ZFI KIkZi rsl lll \IE( WSItOIIE. No. 2825c Dingsdag 15 September 1870. 27steJaarg. Besturen en Administratien. Burger-A vondschool Bekendmaking. Eene verouderde wet. N i euwstij d i n gen ©wg«la»^. IPnutsciklawV. te ZIERIKZEE. r De ondergeteekende berichtdat de lessen der ■Burger-Avondschool op MAANDAG, den 3 OCTOBER n s zullen aanvangen. Gelegenheid tot liet inschrijven ■van' leerlingen zal WOENSDAG en DONDERDAG den 121 en 22 SEPTEMBER, telkens van 7 tot 9uur'sa- vonds in de H. Burgerschool gegeven worden. Het toe- latiligrsiexi»nion is bepaald op ZATERDAG 24 September 's avonds te 6 uur. Zierikzee, De Directeur der Burger-Avondschool, I9 September 1870. G. KOK, Jr. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- |riksee brengen ter kennis van belanghebbenden 5 dat'Heer en Commissarissen over de Armenschool in Ideze gemeente, eene zitting zullen houden in de I Regentenkamer van het Hervormd Diaeome-Armenge- I sticht, op Maandag den 19 dezer maand, des avonds Ite 71 uur, tot het ontvangen en beoordeelen der 1 aanzoeken om plaatsing van kinderen op die school I en worden ouders of voogden, die hunne kinderen daar wenschen geplaatst te zienopgeroepen om zich daartoe aan te melden aangezien tusschentijds geene kinderen op de school kunnen worden toegelaten. Zierikzee den 9 September 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. De waarschuwingen dezer dagen door den Minister van Justitie tot sommige dagbladen gerichtwelke op scherpen toon de handelingen van buitenlandsche souve- reinen hadden gegispt, hebben ons ten hoogste bevreemd. Waarop hebben wij ons gevraagd steunt het recht van den Minister van Justitie, in geval van over treding eener strafwet hetzij door middel van de procureurs-generaalhetzij door tussobenkomst van de burgemeestersof andere overheids-personen waar schuwingen te richten tot de vrije drukpers? Wij weten weldat deze waarschuwingen niet het karakter droegen van zoodanige avertissementsals welke behooven tot het preventief stelsel van beteugeling der drukpersvrijheid. Onder waarschuwing verstaat men in den regel eene mededeeling van regeringswege aan de redactie van oen dagblad dat de inhoud van zulk een blad gevaarlijk en verderfelijk te achten is voor den Staat. Zulk eene waarschuwing moet gewoonlijk kos teloos in het blad worden gedrukt en wordt, wanneer zij niet baatdoor de schorsing of opheffing van het dagblad gevolgd. Dergelijk karakter schijnen de waar schuwingen door den Minister van Justitie tot enkele dagbladen gerigt, niet te hebben gedragen. Het waren slechts beleefde wenken, om den toon der beschouwingen over de buitenlandsche politiek wat te matigen ten einde geen aanstoot te geven aan vreemde mogendhe den en ten einde den Minister niet in de noodzakelijkheid te brengen eene verouderde wet toe te passen. Wij waardoren de goede bedoelingen van den Minister van Justitiemaar mogen al zijne welgemeende wenken getuigd hebben van groot,c vreesachtigheid in be narde dagen van staatsmanswijsheid hebben zij geen blijk gegeven. Een van beiden. Of sommige dagbladen hebben naar 's Ministers inzigten in hunne buitenlandsche beschouwingen de vreemde souvereinen beleedigdóf zij hebben het niet gedaan. 'In het eerste geval ware hij verpligt geweest tot liet instellen eener regtsver- volgingin het tweede geval kwam zeker in het geheel geene waarschuwing te pas. De Minister heeft in ieder geval een preventieven invloed op de drukpers willen uitoefenenen wij kunnen ter wille van de goede bedoeling, de onvrijzinnige handeling van den heer Minister niet zonder afkeuring voorbijgaan. De Minister wenschte niet in de noodzakelijkheid te worden gebragtzeiden wij, eene verouderde wet toe te passen. Welke is deze wet? Zij is te vinden in het Staatsblad van 1816 (Wet 28 September), zjj is dus meer dan eene halve eeuw oud zjj is haar aanzijn verschuldigd aan de schotschriften van de aanhangers der Napoleon tische dynastie in Zuid-Nederlanddie de Regering der