ZIEMKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 2817. Dingsdag 50 Augustus 1870. 27sle Jaarg'. Jl er, Twee regerings-handelingen. N i euwslij dingen rtjfw en ƒ60.- schillende 5AG, \VEN, j\ ZijpeA\ Dépöt- I van alle ferzegelde :)duwe J. rroei van en belet roos of bevat Erdt door 1 ct., Heeren IVAN DER iffeur te bmischen ■rlerne 1 uren be- feeiK ourant, jl voorzien letter A rikzee. Aid'- MP. Hoe verschillend men ook over de beginselen en de bekwaamheden van de tegenwoordige Ministers moge denken allen zullen hiermede wel instemmendat tredurende den jammerlijken oorlog, die thans tusschen Frankrijk en Pruissen wordt gevoerdde tegenwoordige Regering blijk heeft gegeven van groote energie en voortvarendheid dat de verdediging- des lands in kor ten tijd in gereedheid is gebragt, en alle voorbereidende maatregelen zijn genomen om de inundatiën zoo spoedig mogelijk te stellen dat de neutraliteit van Nederland door de oorlogvoerende mogendheden werd erkend nog vóór de eerste veldslag werd geleverd dat door geene handeling die neutraliteit werd in de waagschaal gesteld dat de Regering eindelijk ijverige pogingen heeft aangewend om Pruissen te bewegen het verbod van uitvoer van steenkolen op te heffen, welke pogin gen indien zij, gelijk men verwacht, spoedig zullen slao-èn eeu vernieuwd bewijs zullen opleveren dat Pruissen aan de politiek van neutraliteit, door Neder land gevolgd regt laat wedervaren. In de laatste week zijn twee tijdingen bekend geworden welke allézints geschikt zijn^om de sympathie voor de Regering te versterken en bij het publiek den gunstig- sten indruk te weeg te brengen. Het eerste berigt was, het ontslag van onzen Engel- schen gezantbaron Gevers. De ware redenen van dit ontslag zijn nog verborgen gebleven! Sommigen hebben dit ontslag toegeschreven aan pogingendoor den gezaut aangewend om eene neutraliteits-verklaring van Nederland te verkrijgen bi)» wege van trac.taatgelijk thans Belgie en Luxemburg door de groote mogendheden zijn neutraal verklaard, hoedanige neutraal verklaringen voortvloeijen uit de loffelijke zucht om den zwakkere te beschermen tegenover de aanmatigingen van een sterkeven nabuur. Anderen meenden dat de ware reden van dit ontslag te zoeken was in onvoorzigtige uitla tingen van den gezant, die zich in Engeland al te zeer ten gunste van eene der beide oorlogvoerende mogend heden zou hebben verklaard. Weer anderen willen ann een misverstand gelooven, dat tusschen de Nederlandsche Regering en den Engelschcn gezant zou zijn ontstaan. Wat er nu ook moge zijn van deze geruchten het feit staat vast en wordt niet tegengesproken, dat de Engel- sche regering zich bij de Nederlandsche heeft beklaagd over de houding van onzen gezant en de vrees heeft te kennen gegeven dat door die houding de neutra liteit van Nederland in gevaar kon worden gebragt. De Nederlandsche regering heeft daarop niet geaarzeld aan den Engelschen gezant zijn ontslag te geven, maar het heet op diens verzoek. Maar men weet, dat men aan zoodanige toevoegingen niet al te veel waarde moet hechten. De Nederlandsche regering heeft daardoor een blijk gegeven van energie en vastberadenheid. Professor Vreede moge er zich aan ergeren, dat dit ontslag eerder te lezen was in een Engelsch- blad dan in de Nederlandsche Staats- Courantmaar nergens is voorgeschreven, dat een besluit des konings, onmiddelijk nadat het genomen is, in de Staats-Courant moet wor den gepubliceerd. Wij zien er niets onwelvoegelijks in, dat het officiële berigt der aftreding in de Staats-Courant is opgenomen, gelijktijdig met de mededeeling van de benoeming van 