X 3 ,)i TELEGRAMMEN. Algemeene Verloting VOORWERPEN' V-tUIMT M Slltlk, R. KOOL E, Mr C. J. FOKKER, M." J. t. BAI10N VAK LIJM, L. J. van Vessem, I Mr. J. M. lsebree Moens, W. M. H. DE JONGE, ST00M-K0RMM0ÜN, IR Stoomboot Zui'd-Bevelanl Een bruine RUIN te koop; Een gedresseerde Schaaphond Gl acé H andschoenen, Ruhr Kagchel kolen J. «F. 8 I f BI, OPEN TAFEL, BAL Ui THEATRE DES VARIÉTÉS Directie Victor Driessens, m Bes De EZELINNENMELK. K 1 B 1 i. Magazijn hoek Poststraat bij de Kerk te Zierikzee. Ruime keuze. Goedkoope maar vaste prijzen. ALLE SOORTEN VAN KOLONIALE WAREN, Genever, Brandewijn, Likeuren, Bitters, Roode- en Witte Aalbessenwijn, Madera, enz. enz. f 12 September. Het Journal Officieel meldt dat de heer Thiers met eene diplomatieke zending naar Londen, Sint- Petersburg en Weenen vertrekt. Engeland heeft eene nota gerigt aan den koning van Pruissenwaarbij namens de onzijdige mogendheden een wapenstilstand gevraagd wordt. Florence, 12 September. Het regeringsblad zegtdat de koning op voor- dragt van den ministerraad, gelast heeft dat de Itali- aansche troepen de Romeinsche provinciën zullen binnentrekken. De bevolking te Viterbo is re^ds in opstand gekomen. Overal heerschtagitatie tengunste van de bezetting van Rome door Italië. Gemengde berigten. ITct Prnissisch gouvernement heeft bevelen gegeven om twee honderd duizend houten beenen te laten maken. De bagagie van prinses Mathildade echtgenoot van prins Napoleon is bij haar vertrek aan dc grenzen onderzocht. Onder anderen ontdekte men daarin niet minder dan 51 millioen francs aan goud, welke op bevel van Gambettn in beslag genomen en naar Parijs gezonden zijn. Volgens de Tall Mull Gazelle heeft Napoleon nog in de vorige mnand voor tien millioen Holland- sche spoorwegtiandeele» gekocht. &Nu krijgen wij een ge- neralen oorlog," zeide eene boerin tegen hare buurvrouw. »Zoo," zeide zij, «als de generaals en de koningen zelf gaan vechten, dan kunnen de soldaten wel t' huis blijven, en zullen dan voor bun pleiv/u'ï niet doodgeschoten worden." Toen de kvoon- prins van Pruissen door een Prausch stadje trok, nam hij zijn introk in het raadhuis, dat gedeeltelijk door den burgemeester werd bewoond. De vrouw van den burgemeester moest juist bevallen, cn toen de prins dit vernam gaf hij zijn leedwezen Ie keutren, dat hij de vrouw zoo verontruste. Des avonds vernam de prins naar den toestand der kraamvrouw die heel wel was. Toen vroeg dc burgemeester of de kleine niet naar hem mogt ge noemd worden. De prins lachte, gaf voor de kraamvrouw een kostbare speld, en voor de kleine 50 ducalen. Eene mo lenaars-dochter te X. wordt gewaarschuwd, zooveel onwaarheden van anderen niet uit te bazuinen; maar die pronkdarae zegt: Ik heb geen geldmaar toch nog goed En dat is 't dat men hebben moet En al spreekt men dan wat kwaad Wie zegt dan dat hel leelijk staal Iemand te S. wordt aangeraden geen onwaarheden rond te venten van meisjes waar hij niets mede te maken heeft, en waar hij toch niemand mede krijgen kan; want zeker damelje zegt: Wit van haar en rap van bek Dikwijls dronken en altijd gek, Onbekwaam om veel te winnen, Wat is daar mcê te beginnen Want