ZIËBIKZEESCHE NIEUWSBODE IN. U Dingsdag 26 September 1870. X 8 ZWAAi'. VELIJR, 1 o,-. !4S- 48,- IOOs— j\o. 2826 27sle Jaarg. Best aren en Adininistratien. Burger-A vond school te ZIEKIKZEE. De cndéïgeteekeude berichtdat de lossen der Borger-Avondschool op MAANDAG den 3 OCTOBER a. s. zullen aanvangen. Gelegenheid tot het inschrijven van leerlingen zal WOENSDAG en DONDERDAG, den 21 en 22 SEPTEMBER, telkens van 7 tot 9 uur 'sa- vonds in de H. Burgerschool gegeven worden. Het toe latingsexamen is bepaald op ZATERDAG 24 SEPTEMBER 's avonds te 6 uur. Zierikzee, De Directeur der Burger-Avondschool, 9 September 1870. G. KOK J r. A fkondiging. De BURGEMEESTER van Zierilczee maakt bekend: dat het kohier van het Patentregt, 1ste kwartaal, van deze gemeente, dienstjaar 1B70/7den 14den dezer maand door den heer Prov. Inspecteur der Dir. Belastingen enz. in deze provincie executoir verklaard, op heden aan den beer Ontvanger der Directe Belastingen alhier wordt ter hand gesteld ten fine van invordering, en dat ieder verpligt is zijnen aanslag, op den bij de wet bepaalden voet te voldoen. Zierikzee, den 17 September 1870. B. C. CAU. VERKIEZING op Dingsdag SO September 1870, van een Lid der Provinciale Statenter vervanging van wijlen den Heer H. A. van LTsselsteijn te Zierikzee. Nogmaals drukken wij de hoop uit dat die keuze eene waardige yergoeding moge zijn voor dat ons al te vroeg ontvallen Lid, door wiens voortreffelijke kennis en werkzaamheid al de belangen van het district Zierikzee zoo krachtig op den voorgrond traden. In ons vorig no. is reeds gezegd tusschen wie de keuze van liberale zijde zich schijnt te zullen bepalen, maar later nog gaf de heer R. KOOLE bij advertentie het verlangen te kennen, ditmaal buiten aanmerking te blijven. Aan de alles beheerschende tijdsomstandigheden is het te wijten dat deze verkiezing vooraf minder is besproken gewordenmaar naar het ons voorkomt hebben de Kiezers nog te goeder ure eon kenmerkend karakter aangenomen. De liberale partij heeft thans het oog geslagen op Mr. J. M. ISEBREE MOENSte Zierikzee en B. G. van eer HAVEte Ouwerkerk. Wij stellen het mogelijk dat er een strijd ontstaat die met eene herstemming tusschen deze beide can- didaten eindigt. Is dit de uitslag der verkiezing op 20 dezer dan komt het ons voor, dat de strijd met de beste be doeling gevoerd werd want wat de eene candidaat theoretisch boven den ander voor heeft, zal deze prac- tisch op den eersten vooruit hebben. Wat ons thans nog te zeggen blijft is dit, dat om naar wensch te slagenditmaal niemaud zich van de stembus moet laten terughouden, en in geen geval uit het oog verliezen dat de Eerste Kamer gekozen wordt door de Leden der Provinciale Staten. Het is daarom niet onaardig dat de liberale kiezers ook van anti-liberale zijde bij eone circulaire aan dien buvgerpligt worden herinnerd, in welke de conservatieve partij haren kandidaat helder in het licht stelt en ons daarom die moeite bespaart. Professor BUIJS heeft gezegdKiezers! past op uwe neuzen! De Juristen-'vereeniging*. Terwijl elders in Europa de lucht weergalmt van het gekletter der wapenen en het gebulder der kanonnen, terwijl duizenden en duizenden elders ter neer zonken en vielen als de onschuldige slachtoffers van ongebreidelde eerzucht, werd in Nederland een plan voorbereiddat een heugelijk verschijnsel mag worden genoemd van verlevendigden volksgeest. Ons krachtigste wapen tegenover den onbesuisden aanval van een overmoedige» vijand ligt in onze natio naliteit. Al wat strekken kan, om die nationaliteit te versterken maakt ons ook krachtiger