G. HEiN'iMXG. Visclislop, D 590. Concertzaal. - Zierikzee. 1 LT0Ü8II an HOEDEN GROOTE MATINEES EN SOIREES MESK1ALE, II O TË L„V A V V We IV" GROOTE SOIREES EN MATINEES MESICALE, P 8 I I 8 1 I I I L I I STRANDVONDERIJ. Publieke Verkooping 1°. Een Woonhuis en Erve, 2°. Een Pakhuisje en Erve, RIJKSVEEARTS Pil OT G RAP HIE N OORLOGS-KAARTEN W m DE BELGISCHE MAATSCHAPPIJ tegen Brandgevaar, verzekert tegen zeer billijke en vaste premiën: IA 6Ü6SBDIA. PO v\] Een WERKMAN, H) 20 beste Meekrapdelvers 1® i. 8HHSIS, AAI BE ML, PAITAlill IQ1BB1 II PlflII. IN RUIME KEUS VOORHANDEN. óf SÏ B i 8. Mao-aziin hoek Poststraat hij <le Kerk te Zierikzee. Ruime keuze. Goedkoop ie maar vaste prijzen. BIEREN en WIJNEN in verschillende soorten. M) GRAND SALON DE LYON MISS SPELT ERIN E, Het gezamentlijke personeel bestaat uit 27 personen. Matinees. S o i r e s en Bals. Muziek des namiddags van 4 lot 6 uur. ZIERIKZEE. door een gezelschap Artisten van 32 personen. De 4 CLODOCHES of de Parijsche groteskzangers cm dansers. De Gebroeders MONTENEGRO Mlle CLEMENT, De Gezusters M A L K O F S K Y De BURGEMEESTER der Gemeente Renesse, roept voor de eerste maal ter reclame op, regthebbenden op eene aangespoelde SLOEPvan buiten wit ge- verwd, met een zwarte bovenrand en roode bies er onder en gemerkt: MARS N°. SHIELDS Renesse, den 31 Augustus 1870. 'f J. HOOGENBOOM Bz.Burgemeester. van BIGGEN 9 aan de Balie te Zierikzee Don derdag 8 September 1870, 's namiddags half een ure. De Notaris J. van der BENT, zal op Dingsdag den 13 September 1870, des mid dags ten 12 uur, in het Koffijhuts van de Wed. c. van 't Hop, te Brouwershaven ten verzoeke zijner principalen met regterlijke autori satie publiek verkoopen staande en gelegen aan de Zuidzijde der haven te Br omver shaven sectie C No. 371 groot 01 Are 03 Centiares. staande en gelegen in de Molenstraat aldaar sectie CNo. 78', groot 36 Centiares. Nadere informatiën te bekomen ten kantore van ge noemden Notaris. Aan de verknoping van Overlioeken, w WEI- en BOUWLAND, van den Staats-spoorwegdoor den ONTVANGER der REGI STRATIE en DOMEINEN te Goesgeannonceerd tegen 21 en 22 September e. k., I.S NOG TOEGEVOEGD: PERCEEL 346/a. Zijnde 6 Ares, 79 Centiares BOUWLAND uitmakende een gedeelte ••van de kadastrale sectie A. no. 390, gemeente Kruinlngenniet op de biljetten ver meld maar nader omschreven en als supplement in de catalogussen bijgeplakt. f De ondergeteekende berigt bij deze aan den 1/1-J handel, dat hij weder een solmit in de vaart s£p, heeft gebragt van Zierikzee op Bredade Leur Oudenbosch en Goes. Hij verzoekt alle commissien en bestel- lingen van BIEREN als anderzins bij hom aan huis te willen laten bezorgen. Zierikzee. W. A. WIERIKX, Schuithavenwijk A. No. 3. De ondergeteekende Veeft de eer bet publiek kenbaar te maken, dat hij zich als te Steenbergen gevestigd heeft, aldaar woonachtig is bij de binders STOPFELLEN op de Markt, en zich aan beveelt tot bet verleenen van veeartsenykun- dige Tinlp. I De Rijksveearts, J. M. T. 