Meek rap-Berigt 4- N aj aars-exam en VERSTE SAS. Dankb etuig i ng. x Rotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland. Openbare Verpachting. Yersche Oester bank, een BRIKS-ANKER Openbare Verkooping. Van drie WOONHUIZEN 1°. Een Woon- en Winkelhuis Een Woonhuis en Erve, BROODBAKKER IJ INVENTARIS een bruin Rijpaard Een vlugge J a g t h ond; N A AI-MA C III N ES. M nyd T. van f der Molen Mesman Zoonen Opruiming van eene partij BIER 220 Jz. a f8 per oxhoofd van liters, bij B. JOPPE, Nieuwe aanvoer! Veel ver beterde qualiteit! Een bruin zijden Parapluie BAARD. Ing-ezondene Stukkeji. Aan stemgeregtigde Lidmaten der Hervormde Ge meente Zierikzee, werd op heden Maandag 19 September, een brief (zonder dagteeltening) toegezonden van wego Heeren Kerkvoogden dier Gemeentewaarbij gevoegd een stembiljetwaarop men verzocht wordtom met voor of tegen te antwoorden op de in dat biljet uitge drukte vraag: Verlangt gij dat de Hervormde Gemeente »te Zierikzeezal ivorden bestuurd, volgens het Algemeen y> Reglement van 12 Juni} 1870?" Dit stembiljet nu moet worden ingeleverd op Vrijdag 23 September e. k.dus naauwelijks vier dagen nadat die vraag gedaan werd. Ik kan niet ontveinzen, dat deze wijze van behandeling eener zoo hoogst gewiglige aangelegenheid, op zijn zachtst genomen, ontzettend verrassend is te noemen en dat men daardoor op eenmaal den pas afgesneden heeft, dat de stemgeregtigde Lidmaten zich over deze zaak nog eens beradenhoe in dezen te stemmen. Of acht men zulks onnoodig ot welligt minder of niet raadzaam? Wat het laatste betreft is mogelijk ja zelfs waarschijnlijk, maar wat het eerste betreft, dat het beraden onnoodig zoude zijn, ik betwijfel zulks ten sterkste, immers ik durf gerust bewerendat zoo niet allen dan toch zeker verreweg het grootste deel der stemgeregtigde Lidmaten volstrekt het gewigt en do strekking van hun vóór of tegenstemmen niet zullen begrijpen. Ik meen gerust bij voorbaat te mogen stellen, dat de stemmen voor, vele en die tegenweinige zullen zijn en dat derhalve ook het beheer der Kerkelijke goederen en fondsen dezer Gemeente onder toezigt zal gesteld worden van het Provinciaal- en een Algemeen Collegie, volgens de vogeleu bij het Algemeen Reglement van 17 Junij jl. vastgesteld. Wat nu de wezenlijkeimuendige waarde van zoodanige stemming aangaatwaartoe men als met den slag ge roepen werd, zal ik liefst ter billijke waardering over laten aan hen, die niet alleen eenigzins het belang en de strekking dezer kwestie kennen, maar die ook, ten minste zeker waar het andere zaken geldt, welke soms van heel wat minder belang zijn zoo gaarne en zeer teregt de bekwame gelegenheid willen geopend zien om de zaak te onderzoeken te bespreken en daarna hunne stem uit te brengen. Die zelfs oppervlakkige kennis op te doen in de aangelegenheid van het beheer der Kerkelijke goederen en fondsen is eigenlijk zoo goed als onmogelijk gemaakt. Het ter inzage leggen van het bedoeld Reglement (ge durende drie dagen, 19, 20 en 21 September) ook zelfs het afdrukken van zijne meest gewigtige bepalingen in den brief van HH. Kerkvoogden, is ja iets, maar op verre na niet voldoende om het grootste deel der stembe voegden op de