ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. Donderdag 8 September 1870. No. 2821, Nieuwstijdingen. TELEGRAM. Meekrap-JBerigt. ■7 IIO ROL O GA TIE. v/ 27sle Jaai*g\ JFratdl rijft. Parijs** 4 Sept. Naauwelyka had graaf Païiïcao in het Wetgevend Ligchnam de noodlottige woorden gesproken, die Frankrijks nederlaag bevestigden, of deze tijding verspreidde zich bliksemsnel door Parijs. De keizer gevangen! Frankrijk verloren! Diep was de indruk, welke de ongehoorde ramp op ieder uitoefende. Men vereenigde zich op straat, men besprak de on vermijdelijke gevolgen dezer ramp. Ten 8 ure des avonds kwam eene eerste bende, be staande uit 4 a 500 man, de boulevards af, roepende: Leve Trochul Naar de Louvre! Weldra kwam op nieuw eene bende van 4 a 5000 man de boulevards op, roepende: Leve Trochul Weg |,neüeae^beide benden vereenigden zich en begaven zich, onophoudelijk aangroeiende, op weg naar de Louvre. De soldaten der garde mobiledie men ontmoette voegden zich bij het volk en men hoorde slechts ééne kreet uit 7000 monden: Weg met Napoleon! De ont trooning! De menschenstroomdie hoe langer hoe meer aan groeit, komt weldra voor de Tuillerien. De kreet: Weg met Napoleondoor duizende monden herhaald, stijgt bulderend in de hoogte en doet het paleis des keizers op zijne grondvesten daveren. Weldra komt men aan de woning van Trochu. Nu veranderen de gevoelens van het volk. Men schaart zich in dichte gelederen, komt langzaam vooruit en eensklaps ontvliedt een leve Trochu! uit ieders borst. Dat Trochu kome! roept een uit het volk. Ja, dat hij kome! herhaalt de menigte. Weldra verschijnt Trochu, bleek, op den dorpel van het paleis. Gij hebt mij gevraagd, mijne heeren, sprak hij kalm, hier ben ik; wat wilt gij? Spreek deonttrooning van Napoleon uit! Mijne heeren, ik ben soldaat, ik heb eeu eed gedaan; mijn eed te verbreken is mijne eer te bezoedelen; gij behoort u tot de Kamer te wenden de Kamer alleen heeft het regt u te antwoorden. Dit edele spreken wordt daverend toegejuigd en men roept: Naar de Kamer! Eindelijk komt men aan het paleis de Bourbon. Men vraagt Gambetta te spreken. Deze verschijnt weldra en spreekt tot het woelig volk, dat den kreet van: Weg met Napoleon! aanheft. De gedeputeerde kan naauwe lijks spreken. Mijne heeren, zegt hij, op dit oogenblik nu de keizer gevangen genomen is moeten wij ons waardig gedragen, laat ons alle partijschappen vergeten; op dit oogenblik is er slechts sprake van het volk maar het is ook dat volk dat moet opstaan en den over moedigen vreemdeling verjagen. Tooneii wij aan de wereld, dat revolutie en patriotisme twee zaken zijn die zamengaan. Parys heeft thans niet alleen de redding des lands in zijne handen maar de redding der Fransche revolutie. De spreker werd menigmaal in de rede gevallen dooi de kreten: Leve Gambetta! Neen, mijne heeren! antwoordde hijroept niet leve GambettaUit eene Fransche borst mag slechts ééne kreet komen, dat is: Leve Frankrijk! Mijne heeren! ik gathans naar mijne collegae, en ik bezweer u dezen nacht zal niet voorbijgaan zonder dat wij een vast besluit genomen hebben, dat ons allen waardig zal zijn. Verwijdert u thans; laat de omtrek van het Wetgevend Ligchaam vrij. De bende gaat weldra uiteen, in de verzekering dat de Kamers te middernacht eene buitengewone zitting zullen houden. Enkele personen zijn onder het gedrang gewond eene vrouw die op den grond geworpen wasis ver pletterd geworden. Ten half twaalf ure was reeds een talrijke massa