's Ministers opvolger. En wij kunnen dus deze vitterij voorbijgaan. Meer van belang is het verzoek van den heer Vreede, dat de redenen van liet ontslag aan de volksvertegenwoordiging worden bekend gemaakt. Om de handeling der regering volkomen te kunnen beoordeelen om van de noodzakelijkheid van dit verleend ontslag overtuigd te worden moeten die redenen worden gekend, en 's lands afgevaardigden komt het regt toe, de politiek der regering aan hare hande lingen te toetsen. Eene buitengewone vergadering der Staten Generaal alleen daarvoor bijeen te roepen schijnt overbodig. Binnen drie weken komen de Staten Gene raal weder bijeen, en bij de behandeling van het adres van antwoord op de Troonrede zal van zelve de gele genheid zich aanbieden om onze verhouding met het buitenland te bespreken. Is nu de mededeeling van de redenen van het ontslag van baron Gevers eene zaak van t.e kieschen aard, om haar in liet openbaar te behande len-. vordert de délicatesse tegenover eene buitenlandsclie mogendheid, dat hare gedragingen niet worden onder worpen aan eene kritiek der openbare meening in Nederland: niets belet, dat deze zaak in eene ge heime zitting worde behandeld en de Vertegenwoordi- ging haar eindoordeel over deze zaak opschorto tot na de medecleelingen, welke door de Regering zullen worden gedaan. Zijn wij echter wel ingelicht, dan zal het ver trouwen der Vertegenwoordiging in de regering door deze daad veeleer worden versterkt dan verzwakt. Het ontslag niet te verleeneu, zou ons minstens met Enge land in minder aangename verhouding hebben gebragt, Eoue andere aangename tijding was, dat de gehuwde miliciens der ligtingen die den 20sten Julij in dienst zijn getreden met den eersten September met onbe paald verlof naar hunne haardsteden zullen vertrekken. Deze maatregel getuigt bij hernieuwing, van het rigtig beleid dezer Regering. Treurige tijdsomstandigheden bebben de Regering in de noodzakelijkheid' gebragt dezen diep ingrijpenden maatregel te nemen. Tal van nuttige handen werden aan den landbouwer en aan de nijverheid ontnomen. Maar de natie, de houding barer bestuurders beseffende en erkennende, was vaderlands lievend genoeg om in de behoeften der achtergebleven betrekkingen van de gehuwde krijgers te voorzien en heeft daardoor de taak der Regering aanmerkelijk ver ligt. Deze evenweldiep doordrongen van de belangen die bij het al of niet onder de wapenen houden van de gehuwde miliciens betrokken zijnèu voor den staat èn voor de maatschappijheeft slechts eene gunstige gelegenheid afgewacht om het voorbeeld van Zwitserland te volgen en den bezwarenden maatregel iu te trekken. Aan de vrouweu worden dus spoedig bun eclitgenooten teruggegeven, de kinderen zien spoedig bun vader wederhet huisgezin komt weêr in het bezit van zijn kostwinneren voor de verdediging kunnen minder groote sommen worden uitgegeven. De Rege ring heeft den dank der natie verdienddat zij niet langer dan volstrekt noodig de gehuwde miliciens onder de wapenen heeft gehouden; wij wenschen nu alleen, dat de tijdsomstandigheden spoedig zoodanige gunstige wending mogen nemen welke de Regering schijnt te verwachten opdat al spoedig de ongehuwde manschap pen ieder in hun werkkring kunnen terugkeeren 1 Wjj zien niet in, dat daarmede behoeft te worden gewacht, tot de laatste penning der door de Staten-Generaal toegestane gelden is verstrekt. Tn een pas geopende steenkolenmijn nabjj Wigan, in Lancashire, heeft verleden Vrijdag een hevige ont ploffing plaats gehad, waarbij niet minder dan 20 per sonen werden gedood en dertien gekwetst, 's Morgens te half tien vernamen