ZIERIRZEESCHE NIEUWSBODE. 27sle Janrg. m too. 2818. Donderdag 1 September '1870. fedat P matige k. |ii't aai, P'en, I |rst. I urende Inicldel- 5 Ike van perd in IERIK. Ich be*. I feeeewie fide fo- ru%.>| |RA. Z3J Heet finbe-^ fcS. )on. fortrefc- /I T'S. 'M bpt. JJM en pJRTE- IUID- |n het elite I kwart Ie ver ier! te ■e vele Iloosjes Idrukt. ■epron- laudere lorden, iinus I alleen Iemand VAN Besturen en Administratie». e k e n d in a k i n g. I)e BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zle- r!k-ee maken bekend dat de nieuw benoemde ontvanger I.Vgemoenre, de heer MARINES FLOIiUS van dkn ThOORN in de op heden gehouden vergadering van den and de bij de wet vereischte eeclen heeft afgelegd en uifihjk zijne betrekking heeft aanvaard. ZiEUiKZEü, den 29 Augustus 1870. De Burgemeester 13. C. CAD. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. K e ii n i s g e v 111 g. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- \rikzee maken' bekend: dat de begrooting der Inkomsten en Uitgaven dezer I tro meen te voor het dienstjaar 1871, zooals die op heden i den gemeenteraad is aangeboden, van nu af ge- I durende veertien dagen op de Secretarie der gemeente ter lezing ligt en tegen betaling der kosten verkrijg- I baar wordt gesteld ingevolge de wet. ZfEüiKZEE, den 29 Augustus 1870. De Burgemeester B. O. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Op het Postkantoor te Zierikzee, zijn gedurende de 2de helft der maand July 1870 onderstaande brieven bezorgd geadresseerd aan personen wier namen tor plaats van bestemming onbekend zijn een aan M. de Voogdt te Amsterdam. Assen A. van der Stelt te Botterdam. H. I. Sirks te Zierikzee. Van het Hulpkantoor Brouwer shaven. een aan E. L. Woudstra te Rotterdam. L. C. van den Hoek te Zuid-Beijerland. Van het Hulpkantoor Bruinisse. een aan Buitekamp te Amsterdam. Ni eu wst i j <1 in gen ütalie. Uit Rome wordt, onder dagteekening van 19 dezer, het volgende gemeld: De jonge Hollander, die in de vorige week in de sociëteit der Nederlandsche zouaven alhier uit een venster op de voorbijgangers heeft geschoten, verkeert werkelijk in een staat van verstandsverbijstering. Hij schijnt bij het plegen van dio noodlottige handeling gemeend te hebben, dat bij door Garibaldianen of vijanden was inge sloten en trachten moest, zijn leven zoo duur mogelijk te verkoopen. „De ongelukkige (schrijft decorrespon dent.) had reeds op den overtocht van Marseille naar Civita-Vecchia blijken van krankzinnigheid gegeven. De aanvallen daarvan waren zelfs zoo lievig, dat men hem heeft moeten binden om hem te beletten zich in zee te werpen. De president der Nederlandsche sociëteit was er in geslaagd, hem naar een verbeterhuis te doen over brengen, waaruit hij eenige dagen geleden als hersteld was. De door hem gekwesten zouaaf was geen Hollander, maar een Canadiër. De ongelukkige zelf heeft twee niet gevaarlijke wonden bekomen. Voor de betrekkingen der slagtoffere, die hij gemaakt heeft, is door de zouaven eene inschrijving geopend." Aan een partiknlier schrijven uit Rome, dd. 22 dezer, ontleenen wij liet volgende: hier te Rome ziet het er even slecht uit. Heden moest ik aan een politie-bureau mijn indentiteit bewijzen. Alle vreemdelingen zijn aan een strenge controle on derworpen; men vreest een opstand; ter sluiks spreekt men er van dat prins Humbert (de kroonprins van Italië) weldra met een leger van 20,000 man voor Rome zal staan. De openbare muzikale uitvoeringen zijn sedert veertien