volks rond het gebouw der Kamersom den uitslag der zitting af te wachten. Ten een ure werden alle straten doorkruist door talrijke benden, die met geestdrift riepenLeve Frank rijkLeve de Natie! Neen het Vaderland is niet verforen! Parijs6 Sept. Generaal Vinoy is te Laon aan gekomen. Hij heeft zich met zijne troepen in goede orde teruggetrokken. De vijand nadert meer en meer Parijs. Blijkens eene depêche bevindt hij zich te Neuf-Chateau. De heer Gambetta heeft eene circulaire uitgevaar digd. Daarin zegt hij de nieuwe republiek is geen gouvernement dat inwendige geschillen of ijdele twisten zal gedoogenhet is eene regering tot verdediging dei- natie; een republiek die den strijd met den overweldiger, een strijd op leven en dood zal aangaan. Keizerin Eugénie die sedert twee weken toebe reidselen had gemaakt voor haar vertrek, heeft zondag ten 1 uur 's namiddags, de Tuileriën verlaten, en is, vergezeld van den heer Felix, concierge, iu een gesloten rijtuig naar het station van den Noorderspoorweg gereden. De prinses Clotilde, gemalin van prins Napoleon, was de laatste van de familiedie Parijs verliet. Zij verliet het Palais-Royal ten 8 uur, zich begevende naar Prauginswaar hare kinderen zijn. Berlijn,5 Sept. De koningin heeft het volgende telegram van den koning ontvangen Va,i*ennes5 Sept. De zamenkomst tusschen mij en Napoleon was een treffend oogenblik. Hij was neerslagtig, doch zijne houding was waardig. Ik heb hem het kasteel von Wilhelmshöhe, nabij Kasseitot rendentie aangewezen. De zamenkomst had plaats in het kleine kasteel aan het glacisten westen van Sedan. Daarna heb ik een revne over het leger gehouden, dat mij met onbeschrijfelijke geestdrift ontving. Als een bewijs van den moed, welke de Pruissische troepen bezielde, verhaalt een Fransch krijgsgevangene het volgende Om de Maas bij Sedan over te trekken, moesten de Pruissen langs een smalle houten brug, die wel is waar door hunne artillerie verdedigd, maar door de Fransche mitrailleuses bestreken werd. Een eerste detachement begint de brug over te trekken: de mitrailleuses geven vuur en de Pruissen storten voor het meerendeel in bet water. Onverwijld treedt een tweede detachement aan, dat hetzelfde lot ondergaat. Zonder aarzelen rukt een derde detachement over de brug; geen enkel man bereikt den tegenoverge- stelden oever. De proef werd op die wijs zeven achtereenvolgende ma len gewaagd, zonder dat de Pruissische soldaten een oogen blik talmden, of dat orde en krijgstucht er onder leden. Na de zevende proef gaf de Pruissische opperbevel hebber het op; de brug was met dooden eu gewonden overladen, terwijl de roodgekleurde vloed eene massa lyken medevoerde. Bmissel, 5 Sept. Het getal Fransche soldaten die in Belgie gevlugt zijn, beloopt reeds 14,500. Zeer goed iugelichte personen zeggen dat het korps Yinoy zich niet heeft gevangen gegeven maar op Parijs zou zijn teruggetrokken. De prinsen van Orleans zouden naar Parijs zijn vertrokken. Omtrent dit laatste zijn echter slechts tegenstrijdige berichten overgekomen. De Etoile meldt dat mevrouw Walewski en andere dames van het keizerlyk huis te Brussel zijn aangekomen. Maarschalk Mac Mahon is op Maandag II. te Na men overleden tengevolge zijner wonden. Op 26 Au gustus werd hij reeds gewond aan den schouderen evenwel heeft hij deelgenomen aan de gevechten van 29, 30, en 31 Aug. eu 1 Sept. In dit laatste gevecht werd hij aan de dij gewond terwijl door het vallen van zijn paard de ruggegraat gebroken werd. De lndependance Beige meldt het volgende uit Bouillon dd. 3 September. Sedan, geheel omsingeld, heeft gisteren ten 3 ure, de witte vlag geheschen het bombardement duurde echter voort tot 6 ure. Dewijl de door keizer Napoleon gestelde voorwaarden niet werden aangenomen door koning Wilhelm, heeft de stad zich op genade overgegeven. 