minsten fuselier scheen er een wedijver te bestaan, om zich tegenover den weerloozen vijand aan geenerlei onregt schul dig te maken. Azamat Batuk, die het noorden van Frankrijk bezoekt, neemt echter dien waan weg. Hij geeft zijn eerewoord, dat hij niets schrijft wat hij niet gezien heeft gedurende zijn bezoek aan de slagvelden aan de Maas. Te Bazeilles getuigt het puin der verbrande huizen tegen de zachte behandeling. De verbrande lijken van mannen vrou wen en kinderen liggen daar tusschen die van varkens, schapen en paardenen de pruissisehe soldaten liggen daar zoo rustig omheenof zij om hun bivouakvuur lagen. Die koelbloedige vernieling van eenige honderden huizen was het eenvoudig ge volg van een gerucht, dat uit het raam van een der huizen geschoten was. Uit de woning, die aangewezen werd haalde men eene vijftigjarige vrouw en een zestigjarigen grijsaard bond hen aaneen, voerde hen het dorp door en schoot hen aan het einde der straat dood. Hetzefde lot trof een geeste lijke, op grond van het gerucht dat uit de kerk een schot was gevallen. Men zegt, dat de Pruissen niet stelen; Sédan en de om liggende dorpen zijn letterlijk geplunderd. Van Sédan tot Ca- rignan was de weg bezaaid met lijken wapenen en flesschen De lijken zijn begraven, de wapenen door de liefhebbers mede genomen, de flesschen liggen nog bij duizenden op den grond. Dit stelen van wijn en bier mag misschien nog verschooning vinden in zulke dagen, maar ik tart ieder uit, zegt de schrijver, één huis aan te wijzendat niet van den zolder tot den kel der is leeggeplunderd. Alles wat waarde had of niet, zelf3 vrouwenkleeren en gordijnen en tapijten, zijn geroofd of met de laus en het pistool afgedwongen. En dit geschiedde niet slechts door zwervende soldatenmaar ook door talrijke troe pen, onder commando van officieren, die vooral belust waren op juweelen en kant. „Het gevolg van dit alles," zoo eindigt hij, „is ligt te voorzien. Wanneer Duitschland overwinnaar blijft, zal er ver scheidene jaren lang geene mogelijkheid zijn om vreedzaam te leven op eenige plaats, waar een dozijn Duitschers zijn, en daar zij overal zijnzal er weinig uitzigt wezen om ergens rustig te leven. Voor het onwaarschijnlijke geval dat de Pruissen Parijs binnenrukken, wordt een eenvoudig en practisch middel aan de hand gedaan om hun marsch in de straten te belemmeren. Men zou nl. op korte afstanden van elkaar ontzaggelijk zware houten roosters in den grond kunnen plaatsen, zamengesteld uit balken en zware plan ken, voorzien van scherpe ijzeren punten, die even als de tanden van eene egge worden aangebragt. Menschen noch paarden zouden deze nieuwe soort van barricade gemakkelijk kunnen overschrijden. Berlyn, 21 Sept. Uit het groote hoofdkwartier wordt van gisteren gemeld: Nadat de laatste dagen waren voorbijge gaan met voorbereidende bewegingen, is den 19den dezer door het voortrukken van alle corpsen de insluiting van Parijs volvoerd. De koning deed heden eene verkenning op het noordoostelijk front der vestingwerken. Telegram van den kroonprins aan de koningin uit Versailles den 20sten dezer. Parijs is op de .lijn van Versaille tot Vin cennes ingesloten, de vijand is teruggeworpen. Een schans is veroverd, waarbij 7 kanonnen zijn buitgemaakt. De verliezen waren gering. Telegram van den koning aan den koningin van den 20dezer: Van gisteren wordt gemeld dat de vijand zijn stellingen bij Piersefets bij de nadering van onze troepen heeft verlaten. Zoo even wordt mij berigt dat het 5de corps en het 2de beiersche corps na by Villeneuve St. Georges de Seine te zijn overge trokken, der divisiën van den generaal Vinoy aangevallen, met verlies van 7 kanonnen en vele gevangenengeslagen en achter de forten op Parijs teruggeworpen hebben. Het 7deregement heeft groote verliezen geleden. Het weer is prachtig. Almelo, 20 Sept. Heden avond had alhier een treurig ongeluk plaats. Een braaf en oppassend arbeider, die op een zwaar beladen vrachtwagen wilde stappen, had het ongeluk te struikelen, met het noodlottig gevolg, dat hem een der raderen over zyn hals ging, die hier door geheel verbrijzeld werd, zoodat hij oogenblikkelyk een lijk was. Tilburg, 19 Sept. Heden middag had hier een droevig ongeluk plaats. Een verwersknechtzekeren van Hooft, werkzaam zynde aan de kalikotfabriek van de heeren gebroeders Deen, trof het ongeluk dat zijne kleederen in aanraking kwamen met de spil der machine, waardoor hij medegeslingerd en zoodanig gekneusd werd, dat hij kort daarna een lijk was. Breda, 21 Sept. Maandag-morgen, te ongeveer ö'/s uren, heeft