eigenlijke strekking der kwestie, in verband met hare geschiedenis (want die heeft zijte wijzen. Ook hier zou men kunnen zeggen dankbaar ernaar niet voldaan Hoe het zjj, medesfceinbevoegden J ik kan hier onmo gelijk in eenige ontwikkeling van de eigenlijke portee dier kwestie treden; doch één ding is, naar mijne be- scheidene meeniug zeker, dat voor deze Gemeente (en toch alléén over hare belangen hebben wij in dezen te stemmen) eene aansluiting aan en in zekere mate onder voogdijstelling van het Provinciaal en het Algemeen Collegie is overbodig en onraadzaam. Voor eene Gemeente als deze, ware het beheer door een Collegie van Kerkvoogden, onder toezigt van Nota belen, beiden gekozen door de stembevoegden in en uit de Leden der Gemeente en verder ouder bij Reglement te stellen regelen, meer dan voldoende gewaarborgd. Ik beveel dus mijnen medestemgeregtigden aan, om te stemmen tegen tie in het stembiljet gestelde vraag en derhalve een zelfstandig beheer over de aan onze Hervormde Gemeente alhier in eigendom toebehoorencle goederen en fondsen fc verkiezen en alzoo gebruik te maken van de vrijheid, welke der Kerkelijke Gemeenten eindelijk na jaren strijds is teruggegeven. Waar bet de zoogenaamde leervrijheid betreft, deze wordt tot onberekenbare schade van het Hervormd Kerkgenootschap en niet minder van het eeuwig heil van menige-onsterfelijke ziel, als te vuur en te zwaard verdedigd; welnu laat men dan konsekwent zijn en diezelfde vrijheid toch niet als een spooksel schuwen waar het slechts het stoffelijk welzijn der Kerk betreft, dat dan toch oneindig minder zwaar behoorde te wegen, dan de ondermijning van de heiligste grondslagen van ons Hervormd Kerkgenootschap en het heil van onster felijke zielen. Ten einde reeds bij voorbaat alle scheeve beoordeeling omtrent mijne bedoeling ook in deze kwestie ^te voor komen, verklaar ik in vollen gemoede, dat mijn strijd alleen betreft het beginsel en geheel afgescheiden is van personen. Zierikzee, Jhr. J. L. de JONGE, 19 September 1870. stemgeregtigd Lidmaat. Jhr. J. L. de Jonge beveelt in een ingezonden stuk in de Zierikzeesche Courant van heden do stemgeregtigde leden der Hervormde gemeente ten zeerste aan, om de door HH. Kerkvoogden gestelde vraag mot tegen te beantwoorden. Ik kan daar tegen natuurlijk niets hebben, alleen had ik:gewenscht, dat de Heer de J. dit advies had gemotiveerd. Geen enkele grond toch, wordt voor dit advies aangegeven, want de invectiven, in bedoeld stuk der moderne en liberale rigting naar het hoofd geworpen, kunnen als zoodanig niet gelden, maar strek ken veel meer ten bewijze, dat de schrijver ook van eene zuiver financiële regeling, eene partijzaak maakt. Nu het de Heer de J. onmogelijk is in eenige ont wikkeling van de portee dier kwestie te treden, wil ik trachten°de bedoeling der stemming van Vrijdag 23 September e. k. toe te lichten en alzoo aangeven, om welke redenen, het mij wenschelijk voorkomt, dat de gestelde vraag met ja of voor worde beantwoord. Ik kom er dan van zelve toe eenige valsche voorstellingen van Jhr. de J. te wederleggen. I-Iet bestaan der Provinciale collegien en oen algemeen collegie van toezigt is geene nieuwe zaak; ze zijn vele jaren3 