ZÏERIKZEESCHE NIEUWSBODE. 7 27sle Jaarg. r» Dingsdag 6 September 1870. m No. 2820. Besturen en Administratien. Bekendmaking. Afkondiging-. N i euwstij dingen ©wgslsrw^ JFsmwftvtjft. TELEGRAMMEN. 3 3 EVANGELISATIE. Eene partij AFBRAAK, De Uitgevers dezer Courant berigten dat aanbevelingen van Candidaten bij de verkie- zmo-~van een lid der Provinciale Staten, niet anders dan onder de rubriek ADVERTENTIEN opgenomen worden. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee maken bekend dat Bastiaan van de Voordewo nende in deze gemeente vergunning beeft gevraagd om een bakoven voor eigen gebruik te plaatsen in zijn woonhuis, staande in de Pietereeliestraatwijk C. n°, 376 en dat de informatiën de commode et incommode betreffende dit verzoek zullen worden gehouden op Woensdag den 7 September aanstaande, te 12 uur des middags in de gewone vergaderkamer van het bestuur, ten Raadhuizozullende allen die tegen dat verzoek bezwaren mogten willen inbrengen, alsdan in de gele genheid ziin om in hun belang te worden gehoord. 6 ZmuKz'iU den 3 September 1870. Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. De BURGEMEESTER van Zierikzee maakt bekend dat het kohier voor de belasting óp het Personeel, N°. 6, voljaarsregt van deze gemeente, dienstjaar 18"°/7l den Sisten Augustus 1870 door den heer Prov. Inspec teur der Dir. Belasting, enz. in deze provincie executoir verklaard, op heden aan den heer Ontvanger der Directe Belastingen alhier wordt ter hand gesteld ten fine van invordering, en dat ieder verpligt is zijnen- aanslag, op den bij de wet bepaalden voette voldoen. Zierikzee, 3 September 1870. B. C. CAU. Het Engelsch ministerie van buitenlandsche zaken heeft een berigt ontvangen, dat de cholera te Taganrog heerscht en bijgevolg de schepen, komende uit de Zee van Azof, quaran taine moeten houden in de havens der Zwarte Zee en andere plaatsen. Te Konstautiuopcl heeft zich een cholerageval opge daan bij een reiziger komende uit Odessa. In Engeland hebben zich vele gevallen van diarrhem voorgedaan met doodelijken afloop. 3?£ii*Üs 9 4 Sept. De Ministerraad heeft de volgende proclamatie uitgevaardigd „Franschen l »Een groote ramp heeft ons land getroffen. Nad at het leger onder Mac-Mahon gedurende drie dagen een heldhaftigen strijd had volgehouden tegen 300,000 Duitschers, vielen 40,000 der onzen in handen van den vijand. „Generaal Winpfen, die het opperbevel van het leger aauvaardde, nadat Mac-Mahon enstig was gekwetst, heeft eene capitulatie geteekend. »Deze wreede tegenspoed kan onzen moed niet aan het wankelen brengen. „Parijs is thans in staat zich te verdedigen. »De militaire krachten des lands organiseeren zich. »Binnen weinige dagen zal zich een nieuw Fransch leger onder de muren van Parijs bevinden. »Nog een ander leger wordt aan de boorden van de Loire gevormd. »Uwe vaderlandsliefde, uw eensgezindheid, uwegeest- kracht zullen Frankrijk redden. »De Keizer is door den vijand gevangen genomen. „Het gouvernement neemt, in overeenstemming met de openbare machten, al de maatregelen, die door den ernst van het oogenblik gevorderd worden." Deze proclamatie draagt de onderteekening van al de Ministers. Yoor de Parijzenaarsdie gedurende het beleg aldaar moeten bljjvenis de grootste quaestieproviand. Tal van huisgezinnen hebben zich voorzien van levens middelen die lang kunnen duren. Ieder neemt maatrege len tegen hongersnood. De winkels waar die zaken worden verkocht, worden letterlijk belegerd, en natuur lijk worden de