1 IB •BB KL. Bil Ti PIBI @1118. 31 Directe Stoomvaart naar New-York. YKAHQ Ui Hi M." J. C. E. BA$0N VAN LIJNDEN, 1 II." J. II. Ui EE MOENS Dankbetuiging. 4- Liberale Medekiezers in Schouwen en Duiveland! B. G. VAN DER HAVE. B. G. van der Have B, G. van der Have, B. G. VAN DER HAVE B. G. VAN DER HAVE. B. G. VAN DER HAVE fbf B. G. VAN DER HA VE. P Mr. J. M. Isebree Moens, Mr. J. M. Isebree Moenf. la Mr. J. M. Isebree Moens I L. J. van Vessem, Kiezers van Schouwen en Duiveland E» Mr. J. M. Isebree Moens HLiU Meubilaire GOEDEREN s Openbare Verkooping. 2 Een Woonhuis en Erf, Werkpaarden te koop. t Een vlugge J a g t h o n d ^7 Ruhr Kagchelkolen ECHTE PERU GUANO, D. Q. MULOCKHOUWER. ARTS ET MÉTIERS, Landbouwwerktuigen Nieuwe aanvoer! Veel beterde qualiteit! ver- 273ste Staats-Loterij. Voor Kajuit-, Tusschendekspassagiers en Goederen, naar NEW-YORK direct te vertrekken, Neemt Goederen in Doorvracht naar BOSTONBALTIMORE en PHILADELPHIA. l Voot de menigvuldige bewijzen van deel neming ons betoond bij het overlijden van onzen dierbaren Vader, de heer G. MES te Middelburg zeggen wjj dank. A. A. MES Gz. X J. H. MES—Tacih^ Diegene, welke iets verschuldigd zijn aan of t«; voNloron hebben van den boedel van JOHANNA DROOGENDIJK, laatstelijk Weduwe van Auij Boogaard gewoond hebbende en onlangs overleden te Stavenisse gelieve daarvan be taling of opgave te doen aan den Notaris J. SIPKES te St.-Maartensdijk. lotari De ondergeteekende betuigt zijnen hartelyken Oank aan zijne geëerde Stad- en Landgenooten, voor het talrijk bezoek hem gedurende de Zierikzeesche Kermiste beurt gevallen, door medewerking van het zegevierend leger onder Directie van den Generaal-Ma- joor RICARDO. H. "Vii.li VEEN. De BUR G E MEESTER van Stavenisse i* o o p t bij deze optengevolge van het overlijden van JOHANNA DROOGENDIJK, Wed. Ariü Boogaard de persoon van MARKUS BOD- DINGIUS vroeger Goudsmid wonende te St.- Maartensdijk ten einde in ontvangst te nemen zijne in het sterfhuis van genoemde Wed. ARJJ BOOGAARD achtergelaten goederen. J De Burgemeester voornoemd, (J C. DORST Lz. De LEDEN van de Vereeniging tot veredeling van liet paarden ras in de eilanden Schouwen en Duivelandworden verzocht op a. s. Donderdag 's namiddags ten 1 uur in de Koffijkamer van ZANTVOORT, de rekening enz. te willen bijwonen. M AZURE. De ondergeteekende wenscht bij de aan staande verkiezing van een lid der Provinciale Staten niet in aanmerking te komen. Noordwelle. J C. L. GAST. Verkiezing van een Lid dor Pro- vineïalo Stilten van Zeeland, De AF DEEDING ZTERIKZEE der Algemeene Kiesvereeniging in Nederlandheeft de eer bij dezen aan do Kiezers voor de Provinciale Staten in het Kies district Zierikzee te berigten dat zij heeft gesteld tot haren candidaat als Lid der Provinciale Staten voor de verkiezing van 20 September 1870, den Heer Lid der Arvondissements-Regtbank te Zierikzee en oud-districts Sehoolopzienerdie de candidatuur heeft aanvaard* Deze aanbeveling steunt op de volle overtuiging dat deze candidaat de meeste geschiktheid en alle ver- eischten bezit die voor het Lidmaatschap der Provin ciale Staten worden gevorderd. Zierikzee; 5 September 1870. Het Bestuur der Afdeeling, Mr. P. PAULUS. Jhr. W. M. H. de JONGE. Mr. J. G. H. B. KETJEN. Ziet goed toe hoe er in Zierikzee en ook op ons Kie zers van het platteland gewerkt wordt. Het is als of de Stad alleen hare belangen heeft en wij er geene te vertegenwoordigen hebben in de Provinciale Sta ton. Vereenigen wij ons daarom op 30 «leaserbij de Stembus en laat ons de stemmen niet