Meekrap-Berigt. un» L - -7- WEILAND, BOUW- en WEILAND, Openbare Verhooping HUIS en ERF, No. 2. Een steenen Schuur, met Stalling en Erven, Jl Prijscourant der Theeën, o VIGELANTE. J. SMITS, geslepen OOGGLAZEN Napoleon III zonder kroon. Henri Rochefort,. U r b a n u s Pillen, Letterzetter—Drukker. lAIITVlilT. Rembrandt's bekende groote Schilderij „De Nachtwacht." NIETTEGENSTAANDE DEN OORLOG, eene schoone partij Petroleum Lampen alle zjjden toe, en de maatregelen die het Fransche gouvernement neemt, de oproeping van alle oud mili tairen, ook de gehuwden, der hootcl-en andere officieren beneden zestig, en der generaals beneden zeventig jaren, bewijzen onweersprekelijk dat men te Parijs niet minder diep van de naderende krisis doordrongen is. Bij de Pruissen bestaat eenige vrees dat Bazaine, die teMetzis ingesloten, zal inzien dat hij onmogelijk een beleg kan doorstaan en om zich te redden zich naar Luxemburg zal wenden om door dat onzijdig land een noordelijken weg naar Parijs te zoeken. Generaal von Manteuffeldie met het eerste legerkorps voor Metz staat, heeft reeds voor dat geval instructiën gevraagd, en van von Bismarck ten antwoord gekregen: Geschiedt zulks, en worden de Fransche troepen op de grenzen door het groot hertogelijk leger niet ontwapend en men weet dat er geen man op de grenzen van Luxemburg staat dan volgt gij slechts uwe militaire ingeving en doet wat deze gebiedt. Later kan men met den neutralen staat, die aldus zijn pligt verzaakt heeft, afrekening houden. Zierikzue29 Aug. Gisteren had op de alhier ter reede liggende gepantserde kanonneerboot No. 1 een droevig ongeluk plaats. Bij hetligten van heb anker brak een der tanden van het spilwaardoor de ketting slipte en drie schepelingen, zijnde allen miliciens, uit Dordrecht afkomstig, werden gewond. Men meldt ons uit Vianen: Heden morgen met het aanbreken van den dag zagen wij een schip in zinkenden toestand. Dadelijk begaf zich onze wakkere veerschipper W. van den Berge met zijn schuit derwaarts, ten einde te trachten de opva renden te redden toen hij evenwel bij het vaartuig kwam bemerkte men dat hetzelve reeds tot half de mast onder water was, terwijl geen inenschen werden ontdekt. Of de bemanning zich met de boot gered heeft of verdronken is, is vooralsnog niet bekend. Het onlangs verschenen rapport van de Jury der Internationale Tentoonstelling van Landbouwwerktui gen, Arnhem, 1870, zegt betreffende »de gunstig bekende werktuigen uit de fabriek der firma Becker Buddingii," het volgende „De hoogstnuttige en der jury als uitmuntend werk tuig bekende veebascule behoefde naar het oordeel der jury geene aanprijzing meer, doch de ijzeren snelweger met wijzerplaat kwam haar voor als een nieuw werktuig, dat vooral, nu meer en meer de granen bijhetgewigt worden verkocht, groote diensten aan den landbouw zal bewijzen en daarom stelde de jury voor om aau dat werktuig toe te kennen een diploma van eer." Na herhaald ingesteld rechtelijk onderzoek door leden van de rechtbanken te Heerenveen eu Leeuwarden meent men de daders op het spoor te zijn van een voor ongeveer drie jaren te Drachten geplcegden moord op een paar oude lieden. Z. K. H, prins von Wied, de verloofde van prinses Marie, bevindt zich in het leger van den