MERIRZEESCHE NIEUWSBODE. No. 2825. 27s,e Jaarg. Zaturdag 17 September 1870. Zoon Besturen en Administratien. Bekendmaking. Oproeping Verlofgangers. Nieuwstijdingen. TELEGRAMMEN. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee, brengen ter kennis van belanghebbenden: dat Heeren Commissarissen over de Armenschool in deze gemeenteeene zitting zullen houden in de Regentenkamer van het Hervormd Diaconie-Armenge- sticht, op Maandag den 19 dezer maand, des avonds te 71/2 uur, tot het ontvangen en beoordeelen der aanzoeken om plaatsing van kinderen op die school en worden ouders of voogden, die hunne kinderen daar wenschen geplaatst te zien, opgeroepen om zich daartoe aan te melden aangezien tusschentijds geene kinderen op de school kunnen worden toegelaten. Zierikzee, den 9 September 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter ken nis van de Verlofgangers JOHANNES van VESSEM ingelijfd bij het Regement Veld-Artillerie en ANTHONTJ STEIJNingelijfd bjj het 1ste Regement Hussaren behoorende tot de ligting van 1870; dat zij op Maandag den 3 October e. k. des namid dags ten 6 urein de Abdij te Middelburg voor het Gebouw van het Gewestelijk Bestuur behooren tegen woordig te zijn om in werkelijke dienst te worden gesteld ten einde gekleed en geoefend te wordenter wijl zij worden gewezen op het bepaalde bij art. 60, 2de gedeelte van Z. M. besluit van 8 Mei 1862, (No. 46) houdende, dat zij, die niet op den bestemden tijd on der de wapenen zijn gekomen of niet voortdurend aan de oefening hebben deelgenomen of achterlijk zijn ge bleven in het aanleeren van den wapenhandel, zooveel langer onder de wapenen worden gehouden als de kommandant van het korps noodig acht, mits de tijd van één jaar niet worde overschreden en voorts op art. 145 der Militiewet houdende dat de verlofganger der Militie die niet voldoet aan eene oproeping voor de werkelijke dienst als deserteur wordt behandeld. Zierikzee, den 16 September 1870. De Burgemeester B. C. CAU. Verkiezing voor Provinciale Staten. Op aanstaanden Dingsdag, 20 dezer, is het district Zierikzee geroepen een nieuw Lid te kiezen ter ver vanging van wijlen den Heer H. A. van IJsselsteijn en deze gedachtig, hopen wij dat die keuze zijner waardig zal zijn. Bij vroegere verkiezingen hebben wij getracht de Kiezers voor te lichten door het gevoelen der meerder heid te openbaren, en somtijds waren wij zelfs hierdoor in de gelegenheid de meerderheid volgende daarop eene aanbeveling te gronden. Nadat thans eeu aantal kandidaten genoemd en ge steld zijn, hebben deze zich, óf teruggetrokken, of hunne kandidatuur is niet ondersteund, en de libérale partij schijnt hare stem naar mate der belangen die men wenscht vertegenwoordigd te zien, te zullen ver- deelen tusscken de Heeren J. ISEBREE MOENS, R. KOOLE, en B. G. van deb HAVE, te Ouwerkerk. en daar de meerderheid tot hiertoe niet gebleken is, mogen wij door eene bepaalde keuze te openbaren de stemming thans niet vooruitloopen ook omdat wij even als de Kiezers, voor deze allen sympathie gevoelen. Het beginsel van ons blad getrouw blijvende kunnen wij evenwel niet nalaten de Kiezers uit te noodigen om in elk geval een erkend liberaal af te vaardigen, want zij mogen niet vergeten dat de Leden der Pro vinciale Staten door de wet zijn aangewezen onze Volksvertegenwoordigers voor de Eerste Kamer der S,taten-Generaal te verkiezen. te Zierikzee. Londen, 14 Sept. Na gisteren namiddag een bijeen komst met Thiers te hebben gehad, hield lord Granville eene conferentie met den Noordduitschen gezant, graaf Bernstorff, en Gladstone. Men verneemt dat Thiers tot Zaturdag zal blij ven. De meeningen van de bladen over de houding der En- gelsche regering ten opzigte der missie van den heer Thiers, zijn zeer verdeeld. De Times verzekert dat de zending van den heer Thiers ten doel heeft de onzijdige mogendheden er toe te leiden pogin gen te doen om het Duitsche leger tot de grenzen terug te laten trekken. Parijs», 13 Sept. De Pruissen naderen deze stad en zijn reeds in het gezigt der fortefi. De keizerlijke garde en de ruiterij zijn hen tegemoet gegaan. Het legercorps van generaal Yinoy blijft gekampeerd nabij de forten, teneinde zich daarheen te begeven, waar het blijken zal dat zulks noodig zal wezen. Gisteren heeft men de prachtige bosschen van St.