ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 2827, 27ste Jaarg. Donderdag 22 September 1870. Kiesdistrict Zierikzee Uitsla»* der Verkiezing Besturen en Administratien. Burger-Avondschool Ni eu wstij d in gen kN. 3D iT-t- I In EEN LID Provinciale Staten van Zeeland. Uitgebragt 466 stemmen. Blanco en van onwaarde 5 461 geldige stemmen. Hiervan verkregen cle Heeren B. G. van der HAVE 157 stemmen. Mr. J- 0. E. baron van LIJNDEN 141 Mr. J. M. ISEBREE MOENS L. J. van VESSEM C. L. GAST F. BOTJMAN Jhr. W. M. II. de JONGE J. M. de GLOPPER - terwijl de overige stemmen op verschillende personen waren verdeeld. Er zal alzoo op Dingsdag 4 October a. s. eene her stemming plaats hebben tusschen de heeren 13. Gr. van dei* HAVE en Mr. J. C. E. baron van LIJNDEN. 89 30 16 10 4 4 te ZIERIKZEE. De ondergeteekende bericht, dat de lossen der Burger-Avondschool op MAANDAG, den 3 OCTOBER a. s. zullen aanvangen. Gelegenheid tot het inschrijven van leerlingen zal WOENSDAG en DONDERDAG, den 21 en 22 SEPTEMBER, telkens van 7 tot 9 uur 'sa- votrds in de H. Burgerschool gegeven worden. Het toe- latin gsexamcn is bepaald op ZATERDAG 24 SEPTEMBER 's avonds te 6 uur. Zierikzee-, Be Directeur der Burger-Avondschool 9September 1870. 6. KOK, Jr. Louden, 20 Sept. De Times deelt een brief mede van den heer Pietri, particulier secretaris van Keizer Napoleon, gedateerd uit Wilhelmshöhe van 15 dezer. De taav Pietri verklaart, dat hetgeen in de Engelsche bladen wordt beweerd omtrent persoonlijke financieele redenen des Keizers tot den oorlogniets dan laster is. Het is niet waar dat de Keizer, ter gemoetkoming in persoonlijke geldelijke verlegenheidjaarlijks 50 millioen francs aan het budget van het departement van Oorlog zou hebben onttrokken en dat hijom alle sporen, van die handeling te doen verdwijnen, zijne toevlugfc zou hebben genomen tot een duren oorlog. Evenzoo is het laster dat de Keizer in Nederland voor een bedrag van 10 millioen francs in spoorwegactien zou hebben belegd. »Ik spreek dit formeel tegen" schrijft de heer Pietri; bovendien is het feit beves tigd dat de Keizer zelfs niet voor een centime in buiten- landsche fondsen heeft geplaatst." Een verschrikkelijk onheil is aan de Iersche mail, op de Northern-Railway, wedervaren. Doof een verkeerd opgevat signaal is de trein van Tarnwovth komende, uit het.spoor ge raakt en in de rivier gestoomd. Een gedeelte der wagens werd verbrijzeld; de machine eu tender waren geheel en al in het water gezonkenen te verwonderen is 't dat bij eene zoo ge vaarlijke gebeurtenis zoo betrekkelijk weinig persoonlijke onheilen zijn voorgekomen. De conducteur en de stoker werdeneven als een katholiek priester, Healey gedoodterwijl acht personen ligter of zwaarder gekwetst werden. Civita-Véccïiia, 16 Sept. //Een stoomboot (de Ganges) is door de voorloopigo regering van Civita- Vecchia voor de pauselijke zouaven en andere soldaten van Fransche nationaliteit ter beschikking gesteld. Deze zal hen naar Marseille overbrengen." De graaf San Martino is uit Rome te Florence terug gekomen. Naar men verzekert, is hij door den Paus zeer "welwillend ontvangen maar is zijne zending vruch teloos geweest. Het antwoord van den Paus op den brief des kunings zou op een non possumus neerkomen. De H. Vader moet den graaf San Martino herhaald hebben, hetgeen hij reeds aan anderen had gezegd: dk ben geen profeet en behoor evenmin tot de zonen der profeten, maar ik zeg u, dat gij niet in Rome zult binnenkomen." Floi'enee, 18 Sept. De Gazzetta Uffiziale meldt bet- volgende uibMonterotondOjin dato 17 dezer: Hedenmiddag begaf de Pruissisehe gezant, de heer* von Arnim, zich naar het koninklijke hoofdkwartier, om den generaal Cadorna zijn goede diensten aan te bieden en te vernemen, welke de voornemens van den genoemden bevelhebber waren. De von Arnim verklaarde, dat het militaire element |bi Rome den boventoon voerde en derhalve