verbrokkelen maar eenparig uitbrengen op den Heer H. G. VAN DER HAVE, te O moerkerk een flink en warm liberaaldie zal en durft spreken in de Statenen al de belangen van het District en dus ook de bijzondere, vau Zierikzee bij uitnemendheid zal ondersteunenen dit doen zal zonder aanziens des persoonsgetrouw aan den eed en met een heldor verstand en degelijke kennis en met een sterk gevoel van billijkheid en regt, waarin wij Kiezers een krach tige waarborg vinden voor onze belanden. Kiezen wij daarom als één manA/Êk KIEZERS Worden er aan U candidaten aanbevolen op grond hunner liberale beginselen, met het volste regt kunnen wij ook dit getuigen van onzen candidaat, de heer te Ouwerkerk. Brengen wij dan op Diugsdag a. s. onze steramen eenparig op hem uit. I Eenige kiezers. BENIGE KIEZERS vau Zonnemaire bevelen hunne medekiezers aan hunne stemmen uit te brengen op den heer te Ouwerkerk. Hoewel zij gaarne den heer MOENS in de Staten zitting zagen nemen meenen zij thans dien heer niet te kunnen aanbevelen. De burgemeester, de heer MOO- LENBURGH, is lid van de Provinciale Staten; indien nu de secretaris de heer MOENS ook tot lid werd gekozen, zouden beiden zich buiten het eiland moeten bevinden gedurende de zittingen der Staten, en dit zou bij voorkomende zaken somtijds moeilijkheden veroor zaken. Daarenboven achten zij den heer ten volle geschikt hunne belangen in de Staten te behartigen. Hij weet als landbouwer wat wij willenen wij weten dat wij in hem een flink vertegenwoordiger hebben zullen. Iïiezoi's in Schouwen en Duiveland! Bedenkt eens dat gjj de zoon van den President waart en als Lid der Provinciale Staten tegen uwen vader moest optreden, zou U het zwijgen als kind tegenover uwen vader, niet betamen, wanneer gij ge- roepon waart hem in liet openbaar te bestrijden? Kiest daarom niet baron van LIJNDEN maar met ons de zoon die het levenslang van zijn vader zag, hoe deze een waardig Lid van de Staten was. Kiezen wij dus Schouwen. £3 Eenige Kiezers. Als lid der Provinciale Staten van Zeeland wordt door zeer vele kiezers uit verschillende gemeenten van dit district aanbevolen te Omverkerk. LIBERALE KIEZERS! De onderteekenaars der Circulaire zijn gezanten der Conservatieve vereeniging. Laat ons dus niet twijfeleD, wie naar de Provinciale Staten af te vaardigen. In on zen kandidaat vindt zich niemand bedrogen. Vele Kiezers. MEDEKIEZERS Het meerendeel onzer belangen raken den Landbouw en alles wat er mede in betrekking staat: polders, waterschappen enz. Al die belangen worden voor U verdedigd door drie Burgemeesters, één Wethouder en één koopmanop wier kennis en bekwaamheid geen vinger te leggen is, maar die geen van allen het stand punt bekleeden van waar onze belangen moeten beoor deeld worden. Baron van LIJNDEN mag nu een knap Regter, Mr. MOENS een knap Procureur, Secretaris en Officier van de Schutterij zijn, zekerlijk het zjjn beste menschen, maar het zijn geen menschen, die onze be langen met kennis kunnen beoordeelen. Daarom hem gekozen die deze vereischten in zich vereenigt en ditmaal niemand anders als i. G. VAN DER HAVE. van Ouwerkerk. Advocaat to Zierikzee. Wanneer wij nagaan den ijver en de energie waar van de heer MOENS in al zijne betrekkingen welke hij in de maatschappij bekleedt, vervuld is, en voortdurend de doorslaandste bewijzen geeft, dan voor zeker hebben wij een vaste waarborg dat hij ook onze belangen als lid dor Provinciale Staten van Zeeland met dezelfde exactitude en naauwgezetheid zal voorstaan en behartigen. Zijne bekendheid met onze behoeften is daarenboven eene sterke aanbeveling; wij handelen dus slechts in ons eigen belang door te kiezen Tot lid der Provinciale Staten van Zeeland wordt aanbevolen 3? 