ZIERÏKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 2822. Zaturdag 10 September 1870. Besturen en Adininistratien. Beken dm aki n g. DEK ERMIS. Nieu wst ijdin gen @wgiel«w^. iSLefegrliMift. Het Roode Kruis. VAN MIDDELBURG 0l> ZIERIKZEE. EVANGELISATIE TE NT O ONSTELLING Mr. J. M. Isebree Moens, (l 27slfl Jaaa'g', De BURGEMEESTER van Zierikzee verwittigt de belanghebbenden, dat de patenfcbladon voor het loopend dienstjaar van deze gemeentp, ingevuld gereed liggen, en ter Secretarie zullen worden uitgegeven van Maandag den 12den tot en met Zaturdag den 17den dezer maand, en worden de patentpligtige ingezetenen uitgenoodigd, om in persoon hun patent te komen af halen, zullende aan hen, die hierin nalatig mogten blijven, het patent worden te huis bezorgd door den deurwaarder der directe belastingen, tegen betaling van 10 cent voor elk onafgehaald patentblad, ingevolge de wet. En op dat niemand hiervan onwetend zij, zal deze worden afgekondigd en in de Zierikzeesche Nieuwsbode geplaatst. Zierikzee, den 9 September 1870. B. C. CAU. „Men moet eerst een paar narre-schoenen verslijten eer men regt wijs wordt," zegt Vader Cats, en die kan men niet beter verslijten dan in de Balzaal; dus: Op nu meisjes, jongens, knapen, Die nog jong en jeugdig zijn Nu den tijd toch niet verslapen Nu er vreugde is bij wijn Dus vooreerst maar in galop Bij Vermunt de trappen op. Daar kan men zich goed vermaken Onverpoosd bij dag en nacht Dansen dat de beënen kraken Zoo men dit reeds jaren plagt, Bij muziek en orgeltoon Als van een Apollo's zoon. Andere even vlug ter been Stroomen zeker als altijd Naar het gvoote »Hötel Van Veen Met een flinke boeven-meid En bewond'ren dé&r met grond Kunsten met een open mond. Ook bij Zantvoort moet men wezen Al is 't da&r wat nobiles Daar moet men toch niet voor vreezen Maar gepakt een fijne flesch Want al zijn wij burgerliên Moet men op geen daalder zien. Zij die ook bij Schock gaan kijken Bij het schijnen van de maan Moeten waar de bloemen prijken Zeker wat voorzigtig gaan En is 't soms., dan wat te licht. Doet dan toch uw oogen digt. Want men hoort in de priëelen Zachte woorden lief en zoet Als zij hupplen als zij spelen Zoo als Amor dikwijls doet Bij het geven van een zoen 'Zonder 't meisje zeer te doen. Komt men dan de halzaal binnen, Dan maar spoedig aau den dans Dat verheugt bedrukte zinnen, Onder voil en rozenkrans En als 't dansen is gedaan Dan aan 't walsen maar gegaan. Ook de Schouwsche nachtegalen Als die 's nachts zich hooren doen, Maken dan soms straatschandalen Schreeuwen springen in het groen, Zoo ging het zoo menig jaar Somtijds wel met honderd paar. Zoo vervliegen blijde dagen, Blijde nachten en dat spel, En men hoort soms bitter klagen Dat de tijd vervliegt zoo snel Dat het altijd zoo moest gaan En de klok dan stil moest staan. Ts dan nu die tijd verschenen, En de vreugde afgedaan, En die pret als rook verdwenen Dan de schQenen uitgedaan En bekeken groot en klein Of die nu versleten zijn. Zijn die nu aan stuk gesprongen En is ïuen dan nu regt wijs 'tZij een juffer of een jongen, Al is lip reeds half grijs Dan hoe men «ook heeft gefooid Is het geld niet weg gegooid. Londen, 7 Sept. De Keizerlijke Prins is te Hastings aangekomen. Prins von Metternichde heeren de Lavelette, de Gra- mont en de Persigny bevinden zich hier. Louis Blanc is gisteren naar Parijs vertrokken. JFt'èwft rijft. 8 Sept. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft onder reserve eene depêche openbaar ge maakt van den Franschen consul te Bazelwaarin uit Saint Louis van 7 dezer, ten 10 ure 's ochtends, wordt gemelddat 8000 Pruissen van de bezetting te Mutter- holz bevel hebben ontvangen om zoo spoedig mogelijk voor Straatsburg te komen, waar de belegerden ineen uitval 8 a 10,000 Duitschers gedood en verscheidene kanonnen veroverd hebben. In den nacht van Donderdag op Vrijdag jl. is de vijand op pontons gekomen tusschen de Porte des Juifs en de Porte d'Austerlitz, waar hij tot den laatsten man gemitrailleerd werd. Bij de Porte des Pêcheurs heerscht eene groote beweging van scherp schutters en gewapende boeren. Te Hart, tusschen Chalampe en Rembs, is eene Badensche kolonne gezien met twee houwitsers. Te Freiburg bevinden zich slechts 700 man. Naar gemeld wordt, heeft Pruissen de voorwaar den bekend gemaakt waarop het den vrede wil sluiten. Het verlangt, volgens den telegram, drie milliard francs en de helft van Frankrijks gepantserde vloot, als schadevergoeding voor oorlogskosten. Daarna zullen de groote mogendheden in een congres bijeenkomen om te beraadslagen over de rectificatie van Frankrijks grenzen. De regeering heeft al de papieren van den maar schalk Vaillant, minister van het huis des keizers, in beslag doen nemen. Die papieren zullen aan een ge streng onderzoek onderworpen worden. De Gazette de France meldt als geruchtdat de heer Jules Favre met een zending van de voorloopige regering naar het hoofdkwartier van den koning van Pruissen is vertrokken. Over den jongsten uitval te Metz van Generaal Bazaine, schrijft men aan het Frankfurter Journal het volgende: „Na een korte tussckenpoos kwamen giste ren zieke Franschen uit Saarburgheden uit Remilly 160 zieken en 100 gewonden aan, heden, ten zes ure des avonds (2 Sept.) gevolgd door een bijna even groot getal gewonden (waaronder 80 ligtgewonden) uit de gevechten die eergisteren en gisteren voor Metz heb ben plaats gevonden. Volgens mededeelingen van de officieren van het eskorte, werd de uitval van het Fran- sche legeronder Bazaine's persoonlijke leiding op verstandige en voorzichtige wijze beraamdhij werd met drie volledige legerkorpsen en met een groot aan tal stukken geschut ondernomen, en ook ditmaal weder gesteund en versterkt door goed bezette wolfskuilen in alle stellingen. Om hen tegen te houden hadden wij het eerste legercorpsde divfsie-Kummerde vierde landweer-divisie en eindelijk do zooeven uit het vader land aangekomen Mecklenbuvgsche divisie. De Fran- sche korpsen streden volgens met elkaar overeenko mende opgavenmet den moed der wanhoop maar werden ten slotte gelijk onze berigtgevers gelooven voor goed afgewezen. De verliezen der Franschen moeten, daar de Oost-Pruissische en Mecklenburgsche troepen met vreeselijke onstuimigheid voortrukten, buitengewoon groot zijn. Men gelooft, dat de grond, waarop zij neer vielen niet uitgestrekt genoeg zal zijn om hen allen te begraven. Deze gevechten schijnen het lot der voor naamste vesting van Frankrijk beslist te hebben en waarschijnlijk is haar val slechts een questie van tijd, en van korten tijd. De gevangen genomen Fransche soldaten konden niet verhelen dat de nood onder de te Metz ingesloten massa's reeds een bedenkelijken graad had bereikten de openbare gezondheid daar door aan groote gevaren was blootgesteld. De bezet tingstroepen waren reeds sedert 4 dagen op rantsoen