kroonprins van Pruissen. Donderdag heeft een jongeling op den sneltrein van Am sterdam zich gezet op de treeplank in plaats van in den wagon. Mij bleef er op tot Abcoude, waar hij tusschen de treeplank en het perron letterlijk verpletterd werd. Hij was dadelijk een lijk. Gemengde berigten. De brand van het kamp van Chalons doet deuken aan den brand van Moskouuren ver kon men de torenhooge vlammen zien, over eene uitgestrektheid van verscheidene uren. Ook heeft deze veldtogt veel gelijkenis op den Russischen vcldtogt in 1812. Toen Napoleon in Moskou was dacht hij zijn doel bereikt te hebben, en het was juist mis. Zoo kan het met de Pruissen ook wel gaan, als zij te Parijs mogten komen. Het hoopje zou maar klein zijn dat in Pruissen zou terugkceren. Uit Algiers worden nog 30,000 Arabische ruiters verwacht en eenige dui- zcude Turco's. De keizerin van Frankrijk heeft aan haren neef, kardinaal Bonaparte, een eigenhandigen brief geschreven, waarin zij neef bedankt voor de missen welke hij gedaan heeft voor de zegepraal der Fransche legers, hoewel ze niet hebben geholpen. De eerste gekwetste, die te Saarbriicken geholpen werd, door dames van het roodc kruis, is verbonden met pluksel, door onze koningin eigenhandig gemaakt. Vier genceshec- ren hebben in 24 uren tijds 168 armen en beenen afgezet. Europa zal dus wel gaan wemelen van inenschen met orgels en dan 'wil men de kermissen nog afschaffen. Van de 130 Fransche officieren die zich te Koningsbergen bevinden zijn er 17 die niet schrijven kunnen. Die zijn dus door het onder wijs niet bedorven. Te Rhciras is het een mierennest; elk oogenblik komen er regimenten aan terwijl er ook elk oogen- blik vertrekken. Brood is er bijna niet te krijgen, en vleesch now veel minder. Over de vredesvoorwaarden is er reeds gesproken. Pruissen zon zich tevreden stellen met eene scha deloosstelling in geld, dat bepaald nog al een aardig sommetje zal moeten zijn. Vergrooting van grondgebied zal Pruissen niet vorderen. Te Antwerpen bestaat ook een comité van het roode kruis, dat inzameling doet van geld, plaksel, linnen, enz. Eene dochter van den gewezen gouverneur is als ziekenverpleeg ster, vergezeld van eenige vriendinnen naar het slagveld ver trokken. Ook uit Leeuwarden zullen eenige dame9 naar de legers vertrekken tot het verplegen der gekwesten. Een geneesheer van daar is reeds vertrokken, en er zullen er nog meer volgen. Ingezondene Stukben. De familie Coomans, in verband tot de oproeping in de Staats-Courant, van 10 dezer, der erfgenamen van wijlen Maria Coomans. (Zie N.Bode N.° 2811.) Tijdens de familie Coomans in het bezit der ambachts heerlijkheid van Wemeldinge was, werd die gemeente door derzei ver weldadigheid zeer begunstigd. Met aan zienlijke schenkingen toch voornamelijk in landerijen bestaandewerden de kevkegoederen der Hervormde gemeente aldaar vermeerderd toen bij. testamentaire dispositie van Maria Coomans, dd. 24 Maart 1787, aan de kerk en groote armen elk '/6 der jaarlijksche vrije revenuen bemaakt werd van de leengoederen, bij haar geërfd van haren broeder Jacobus Coomansvolgens testament van 17 Maart 1761 en acte van opening, dd. 16 Dec. 1771, aan wien die goederen waren gekomen van zijnen broeder Pieter, bij testament van 2 Nov. 