er by het slechten der vesting naby de "nu afgebroken Bosschepoort weder een ongeluk plaats gehad. Zekere Cornelis L., oud 37 jaren, ongehuwd, wonende onder Princenhage, was bezig met het opladen van zand op een wagen, toen eensklaps een groote klomp aarde naar beneden stortte en hem schier geheel bedolf. Toen de ongelukkige van onder de aardmassa was uit gehaald, bleek het dat een zijner beenen gebroken was en heeft men hem na geneeskundig onderzoek naar het gasthuis alhier ter verpleging overgebragt. Br*ielle, 19 Sept. Naar men met zekerheid ver neemt, zijn er volstrekt geen termen aanwezig bevonden, om de ingediende klachte door den heer Knoest on derwijzer aan eene klasse voor meer uitgebreid lager onderwijstegen den heer E. A. heer mr. Mounier te vervolgen. Zieril-czee, 23 Sept. De chefs der verschillende korpsen zyn door den minister van oorlog gemagtigd, om aan de milliciens der ligting van 1867 toestemming te verleenen tot het aangaan van een huwelyk. Aan een particulieren brief uit Parijs ontleenen wij het volgende: „vele kooplieden, winkeliers, enz. hebben de stad verlatenhunne effecten en comptanten medenemende en overigens hunne magazijnen en winkels gesloten hebbendemet achterlating van den daarin aanwezigen voorraad. Des nachts vooral is de rosse gloed van den brand der bosschen 'f ineendie des foréts) om Parijs verschrikkelijk. Binnen de stad koestert men groote vrees voor de population dangereusedie, reeds 10 jaren geleden op een getal van 60,000 personen begroot werd. De moord op een soldaat, op klaarlichten dag, te midden eener drukke passage, gepleegd, is een allerongunstigst voorteeken van hetgeen er gebeuren kan als er een beleg plaats vindt. Hoe het moet afloopenwij weten het niet; ongelukkig Parijs!" Dat een dief in handen van de justitie en in hare tegenwoordigheid nog iets ontvreemd, zal zeker niet dik wijls gebeuren. Het volgende bewyst evenwel de moge lijkheid. Reeds sedert eenige dagen werden te Apingadam achter de kerk, wanneer er waschgoederen lagen te bleeken, telkens beddelakens ontvreemd. Na gedaan onderzoek mogt het eergisterenavond aan de rijksveld wachters H. Komdeur en G. Roelants gelukken den dader, den reeds vry bejaarden timmermansknecht H. Houwerzijl, op te sporen. Daar hy evenwel reeds te bed lag en aan 't verzoek der justitie geen gehoor wilde geven, noch de deur openen, haalde men hem eerst dezen morgen op. Na een langdurig verhoor by den officier van justitie, waarby hy eerst alles hardnekkig ontkende, bragt hy eindelyk aan het licht, dat hy 4 lakens, onder anderen eergisterenavond nog 3, had weggenomen en voor 15 stuivers had verkocht. Toen na afloop van het verhoor de beschuldigde naar de gevangenis zou worden over gebragt, was eensklaps het horloge van den brigadier majoor Bruins, dat in de wachtkamer hing, waar de gevangene zich eenigen tyd had opgehouden, verdwenen. Overal werd gezocht, maar nergens was het te vinden, totdat men eindelyk op de gedachten kwam dat de beschuldigde het welligtkon hebben weggenomen. Men ondervroeg hem, maar hy wist natuurlijk van niets en men kon bij visitatie dan ook niets by hem vinden. Hiermede echter niet tevreden, ging de veldwachter Roelants hem achterna naar de gevangenis en verzocht daar, dat men zyn cel en uitgetrokken kleederen nog eens mocht onderzoeken. Dit geschiedde, en dadelijk kwam het horloge voor den dag rollen, dat hij reeds tusschen zyn stroozak had gestoken. De ketting was er evenwel af, en men vond dien afgedraaid in een zyner zakken terug. Dat hij dit alles zonder gezien te worden heeft kunnen verrichten, is bjjna een raadsel; maar tevens een bewjjs, dat de man bedreven is in zyn vak. Eindhoven21 Sept. Tot Lid der Tweede Kamer is verkozen Mr. J. Botsmet 802 van de 830 uitgebragte geldige stemmen. Straatsburg, 19 Sept. Eene lunette der fortificatiën is door de Duitsche landweer ingenomen. Parijs is sedert 19 September door de Duitsche krygs- magt volledig ingesloten, Rome, 20 Sept. De Italiaansche troepen zyn Rome binnengerukt. Nadat de pausselijke zouaven korten tegenstand hadden ge boden, staakten zy het vuren op bevel van den paus. Gemengde horig-teil. De tegenwoordige oorlog werd in het eerst een gril genoemd, en nu de Fransche republiek den vrede wil, heeft Pruissen er nog geen zin in; dus een tweede gril. Eerst moeten er nog wat onschuldige menschen ver moord worden en steden en dorpen verwoest. Er zyn er nog altyd die meenen dat Napoleon door de Pruissen nog op den troon zal geholpen wordenals

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1