levensmiddelen met eiken dag schaarscher, terwijl de prijzen stijgen. De grootste winkelier is naar men zegt, totaal uitverkocht. De prijs van de suiker is met 5 sous verhoogddie van de rijst met 3 sous de ham kost 1 fr. per kilo meer dan vroeger en de overige artikelen zijn naar verhouding duurder geworden. De waterdragers kunnen gemist wordenhet putten uit de Seine is voorloopig verboden. Het schijnt dat men nu reeds zuinig gaat worden. Trouwens, men heeft het plan vóór de aankomst van den vijand de water werken te laten springen, zoodat de Seine dan in de behoefte moet voorzien. Straatsburg wordt voortdurend gebombardeerd. De wereldberoemde dom is niet gespaardeen granaat heeft het dak verbrijzeld. De toren, bekend als de hoogste in Europa, is nog onbeschadigd. Men gelooft eeliter in het Duitsche leger nog niet aan de spoedige overgave. De bevelhebber, generaal Ulrich, is een door en door be kwaam en volhardend militair, die het tot het laatste zal uithouden. De talrijke bezetting is met strijdlust be zield en wordt door de burgers ondersteund. Het moge waar zijn dat do belegeraars reeds belaugrijke voor deden hebben behaald, aan de kapitulatie wordt zelfs nog niet gedacht. Bij besluit van den waarnemenden prefect der Seine is het Bois de Boulogne, waar de kudden vee geplaatst zijn, waarvan Parijs bij eene belegering zich moet voeden, voor het gebruik van het publiek gesloten. De prefect vreest voor ongelukken, velen scheppen er behagen in de dieren te plagen en te sarren, en reeds is eene bejaarde dame het slagtoffer van eene losgebrokene koe geworden. Yolgens eene oude voorspelling van den beroemden Nostradamus, zou het tweede keizerrijk, 18" jaren min drie maandenen geen dag langer bestaan. Deze voor spelling is thans letterlijk bevestigd. Op 2 Dec. 1852 had de coup-débat plaats, waarbij Napoleon III zich tot Keizer verhief, en op 2 September 1870 werd hij ge vangen genomen. litediiKwfe. Berlyn 3 Sept. Koningin Augusta heeft de vol gende dépêche ontvangen: Yoor Sédan, 2 'September, ten half twee des namid dags. Eene kapitulatie, tengevolge waarvan het geheele Fransche leger binnen Sédan is krijgsgevangen gemaakt, werd zooeven met Generaal Wimpfen gesloten, die in de plaats van den gekwetsten maarschalk Mac-Mahon het bevel voerde. De keizer heeft zich slechts aan mij persoonlijk wil len overgeven, wijl hij het kommando niet voerde en alles aan de Regentschaps-regering te Parijs overlaat. Over de plaats zijner bestemming zal ik beschikken, zoodra ik hem zal ontmoet hebben, in een onderhoud dat zoo aanstonds zal plaats hebben. Welk een loop hebben de zaken onder Gods leiding genomen In het Pruissische leger is eene aardige anecdote in omloop. De kroonprins van Pruissen vroeg aan een soldaat, bij wien hij een sigaar aanstak, hoe het hem ging, en of hij tevreden was. Zeer goed, was het antwoord. Ja, als gij in het jaar 1866 onze aanvoeder waart geweest, dan zou er geen enkele Pruis zijn overgebleven. Er heeft te Laudau een feit plaats gehad, hetwelk on gehoord is in de jaarboeken der oorlogen. 