'REGELAER. In den boekwinkel van P. de LOOZE te Zierikzee zijn te bekomen: van ZIERIKZEE, bestaande in de navolgende afbeeldinffeii, als: een van de Nieuwe Haven, met het barkschip de Grondwet, dito de stoomb. Stad Zierikzee. x» Kleine Kerk met steenenbrug. het Geregtsgebouw op de Oude Haveu. de Heeren-Sociteit. Poststraat. Schuithaven. Havenpoort. Nobelpoort. t> den grooten Toren, gebouwd in 1454. Voorts eene afbeelding van het standbeeld van Jacob Cats en het Loodsgebouw te Brouwershaven. Prijs: 35 cent per pliotogr-apliie. Voor dezelve zijn lijstjes van 20 en 35 cents verkrijgbaar. .T. L. PINTO, gebreveteerd Tand meester der Vereenigde Staten van Amerika te Middelburg zal DON DERDAG 8 SEPTEMBER wederom te Zierikzee te spreken of te ontbie den zijn over alle Tand- en Mondgebrekeu, het inzetten van Kunsttanden volgens de nieuwste methode, bij den Heer M. AUGUSTIJN, in het Logement »DE KROON." (i in diverse uii handelaar 1 .ven voorhanden, bij den Boek- S. OCHTMAN Jz. VAN ALGEMEENE ASSURANTIËN WOONHUIZEN 60 Cents per ƒ1000 'sjaars. MEUBELEN 75 - WINKELHUIZEN 75 - KOOPWAREN ƒ1,— - Informatiën bij de Agenteu C. van der VLIET Dz te ZierikzeeL. BOOGERD Az., te Brouwershaven en J. C. M. van RHEEte Haamstede. uwer s h< GEDURENDE DE KERMIS De ondergeteekende hoopt met een druk bezoek vereerd te worden daar hij een gezelschap heeft geëngageerd datzoo hij vertrouwdbijzonder voldoen zal. Beleefdelijk mij aanbevelende in de gunst van mijne Stad- en Landgenooten zal cle ondergeteekende alles aanwenden om dat vertrouwen waardig te blijven hetwelk hij tot heden zoo ruimschoots heeft mogen genieten. UEd. Dw. Dienaar B. W. VERMUNT. WORDT GEVRAAGD om TERSTOND in dienst te treden: bekend met zodenwerkkramwerk en stuwwerktegen vast salarisaan den polder het Zuiderland onder Oude Tonge. Gegadigden vervoegen zich op Woensdag den 14den September e. k. des vóórmiddags ten huize van den Gezworen J. B. van den BEMDEN voorzien van be wijzen van goed gedrag en bekwaamheid. De Dijkgraaf HEESTERMANS. TERSTOND benoodigd twee bekwame TIMMERM ANS-KNECIITS bij C. KAPPERS te Brouwershaven. f P. M OCHTMAN vraagt een ongehuwde KJVICCJrlT, die goed kan naaljen, voor zomer en winter vast werk. BENOODIGD: tegen lioog" loon- te Eikerzee bij A. MOOLENBURGH Cz. TERSTOND benoodigd een MAALDER, in de Meestoot' »DE N IJ VERHEID,1in cle van Haaf ten Poldergemeente Oud- Vossemeer. Ik EE!V COURANTENLOOPEI^y v benoodigd bij den boekhandelaar A. G. DE MOOI.' Met 1 NOVEMBER buiten de stad eene KEUKENMEID benoodigd, van de P. G. niet beneden de 25 jaren. Adres bij den Btykhandelaar VAN DISHOECK. 