gesteld en kregen slechts om de twee dagen warm eten. Men slagtte reeds paarden en zelfs het vleesch van gestorven dieren werd als voedsl gebezigd. De twee waterleidingen van Metz (het Moezelwater is ongezond) waren reeds door de belegeringstroepen verlegd het proviand was niet berekend voor een groot leger en bijkans verteerd. Welk een toestand Bi'iissel, 5 Sept. De dagbladen bevallen een adres van de Société Internationale aan de duilsche socialistische de- mokratie, in welk 9tuk o. a. voorkomt: „Uwe regering heeft verklaard oorlog te voeren tegen den keizer, maar niet tegen de Fransche natie. De man die dezen broedermoordenden oorlog verklaard heeft, welken gij in de hand hebt, bestaat voor ons niet. Het repnblikcinsche Frankrijk noodigt u, in uaam van de rechtvaardigheid uit, uwe legers terug te trekken. Zoo niet, dan zullen wc moeten vechten tot den laatsten man, uw en ons bloed bij stroomen vergieten. Wij herhalen wat wij in 1793 aan het tegen Frankrijk ver- eenigde Europa verklaardenHet Fransche volk maakt geeu vrede met den vijand die zijn grondgebied bezet houdt. Het Fransche volk, vriend en bondgenoot van alle vrije volken bemoeit zich niet met de regering van andere natiën, maar duit niet dat eene andere natie in hare regeringdnlt niet de inmenging van andere natiën in zijne zaken. Trek den Rijn weder over! Laat ons elkander de hand reiken I Ver geten wij onze wederzijdsche misdaden, welke dwingelanden ons hebben doen begaan! Laat ons: vrijheidgelijkheidbroe derschap afkondigen! Laat ons een vcreenigden 9taten-bond van Europa vormen I Leve de wereldrepubliek 1" Antwerpen, 5 Sept. {Particuliere depcêhe.) Er is sprake van de bijeenroeping van een congres- der groote mo gendheden te Berlijn om over den vrede te onderhandelen; doch naar men zegt, volhard de Koning van Pruissen in het voornemen om naar Parijs op te rukken ten einde onder de muren der Fransche hoofdstad de onderhandelingen over den vrede te kunnen openen. Men houdt het er voor, dat al de groote mogendheden tegen eene verbrokkeling van Frankrijk zijn. e Stukken. Arnhem, 7 Sept. Uit Velp meldt men ons het volgende: Bij terugkomst der te Velp en omstreken gekantonncerde troepen, die,bij gelegenheid van den verjaardag van den Kroon prins, tcArnhem geparadeerd hadden, had een vrij ernstig ongeluk plaats. Een huzaar, in kwartier op 3/4 uur afstands van Velp, had het ongeluk door een toeslaanden slagboom het linker onderbeen in die mate te verbrijzelen, dat het kuitbeen op ééne en het scheenbeen op verscheidene plaatsen gebroken was. Dirksland 9 7 Sept. Het totaal van 't in deze ge meente voor de Vereeniging „het roode Kruis" gecollecteerde, waaronder ook begrepen is de belangrijke som van 23,13 dooi den hoofdonderwijzer van de schooljeugd gecollecteerd, bedraagt ruim ƒ240welk bedrag aan het hoofdcomité heden zal opgezonden wordeu, Groode, 6 Sept. Een stukje weiland ter grootte Van 1 hectare 84 aren en 60 centiaren (3 gemeten 13 roeden hier en 3 gemeten 68 roeden achouwsch) werd heden alhier verkocht op een publieke verkooping voor de som van ƒ4052. »Wat is de mensch? Half dier, half engel!" Een vreeselijke tijd is het, dien wij thans beleven. Daar ginds, niet ver van hier en als onder onze oogen woedt dc oorlog als een losgebroken monster. Den Franschen bodem drenkt hij met bloed en half Europa vervult hij met tranen, weeklachten en rouw. Straks nog trotsch verheven op het hooge