ZIERIKZEESCHE MEIWSRORE. No. 2824. 27sle Jaarg*. Ml land n Donderdag 15 September 1870. TES »LK. Besturen en Administratien. Bekendmaking. Bekend m a k i n g. e. N i e uwstij dingen ii <1m8 14,11 Mt«> ilHt h;| zich belpafl ihliek MPE. k hotter, omstreek» n. 2,-, i'g- 5,30, 6,— 8,30 10,- dd. 12,— 2,-> rg. 5,30, "aak goes. omstreeks m. 2,40 q 4,— 6,— j 7.-, ig. 11>, m. 1,30» '2,40 2,40» ms, wburgtenl Beelden -l 300 de ER. Ide '/3 wre. de RANG rd Tand- taten van 1 DING8- ONDE8- 'erikzee te nd- en ii van thode, bij Kroon." wordt met een o brieven eede. j H T gehuwd persoon ndskerke MEL te De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee maken bekend: dat het IJkkantoor in deze gemeente voortaan voor het publiek zal geopend zijn des Donderdags en VVijclasfi» van elke week, van des voormiddags negen tot des namiddags één uurin plaats van Donderdags, en Zaturdags, zooals vroeger was bepaald. Zierikzee den 31 Augustus 1870. De Burgemeester en Wethouders B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMER1NS. De BURGEMEESTER van Zierikzee verwittigt de belanghebbenden, dat de patentbladen voorliet loopend dienstjaar van deze gemeente, ingevuld gereed liggen, en ter Secretarie zullen worden uitgegeven van Maandag den 12den tot en met Zaturdag den 17den dezer maand, en worden de patentpligtige ingezetenen uitgenoodigd, om in persoon hun patent te komen af halen, zullende aan hen, die hierin nalatig mogten blijven, het patent worden te huis bezorgd door den deurwaarder der directe belastingen, tegen betaling van 10 cent voor elk onafgehaald patentblad, ingevolge de wet. En op dat niemand hiervan onwetend zij, zal deze worden afgekondigd en in de Zierikzeesche Nieuwsbode geplaatst. Zierikzee, den 9 September 1870. B. C. CAU. d, vraagt n eer- is eeuige "Iten; "oüij^ NS- en LAZEN, ZILVER NDEL- Victor Driessens te Zierikzee. Wie onzer eilandbewoners, die niet door omstandig heden daarvan wordt afgetrokken, denkt thans niet aan de Kermis in deze stad, om er eenig genot te sma ken. Spreekt men echter van Kerraisgenot, dan ligt daarin voor het gevoel iets opgesloten dat te gelijk met de genieting voorbij gaat, want zeldzaam toch levert de Kermis in grootere steden iets beters op. Wij wenschen daarom de aandacht te vestigen op een gevoelvol kunstgenot dat onze tegenwoordige kermis zoo bij uitnemendheid aanbiedt en dat onmogelijk ge zegd kan worden niet iets blijvends op te leveren. Zou het daartoe niet voldoende zjjn de woorden te herhalen "Victor Driessens te Zierikzee de gevierde Acteur van dezen tijd? Werd hem reeds gister- en eergisteravond, dooreen overgroot publiek liet blijde „welkom!" daverend toe juicht', het is met de meeste sympathie dat wij met evoel van erkentlijkheid dat „welkom!" herhalen, met dank aan den Heer Driessens voor de wijze waarop lij aan bet algemeen verlangen voldaan heeft, om hem lier weder te zien optreden, want bij de aanschouwing ran het ensemble zal ieder erkennen dat dit met veel ipoffering gepaard ging, en een blik in de zaal is ;enoeg om te begrijpen welke énorme kosten er gemaakt sierden om dat kunstminnend verlangen op deze wijze e bevredigen. Hoe gaarne zouden wij allen die er nog tan verstoken bleveuden aangenamen indruk willen je ven die de zaal reeds teweeg brengt; deze is :eurig en a la renaissance gedrapeerd en langs hare ïooge wanden voorzien met omlijste spiegels van kolos- ale grootte, waartegen tal van vergulde lustres met asbougies geplaatst zijn, zoodat elke lichtstraal dubbel weerkaatstook tegen de vaste coulisses van het tooneel ijn twee even kolossale spiegels aangebragt en vóór spiegels dragen