70,000 man legden de wapenen neder, daar reeds 30,000 mau den vorigen avond gevangen genomen waren. Allen zullen zij naar Pruissen gezonden worden. De koning van Pruissen heeft aan al de Fransche officieren vrijheid gegeven om terug te lceeren, onder voorwaarde dat zij zich op hunne eer verbinden in dezen oorlog niet meer tegen de Pruissen te stryden. Men heeft hen hunne paarden en wapenen doen behouden. Een groot aantal hunner zyn heden uit Sedan vertrokken om over Belgie naar Frankrijk weder te kereen. Een detachement uhlanen heeft Napoleon tot de Bel gische grenzen gevoerd en hem daar aan de bewaking van een Pruissisch generaal en eenige officieren toevertrouwd. Heden morgen heb ik een bezoek op het slagveld ge- bragt. De Pruissische dooden zijn meerendeels begraven de Franschen liggen allen nog te rotten op het slagveld, 'fcls eeu afgrijselijk schouwspel. In den omtrek is alles geplunderd of verbrand. De inwoners komen bevend in de nog overgebleven dorpen terug, die opgepropt liggen van gewonden bijna geheel van hulp beroofd. Het Pruissische leger rukt voorwaarts; morgen zal dit gedeelte des lands ontruimd zijn. Met ijzing ziet men de opgaven tegemoet der dooden en gekwetsten, welke de reusachtige worsteling der laatste drie dagen heeft gekost. Het aantal dooden, schrijft de correspondent der Etoile Beige moet monsterachtig groot- zijn. Gedurende veertien uren, hebben alle moord werktuigen, waarover de legers konden beschikken, kogels en schroot uitgebraakt en die levende menschenmuren omvergeworpen. Van Casignan naar Sédan is de grond letterlijk met lijken bedekt. En hoe verschrikkelijk! Er is geen tijd geweest om de dooden van den vorigen en van den daaraan voorafgaanden dag te begraven. Op weg ontmoetten wij een paard, dat door een kogel in den nek en door een sabelhouw op den rug was getroffen. Zijne beenen waren tot aan de knieëu met bloed geverfd. Toch was het op die plaats niet gewond. Het had eenvoudig door het bloed heen getrappeld. Drie regimenten Pruis sische kavalerie zijn zoo goed als geheel door het vernie lend vuur der mitrailleusses gedood. Yan 4200 man, die in het vuur gingen, zijn niet meer dan 340 teruggekomen. De Prinsen van Orleans hebben Zondag 11. Meclielen verlaten, om zich naar Frankrijk te begeven. Hiuik, 4 Sept. De koninklijke trein, welke de ex- keizer Napoleon wegvoerde, is heden nammiddag 4 ure langs deze stad gekomen. Aan het station heeft de trein ongeveer 10 minuten stil gestaan. Napoleon was zeer kalm. De officiereu van zyn huis bevonden zich in andere wagons, benevens eenige Pruissische officieren. Eene groote menigte volks was aan het station tegen woordig. DixMiSluutl5 Sept. Ook in deze gemeenteis voor de vereeniging „het roodc kruis" gewerkt. De heeren Werner, D. ITagens, M. v. d. Vliet en Houtkamp hebben eene schaal- collccle gehouden die tot heden p. m. ƒ100 opbragt. Bijna niemand onttrok zich aan de collecte. Vooral ook de arbeiders stand gaf met gullen zin zijn penningske. Algemeen vond dè zaak veel sympathie. Ook is men in enkele l'amilien reeds be zig met 't maken van pluksel enz. Het goede voorbeeld van