standpunt van verlichting en beschaving, is de kern van Europa's natiën als teruggeworpen in den tijd der middeleeuwen. Zelfs de vernuftige geest eu de viudingrijke industrie, waar van sommigen zooveel heil, misschien alles, verwachten voor de wereldwerken mede om menscholijkhcid en zedelijkheid in het aangezicht te slaan. Het jaar 70 der zoo hooggeroemde negentiende eeuw werpt een bloedvlek te meer op het sombere tafereel der geschiedenis. En wie weet hoe verre wij nog zijn van het eindewie weet wat al bloed en tranen nog zullen moeten vlieten eer de vrede vaan kan ontrold worden en hoe lang zal 't nog duren eer de wonden geheeld, de rouw gesleten 2ullen zijn? Het heden is donker duisterder nog misschien is de naaste toekomst. Even als een misdadiger naar medeplichtigeu zoekt, zoo ver langen vaak de oorlogvoerders naar medewerkers aan den bloedigen arbeid. Daarom zullen wij 0119 wel gelukkig mogen rekenen als de engel der verwoesting onze landpalen slechts voorbij gaat en wij niet medegesleurd worden in den nood- lottigen kamp. Maar al raakt al dat leed door den oorlog teweeggebracht in Frankrijk en Duitschland on9 niet rechtstreeks, welk men- schelijk hart krimpt niet in een bij de gedachte aau die duizende ongelukkigen die, zoo wreed ontscheurd aan hunne dierbare betrekkingen, op het slagveld gevallen zijn; deze ontrukt aan vader en moeder wier steun en hoop hij was, gene aan vrouw en kinderen, die in hem alles verloren. Wien breekt ook het hart niet bij de gedachte nan die andere dnizendtnllen die daar met geknotte of vermorselde ledematen of gapende won den nederliggcn op stroo in schuren en stallen, ook in hospitalenkerken en paleizenmaar toch zeker in bittere ellende, nu den krijg en zijne gruwelen vervloekende, dan met een traan ia het oog en verkropte smart in dc borst denkende aan het verre tehuis en aan hen die daar hun ongeluk be schreien of in angstige bezorgdheid de droevige tijdingen ver beiden. Vreeselijke gruwel die oorlogBittere spotternij tegenover al onze hooggeroemde beschaving en verlichting! Toch is ook hier in het sombere tafereel, dat het jaar 70 voor de wereld ziet opgehangen, een lichtpunt te ontdekken. Het is het teeken des heilsal draagt het de kleur des bloeds het is het Roode Kruis. Al kunnen wij er ons niet op verheffen dat bet beginsel waaronder de witte vaan met het roode kruis wordt ontrold een vrucht van onzen tijd zou zijn, want het dagteekent reeds van acht eeuwen herzoo was het toch voor onze dagen bewaaard om dat beginseldat zoolang als vergeten was ge weest wederom te doen herleven. Te midden van al den jammer des oorlog9 is het een vertroostend teeken des tijds dat ook de werken der zelfop offerende liefde niet vergeten wordeu. Honderden mannen en vrouwen uit onderscheidene landenook uit ons land ziet men huis en betrekkingen verlaten om op het tooneel des oorlogs hulp te bieden aan zoovele duizenden gekwetsten en zieken die anders nagenoeg van alle hulp zouden verstoken zijn want in zulk een bloedigen krijg is de geneeskundige dienst der legershoe goed ook ingericht en hoe ijverig ook vervuld verre van toereikeud om in de behoefte te voorzien. Edel en groot vind ik het dat daar zoovele belanglooze menschenvrienden rondgaan over de akkers de9 bloeds om de ongelukkigen te laven en in veiligheid te brengen, die anders hulpeloos zonden versmachten. Eerbied heb ik voor die vrouweu (verpleegsters, soeurs de