dagen verboden, omdat men de volksmassaas vreest. Men heeft wapenen gevonden enz. enz. Waar- schijiilijk zal ik nog assisteeren aan de proclamatie van Rome tot hoofdstad van Italië." JFVamftrijft. Parijs, 29* Aug. Het totaal der inschrijvingen voor de leeuing beloopt 807 milioen 807 duizend francs. Aan alle behoeftige vrouwen en mannen, die niet geschikt zijn de wapens te dragen, is beve) gegeven de stad te verlaten, ten eindp bij een mogelijk langdurig beleg geen behoefte aan eetwaren ontsta. De huizen, die binnen den kring der fortificatiën zijn gelegen, worden afgebroken. Dat men te Parijs zich in alles voorbereid op eene langdurige belegering bewijst o. a. het volgendein het Bois de Boulogne, dat binnen do vestingwerken is gelegen, zijn bijeengebragt honderdduizend schapen en dertigduizend ossen; vijfhonderd melkkoeijen worden nog verwacht. Voorts zijn uit Havre viji duizend wa gens met levensmiddelen van allerlei aard aangekomen. Het te Parijs aanwezige leger bestaat uit zes.tig duizend man linietroepen en drie honderd duizend man natio nale garde. Alle bruggen over de Seine en de Marne zijn ondermijnd, om ze op het eerste Uevel in do lucht te doen springen. Men wil weten dat Prins Napoleon eene aanzienlijke waarde aan papier en specie naar Florence in veiligheid beeft doen brengen. Te Montmedy werd Zondag een Pruissiscli kolonel gearresteerd verdacht als spion. Hij wilde juist een brief laten bezorgen. Bij zijne arrestatie wilde hij dien brief opetenhetgeen hom evenwel verhinderd werd. Uit dezelve bleek duidelijk dat hij als spion werkzaam was. Aan een brief van hut oorlogstoon eel nopens Je gevechten van 10 en 18 Aug. ontleenen wij het volgende j)c Fransehcn zij" 'en voJlt' in lint uitvoeren hunner manoeu vres verhinderd, rij zijn ook op dit oogenblik in dc minderheid. Zondag vcrecnigden zich de legers van Sleinmelz en prins Karei uaii de/.e zijde van de Moezel. De uitwerking van het gevecht van den laatsten Zondag Rij de drie dorpen Golombev, Peltc en Monloy wasdat de Franschen over dc rivier teruggeworpen werden. Aan de vervolging nam een gedeelte van het leger van prins Karei deel, eu Maandag was het grootste gedeelte, van de Pruisische 'roepen overgestoken. Prins Karei was met zijne welbekende snelheid reeds voortgcrukl tol aan Gorze, welke kleine plaats gij op een goede kaart op ongeveer 5 mijlen af stand zult vinden van Mclz. Daar vond hij het Fransche leger met zijn front naar Gorze gekeerd en met zijnen rechter vleu gel steunende op het kleine dorp Viouvillo. Het lag op den weg naar Parijs. In deze stelling werd liet door de Pruissen leu ongeveer 11 uur 's morgens aangetast. Het schijnt dat de vijand zijne-stelling door en door had bestudeerd, want zijn vuur had eene verschrikkelijke uitwerking. Een van de eerste dingen in ilen slag was eene charge der cavalerie, op hel. Fransche centrum, die door een salvo van de zoo dikwijls genoemde mi trailleuse werd ontvangen. De uitwerking is bijna ongelooflijk. Men heeft beweerd dat drie vierden van het regiment gevallen is, eu dat op het oogenblik van het schot de manschappen, die reeds naam hadden gemaakt iu '64 en '60, letterlijk niet wisten wat zij deden. De aard van den bodem verschilt wat van dien, over welken wij tot nu toe gingen. Gorze zelf is gelegen in een soort van smullen bergpas, aan welks beide zij den de schoon gevormde en groene heuvels sleil oploopcn. Op cone plek echter is dc grond der hoogte vlak en dc zeer wei nig golvende