Hf." IHI. MM VAN LIJNDEN, Directe Stoomvaart naar New-York. It WA VAN MIDDELBURG OP ZIEIUKZEE. 4 EVANGELISATIE, B. G. van der Have 1 B. G. van der Have B. G. VAN DER HAVE. B. G. VAN DER HAVE Liberale Medekiezer,s in Schouwen en Duiveland! B. G. VAN DER HAVE. M* I. M. \mm MOENS, Ft Mr. J. M. Isebree Moens Mi*. J. M. Isebree Moens t\ Mr, J. M. Isebree Moens, Mr. J. M. Isebree Moens. L. J. van Vessem, C. L. Gast te Noordwelle iU STRAAT KEIJEN, Rebut van Klinke Eene partij Sclieeps-afbraak, WEILAND, m WIND-KORENMOLEN, INVENTARIS De verbeterde Peru-Guano, Z A A I-G R A NE N. Gerechtelijke Sclmldinvorde. ing Administratie, Ver w e r ij en D r u k k e r ij II. A. BOASSON THÊATRE DES VARIÉTÉS Directie Victor Driessens. OOM BANKMAN, de zonderlinge menschenhater DE SPAARPOT DE NASLEEP V AN EEN EERSTE lil WEU,11 E(.BTF. EUSdE EN AMEMKMN11 KA Al MACH IN EN. GROOTE PBldSfBBHlDliBIli1. Prijs van af lieden. 'Xi Vorige Prijzen. 4^ Voor Kajuit-, Tusschendekspassagiers en Goederen, naar NEW-YOBK direct te vertrekken, iAltIA®® !-■ tl» Neemt Goederen in Door vracht naar BOSTON, BALTIMORE en PHILADELPHIA. besloten bal plaats, zoo lang tot dat do dames van ver moeidheid niet meer kunnen blijven staan. Een boeren-knechfe onder Kloetinge heeft nu een vrijster gevonden die altijd lacht, en zal nu spoedig vader wor den. Garibaldi is op weg naar Parijs met 15000 Italiaansche vrijwilligers die den naam zullen voeren van Alpen-jagers en nooit misschieten. Ook te Havre is een regiment Amerikaansche vrijwilligers aan gekomen. De Pruissen zijn dan ook nog niet in Parijs. Napoleon komt er beter af als zijn oom. Die werd naar Sint-Helena gebannen, en hij bewoond een heer- ljjlc verblijf en heeft een goed gezelschap. Hij heeft zelfs Pruissische zoowel als Fransche bedienden 130 in getal. Zelfs de koningin van Pruissen heeft hem eenige koks gezonden. Welk een onderscheid tusschen de ongelnkkige krijgsgevangenen die worden opgesloten in vuile hok ken en vergaan van gebrek. Te Berlijn woont eene vrouw wier echtgenoot in dezen oorlog gesneuveld is. Dit is de derde maal dat zij door den oorlog weduwe wordt. Haar eerste man sneuvejde in 1864 voor Dup- pel, en haar tweede bjj Sadowa. SPOORBOOTDIENST Corresponderende op den Staatsspoorweg-, SEPTEMBER 1870. Van MIDDELBURG Zaturd. 17 's nam. 3,— u. Zondag 18'sinorg. 7,— Maand. 19 7, 19 's nam. 1,— »V. Dingsd. 20'smor. 10,30 Woensd.21 6,»V. 21 's nam. 1,30 Dond. 22 'smor. 10,30 Vrijdag 23 6,— »V. 23 's nam. 2,30 Van ZIERIKZEE: Zaturd. 17 'smorg. 6,u. 17 's nam. 6, Zondag 18 3, Maand. 19'smor. 11,»V. Dingsd. 20 7, 20's nam. 2,»V. Woensd.21'smor. 10,15 Dond. Vrijdag 22 7,— 22 's nam. 2,30 »V. 23 'smor. 10,30 Pvijxen der Boter en Eueren. Zierikzee 15 September 1870. Boter laagste koers ƒ0,65 en hoogste koers ƒ0,75 per 5 hectogrammen. Kip-Eijeren laagste koers ƒ0,75 en hoogste koers ƒ0,85 per 25 stuks. Ondertrouwd JAN DALEBOUT, Dz. Noordgouwe, 12 September 1870. GEERTJE FOKKER. Bevallen van een' ZoonC. J. le CLERCQ— Brandt. Zierikzee, 16 September 1870. Algemeene kennisgeving. 