Fransche Restauratie op de onbeschaamdste wjjze beschimpten zij is in Belgie later door eene andere mildere wet vervangen zij is in Nederland nooit toegepast; zij is door alle Nederlandsche regtsgeleerden die or hun aandacht op vestigden verfoeid en gebrand merkt. En nog staat die akelige wet als een paal overeind in ons wèl betimmerd gebouw van lasterwetten, en nog heeft geen enkel der vele liberale Ministers van Justitie, die sedert 1848 elkander hebben opge volgd het gewaagd die wet in flarden te scheuren Zich bekommerende om de mooiste regtevlijke organi satie, hielden zij de onvrijzinnigste wetten in stand. En wat bepaalt nu deze wet? Dat men vreemde souvereinen of vorsten in hun personèel karakter niet mag honen of beleedigen. Eerste onzin in zooverre het meerderelasteren ge oorloofd scheen Dat men de wettigheid van hun geslacht en regering niet mag tegenspreken of in twijfel trekken. Tweede onzin. Dat is de vrije discussie smoren over het legi- timiteits-beginsel der vorsten Zelfs twijfelen mag men niet, of een koning of keizer afstamt van zijn wetti gen stamvader! De vorsten-genealogie wordt als mis drijf uitgekreten Dat men hunne daden niet met honende of beledi gende woorden mag berispenDerde onzin. Hunne daden. Welke daden? De persoonlijke daden van de vorsten Men zal dus niet ongestraft mogen beweren dat deze of gene vreemde koning of keizer om deze of gene reden gezegd wordt een minder gelukkig, een minder huisselijk leven te geniéten. Men zal niet straffeloos niogen verklarendat de nu gevallen keizer der Franschen eene slechte daad deed, toen hij zijn naar wij niet twij felen wettige zoon vergastte op het schouwspel van de buitengewone vermakelijkheid der mitrailleuses Of welligt ook de regeringsdaden der vorsten? In consti- tutioneele landen dat kunnen wij begrijpen want in zoodanige landen komen al de regeringsdaden voor rekening der ministers, die dikwijls zeker wel de deel- geuooten zouden willen zijn van de onschendbaarheid der koningen. Maar waarom zoude men de regeringsdaden der vor sten niet mogen beooi'deelen en veroordeelen in niet constitutionele landen Daar komt alles voor rekening van den Souverein en .handelt hij verkeerd waarom zou de Nederlandsche pers dien vreemden souverein wiens mond door zijne landzaten met honig wordt besmeerd, niet de waarheid mogen zeggen De vorsten vernemen vleitaal genoeg. En als men dit nu alles wél doet. als men zich niet stoot aan deze wet, wat dan? Dan wordt men bestraft met eene geldboete van 500 gulden of eene subsidiaire gevangenisstraf van zes maanden. Vierde onzin. Zulk eene nietige straf staat niet in de minste verhouding tot de beweerde zwaarte van het misdrijf! Het herhaald misdrijf zal bestraft worden met eene gevangenis van écn tot drie jaren. Vijfde onzin. Ver mits de wet nooit is toegepastheeft zich natuurlijk ook nooit een geval van recidive kunnen voordoen. Zoo komen de bekende-schrijvers er af. En hoe nu, indien deze onbekend zijn de bekende drukkers uit gevers en boekverkoopers Onder anderen met intrek king van hun patent. Zesde onzin. Dergelijke strafbe dreiging wekt in Nederland een spotlach op. Om een patent in te trekken, moet een patent eerst gegeven zijn. Even strafbaar als het schrijven, drukken, enz. van beoordeelingen van de daden van buitenlandsche sou vereinen, is het overnemen van dergelijke stukken uit vreemde bladen ook dan wanneer deze in hun land schotvrij zijn. Zevende onzin. Wat aanstoot kan eene Hollandsche vertaling geven, nadat de oorspronkelijke en niet strafbare lezing reeds de oude- en nieuwe we reld is rondgereisd? En zon do vreemde souverein door de vertaling in eene zeer weinig bekende taal meer worden benadeeld dan door de oorspronkelijke ver schijning in eene taal, die aan hei; buitenlandsche blad oolc elders den toegang verleent?. Ziedaar enkele onzinnigheden welke in deze wet wor den gevonden. Zij is eene verkrachting der grondwet, die aan het schrijven geen perken steltmaar