1756; terwijlbij overlijden van gemelde Jonkvrouw Maria Coomans in 1791, door deze ook nog aan die kerk ge legateerd werd eene kapitale hofstede in die gemeente, bekend onder den naam van Stelhoeve, en sedert Kerk- hoeve geheeten. Pieter Coomans, (zoon van Jacob, Raad en Weesheer te Goes, en van Johanna Dnroon), geboren te Goes in Sept. 1703, en aldaar overleden 3 Oct. 1757 was te dier plaats den 28 Junij 1739 gehuwd met Isabella Wester wij k wed. van den heer Johan Rontvis, en door dit huwelijk Ambachtsheer van Wemeldiuge geworden. Te Goes was hjj Med. Doctor, tevens Burgemeester en Raad dier stad. Jacobus Coomans (broeder van Pieter, en in Oct. 1710 te Goes geboren) volgde v.jjnen broeder als Heer van Wemeldinge op. Hij was Raad van Goes, en Rentmeester der geestelijke goederen in Z.-Beveland en overleed aldaar ongehuwd den 16 December 1771. Maria Coomans (jongste zuster van Pieter en Jacobus), werd nu Vrouwe van Wemeldinge. Geboren te Goes in Dec. 1717, overleed zij als Jonkvrouw te dier stede op den 8 Aug. 1791. Wolfaartsdijk. J. van der Baan. Niet iedereen valt het geluk te beurt Corinthe te zien, zeiden de Grieken wij zouden kunnen zeggen, niet iedereen valt het geluk te beurt kennis te mogen maken met de meesterstukken van onze Nederlandsche schilders. Toch niemand zal het ontkennen ware het te wenschen dat ten minste onze hoogere en mid denstand in de gelegenheid ware om ook door deze openbaringen van den frisschen, krachtigen geest onzer vaderen hunnen smaak te veredelen, zich te ontwikkelen. Gelukkig tracht in onze dagen de kunst zooveel mogelijk elk gemis, ook dit te vergoeden. In steen- eu plaatdruk worden de meesterstukken van Rembrandt Ruljens, Potter, enz. over het gansche land verspreid. Maar we missen daarin juist het schoone der schilder kunst de harmouie der kleurende eigenaardige speling van het lichtzooals die dikwijls alleen door eene enkele penceelstreek kan worden weergegeven. Elke poging die er wordt aangewend om ons de wereld beroemde schilderijen uit onze Musea te geven, zooals ze zijn met haar lichteffect, hare kleurschakeringen euz. moet dus worden toegejuicht. En eene welgeslaagde poging is voorzeker de chromo- lithographische reproductie van Rembrandt's Nacht wacht, zooals die aangeboden wordt door de firma Tresling en Comp. te Amsterdam, bij den Boekhandelaar S. Och'lman Jz. ten toon en verkrijgbaar gesteld. We raden iedereen dit kunstproduct te gaan bezichtigeu. Burgerlijke Stawl te Zierikzee. geboren: 12 Aug. Een zoon van Dr. H. -Goemans en Jonkvr. A. R. Schuurbeque Boeije. Twee zoons van F. Bran denburg en M. Maaeijs. Eene dochter van L. Missel en P. Knoops. 13 dito. Een zoon van 0. de Vos en J. J. Francoise. 14 dito. Een zoon van A. Anker en A. Versteeg. 15 dito. Een zoon van H. J. Wijsman en J. van Campenhout. Eene dochter van J. Lokker en W. de Vlieger. 16 dito. Een zoon van P. Duson en J. van Wijk. 20 dito. Een zoon van H. van der Klift en M. Vroegop. Een zoon van C. van Maanen en C. C. van Boxtel. 24 dito. Eene dochter van I. van Dijke en A. van Burgh. ge huwd: 17 Aug. I. Keieman, weduwn. en J. v. d. Boom, wed. overleden: 14 dito. M. A. van 'tNoordende, oud 17 jaar, zoon. Mijne onderzoekingen der monsters MEEKRAP, Onberoofde en 2/i 1869van den laatsten Marktdag geven het volgende resultaat, als: uit St.Annaland. 