400 turcos, welke krijgsgevangenen waren, zijn uit de gevangenis ontsnapt in welke de Pruissen hen opgesloten hadden. Allen zijn in Frankrijk teruggekeerd. De Königsberger Zeituug verhaalt, dat gedurende den slag bij Metz eenige soldaten van het 43ste regiment hun ransel voor hun borst gespten om beveiligd te wezen tegen den regen van kogels. Na den slag overtuigden zich zeer velen van de krijgers, dat zij daardoor hun leven hadden behouden, want zij namen uit hun ransels vele kogels, die in plaats van hun borst in het kalfsvel waren geschoten. Volgens geloofwaardige berigten is de bisschop Hefele van Rothenburg vast besloten zich in geen geval te onderwerpen aan de beslissing van het concilie, nopens de onfeilbaarheid van den Paus. Te Neurenberg is in eene vergadering van katholieke professoren besloten om krachtdadig te protesteren tegen het persoonlijk gezag van den Paus. Keulen3 Sept. {Particulier telegramMen zegt dat Napoleon te Köningsberg zal geïnterneerd worden tot het einde van den oorlog. De Pruissische troepen hebben bevel gekregen naar Parijs op te rukken JBirugsyel3 Sept. De Echo du Parlement zegt: Er zijn 80000 Fransche krijgsgevangenen gemaakt. De slag is gisteren morgen ten 4 ure begonnen onder de muren van Sédan. Ten 2 ure werd de strijd geschorst. Ten 3 ure werd de •strijd hervat, waarna het ten 5 ure definitief ten einde werd gebragt. Mac Mahon. en zijn leger werden in Sédan terugge worpen en ingesloten door 250,000 Pruissen. Ten 6 ure kwamen de officieren van het Fransche état-major als parlementairen in het hoofdkwartier van den koning van Pruissenom te onderhandelen over eene capitulatie. Tegelijkertijd kwam er een eigenhandige brief van den Keizer, waarin hij betuigde, dat, aangezien hij niet aan het hoofd vau zijn leger kon sneven, hij zijn degen in handen van den Koning van Pruissen stelde. Een kwartier later werden al de Pruissische muziek corpsen gehoord. De geestdrift was ten top gestegen. E5i*u»sel 9 3 Sept. 12,000 Franschen bij zich heb bende 1200 paarden, kanonen en banieren, hebben op onsgrondgebied de wijk genomen en de wapens neer- Brnssel4 Sept. De zoon van Napoleon III be vindt zich te Chemay, in de provincie Henegouwen. Napoleon wordt heden naar Duitschland vervoerd. Men verwacht dat thans door Engeland voorstellen tot het sluiten van een wapenstilstand zullen gedaan worden. Eene particuliere correspondentie dd. 1 Sept. uit Bouillon meldt het volgende omtrent de gevechten bij Sedan Het op gisteren geleverde gevecht was een-rVer bloe digste en hardnekkigste, welke tot heden gevoerd zijn, hoewel de uitkomst onbeslist bleef. Het gevechUlafigon ten 5 ure des morgens en het vuur werd doortte Pruissen geopendonmiddelijk daarop antwoordden de gansche linie der Fransche mitrailleuses, en op cftt oogenblik7 ure des avondsduurt het nog steeds voorr^ De Franschen hadden niet minder dan 250 mitrailleuses, die onophoudelijk dood en vernieling op de vijandelijke legermagt spuwden, terwijl daarenboven nog de batte rijen der beide legercorpsen onophoudelijk losbrandden. Zonder overdrijving kan men het getal personen van de beide legers, welke gedood of gewond werden, op 75- a 80,000 man stellen. Vele Pruissische en Framsche gekwetsten zijn op Belgisch grondgebied gevlugtwaar zij dadelijk ontwapend werden. De stad Bouillon is vol beweging. Elk oogenblik komen hier nieuwe Belgische troepen aan, die dadelijk naar de grenzen worden gezonden. De toestand der grensbewoners is verschrikkelijk, ik heb verscheidene dorpen in brand zien staan. De bevolking neemt allerwege de vlugt; men ontmoet duizende gezinnen langs den weg; de meesten voeren op een wagen een deel van hunne bezittingen mede, of drijven eenig vee voor zich uit. Het is onmogelijk al de vlugtelingen in de Belgische grensplaatsen op te nemenzij hebben langs den zoom van het woud een soort van kamp opgeslagen dat zich drie mijlen ver uitstrekt en bijna