geleden in het leven geroepen, om te voorkomen dat de gelden.der kerkvoogdijen tot andere, soms private, doeleinden werden gebruikt; misschien zouden er wel kerkvoogdijen, ook in onze nabijheid, zijn aan te wijzen, die bij het ontstaan dier collegien, nog tijdig voor totale berooving zijn gevrijwaard geworden; het eenige ver schil tusschen toen en nu bestaat hierin, dat die colle gien destijds door het gouvernement werden benoemd de jaren strijds, ivaarvan ook Jhr. de J. spreekt, zijn dan ook slechts 'gevoerd om zich te onttrekken aan de voogdij schap van den Staat, opdat men ivaarlijk vrijheid zou genieten, doch niet de zoodanige die Jhr. de J. wenscht, want dit ware geen vrijheid te achten om de vrij aan zienlijke goederen der kerk zonder controle over te geven arm het beheer van Kerkvoogden en Notabelen. Tengevolge van de meer en meer tot stand komende scheiding van Kerk en Staat, zijn bij besluit van 1 April 1869 de vigerende reglementen en besluiten en daarop gevestigde collegien opgeheven en is aan de Hervormde Kerk de bevoegdheid gegeven, die ze m. i. reeds te lang was onthouden, om het beheer der kerkelijke goederen en het toezigt daarop zolve te regelen. Dit nu werd in het afgeloopen jaar, ofwel sedert het hierboven genoemd tijdstip voorbereid in de meeste gemeenten zijn nieuwe Kerkvoogden en Notabeleu be noemd door hen leden voor de Provinciale collegien en verder leden voor het Algemeen collegie van toezigt en is alzoo aan elk stemgeregtigd lid invloed gegeven op de benoeming dier collegien, en alzoo hulde gedaan aan hot zuiverste beginsel van vrijheid. Deze algemeen e commissie nu heeft, in dubbelen getale vergaderd, bij besluit vau 17 Juni 1870, een reglement vastgesteld en wordt alsnu op nieuw aan ieder stemgeregtigd lid der gemeente de vraag gesteld of men verlangtdat de goederen der Kerk op den grondslag van dit Reglement zullen worden bestuurd. HH. Kerkvoogden alhier hebben in hun oproepingbrief de voornaamste bepalingen van dit reglement aangege ven zeker tot inlichting voor de leden niet om hen dankbaar, maar onvoldaan te stemmen. Jhr. de J. wenscht het beheer der kerkelijke goederen geheel over te laten aan Kerkvoogden en Notabelen, zon der eenige controle hoegenaamd; ik zou Z.H.WelGeb. de navolgende vraag willen stellenWenscht gij dien regel ook te zien toegepast, bijvb. op de burgerlijke gemeente, en acht gij het- raadzaamdat haar geldelijk beheer worde onttrokken aan het toezigt van HH. Gedeputeerde Staten? Ik geloof het tegendeel; welnu de gevallen staan gelijk en bij de meeste sympathie voor het beginsel van vrijheid dat ook mij op elk gebied dierbaar is durf ik gerust tegenover Z.H.WelGeb. mijne raeening volhouden, dat, daar waar publieke bezitting door par ticulieren of corporatien wordt beheerdhet doen van rekening noodig en toezigt op het beheer hoogst ivenschelijk is, Zierikzee, A, BUIJZE Mz. 21 September 1870. Rotterdam19 Sept. 1870. Er bleef in de afgeloopen week eenige vraag bestaan naar de beste onberoofden, vooral blanke vaten, waar voor men ƒ25 a ƒ25,50 besteedde, maar daar er van die kwaliteit zoo weinig voorkomt waren de ordertjes daarop moeijelijk uit te voeren. Heden werd er weder meer aangeboden als de vorige week. Van nieuw goed waren weder eenige partijtjes a-an de markt, sommigen van vrij goede kwaliteit, waarvoor van ƒ23 tot 25 gevraagd werd. Racijn afgedaan tot 18, voor enkele mooije partijtjes werd zelfs 18,50 besteed, maar door sommige koopers wordt geklaagd over de onzuiverheid van sommige wor tels, die in verhouding veel te veel klei bevatten. Mijne onderzoekingen over de monsters MEEKRAP Onbèr. 