tegenstand onvermijdelijk was. De generaal Cadorna antwoordde, (lat hij geen andere bedoelingen had dan die welke door 4e regering kenbaar waren gemaakt; hij had de grootste hugmoedigheid en omzigtigheid in acht genomen, doch ontveinsde zich niet, dat hij, op het door den generaal, uanzler aan den parlementair gegeven, weinig passende antwoord, niet langer mogt aarzelen, om aan de uit spattingen der vreemde troepen, die zoowel de gezindheid 'kv bewoners als den Paus zelveu beheerschten, een einde lo maken. De graaf von Arnim vroeg daarop een uitstel 24 ure, ten einde nieuwe stappen bij den Paus te kern De generaal Cadorna bewilligde hierin, en beloofde tD dien tusscheutijd geen beslissende maatregelen te gullen nemen. De heer von Arnim zal morgen naar het hoofdkwartier terugkeeren. De troepen trekken zich bij voortduring om Rome te zamen. Parijs17 Sept. De gezanten van Oostenrijk, Engeland en Rusland hebben Parijsverlaten en zijn naar Tours vertrokken. De gezanten van AmerikaBelgie Zwitserland en verscheidene andeten hebben besloten hier te blijven. Jules Favre heeft eene circulaire aan de mogend heden gerigt, waarin hij te kennen geeft, dat deze re gering hare zware taak heeft aanvaard, om het grond gebied te verdedigen, de eer te redden, en aan de natie het bewind te geven, dat haar alleen toebehoort. Verder verklaart de minister dat de oorlog verklaard is door eene meerderheid in de Kamers, welke was voortge sproten uit het persoonlijk gezag doch niemand in Europa zal kunnen bewerendat het Fransche volk indien het geraadpleegd was, aan Pruissen dep oorlog zou hebben verklaard. „Ik erken," aldus besluit de minister, „dat wij ongelijk hebben gehad, doch indien de mogenheid die tegenover ons staat en die ons zoo ernstig in het gevaar heeft gebragt, gebruik maakt van onze ongelukkenom ons nog zwaarder ter neer te slaan, dan zullen wij een wanhopig en weerstand bieden." Te Neufchaseau is eene ballon govondeu, bevattende eene groote menigte brieven uit Metz dato 16 Sept. Uit die brieven blijkt, dat in het Fransche leger aldaar nog dezelfde geestdrift heerscht als bij liet vertrek uit Parijs. „Wij hebben voorraad in overvloed" meldden eenige derzelve. „Wanneer het gunstig oogQnblik ge komen is, zullen wij doorliet vijandelijk leger heenslaan. Sedert 1 Sept. is er geen gevecht geleverd." IPariJS, 18 Sept. De toebereidselen tot de wapening gaan voortdurend voort. Te Tours en in de omstreken zijn 25,000 gewapende vrijwilligers, die heden naar het noorden vertrokken zijn. Reizigers, heden morgen van Parijs te Tours aangekomenmeldendat de bosscheu van Clamart en Meudon door 80,000 Franschen zijn bezet, onder het bevel van ge neraal Ducrot. Voor Ivry is gisteren een gevecht geleverd tusschcn Pruissen en drie linie-regimentoneenige bataillons der mobiele garden en eene batterij artillerie, Do kommandant van het fort Ivry heeft gemeld, dat de Pruissen zich op het laatste oogenblik teruggetrokken. Door eene compagnie van 't 20ste bataillon der nationale garde is de ontdekking gedaan, dat de patronen, welke aan den minister van oorlog zijn afgeleverdvervalscht warenzoo dat zij in 't gebruik de kogels slecliIs 20 ii 30 el vooruit dre ven, ja, somtijds den kogel volstrekt niet uitdreven. Dadelijk is tegen de leveranciers proces-verbaal opgemaakt en de zaak wordt streng onderzocht. De vleeschtax is te Parijs weder ingevoerdomdat de slagters het publiek te sterk vilden. Ondanks het gloeijend patviotismnsdat geheel Parijs bezielt, wordt er verbazend veel gestolen. Het roofsysteem had er te diepe wortelen geschoten dan dnt de bloote afkondiging der republiek het dadelijk ver- niogt uit te roeijen. Zoo is thans ontdekt dat er een grooter aantal stuks vee betaald was dan geleverd werd. Een massa runderen, vooral ossen is reeds bezweken. Het vee is. zoo als men weet, in het Bois de Boulogne en in dat van Vin- cennes gebragtwaar het dag en nacht