tegenover den vijand. Van daar bet streven der taalgeleerden, om onze schoone moedertaal tegen vreemde iumeuging te bevei ligen steeds houden deze zich bezig met de zamen- stelling van een v-oordenhoek, dat al te langzaam wordt voortgezet. Van daar nu ook de ijverige pogingen der Nederlandsche regtsgeleerden, om eene instelling in het leven te roepen, welke de strekking heeft ons recht van alle vreemde invloeden te zuiveren. Wij zijn sedert 1848 in vele opzichten vooruitgegaan; de begrippen van vrij heid en gelijkheid hebben dieper wortel geschoten bij het volk; liet beginsel van vrijheid is overal in onze wetgeving en onze staathuishouding doorgedrongen het beginsel van openbaarheid bebeersckt zoowel staat- als gemeentewezen; de handhaving van het staatsonderwijs zoowel als de meerdere oprigting van bijzondere scholen geven allengs het aanzijn aan een nieuw geslacht, kundi ger, beschaafder, en daarom evenwel niet minder gods dienstig dan het onmicklelijlc daaraan voorafgaande; op ieder gebied nemen wij vooruitgang waar. Maar in één opzigt zijn wij minstens een derde van een eeuw blijven stilstaan en door andere beschaafde natiën voornitge- streefd. Ons regtswezen heeft hier en daar enkele verbete ringen ondergaan, maar geene doortastende hervorming. Wel hebben wij tien jaren achtereen beproefd onze reg- terlijke inrigting te herzien, maar toen wij in 1860 gereed waren, hebben wij wederom tien jaren besteed om af te breken hetgeen wij hadden opgerigt, omdat de wet van 1860 (de wet van den heer Godefroi) wel eene kleine ver betering in het leven riep, maar geen radicaal herstel bragt in de wonden van ons rechtswezen. Ons rechts wezen wordt nog steeds belleersekt door eene wet van 1838 die gegrond is op een stelsel van behoud dei- provinciale hoven, instellingen, welke geen ander nut op leveren dan dat zij het provincialisme waartegen de grondwet van 1848 een dam wilde leggen, voeden. Ter wille van dat stelsel, werd de HoogeRaad, die in den Haag zetelt, tot een regter in cassatie verheven, dat hij vóór 1838 niet was. Wat is cassatie? Een beperkte kennisneming der zaak door het hoogste regtscollegie. De regtei; in cas satie bemoeit zich alleen met de vraag, of op de feiten, gelijk zij uit liet arrest of het vonnis van den vorigen reg ter'vaststaan, de wet naar behooren is toegepast. Met de zaak zelve bemoeit hij zich echter niet; in de feiten, die het wezen der zaak uitmaken, dringt hij niet door. Al zijn die feiten verkeerd begrepen, verkeerd gesteld door den vorigen regter, dat is hem onverschillig. De vraag is alleenis op dein het arrest aangenomen feiten de wet juist^toegepast? Wanneer er bijv. sprake is van eene overeenkomst, en de vorige regter tastbaar gedwaald heeft omtrent den zin en de bedoeling dier overeenkomst dan onthoudt de regter in cassatie zich van vernietiging zijner uitspraak, want de opvatting eener overeenkomst beschouwt hij als eene zaak van feitelijken aard. Alleen zou er van vernietiging kunnen sprake zijn wanneer het rcgterlijk karakter der overeenkomst was miskend. Eene bevoegdheid, zóó beperkt, aan den hoogslen regter opgedragen, kan slechts weinige regtsgeleerden bevre digen. Wel beweert men dat dit regt van cassatie gehandhaafd moet blijven omdat zij strekt om eene eenheid van regtspraak te vestigen. Maar ter wille van zulk een denkbeeld mag men geene derde instantie behouden, die den meest kundigen regter, in plaats van tot-scheidsman tusschen de partgen te verheffen, tot werktuig eener wetsbepaling verlaagt. De ware reden van de invoering der cassatie is dan ook gelegen in de