1 v. oub. IVD 165 asch. Sirjansland. 6 VDB 105 1 JA 10 3 JB 125 6 7, DL 10 Dreischor. 5 onb. GV N. 3/7 15 2 MB 6/716s 4 JVDB 225 1 CDB 18 Amsterdam23 Augustus 1870. M. E. BOUR. Prijscourant «Ier Effecten. ROTTERDAM, 27 AUG. Nederl. Werkelijke Schuld 2 '/2 °/0 dito dito 4 Spanje Binnenland 3 j> dito te Londen 1867 3 dito dito 1S69 3 Premie-Leen. Stad Madrid 3 Portug. te Londen 1869 3 Rush, bij Stieglitz 1854 5 dito Spoorw.-Aand./236 Oostr. in Pap. p. Mei/Nov. 5 °/o dito in Zilv. per Jan/Juli 5 dito Aaud. fl. 100 1864 Kiew-Brest Spoorw. B/S" Turksche Oblig5 °/o Gren. per hectare Bij eenigen omzet was de beurs vast gestemdmet uitzondering voor Turken, welke lager werden afgegeven. Laagste Hoogste koers. koers. 517a 81i/, M7fl 22"/, n *«7 R 207,. 257, 20'/., 2'7s 6074 202 2027„ «74 «7,« 61 517. 1097, 169 1697, «7s 407, 43 Ondertrouwd JAN de VLIEGER Duivendijke, 26 Augustus 1870. JANNA de BAKKER. Het behaagde den Almagtigen, heden morgen ten half 7 ure, ons door den dood te ontnemen, onze waarde "Moeder en Behuwd-Moeder MARIA VROEGOP, Wed. Pieter van der Welle. Zij ontsliep zacht en kalm in den gezegenden ouderdom van 91 jaren en ruim 5 maauden. Mede uit naam mijner Broeders en Zusters J. van der WELLE. St.-Annaland 28 Augustus 1870. Heden overleed tot onze diepe droefheidna eene zeer korte ongesteldheid, onze geliefde pleegmoe der ELIZABETH BAANwed. Johs. de Kok in den ouderdom van ruim 80 jaren. Ouwerkerk, K. KIK. 29 Augustus 1870. E. KIK—de Bruijne. Het BESTUUR van het Zierikzeesche Comité „HET ROODE KRUIS" brengt zijnen hartelijkeu cla.nlt aan allen, die het hebben willen ondersteunen in zijne pogingen om ook hier eene onderafdeeling te vestigen van die ver- eeniging, die geen ander doel heeft dan ongelukkigen te dezen opzichte teekenen van krachtig leven gaf. En daartoe roepen - wij de hulp in van til onze stadgeuooten. De laatste berichten van het oorlogc.tooneel verkondigen ons dat er weder duizenden en tienduizenden zijn gekwetst, die hulp vragen. Ook wij wnuschen hulp te geven. Ondersteunt gij ons met fgel<look de kleinste gift is ons welkom; of zoo er zijn, voor wie ook eene kleine geldelijke bijdrage eene onmogelijkheid is, dat zij hunnen voorraad van oud linnen of katoen eens nazien. Alles is bruikbaar in dezen tijd. Linnen- of flanellen ondergoed, handdoeken, lakens, matrassen of matraszakkendekens of sloopen. Nog eens: alles is bruikbaar, ook kleinere lappen linnen, die als com- pressen of voor linnen pluksel kunnen dienen. Wij hopen nu op de menschen die als hunne hand wat vindt om te doen, niet voorbijgaan. Het bestuur van liet Zierikzeesche Comité H. A. GILLOT, President. Mr. P. J. A. BOUVIN, Secretaris. Tot de ontvangst van alles wat men wil afzonderen hebben zich tevens bereid verklaard de Dames Be- stunrderessen Mevr. de CLERCQ van WEEL, Mevr. CAU, Mevr. HUGENHOLTZ, Mevr. GRASWINCKEL, Mevr. MOENS, Mejufvr. LABRAND Logemans, Mejufvr. OCHTMAN van Rossum, Mevr. HOUWER, Mejufvr. A. van ADRICHEM en B. GESELSCHAP. ,nl* r De Notaris Mr. J. J. ERMERINS zalop Maandag den 5 September 1870's middags ten 12 ure, in het Hötel »van Veen" te Zierikzeein het openbaar VERPACHTEN ÏO Hectares Arcs 31 Ceutiares