in de open lucht moet blijven. Het meerendeel kou dat bivouncercn des nachts niet verdragen en stierf. Aanvankelijk is er echter nog genoeg voor handen. Ouder de vele Nederlanders die te Parijs en elders in Frankrijk waren gevestigd, maar om de een of andere reden door de politie verwijderd en nu in Nederland aan gekomen zijn, bevinden zich ook twee Amsterdammers, wie te Parijs het ongeluk trof, te worden aangezien voor Pruissisehe spionnen en als zoodanig te worden aange houden. Zij werden toen eerst naar het policie-bureau en van daar naar de prefectuur gebragt, en ofschoon zij bij de verhooren, welke zij ondergingen, luinne hoedanigheid van Nederlanders bewezenen yolstrekt niet het vermoeden wettigden dat tot hunne gevangen neming had geleid, bragt men hen naar Mazas, in welken kerker men hen dadelijk heb gevangenpak aantroken waar zij 23 dagen opgesloten bleven in den allererbarmelijksten toestand. De republiek werd ge proclameerd, Mazas stond open en met honderden anderen werden de twee Amsterdammers, een diamant- slijper en een handelaar iu glaskoralen, op vrije voeten gesteld of stelden zich zeiven met de overigen op vrije voeten. Zij moesten echter Parijs verlaten en kregen vóór hun vertrek ondersteuning van den gozaut en van den consul der Nederlanden. Men kan niet zeggendat de zaken in Frankrijk aan te jeugdige krachten zijn toevertrouwd. Trochu is 55,Arago58, 'Favre 56, Garnier Pages 67, Glais-Bïzoin 70, Pelletaii 57 en Crémieux -73 jaren oud. De jongste leden van de Regering der nationale verdediging zijn Jules Ferry, die 38 en Roehe- fort, die 40 jaren telt. In het ministerie vindt men Jules Si mon 68 en Picard 57 jaren oud. Thiers, de vredesgezant, heeft een 73-jarigen leeftijd bereikt. Berlijn, 19 Sept. Naar over Londen uit goed te ver trouwen bron wordt gemeld, heeft Jules Favre over Londen aan zijn bondskanselier Meaux de vraag gedaan of hij bereid zou zijn hem tot een onderhond in het hoofdkwartier des ko- nings te ontvangen. Favre heeft langs dcnzelfden weg een toestemmend antwoord ontvangen. Napoleon III wordt tegenwoordig, naar het schijnt, door het noodlot vervolgd. Den lOden September brak in het hoofdgebouw van het slot Wilhelmshöhe, waai de ex-keizer zich tegenwoordig bevindt, brand uit, die echter door spoedig aangebrachte hulp gebluscht werd. De btand was ontstaan in een keuken, die in langen tijd niet gebruikt was, en als de brand des nachts was uitgebroken zou de schade groot zijn geweest. Men vertelde dat Napoleon ziek was, doch des avonds ver scheen hij weder in de gezelschapszaal. De gouver neur van Kassei wijst de personen aan die iederen dag met Napoleon eten. Toen het bombardement van Metz op vrijdag den 9den begon, onder een vreeselijken storm, spoelde het water al de aarde der graven weg, de lijken kwamen daardoor weder boven, eu verspreidden een vreeselijken stank. Brussel, 19 Sept. De miliciens der ligtingen 1865, 66 en 67 zijn heden met groot verlof huiswaarts gekeerd. In de Nouvelles de Bruxelles komt een artikel voor waarin Leopold II koning van Frankryk genoemd word. Men schrijft uit Sedan aan eene Luiksche courant; »De oorzaken der rampen van het keizerlijke leger zijn niet alleen de meerdere voortreffelijkheid van de artillerie, de organisatie, de krijgskunde van de Duit- schers, noch hunne grootere getalsterkte, maar de zede loosheid en tuchteloosheid van de Franschen. Gij weet, met welk een lust de regimenten uit Parijs naar de grenzen vertrokken; gij weet niet alles. Toen eens het leger op marsch was, ging elke avond voorbij in feesten eu drinkgelagen. Dat is het geheim van menige onverklaarde vertraging. De legerplaats ver leende soms eene schuilplaats aan eene menigte van vrouwen, die de soldaten en de generaals volgden. //Men zou niet gelooven," herhaalden de Pruissisehe officieren, »wat wy onder de goederen van die heeren al gevonden hebben aan japonnen, linten