-Cloud aan de vlam men overgeleverd. Men heeft dit ook beproefd met het bosch van Yincennes, doch dit gelukte niet volkomen, daar het gewas nog te groen stond. Langs alle zijden zijn de bruggen en tunnels vernietigd; het is een al- gemeene verwoesting. De wegen rondom Parijs zijn in slechten staat gebvagt, teneinde de Pruissen het mar cheren te bemoeijelijken. Parijss, 14 Sept. De gezanten van den Paus, Engeland, Spanje, Oostenrijk en Nederland hebben in zeer hartelijke bewoordingen den heer Favre schriftelijk kennis gegevendat zjj tot nader order in de hoofdstad zullen blijven. De heer Tachery is met eene buitenge wone zending naar Brussel vertrokken. Volgens berigt van den bevelhebber van Straatsburg dd. 9 dezer wordt de toestand aldaar ongunstiger. „Zonder ophouden zegt hij „wordt het bombardement door middel van buitengewoon zwaar geschut voortgezet. Ik zal de vesting zoolang mogelijk verdedigen. Heden ochtend is een sterke uitval gedaan die veel opofferingen heeft gekostmaar zonder resultaten is gebleven. De Rappel deelt mededat binnen weinige dagen Parjjs niet langer door gas verlicht zal worden. De rege ring heeft aan de gasfabrieken gelast de hoofdkraan af te sluitenen het gas te laten ontsnappenten einde te verhinderendat bij het bombardement van de stadeen houwitser de gazometers zou doen ontploffen. Vóór eenige dagen werd generaal von Steinmetz verwittigddat den volgenden morgen een persoon uit Metz naar Parijs zou vertrekken met brieven van maar schalk Bazaine. Deze brieven zouden bezorgd worden door twee personen, welke gekleed zouden zijn als Franciscaner-monnikenen die schijnbaar het slagveld doorliepen om de gekwetsten behulpzaam te zijn. Strenge maatregelen werden genomen om die gewig- tige vangst niet te laten ontsnappen. De schildwachten ontvingen hevel om alle personen, welke dat costuum droegenaan te houden en onmiddeljjk de officieren te waarschuwen. Daarenboven werd een escadron uhlanen aangewezen om den omtrek te doorkruisen. Vierman van dit escadron ontmoetten nabjj het dorp Bois-le-Sauley een broeder Franciscaan, welke de huizen bezocht, waarin de gekwetsten zich bevonden. Deze man werd gevangen genomen en bjj den kapitein gebragt. Hoewel hij zich hierover beklaagde, werd hij weldra in het ver hoor genomen en na een langdurig onderhoud bekende hij eindelijk dat in zijne schoenzolen drie brieven verborgen waren, namelijk aan de generaals Palikao en Trochu en aan den maarschalk Mac Mahon. Uit deze briefwisseling bleek dat indien Bazaine niet binnen acht dagen op eene of andere wjjze hulp ontving, hij eene hopelooze poging zou moeten doen om door de Pruissen heen te slaan. De troepen lijden aan alles gebrek, voegde hij er bij, en wij hebben slechts weinig proviand meer. Volgens het plan dat Bazaine in zijn schrijven aan Mac-Mahon mededeelt, blijkt dat hij nog weinig wist van hetgeen in den laatsten tijd gebeurd isdaar hjj den maarschalk aanraadt te Chalons t§ blijven tot dat hij versterking uit Parijs ontvangen heeft, om dan te trachten hem ter hulp te komen. Volgens een telegram nit Flensburg, voorkomende in de Weener Presse, zou de Fransche vloot per telegraaf bevel heb ben ontvangen, om naar Frankrijk terug te keeren, daar men de bemanning tot verdediging der vestingen gebruiken wil. Mac-Mahon zegt men wel vero van overleden te zijn wordt door zijne gemalin in het kasteel van den raaire te Poure-aux-Bois, op 17 kilometers van BouilloD, verpleegd. Verscheidene zijner adjudanten en ordonnance- officieren bevinden zich bij hem. Het dagblad van Namen meldt: Maarschalk Mac- Mahon is den 1 Sept. 