1 Heden overleed, na een zeer kortstondig lijden, in den ouderdom van bijna 73 jaren, onze zeer geliefde moeder JOHANNA CORNELIA MONTÉ, weduwe van Paulus Langoümois de Does. Zierikzbe, W. A. LANGOÜMOIS DE DOES. 12 September 1870. J. LANGOÜMOIS DE DOES. Algemeene kennisgeving. Heden overleedtot diepe droefheid van mij en mijne kinderen na een langdurig lijden in den ouderdom van 70 jaren mijn hartelijk geliefde Echt genoot FRANCINA ADRIAN A SCHOONAKKER. Wat ik bij het klimmen mijner jaren en in mijnen ougelukkigen toestand aan haar verlies, zal ieder kun nen beseften. Zierikzee, -P. SIMMERS 15 September 1870. op ZONDAG 18 SEPTEMBER, in de zaal „Toevlucht" des morgens te tien en des avonds te zes ure; voor ganger de Heer JOHNEvangelist. De ondergeteekende geeft aan zijne mede- kiezers to kennendat hij bij de aanstaande verkiezing op 20 dezer, als lid der Staten van Zeeland niet in aanmerking wenscht te komen, en verzoekt alzoo geene stemmen op hem uit te brengen. Zierikzee 15 Sept. 1870. R, KOOLE. Verkiezing- van een Li<l dei* 3?ro- yinciale Staten -van Zeeland. De AFDEELING ZIERIKZEE der Algemeene Kiesvereeniging in Nederland, heeft de eer bij dezen aan de Kiezers voor de Provinciale Staten in het Kies district Zierikzee te berigtendat zij heeft gesteld tot haren candidaat als Lid der Provinciale Staten voor de verkiezing van 20 September 1870, den Heer Lid der Arrondissements-Regtbank te Zierikzee en oud-districts Schoolopziener, die de candidatuur heeft aanvaard. Deze aanbeveling steunt op de volle overtuiging dat deze candidaat de meeste geschiktheid en alle ver- eischten bezit die voor het Lidmaatschap der Provin ciale Staten worden gevorderd. Zierikzee; 5 September 1870. Het Bestuur der Afdeeling, Mr. P. PAULUS. Jhr. W. M. JI. de JONGE. Mr. J. G. H. B. KETJEN. MEDEKIEZERS Laten wij toch wederom geen advocaat naar de Pro vinciale Staten afvaardigen, maar vestigen wij veeleer onze keuze op een Landbouwer, die de behoeften en wenschen van dien stand bij ervaring kent en ook in staat is die te verdedigen. Brengt daartoe met ons op 20 September a. s. uwe stemmen uit op den heer als zijnde volkomen in staatom die taak op zich te nemen. Vele kiezers. KIEZERS! Worden er aan U candidaten aanbevolen op grond hunner liberale beginselen, met het volste regt kunnen wij ook dit 'getuigen van onzen candidaat, de heer te Ouwelkerk. Brengen wij dan op Dingsda'? a. s. onze stemmen eenparig op hem uit. j% Eenige kiezers. Bjj de aanstaande verkiezing van een Lid der Provinciale Staten is door vele Kiezers in verschillende gemeenten van dit district besloten hunne stem uit te brengen op den heer Zij noodigen hunne medekiezers uit met hen hunne stemmen op genoemden heer uit te brengen daar ook zij meenen, dat het billijk en tevens nuttig en noodig isdat in de Provinciale Staten de Landbouwende stand en de belangen van Duivel and moeten vertegenwoordigd worden door een landbouwer, in Duiveland woonachtigzooals die van Schouwen dat zijn door den heer J. HOOGENBOOM Bz; en dat de heer B. G. van der HAVE al de daartoe vereischte kunde en kennis bezitbenevens eene vol- komene onafhankelijkheid en die vrijmoedigheid, welke noodig is om zich in de Staten te doen hooren en handhaven. Medekiezersbrengen wij dan op den 20 September a. s. eenparig onze stemmen uit op den heer te Ouwerkerk. Ziet goed toe hoe er in Zierikzee en ook op ons Kie zers van het platteland gewerkt wordt. Het is als of de Stad alleen hare belangen heeft en wij er geene te vertegenwoordigen hebben in de Provinciale Staten. Vereenigen wij ons daarom op dezer, bij de Stembus en laat ons de stemmen niet verbrokkelen maar eenparig uitbrengen op den Heer EL G. VAN DER HAVE, te OuwerTcerk een flink en warm liberaal, die zal en durft spreken in de Staten, en al de belangen van het District en dus ook de bijzonderevan Zierikzee bij uitnemendheid zal