onze gemeenle viucle ook in do andere gemeenten op dit eiland spoedig navolging. Aax-clentrarg;, 5 Sept. Alhier heeft zich een com missie geconstitueerd teu behoeve van 't Roode-Kruis. De heeren Reepmaker, burgemeester, Broese, predikant der doopsgezinde gemeente, Niïss, pastoor der R. K. ge meente en A. van den Broeke, lid van den gemeenteraad, hebben het initiatief genomen en hunne pogingen aan vankelijk met goeden uitslag bekroond gezien. Middelburg:, 3 Sept. Hedenmorgen is van hier naar het oorlogstooneel vertrokken de dochter van den luitenant-kolonel Scharten, militiecommissarig in deze provincie, die bij het comité van het „Roode Kruis" hare diensten heeft aangeboden. Solierpenïsse, 5 Sept. Heden is ook in deze gemeente door eeuige ingezetenen eene Collecte gehouden ten behoeve van de gewonden in den tegenwoordigen Oorlog, die de niet onbelangrijke som vau ƒ130 heeft opgebragt. Dit bedrag is overgemaakt aan hetHoofd- Comité Van het Roode Kruis te 'sGravenhage. Ziei'iïiasee, 8 Sept. Aan den heer D. B. P. Zuurdeeg is op zijn verzoek eervol ontslag verleend als officier van gezondheid 3de klasse bij de dd. schutterij alhier. In eeno gisteren gehouden buitengewone verga dering van ingelanden van den polder Schouwon, heeft de directie kennis gegevendat binnen zes maanden na het in werking treden der wet van 19 July 1870 (Cala- miteuse polders) moet verklaard worden of de polder Schouwen calamiteus blijven zal of vrije polder worden. Na discussie is besloten het voorstel der directie aan te nemen om hun toe te voegen tien leden uit de in gelanden ten einde die vraag te overwegen. Daartoe zijn door de ingelanden benoemd de heerenMr. C.van der Lek de ClercqMr. J. MoolenburghJ. Hoogenboom Bz, J. Hoogenboom Mz. C. Hocke HoogenboomL. KrepelC. Moolenburgh W. SmallegangeW. Speelman en R, Koole. Z. M. heeft aan den heer C. N. de Ridder, op zyu verzoek, eervol ontslag verleend als ontvanger der dir. bel. en aco. te Goes c. s., behoudens aanspraak op pensioenopgeheven het ontvangkantoor der dir. bel. en acc. gevestigd te Ovezande; de gem. Wolphaartsdyk afgescheiden van het kantoor der dir. hel. en acc. te Heinkenszand en gevoegd bij dat derzelfde middelen te Goes; de gemeente Kattendijkeafgescheiden van het kantoor der dir. bel. en acc. te Goes en gevoegd bij dat derzelfde middelen te Kloetinge c. a., onder voortdurend beheer van den tegenwoordigen titularis P. Alvarez de Backer; afgescheiden van het kantoor der dir. bel. en acc. te 's Gravenpolder de gemeente Nissede gemeenten Nisse, Borssele en Ovezande gevoegd by het kantoor der dir. bel. en acc. te Heinkenszand onder voortdu rend beheer van den tegenwoordigen titularis den heer H. C. vau der Feen; de gemeente Baarland Driewegen, Ellewoutsdijk en Oudelande gevoegd bij het kantoor der dir. bel. eu acc. te 's Gravenpolder c. a.onder voortdurend beheer van den tegenwoordigen titularis deu heer C. M. de Blinde. Te Amsterdam is een knaap van 14 jaren uit een zolderluik gesprongen, omdat zijne stiefmoeder hom terwijl zijn vader zich op zee bevond sinds drie dagen op den zolder had gesloten. Waarschijnlijk is het kind, door den honger gedreven, tot deze wanhopige daad overgegaan. De knaap is met eene vigelante naar het gasthuis, en zijne ontaarde stiefmoeder door eenige agenten naar het politiebureau vervoerd. Men verneemt, dat 38 leden van den Herv. Ker keraad van 's Gravenhage ook dit jaar weder eep adres aan het classicaal bestuur hebben gerigt wegens den