de mode is van 't land Geld, en maar een klein verstand. Kerknieuws. Ds. Noomenpred. te Dubbeldamheeft het beroep naar de Herv. Gemeente te Bruinisse aangenomen. Ingezondene Stukken. „De schyn bedriegt" is een spreekwoorddoch geen waar woordten bewijze dient het groote aanplakbillctwaarop al de werkzaamheden van een gezelschap Altisten vermeld zijn, die in 't Hotel van Veen, gedurende de kermis alhier werkzaam zijn eensdeels aange spoord door nieuwsgierigheid anderdeels om deel te nemen aan dc kermisvreugd, trad ik na behoorlijk entre'e betaald te hebben met mijn vriend dc zaal binnen. Wij willen gaarne bekennen dat onze bedoeling was, om niet langer dan hoogstens een half uur te vertoeven daar wij beide (zoo wij dachten) overtuigd waren dat onze fijne smaak op 't gebied van muziek, zang en voordrncht door een kermis-gezelschap niet bevredigd kon wordcu doch onbeschrijfelijke'verandering in het voornemen van mcnschenkinderenin plaats van een half uur, brachten wij daar vier volle uren genoegelijk door, vol komen genezeu van 'l idee fixe, dat een kermis-gezclschap de snaren van de hooger beschaafde klasse niet aan 't trillen kondc brengen. En had het aanplakbillct ook al den schijn van door Bnrnum te New-York gedicteerd te zijn ten einde het publiek bet lokaal te doen binnentreden in een gespannen verwachting, gulhartig bekennen wij, dat het oYize verwachting verre overtroffen heeft. Om nu dat uitmuntend gezelschap of beter gezegd hunne talenten tc analiaeren is ons door plaatsgebrek niet mogelijkdoch gaarne willen wij de waarheid getrouw, ter eere van de artiste» en den ondernemer het kunstminnend publiek opmerkzaam maken op ecnige van de uitmuntende voordrnchteu dicu wij ten geboore ontvingen - wij zullen beginnen met den Directeur den heer A. H. Ilicardo, de komieke duetten in costuum door hem en zijne vrouw voorgedragen, droegen niet allen de algemeene goedkeuring van 't aanwezige publiek weg, maar bewijzen een routine en fijnheid vrij van alle charlatanerie en overdrevene mis plaatste gebaren de muziek is goed en gaf een bewijs van hun talent door 't voordragen van het nummer „der teufel ist los" hetgeen zeer goed waste meer daar bet orche9t wat zwak bezet isde koren en ensemble nummers laten niets te wenschen overde Tenorist (een Duitscher) gaf ons het welbekende „Andrefl9 Hofer" ten beste, hetwelk hij goed en zuiver voordroeg; dien heer schijnt een goeden smaak te- bezitten daar hij de Zeeuwsche luchtvoor dc kruiddamp der Franschen de voorkeur schenkteen duett uit Norma door twee dames voorgedragenwas zuiver en preciesde Hollandsche komiek bewees dat ook hij de lachspieren van 't publiek in werking kou brengen, en zijne koddige coupletten verwierven een algemeenen bijval. Tot dusverre het vocaal en instrumentaal gedeelte van het gezelschap en nu tot slot iels omtrent Mil. Clement, dc gebroeders Montenegro, en de gezusters Malkofsky; de eerstgenoerhde, een welgevormde dame, wandelt, ligt, marcheerdexerceert en houdt een geïmprovi seerd soupér op een slap gespannen koperdraad lot verba zing en bewondering van het. publiek; van de gebroeders Montenegro kunnen wij niets anders