velden bieden een nilniiinlend slagveld aan. Het belang van het fransche leger was blijkbaar om bezit te nemen van den weg naar Parijs en van deze hooge vlakte, maar liet eerste alleen was de ware bedoeling hunner stelling. Dit zag prins Karei dadelijk, en terwij 1^ hij het fransche centrum aan tastte en voortdurend bezig hield, zond hij niet allen spoed eene grootc macht met een omweg naar hot. dorp Vionvillc, waar zij ten ongeveer 3 uur in den namiddag aankwam. Toen hun aankomst door do Franschen was ontdek'zagen dezen dal liet dorp liet middelpunt van den slag zou worden, en hunne krachten meer naar dit punt keurende, opende zich een vree- selijk kanonvuur op de niéuw nniigckomencnmet het plan om hen te verhinderen hunne batterijen te stellen. De uitwerking daarvan is licht (e begrijpen. Groepen van doodc artillerie- paarden, sommigen ine,t een half dozijn kanon-wonden, endegrond rondom bedekt en beploegd met granaten doen zien van wel ken aard de aanval is. Of het echter aan dc meerdere bekwaam heid of moed van dc Pruissen moet toegeschreven wordenhet gelukte hun hunne kanonnen te plaatsen op eene hoogte, van waar uit èn het dorp èn de weg naar Parijs werd bestreken. Het geschutvuur, dat daarop volgde, wordt beschreven als alles te overtreffen wat ooit gehoord is. »Kö»iggrafz is niets daarbij," hoorde ik overal, en waarlijk, de aanblik van het dorp is iets onbeschrijfelijks. Muren van een voet dikte zijn door het ge- schutvuur tot een zeef gemaakt. Geheele huizen zijn zoö totaal vernield, dat geen steen meer op den ander stond. Aan het einde van het dorp, aan den kant van Metz.moet het bloedbad bet grootst geweest zijn want daar lagen in een aardappelenveld en rondom deu steenen muur van den tuin van hel. laatste Jinis de dooden letterlijk zijde aan zijde langs een lengte van tien tot. twintig meters. Zij" die beschrijvingen van veldslagen gelezen hebben en zich herinnerendat „geheele regimenten neêrgemaaid lagen gelijk koren /'-kunnen zeker zijn, dat die uitdrukking even overdreven is als zij dom is. Ik kan u verzekeren dat gij nergens op een slagveld eene groep van meer dan twintig lijken bij elkaar zult vinden. Rn toch ach ter hot dorp, naar Metz toe, trof ons een gezicht, dat zelfs ons verschrikte, die reeds bijna drie weken bloed eu dood hadden gezien. Het was op eene plaatswaar de Fransche ar tillerie was teruggetrokken, toen zij zich niet in staat gevoelde om hare stelling, in het front van het dorp te behouden. Ren re giment knrassiers had bevel gekregen om tegen haar op Ie trekken, terwijl zij in den'rechterflank door een bataillon jagers moest worden aangevallen. Deze beweging had een goeden uit slag maar was bloedig. Dc kurassiers werden verpletterd tegen de batterij, tenvijl de jagers, tegen de overmagt, welke tegen hen was uitgezonden, een vreeselijk naaldgeweervuur openden. Na een hardnekkigen tegenstand trok de batterij terug; inecr dan de helft bleef in het bezit der vijanden. De Pruisische lijken zijn sedert allen begraven, maar toch telden wij 38 man, waarvan sommigen met hun sabels of geweren in do hand, en met het gezicht naar elkander gekeerd waren, en 21 paarden. Alles behoorde tot de Franschcn. Daar wij aan dc zijde der Pruisen een aantal van S0 dooden telden en een getal van ten minste vijfmaal meer gewonden, berekenen wij de hoop op onge veer 500 man die allen verpligt warengedurende ten minste 24 uren, op het veld te blijven zonder eenigen bijstand hoegenaamd. Er lag een