de lieden in den omtrek een zwaren knal, en zagen tevens een dikken damp met vlammen uit de mijnschacht omhoog stjjgen, waaruit zij konden opmaken, dat er een vreeselijke onderaardsche catastrophe gaande was. Aanstonds beproefde een lOOtal arbeiders langs een anderen gang de plaats des onheils te bereiken. De dikke deuren, welke de putten vau elkander scheidden, werden stuk gehakt, en weldra be vond men zich by eenige misvormde overblijfselen van mensclien en paarden. Vijftien menschen werden nog gered, maar dertien werden met zware brandwonden overdekt omhoog gebragt. De oorzaak van het ongeluk wordt toegeschreven aan het maken van te naauwe gan gen in de mijn. Teregt merkt de Berlijnsche correspondent van de Times opdat de officieele lijsten van de geleden ver liezen bevestigen dat de strijd verschrikkelijk heet is geweest bij de voorloopige gevechten. Het aantal ge sneuvelde officieren is zeer groot. Zoo verloor het 74ste regiment (Hannoveranen)bij Weiss en burg van de 69 officieren er niet minder dan 30; aan andere regimenten ontvielen er 26, 25, 19, enz. Bij Woerth was het nog erger, aangezien aan sommige regimenten daar 35, 33, 32, 28 en 25 officieren ontvielen men kan zich nu een klein denkbeeld maken van liet aantal manschappen die gesneuveld zijn. Men berekent dat één op de 12 manschappen, die aan dit gevecht deelnamen, gewond of gedood is. Van sommige coinpagnien bleef de helft op liet slagveld. Zoo bleven er van de 5de compagnie van het 48ste regiment (Rijnlanders) slechts 129 van de 250 over, en van de 1ste compagnie van het 8ste vonden 107 soldaten den dood of werden gekwetst. Omtrent den driedaagschen strijd voor Metz is nog niets officieel bekendmaar we weten genoeg om ons een denkbeeld van de verschrikkelijke verliezen te kunnen maken. Op den 14den verloor het 48ste regiment een derde zijner manschappen, en-de andere regimenten leden schier allen zulke zware verliezen. Deu 16den bij Vionville verloren de Pruissen meer manschappen dan de Fran schen desniettemin hielden zij moedig stand. Te Mars- Ia-Tour vloeide het bloed als water. Binnen weinige oogenblikken werden door de mitrailleuse gedood of gewond: graaf WestarpgraafWesdelen, baron Kleist, Hendrik VII vorst van Reimsbaron Grimuibaron Witzleben en een aantal anderen van hoogen stand en rang. Bij Rezonville of Gravelotte berekent men dat er 36000 Franschen en Duitschers sneuvelden. Nu mag men vragen waarom deze veldalageu zoo uiterst bloedig waven? Verschillende omstandigheden werkten daartoe mede. Niet alleen streden do Fransche en Duitsche soldaten met moedmaar met verbittering. Iedere Duitsche soldaat koestert eene persoonlijke begeerte zich te wreken voor de velerlei beleediging en minachting die Duitschland van den Franschen nabuur moest ver duren. Hierbij komt nog de meerdere volmaaktheid der moderne wapenen en de omstandigheid dat de beide legers elkander bijna volstrekt niet in het open veld ontmoet hebben. Men vocht 't meest op heuvelen en in ravijnen. De Franschen die steeds defensief te werk gingen konden hunne positiën kiezen en liet gebruik dat zjj van dit voordeel maakten was noodlottig voor hunne tegenstanders. Te Spicheren hadden de Franschen zich geposteerd op een geïsoleerden rots die te midden van eene vallei stond. Te Woerth stonden zij op een half ronden b'ergrug en verborgen zij zich in wijngaarden en hoptuinen. Te Weissenbuvg vochten zij ten deele achter wallen en anderdeels op den top van den Gaisberg. Te Pange of Courcelles streden zij in loopgravenen te Rezonville hadden de Franschen eene positie ingenomen bijna even sterk als een