zeggen, als dat wij nog nimmer iemand in hun vak aangetroffen hebben die hun evenaard tot zóó verre omtrent de halsbrekende werkzaam heden en nu nog één woord omtrent de priester en priesteres van Terpichore; hunne Schotsche-, Russische- en Spaansche dansen zijn gratieus en doen ons denken aan Eley llena Isabella („Hony soit qui mal y pence") en hiermede nemen wij hartelijk afscheid van dit uitmuntend gezelschap en den heer van Veen, hun beide toeroepende: „bet gaat U wel!" Vrienden der Waarheid. UW» Bevallen van een' Zoon C. HOCKE va den Bout. Kreekzigt, 11 September 1870. I Mot dankbaarheid aan de ingezetenen, van Poortvliet, berigten wij, dut de LI.7ST van liefUegavou voor HET ROODE KRUIS heeft opgebragt f S13,- J. GELDERBLOM. J. J. TELCHUIJS. len behoeve van »!1ET ROODE KRUIS," to lioiKloti te '»i Gravenhage. De ondergeteekenden hebben zich geconstitueerd als SUB-COMMISSIE der al gemeene verloting van voorwerpen van Klinkt or» Smaak, die ten behoeve van „liet Rootle Kruis" te \s Graven hage gehouden zal worden, en die waarschijnlijk in de volgende maand zal plaats hebben. Zij doen derhalve een vernieuwd beroep op de liefdadigheid hunner Stad- en Landgenooten om het Hoofd-Comité der Nederlandsche vereeniging onder „TIET ROODE KRUISaldus in staat te stellen zoo krachtig mogelijk tegen de rampen en ellende des oorlogs te blijven optreden. Zij zijn ten volle overtuigd dat deze roepstem alom hier ter stede en in deze streken een gunstig onthaal zal vinden, en verzoeken hen, die prijasen aan deze verloting wenschen te geven ze bij een van de onder geteekenden te willen inzenden vóór 25 September aanstaande. Binnen eenige dagen zullen zjj verder inteekenlijsten aan de huizen der ingezetenen laten circuleren, ten einde een ieder in staat te stellen aan deze verloting, waaraan reeds kostbare voorwerpen geschonken zijn, deel te nemen. Zierikzee, 9 September 1870. Mr. B. C. CAU. H. A. GILLOT. Mevr. de CLERCQ van WEEL. Mej. A. van ADRICHEM. Mr. J.^M. ISEBREE MOENS. Mr. J. de CLERCQ van WEEL. TI. G. MÜLOCK HOUWER. Mr. P. A. J. BOUVIN. Op de vraag, door wien wijlen den Heer van IJS- SELSTEIN op waardige wijze in de Provinciale Staten van Zeeland te vervangen worden onze medekiezers uitgenoodigd om hunne stem eenparig uit te brengen op den heer door wien de belangen van dit district met groote zaakkennis, ijver en strikte onpartijdigheid, bij eventuele keuze zouden behartigd worden zooals hij dit, ruet het volle vertrouwen zijner medeleden, op eene waardige wijze als Raadslid in den Gemeenteraad doet. Met zoodanige bewijzen voorhanden durven wij den heer 14E. KOOLE als Lid der Provinciale Staten volkomen aanbevelen. Vele kiezers. EENIGE KIEZERS vestigen bij de aanstaande ver kiezing van een lid der Provinciale Staten de aandacht hunner mede-kiezers op den beer procureur en wethouder te Zierikzee. Bekend als een door en door kundig regtsgeleerde volkomen op de hoogte, van provinciale- en gemeente zaken, maar daarenboven als een beproefd liberaal, rnee- nen zij genoemden heer met volle vertrouwen aan hunne medekiezers te kunnen aaubevelen. Zierikzee. Verkiezing van een Li<l der Pro vinciale Staten