arme kerel met. een smartelijken glimlach op zijn gelaat cn zijne handen gevouwen alsof hij bad. Het gezicht was waarlijk treffend, en menig soldaat die het lijk voorbij ging, bleef een oogenblik staan, denkende aan de beteekenis van die houding, Als Ren bewijs dat de -druk in de overwonnen Fransche steden niet gering is, diene het volgende: Zondag jl. moest de bevolking van Nancy opbrengen: 1000 kan wijn, 42000 kilo brood, 3500 kilo rijst, 1400 koffij, 1250 kilo vleescb, 40,000 sigaren van een stuiver, 100,000 stuks van een halve stuiver, laarzen, schoenen, zakdoeken enz. De Place Stanislas was herschapen in een groot vestorant. De omroeper heeft bij trommelslag bekend gemaaktdat ieder die in het bezit was van eene kaart van Parijs naar de grenzen, verpligt is die te deponeren in het raadhuis, de lioekverkoopers zijn gewaarschuwd, dat indien zij hieraan niet onmiddelijk 1 voldoen eene halve compagnie bij hen zal ingekwar tierd worden. De stoutmoedigheid der Pruissiscbe spionnen, zegt de Figaro, gaat elk denkbeeld te boven. Men verzekert ons toch, dat een admiraal, in uniform, gevolgd door twee gendarmen als ordonnances zéggende minister van marine te zijn een onzer forten is komen bezig- tigen. Na alles beschouwd eu zich van alles uitlegging te hebben doen geven dankte de voorgewende minister de troepen en vertrok. Een afgevaardigde die toeval lig er van bad gehoordvroeg gister den minister van marine of bij tevreden was over de uitkomsten van zijne inspektie. Zoo ontdekte men den list van de Pruis siscbe spionendie lieden zeker reeds ver weg zijn De Fransche Liberté wildat de administratieve maatregelen, welke Pruissen\s koning ten opzigte van Lotharingen en den Elzas beeft genomen, hét gevolg zijn eener fijne berekening. Het Pruissiscbe leger name lijk is uitgeput, hetgeen blijkt: dat de landweer is opgeroepen om de gelederen aan te vullen, terwijl de stormweer spoedig zal volgen, maar die landstorm behoeft slechts op Duitach grondgebied te dienen en daarom zijn de Etzïis on Lotharingen verklaavdDuitsch grondgebied te zijn om er ook Prnissen's laatste réserve, den landstorm, te kunnen doen oproepen. Hetzelfde blad verheugt zich over de annexie van die twee provinciën, want nn heeft Frankrijk het regtals représaille de Rijnprovinciën te nemen. Het blijkt overigens, dat Pruissen den Elzas en Lotha ringen voor goed 'wil behouden, want er worden reeds Duitsche postzegels in die provinciën gebruikt en het Pruissische ministerie roept allo ambtenaren op, die Fransch verstaan en in de Fransche, door de Dnitschérs bezette, streken eene betrekking verlangenzich aan te molden. 28 Aug. Dn koning van Pruissen beeft ge neraal Steinmetz afgezet, wegens de aanzienlijke ver liezen die zijn legercorps geleden hoeft. Geen enkel generaal wilde hem vervangen. Zijn leger is thans gevoegd bij dat van den kroonprins. Verschillende berigten doen geloovcn, dat de Pruissen hunnen togfc naar Parijs niet zullen voortzetten vóór dat zij tegen Mac-Mabon een slag geleverd hebben. Söhutefliliiiiïï. Uit Bar-le-Duc wordt, gemeld,Mat onder het Fransche leger te Metz lazareth-koorts heersclit en de typhus uitgebroken is. Omtrent de verwoesting door de Fransche kanonnen te Kehl aangerigt, schrijft men vandaar in dato 20 dezer: „De dag van gisteren was voor onze schoone stad Kehl een dag van verschrikking. Nadat in den afgeloopen nacht de omtrek rondom Straatsburg overal door de vlammen uit do brandende buizen verlicht en des morgens in