twee prachtig schoone beelden van ergulcl brons elk een heerlijke lichtkroon van meer an vijftig gaspitten, die met de overige honderden aslichten een schitterend geheel vormen zonder dat dit licht den toeschouwer voor den blik op het ooneel hinderlijk kan zijn. Ziedaar de zaal, en hoe kunnen wij nu naar waarde et streelende genot schetsen dat de heer Driessens ingeven met een rijk begaafd gezelschap door zijn ilent ons verschaftuit een keurig repertoire der ihoonste drama's en andere stukkenal te schoon voor 3 kermis zouden we zeggenwant wat daar genoten 'ordt duurt langer dan zij. Allen toch die de voorstellingen van Susanna Callas en de Ezelinnenmelk hebben bijgewoond en ok het voorregt zullen hebben, op Woensdag Clotilde daarna Sislca van Tioozenmaal te zien opvoeren, Men den Heer Driessens bij elke acte de ondubbel- unigste blijken leveren hoe schoon zijn spel, hoe :o°t zijn talent vooral in gevoelvolle rollen is, en y eeds zal hun den indruk bijblijven die hij en zijne dochter Elisa op hunne harten gemaakt hebben, ergeten wij echter ook nietde overige leden van 1 uitnemend gezelschap lof en dank toe te brengen wt op bewonderenswaardige wjjze staan zij de hoofd tonen ter zijde, waaronder mevrouw Verstraeten en frs dochter Maria de heeren Dierckx en Corijnin ^voorstellingen die gegeven zijn, eene eerste plaats Sleeden. Hun daarnaar te willen beoordeel en zou :uter te kort doen aan hun waar talentdat zich 'cu slechts naar den inhoud der stukken ontwikkelen 1n. waarom wij liever hopen dat niemand de gele- inheid zal missen om zelf die talenten te gaan be rderen om er de beste hulde aan toe te brengen. OMP. De correspondent van Daily News geeft de volgende oor- voor den tegenwoordigen oorlog aan: >ïo de laatste jaren" schrijft de berigtgever „was men niet rnagte, om de uitgaven voor het keizerlijke hof, de ge- 'fioken aan de aanhangers des Keizers cn de onkosten van J geheimen dienst te dekken uit de civiele lijst. Ongeveer uilliocn (Ned. cour.) 'sjaars, werd derhalve ontleend aan van het ministerie van oorlog, en gestort in de keizerlijke kas. Om dit te verbergen werden aanknopen' van materieel geboekt, die niet hadden plaats gehad en de fondsen voor de plaatsvervangers ten deele aan hunne bestemming ont trokken. Regimenten dus, die eene nominale sterkte hadden van 2000 man, telden er iuderdaad slechts 1500. Het geld voor de plaatsvervangers, die m en aldus bezuinigde, kwam ten bate der civiele lijst. Toen nu, eenige maanden geleden, de ex-Keizer genoodzaakt was het parlementaire stelsel in te voe ren was bet te voorzien, dat een volgend Wetgevend Lichaam zoovele eonstitutioneelen zou bevatten, dat ook al had men nog eene keizerlijke meerderheid het bedrog aan het licht komen zou. De eenige uitweg scheen een oorlog te zijn. Eeu gelukkige oorlog zon wellicht gelegeuheid geven, om de par lementaire regering weder op zijde te zettenof bleek dit onmogelijk te zijn dan kon het tekort in materieel en manschappen op rekening van den oorlog worden gesteld Maar schalk Leboeuf meende, dat men zelfs met de betrekkelijk geringe magt, die men wezenlijk bezat, een roemrijke over winning zou kunnen behalen eu dan vrede sluiten. Hij en de persoonlijke, aanhangers vau den Keizer waren in het geheim, maar allen waren met hetzelfde sop overgoten en gevoelden dat zij met hun meester moesten pompen of verdrinken, daar deze eene overwinning de eenige hoop was op straffeloosheid. Maar als er groote dieven zijn, zijn er ook kleine. Het bleek, dat meu zelfs niet rekenen kon, op hetgeen men dacht, dat er was. Er was geeu krijgsvoorraad (levensmiddelen cu aiDti- uitie) genoeg, om