wenschelijkheid om de provinciale geregtshovon te be houden. Daarvoor moest in 1838 eene regterljj-ke orga nisatie in het leven treden, gegrond op driein plaats van op twee instantien. De regtsgedingen moesten daar door natuurlijk oneindig kostbaarder en langduriger worden; het procederen in burgerlijke zaken werd'meer en meer eene ruïne voor de partijen. Deze gebreken: te groote splitsing der regterlijke collegiën en daardoor te weinig arbeid voor de regters, hunne karige bezolding, de onvoldoende waarbovgen bij hunne benoeming en zooveel andere gebreken maken eene herziening der regfcerlijke organisatie dringend noodzakelijk. Maar nog om eene andere reden is zij wenschelijk. Zoo lang dit vraagstuk niet is beslist kunnen geene doortastende veranderingen wordeu ge maakt in ons wetboek van Burgerlijke Regtsvordering en van Strafvordering. De ganscbe verbetering van het regtswezen staat stil. Ons burgerlijk en handelsregt, die verachterlijk zijn bij het steeds toegenomen en uit gebreid handelsverkeer, worden niet verbeterd; ons strafregt blijft nog steeds de vrucht van uitheemschen oorsprong. Hoe kan daarin nu eindelijk verandering worden ge- bragt? Een jeugdig, wakker regtsgeleerde Mr. van Hameladvocaat te Leiden schreef in hot begin van dit jaar een paar artikelen in den Gidsen ditmaal heeft dit tijdschrift waarlijk aan de Nederlandsche juristen den regten weg gewezen. Hij verhief zijne stem om de oprichting te verwezenlijken van een juristenvereeniging en herinnerde dat de ware oorzaak van den stilstand op het gebied van ons regt, gelegen is in het gemis eener gevestigde gemeenschappelijke overtuiging onder de regtsgeleerden. Die gemeenschappelijke overtuiging heeft Mr. van Hamel wakker geschud. De eerste vergadering dezer jeugdige vereeniging heeft getoond, dat zulk eene over tuiging te vestigen was. Met overgroote meerderheid heeft die vergadering afgebroken en opgebouwd. Zij heeft afgebroken de onpractische wet van 1838, die bet belang der regthebbenden opoffert aau een stelsel, alleen geschikt om aan vermogende regters juist zooveel ar beid te verschaffen dat zij zich niet wegens hunne werke loosheid behoeven te vervelen en aan jeugdige patriciërs kleine, en later groote postjes te verschaffen, welke hen in staat stellen aristocratische traditiën voort te zetten, en op gemakkelijke wijze hun leven door te brengen. Zij heeft opgebouwd, een nieuw stelsel van wetgevenden arbeid en aan de Tweede Kamer der Staten Generaal nuttige wenken gegeven bij de behandeling van wets ontwerpen. Mogt zij die wenken opvolgendan zal men mogen hopendat de wetgevende arbeid meer vruchten dan tot dusver zal opleveren. De Jurislen- Vereeniging is waarlijk een merkwaardig symptoom van verlevendigden publieken geest, en hare werkzaamheid kan er toe bijdragen de veerkracht van ons volk te verhoogen onder die voorwaarde echter dat zij voor de belangen en behoeften des volks een open oog toont te bezitten. de Italiaansche troepen Rome zouden kunnen binnen rukken. De heer Kan zier heeft geweigerd zich in dien zin te verklaren. De Italiaansche troepen zijn te Civiti Vecchia met geestdrift ontvangen. Men verzekert dat de Paus Rome niet zal verlaten indien het kasteel St. Angelo en de Citta Leonina niet worden aangetast. De Zonaven hebben besloten weerstand te bieden. tiii It. Nieuwst ij d in gen Naar de Daily Telegraph gelooftzouden de vredes voorwaarden, die de heer Thiers gemagtigd is te stellen, op bet volgende neerkomen: De heer Thiers zou geïnstrueerd zijn te verklaren, dat «ijn land niet alleen wenscht, doch vurig verlangt