een dikken rook gehuld was gebleven, is thans ook Kehl een prooi van hot oorlogsvuur geworden. Des mor gens ten 7 ure begon van onze zijde liet kanonvuur tegen de citadel van Straatsburg. Na het derde schot werd,dit beantwoordsissend en door de boomen suizende vloog de eerste vijandelijke bom ons voorbij en kwam in het lazareth achter de kerk neder; een bewijs hoe de vlag van bet Roode Kruis wordt ontzien. Plet vuren werd daarop, met slechts korte tusschenpoozen tegen het middaguur, den geheelen dag tot 's avonds onaf gebroken voortgezet. De Franschen vonden intusschen goed ook in onze huizen hunne bommen te werpen, met het gevolg dat langs den Rijnkant, vooral in den omtrek der brouwerij Fingado, alles in een puinhoop ligt. Het schoone hotel' de Zalm is tot den grond afgebrand, en vlam en rook verkondigen aan de inmiddels gevlugte inwoners, dat hunne haardsteden verwoest zijn en hunne welvaart vernietigd is. Slechts enkele buizen zijn onbeschadigd gebleven; de meeste hebben min of meer geledenen een tiental zijn geheel verbrand, onder anderen de restau ratie Muller, het koffij huis van Schick eu Engel. enz. Y;in bot zoogenaamde bruggekautoor en de spoorweg- gebouwen zijn alle ramen en glazen overdekkingen vernield en de maren doorschoten. Ongeveer 13 a 14 huizen hebben door de kogels zwaar geleden. In de nieuwe stadskerk sloeg een kogel in den muur, waarna een ander projectiel een hoek- van de stadsschool in puin deed storten. De gevlugte bevolking had meest naar de nabij gelegen dorpen de wijk genomen. Gisteren, Zaturdag, zweeg het kanon des vijands en snelde alles weder stad waarts, om van het overblijfsel zijner bezittingen nog te redden wat te redden was. Eene talrijke menigte nieuws gierigen komt van alle kanten opdagen, om het tooneel van verwoesting te aanschouwen. Natuurlijk zijn alle winkels, koffij huizen enz. gesloten; alleen bij Schaaf was nog bier en in de Post voor veel geld wijn en eenige spijs te bekomen. Jn den loop van den dag bad er een ongeluk plaats. Twee soldaten vonden een onopgebroken granaat en begonnen die te rollen, toep eensklaps liet projectiel ontplofte, en wel zoo hevig dat de een dood viel en de ander een gedeelte van zijn hand en been verloor, met het gevolg dat hij" ook binnen weinige oogenblikken den geest gaf. Een voorbijganger werd dé linkerarm verpletterd, terwijl een boer, dio op eenigen afstand stond te kijken, zwaar aan den duim en wijsvinger werd gekwetst. De knal bragfc bij de bevolking een pani sche» schrik te weeg. In de meening dat de Franschen weer begonnen te vuren, ijlde alles naar het zoogenaamd Oud Slation. Gelukkig evenwel bleek dit het geval niet te zjjn. Als een bewijs met welk eene barbaarschheid de tegenwoordige oorlog gevoerd beeft, meldt de Karls- ruher Zeiltuigdat den 17den dezer maand te Straatsburg een Turco met het hoofd van een Duitsch officier door de straten der stad is getrokkeu, onder het gejubel der zamengevloeide menigte en der talrijke soldaten. De Karlsruher Zeitung voegt er bij. dat zij dit mededeelt op de getuigenis van acht personen, die door den komma n- clant van Straatsburg uit de stad waren gezet. Uit eene particuliere correspondentie uit. Trier blijkt, dat aldaar zes gasthuizen opgepropt vol zijn met Fransche en Pruissische gekwetsten. Een jongeling uit den Elzas, die in dienst was bij de ambulances, beeft uit Saarbrucken o. a. bet volgende geschreven: «Wij zitten hier letterlijk in bet bloed De dooden zijn hier zoo slecht