's morgens ten 7 uur gewond bij den aanvang van den slag, dien hij niet meer bestuurd heeft en die zoo noodlottig voor de Fransche wapenen geworden is. Zoodra de toestand zijner gezondheid het veroorlooft, zal de maarschalk de authenthieke stukken openbaar maken, die bewijzen, dat hij niet verantwoor delijk is voor den geduchten ramp bij Sédan. Zijn be doeling is geweest om op Paqjs terug te trekken. De marsch naar Sédan geschiedde op bevel van Palikao en van het comité van defensie. Een officier van den staf van generaal Wimpffen schrijft omtrent de overgave van Sédan nog de volgende onbekende bijzonderheden aan de Patrie: „Na den terugtogt van Beaumont zou men te Sédan slechts halt houden, om levensmiddelen en krijgsbehoef ten te nemen en er de zieken en gekwetsten achter te laten. Dan zou meu in zuidelijke rigcing terugtrekken. Tusschen twaalf en een ure vertrekkende, had men nog vier a vijf uren op de Pruissen voor, die aanrukten om ons den weg te versperren, waarin zij in den avond van den 31sten slaagden met een korps van 80,000 man. «Den lsten September vielen de Pruissen, na die be weging volbragt te hebben, onze regterflank aan, ten einde ons terug te werpen op de versche troepen welke wachtten tot wij van de hoogten afdaalden om zich geheel te ontvouwen. »Een oogenblik vleide zich generaal Winpffen met eene overwinning, daar hij nog niet wist, dat hij meer dan 25,000 man tegenover zich had.. Des avonds wilde hij zich een doortogt banen om zich hetzij op het Bel gische grondgebied in veiligheid te stellen, of naar Ca- rignan op te rukken. Daarin zou hij ongetwijfeld geslaagd zijn, daar de vijand door den strijd half gedesorganiseerd, zijne posities op het veld behouden had. Maar de keizer, die feitelijk nog altijd het bevel voerde, belette het hem en verlamde zijn laatste pogingen, en riep de Pruissen, door de parlementaire vlag te doen hijschen on een brief te schrijven aan den koning. «Generaal Wimpffen had toen eene heftige woordenwis seling met den keizer en diens omgeving, en zond, te huis komende, zijn ontslag in. „De keizer wilde het ontslag niet aannemen en schreef hem den volgenden brief: «Generaal! «Gij kunt uw ontslag niet vragen, nu men het leger nog behouden kan door eene eervolle kapitulatie. Ik neem het niet aan. Gij hebt den geheelen dag uw plïgt gedaan, doe dien nog. Het is eene dienst die gij aan het vaderland bewijst. De koning van Pruissen heeft de wa penschorsing aangenomen en ik wacht zijne voorstellen. Geloof mij vriendschappelijk Napoleon.'1 „De generaal, overtuigd, dat er nu geen ander mid del meer bestond om het leger te redden, gaf zich over en offerde zich alzoo op. Van den toestand in Straatsburg hangt een par ticuliere brief van eene Straatsburgsche dame in de Neue Stettiner Ztg. een trenrig tafereel op Dat wij," heet het daarin, „de meest Duitsche stad in den geheelen Elzas, zulk eene behandeling moesten onder gaan, dat wij vreedzame burgers, on gewaarschuwd ge bombardeerd zijn geworden en door wien Bloedige tranen moeten wij weenen die ons tot het meest be schaafde deel der burgerij rekenen, zoo wij in de toe komst zien. De vreeselijke materieele ellende rondom ons zal na lange jaren uitslijtenmaar met weemoed zeggen wijFinis Poloniae, uit is het met Straatsburg! Niets kan onze stad haar ouden litterarischen glans teruggeven niets bindt haar meer aan haar heerlijk verleden. Onze schoone, kostbare bibliotheek, die jaar in jaar uit zoovele Duitsche geleerden in onze muren bragt, die in de twee laatste eeuwen het schitterendste verbindingspunt was tusschen ons en Duitschland is verbrand. Geen boek werd gered, en dat verlies heb ben wijwat ons