1* O <3 VI 1- O U 1*. KIEZERS IN" SCHOUWEN! Onder de massa Kandidaten voor een lid der Pro vinciale Staten komt ons ongetwijfeld als de meest aanbevelenswaardige voor te Zierikzee welke wij dan ook bij vernieuwing aan onze medekiezers in Schouwen aanbevelen. Kiezers in Schouwen en Duiveland! Weldra zullen wij weder een pligt te vervullen hebben. De stembus zal ons oproepen om de plaats aan te vullen in de Staten van Zeeland, van den helaas! te vroeg overleden Heer H. A. van IJSSELSTEIJN; een man die met geen theoretische ideën dweepte, maar wiens practischen blik zoo daadwerkelijk ingreep in de belangen van Schouwen en Duiveland. Die plaats op waardige wijze aan te vullen, kan het eenige doel der verkiezing zijn. Het is daarom dat wij met bescheidenheid aanbevelen den Heer Landbouwer enz. te Bruinisse die naar onze meening, alle de vereischten in zich vereenigd, van een nuttig Lid der Provinciale Staten te zullen zijn. Onnoodig achten wij het die canditatuur toe to lichten, want ieder kiezer weet welke belangen door den Heer L. J. van VESSEM zullen vertegenwoor digd worden, en die ons allen naauw ter harte gaan: de belangen van LandbouwHandelen Industrie! Eenige kiezers. Let op Uwe keuze! Kiest vooral p-een aristocraat! Voorname stand is dikwijls heerschend! Wel vriendelijk, maar knijpendDaarenboven onbe kend met de plattelandsche toestan den. Neemt liever een boer, als: GAST, van VESSEM, of van der HAVE! Dat zijn de mannen', die ons nuttig zullen zijn. Geen geld of geboorte geven kunde Geen Kiezer. EENIGE KIEZERS uit Duiveland hevelen nit volle overtuiging en met aandrangbij de verkiezing, van Dingsdag 20 dezer tot Lid der Provinciale Staten aan te Zierikzee. De Deurwaarder J. FRANSE, zal op Dinsdag 27 September 1870 's namiddags 2 ure, voor den WelEerw. Heer H. DAMSTÊ, in het hötel de Meeraal te Nieuwerkerkpubliek verkoopen tt1 th tv tt* xï a tt? td t t als: TAFELS, STOELEN, SPIEGELS enz. 1 grenen houten SCHRIJFTAFEL, JALOEZIEËN, 2'HAARDEN, 1 MODERATEURLAMP, 3 nieuwe BEDDEN, KOPER-, TIN-, BLIK-GLAS- en AARDEWERK, eene partij BOEKEN, waaronder een folio BIJBEL, met koperen beslag, van J. en P. KEUR. Te tiesBicïitig-eii op den verkoopdag van 's mor gens 9 ure. De Notaris Mr. C. VAN DER LEK DE CLERCQ zal, ten verzoeke en aan het woon huis der erven van wijlen den WelEerw. Heer D. de VOS, te Bruinisseop Woensdag 28 September 1870, des morgens 10 ure, publiek verkoopen Een netten en goed onderhouden bestaande in TAFELS, STOELEN, SPIEGELS, SCHIL DERIJEN, COMODES, PIANO, BUREAUX, CANAPÉ, KABINET, BUFFET, LEDIKANTEN, BEDDEN met toebehooren VLOERKLEEDENKARPETTENKAG- CHELS, HAARDSTELLEN, BAROMETER, KLOK, een groote BOEKENKAST, eene partij BOEKEN, PORCELEIN, KRISTALGLASKOPER', TIN, BLIK- en AARDEWERKmitsgaders een schoone .collectie BLOEMEN. Op Woensdag den 28 September 1870 |ji| des voormiddags te elf uren zaV de eerst- ingeschreven Schuldeiseher ten laste van MAATJE RAVEN Wed. van JACOB JA- COBSE VAN EIJKEREN, in de gemeente 1s Heerenhoek in de Herberg, bewoond door Jan de Wit, ten over staan van den Notaris van den BUSSCHE, residerende te Goesin het openbaar presenteren te verkoopen 1Een WoonhuisSchuur en Erf. zijnde Herberg en Winkelhuisstaande en lig gende in de Gemeente \s- Heerenhoekaan den Dijk tegenover de R. C. Kerkkadastraal be kend sectie A numeris 7627 en 78zamen groot 09 Aren 30 Centiaren. staande en