1869 en 1870 van den laatsten marktdag geven de volgende uitkomsten, als: Uit Ouddorp. 2 v. LAH. 9 °/0 asch. Brouivershaven. 3 HVG. 15 1 PVS. 16 Cortgene. 8 WW. 95 .V» de Ileen. 10 AVNH. No. 1/10 17 Colijnsplaat. 2 MCDK. 11 5 MVO. 14 St.-Annaland. 1 WGB. 17 1 MLV. 13 3 BGJ. 12 1 JH. 14 Zierikzee. 2 JS. 9 Dreischor. 3 7> PM. 9 Ouddorp 2 JHM. 10 A-ïiistex*cln/m14 September 1870. M. E. BOUR. Voorspoedig bevallen van een' welgeschapen Zoon, O. UNCKEL, geb. van Gilst. Tholen, 18 September 1870. Brouwershaven, 19 September 1870. Heden overleed, tot onze onuitsprekelijk groote droefheid na een langdurig doch geduldig lijden van 8 maandenonze hartelijk geliefde Dochter LENA, iu den jeugdigen leeftijd van 21 jaar en 10 maanden. Wij hopen in Gods wil te berusten. a H. van den HAMER. /V W. van den HAMER—de Blonde. Heden overleed plotseling, de Heer JOHANNES GERARDUS NIJLANDS, in den ouderdom van 42 jaren en 6 maanden. Zierikzee <n 21 September 1870. Mevrouw de Weduwe van 1JSSELSTEIJN— Goemans, beueveus hare wederzijdsche betrek kingen betuigen hunnen liai-telijlcen flttxxle voor de vele bewijzen van deelnemingontvangen bij de ziekte en het overlijden van den WelEdelGeb. Heer HENDRIK ALBERT van IJSSELSf EIJN, lid der Prov, Staten van Zeeland. iSTEI De Inspecteur van het lager onderwijs in Zeeland maakt bekend, dat de voor deze Provincie benoemde commissie tot het afnemen der examens ter verkrijging van acten van bekwaamheid voor school- en voor huisonderwijs zal bijeenkomen op Woensdag- den 36sten Octolbex* 1870 en volgende dagen in het locaal der voormalige Rekenkamer in de Abdy te Middelburg. Zij, die een dezer examens wenschen af te leggen, zullen zich daartoe vóór of uiterlijk op den fxclexx Oc tober e. li. dienen aan te melden bij den school opziener van het district, waarin zij wonen, of, van buiten 'slands komende, voornemens zijn zich te vestigen, met opgave van de acte, die zij verlangen, en met over legging van één of meer getuigschriften vau hun goed zedelijk gedrag en van hunne geboorte-actealsmede van de acte van bekwaamheid of van algemeene toelating, welke zij reeds vroeger mogten hebben verkregen terwijl de dag en het uurwaarop het examen voor hen zal aanvangen, hun later door den „schoolopziener zullen worden medegedeeld. Middelburg den 13 September 1870. De Inspecteur voornoemd. C. M. van VISVLIET. Tot aanleg en onderhoud van een' weg over deu dam door het Vorste Sas, is door verschillende belang stellenden toegezegd eene som van 30€>yX45. Daar echter voor den aanleg SOO,en voor onderhoud de rente van 400,noodig was, hebben wij het plau moeten opgeven. Vooraf evenwel hebben wij als uiterste poginghet bestuur van Zierikzee deze som aangeboden ter uitvoering van ons plan. De Raad echter beschikte