uitsluitend door vrouwen en kinderen bevolkt is, wier gejammer het hart breekt. Aan eene moeder, die met vier jeugdige kinderen haar dorp ont- vlugtte, waar de Pruissische kogels begonnen te vallen werd door eén bom het hoofd van den romp geslagen Te Pont-Mangy is eene kolossale fabriek afgebrand, waarin meer dan 1500 werklieden hun bestaan vonden. Yau het dorp Bazeilles, een der schoonste dorpen van de Fransche Ardennen is slechts een rookende puin hoop overgebleven. Men verzekert mij dat generaal de Failly op bevel van Mac-Mahon doodgeschoten is. Eene latere correspondentie meldt het volgende: Heden hebben de Belgische soldaten zich in eene moeijelijke positie bevonden. Men had namelijk Fransche gevangenen op de grenzen gebragttoeh eensklaps ver scheidene Pruissen aankwamen. Men had den tijd nog niet gehad de Franschen te ontwapenenen deze wilden nu op de Pruissen schieten niettegenstaande het geroep der Belgische officieren. Eindelijk gelukte het evenwel de Franschen te bedaren. De Pruissen schijnen de wegen, tot de kleinste paden toe, volkomen te kennen. Zij vragen niemand den weg allen zijn voorzien van landkaarten, waarop zelfs de kleinste plaatsjes zijn aangegeven. Zoo even zijn hier aangekomen twee Fransche dra gonders. Van hen vernam ik het volgende betreffende de gebeurtenissen der laatste dagen. Eergisteren heeft generaal de Failly zich laten ver rassen door de Pruissen in de nabijheid van Carignan, Een gedeelte der troepen heeft geen anderen kans gezien om zich aan het moorddadig vuur der Pruissen te onttrekken dan door zich in het water te werpen, maar zeer velen slaagden er niet in den tegenoverge- stelden oever te bereiken. Van vier regimenten kuras siers is op die wijze bijna niets overgebleven. Van bet 30ste regiment van linie zijn naauwelijks een dertigtal manschappen gered. Gisteren was het de Pruissen gelukt van den linker oever der Maas op den regteroever te komenbeneden Sedan; de Frauschen sloegen hen evenwel zegepralend terug. Doch des nachts kwamen zij op nieuw over de Maas en vielen^ de Franschen aan gedurende twee uren bleef de overwinning aan de zijde der Franschendoch ten 9 ure ontvingen de Pruissen nieuwe versterking. Weldra was toen de Fransche legermagt als in een kring va.n ijzer en vuur ingesloten. Na ongeloofelijke inspanning en verschrikkelijke verliezen werd eindelijk die kring door de Franschen verbroken en gelukte het aan Mac-Mahon nret een gedeelte van bet leger binnen de muren van Sedan te vlugtenterwijl een ander ge deelte naar Mezières week. Bij deze vlugt werd Mac- Mahon aan de dij gekwetst. Het leger der Duitschers bedroeg 250,000 man, terwijl Mac-Mahon slechts over 80,000 man kon beschikken. Napoleon heeft eene proclamatie doen aanplakken, waarin bjj verklaarde als eenvoudig soldaat te willen vechten, onder de bevelen van de generaals, die door de publieke opinie aangewezen zijn. Een half uur later begaf de Keizer zich op een der bastions van Sedanen volgde van daar met het oog het verschrikkelijk gevecht, dat over zijne toekomst zal beslissen. Zierikzee s 5 Sept. De teerling is geworpen. Napoleon III, dc trotsche keizer, die nJs scbeidsregter in Enropa wilde geldenen achttien jaren achtereen geheel ons werelddeel in ontzag hield Napoleon III is krijgsgevangene en krijgsgevangene van den koning van Pruissen. Hel fcger van Mac Mahon, waarop de laatste hoop van Frankrijk was gebouwd, het leger, dat Bazaine zon ontzetten, den zegevierenden vijand uit Frankrijk verjagen, is