gelegen in de gemeente Kerkicerve(thans verpacht aan PIETER GERADTS en MARINUS GEELHOED) en 11 Hectares 13 Ares 50 Centiares gelegen in de gemeente Zierikzee(thans verpacht aan M. DALEBOUT, P. van LANGERAAD, P. de VOS en C. DEURLOO.) Alles aankomende de Hervormde Kerk en Armen te Zierikzee. De Notaris Mr. J.' P. DBONKEBS te Neuzen zal op Woensdag den 14den Sep tember 1870des namiddags te 2 ure in »het Schippershuis" te Neuzenten verzoeke van den Heer P. BAEIJENS aldaar, in het openbaar te ltooi> aanbieden: INTo. 1. Een hecht sterk en goed onderhouden genaamd „HJET SCÏHPPJEI^SIIUJIS," ingerigt tot JLojyoMiieiit en waarin sedert onheugelijke 'jaren met het beste gevolg die bedrijven uitgeoefend worden, zeer gunstig gelegen op de Kaai, binnen de 'gemeente Neuzenkadaster sectie C, No. 80, groot 2 vierkante roeden 40 vierkante ellen. Aangeslagen in de grondbelasting tot ƒ16,95. uitmuntend geschikt voor Tadklini!-*staande en gelegen aan de Oostbinnensluisnabij het kanaal van Neuzen op Gent, binnen de gemeente Neuzenkadaster sectie C, No. 1369, groot 2 vierkante roeden 63 vier kante ellen. Belast met eenen erfpachtsprijs ten behoeve der ge meente Neuzengroot ƒ1,46 per jaar. Aangeslagen in de grondbelasting tot ƒ3,57. Beide perceelen zijn dagelijks te bezigtigon en te aanvaarden met den 15den November 1870. Betaling der kooppenningen 1°. November 1870. Nadere inlichtingen zjjn te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. :aujfco uit het Magazijn van de heeren JA.IV van REES ZOON te Zwolle, in Dépot bij C. BAL, J.C.Zn, te Zierikzee, en F. WAS te Scherpenisse. ZWARTE THEE. No. 2. Zonder Stempel 90 Cent. 2. Zeer goede en lekkere 100 3. Extra goede en geurige 120 4. Fijn en geurige 140 n 5. Extra fijn en geurige 170 6. Extra fijn zeer geurige 200- 12. Groene Thee 120 19. Stof Thee 110 Deze THEE munt uit door have krachtgeurigheid en waterhoudendheid en zijn bij bovengenoemde dépot- houders in verzegelde pakjes van 45, ^/2 en 1 ons verkrijgbaar. 10 De ondergeteekende berigt bij dezedat hij heeft aangekocht eene zeer doelmatige Hij beveelt zich alzoo hij voortduring beleefdelijk aan tot het vervoeren van personen en goederen belovende eene accurate en civiele bediening. Zierikzee, fJ. DORST. 29 Augustus 1870. 1 geexamineerd gezigtknndige, berigt aan zijne geëerde begunstigers dat hij gedurende de KERMIS te Goes, aldaar geplaatst is in de middel reeks met eene fraaije collectie voor zwakke oogenbijzienden en diegenen welke van cataract geopereerd zijn; voorts is hij gesorteerd in doelmatige BRILLEN. Tevens berigtende dat hij voornemens is de ZIERIK- ZEESCHE KERMIS te bezoeken, beveelt hij zich be-*- leefdelijk in ieders gunst a'an. De ondergeteekende maakt aan zfln geëerde begunstigers bekend, dat lip „gedurende Zierikzeesche Kermis met zijne Kraam, rui^M voorzien van PAHAPLUIESPAR Aft SOLS en WANDELSTOKKEN, zal staan op de Oude Haven, tegenover den WelEd. Heer Mr. J. W. D. van DONGEN. Hij beveelt zich beleefdelijk in ieders gunst aanbe lovende eene soliede bediening 'l IJ. DEDNEVERS. De BUI I-a-zee mal Tier geuiee moorn I Raad de dadelijk z ZIE KI Bij eiken Boekverkooper verkrjjgbaar De prijs van dit Boekje, versierd met fraaie Portret ten van NAPOLEON III en ROCHEFORT is ƒ0,75. 