van Zeeland. De AFDEELING ZIERIKZEE der Algemeene Kiesvereeniging in Nederlandheeft de eer bij dezen aan de Kiezers voor de Provinciale Staten in het Kies district Zierikzee te berigten dat zij heeft gesteld tot haren candidaat als Lid der Provinciale Staten voor de verkiezing van 20 September 1870, den Heer Lid der Arrondissements-Regtbank te Zierikzee en oud-districts Schoolopziener, die de candidatuur heeft aanvaard. Deze aanbeveling steunt op de volle overtuiging dat deze candidaat de meeste geschiktheid .en alle ver- eischten bezit die voor het Lidmaatschap" der Provin ciale Staten worden gevorderd. Zierikzee; 5 September 1870. Het Bestuur der Afdeeling, Mr. P. PAÜLÜS. Jhr. W. M. H. de JONGE. Mr. J. G. H. B. KETJEN. Kiezers in Schouwen en Duiveland! Weldra zullen wij weder een pligt te vervullen hebben. De stembus zal ons oproepen om de plaats aan te vullen,'in de Staten van Zeeland, van den helaas! te vroeg overleden Heer H. A. van LTSSELSTEIJN een man die met geen theoretische ideën dweepte, maar wiens practischen blik zoo daadwerkelijk ingreep in de belangen van Schouwen en Duivelancl. Die plaats op waardige wijze aan te vullen, kan het eenige doel der verkiezing zijn. Het is daarom dat wij met bescheidenheid aanbevelen den Heer Landbouwer enz. te Bruinissej die naar onze mecning, alle de vereischten in zich vereenigd, van een nuttig Lid der Provinciale Staten te zullen zijn. Onnoodig achten wij het die canditatuur toe te lichten, want ieder kiezer weet welke belangen door den Heer L. J. van YESSEM zullen vertegenwoor digd worden, en die ons allen naauw ter harte gaan: de belangen van LandbouwHandel en Industrie! Eenige kiezers. lijs: VELE KIjGZERS in Duiveland zullen by de aanstaande verkiezing van een Lid der Provineiale Staten hunne stem uit brengen op den heer te Zierikzee. Bij de aanstaande verkiezing van een lid der Provinciale Staten, schijnt er zonder plan of overleg met politieke vrienden te worden gehandeld, van daar de groote en bonte lijst van aanbevolenen die het den lciezefs voorlichting behoevendeniet gemakkelijk maakt. Bij vernieuwing blijkt de noodzakelijkheid van een of meer goed geordende Kiesvereenigingen welke den weg kunnen banen voor geschiktealthans minder geheel toevallige keuzen. Steller dezer zal niemand der voorgedragen Candi- daten beoordeelen veel, minder veroordeelen lnj gelooft ze allen vrij goed en van nabij te kennen en verklaart zelfs ze allen., iu mindere, of meerdere mate te achten en te waardeeren. Niettemin beeft hij een ander Candidaat op liet oog, een man met vele goede hoedanigheden wiens positie iu de maatschappij eene plaats in de Provinciale Stuten aanduidt. Die man is Jhr. W M. I-ï, cle JONGE, vroeger lid der Provinciale Staten,' en in een veel be wogen tijd van politieke hartstogten als zoodanig niet herkozen; dit? herkiezing evenwel was we'nschelijk, dat nu plaats had en zulks te meer, wanneer men zal gelieven te erkennen, dat door hartstochten, en dan nog wel politieke, de wijsheid niet wordt betracht. Genoemde Candidaat onderscheidt zich om zijne vol doende bekwaamheid en geschiktheid, door langdurige oudervinding van