over de grenzen te trekken. Van daar het uitstellen van een aanval, toen de kans schoon was en de daarop gevolgde onheilen." „Ik geef deze geschiedenis," vervolgt de schrijver, „gelijk ik ze hoorde vau lieden', „die wel in staat zijn te welen, wat achter de schermen omging. Hetgeen haar voor mij geloof waardig maakt, is, dat zoovele persoonlijke aanhangers des Keizersdie geeu fortuin haddeu voordat het keizerrijk be stond, meer dan tweemaal hun inkomen verteerden en des niettemin thans eigenaars zijn van huizenlandgoederen en van audere dergelijke solide beleggingen," Keizerin Eugenie is te Ryde (eiland Wight) aan- Zij begaf zich na een paar uren aldaar te hebben vertoefd naar Hastings, waar zich de Keizerljjke Prins bevindt. Hare aankomst te Ryde wordt als volgt gemeld. Om streeks 4 ure 's morgens werd de eigenaar van het York-Hotel door een hevig kloppen op de deur gewekt. Toen hij opende stonden een heer en twee dames voor hem die zich in een betreurenswaardigen toestand bevon den. Zij waren met stof bedekt en hunne kleederen waren gescheurd, terwijl zij door vermoeienis uitgeput waren. Zij verzochten eenige der beste vertrekken. Na zich wat te hebben gerestaureerd ging de heer uit, keerde echter spoedig terug, betaalde de rekening en de gasten verlieten in allerijl het hotel om zich aan boord van een jacht te begeven. Zij vergaten zelfs een hondje mede te nemen, dat echter in den loop van den dag door eene dame werd gereclameerd. Van deze vernam de hotelhouder dat zijne gasten waren geweestKeizerin Eugenie, mad. Lebreton, en de heer F. de Lesseps. De aankomst van de Keizerin der Franschente Hastings ia geheim gehouden. Alleen is daarvau teratoud per tele graaf berigt gezonden aan Keizer Napoleon. Een Frauacbmau meldt uit Scdau aau de Daily News bijzou- derheden van den toestand, in weikeu Sedan zich bevond op den avond van den slag, welken wij vroeger uitvoerig beschreven. Men weet hoe het overwinnend Duilsche leger de ongelukkige stad in een telkeus naauwer wordenden ijzeren cirkel sloot en hoe van eiken heuvel cn verhevenheid de zware Kruppkanonnen, 600 in aantal, de weerlooze stad bedreigden. De correspondent van de Daily News was als toeschouwer met het Frausche leger des morgens de stad uitgetrokkeu en toen hij zag dat de slag verloren was en de 3tad was ingesloten, trachtte hij zoo spoedig mogelijk weder iu de stad te komen. De weg naar de Porte de Balan was bijna geheel versperd door houderde vluchtende soldaten en, Iet wel, dat was reeds het geval des morgens ten 11 ure. Het was een schrikkelijke verwarring, een vlucht zonder de minste orde, eeu afschuwelijke paniek. De soldaten verdrougen el kander, en worstelden en vochten om toch maar het eerst in de stad te komen. De cavaleristen stegen van hunne paarden, en klommen tegen de muren op. Ik zag van een hoekje op de wallen, waar ik een oogenblik adem schepte, de kurassiers met paard en al in de diepe vestinggracht springen, zoodat de paarden hun pooten eu ribben braken. De manschappen vielen over elkander heen. Officieren van alle rangen, kolonels, zelfs generaals in uniformen, aangaande welke het onmogelijk was een vergissing te begaan, uaraeu deel in deze „schandelijke mêlee." Plotseling kwamen de zware kanonnen, door krachtige paarden in galop voortgetrokken, aansnellen; zij baanden zich een weg door de vluchtende meuigte, en verminkten en wondden de vluchtelingen. Om de verwarring en verschrikking te voltooijen, naderden de Pruissische batterijen, en nu vielen houwitsers, bommen en granaten in het midden der ouzinnige, rade- en redelooze massa Het was een