charité, kloosterlingen) oie als wel dadige engelen zich toegang verschaffen tot de ziekezalen, die besmetting noch ontzettende tooneelen ontzien om hulp te bieden. Die mensehen zijn groot; grooter dan zij die van al dat bloedvergieten de oorzaak zijn, al is dezeu de borst ver sierd met diamanten en al zullen zijna den afloop van alles, met lauweren gekroond worden. Maar het i9 niet genoeg dat wij die edele toewijding der mannen en vrouwen van het Roode Kruis bewonderend aan staren. Wij rnoetèn ook medewerkeu om hun de vervulling hunner tank mogelijk te maken. Wij moeten elk voor zich en naar vermogen ook iets doen. Het wa9 om hierop nog ecDs met nadruk do aandacht te vestigen dat ik deze regelen schreef. Het werk van de Roode Kruis-orde is een edeleen heilig werk. Het 59 het Christendom in praktijk. Het is een wezenlijk goed werkterwijl zoovele onzer overgegoede werken vaak niets anders zijn dau woordenijdele klanken. Dat dan elk naar zijn vermogen die edele pogingen 011 der- steune. Iioe men ook over de zaak denken moge, twee feiten staan vaster is schrikkelijk veel leed te verzachten bij onze Duitschc en Fransche medemenschen en de broeders en zus ters van het Roode Kruis hebben de handen aan dat werk geslagen; zij zijn bezig en huu werk slaagt aanvankelijk boven verwachting. Met deze twee feiten voor oogen mag Diemand zeggenik ben daar tegen; maar wie een menschelijk hart omdraagt moet er vóór zijn met hart en ziel en dan ook wel iets voor de zaak overhebben. Niet ieders roeping is het zelf naar de plaatsen der ellcnds te gaanmaar wel is het ieders roeping en plicht het moge lijk te maken dat anderen daar heeu gaan cn dat zij er iets kunnen uitvoeren. Daastoe onderzoeke dan ieder zijn eigen hart en hij doe wat zijne hand vindt om te doen. Giften en gaven van welken aard ook en groot of klein naar 't valtzijn welkom aan de commissien die zich met de bezorging van alles hebben belast. In de eerste plaats zijn noodig verhandsmiddelenvervoerbare ververschingen en ver kwikkingen en geldterwijl verder alles wat geld waard is ook welkom iswaut er is geld van te maken. Moge dit eenvoudige maar innig gemeende en dringende woord ook nog hier en daar cenigen bewegen om ook iets te doen en mede te werken aan de bereiking van het doel van 't Roode Kruis cn zoo tot verzachting van het leed van zoo- velen onzer natuurgenooten. In het groote gedenkboek beslaan ook zelfs kleine edele daden een eervoller plaats dan de roem- rnchtig9tc overwinningen op het slagveld. Zierikzee, 6 Sept. 1870. WERTHER. NAAK DlC CONCERTZAAI.Ü! Het doet mij genoegen mede te kunnen deelcn dat de ken nismaking met het muziekgezelschap, voor deze kermis geën gageerd door den lieer J. D. Zantvoort zeer veel voor die kermis belooft. Met grond kan ik dat zeggen en ben (geloof ik) de tolk van allen die zich gisteren avond daar bevonden, liet ensemble verdient allen lof. Ruimte ontbreekt mij over al het gehoorde en geziene uit Ie wijden; toch zal ik enkele nommers aanhalen. Mijns inziens verdient de jeugdige violist MHe Anna de Blanck wel eene eerste plaats voor haar goachivecrd spel. Zij sleepte met hare gevoelvolle tooncn cn hoogst moeijclijke pas sages het gansche publiek mede. Ook haren broeder, dojdeine maar dappere pianist Hubert de Blanck gaf door zijn spel blijken van veel studie en goede opleiding; zoowel door zijn verdienstelijk accompagnement als door zijn solo. In één woord dit