foit. De Duitschers, die den vijand uit zulke stellingen moest verdrjjven, leden natuurlijk groote verliezen. Eene maatschappij tot uitbreiding van het Evangelie in Spanje heeft te Sevilla de prachtige kerk aangekocht, San Francisco de Tarda genaamd. De altaren en beelden hehoorende tot de Katholieke eeredienst, zijn er uit verwijderd, welke verwijde ring heeft plaats gehad onder de leiding van een' Kathol. Priester], die, schoon zeer beleefd tegenover den Protestantschen Pre dikant, met weedom het werk der ontwijding gadesloeg. De kerk kan 2000 personen bevatten, en het maakt op de bevolking een' zonderlingen indruk, eene vroeger Katholieke kerk thans in gebruik te zieu bij hen, die Üjnregt tegen de Kathol, kerk overstaan. 26 Aug. Een besluit van generaal Trochu beveelt iedereen zonder middel van bestaan, wiens ver blijf gevaar zou doen ontstaan voor de openbare orde, de veiligheid van personen en eigendommen of die han delingen zou doen, welke de maatregelen tot verdediging der stad en tot verzekering der algemeene veiligheid zouden tegenwerkenParijs te verlaten. Par[js, 27 Aug. In den ministerraad is'gisteren het plan overwogen om den zetel van het gouvernement naar Bourges over te brengen. De meerderheid kon zich daarmede echter niet vereenigen. Een detachement vijandelijke ruiters is in de nabij heid van Arcis-sur-Aube (5 u. N. Troyes) gezien. Het spoorwegstation te Epernay is aangevallen door nhlanen, die daarop de stad zjjn binnengedrongen, doch teruggedrongen werden. Een sterke kolonne vijandelijke cavallerie en artillerie is gisteren te Chalons binnengerukt. Men verzekert, dat het garnizoen te Straatsburg een welgeslaagden uitval heeft gedaan, waarbij het een con- vooi vee en ammunitie vermeest§cd^jpu hebben. De tegenstand is zeer krachfigen dê ^B^ers, als nati onale garde georganiseerd, nemen moemg deel aan de verdediging. Volgens le Gaulois zal het niet noodig ziju om hetbois (le Boulogne, hetwelk door le Mont Valerien en de Seine tot een geheel met de verdedigingswerken wordt gemaakt, te ver nielingen. De genie bepaalt zich dan ook tol het vellen der boomen van het glacis en langs de fortificatiën. Eerst wanneer eenige forten in handen vau de Pruisen moglen vallen, zou de bois het Boulogne binuen een paar dagen door ecu duizendtal houthakkers vernield worden. De vesting Phalsburg word voortdurend door de Pruis sen belegerd. Het zet zijne verdediging evenwel heldhaftig voort. Twee pogingen tot een stormloop werden afgeweerd. De Pruisseu verloren bij beide gelegenheden 1500 man. De bevel hebber heeft verklaarddat hij zich liever in de lucht zal doen vliegen dan overgeven. Volgens mededeeling in de dagbladenzijn eene menigte soldaten uit Frankrijk in den tegenwoordigen oorlog to velde getrokken, voorzien van eene soort van amulet, die in de kepi verborgen wa9, en die tot waarborg dienen kon tegen het treffen der Pruisische kogels. Fransche krijgsgevangenen waren verwonderd bij het vernemen, dat de Pruissen ook van God wisten; ja, 't valt moeijelijk te gelooven, maar daar waren er, die in de eenvoudigheid hnus harten vertaaldendat hun pastoor hnn verzekerd had, dat de Pruissen even als de duivel horen9 op het hoofd droegen. Dat een soldaat met dat geloof woedend vechten kan, is mogelijk; maar dat hij op den duur bestand zal ziju tegen de kracht, welke ook in de vevstaudelijke ont wikkeling van het Duitsche leger ligt, laat zich wel niet denken, De Pall Mall Gazette berekent dat de kroonprins van Pruissen na de meeste zijner zuidduitsche troepen in de Vogezen te bebben achtergelaten, voor de bele gering der vestingen