protestanten het meeste smartaan Duitschers te danken. „Onze kerken en scholen zijn bijna allen verbrand. Geheele straten en wijken liggen in puin; onze gewon den worden meest in kelders verzorgd daar zelfs het burgerlijk hospitaal niet verschoond bleef; onze Münster, een gedenkteeken van Duitsche kunst is half ingestort. En tot den 3den Sept. toen ik do stad verliet, wist nog geen enkele burger waarom dit alles geschied. Geen enkele tijding dringt tot ons door. Men vermoedt dat de Duitschers bjj Metz zjjn geslagen en nu volstrekt Straatsburg willen veroveren opdat de oorlog niet naar Duitschland zou worden verlegd, en dat Kiel en Dant- zig door de Franschen zjjn platgeschoten. Onze eenige troost was dat een onpolitieke weerwraak werd uitge oefend, en nu ik buiten de stad kom is dit niet waar. Ik hoor hier wel van Kehl spreken, maar ik weet uit ondervinding dat het kogels regende in onze stad voor dat Kehl het eerste schot ontving. Wij billijken deze wraak nietmaar uit Kehl was het gemakkelijk te ontvlugtenen wij 80,000 inwoners die ons op Duit sche trouw hadden verlaten wij gaan te niet en de militaire magt die onze stad beheerscht en waarschijn lijk inziet dat alles verloren is, heeft er een duivelsch genoegen in te zien hoe wij door de Duitschers worden ten gronde gerigt. „Om u de vreeselijkkeid van onzen toestand te schil deren veroorloof mij u nog mee te deelen welk ant woord ik van den Franschen generaal kreeg toen ik om een parlementair vroeg voor de dames die ik naar den heer von Werde wilde voeren, wat mij geweigerd werd. Hij zeide mij„ik kan onmogelijk de stad overgeven zelf zoo zij een aschhoop is. Op ons sol daten schiet men nietmen schiet op de burgers ik heb geen bres in de wal." Brussel14 Sept. Ten gevolge van het vernielen der brug te Criel kan het verkeer tusschen deze stad en Parijs slechts geschieden over Arras en Amiens. Te Parijs worden de straten opgebroken, om van do keijen barricades op te werpen; in de bosschen nabij de stad kapt men hout om takkenbosschen te vervaardigentot de verdediging der barricades benoodigd. In Belgie is reeds met het oog op de berigten over de uitbreiding der veepest in Duitschland de invoer van vee, versch vleesch en versche huiden over de oos telijke grens verboden. Rotterdam, 14 Sept. Blijkens nadere mededee- ling omtrent den in het vorig No. gemelden diefstal ten nadeele van de firma Hudig en Pieters alhier, is de inbraak niet gepleegd in het kantoor aan de Boompjes, maar in het bureau aan boord van den ligter. Allen lof verdient de wakkere commissaris van policie te Zierikzee, de heer Broersma, voor zijne activiteit in deze zaak aan den dag gelegd. Slechts vier uren na afzending van het verzoek om aanhouding, ontving men van genoemden heer alhier de telegram dat hij de dader gearresteerd en de gestolen som in beslag genomen had. MicRlelltmrg', 14 Sept. Het prov. geregtshof in Zeeland heeft jl. Maandag het volgende arrest in hooger 'beroep uitgesproken. Pieter van der Linde, oud 25 jaren, arbeider, wonende te Ellemeet, is bij vonnis der arrondissements-regtbank te Zierikzee, dd. 17 Junij 1870, schuldig verklaard aan het door iemand begaan eener openbare schennis van de eerbaarheid, en te dier zake veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf, in eenzame opsluiting te ondergaanen in de kosten der procedure. Op het door den veroordeelde ingesteld hooger beroep, heeft het hof bovengemeld vonnis bevestigd, met ver oordeeling van den appellant in de kosten op het hooger beroep gevallen. Brninisse, 12 Sept. Ook in deze^gemeente con stitueerde zich eene commissie voor het »Roode Kruis," bestaande uit de heeren M. C. Voorbeijtel, M. Elen'oaas, A. Koene, M. Zoeter en H. Hage, welke eerstgenoemde tot haren voorzitter benoemde. Do commissie, doordrongen van de schoone en edele bedoeling der vereeniging het «Roode