toestand der gemeente. Daaruit blijkt, dat de heer Zaal berg den doop niet meer bedient, geen huwelijken meer inzegent voor 't algemeeugeen catechisanten aanneemt en geen kerkeraads-vergaderingen bestuurt. De kerkeraad weigert namelyk om dien heer daarin ter zijde te staan. Ds. Hoevers, ook modern predikant, heeft bij het aannemen zijner catechisanten tot lidma ten geen enkel ouderling kunnen overhalen om daarbij tegenwoordig te willen zyn, waarna ZEd. zelf 3 ge meenteleden, waaronder een oud-ouderling, verzocht heeft de plaats der ouderlingen te vervullen. Zulks is geschied, met genoegen van den kerkeraad; alleen stemden zeven ouderlingen daartegen. Parijs., 7 September. De vijand vervolgt zijn ruarsch naar Parijs. Het ge- heele Fransche leger vereenigt zich hier. De republiek is door geheel Frankrijk met geestdrift toegejuicht. De Engelsche gezantlord Lyons heeft gisteren een langdurig onderhoud gehad met Jules Favre. Palikao zal het ojiperbevel over het leger te Lyon weder op vatten. De Fransche gezant te St.-Petersburg maar schalk Fleury heeft zyn ontslag genomen. Gemengde berijgten. Dat liefde tot den naasten bij velen vergeten wordt, is thans ook gebleken in het dorp Sprang. Een geacht man aldaar had voorgesteld om eene collecte by de ingezetenen te doenten behoeve der gekwetsten in den tegenwoordigen oorlog, dat echter geen bijval heeft gevonden. Het was de hand op de beurs gelegddat toch altyd het geval niet is, daar die gemeente anders nog al goed bydraagt als er wordt aangeklopt. Te St.-Maartensdyk worden twee dames gewaarschuwd bij een pikdraad de deur niet open te gooijen om een pik draad en een mug te vangen, want die zullen zij nooit in de fuik krijgen. Iemand te Tholen wordt aan geraden, geen disserteurs meer aan te brengen, anders zal hij verklapt worden, als hij van eene weduwe komt. Te Serooskerke is een zot, zoo verzot op Katrijn dat hij nog gek zal worden; en zegt: Als ik die meid niet krijgen kan, Dan weet ik er toch niets meer van Maar ik zal het nog eens wagen, En dan het aan haar vader vragen. Als de oorlog geëindigd is zal het Europeesche volk dan weer dadelijk de jammeren vergeten, die hij over Europa bragt? Kinderen der negentiende eeuw vergeet ze niet, dan zal het oorlogvoeren eenmaal ophou den, In den Elzas en Lotharingen wordt er reeds regt gesproken in den naam van den koning van Pruissen door Duitschtscke regters, zoodat die landen zoo goed als bij Pruissen ingelijfd zijn, Hoe verbitterd de Franschen op de Pruissen zijn, blijkt in de hospitalen; de genezende komen sfons handgemeen zoodat eene scheiding noodzakelijk wordt. Op de beurs te Ko ningsbergen. hebben de kooplieden een adres aan den koning van Pruissen geteekend en opgezonden, waarin zy verzoeken dat Zijne Majesteit alle vreemde tusschen- komst moet afwijzen bij het onderhandelen over den vrede. De nieuwe rentenier te B. zegt,/Ik zie met verlangen en blydschap het voorjaar tegemoet, en ik zal verheugd zyn, om de vruchten van mijn rentenier schap op te brengen. Ik zal niet doen zooals een schoen maker doet. Kerknieuws. Door het kiescollegie der Herv. gem. te Schiedam is jl. Maandag-avond het volgende drietal van predikanten geformeerd: de Wildete Poortvliet; Knotnerus, te IJIst en MalcomeSius te Franeker. Botterdam, 5 Sept. 1870. De vraag blijft beperkt en de omzettingen bepalen zich tot kleinigheden, meestal in de hetere soorten. De aanbiedingen waren lieden iets ruimer en goede 2de soort onberoofden waren