de vijandelijkheden te staken. Frankrijk zou bereid zijn een zware schadeloosstelling in geld te betalen, (misschien wel een totaal van 100,000,000); verder zou het, op zekere voorwaarden, de helft van zijn vloot willen uit leveren, en de vestingen Metz en Straatsburg ontmantelen. Geen duiui van zijn grondgebied wil het echter afstaan. Liever dan dat, zal Parijs tot het uiterste verdedigd worden; en, wanneer de hoofdstad in puin ligt, dan zal worsteling van htad tot stad worden volgehouden. De Telegraph, hoopt, dat de overwinnaar, zoowel uit een oogpunt van wijsheid als van edelmoedigheid, met de aangeboden concessiën zich tevreden stelle. Ut&Ü®. XTloï'Oiioo, 15 Sept. Gisteren heeft eene ont moeting plaats gehad tusschen een escadron lauciers en pauselijke troepen, die onverhoeds met geweerschoten werden aangevallenop drie kilometers afstand van Rome. De lanciers dwongen de zouaven zich terug te trekkendeze hadden 3 dooden en 2 gekwetstende lanciers één doode en 3 gekwetsten. Een Italiaansch eskader is te Civita Vecchia aange komen. 16 Sept. Gisteren heeft generaal Cadorna een parlementair gezonden aan den Minister Kanzier te Romedie liet verlangen moest te keuuen geven dat Parys, 15 Sept. Volgens particuliere berigten van gisteren uit Senlis zijn aldaar 150 uhlanen gezien. De treinen van de noorderspoorwegen liepen tot Pontoise, heden niet verder dan Chantilly. De brand der bossclien rondom Parijs duurt voort, en is door vrijschutters en nationale gardes aangestoken. Alle voorraden aan de stations aanwezig zijn binnen Parijs overgebragt, de bevolking toont zich gedurig krachtiger in zijn besluit tot eene heldhaftige verdediging. 16 Sept. Volgens mededeeling van het ministerie zijn Pruissische éclaireurs reeds voortgedrongen tot Créteil. De voorhoede schjjnt te wezen tusschen Créteil en Neuilly sur-Marne. Bjjzondere berigten melden, dat de voorloopers ook gezien zijn bij Corbeil en het bosch van Clamart. Talrijke troepen hebben gisteren Parijs verlaten. Als oorzaak van de traagheid waarmede de Pruis- sen naar Parijs opmarcheren wordt gemeld, dat zij 600 mitrailleuses doen vervaardigen naar het model dat zij hebben en die welke zij van de Franschen genomen hebben en ten anderen hebben zij veel oponthoud in het vervoeren hunner artillerie door de weekheid van den grond door de in den laatsten tijd gevallen regen. kingen door dien heer gebezigd in een door hem ge plaatst stuk in bet Weekblad van Voorne en Putten. 55iei"ilcsisoo, 19 Sept. De Minister van Binnen- landscbe Zaken beeft bepaald dat de verkiezing van een lid der Tweede Kamer in bet. hoofdkiesdistrict Middelburg, noodzakelijk door het door den heer mr. G. A. Fokker genomen ontslag zal plaats hebben op Dingsdag 11 October a. s. Sedert eenige dagen komen te Rotterdam succes sievelijk aan eene groote menigte Nederlanderswoon achtig in velschillende gemeenten van or.s vaderland die uit Parijs en andere groote steden van Frankrijk door de politie zijn verwijderdals zonder direct middel van bestaan of weigerachtig om militaire dieust te ne men of niet bij magte om zich voor eenige maanden of weken behoorlijk te provianderen. Deze meuschen meestal handwerkslieden, als: diamantslijpers, kleer makers, wevers, naaisters en rondventende kooplieden enkele met vrouw en kinderenkouden van hunnen eigendommen niets meer dan het draagbare medenemeu terwjjl ze zonder middelen om Je kunnen reizendooi de Nederlandsche politie naar hunne woonplaatsen moesten worden voortgeholpen. Op het verongelukte schip Neèrlands Vlag diende zekere K. uit Kralingen als timmerman. Dé