alleen het lasteren ook door de drukpers verbiedtzij is een smet op onze wetgeving; zij is eene vernedering voor onze natie. Met haar behoud is onze zoo geroemde drukpers-vrijheid onvolkomenmet hare handhaving is de beoefening van de wetenschap van het volkenregt en van de nieuwere geschiedenis aan knellenden band gelegd; met hare bestendiging, warden eindelijk onze betrekkingen met buitenlandsche mogendheden in de waagschaal gesteld door ligt mogelijken aandrang hun nerzijds tot toepassing eener wet, die nooit Toegepast ia en niet toegepa.st kan worden. Tot dusver was de wet van 28 September 1816 (Stbl. no. 51) een ergernis in de oogen van onze regtsgeleerden: thans is de aandacht van de openbare meening op die wet gevestigd. In zóóverre is de waarschuwing van den Minister van Justitie nuttig geweest. Wij dringen er nu bij den Minister met allen ernst op aan dat deze wet ten spoedigste worde ingetrokken en de natie be vrijd van het treurig schouwspel van deze ongrond wettige, on vrjjzinnige en verouderde wet. Londen, 10 Sept. Het Britsche pantserschip Captain, een vaartuig van de nieuwste constructie, is niet ver van kaap Finistevre vóór het aanbreken van den dag gezonken. Het ad miraalschip Lord Warden dat in de nabijheid lag werd het verlies eerst heden morgen gewaar. De Captain had 500 man aan boord, die allen zijn omgekomen. Geen spoor is meer van het schip (e bekennen. Men vermoedt dat, een plotselinge windstoot de oorzaak van het ongeluk is bondon11 Sept. Keizerin Eugenie is heden te Hasting aangekomen. De correspondent van de Times geeft de volgende beschrijving van het slagveld van Sedan: Nooit heeft een menschelijk oogvveescljjker schouwspel gezien, dan het oorlogstooneel rondom Sedan nu ople verde. Stelt u voor massa's bonte lakens in flarden ge scheurd, aaneengeplakt door gestolten plassen bloed, en door verbrijzelde hersenen, doorboord met stukken van menschelijke beenderenstel u voor ligchamen zonder hoofd, beenen zonder ligchaam ingewanden ore ral ver spreid, lijken in alle rigtingen uitgestrekt, ingebeukte schedels, hoofden zonder gelaat, verpletterde mensche lijke rompen, stukken vleesch, beenderen en kleederen te zamen vergruisd, alsof zij in cle mortier waren fijn ge stampt; stel u dit voor op een uitgestrektheid van onderscheidene mijlen, hier en daar verstrooid, en gij zult u ondanks de krachtsinspanning uwer verbeelding, geen verwijderd denkbeeld kunnen vormen van de ont zaglijke slagtevij, die de werkelijkheid is. „Er kan geen akeliger nachtmerrie bestaan. „Het is mij meer dan eens voorgekomen twee doode paarden te zien, twee paarden, geheel getuigd, en zamen uitgestrekt, gedood door denzelfden uiteengebarsten granaat. Dikwerf ook heb ik vier, vijf of zes mannen met evenveel paarden zien dooden door de stukken van één projectiel. Bij hen lagen uitgestrekt ten minste acht Fransche soldaten, getroffen door de ontploffing van één granaat, gerigt tegen hun kompagnie. Allen lagen in een kring, met de voeten naar liet middelpunt van den cirkel, van elk was het hoofd of de borst door een stuk granaat verbrijzeld. Er bevond zich geen enkele andere doode in den omtrek op een afstand van honderd meters. Een zonderling en onbegrijpelijk verschijnsel was de zwarte tint, waarmede de aangezigten van al die dooden gekleurd was. De ontbinding was nog niet zigtbaar, want de dood dagteekende eerst van den vorigen dag. Een andere omstandigheid, die mij trof, was de uitdruk king van angst, die op meer dan een aangezigt te lezen stond. De dood, veroorzaakt door de bajonet, is afschuw- lijk pijnlijk, en zij, die onder het moordend staal hun dood vinden, hebben op hunne gelaatstrekken met do starende oogen, den geopenden mond, de daaruithangeude tong de uitdrukking der diepste smart. Daarentegen schijnt de geweerkogel, doordien hij het leven plotseling doodt, geen groote pijn te veroorzaken. De gelaatstrekken behouden hun kalm voorkomen, 9oms met een glimlach op de lippen. Evenwel