ondersteunenen dit doen zal zonder aanziens des persoonsgetrouw aan den eed en met een helder verstand en degelijke kennis en met een sterk gevoel van billijkheid en regtwaarin wjj Kiezers een krach tige waarborg vinden voor onze belangen. I k Kiezen wij daarom als één man: Tot lid der Provinciale Staten van Zeeland wordt aanbevolen Procureu r. KIEZERS IN SCHOUWEN Onder de massa Kandidaten voor een lid der Pro vinciale Staten komt ons ongetwijfeld als de meest aanbevelenswaardige voor te Zierikzee welke wij dan ook bij vernieuwing aan onze medekiezers in Schouioen aanbevelen. EENIGE KIEZERS uit Duiveland bevelen uit volle overtuiging en met aandrang bij de verkiezing van Dingsdag 20 dezer tot Lid der Provinciale Staten aan te Zierikzee. Advocaat te Zierikzee. Wanneer wij nagaan deu ijver en de energie waar van de heer MOENS in al zijne betrekkingen welke hij in de maatschappij bekleedt, vervuld is, en voortdurend de doorslaandste bewijzen geeft, dan voor zeker hebben wij een vaste waarborg dat hij ook onze belangen als lid dor Provinciale Staten van Zeeland met dezelfde exactitude en naauwgezetheid zal voorstaan en behartigen. Zijne bekendheid met onze behoeften is daarenboven eene sterke aanbeveling; wij handelemdus slechts in ons eigen belang door te kiezen I Ai Kiezers in Schouwen en Duiveland! Weldra zullen wij weder een pligt te vervullen hebben. De stembus zal ons oproepen om de plaats aan te vullenin de Staten van Zeeland, van den helaas! te vroeg overleden Heer H. A. van IJSSELSTEIJN; een man die met geen theoretische ideën dweepte,- maar wiens practischen blik zoo daadwerkelijk ingreep in de belangen van Schouwen en Duiveland. Die plaats op waardige wijze aan te vullen, kan het eenige doel der verkiezing zijn. Het is daarom dat wij met bescheidenheid aanbevelen den Heer Landbouwer enz. te Bruinisse, die naai- onze meening, alle de vereischten in zich vereenigd, van een nuttig Lid der Provinciale Staten te zullen zjjn. Onnoodig achten wij het die canditatuur toe te lichtenwant ieder kiezer weet welke belangen door den Heer L. J. van VESSEM zullen vertegenwoor digd worden, en die ons allen, naauw ter harte gaan: do belangen van LcmdbouwHandelen Industrie! Eenige kiezers. Als lid der Provincjale Staten van Zeeland wordt bijzonder aanbevolen cle heer Heemraad van den polder Schouwen c. a. Eenige Ingelanden van Schouwen, De Notaris J. van der BENT zal, op Dingsdag den 20 September 1870, des voor middags ten 10 urelangs den provincialen straatweg tusschen Zierikzee en Zijpe aanvangende bij do Mee- stoof „de Wereld," onder Zierikzee, publiek verkoopen 16,700 stuks witte en lblaanwo 800KANTSTEENEN en 166,375 M.3 of kubiek, ellen De Notaris J. J. ERMERINS zal, ten ver zoeke van ADR. ANKER, Wz. op Donderdag den 29 September 1870, 's middags ten 12 ure, aan de Sleepkaai te Zierikzeepubliek presenteren te verkoopen bestaande ineiken planken en platen van 20 tot 50 voet lengte, en van 21/2 tot 5 duim dikte, alsmede palen en balken, van 10 tot 30 voet lengte en zwaar van 8 tot 12 duim. fvS UIT DE HAND TE PACHTEN: voor veertien jaren Lij inschrijviiig-, 1 Heet. 07 Ai-es 10 Cent. gelegen onder Ouwerkerkaan den Zuidelijkthans verpacht bij JOH. VERJAALtot 11 November 1870, kadaster sectie O No. 280. De billetten van inschrijving in te dienen op 29 Sept. 1870, 'snamiddags voor 2 uur, ten kantore vq^den Notaris J. M. BOUVIN, te Zierikzee. fl Uit cle IiamI te lioop pgW EENE GOEDE EN WELBEKLANTE «Wek® staande