na aanhoudende bloedige gevechten in Sédan ingesloten en genoodzaakt geweest zicli op genade en ongenade over te geven. Sédan is dus geworden wat in 1S06 Jcna voor de Pruissen is geweest. Een Fransch leger heeft op Franschen boden de wapenen moeten nederleggen, en de zwaarste vernedering ondergaan die een leger kan treffen. De gevallen Cesar, dien 't aan den moed ontbreektom aan de spits zijner ingesloten krijgslieden den dood in dc vijandelijke gelederen te zoeken is welligt blijdedat hij er zoo gemakkelijk afkomt. Hij heeft, toen hij den overwinnen- den koning verklaarde, dat hij een particulier was, die alles aan het regentschap te Parijs moest overlaten erkend dat hij van de regering vervallen was. Hij is vati ouds aan de wis selingen der fortuin gewend. Zijn vermogen is in veiligheid. Hij behoeft 4ich geen enkele genieting, geen enkel gemak des levens te ontzeggen. Parijs terug te zien was toch on mogelijk de keizerlijke troon was te veel geschokt, om ooit weder het prestige te bekomen dat bij verloren had. Maar Frankrijkdat hij in 't verderf heeft gestortde natie, wier zonen hij doelloos op het oorlogsveld heeft laten slagtenhet volkwelks welvaart en bloei hij voor jaren heeft verwoestwat zal dat zeggen Zal het niet in woede losbarsten en ze vernietigen de ellendige satelieten^ van den gewctenloozen heerscber, die zich zeiven heeft geborgen? Of zal het met onuitsprekelijke verachting de regentes en hare raadslieden wegzendendie tot op het laatste oogenblik toe het opzettelijk hebbeo bedrogen en maar één ding bedacht dc dynastie te redden Het zou ons niet verwonderen ja wij verwachten stellig dat de eerste daad der hoofdstad nu haar de oogen geheel opengaan zal zijn het keizerrijk te vernietigen, en mannen met het voorloopig beleid der regering 4e belasten op wie zij vertrouwen heeft. (Zie ielegrummen.) De kapitulatie van Sédan is een keerpunt in den oorlog. Maar wat zal er uit voortvloeijen Zal de overwinnaar tevreden met de luisterijkc zegepraal de hand tot vrede en verzoening reiken, of zal hij door den voorspoed bedwelmd, eischen doen die het Fransche volkzonder van zijne nati onaliteit afstand te doen niet kan bevredigen Zal met den val van Napoleon dc oorlog een einde nemenof zal hij eerst rogt beginnen en liet, karakter aannemen dat onder Napoleon I de strijd in*Spanje droeghet karakter van onver- zoenlyken haat? Wij weten 't niet, maar dit is zeker, dat de staatslieden die vrede of oorlog in hunne hand hebben, eene zware verantwoordelijkheid voor hnnne rekening nemen. Zij zullen eene onbeschrijfelijke wijsheid en helderheid van oordeel noodig hebbenom hnnne taak tot een goed einde te brengen. Nu. vooral mag van Duitsche zijde hetHoogmoed komt vóór den val wel worden bedachten bij de noodza kelijke verzwakking van Frankrijk 'met gematigdheid worden te werk gegaan. Brussel4 September. Particuliere berigten uit Parijs bcriglcn den val van bet ministerie Palikao en de proclamatie van de republiek. Ook V Ftoilc Beige deel! onder reserve soortgelijk berigt mede. Amsterdam 5 September. Particulier Gisteren is te Parijs met 18'i legen 28 stemmen de republiek geproclameerd. Parijs is rustig, doch vol geestdrift. JPai'Ujs, 5 September, {'s noch/s.) De tribunes en de zittingzaal van het wetgevend ligchaam worden bestormd door het volk, eischende vervallenverklaring der dynastie en afkondiging van de republiek. Er hcerschl eene onbeschrijfelijke agitatie. Uit de linkerzijde eisclit Gnmbelta bet pro clameren