begraven dat men op sommige plaatsen banden en voelen buiten den grond ziet steken, welke door de raven al krassende worden verslonden." Door de Duitsche gewonden wordt geklaagd dat de Pruissiscbe dames ^eel beter zorgen voor de Fran schen dan voor de Duitschers. De Ostdeutsche Zeitung wijst o, a. op bet navolgende feit. Aan bet station te Bromborg kwam een transport gewonden aan. Zoodra de trein stilstond naderde eene dame met zes koppen bouillon. De sergeant, die met het transport belast was, en die zich zeer dapper had gekweten op het slagveld, voegde de dame toe: «Ge- eerde mejufvrouw, zou ik u mogen verzoeken ook mij een kop bouillon te geven? Ik ben zeer vermoeid en ziek." Op snippigen toon werd hem geantwoorddat de bouillon voor dc Franschofficieren bestemd was. De selgcant werd hierover zóó woedend dat hij een vuistslag onder het blaadje gaf, waarop de koppen stonden zoodat bet juffertje met bouillon werd overgoten. Als een bewijs van taktielr wordt in de oorlogs berichten aan de Augsb. Alg. Zeitung dit medegedeeld: Bij bet begin van den oorlog waren er aan den Bnveu- Rijn geen Duitsche troepen, en liet regoment te Constanz moest zelf langs een grooien omweg door Wurtemberg heen. terwijl enkel het 34ste Pruissische regiment uit Frankfort snel naar Rastadt werd overgebnigt. De Franschen haddeir dus gemakkelijk een inval kunnen doen, en liet kwam er nu maar op aan, hen door mis leiding daarvan af te houden, hetwelk dan ook volkomen gelukt is. Alle opgeroepen manschappen werden name lijk te Rastadt bijeengebragt, doch tevens werden alle beschikbare troepen door het land verdeeld, en wel zóó, dat oen zeker groot aantal soldaten zich eiken dag op eene andere plaats kon vevtoonen. liet lieetto dat die manschappen in de bossehen gelegen waren, doch dit was zoo niet. Zij gingen des avonds wel do bossehen in, maar trokken dadelijk verder, om den volgenden dag ergens anders voor don dag te komen. De, bevolking meende dus niet anders, dan dat de geheele landstreek door Duitsche soldaten bezet was, en dit hield de Fran sche troepen terug. Zoodoende kwamen zij te laat om den Rijn over te trekken. IZ» Brussel, 28 Ang. De Etoile Beige meldt dat op 10 kilometers afstand van de Belgische grenzen 400 Pruissen gezien zijn. Belgische troepen hebben last ontvangen naar de grenzen te trekken. Dc omliggende dorpen hebben berigt ontvangen dat zij inkwartiering zullen krijgen. Er wordt te Stenay slag geleverd. 29 Aug. Volgens hier ontvangen hevig!en is de hoofdmagt van het leger van Mac-Mabon slechts 41/., uur van de Luxeinburgsche grenzen, namelijk te Stenay, aan de Maas. De keizerlijke prins is thans te Sedan, waar men ook den keizer verwacht. Dit plaatsje ligt slecht 11/3 uur van de Belgische grenzen. >Vi-loia, 29 Aug. Sedert Zondag morgen wordt hevig gevochten in den omtrek van Dun Stenay en Mouson. Bijzonderheden ontbreken nog. Een koopman uit de omstreken van Verviers, dio zich voor zaken naar Metz moest begeven is zonder liet te willen, getuige geweest van het laatste gevecht dat bij die vesting werd geleverd. Hij kon Metz niet bereiken daar alle wegen door de oorlogvoerenden bezet waren en kon evenmin terug. Hij wierp zich toen in het houtgewas en was van daar ooggetuige van den veldslag. Ieder oogenblik werd bij door bet schrootvuur en de kogels cn granaten die als hagel- steenen neervielen van het eene boschje naar het andere verdreven. Toen hij, na de bataille, Metz eindelijk bereiken konmoest hij den weg