jeugdige paar zijn parels aan de kroon van het gezelschap. Lof zij ook gebragt aau de dames Buzian, Emii.ie, Anna, Pau lina Sauvlet, Ebelsbacher enz. De barriton met zijn flinkestem, de twee comicken allen ijveren om strijd om het grootste succes. De oefeningen op het slappe koord cn bal door Mllc Spkltk- rino boden eene hoogst belangrijke afwisseling aan cn over troffen de stoutste verwachting. Ten slotte verwijs ik nog op no. 12 van liet programma de potpourri Nationale, met katten-recitatief en Aria, dat een origiueel effect maakt. Men kan zich niet verbeelden in Sep tember te ziju maar denkt aan Maart. Het is tc wenscbcn dat de concertzaal steeds te klein zal zijn om de schare toe hoorders te bevatten, tot belooning van den ondernemer die geene kosten gespaard heeft en alle eer heeft van zijne keuze en tofc satisfactie van hel gezelschap. Zeker is het, bewoners van Schouwen en Duiveland! dat, gaat gij ter kermis cn niet naar de concertzaalgij zijt te Rome geweest en hebt den paus niet gezien. H. SPOORBOOTDIENST Corresponderende op den Staat? SEPTEMBER Van MIDDELBURG Vrijdag 9 'suiorg. 6,u.V. 9 's nam. 2,80 Zat.urd. 10 2,30 Zondag ll'smorg. 6,»V. 11's nam. 2,30 Maand. 12'smorg. 9,»V. 12 's nam. 5,30 Dingsd. 13'smorg. 9,*>V. 13's nam. 6, Woensd. 14'smorg. 9,»V. 14's nam. 6, Dond. 15 3, Vrijdag 16 3,— Van Vrijdag Zatnrd. Zondug Maand. Dingsd. Woensd. Dond. Vrijdag «spoorweg;. 1870. ZIERIKZEE 9 'smor. 10,30 n. 10 10,30 v, 10's nam. 6,— »V. 11 'smor. 10,30 12 7,— 12 's nam. 2, 13 'smorg.7, 13 's nam. 2,30 14'smorg. 7, 14 's nam. 2,30 15*smorg. 6, 16 5,- Prïjzen dor Boter en Kijcron. Zierikzee, 8 September 1870. Boter laagste koers 0,70 en hoogste koers ƒ0,80 per 5 hectogrammen. Kip-Eijeren laagste koers 0,85 en hoogste koers ƒ0,90 per 25 stuks. Getrouwd Duivendijke, 7 September 1870. JAN VIERGEVER en JANNA de BAKKER, De ondergeteekenden betuigen bij deze bunnen hurtolijlven clonic voor de vele bewijzen van belangstelling, ondervonden bij ge legenheid hunner S2i7>jï.ii*ig,"Cï Eohtvore<vni- op den 3den dezer. Oosterland, C, A. BROUWER. 9 September 1870. M. C. BROUWER, zeijler. ABRAHAM CATSMAN, oud 73 en LAU- RINA van ROO, oud 75 jaar, wonende onder de gemeente Groedezijn Dinsdag a. s. *>0 Jsisti- getrouwd. De menscheu verkeeren in hulpbe hoevende omstandigheden. op ZONDAG 11 SEPTEMBER, in de Zaal ^TOE VLUCHTdes morgens te tien en-des avonds te aces ure. Voorganger de Heer JOHN, Evangelist. Een ieder wordt ten ernstigste gewaarschuwd de lasterlijke praatjesals zoude ik aan den lieer J. de HAAN GJUXllD- schuldig zijn, niet verder te versp i- o i <1 c 11daar zij anders g-ei'ejy-telsjlc: vervolgd zullen worden. Zierikzee, F. de BRUTJN. 9 September 1870. Het BESTUUR der Bewaarschool te Ouioerkerkbrengt bij dezen zijnen wcM- g-emeewdcu dank nan allen die door hunne geschenken voor de te houden LOTERIJ hebben bijgedragen aan het doel. daarmede beoogd; terwijl bet tevens berigt, dat van MAANDAG den 12den tot en met WOENSDAG den 14den a. s., van 's voormiddag? 11 tot 2 uren zal worden gehouden eene in het schoollokaal te OUWE li KEF K van de prijzen welke zullen worden verloot. zr Namens het Bestuur, jU> B. BAKKER, President. B. G. van der HAVE, Secretarism V 10 JL. Id KIEZI in Duiveland zullen bij de aanslaande verkiezing van een Lid der Provinciale Staten hunne stem uit brengen op den heer te Zierikzee.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1