is de meer gewone uitdrukking op het slagveld en onder de niet verminkte lijken, die van vrees en van een onbeschrijflijke agonie. „Ik weot niet of de Pruissen hun dooden spoediger begraven hebben maar trouwens was hun getal iu vergelijking niets." De Keizer reed over dit verschrikkelijk slagveld naar den Koning van Pruissen, en in een glazen galerij van een kasteel bij Sedan, hadden zij een lang en ernstig gesprek. Vervolgens sprak de Keizer met den Kroonprins, en sprekende van de vriendelijkheid des Konings, over meesterde xijD aandoening hem. Zijn grootste wenscli was zijn eigen soldaten te ver mijden, en om dit te doen moest hij zich de vernedering getroosten midden door het Duitsche leger heen te rjjden. 9 Sept. De volgende depêche is hier ontvangen: Troyos, vrijdag. 4000 Pruissen zijn gisteren te Vitry aangekomen. Zij deden groote rekwiaitien in de naburige gemeenten. Overal verklaren zij, in naam des Konings van Pruissen, dat de loting is afgeschaft. De dagbladen deelen een manifest van Victor Hugo aan het Duitsche volk mede, zeggende: „Dewijl het Keizerrijk, dat den oorlog wilde, dood is, moet de oorlog nu ophouden. „De Fransche Republiek reikt aan üuitschland de broeder hand toe. „Parijs aanvallenzou een onvergeeflijke misdaad wezen daarenboven zou Parijs zich verdedigeu tot het laatste uiterste. „Het Internationaal Vredesverhond verzoekt het Fransche volk te verklarendat het de onafhankelijkheid aller volkeren wil eerbiedigen en verzoekt het Duitsche volk den vrede tc sluiten.' De borstbeelden van Napoleon III en de keizer lijke wapenschilden zijn door de Parijsclie bevolking van alle openbare en bijzondere gebouwen afgerukt. De Liberté zegt, dat als de Duitschers voor Parijs komen zij op niesboramen zullen onthaald worden. Valt zulk een kogel in een regiment, dan moeten de manschappen 24 uren lang niezen. De Franschen hebben dan al_ den tijd, om die niezenden op hun gemak dood te schieten. De Siècle zegt, dat Louis BlancLedru-Rollin en Dufraisse binnen kort als gezanten der Fransche repu bliek naar LondenWashington en Bern zullen verrekken^ De spoortreinen kunnen de menigte inwoners van Parijsdie de stad verlatenniet meer opnemen. Dag en nacht zijn in en om de stations eene tallooze me nigte vertrekken den met hunne bagage vereenigd. De lange meer dan volgeladen treinen vertrekken zoodra zij maar kunnen. De gevolgen van dien uittogt, dien de nadering van den vijand sinds gisteren nog heeft doen toenemen begint zich in de physionoinie van de stad meer en meer te doen gevoelen. Eenige wijken schijnen zelfs verlaten en vooral op de drukste punten merkt men de stilte. Ter eere van de manneljjke bevolking strekke dat de meeste vertrekken den, althans viervijfde, vrou wen en kinderen zijn. De mobiele garde heeft bevel ontvangen om binnen 24 uren de forten te betrekken. Generaal Trochu heeft bevolen de bosschen rondom Pa rijs te doen verbranden, zoodra de vijand nadert. De gewone uitspanning van het Parijsche volk bij eene revolutie, een bezoek aan de Tuileviën, heeft ook nu plaats gehad. Het keizerlijk paleis was echter goed en deugdelijk ontruimd, en tot op zekere hoogte was de gewone waarschuwing, die op alle trappen en corri dors werd aangeplakt: Dood voor de dieven, overbodig. De vertrekken der keizerin droegen alle sporen van kort geleden en in haast te zijn ontruimd in die van den keizer vonden de nieuwsgierigen niets anders dan een aantal kaarten van Pruissen een paar pantoffels, een calotje met de letters C. L. N. in goud geborduurd, een aantal oude hoeden, hoog model, en eene menigte ledige sigarenkisten. In het vertrek van den keizerlijken prins lagen op den grond looden soldaten en op de tafel een schrijfboek met geschiedkundige opstellen. In het Stadhuis vernielde de schare het portret van den keizer. Eene buste van de keizerin in marmer werd niet gebroken, maar omgedraaid, zoodat het gelaat naar den muur kwam te zien. Door de vervallenverklaring der dynastie