tijdiug van het vergaan van dit schip trof de eenige zuster van K. te Kralingen zoodanig, dat zij aan de gevolgen overleed. Knar het Algem. Dagblad verneemt, zullen eerlang de bui tengewone oefeningen der schutterijen worden gestaakl. Nu het dreigend gevaar voor het oogenblik is geweken wenscht de Regering onze rustige burgers niet langer iu nering en bedrijf te storen. TELEGRA M. Uit een schrijven uit Libramont, aan VEcho du Luxembourgli blijkt, dat er op het slagveld van Sedan nog veel gedaan moet worden. Dagelijks worden nog honderde Pruissische gekwetsten aangevoerd. Te Sedan vreest men voor bet uitbreken eener besmettelijke ziekte; eene menigte lijken welke verscheidene dagen onbegraven zijn gebleven hebben in de stad een ver pestenden stank verspreid. Overal langs de wegen zijn kuilen, waarin, met nog geen voet aarde bedekt, 10, 20, 30 of meer Franschen en Pruissen begraven liggen. Op iedere kuil staat een kruis van een paar plankjes of latjes, waarop met potlood of zwart krijt geschreven staat hoeveel lijken er in zijn. Overal ziet men zulke kuilen, zelfs hebben wij er een gezien in een tuintje achter een boerenwoning. Verscheidene ge wonden zijn letterlijk van honger en dorst gestorven daar er geen mogelijkheid bestond hen allen spoedig te helpen. Eene particuliere correspondentie uit Brussel meldt hel volgende: Ik heb een bezoek gebragt aan de slagvelden van la Clia- pelle, Sedan, Givonne en Bazeilles. Waarlijk het zon te wenschen zijn dat geheel Europa in de gelegenheid was om mijn voorbeeld te volgen. Bij al die hartverscheurende too- ncelen, bij al die vrecselijke verwoesting en ellendezou men misschien een begrip krijgen van de groote verantwoordelijk heid dcrgencii die sedert negentien jaren middelijk of onraiddelijk het tweede keizerrijk hebben ondersteund. Misschien zou men dan tot het bewustzijn komen dat uit het kwade nooit het goede kan voortkomen en dat de misdaad van 2 December noodzakelijk moest uitloopen op de schandelijke nederlaag bij Sedan. Nadat ik mij 's morgens met een mijner vrienden uit Brussel naar Poix had begeven, namen wij aldaar een rijtuig met twee paarden. Te la Chapclle aangekomen zagen wij weldra de eerste sporen van het slagveld. Het vernietigingswerk was aldaar echter minder vreeselijk geweest dan te Bazeilles. Van dit dorp zijn slechts eenige puinhoopen overgebleven. Geen enkel levend wezen vonden wij daar dan een kleine hond, welke vooreen nog gedeeltelijk gespaard gebleven, maar geheel en al ledige woning ter neder lag. Wat al huiselijke banrdsleden waren daar niet vernield 1 Het slagveld van Sedun is met schildwachten afgezel. Daar ik echter in gezelschap van een lid van den Belgischen se naat was, kregen wij zonder bezwaar het vereischt verlof om het te bezoeken Het slagveld is bezaaid met duizende en duizende van de meest verschillende overblijfselen der legers; men ziet hier en daar zelfs brieven liggen, bedekt met bloed. Die brieven zijn door de slroopcrs, zoo juist de hyena's van het slagveld ge noemd, bij het plunderen van gewonden en gesneuvelden in 't rond gestrooid. Ik raapte een paar van de brieven op en een daarvan deed mij een traan in 't oog komen. Het. was dezen met potlood geschreven brief: „Lieve moeder, tot nogloe ben ik gezond en wel. Ik zend u hierbij eenig geldDaar begint het kanongebulder weer. Morgen zal ik dezen brief vervolgen Helaas, er kwam voor hem geen morgen meer! Die deze re gels schveef, is dood evenals duizenden zijner kameraden. In de nabijheid van Sedan was het geen gevecht meermaar een menschenslagting. Duizende Fransche soldaten waren daar gemitrailleerd zonder zelfs den vijand gezien te hebben. De lijken der gesneuvelde militairen vond ik allen begraven. Ik zag alleen nog de verkoolde overblijfselen, van paarden en overigens een groot aantal paarden welke zonder meester daar rondliepen. De eersle de beste die wil kan zich deze toeëige- ncn. Zoo zag ik in mijn onmiddellijke nabijheid een prachtig araliisch paard dat een kogel in de knie had gekregen. Het naderde mij cn ik gaf het een stuk broodhetwelk het met graagte opat. 