gemakkelijker te koopen en werden op f221/., a 23 gehouden. Oud goed komt byna niet meer voor. Men schijnt nu overal bezig te zijn met het delven der nieuwe wortel die hier en daar een weinig zwart van huid valt. Een paar partijtjes waven heden aan de markt, waar voor ƒ20 werd gevraagd, welke prijs evenwel te hoog is. Men bood ƒ18. Ook werden reeds een paar vaten onberoofden van de nieuwe teelt gepresenteerdde kwaliteit is goed voor nieuw gereed goed vrij helder iu opleg; de vraagprys ƒ26 was eveneens te hoog om tot zaken te komen. Prijscourant der EITeeten. ROTTERDAM, 6 SEPT. Laagste koers. Hoogste koers. Premie-Leen. Stad Rotterd. 3 85 Nederl. Werkelijke Schuld 27 "Vs 517a Spanje Binnenland 3 aas/. 227.8 dito te Louden 1867 3 p 26'/a 2»7, dito dito 1869 3 25 Va 283/a 25'/, Portug. te Londen 1867 3 dito dito 1869 3 p 28 Ooslr. in Pap. p. Mei)Nov. 5 °l Vs 43'/, dito in Zilv. per Jnn./Juii 5 «O3/,» 5] Aand. Theiss-spoorw. f 2051/., 200 °l 10 «V.8 4178 Vereenigd. Stat. Losb. 1885 6 «1 Vs dito dito 1882 "W o 1 <1 n <1 igl reïd. Diakenen der Hervormde Gemeeute te Zierikzee geven bij deze, onder hartelijke <lJinlil>otuif>-iiijL>-, kennis, dat door hen, in de op gisteren in de Kleine Kerk gehouden voormiddag-godsdienstoefeningis ge collecteerd een bankbillet, groot Honderd Gul den ten behoeve hunner Armen. Zierikzee, den 5 September 1870. Diakenen voornoemd J. M. ISEBREE MOENS Voorzitter. J. BETHE Secretaris. unt m I S5jarig-e Echtvereeniging i van I CORNELTS FOKKER m en H JANNA SLAGER. w. Hunne dankbare kinderenA tê |j Noordgouwe 6 September 1870. Heden beviel voorspoedig van eene welgescha pene Dooliter, E. P. BAARENS—Droogendijk. Kruiningen', 3 September 1870. Eenige kennisgeving. Bevallen van een' ZoonJ. M. MERLIE Jansons. Zierikzee, den 6 September 1870. 3 Voorspoedig bevallen van eene welgeschapene Doclitei*. LENA STEUR—Speelman. Noordwelle, 6 September 1870. Algemeene kennisgeving. Heden overleed onze zeer geliefde Moeder PIETERNELLA BIJ DE VAATEWed. G. R. van der SLUIS, in den ouderdom van 70 jaren, 11 maanden en 6 dagen. Kerkwerve, L. van der SLUIS, 5 September 1870. mede uit naam mijner broeder en behuwdzuster. De ondergeteekenden betuigen bij deze hun nen opregten dank, voor de vele har telijke bewijzen van deelnemingbij gelegenheid van hun 50jarig liuwelijUcsfoest ontvangen. Bruin is se, M. van POPERINCV 3 September 1870. en Vrouw. Het aangeboden accoord in liet Faillissement van BENJAMIN JOPPEJacz. Groothandelaar en Likeurstoker te Zierikzeeis bij vonnis der Arrondisse- ments-Regtbank te Zierikzee van den 6 September 1870 GEHOMOLOGEERD. De Curator Mr. J. M:. ISEBREE ptemoer iöyu itor, I LEE MOENS. De CENTRALE DIRECTIE van Schouwen, Burgh en Westlandherinnert bij deze be langhebbenden dat bij hare publicatie van heden is aangekondigd eene INSPECTIE, welke naar aanleiding der Art. 1617181921 en 22 van het Reglement van Policie voor de Polders in Zeeland, vastgesteld den 5 Julij 1867en afgekondigd den 9 Augustus daaraanvolgende Provinciaalblad No. 92 van 1867) den 23 September aaustaande en volgende dagen zal gehouden worden op het SCHOONMAKEN der Watergangen DammenBuizen en Zijlen en ook op alle hindernissen van goeden waterafloop in de Slooten waarvan de bedelving in 1857 tot en met 1869 is voorgeschreven en opgenomen. Zierikzee, 7 September 1870. De Centrale Directie voornoemd, B. C. CAU, Voorzitter. J. L. de JONGE. Ontv.-Griffier.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1