afschuwelijk' tooneel, ijzingwekkend genoeg, om zelfs de verbeelding van Gustav Do ré tevreden te stellen. Ik kon mij geen andere voorstelling maken vau ons ongelukkig leger, dan dat het in den krater van eeu vuurspuwenden berg gevallen was. Ik sprong van de wallen en trachtte zoo 9poedig mogelijk mijn hötel te bereiken. Overal zag ik de lijken van mannen eu paarden, van burgers, vrouwen, kinderen eu soldaten, letterlijk vaneen gereten door de ontploffende houwitsers, die voortdurend in de stad vielen. Gelukkig vielen de houwitsers nog niet in de straat waarin mijn hötel stond, want eene groote menigte volle kruitwagens was in die straat beklemd geraakt, en er was groote kans dat zij zouden iu de lucht vliegen, daar de stad van twee zijden iu laaije vlammen stond, zoodat ik Sedan een oneindig gevaarlijker plaats vondt, dan het slagveld, dat ik zoo even verlaten had. De Keizer was naar het slagveld gereden, doch teruggekomen. Een mijner vrienden was vlak bij hem, op de Place Turenne, toen een houwitser onder 's Keizers paard viel, en uiteenbarstencle het paard van den generaal die achter hem reed, doodde. De Keizer was ongedeerd en keek glimlachend om, doch mijn vriend zag tranen in zijn oogen, die hij met zijn handschoen wegveegde. Voorwaar daar was stof voor bittere smart op dien nood- lottigen lsten September. Doch nu begonnen de houwitsers en bommen te vallen in de straat waar ons hötel stond. Wij stonden onder den steenen porte cochere als de veiligste plaats en wij dachten vol vrees aan die lange reeks kruitwagens. Op dit oogenblik kwain generaal Wirapffen voorbij, een vruchtelooze poging doende, de gedemora liseerde vluchtende troepen tot een uitval te bewegen. Vive la France I En avant!" riep de dappere man. »Bazaine valt de Pruissen van achteren aan!" iRt zcide hij om de soldaten nieuwen moed te geven. Een paar duizend man vergezelde hem, doch hij werd gedwongen terug te trekken. Hij wist in welken ijzeren cirkel hij was ingesloten. Intusschen hield het bombardement aan, en de houwitsers vielen in het hötel. De akeligste tooueelen hadden plaats. Buiten zich zelve van angst komt een kleine jongen hulp smeeken, want zijn vaders boe nen zijn afgeschoten. Een vrouw die ons voorbijgaat treft het zelfde lot. Een dokter snelt toe, eu tracht de vrouw naar de ambulance te brengen doch twee stappen verder wordt zij door een kogel in ziju armen gedood. Wij zagen honderdezulke voorvallen, doch wij hadden geen persooulijke vrees meer, wij waren bijna gevoelloos geworden. Ieder onzer had gaarne zijn leven gegeven om aan Frankrijk dien verschrikkelijken dag te besparen, doodsbleek eu ontzet, zagen wij die burgers, die vrouwen en kinderen in de straat verminken en dooden. De dapperste officieren bedekten het aangezigt met de han den het was niets anders dan moorddat wij zagen. Eindelijk hield het vuren op, men had de witte vlug uit gestoken. Met de grootste moeite baanden wij ons een weg door de stad. God! welk tooneel! welke verschrikking en ellendel Ik telde op de eene plaats 50 burgers en boeren, eeuige vrouwen cn een klein kindje naast elkander gedood. De van houger stervende soldaten hakten de doode paarden in stukken, om eindelijk wat te kunnen eten, enz., enz. Wij kunnen de gruwelen niet afschrijven. De demoralisatie van het Fransche leger was verschrikkelijk. Zaturdagmorgen twee dagen na den slag moesten de soldaten de wapenen overgeven doch in hun woede verbraken zij het derde artikel der kapitulatie. Zij weigerden elke ge hoorzaamheid aan hun officieren, eu verbraken bun zwaarden en bajonetten. Zij sloegen vol woede hun geweren, pistolen, lausen, helmen, curassen