'Él®H 3SN mts ^BIIDI^ilK^i gaat uog voort met de OPRUIMING van de nog overgebleven van af ƒ6 witte en gekleurde OVERROKKFjN van ƒ1,50, witte BLOEZEN a ƒ1,50, CRINOLINES en CORSETTEN 60 ct.gekleurde NETELDOEKEN a 20 ct.GLACÉ HANDSCHOENEN 50 ct.Heeren OVERHEMDEN a ƒ1,50, HALFHEMDEN 30 ct.wolle BROEKSTOF met galon ƒ1 en eene gröote partij lauren KLEEDINGSTOF, welke voor SPOTPRIJS worden verkocht- Heden ONTVANGEN: eene ruime sortering KRAAGJES, MANCHETTEN, zijden-en wollen CHAALTJES, Heeren COLS en DASJES, Heeren- en Dames GLACÉ HANDSCHOENEN en meer andere Artikelen voor dit saisoen. A r. ss >1 i i) I- KINDERSPEELGOED, fijne GALANTER liiNVAZEN. Veener HOUTWERK, SCHILDPAD, BRONS- en GELAKTE ARTIKELEN porcelein SERVIEZEN, KRISTALLEN KARAFFEN, WIJN- en LIKEDRGLAZEN, PORTEMONNAIES SIGARENKOKERS, TABAKS- en LUCIEERSDOOZEN, BRITTANIA- en NICKELZILVER ARTIKELEN DAMES-PARURES, EAU DE COLOGNE en PARFUMER.IEN, PETROLEUM-LAMPEN, WANDEL STOKKEN PARAPLUIES, VICTORIA SERVIEZEN, CHOCOLADE-KETELS enz. enz. J. DE JONG ZIJLSTRA. verkrijgbaar bij J. W A AL E. GEDURENDE DE KERMIS van af Donderdag 8 lot en met Donderdag 15 September 1870: DOOR HET MET ROEM BEKENDE MUZIEKGEZELSCHAP VAN DE MET MEDEWERKING VAN 3D MI JA CRUSIUS, Comique van het Theater te DRESDEN. Mr. E D M OND, Comique Francais. ULMAN, Baritonist. "99 HUBERT I> E BLANCK, Solo-Pianist, Ier prix du conservatoire de Liège. Mile. ANNA DE BLANCK, Solo-Violoniste Ier prix Médaille d'or du conservatoire de Liège. ■ss 'zmz rmr jmL. we: msr jm.. «sa- je je: n. 3w beroemde Koorddansereswerkzaamheden op losse en slappe Koord. DONDERDAG 8 VRIJDAG 9 ZATURDAG 10 MAANDAG 12DINGSDAG 13 WOENSDAG 14 en DONDERDAG 15 SEPTEMBER. Aanvang 113 tot 3 uur. Soirees. DONDERDAG 8VRIJDAG 9 MAANDAG 12 en WOENSDAG 14 SEPTEMBER. Aanvang S uur. ZATURDAG 10, DINGSDAG 13 en DONDERDAG 15 SEPTEMBER. Aanvang S'/s uur. ZATURDAG 10, DINGSDAG 13 en DONDERDAG 15 SEPTEMBER. Het X5A.3L zal gedirigeerd worden door deu Heer I. E. THEEWIS. lederen avond verscheidenheid van uitvoering-. De Zaal is voor gelegenheid der Kermis vergroot en zal fraai gedecoreerd zijn, Ook zal het BUFFET van alle vervei'schingen voorzien zijn. ABONNEMENTS-KAARTEN, geldig gedurende de geheele Kennis. Voor een Heer /'3, Vóór eene Dame /'2,S0. Entrée voor de Malinées 23 cent. Soirees en Bals 49i cent. Muziek namiddags 25 cent. De ondergeteekende hoopt met een druk bezoek vereerd te worden, daar hij dit jaar kosten noch moeite gespaard heeft, om het geachte publiek een gezelschap ten gehoore te brengen, dat nog nimmer op de Zierikzeesche Kermis werkzaam was. p Beleefdelijk mij aanbevelende, UEd. Dienste. Dienaar 1 J. D. ZANTVOORT. ALLE DAGEN GEDURENDE DE KERMIS De MATINÉES en SOIRÉES zullen worden gegeven door het met roem bekende Operetten-, Muziek- en Zang-Gezelschap onder directie van den heer I O AA