daarop onlangs afwijzend. Allen die ons in dezen hebben bijgestaan zij daarvoor onzen da.iilc toegebracht, en kunnen zich ontslagen rekenen van de geldelijke beloften die zij ter volvoering van het plan ons gedaan hadden. i Namens de adressanten in Ooslerland, (I C. A. BRO WER, Tz. De ondergeteekende betuigt bij deze zijnen opregften en xvel- semeenden tlaiilx aan alle ingezetenen van Schouwen en Duivelanddie hem gedurende de afgeloopen Kermis zoo her haaldelijk met hun bezoek hebben ver eerd. Hij beveelt zich bij voortduring in de gunst van bet geachte publiek minzaam aan, en hoopt hel vertrouwen waardig te blijven dat bij gedurende- deze Kermis zoo ruimschoots van liel geëerde publiek heeft ondervonden. UEd. üw. D ienaar J. D. ZANTVOOR T. De BANK geeft IPixixfllxx'ievexx uitrentende *3t,/.2 pCt' 'sjaars, aflosbaar a pari bij jaarlijksche uitloting. De prijs van uitgifte is OS'/, pCt. Zij verstrekt geld op hypothecair ver hand uitsluitend op Goederen in Nederland. Aanvragen om Hypotheken en Pandbrie- veu kunnen dagelijks geschieden bij de volgende AGENTEN: Te Middelburgde Heeren J. A. TAK «fe C°. Tholen de Heer M. W. J. de VISSER. U Zierikzeede Heeren van der STARP BERG. Het BESTUUR der "Vissolxex*ljen op de Schelde en Zeeuwsche Slroomen, zitting houdende te Tholen brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat op WOENSDAG den 28 September 1870, des voor middags ten 11 ure, in de herberg van den Heer van Rhee te Tholen, ten overstaan van den Notaris de VISSER aldaar, de OPENBARE VERPACHTING zal plaats hebben van de perceelen 82 tot en met 85, 88 en 219 der benevens het overige gedeelte dier bank, waarin de zoogenaamde platteHaxxlc is begrepen. Boekjes, bevattende de voorwaarden van verpachting en de kaart der geheeleVersolio OesterlbaiiU, zijn verkrijgbaar ten kantore van den Secretaris des bestuurs te Tholen. Het bestuur voornoemd, C. J. de VULDER van NOORDEN, VM O. de CASEMBROOT, Secretaris. De Notaris J. van der BENT zal, op Vrijdag den 23 September 1870, 's middags ten 12 ure, aan de Haven te Brouwershaven, publiek om contant geld verkoopen met p. m. XO vadem Ketting,* s afkomstig van het Engelsch Brikschip Suniamgezagvoerder I. Scott.j Op Vrijdag den 30 September 1870des voormiddags ten 10 ure, in de herberg te Schore waaronder één (zijnde Broodbakkorü en Wixx- Ivellxixisstaande en gelegen op den dorpe van Schore, waarin de aiïaix*e sedert vel© .jaren met goed succes is uitgeoefendbchooreiide aan de Weduwe en Erve-BRIEVE. Informatiën zijn te bekomen bij Mi'. P. J. A. van DAM on Notaris van den BUSSCHEbeiden wonende te Goes. f j De Notaris J. van der BENT zalten verzoeke van zijnen principaal op Woensdag den 5 October 1870, 's middags ten 12 ure, *n liefc Logement van den Heer M. Augustijn, te Zierikzee, publiek aan den meestbiedende verkoopen ixxet EK VE, staande en gelegen in de Poststraat te Zierikzee wijk B No. 20 sectie A, No. 477, groot 45 Centiares. staande en gelegen in het Maalstraatje te Zie rikzee wijk B No. 375 sectie ANo. 390 groot 63 Centiares. Beide inmiddels xiit de Ixaxxd te lcoop te bevragen bij genoemden Notaris. V 2° UIT. DE HAND TE KOOP OF TE HUUR: op een der beste standen staande zeer