in honderd stukken; zij hakten de mitrailleuses iu fragmenteu op een plaats waar de Meusc door de stad loopthad meu zooveel wapenen in den stroom geworpen, dat zij buiten het water uitstaken. Het kruit werd in de straat geworpen, en de modder was er zwart van. Intusschen vergat men de ougelukkige paarden, die Donderdag aan de huizen en kanonnen waren vastgebonden. Woedende van honger en vooral van dorst, rukten de ongelukkige dieren zich los, en renden als dol door de straten, ieder vertredende en brieschende en snakkende naar water. Men kan zich voorstellen hoe toornig de Pruissen waren toen zij zagen dat de artikelen der kapitulatie zoo schandelijk ge schonden waren, en niet het minst waren zij er over vertoornd dat de krijgskas na de overgave onder de officieren was ver deeld die fictieve rekening mogten inleveren. (Het is een Franschman die dit verhaalt). De demoralisatie was zoo groot, dat zelfs de vlaggen verbrand en de adelaars begraven werden een daad van kwade trouwwelke zelfs niet verschoond wordt door de woede van een verslagen leger. Den dag na den slag belegerden de soldaten het huiswaar generaal de Failly logeerde, en eischten dat hij overgeleverd zou worden opdat zij hem in stukken zouden kunnen scheuren. De eigenaar van het hötel hielp den generaal door eeu achter raam vlugten, want de soldaten, die het hötel binnen drongen, zouden hem zeker vermoord hebben. De Pruissen waren nog slechts een halven dag in de stad, of de discipline was hersteld, de straten waren schoon geveegd, eu de dooden werden begraven. Orde heerschte weder en de winkels werden geopend. Ik lieb vroeger de overwinning der Fransche wapenen voorspeld, doch nu ik kennis maak met het Duitsche leger, na zoo geruïmen tijd Mac-Mahon's leger gevolgd te zijn moet ik mijn dwaling erkennen, en verklaren dat de neder laag van ons leger onvermijdelijk was. Parys, 11 Sept. Eergisteren is alhier eene zamen- zwering ontdekt, welke ten doel had de Tuilleriën te heroveren, en daarna het Keizerrijk onder een regent schap op nieuw uit te roepen. De policie-prefect de Keratry, was evenwel in tijds onderrigt, waardoor de Tuilleriën door 5000 man der nationale garde bezet waren. Vlugtelingen uit Straatsburg beschrijven het in wendige der stad als een liel op aarde. Bijna duizend vreedzame burgers zijn gedood of gewond sinds de batterijen haar vuur openden. De diepste wanhoop heerscht onder de inwoners. Een brief van den maarschalk Bazaine, bevelheb ber van het Fransche leger in Metz, is in handen der Pruissen gevallen. Hjj is aan zjjne echtgenoote gerigt en'niet van belang ontbloot. Men leest daarin o. a. het volgende: „Wat mij zeiven betreft, ik zal den loop der gebeurtenissen afwachten. Mijn geheele leger is bij mij. Zoodra men met Napoleon zal gehandeld hebben zooals hij het verdientzal ik zekere voorstellen die hij mij gedaan heeft, aan het licht brengen; dit zal mij on middel ijk in eene goede positie brengen tegen over de nieuwe regering." De commandant der stad Laon heeft zich met de citadel in de lucht doen springen. Dit feit heeft zich op de volgende wijze toegedragen: Nadat de stad zich aan de Pruissen overgegeven had, hield de commandant Terenin toch stand in de citadel; hy wilde zich niet overgeven. Zaturdag morgen verscheen eene deputatie uit de bevolkingvoorafgegaan door een Pruissisch korps van 600 manonder bevel van den prins von Mecklemburg-Schwerin, aan de citadel, den commandant verzoekende zich over te geven. De generaal stemde toe en liet de mobiele garde vertrekken; doch caauwe- lijks waren de Pruissen binnen het fort, of de comman dant stak de lont