en chignonsHun toilet- materieel was aanzienlijker en beter verzorgd dan hun oorlogsmaterieelDe Duitsche officieren onderdrukten spoedig de geweldadighedeu van hunne manschap, maar daarentegen werd te Saarbrucke niets geëerbiedigd, zoo lang de Franschen er waren. Toen Mac Mahon van Chalons vertrok, moest hjj vele vrouwen terugzenden, die de monteering van mobiele gardes hadden aangetrokken, om het leger te volgen. Het begin der ramp van Sedan was te wijten aan een oponthoud van den generaal deFailly. Onderweg had hij een1 geheelen dag verloren laten gaan om zich wat te herstellen van de vermoeinissen van den marsch, en dien doorgebragt op het kasteel van een zijner vrieu- den! In denzelfden tijd en in den avond vóór den slag gaf de generaal Ducroc een bal. En dat onwaardig gedrag werd voortgezet gedurende het gevecht. Een Fransch intendant verhaalde my in een koffiehuis deze bijzonderheden: »Op de plaats, waar gij nu zit, mijnheer! is een fransch generaal ik verzwijg zijn naam gedood geworden door eene granaat. Terwijl zijne soldateu sedert drie dagen vochten, was hij in de stad gaan wandelen en hier binnengegaan om een kop koffie te bestellen." 't5 Grayenliage19 Sept. Heden had de opening plaats der zitting vnn de Staten-Generaal. Z. M. de koning, die zich met HM. KK. HIJ. de prinsen, op de in het programma voor de opening van de vergadering omschreven wijze naar het gebouw van de Tweede Kamer der Staten-Generaal begeven had, werd, na een kort tijdsverloop aldaar aangekomenin dc vergaderzaal binuengeleid. Z. M. de Koning plaatste zich op den troon en hield ter wijl HII. KK. HIT. de prinsen naast hoogstdenzelve gezeten zijn, de volgende openingsrede. »Mijne heeren Is het mij telkenmale aangenaam mij omringd te zien door de vertegenwoordigers van het geheele nederlandsche volk, met ongemeen genoegen begroet ik u heden. Ik gevoel behoefte het in deze vergadering uit te spreken hoe ik hoogclijk de trouw en vaderlandsliefde waardeerdoor bet nederlandsche volkgedurende de ernstige omstandigheden dei- laatste maanden op zoo indrukwekkende wijze aan den dag gelegd. Eenparig bleek dc wil wat ook gebeuren zoudede zelfstandigheid van den Staat te handhaven, zee- en landmagt, nationale militie, schutterijen, vrijwillige vcreenigingen wed ijverden in dien geest. Orde en rast heerschten overal. De last der inkwartieringen werd met- toewijding gedragen voor de gezinnen der opgeroepen militie-pligtingen mildelijk gezorgd, en bij dit alles mogen wij met voldoening wijzen op de gelijk tijdige werkzaamheid onzer landgenooten voor het Roode Kruis.' In onze vriendschappelijke betrekkingen met do andere mogendheden bragt de uitgebroken oorlog geenerlei stoornis. De oorlogvoerenden hebben niet alleen de door mij aangekon digde strikte onzijdigheid evkendmaar tot de oplossing der daaraan uit hareu aard verbonden moeijelijkheden welwillend de hand geboden. Vele zijn de bewijzen van vertrouweu in dezen hachelijken tijd door ons ontvangen. Het is mijn bepaald voor nemen bij de gekozen onzijdigheid te volharden. Intusschen lieert de loop der gebeurtenissen mij vrijheid doen vinden met het huiswaarts zenden der buitengewoon bijeengeroepen ligtin gen een aanvang te maken en daardoor de ingezetenen van buitengewone lasten te onthcffeu. Mogen weldra die buitenge wone maatregelen niet meer noodig zijn! Dc algeraeene gesteldheid des rijks levert alleszins reden tot dank. De landbouw bloeit. De vloot der visscherij is in de laatste drie jaren aanmerkelijk uitgebreid. Andere takken van nijverheid, ofschoon thans door den oorlog gedrukt, vertoonen toenemende veerkracht. Mccv en meer groote werken voor het versneld verkeer, van staatswege en door maatschappijen onder nomen, bedekken het ncderlandsch gebied. Het onderwijs aan welks verbetering alle vlijt wordt besteed verspreid in steeds wijderen kring zaden van beschaving en welvaart. üc toestand onzer