's Gravenhage, 17 Sept. Z. M. heeft benoemd tot voorzitter der Eerste Kamer gedurende het aan staande zittingjaar, de heer H. van Beeck Vollenhoven lid der kamer. Maandag 19 dezer wordt het kamp aan de Bildt opgebroken, en keeren de verschillende bataillons naar hunne garnizoens terug. Na aankomst aldaar zullen de vier oudste ligtingen met groot verlof huiswaarts keeren. Brielle, 16 Sept. De heer ,T. C. Knoest, leeraar aan het gymnasium alhier, heeft eene klagt wegens boon ingediend bij den officier van justitie der arron- dissements-regtbank alhier, tegen mr. Monnier, regter in genoemde regtUanknaar aanleiding van uitdruk TROONREDE, 's Gravenhage, 19 September. Heden middag 'ten 12 ure werd de zitting der Staten-Generaal door Z. M. den Koning geopend met eene rede waarin Z. M. betuigde hoogelijk te waar deren de vaderlandsliefdewelke het Nederlandsche volk gedurende de ernstige omstandigheden der laatste maanden tot handhaving van 's lands zelfstandigheid heeft aan den dag gelegd. Z. M. brengt hulde aan de land- en zeemagt, schut terijen, vrijwillige corpsen en het Roode Kruis. De vriendschappelijke betrekkingen met andere mogendheden zijn niet verstoord geworden. Het is het bepaalde voornemen des Konings om in de onzijdigheid te volharden. De vier oudste der opgeroepen ligtingen zullen huiswaarts keeren. De algemeene toestand des lands geeft reden tot dankbaarheid. De toestand van 's lande geldmiddelen is niet ongunstig. Ook in de toestand onzer overzeesche bezittingen is veel gunstigs. Meekrap-Berigt.. Mijne onderzoekingen der monsters MEEKRAP Onberoofde en 2/, 1869van den laatsten Marktdag geven het volgende resultaat, als: uit Sirjansland, 1 v. onb. 1869 CS. II5 Haamstede 3 2 !/i onb. MS. 13 Dreisch.gr 4 WP. 12 Sirjansland 3 JB. 13 3 s> LL. 105 2 JBB. 14 3 1 onb. j PG. 15 Burgsluis 1 WOB. 9 1 MLM. 185 Oud- Vossemeer 1 ARB. 21 4 JGL. 105 en de eerste monsters van teelt 1870: uit Sirjansland 2 v. onb. 1870 A. ll5 7o Dreischor 2 WP. 75 Amsterdam8 September 1870. M. E. BOUR. Wekladig-heid. Onder hartelijke dankbetuiging geven DIAKENEN der HERVORMDE GEMEENTE te Zie rikzee bij deze kennis dat door hen in de voormiddag godsdienstoefening in de Kleine Kerk, op Zondag 18 dezer, voor hunne Armen onder anderen is gecollecteerd een Muntbillet groot tier» j^ulden. Zierikzee, 19 September 187C. Diakenen voornoemd .J. M. ISEBREE MOENS, Voorzitter. J. BETHE, Secretaris Heden overleed mijne geliefde moeder COR NELIA BEUKELAAR Weduwe L. Kooiman in den ouderdom van 74 jaren en 5 maanden. Groot is mijne droefheid, daar ik, beroofd van mijn gezichts-vermogen, aan haar veel verlies eenzaam en verlaten haar nastarendey Zierikzee, 17 September 18£Q. .1. KOOIMAN, Mede uit naam mijner Mevrouw de Weduwe van I.TSSELSTEIJN Goemans, benevens bare wederzijdsche betrek kingen betuigen hunnen hartelyken dank voor de vele bewijzen van deelneming, ontvangen bij de ziekte en het overlijden van den WelEdelGeb. Heer HENDRIK ALBERT van IJSSELSTEIJN, lid der Prov, Staten van Zeeland.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1