in het kruid, en de citadel met al de zich daarin bevindende personen vloog in de lucht. Er was 26,000 Ned. pd. buskruid iu de citadel voorhanden. Hieruit kan men nagaan welk eene verschrikkelijke ontploffing plants had. Parijs, 12 Sept. De Regcering heeft het volgende bekend gemaaktZaturdag vielen de Pruissen van 's ochtends vijf tot 's avonds negen ure Toul aan. Zij liepen 9torm maar werden teruggeslagen. Al hunne batterijen zijn gedemonteerd. Het aantal Duitschers, die fjuiten gevecht gesteld zijn, zou 10,000 man bedragen. Verdun biedt steeds krachtig tegenstand. Op de twee som- matién tot overgave heeft het ten antwoord gegevendat het zich tot het uiterste zal verdedigeu. Montmédy heeft Don derdag jl. een nieuwen aanval afgeslagen. De Pruissen hebben Meaux ingesloten. Zij zijn thans in sterken getale te Crecy cn naderen Noisy. Gisteren hebben de Pruissen Soisons gesommeerd om zich over te geven maar de kommandant heeft geantwoord dat hij zich liever in de lucht liet springen. De ingezetenen hebben dit antwoord goedgekeurd. Vier uhlanen werden giste ren in de omstreken van Soisons gezien eu met geweerschoten ontvangen. Met de Turcos was in het kamp van Beverloo geen huis te houdeu; zij zijn thans, 200 man sterk, in een der forten van Antwerpen geïnterneerd. Amsterdam 12 Sept. Heden namiddag had alhier een verschrikkelijk ongeluk plaats. Een kar met eenige balen koffij werd van de brug van de Singel afgereden. Als naar gewoonte geschiedde dit iu volle vaart en met een korten draai op de kleine steentjes aan den wallenkant. Onbewust van het hem dreigende gevaar liep daar een vijftigjarige man. Digt aan de lantaarnpaal gekomen reed de kar hem in den rug wierp hem omver en reed over zijn nek en hoofd heen', zoodat de ongelukkige dadelijk een lijk was. Eeu ge deelte van het vel en hel haar met bloed zat aan de lantaarnpaal gekleefd. De ongelukkige laat eene weduwe met drie kinderen in behoeftige omstandigheden achter. De kruijer is gearresteerd. Bodeg-raveii, 11 Sept. Door de felle wind vlagen van gisteren viel de in aanbouw zijnde stalling van den heer N. Jansen alhier onder een lievig gekraak in elkanderwaardoor een zestal werklieden min of meer zwaar gekwetst werden een zelfs door een sprong van den steigereen arm brak. Te midden van de ontsteltenis die een groot deel van het dorp op de been bragt, vernam men eensklaps het geroep: brand Gelukkig evenwel dat men de vlam waarschijnlijk door het overmatig stoken van krullen in een oven ontstaanspoedig meester waseo de in aantogt zijnde spuit dus weder naar hare bewaarplaats kon vervoerd worden. Gi*a.veiilm«:e, 12 Sept. De Eerste Kamer der Sfcaten-Generral zal heden avond om half acht ure vergaderen. Men verwacht overmorgen, Woensdag, den aanvang der beraadslagingen van die kamer over het wetsontwerp tot afschaffing der doodstraf. De Staats-Ct. deelt liet Kon. Besluit mede tot sluiting van de tegenwoordige vergadering van de Staten-Generaal op Zaturdag 17 September, des namid dags ten 2 ure. Maandag den 19 dezer, des namiddags ten 1 ure, zal het nieuwe zittingjaar der Staten-Generaal door Z. M. den Koning plegtig worden geopend. Het Leidscli Dagblad verzekert, dat te Soeterwoude de veetyphus heerschten smeekt de Regeeringdat zij tijdige en doortastende maatregelen nemeom Ne derland voor de uitbreiding van die ramp te behoeden. Sprang"10 Sept. Als eene onderaf.leclin^ sau het Comité der Nederlandsche Vereeniging, tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden in tijd van oorlog zijn hier tot bestuursleden gekozen de HH. Ratters, Brinissen van Santen, Dorrenboom, Dr. Forman, Netten en