op het platteland in het eiland Schou wenAdres met franco brieven, ouder letten K, bij de Uitgevers dezes. J) Q XJit de liancl te Icoop DEN GEIIEELEN OF GEDEELTELIJKEN eeuer BROOD- en BESCHUITBAK KERIJ, met extra schoonen BUIL, lang S1/» meter. Te bevragen met franco brieven onder letter B, bij de Uitgevers dezes. H j O per SO Kilo, fr. Zierikzee, is wederom verkrijgbaar bij den ondergeteekenden en voorts bij de Heeren J. van der HAVE, Az., te Sir- Jansland en M. RINGELBERG, te Kerkwerve. De Hoofd-Agent voor Zeeland en Zuid-Holland, Goes 4 4 VAN DEN B°SCH. September 1870. «0\z' Echte Engelsche ESSEN- of DIKKOP-TARWE DIKKOP-TARWE uit den WUhelminapolderHallets roode PEDIGREE, voorts Rivetts BAARD-TARWE (voor zandgrond), puike Zeeuwsche TARWE, ROGGE en WINTERGERST. POEDER tegen smet in Tarwe ƒ1»— per pakje voor 220 kop (duB 45 Cents per mud). j Goes, September 1870. E. van den BOSCH. ALGEMEENE i DOOR GEHEEL NEDERLAND GEVESTIGD TE AMSTERDAM. Kantoor Sint-Luciensteeg' E 363 (over het Burgerweeshuis.) Inspecteur den Heer Z. H. L. de ZWAAN te Utrecht. Hooftl-Ag-ent den Heer C. J. WILTENBURg Ag-ent voor Zierikzee deu Heer WOUTER ABEL-S te Zierikzee, bij*wien statuten en informatien grew zijn te bekomen. Amsterdam De Directeur 5 September 1870. f FRED. W. KEMMAN, Jf berigt zijne begunstigers dat hij zich zal aanmelden tot het aannemen van Goederen voor zijne Verwerij. Hij heeft een fraaije collectie effen en g-edrukte Patronen voor Zijden en Wollen Stoffen, Ledikant- en MeubelgordyHeiy/orfe als nieuw geverwd. 7 van BOAS JUDELS. Zaturdag- AT September 1870. TOT FINALE SLUITING. Groote buitengewone en laatste Vertooning: of Nieuw tooneelspel in 3 bedrijven voorafgegaan door Blijspel met zang in ée'n bedrijf. Kluchtspel in één bedrijf. Door de groote dezer Voorstelling begin te 7"/ ure juist. TERSTOND of met NOVEMBER a. s. een aankomende BROODBAKKERS KNECHT benoodigd, bij A. COUMOU, Zierik TERSTOND of met OCTOBER a. s. Een ongehuwde ARBEIDERS-KNECHT benoodigd, bij B. JONKER onder Ouwerkerk. $£2*?» Met NOVEMBER, benoodigd eene BTJRGER-DÏENSTMEÏD, die goed ken koken en met de wasch omgaan. Adres bij den boek handelaar S. OCHTMAN, Jz. S3- Wordt gevraagd tegen p°. NOV E M~B ER a. s, op Overfiakkee eene KEUKENMEID, tevens eenig huiswerk verrigtende, van de P. G-. Informatien te bekomen bij de Uitgevers dezes. TERSTOND een aankomend MEISJE dat eenig Huiswerk kan verrigteu benoodigdte bevra gen bij de Uitgevers dezes. Hah^Machinekettingsteek Clemens Maller, idem Taylors Patentmet dub. stiksteek - Kleermakers-Machine, Gro- 15,-. 36,-. ÖO,-. ver Baker - 125,-. Hand-Machine, kettingsteek Clemens Maller, idem Taylors Patent, met dub. stiksteek - Kleermakers-Machine Gro- ÏO,- S4,- 4-8,- ver «Sc Baker - ÏOO,-. PRIJZEN BEREKEND A CONTANT. Door de aanmerkelijke groote prijsvermindering en de algemeene bekendheid der deugdelijkheid mijner MACHINEN houd ik mij overtuigd dat bijna iedere familie zich zal haasten zich een dergelijke MACHINE aan te schaffen. Onderrigt gratis. Sjaar g-narantie. .1. DE GRAAF Cz. Poststraat, wijk C, No. 103. out <T OCTOBER HET AMERIKAANSCHE STOOMSCHEP 1850 Register Ton. Nadere informatien geven de Agenten (RUYS Co. WAMBERSIE ZOON. TJitg-evers: IDE I.OO/M WAAtE. Gedrukt bij de firma: DE LOOZE COMP. Bol a. i vaia 21 voif" lal seI dea doei ter I verl van I van| Ziei Ziei het, die 1 didJ tl konl doel theJ tiscl naai steoT het doo

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2