en het bezetten der bergpassen, op dit oogenblik te beschikken heeft over 165,000 man geoefende troepen. Dit is veel, maar niet genoeg om Mac-Mahon's leger te vernielen en Parijs in te nemen. De krjjgsraad, die te Parijs zitting houdt, heeft eeu zeven-en-twintig jarigen Pruissischen officier, met name, Hart ter dood veroordeeld. Hij is schuldig be vonden aan verspieding. De veroordeelde hoorde zjjn doodvonnis met koelboedige bedaardheid aan. Een der rijkste leden van het huis Rothschild, de baron Adolphe, is naar Genève vertrokken. Zijn prachtig hötel in de Rue Monceau staat leeg, de kunstschatten die het bevatte, zijn naar Londen verzonden. Uit Gorze geeft de correspondent van den Soir eene schildering van het slagveld van Gravelotte waaruit wij het volgende ontleenen: „Vóór mijn vertrek uit Metz heb ik een afgrijselijk tooneel bijgewoond, de aankomst van bezendingen ge wonden die van het slagveld van Gravelotte werden aangebragt. „Op harde wagens die onophoudelijk stooten want alle wegen zijn door de artillerie bedorven - lagen onze gewonden dooreen op een weinig stroo. „Eenigen die slechts ligt waren gekwost, liepeu ter zyde van de wagensbij den een was de arm, bij den ander het hoofd, bij een derde weder de boi'9t omwikkeld met een bloedigen lap. De meesten droegen het geweer aan den geweerriem op den rug. In plaats van aan hunne eigene wonden te denken, hielden zij zich bezig met hunne kameraden die zwaarder waren getroffen, en telkens vereenigden zij hunne krachten om de kar tegen te houden die hortend en stootend al te snel bij de helling neêrrolde. „Men hoorde geen klagtgeen kreetgeen zucht. „Ten strijde trekkende wisten zij, dat de kamp bloedig zou zijn, en zij behooren tot de gelukkigen, want ginds op het slagveld liggen kameraden die in de borst zpn getroffen. „Daar gaat tnij een draagbaar voorbij, waarop een infanterie-kapitein ligt uitgestrekt. Het stuk linnen, dat hem ten halve bedekt, is stijf van geronnen bloed, en nu en dan druipen dunne bloedstralen door het stroo heen en laten op den weg een roodachtig spoor na. „Den ongelukkige zijne beide beenen door een kanons kogel weggeschoten met beide handen klemt hij zich vast aan het ijzeren beslag. Zijn gelaatstrekken zijn vreeseljjk verwrongen, en op zjjne lippen vertoont zich een met bloed vermengd schuim. „Op weg ontmoet ik gelukkig de eerste compagnie van de maatschappij tot verpleging der gekwetsten. Bijkans al die jonge lieden zijn uit Parijs, voor 'tmeeren- deel hospitaal-beambten. Met het vallen van den nacht trokken zij naar het slagveld, en alle gewonden, vriend of vijandverplegen zij met dezelfde barmhartigheid. „De nacht spreidt zijn slnijer over de onmetelijke vlakte uitdoffe en sombere geluiden verstoren de plegtige stilte, het is als of eene onuitsprekelijk diepe smart ten hemel opstijgt, de smart der 40,000 mannen, die daar koud en stijf den doodslaap slapen. „Hier en daar ziet men schimmendie rondwaren en over de opeengestapelde lijken heen stappende, dan hier dan ginds als weglijden. „Het is goed gewapend te zijn, want naast de heel meesters die de vlakte doorkruisen om gekwesten te zoeken, heeft men er ook den roover, de afschuwelijke roovers, die de lijken bestelen. Zit een ring te vast aan den gezwollen vinger spoedig een mes, en in een oogen blik is met den ring ook de vinger buit gemaakt. Die monsters nemen de eerekruissen, de horloges, het geld alles is welkom aan die gieren. „Op sommige plaatsen zijn de lijken digt tegen elkander gedrongen. Het schijnt als of zij gemaaid zijn. Hier hebben de mitrailleuses haar bloedig werk verrigt. „Ik heb