geldmiddelen is niet ongunstig te noemen wanneer men den invloed der tijdsomstandigheden op het loopend dienstjaar in aanmerking neemt. De laatste tijdingen van de overzeesche bezittingen en koloniën worden U heden medegedeeld bij het door de grondwet voorgeschreven verSlag. Ook daar is zeer veel gunstigs niet te miskennen. De regeling der aangelegenheden waarvoor met uwe medewerking in dit jaar de grondslagen zijn vastgesteld wordt onverpoosd voort gezet. Is er alzoo overvloedig stof tot prijzen mijne heeren niettemin eischt menig gewigtig onderwerp het rijk in en buiten Europa betreffend voorziening. Uwe medewerking zal dan ook weder in ruime mate worden ingeroepen. Reeds de omvangrijke wetsvoorstellenin uwe vorige zitting onafgedaan gebleven die U nader worden aangeboden, zullen gespannen aandacht vorderen. IJet is mijn innige wenschdat het grondwettig gemeen overleg rijke vruchten drage. Schenke God op onzen arbeid ziju onmisbaren zegen Ik verklaar de gewone vergadering der Staten-Generaal geopend," Neuten, 19 September. In den vroegen morgen van jl. Zaturdag is de hier te huis behoprende pavil joenschuit genaamd Eben-IIezer, schipper Jcic. van Gelder tusschen Bath en Lillo voor anker liggende, door een onvoorzien toeval gezonken. Door de bemanning zijn slechts eenige zeilen en touwwerk geborgen kunnen worden. De lading bestaat in steenkolen, met bestemming van hier naar Calloo, welke was verzekerd, doch het schip niet. In het Sluisch Weekblad van 16 Sept. 11. komt een ingezonden stuk voor van een protestant uit Groede, waarin hij wijst op het treurig verschijnseldat men er in deze dagen behagen in schijnt te scheppen om door verzinsels en logens, twist, verdenking en haat te zaaijen tusschen menschen van verschillende godsdien stige gezindheid Protestanten en Katholieken. Hij be wijst dit door mededeeling te doen van een praatje dat de verloopen week hier in omloop was en niet anders is als een infame logen. Hij eindigt met het publiek te waarschuwen tegen zulke lasterlijke aantijgingen. De pogingen die de protestant hier aanwendt, om den vrede te bewaren tusschen Protestanten en Katholieken, verdienen alleszins lof en het is voorzeker de dure pligt van iedereen om daartoe mede te werken, zooveel slechts in zijn vermogen is. De spanuing is al groot genoeg, dan dat nog leugens in het spel behoeven te komen. Voorvechters en voorschreeuwers geve men hun loon en voor de rest ban dele men naar de wenschcn van den protestant. Zoodoende zal men voorkomen, wat al onder de vreeselijkste dingen moet gerekend worden voorde bewoners van een zelfde gewest: godsdiensthaat Ten behoeve van het Roode Kruis is te Zuidzande aan het hoofdcommite te 's Hage gezonden ƒ130,94 4 rollen linnen en eenige verbandlakens. Te IJzenclijke is ruim ƒ400 vergaderd benevens twee kisten met ver bandmiddelen en drie met pluksel. Te Gvoede hebben eenige ingezetenen zich ook tot een commissie gevormd met het doel om gelden enz. in tc zamelen voor die Vereeniging. Ook te Nieuwvliet is er sprake van. Middoltoiieg,", 19 Sept. Dc 1ste en 2de compag- niën van het hier in garnizoen zijnde depot-bataljon van het 3de regiment infanterie, met de daartoe bchoorende miliciens van al de buitengewoon opgeroepen ligtingen, zijn heden avond per Middelburgschcstoomboot alhier teruggekeerd. Zij werden door offi cieven en bet muziekcorps der dienstdoende schutterij afgehaald. Over Vlis3ingen zijn de 3de en 4de compagniëu heden avond mede hier aangekomen. Deze compagniën bedragen zamen plus minus 600 man doch zijn nog niet voltallig; morgen zullen nog circa 200 man per Vlissing9che boot hier terugkeeren. Goes, 19 Sept. De vorige week heeft zich alhier een Vredebond gevestigd. Honderd personen hebben zich aangesloten, aanjdien bond, waarvan deleden bereid zijn. door daden te toonen dat z.ij den vrede willen en dat zij dien willen bevorderen of behouden door alle eer