komen nu ook de millioenen vrij, die de Keizer en zijn gezin voor zjjn onderhoud van de natie ontving. De civiele lijst, die bij de maand en vooruit betaald werd, men ziet, dat Napoleon III een goed financier was, die er niet op gesteld was bankroeten te lpden, was geene kleinigheid. In geld ontving de Keizer 25 millioen en aan rente en opbrengsten van landerijen en huren ruim 5 millioen. Voegt men daarbij de 1.500.000 francs, die het volk tot onderhoud van prins Napoleon en zjjne zuster moest opbrengen, dan verkrijgt men de totale som van 31 l/2 millioen fiancs. Van die som moeten weder worden afgetrokken de kosten van onderhoud van personeel van kasteelen, bosschen, kunstverzame lingen enz.welke de nationale schatkist niet kan staken maar deze kosten zoo ruim mogelijk berekend, laten toch een batig saldo van 14 a 15 millioen francs over, waarvoor heel wat kruid en kogels kan worden aangeschaft. Door de opheffiing van den Senaat worden voorts 6 millioen bespaard, zoodat de republiek reeds dadelijk een winst van 20 millioen jian 'tland heeft bezorgd. Behalve het verlies aan menschen en goederen dreigt de oorlog een nieuwe en meer algemeene ramp over Europa te brengen. Dc runderpest, welke zich van uit Coblenz naar Saar- briicken co den Beierschen Phalz heeft verspreidis thans ook in den Fdzas en Lothariugen doorgedrongenen dreigt van daar noordelijk verder veroveringen te maken. Het ontstaan dei- ramp wordt geweten aan den invoer van runderen uit de steppen van Podolië, waaraan de leveranciers, om aan huünc verplig- tiugeu te kunnen voldoenden ontbrekenden voorraad hebben ontleend. De behoefte der legers aan vleesch maakt het on mogelijk de besmette distrikten eu provinciën behoorlijk af te sluiten. Slechts locale middelen kunnen worden aangewend en zelfs deze zijn bij den staat van verwarring en wanorde, waarin alles verkeert, niet vol te honden. De vier personendie wegens de ongeregeldheden in Vilctlc ter dood waren veroordeeld, zijn op vrije voeten gesteld. Keizer Napoleon is op den 5 dezer, des avonds ten half tien ure, op Wilhelmshöho bij Kassei aan gekomen. Hjj werd op bevel des konings als souverein ontvangen. Het dienstdoend personeel bestaat uit 40 personen en de keizerlijke stoet uit 85 paarden en 14 rijtuigen. Kaï'lsrulie10 Sept. Generaal Uhrich heeft, nadat hij was onderrigt van hetgeen er te Sedan was voorgevallen voorgesteld Straatsburg over te geven mits zijn militaire magt met vliegende vaandels en slaande trom de vesting mogt verlaten. De Pruissen weigerden deze voorwaarde toe te staan en eischton dat de geueraal Uhrich op genade of ongenadei zou capituleren. Het bombardement wordt krachtdadig voortgezet. Brussel10 Sept. Dc Etoile Beige meldt uit Sédan a 0 dezer. Vijf legercorpsen zijn op weg naar Parijs. Twee daarvan hebben nog niet aan ilen oorlog deelgenomen. Het le gercorps van den kroonprins en het beiersche corps, die voor Sédan lageu, hebben bevel gekregen zich bij de vijf andere corp sen te voegen. Alle deze corpsen moeten zich 14 dezer in hunne respectieve stellingen bevinden. Zij willen Parijs op 10 mijlen afstand omsingelen. Deze mededeelingen zijn afkomstig uit het hoofdkwartier van den kroonprins. De communicatie langs den Noorderspoorweg naar Parjjs is verbroken. Particuliere telegrammen worden niet meer verzonden uit Parijs. De prinsen van Orleans hebben op verzoek der Fran sche regering Parjjs verlaten. "Vliiiieii7 Sept. Heden had hier een treurig on geval plaats. Een oppassend jongeling, landbouwer van beroep, had zich naar het veld begeven om gras te maaijen. Na volbrachten arbeid huiswaarts willende lceeren, gleed hij uit en viel met het ligchaam in de zeis, waardoor hij zoodanig verwond werd dat hij, niet tegenstaande spoedig aangebragte geneeskundige hulp, eenige oogenblikken later den geest gaf. 3Z>irlcjslsiii<ï10 Sept. Ook op dit eiland is eene afdeeling van de vereeniging /het Roode Kruis" ge constitueerd. Naar aanleiding eener oproeping