een hollen weg gezien, waarin wij den vijand gedurende een half uur gedwongen hebben onder ons vuur halt te houden. I£e lijken zijn zoo digt tegen el kander gedrongeu dat zij niet ter aarde hebben kunnen vallen. Zij steunen letterlijk elkander. Wie weet, of onder dien hoop half verminkte en verpletterde lijken niet een ongelukkige gewonde zich bevindt, half ver stikt onder den last zijner doode kameradenen te onmagtig om dien last af te schudden! Geheel Parijs is vol van de spiondiensten, die eene bloedverwante der keizerin, mevrouw Tascher de la Pagerie aan Pruissen heeft bewezen. Grooter bewijs van ontzenuwing kan men zich wel niet denken, dan dat de hovelingen van het tweede keizerrijk zich aan den vjjand hebben verkocht, om Frankrijk te verraden, maar ook de Pruissische regeering werp een smet op haar zedelijk karakter, door zich van dergelijke ver raders te bedienen. Nog meer aanzienlijke dames liggen onder de verdenking van ten koste van Frankrijk hare modiste-rekeningen te hebben betaald. En dan zou Fran krijk zich niet in zulk een keizerrijk verheugen!! Volgens eeue verzekering van den maarschalk Bazaine was de verhouding der verliezen van de oorlog voerende partijen in de laatsteu gevechten: vijf Pruissen tegen een Franschmau. 'Een Parijsch wiskundige, de heer Gaud in, heeft in de dagbladen bekend gemaakt, dat hij, bij het voornilzigt op een belegering van Parijs, een nieuw verniclingswcrkluig heeft be dacht, waarmede in een half nnr tijds een milliocn kogels op den vijand kan worden geworpen. Dit werktuig cischt tol het gereed maken 14 dagen tijd en 2-50.000 fr.die de uitvinder door eene nationale inschrijving wil verkrijgen. I)e heer Gaiidin noemt het welslagen van zijn denkbeeld ontwijfelbaar, liet moet, zegt hij, algemeen worden ingevoerd; want liet is slechts eeu natuurlijk gevolg van hetgeen thans beslaat; en komt het al gemeen in gebruik, dan zou de oorlog zoo verschrikkelijk wor dendat men ongetwijfeld zou moeten komen tot een algemeene ontwapening. De regering 9chijot echter het aanbod van den heer Gaudin niet te hebben anngenomen. Charles Hart, een Pruissisch officier, die als spion door de Franschen is gevangen genomen, is heden uiorgen ter dood gebragt. 28 Aug. Graaf Palikao heeft in het Wetgevend Ligchaam medegedeeld, dat 10,000 Pruissen gisteren de stad Verdun hebben aangevallendoch met groot ver lies door de nationale garde werden teruggedreven, Het comité van defensie te Parijs heeft bepaald, dat bij de nadering der Pruissen alle vruchten van den oogst op de hofsteden in het departement Seine en Marne en in den omtrek van Parijs, als koren, haver, beesten voeder enz, die niet te Parijs zullen zijn opgelegd, op het eerste bevel der plaatselijke overheid verbrand moeten worden, teneinde niette kunnen dienen tot voedsel voor den vijand. Deze beslissing maakt, dat alle landbouwers naar' Parijs komen om een plaats te zoeken waar zij hunne goederen kannen brengen of om ze aan liet mi nisterie van landbouw of aan de stad Parijs te verkoopeu. JBei-lyii, 26 Aug. OfficieelUit Mundolsheim wordt van heden morgen negen ure gemeld. Sedert den 23 dezer des avonds wordt de vesting Straatsburg uit Kelil met belegeringsgeschut beschoten. De voorposten staan 500 a 800 pas van de vesting. De schade is in Straatsburg zeer groot. De kleine kruidmagazijnen zijn in de lucht gevlogen. De citadel, magazijnen en de ge bouwen staan in brand. De verliezen aan onze zijde zijn zeer gering. Daar het gebleken is ilat een derde gedeelte der armoe van generaal Vogel von Falckeosteinuit landweer-troepen be staande, tot de kustverdediging