1 BEREID VOLGENS HET aloude en oorspronkelijk Recept. Zij zijn een onfeilbaar middel voor GAL, SLIJM en MAAG-ONGESTELDHEDENslechte SPIJSVERTE RING; zij versterken het gestel, verdrijven de HUID UITSLAGEN verwekken EETLUSTzuiveren het BLOED, verdrijven HOOFDPIJN enz. enz. Ieder wordt gewaarschuwd om op te letten de eolite te koopen. Heele doozen ƒ1,50, halve doozen ƒ0,75, kwart doozen ƒ0,375. Zij, die deeclite en van ouds beroemde ver langen halen dezelve bij de onderstaande Heeren te Hulst, L. BRAND. SluisJOHANNA WAL. HeerenhoekJ, P. REMIJN. Vlissingen P. GASILLE St.-Maartensdijk C. de GRAAF. Wïssenkerke M. P. BROEKES. Tholen, C. J. de BRES. ZierikzeeM. J. de LOOZE ZOON. Ieder wordt gewaarschuwd voor de vele namaaksels het getal moet op de doosjes geschreven zijn en de letters G. C. S. in het lak gedrukt. Het merk als bereid zijnde volgens het aloude oorspron kelijke voorschrift. Men wachte zich voor vele andere soorten die onder denzelfden naam verkocht worden. LET WEL I het depot cler eclite XJx*l)a.ims Tillen zoo vele jai-en met roem bekendis alleen bij M. J. de LOOZE ZOON verkrijgbaar, bij niemand anders te Zierikzee. De BU rik zee ma dat de gemeente aan den durende ter lezing baar v Op bi 2de hel bezorgd plaats v iv, bn In een klein gezin bestaat gelegenheid tot plaatsing van eon JONGELIN G, die de hoogere^ burgerschool bezoeken of voov academisch onderwijs opgeleid moet worden. Adres franco letter S bij den Boekhandelaar VAN DISHOECK te Zierikzee. f 3 TERSTOND een "vlng-g-o LETTER ZETTER gevraagdliefst die tevens met de liiiiirtpoi-s kan drukken voor vast werk bij de Firma F. KLEEUWENS ZOON te Goes. .st werlcbij i Goes. ij* TERS2WND benoodigd een gehuwde of ongehuwde HOEFSMIDS-KNECHT, goed bekwaam voor boerenwerkzaamheden tegen zeer Iioog1 loon, bij J. N. WERRE, Hoefsmid te Goesfh JgcSr* Mevrouw LAGERS vraagt tegen NOVEM BER a. s. eeue DIENST B O 13 E niet beneden de 25 jaren. J *£3^ Met 1 NOVEMBER eene DIENST MEID benoodigd, bij Mevrouw de BRUIJNE Mulock Houwer. TERSTOND eene MEID-HUISHOUDSTER benoodigd, die de afïairo kan waarnemen, bij W. RINGELBERG, Herbergier te Haamstede. De ondergeteekende heeft de eer zijnen geaebten Stad- en Landgenooten te berigten dat hij ten zijnen huize tei- bezïgtigfing heeft gesteld eene COPIE (cliromolitogfrapïiie) van Hij noodigt alle belangstellenden beleefdelijk uit kennis te maken met deze reproductie van het meester werk van Neêrland's grootsten schilder. J OCHTMAN heb ik heden nog uit het buitenland ONTVANGEN welke ik tot BILLIJKE maar VASTE PRIJZEN verkrijgbaar heb gesteld. Magazijn hoek Poststraat t>ïj Kerk to Zierikzee, -RDE JONG ZIJLSTRA. voordeelig en goedkoop. Uit R het volg De jo sociëteit op de in een het pje hebben, sloten e te verk dent.) hi Ci vita- V aan val le heeft m te werp er in g< brengen was. De maar ee gevaar! i slagtoffi eene in! Aa ontleen moest i| Alle derworj men er wel dn staan. veertien PARAPLUIES Uitgevers: Ü3U LOOZE WAALE. Gedrukt bij de firma: DE LOOZE COMP. - schijn li; Rome Pa de leeu - A geschil? stad te beleg j De t gelegei - r langdu het Bo gelegei dertigc uog v€ gens n Het te man li nale zijn ot te doe -ïi waard heeft geam brief brief' Uit de

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2