der vervallen verklaring van het, keizerrijk. Men verzekert dat het voorloopig bewind aldus is samengesteld Trochu Gambella Jules Simon PellclonJules Favre, Jules Ferry, Kcratry Grc- mieux, Picard en Grcvy. Parys5 Sept. {Tweede depêche.) Het voorloopig bewind is zamengesleld uit de liecrcn Jules Favre, Jules Simon, Picard, Prljelon CremieuxJules Ferry, Glais BezoinRochefort, Arrago Garnier, Pages en Kcratry. Tot prefect van politie is benoemd Arrago maire van Parijs Gam- bf.tta binnenlandsche zaken, Jules Favre, buiten landsche zakenMagne financiën Simon onderwijs; Cremieux justitie Lf.flo oorlog. Grrvy is be noemd tot minister-president en Trochu tot gou verneur van Parijs. Kerknieu ws. Ds. IT. Dams tépred. te Nieawerkevk in Duiveland heeft het beroep naar Koekange bij Meppel aangenomen. Door het kiescollegie der Herv. gera. te Oosterland is tot pred. beroepen de heer J. C. Eijkmancand. bij het prov. kerkbestuur van Utrecht. Getrouwd Tholen, 1 September 1870. W. J. KERPESTEIN en C. J. EORSTANJE. Bevallen van een-1 welgeschapen o o bb A. E. van NIEUWENHUIJZEN, geb. Knop. Tjiolen, 3 September 1870. Algemeene kennisgeving. Bevallen van een1 Zoom, R. van den BERGE—den Herded. Zierikzee, 3 September 1870. Heden overleed na een langdurig en smartvol lijden, Mejufvrouw SÜZANNA WILHELMINA MOGGE POUS, in den ouderdom van 69 jaren en ruim 4 maanden. Zierikzee, 31 Augustus 1870. Algemeene kennisgeving. Voor de vele bewijzen van deelneming, bij het overlijden van huu kind ondevvonclen, be tuigen de ondergeteekenden oiD-i'oelïten claBïit- C. van der VLIET. Dz. A. C. van der VLIET-Cats. De ondergeteekenden betuigen hij deze. hun nen opi'egten voor de vele har telijke bewijzen .van deelneming, bjj gelegenheid van hun lmwelylesfoest ontvangen. Bruinisse, M. van POPERTNG 3 September 1870. l\ en Vrouw. BIDSTOND op DONDERDAG 8 SEPTEM BER met het oog op de ontzettende gebeurtenissen des tijds des avonds- te m*ein de Zaal TOEVLUCHT." Voorganger de WelEerw. ZeerGcl" Heer ASTRO, Hervormd Predikant te Rotterdam. Wie zal in de Provinciale Staten d plaats iuiiemcu van v. Usselsteyn?? isdunkt mijeene vraag gewichtig genoeg om de beantwoording er van niet aan te honden tot het laatste oogenblik. Menigte van kiezers wachten tot in de Courant een of meer Candidaten genoemd zijnom dan hunne meerdere of mindere geschiktheid te be spreken. Elke Candidaat moet dus bij de kiezers bekend zijn, zoodat zij zelve kunnen oordeelen. Een man moet het zijn, die genoeg leeft in 't publiek om, wanneer de een of ander op Tweedekamer-aanbevelingsmanier een lijstje van deugden en onovertveffelijkheden geeft, na te kunnen gaan of zijn signalement juist is. Als zoo danig komt bij de aanstaande verkiezing in aanmerking Mr. ISEBKEE iMOENS. Hem kent gansch Schouwen en Duiveland. Dat Zierikzee hem waardeert bewijst zijne verkiezing tot lid van den gemeenteraad. Nu eenmaal zijn naam genoemd is, is er gelegenheid te over voor de kiezers om na te gaan of het niet goed zou zijn het mandaat van van IJSSELSTEIJN op hem over te dragen. Op Woensdag 7 September 1870\s mid dags 12 ure, zal de Deurwaarder .T. FRANSE, publiek verkoopen 1°. aan de Garancine-Fabriek in de Lange St.-Jansstraat te Zierikzee bestaande in: RAMEN, DEUREN; KOZIJNEN, PLAN KEN BRANDHOUT 1 TRAP1 TOONBANK enz. En 2°. daarna des middags te 2 ure iu de Hooge Molenstraat, mede eene partij A. 371 X5 X? A. A. K waaronder DEUREN, KOZIJNEN, BRANDHOUT enz-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1