lijke middelen. Voorts is besloten een adres aan Z. M. den Koning in te dienen en afschrift van dit adres te zenden aan de eerste en tweede kamer, waarbij als eerste maatregel om den oorlog te weren eerbiedig wordt verzocht dat Z. M. afstand doe van het regt om over vrede of oorlog te beslissen en art. 56 en 57 der Grondwet zoodanig te wijzigen dat daartoe de toestemming der volksverte genwoordiging noodzakelijk is. Het adres is reeds van vele handteekeningen voorzien. ZïeriUasee, 20 Sept. Het belangrijkste nieuws uit Fraukrijk is de zeer kleine kaus die op de herstelling van den vrede na de bloedige gevechten verrijst. De heer Favre is naar het hoofdkwartier van het Duitsche leger vertrokken, en daarmede de eerste stap gedaan om tot een vergelijk te komen. De tweede circulaire, door dien minister aan de diplomatieke agenten heeft een zeer goeden indruk gemaakt omdat daarin de toon der Fran sche regering in zooverre is gewijzigd, dat alleen een vrede wordt afgewezen, die onteerend zou kunnen zijn. De zending van den heer Thiers naar Londen wordt algemeen voor mislukt gehouden, onwillig als het Engel sche gouvernement blijkt te zijn om anders dan met goeden raad en belangeloos advies tusschen beide te komen. Onder de bevolking daarentegen neemt de sym pathie voor Frankrijk toe. Het volk gevoelt, dat Engelands werkeloosheid het in deoogen van Europa verlaagt. Gvoo- ten roem zal zeker het Engelsche ministerie bij dezen oorlog niet behalen. Het heeft Z, M. behaagd te verminderen tot op tien gulden, de geldboete van honderd gulden, en tot een dag de subsidiaire gevangenisstraf van veertien da gen, waartoe J. Glerum, te Schore, bij vonnis der ar- rondissements-regtbauk te Goes, dd. 20 Junij jl. wegens overtreding der verordeningen op de spoorwegen o. a., is veroordeeld. Te Sittard is jl. Woensdag een doodgraver op eene zonderlinge wijze gestorven. Bezig zijnde een graf te maken, werd de man door eene beroerte getroffen en viel dood in het graf, dat hij voor een ander gereed maakte. Gemengde berigten. De aartsbisschop van Parijs heeft de geestelijkheid aangeschrevende gebeden voor den keizer en het kei zerrijk te staken, en die te vervangen met gebeden voor de republiek. Von Bismarck heeft bij de rekeniug van oorlogskosten nog twee milliards gevoegd cleze is nu 5000,000,000 francs. Komt hij dus in Parijs dan zal de rekening zeker niet gekrompen zijn maar wel vergroot. Dus, waar moet al dat geld vandaan komen? Onder de giften bestemd voor het Roode Kruis, vondt men in zekere gemeente ook een kistje met zes revolvers. Mae-Mahon is aan de beterhand. Te Parijs acht meu het zeer verdienstelijk, dat de bevelhebber van Straats burg de stad plat laat schieten. In eenige Duit sche couranten las men onlangs cle volgende advertentie: Tegen overzending van een thaler zal de heer H. zesderlei kostwinningen aan de hand geven die bui tengewone winst kunnen afwerpen. Iemand zond een thaler, en kreeg ten antwoord: 1. konijnenteelt; 2. kippenteelt; 3. bijenteelt; 4. zijdeteelt; 5. kanarievogel teelt en 6. vervaardiging van azijn mosterd inkt schoensmeer, enz. Dit is om rijkworden te doen. Iemand te Sint Maartensdijk is thans verschrikkelijk woordenrijk, om van anderen kwaad te spreken; Dusman laat u toch raden En veilt geen leugens meer Want 'tkan niets dan u schaden, En kwaad doen aan uw eer. Een viscli te O. weet niet hoe hij zwemmen moet en heeft zich nu verscholen in het stroo. Eene dame te S. is zoo blijde dat zij na de Goessche kermis nog een vrijer heeft gekregen, dat zij op straat zingt: Achwat ben ik toch tevreên Dat ik liep geen blaauwe scheen, Dus, als men maar goed begint, Is T zeker dat men vrijers vindt. Kerknieuws. INTeuszen, 19 Sept. De heer A. Brinkpredikant alhier, heeft bedankt voor het op Z. Eerw. gedaan beroep naar de Christelijk Gereformeerde gemeente te Meliskerke.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1