voldoende zal zijn is een deel zijner armee naar Frankrijk gezonden, om de Duil9che korpsen aldanr te versterken. Uit Swineraiinde schrijft men van 31 dezer: »Op het terrein in de vesting worden onafgebroken patronen eu ammunitie verwerkt. Bij dezen arbeid is eeu zeldzame te genwoordigheid van geest en onverschrokkenheid te vermelden. Een arbeider, die gevulde granaten ter beknnpping boven eeu ketel met kokende pik hield, liet bij ongeluk een dezer gra naten uit de hand in den ketel vallen. Met volle besef van het groote gevaar en onder den last zijner verantwoordelijkheid, bedacht de oppervuurwerker, die met het toezigt belast was, zich niet lang, maar ging met de bloote handen in de kokende pik en haalde de granaat er uit. Het spreekt van zelf dat hij hevige en uiterst pijnlijke brandwonden had bekomen en ten spoedigste hulp moest worden verleend; doch door deze moe dige daad redde hij niet alleen zich zeiven maar ook aan de iu de nabijheid zijnde menschen het leven, en spaarde dien tengevolge de aanzienlijke hoeveelheid kruid, die digt bij de plek van het voorgevallene was opgeslagen." Bar-le-Duc 9 25 Aug. Sedert onze overwinningen le Metz, nu de Franschen aldaar zijn ingesloteu, rukken onze troepen, die men niet meer noodig heeft om den vijand in die positie te houden, snel vooruit in Frankrijk. Bar le-Dno, 26 Aug. Officieele depêche). De kleine vesting Vitry-le-Francois heeft zich overgegeven. De onzen hebben er 16 groote stukken geschut gevon den; en twee bataljons mobile garden, die afgedwaald waren zijn door onze ruiterij verstrooid. Wij hebben 17 officieren en 850 manschappen gevangen genomen. Aan onze zijde is de majoor Freisen zwaar gewond, en zijti 3 soldaten gekwetst. Brussel, 26 Aug. Particulier telegramDe laatste berigten uit Montmédy melden niets omtrent de aan komst van Bazaine of van Fransche troepen aldaar. Se dert Dingsdag jl. is Metz geheel omsiugeld door goed versterkte vijandelijke legerkampen. Tot op Woensdag jl. hebben de belegerden geen uitval gewaagden het liet zich ook niet aanzien of zij dien in den zin hadden. Het aantal Pruisische troepen in Frankrjjk- bedraagt 550,000. De Kroonprins is met 400,000 man op weg naar Parjjs. Dagelijks worden voor Metz nieuwe versterkingen van Duitsche troepen verwacht. Bi'iello, 25 Aug. Heden morgen had alhier op de reede een ernstig ongeluk plaats. De Schokker van de torpedo-compagnie was zeilende op de Maas; bij het overgaan van 'tschip brak de giek van 'tgroote zeil en trof vier officieren van het alhier in garnizoen liggende bataljon infanterie. Twee werden zeer ernstig aan het hoofd verwond, terwijl twee anderen ligte kneuzingen aan het been en de borst bekwamen. Toevallig bevond zich ook een officier van gezond heid aan boord, die onmiddelijk de eerste geneesknndige hulp verleende. De lijders ziju daarop naar hunne woningen vervoerd. Hun toestand is bedenkelijk. Goes 25 Aug. In de Gemeenleraads-vergndering van gisteren avond werd met G tegen 4 3temmen, in beginselbe sloten tot het oprigten eener Hoogere Burgerschool voor meisjes. 5£iei*ïl*5Bee, 27 Aug. Van de velden van Moskou en Leipzig zeer opmerkelijk zijn dit de nameu van twee dorpjes tusschen Rezonville en Metz, waar thans waar schijnlijk het hoofdkwartier van Bazaine is gevestigd, en ook de in de geschiedenis der Bonaparte's zoo veel- beteekenende naam Mahnaison, wordt in dezen omtrek niet gemist is nog altijd niets tot ons gekomen. Doch men rust zich van beide zijden tot de laatste bloedige worsteling toe. De Duitsche bulptroepeu stroomen van

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1