in de N. Rotterd. Courant werd gisteren in het gemeentehuis alhier eene vergadering gehoudendie vrij talrijk be zocht was en door den heer S. Eland Anemaet gepre sideerd werd. Tot dames-bestuurderessen werden gekozen mevrouw Bode la Morte, inej. C. D. Goekoop enmej. P. M. van Weel, tot president den heer S. E. Anémaet tot secretaris den heer G. J. Goekoop, Cz. en tot pen ningmeester den heer M. v. d. Vliet. Het getal leden bedraagt reeds meer dan honderd. De jaarlijksche con tributie der leden bedraagd 50 ct. Wenscheljjk is 'tdat nog vele honderden, ook uit gemeenten op dit eilanddie zich nog niet tot dit comité hebben aangesloten, spoedig blijken geven van hunue sympathie met eene zaak, die waarlijk allen lof verdient. 8 Sept. Voor eenige dagen hebben wjj zonderlinge historiën in onze kleine veste beleefd. Een dronken kerel verbeeldde zich thuis te zjjn trok zijne schoenen uitklom naar boven en zette zich te slapen op een kist op den zolder inde mare- chausséeslcazerne. De marechaussees niet wetende waar aan dat gestommel boven hunne hoofden toe te schrijven, gingen eindelijk kijken en vondeu onzen maat, dien ze naar den kelder transporteerden, waar hjj tot den vol genden morgen zijn roe9 uit kon slapen. In sommige herbergen heeft men gevaar geloopen een gevecht bij te wonen tusschen Franschen en Pruisen. Een ambtenaar bij de belastingen heeft zich bijzonder beijverd zijne Franschgezindheid te luchtenomdat, zooals hij zeide, deze strijd een oorlog voor 't geloof was. Schiedam, die hierin een groote rol speelde, heeft hem een proces-verbaal op den hals gehaald. In den catalogus der tentoonstelling van Zeeuw9che oud- en merkwaardigheden enz. staat onder no. 409 a «Statiedegen enz.door den heer J. van Nieuweuhuize „in Juli 1870 aan de gemeente Aardenburg geschonken." Dat feit is machtig verdraaid. Toen in 1830 de Belgen een tochtje kwamen maken naar Aardenburg, om te zien of daar nog niet het een en ander te halen zou zjjn heeft do heer Nieuwenhuijze of eenig ander Mal- deghemmer dien degen uit het stadhuis te Aardenburg in bewaring genomen en bjj 't sluiten van den vrede vergeten hem terug te brengen, 't Gevolg hiervan was een speciale haat van verscheiden Aardenburgers tegen den heer Nieuwenhuijzebij wien men wist dat deze degen berustte. Uit den catalogus zou men opmaken dat de heer N. den degen aan de stad geschonken had terwijl er moet staan «Moor den heer N. teruggegeven nadat hij hem 40 jaren zonder eenig recht in bewaring heeft gehouden. «Vergeven wel, vergeten nooit!" De commissie die zich hier belast heeft met het inzamelen van gelden voor het Roode Kruis heeft eene som bjj elkander gekregen van ƒ390,40. Tevens heeft zich een dames-comité gevormd, met* het doel pluksel te vervaardigen windsels te maken enz. enz. Zicriltxec12 Sept. Men verzekert dat met 1 October twee der opgekomen ligtingen met verlof huis waarts zullen gezonden worden. Z. M. heeft benoemd tot burgemeester der go- meenten Vrijhoeven Cappel en Sprang de heer J. van Dijk onder toekenning van eervol ontslag als zoodanig te St.-Philipsland. Met genoegen vernemen wij dat door de directie der stoombooten Telegraaf en Zuid-Beveland vrijdom van vracht is verleend voor personen en goederen, be stemd voor en afgezonden door het Hoofd-Comité van het Roode Kruis te 'sGravenhage. Bij de regering is van den Nederlandschen gezant te Ber lijn mededeeling ontvangen dat de regering van den Noord- duitschen bond den uitvoer van steenkolen naar Nederland die bestemd zijn voor Nederlandsche kolenhandelaars, heeft toege staan, onder voorwaarde, dat die handelaars aan het gemeentebe stuur hunuer woonplaats eene verklaring afgeven, dat dc door hen uit Duitschland ontvangen kolen voor binnenlandsch gebruik bestemd zijn; en de gemeentebesturen op de teruggaande vracht brieven eene verklaring stellendat de ladingen op de opgegeven plnals van b'cslemming zijn aangekomen en gelost.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1