zaken, die in de Provinciale Staten behandeld worden. Daarenboven is hij in hooge mate die onderscheiding zijner mede-ingezetenen van Schouwen en Duiveland waardig, om zijne persoonlijkheid, familie en fortuin; terwijl hij van het laatst gebruik maakt tot ondersteu ning van veel nuttigs en aangenaams en op eene wjjze, die aan niet weinigen eenig voordeel verschaft. En zoo eene zekere onvoorzichtigheid in het zich uitlaten over personen en zaken de gevoeligheid van enkelen somtijds mogt hebben opgewektstelle men daar tegenover zijn talent en bezadigde behandeling der Tiendverpachtingen waardoorzonder eenige verkorting der belangen van zijne lastgevers, die voor velen moegelijke en gewigtige zaak met wijsheid en juistheid jaarlijks wordt afgedaan, ten genoegen van iedereen die goede trouw en onpartijdigheid weet op te merken. Redenen te over zoo het schijntom met gerust heid zijne stem uit te brengen op Jonkheer als Lid der Provinciale Staten van Zeel>|od. C. De ondergeteekende berigt bij (le7,e zijne geëerde Stad- en Landgenooten dat pi alhier heeft o^vgerigt een welke op heden geopend is. Hij beveelt zich beleef delijk in de gunst van het 'geachte publiek aan belovende eene spoedige en soliede bediening. J. K LOMPE. Dreischor 12 September 1870 van rotterd. naar zierikz. s morg SEPTEMBER, 1870. van zierikz. naar rotter omstreed 13 's nam. 2,— u 15 \s morg. 5,30 17 6,— 20 8,30, 22 10,-, Zaturd. 24 's nn'dd. 12,— Dingsd, 27 'saam. 2,-, |Dond. 29 's morg. 5,30 Woensd.l 4 Vrijdag 16 Maand. 19 Woensd.21 Vrijdag 23 Maand. 26 Woensd.28 Vrijdag 30 8,10 u. 9,30 11,30 12,30 s nam. 's morg. 5, v 7, -» 8,10 8,10 van goes naar zierikzee: Dingsd. Dond. Zaturd. Dingsd. Dond. te bevragen bij de Uitgevers dezer Courant. KL te koop, twee jaar oud. Brieven franco aan J. yan STRIEN te 's Heer Abtskerke. J IN DIVERSE KWALITEITEN. We»l. ROBIJN. De ondergeteekende VERWACHT binnen acht dagen eene l.ulnig- j>viilce die in de Haven van Geersdijk voor een ieder zijn te bekomen tegen den prijs van vijftien gulden per hoed van 18 mud (Hectoliter) si, coutaut,vrij op de wagen. Bestellingen worden van heden af aangenomen. wlssenkerke, L. J. BOONE. 10 September 1870. j\ Confi.turier. Oude Haven, berigt dagelijks gedurende de Kermis, ruime voorraad verschillende soorten VERSCIIE GEBAKJES voorhanden te hebben, alsmede IJS a la VANILLE, PUNSCH a la ROMAINE en meer andere YERYERSCHINGEN. op DONDERDAG 15 SEPTEMBER aanstaande, bij Zierikzee,' M. FRANKEN. 12 September 1870. f De ondergeteekende heeft de eer te be rigten aan TH OLEN en omstreken, dat bij gelegenheid der Thoolsclre Kermis zoo als naar gewoonte zal worden gehouden op ZATURDAG en MAANDAG den 24sten en 26sten a. s. VAN RHEE. Dingsd. Dond. Zaturd. Dingsd. Dond. Zaturd. Dingsd. Dond. 13 'smidd. 12, ""'smorg. 3,— 3,30 6,30 8,- 10,- midd. 12, i morg. 3, VAN ZIERIKZEE NAAR GOEs, omstreeks Woensd. 14- 's nam. 2,40 Vrijdag 16 4,— Maand. 19 6,- Woensd. 21 7,— Vrijdag 23 's morg. 11,2A-, Maand. 