I? O O EXTXSaA GEËNGAGEERD. VOOK HET EERST IN ZIERIKZEE IV. Bovengenoemde zangers en dansers hebben den grootsten bijval verworven in alle hoofdsteden van Europa. Y O O R HET EERST IN NEDERLAND uit MADRID, bijgenaamd „XHGis» ARIENS", leden van le Cirque te ParijsCirque Royal te Madrid en het kristal- en alhambra Paleis te Londen. TST.B. Volgens geloofwaardige getuigschriften van bovengenoemde hoofdsteden in Europa, zjjn de werkzaam heden van de gebroeders MONTENEGRO op het dubbel trapez onnavolgbaar en unique. !M VOOR HET EERST IN ZEELAND Pi bijgenaamd cle Luchtz weefster, Ai-tiste van le Cirque Imperatieve te Parijs. Mile CMEMENT, hare werkzaamheden zullen uitgevoerd worden op een gespannen koperdraad zonder Balanceerstok. ALLE DAGEN GEDURENDE DE KERMIS 1V.B. Daar POLICHINEL zijn intrek genomen heeft in 't Hotel VAN VEENzoo strekt het hem tot eer en genoegen het geachte publiek bekend te maken dat hij van den heer VAN VEEN een doorloopend vrijbillet voor de kermis ten geschenke heeft ontvangen, en uit dankbaarheid heeft hij (POLICHINEL) zich ter beschikking van den heer VAN VEEN gesteld ten einde het publiek te Zierikzee de kermis zoo aangenaam als mogelijk te maken. POLIC IIINEL EXTRA GEËNGAGEERD. VOOR IIET EERST IN ZEELAND uit WEENEN of de beroemde scliaatgenrydster en danseressen van het keizerlijke theater te Weenen, die den grootsten bijval in alle hoofdsteden van Europa verworven hebben. Nieuw vlajjgenlied, getiteld: Neêrland, Bel£>*ie eix Oranje. Quïntett.. Een Entrevue bij van Veen, of cle drie valschè Tyrolers. Terzett. Gedurende de Kermis zullen de volgende Operetten uitgevoerd worden 1. List tegen list of cle tante nït Schiedam, operette in een akte. S. I>e gefopte Pleegvader of de kus in "t donker, operette in een tilt te. 3. De reizende minnezangers, operette in een akte. 4. Het oproei* in de zaal van 'tHotel van 'Veen. Bouffonnerie. Aanvang der MATINÉES 12 uur. Entrée SS Cent de persoon. Aanvang der SOIRÉES 7 uur. Entrée voor een Heer 491/, Cent en voor eene Dame S5 Cent Abonnementskaarten zijn te verkrijgen voor een Heer 3, Voor eene Dame ƒ1,50, toegankelijk voor de Matinée's en Soiree's. De zaal is expresselijk voor de Kermis gedecoreerd en zal het BUFFET van alle Verversehingen voorzien zijn. ^aar on^erSe<:ee^en(^e d't Jaar weder kosten noch moeite gespaard heeft om iets buitengewoons voor te stellen hetwelk nog nimmer in Zierikzee geweest is en iets daar laat stellen dat dagelijks nieuw en met afwisseling- is, opdat men zich op eene kiesclie wijze kan amuseeren, zoo hoopt ondergeteekende met een talrijk bezoek vereerd te worden en beveelt zich beleefdelijk in de gunst van bet geëerde publiek aan.IX. VAN VEE IV. Uitgevers: DE LOOZE «Sc WAALE. Gedrukt bij de firma: DE LOOZE COMP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2