van Hasselt. Eerstdaags zal van hier naar 't oorJogstooneel vertrekken mejufvrouw L. van der Boon, welke bij 't Comité van het Roode Kruis hare diensten heeft aangeboden. (Ingez.) IVeiizeii, 13 Sept. Volgens algemeen hier ver spreidde geruchtenzal in het begin der volgende maand de onlangs vertrokken infanterie alhier weder terng- keeren. Daar ook gisteren het detachement artilleristen op weinige manschappen na, naar Vlissingen is ver trokken, gevoelt deze plaats maar al te zeer bet gemis van het garnizoen, waardoor vele burgers in hun be staan en vele andere opzigten schade lijden te meer nog, daar ook de scheepvaart, ten gevolge van de tijds omstandigheden gering is en de werkzaamheden thans weinig zijn. "Wisseiilcex*l<e, 10 Sept. In deze gemeente is een comité opgerigt der vereeniging het Roode Kruis. Het bestuur bestaat uit de heeren J. H. L. Vader van 's Gravenpolder, H. van Broekhuizen, Cornelis de Smit, J. van Schouwen, C. de Smit en J. van Oeverfin. Bereids is door de ingezetenen eene som van ƒ419,50 ingeschreven, welke som naar het Hoofdbestuur te 's Hage zal worden overgemaakt. Rotterclatn, 13 Sept, Laatstleden Zondag heeft in het kantoor der firma Hudig Pieters, aan de Boomp jes alhier, een diefstal met inbraak plaats gehad. Er bestonden redenen om te vermoeden dat dit misdrijf was gepleegd door een jong persoon, die er onlangs als noodhulp-looper in dienst was gekomen. Bljjkbaar bad hij biertoe gebruik gemaakt van de gelegenheid dat hij des voormiddags bij het kantoor de wacht moest houden, om kennis te geven van de aankomst eener stoomboot. Daar deze, ten gevolge van het getijde, niet op het be paalde uur kon arriveeren, moest bij een paar uren langer bljjven. In dien tijd heeft hij de kans waargenomen om een raam te forceren, ten einde het lokaal in te klimmen. Voor zoover men kan nagaan, moet hij ook uit een andere lokaliteit een priem hebben gehaald, om eene geldlade open te steken, waaruit hij eene som van ƒ1500 in geld heeft ontvreemd. Nadat de zaak ter kennis van de politie was gebracht, herinnerde men zich dat hij eeue amourette had aangeknoopt met eene zangeres uit eene café-ckan- tant alhier, die men wist dat zich op 'toogenblik te Zierikzee ophield. Toen alsnu naar verschillende zijden werd getelegrafeerd om hem op het spoor te komen, begreep men dus ook naar genoemde plaats bericht te moeten zenden. Het bleek ook gisteren, dat men zich niet had vergist, met te veronderstellen dat hij met den vollen buidel naar zijn liefje op reis zou zijnalthans hij is aldaar door de politie aangehouden.- Ziei-ilcjeee, 14 Sept. De persoon, waarvan in bo vengenoemd berigt sprake is, is werkelijk door de politie alhier aangehouden en moet reeds hebben bekend den diefstal te hebben gepleegd. Bij zijne aanhouding is hij in het bezit gevonden van circa ƒ1600. Heden is hij gevankelijk naar Rotterdam overgebragt. Naar men verneemt, heeft Je heer van Zuylcn voor het gezantschap te Petersburg bedankt. Met zekerheid kunnen wij melden, dat door den Minister van Marine is bepaald dat aan de verlofgangers der zeemili tieligting .1868 weder vergunning kan worden verleend ter uitoefening van de buiteulandscbe zeevaart. Zierilrzee, 14 Sept. Z. M. heeft herbenoemd tot burgemeester van Bruinisse, de heer C. M. Voorbeijtel. De veehandelaar C. B. van "VVan nep erve en had den 8sten dezer te Meppel een duren marktdag. Een boer bood hem een achttal schapen aan tegen ƒ0,10 per pond. De boer sloeg toe de schapen werden op de stadswaag gewogen en blekeu een gewigt te heb ben van 400 pond. Men make de rekening.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1