26 's nam. 1,30 Woensd.28 2,40 V, jj dag 30 23o van BOAS JUDELS. staande met de groote nieuwe ingerichte Schouwbvrglent gedekoreerd a la. Renaissance met SpiegelsBeelden enz. groote verlichting a la Giorno met 300 GazbekkenGirandolles enz. gedurende de Kermis op het Plein bij den Grooien Toren te ZIERIKZEE. De B rikzee n dat h< het pub Vri neg-oi des T>< vroege: Ziei De B belanghf loopend liggen, Maandag dezer nu uitgenoo halen, zu het paten der direc [elk onafj; En op worden geplaatst Zier Vi< df de DINGSDAG 13 SEPTEMBER. 'tw «n jm.. jmL. s s of een onschuldig veroordeelde Geschiedkundig Drama in drie Bedrijven Vrolijke Vaudeville in een Bedrijf. ^«gelyksohe aanvang- ten T1/, ure. PR IJ ZENDER PLAATSEN: lste RANG 1,49, 2de RANG ƒ1,—, 3de RANG Cents, 4de RANG 40 Cents. Abonnement lste RANG ƒ1,-. Plaatsen zijn aan bet Bureau te bespreken tegen ÏO Cents extra. i# J. L. PINT O, gebreveteerd Tand meester der Vereenigde Staten van Amerika te Middelburgzal DINGS- DAG WOENSDAG en DONDKK- DAG a. s. wederom te Zierikzee te spreken of te ontbieden zijn over alle Tand- en Mondgebrekenhot inzetten van Kunsttanden volgens de nieuwste methode, bij den heer M. AUGUSTIJN, in liet Logement »de Kroon." Qm DADELIJK in dienst te treden: wordt gevraagd een TUIIVNTATNT, die tevens met een 1>ïuïi*c1 kan omgaan. Te bevragen met franco brieven of in persoon bij D. ZAAIJER, Dz. te Goedereede. j VAN STONDEN AAN een bekwame MOLENAAR S-If IV E C H T benoodigd, die goed buil kan solierpen, gehuwd an vijftig Wie oe heden aan de K ken. Spi daarin vc met de levert Wij wens gevoelvol zoo bij zegd kan Zou het herhalen Acteur va Werd overgroot gejuicht', •evoel met dank i aan he hier weder het 1 opoffering ;enoeg oui werden on bevredij ian versto edergeve ieurig ïooge wan (ale groot of ongehuwd, tegen hoog loon Brieven franco doch liefst in persoon h bij H. GLERUM te 's Heer Arendskerke WORDT GEVRAAGD: Ecu SMIDS-KINECIIT, loon naar bekwaamheidbij J. G. B. KIMMEL te Dirksland. 8T3® Mevrouw CALAND te St.-Philipslandvraagt tegen NOVEMBER eene asirwlelijiS-co en <»er- 1 ijltÜIINIVIGIVMJBIDP. G.", tevens eenige kennis bezittende van staven en striike» loon £50 gulden buiten 't verval. ZOO SPOEDIG MOGELIJK een COIJRANTELOOPER benoodigdbij den Boekhandelaar A. C. de MOOIJ^ KINDER-SPEIÏLGORD, fijne GALANTERIËN: VAZEN, "Weener HOUTWERK, SCHILDPAD, BRONS- en GELAKTE ARTIKELEN, pnrcejein SERVIEZEN, KRISTALLEN KARAFFEN, WIJN- en LIKEURGLAZEN, PORTEMONNAIES, SIGARENKOKERS, TABAKS- en LUCIFKRSDOOZEN, BRITTANIA- en NICKELZILVËR ARTIKELEN, DAMES-PARURES, EAU DE COLOGNE en PARFUMERIËN,PETROLEUM-LAMPEN, WANDEL STOKKEN, PARAPLUIES, VICTORIA SERVIEZEN, CHOCOLADE-KETELS enz. enz. J. JONG ZIJLSTBA. TOT LAGE P K IJ Z E N WORDT VERKOCHT k CONTANT BIJ B. JOPPE Jz.: Zierikzee, 7 September 1870. Botermarkt. Uitgevers: DE LOOZE&WAALE. Gedruk* by de firma: DE LOOZE COMP |i veerkaatst ijn twee lie spiegel 'erguld br gaslichten dit lich ooneel hip Ziedaar let streelei ingeven leut ons ihoonste kermis ordt duu Allen to '■an Gallas >k het vc daarna 'Hen den ienigste root zijn leeds zal docht «rgeten it nitneme 'fint op e''sonen te ai'e dochte voorstel1 ;hter ,cb slechts an> waaro ;°lieid zal aderen o be covres voor de »ln de laat magte, oir 'token aan a geheimen railliocn

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2