Kruis," dat een spoedige hulp de ware is, deed heden eene schaalcollecte aan de huizen der ingezetenen nadat op Zondag jl. door de verschillende kerkgenootschappen in deze ge meente een ernstig woord van aanbeveling was gesproken. De commissie mogt dan ook hare bemoeijingen met den besten uitslag bekroond zien, daar zij de aanmerkelijke som van ƒ240,77 collecteerde. •Overal ondervond zij de zoogewenschte medewerking iot het edele doelen mogt zelfs ontwaren hoe het schamele penningske van den mingegoeden met eene gemoedelijke gulheid werd geschonkendie getuigde van de opregte liefdadigheidszin der ingezetenen. Hierbij gevoegd de opbrengstender Hervormde kerkgemeente ad ƒ38,40; der kinderen op de gemeente school ad ƒ23,51; der bijzondere school ad ƒ4,50; der bewaarschool ad ƒ3,30 en eene gift ad ƒ10 der Zang en Nutsvereeniging «door oefening volmaakter," geven een totaal van ƒ320,48. Moge dit offer, op het altaar der menschlievendheid, eene geringe bijdrage zijn, om de smarten van zooveel «lijdenden" te helpen verzachten. Dreisclior, 15 Sept. Eene in deze gemeente gehouden collecte ten voordeele van het Roode Kruis door den predikant in overleg met den heer Burge meester gedaan, heeft de som van ƒ141,32 opgebragt. ZierUkseee16 Sept. Naar wij vernemen zou bij de regering het plan bestaan om ramplacering en nummerverwisseling af te schaffen. In de Lcidsche Courant komt de volgende advertentie voor, oudergeteckend door den heer P. van Outeren, burgemeester der gemeente Soeterwuude: „De ondergeteekende, kennis genomen hebbeude van bet berigt in bot Leidschc Dagbl. vau 12 Sept. jl. als zoude ouder de gemeente Soetenvoude dc vee typhus zijn uitgebroken, verklaart dit berigt voor eene grove onwaarheid en ncht bet wenschelijk dat de redactie van dat blad, alvorens met dergelijke sensatie-berigten schrik onder de bewoners van zijne eu van omliggende gemeenten te verspreiden, zich eerst deugdelijk van de waarheid daarvan overtuigc." Te Nunspeet verbaalt men een allerzonderlingst geval. Bij eene rijke familie bad men eenigen tijd eene Duitsche keu kenmeid gehad, 't Was op 't oog een flinke, kloeke deern, die bare „meesteres" wel behaagde. Plotseling was zij met pak. en zak verdwenen, en niemand begreep, waar zij heen, of wat de aanleiding der vlugt kon zijn. Thans verneemt meD uit een brief, dat onze keukenmeid geene vrouw maar een man was geweestdie uit Duitschland was govlugt om niet in dienst te moeten treden; dat hij bij den aanvang van den oorlog voor de annexatie van on9 land bij Pruissen bad gevreesd, en 'tdu9 maar 't best had geoordeeld, zich uit de voetcu te maken. Hij was er ingeslaagd, eerst Rotterdam en vervol gens Londen te bereiken. Op het punt van met zijne spaar penningen naar de Vereenigde Staten te vertrekken, gaf hij zijne goede meesteres eerst van een en ander keuni9. Wij be hoeven wel niet te verzekeren, boe groot aller verbazing was bij 't ontvangen van dezen brief. Nu de eindexamens der Hoogere Burgerscholen in alle provinciën zijn ten einde gebragt, is gebleken, dat de uitslag gunstig mag genoemd worden. Van de 23 scholen zijn 108 leerlingen geëxamineerd, en van deze 92 toegelaten en 16 afgewezen. In het vorige jaar wer den van de 97 caudidateu 19 afgewezen. Hieruit is dan ook het bewjjs af te leiden hoezeer men ten onregte beweert, dat bij deze examens overdreven, eische.n gesteld worden. De correspondent van de E. P. Heraldte Huraans- dorp, levert onder dagteekening van 24 July de volgende bijzonderheden nopeus het vergaan van deNeerlandsvlag „Het Hollandsche schip Neerlands Vlag, van 600 tonne- last, onder bevel van kapitein van der Broek Humfrie, van Macassar op reis naar Amsterdam, met eene lading specerij, koffie en andere Oost-Indische producten, is totaal vergaan langs de kust van Zietzikamma, omtrent vijf en dertig mijlen ten westen van Kaap St. Francis