goed ingerigte te Brouivershavente bevragen bij W. KROON te Zon- nemaire. Uit de liaixd te koop DEN GEHEELEN OF GEDEELTELIJKEN eener BROOD- en BESCHUITBAK. KEK IJ, met extra schoonen BUIL, lang 31/, meter. Te bevragen met franco brieven onder letter bij de Uitgevers dezes. i)f Uit de lxaxxd te koop (ïrxxfn,) ond acht jaar, geschikt voor ligt werk te bezigtigen aan den stal van J. van dek VLIET, alwaar tevens een JONïGrElN of Op. PASSER benoodigd is. Uit do lxaxxd te Droop te bevragen bij de Uitgevers dezes. Uit de hand te koop: circa 300 bossen rogge stroo en 400 bossen tarwe stroo te bevragen bij de uitgevers dezes. f TE H TJ U R: Tegen 1 NOVEMBER, aanstaande, 2 gemeubeleerde Boven-Voorkamers, op het beste gedeelte der Stad; te bevragen or.der letter K. D. bij de uitgevers dezer Courant. JOH. EINZLITST, Horologiemaker te Zierikzee, verkoopt ea repareert alle soorten van Op nieuw ontvangen wit en :zw»x*t lixnien en katoenen GarexxZijde, IXaaldeii Olie enz. Boomkweekers te Boskoop, berigten aan Heeren liefhebbers van planten, dat bij hen te bekomen ziju alle soorten van FRUIT- BOOMEN, met hoog-e kroon of waai, voorts lxalve en lage LEI BOO METST. - Van alle soorten van groenblijvende IPTaxiteii, schoon bloeijende Heesters, Olmexx- en verder alle soorten van 3?laxxtSioenl>ooxixeii zijn zjj steeds ruimschoots, voorzien tegen hoogst billijke prijzen, i waarvoor zij zich iu ieders gunst durven aanbevelen. Tótermarlct. DEPÓT der meest gevraagde Theesoorten. uit het THEEMAGAZIJN VAN JAN VAN REES EN ZOON, op den Dijk No. 67te Zwollebij O. BAL, J.C.Z»., Sf.-Domusstraat wijk C, No. 143, te Zierikzee. ZWARTE THEE. Zeer goede No. 2. 100 Ct. Extra goede en geurige u 3, 120 Fijn en geurige 4. 140 Extra fijn en geurige 5. 170 Extra fijn zeer geurige 6. 200 GROENE THEE. Tonkay 12. 120 Extra zwaar geurige Zwarte Stofthee 19. 110 ALLES BEREKEND PER 5 ONS. Te bekomen in verzegelde pakjes van 121/, en 5 Ous voorzien van StempelPrijs en Nummer. VERLOREN Vrijdag 16 September, op de Straatweg van Zierikzee naar Nieuiuerkerkvoor terug bezorging of aanwijzing vervoege men zich bij den Boekhaudelaar van DISHOECKj Wij mógen met waarheid, verklaren dat de Min- dons-Balsem de bekende uitwerking daarstelt want binnen 6 weken a 3 maanden was onzen baard geheel ontwikkeldG. C. van der WERF, Rotterdam N. van SCHERP, SantpoortMAX ELLENHANS Amsterdam; M. F. BRUNOOT, Amsterdam; G. F. v.u' SPANJAARD, s HaqeG. HEINEMANS Jr. Batavia GERRIT THEUNISSEN, Arnhem; A. HOOGENBOOM, Montfoortenz. enz. Een flacon is meest voldoende; franco aanvraag bij den eenigen THEOPHILE St. Nicolaasstraat403 Amsterdama f2 de flacon. 1N.B. Brieven ontvangt men terug en de flacj wordt geheim ingepakt. jfj TERSTOND een aankomende BAKKERS-KNECHT gevraagd, bij de Wed. A. HUIJSSEN te Wemelding(< Brieven franco. __jLf Met NOVEMBER aanstaande eeixe DIENSTMEID benoodigd, bij Mevr. GOEMANS v. d. Thoorn. Wordt gevraagd tegen p°. NOVEMBER a. s, op Overjlakkee eexxe KEUKENMEID tevens eenig Ixxxiswexds verrigtende, van de P. k Informatiën te bekomen bij de Uitgevers dezes. Uitgevers: DE LOOZE Sc WAAEÏ' Gedrukt bij de firma: DE LOOZE COMP. 17-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2