liggende te 's Heerenhoekop den dijk, kadastraal bekend sectie A No. 403, groot 02 Aren 10 Centiaren. Vi Inforraatiën te bekomen bij genoegden Notaris. Adres: hofstede STEENHOVE in Noord-Beveland. Uit: dc hand to koop: te bevragen bij de Uitgevers dezes. T bifctfén De ondergeteekende VERWACHT bifcrtén acht dagen eene lading puike die voor een ieder zijn te bekomen tegen den prijs van vijftien g-iitcleii per hoed van 18 (Heet.) mud alsmede lsto kwal - Nieuwl). KOLEN a ƒ3O de 18 (Heet.) mud. 3de kwal. Engf. KOLEN vlug brandende a f 10 de 18 (Heet.) mud. SOIIAALKOLEN 3,©O de 150 (kil.) Ned. pd., alles contant, vrij op de wagen op de Haven van Geersdijk. Bestellingen worden van heden af voor het geheele land aangenomen. wlssenkerke, L. J. BOONE. 10 September 1870. J. L. PINTO, gebreveteerd Tand meester der Vereenigde Staten van Amerika te Middelburgzal WOENS DAG en DONDERDAG a. s. wederom te Zierikzee te spreken of te ont bieden zijn over alle Tand- en Moiulgebre- ken ïiet inzetten van Kunsttanden volgens de nieuwste methode, bij den heer M. AUGUS TIJN, in het Logement »DE KROONT De ondergeteekende uitsluitend belast met den verkoop der voor de eilanden Schouwen en Duive land, noodigt 11HLandbouwers beleef delijk uit ten einde geene vertraging in de afzending te ondervinden, hunne op gave binnen f.t dagen te willen inzenden, W armoesstraatNI 446A m s ter da m. De navolgende nieuwe veel verbeterde hebben wij in groeten getale uit Engeland, ontvangen: Stroo- en Itooisnijders. Woi-telsnüderss en Moesmakers. Haverbrekers en Boonbrekere Haverpletters en Eijnamartplettei-s. Lilnkoekbrekors. Onbevriesbare Stal- en andere Pompen. Zuig;- en Perspompen. Giet- en Mestpompen en vele andere VVEKHTUIGEN Teekeningen en informatie:: zijn ook verkrijgbaar bij onzen Agent voor Zeeland den Heer M. C. VOOR- BEIJTEL te Bruinisse. D JU F T der meest gevraagde Theesoorten. uit het THEEMAGAZIJN VAN JAN VAN REES EN ZOON, op den Dijk No. 67, te Zwolle, bij O. BAIL, J.C.Zn., St.-Domusslraat wijk C, No. 143, te Zierikzee. ZWARTETHEE. «oeJe, No. '2. 100 Ct. Jhxtra goede en geurige u - 3t j20 Fijn en geurige t 4' 440 Extra fijn en geurige u 5 47Q Extra fijn zeer geurige r/ 0 200 GROENE THEE. Tonkay - 12 12Q Extra zwaar geurige zwarte Stofthee 19. 110 AT,LES BEREKEND PER 5 ONS. Te bekomen in verzegelde pakjes van 121/, en 5 Ons voorzien van Stempel, Prijs en Nummer, DADG be®int MAAN- Bij den ondergeteekende zijn nog lieel.» en ao- cleelten van LOTEN te bekomen. Prjjs-Courant. J. OCHTMAN. SS? Sedert 5 September jl. wordt VERMIST een grijs blaauw jongensjasje met eene schuine rei bruine knoopen'; inlichtingen bii den Boekhandelaar van DISHOEOK. <Zj TERSTOND of met OCTOBER a. s. Een ongehuwde benoodigd, bij lib I Ul\v ot met OCTOBER a. s. wcle ARBEIDERS-KNECHT bij B. JONKER onder Ouwerkerk. 7 MET NOVEMBER een BAKKERSKNECHT benoodigd, bij J. G. BETHE, G.Cz., Appelmarkt. L iiCJ—TERSTOND benoodigd een boltwaine KIcêrmaiiers-Knechtvan de P. G., bij J. LOOTENS te Wissenkerke. Brieven franco. Eeno KEUKEN HX E I D met de waseh kunnende omgaan, liefst van buiten de stad, tegen NOVEMBER benoodigd, bij Mevrouw BOUVIN. Mevrouw LAGERS vraagt tegen NOVEMBER, a. s. eeno DIENSTBODE. StUs'' to NOVEMBER a. s. eene DIENST MEID benoodigd bij Mevr. de Wed. MUL1 HOUWER. om OCTOBER, HET AMERIKAANSCHE STOOMSCHIP 1850 Register Ton. Nadere inform atien geven RUYS Co. de Agenten jwAMBERSïE ZOON. Uitgevers: DE LOOZE At WA ALE. Gedrukt bij de firma: DE LOOZE COMP. Prt van vau

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2