en binnen eenige schreden afstauds van de plek waar de ongelukkige Bosphorus op strand geloopen is. De kapitein en twaalf van de officieren en manschappen zijn verdronken; de eerste stuurman, bootsman en één matroos werden gered. Het vaartuig had eene zeer voor spoedige reis van Macassar tot aan Kaap St. Marie, Madagascar, en had van daar te kampen met eene reeks van zeer zware westeljjke en noordwestelijke stormen, met hooge zeen, tot omtrent veertien dagen geleden, toen men op de hoogte was van Kaap Receiffe. Sedert dieu tijd dreef het schip rond in gezelschap van andere vaartuigen, en in den nacht van Donderdag werd het overvallen door een der allervreeselijkste stormen, ver gezeld van donder, bliksem en zware regens. Het schip werd bijgedraaid onder voorstengzeil, stagzeil en bazaan, en was naar men op dien dagvolgens berekening meende, ongeveer veertig mijlen van het vaste land verwijderd. Ongeveer ten 2 ure, op Vrijdag morgen stootte het vaartuigen in minder dan vijf minuten tijds brak het geheel. Toen het vaartuig stootte, kwam de kapitein, die eenigen tijd lang ongesteld was geweest, op deken verdween het eerst toen het schip aan stukken ging. Er was geen tijd om de booten te water te laten wegens de ontzettende zeeën, die over het schip sloegen en ieder moest zich redden zoo goed hij kon. De eerste en tweede stuurman, de timmerman en vijf matrozen vonden elkander terug, gezamenlijk drijvende op de overblijfselen van het wrak, tot dat een vreeselijke golf ze uiteensloeg en de eerste stuurman zich alleen bevond, en om zijne eigene woorden te gebruiken zich zeiven als verloren beschouwde, toen hij staanplaats voelde en den bootsman nabjj hem zich aan eene rots zag vasthouden. Later op den morgen vonden zij nog een van de be manning op de rotsen, en dezen, de eenige overgeblevenen slaagden er in met groote moeite aan land te komen en de woning te bereiken van een kleurling, Nicolaas Jonas geheeten, van wiens vriendelijkheid en gastvrijheid zij niet in genoegzaam vleiende en dankbare bewoordingen spreken kunnen en wiens gedrag jegens deze ongeluk- kigen, naar de schrijver hoopt, door de autoriteiten niet onbeloond zal worden gelaten. De overlevenden ziju goed verzorgd geworden; en de eerste stuurman is thans de gast van den civielen commissarisden heer J. J. Ie Sueur, die, te zamen met den veldkomet, zich onmid- delijk naar het tooneel van het wrak begaf, en stappen deed om zooveel mogelijk te redden en de belangen dei- assuradeurs te behartigen." Wrak en lading zullen te Humansdorp worden ver kocht. Men schat de lading op een waarde van B 200,000. 's Gravonhag'e, 15 Sept. De Eerste Kamer heeft lieden het wetsontwerp tot afschaffing der doodstraf aangenomen met 20 tegen 8 stemmen. Tweede dépêche De miliciens van alle liglingen, behalve die van 1870, zullen in de volgende week met onbepaald verlof huiswaarts keeren. Gemengde Tbex-ig-ten. Een bierbrouwer uit Metz, die eene dépêche van Ba zaine overbragt, is door de Pruissen gevangen genomen en doodgeschoten. Naar het schijnt hebben de Pruissen ook zin in Algiersalthans er zijn drie Pruis- sische spionnen gearresteerdwaaronder een als pastoor verkleed. De afkondiging van de republiek heeft in de Afrikaausche kolonie aanleiding gegeveu tot ge juich en andere vreugde-feesten. Te Nizza heeft de republiek groote ongeregeldheden veroorzaakt. De gevangenis werd opengebroken en 150 boeven werden in vrijheid gesteld, die het dadelijk op een loopen gin gen zetten, en loopen nog. De kassen van de ontvangers werden schoongemaakt, huizen geplunderd en meubelen verbrand, enz. De koning van Pruissen blijft bij zijn besluit, om den Elzas en Lotharingen voor zich te be houden, zoodat de vrede nog niet geteelcend is. Te Sint-Maartensdijk heeft er des avonds bij een pikdraad

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1