nemen over bet slagveld. De grond was met dooden en gewonden als bezaaid. Op sommige punten lagen de lijken der Pruis sen bergenhoog. De artillerie had door en over die lijken gemanoeuvreerd de wielen hadden diepe voren gegraven in de menschelijke ligchamen die tot een akelige en huiveringwekkende pap herleid waren. Am bulances en doodgravers dwaalden gindscli en her. De officieren en manschappen droegen een doek voor bet gelaat, die doortrokken was van een ontsmettend middel daar die ontzettende massa lijkeu een stank verbreidden die onuitstaanbaar was. Niettegenstaande dien maatregel van voorzorgvielen sommige officieren en manschappen door den stank bedwelmd, bewusteloos neder eu moesten door de hunnen weggedragen worden. Volgons den be doelden koopman die van zijne bevinding aan de Union liberate berigt gaf, hebben de Pruissenaan dooden en gewonden, veel meer volk verloren dan de Franschen. Ai'lon, 30 Aug. Het gerucht dat er tusschen Dun en Stenay een gevecht zou geleverd zijn is onjuist T was eene botsing zonder aanbelang. Men gelooft dat Bazaine Vrijdag jl. do Pruissen te Courcelles verslagen heeft, waarbij het Duitsche leger groote verliezen had geleden. Bazaine zou de positie tusschen Barr en Saint-Martin hebben ingenomen. aan «lo Alasette (grenzen van Luxem burg), *30 Aug. Heden ochtend ten 5 ure werd een geweervuur naar de zijde van Dun vernomen. Vijf minuien later kwamen Pruissische cavaleristen op Esoh af; zij schonden echter het Luxeniburgsch grondgebied niet. Zij werden verrast door Fransche douaniers. Tien Pruissen werden ernstig gekwetst, aan beide zijden viel één doode. Leeuwarden, 26 Ang. De nadere instructie, in zake den vóór ongeveer drie jaren onder Dragten gepleegde» moord van een oud echtpaarheeft zware vermoedens doen rijzen ook tegen twee manspersonen uit Surhuisterveenvader en zoon, oom en neef van den deze week hier gevankelijk overgebragten persoon tengevolge waarvan zij in verzekerde be waring genomen en hevwaarts getransporteerd zijn om verder naar Heerenveen te worden geleid, waar de zaak verder zal worden onderzocht. 's Bo&K'li, 25 Aug. Bij vonnis van den krijgsraad alhier van den 16 dezer is buiten effekt gesteld het vonnis bij verstek gewezen waarbij de 1ste luitenant J. W. L. Le R. was verklaard vervallen van zijne militaire charge en gebannen buiten bet grondgebied van den staat; voorts is die luitenant, wegens desertie in tijd van vrede gevolgd door aauhonding, gepaard aan verzachteude omstandighedengekasseerd van zijne militaire charge met onbekwaam verklaring ooit eene militaire charge te bekleede». LI. Dingsdag is het vonnis uitgesproken en de ver oordeelde in vrijheid gesteld. De gekasseerde officier is ten spoedigste naar België vertrokkenom daar aan een der spoorwegen zijne betrekking van stationschef te hervatten. Uit de instruktïe van liet tegen hem gevoerd regts- geding is gebleken, dat bij vóór dat hij deserteerde zijn eervol ontslag uit de militaire dienst bad aangevraagd doch bet daartoe strekkend verzoek bij vergissing aan den minister van oorlog in plaats van aan clen koning had gerigt. Werkendam, 28 Aug. Braakt in bet N. O. van Frankrijk de oorlog dood en ellende en wovden daar alle krachten ingespannen om liet edelste van twee volken te vernietigen, bier is men in het zalige bozit van den vrede en zoekt men balsem, om de wonden der gekwetsten te lenigen. Ginds buldert bet kanon liior fluistert de

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1