-F m 1 f Meekrap-Berigt. VAN MIDDELBURG OP ZIERIKZEE. EVANGELISATIE fllTMISTBLLlie Zeeuwsche Oud- en Merk waardigheden DE BI1ENLANDSCHE HYPOTHEEKBANK, HYPO THEEKBRIE VEN Het CASCO geborgen INVENTARIS. Publieke Verkooping AFBRAAK, 4 7 Schapen, 27 Lammeren, Roerende Goederen Een HOEFJE, NIETTEGENSTAANDE DEN OORLOG eene schoone partij Petroleum-Lampen, VERPACHTING Prijscourant der Theeën en Garna 1 en Paling Puik GERSTE-BIER, „DE SCHENKKAN Roode tjf Witte Aalbessenwijn BIEREN Roode Bordeaux-Wijn, LANGEN TURF. ÜE BELGISCHE MAATSCHAPPIJ tegen Brandgevaar, verzekert tegen zeer billijke en vaste premiën: OORLOGS-K AARTEN Wed. J. C. Mas see en Zoon Sinidsboor-Machines. N. IL SPIER, Verwer, Stoombooten Telegraaf. Diligencedienst Telegraaf. Pommade Depurative Een LEERAAR Gemengde berïgten. Het gaat in den tcgenwoordigeti oorlogzoo als het gaat met ecu schaakspel; als de kouing gekaapt is, is het spel uit. En als Napoleon gekaapt is, dan zal het spel ook uit wezen. Door heerschzucht is dit spel begonnen en het zal eindigen met jaren van ellende, die het tegenwoordig geslacht niet zal hersteld zien. Een domjné heeft een brief geschreven aan Napoleon en aan den kouing van Pruissen waarin hij zegt «Gij hebt alle twee magtige mooije aanspraken gehouden, en alle schuld van uzclven afgeschoven; maar de slechtste zaak wordt in don regel het beste bepleit; maar ruziemakers willen nooit bekennen dat zij ongelijk hebben. Uwe woorden, o, vorstenl worden dan ook aangenomen voor hetgeen zij waard zijn, en dat is niet bijzonder veel." Naar men zegt, moet het in Frankrijk met de geldmiddelen maar slordig zijn toegegaan. Sedert 10 jaren werd er voor meer dan een millioen soldaten opgebragtcn er waren de helft nog niet. Ook aan verraad heeft het niet ontbroken; verscheidene weken vooruit wist Pruissen bijna alles wat er te Parijs besproken werd, en was dus op alles voorbereid. Napoleon heeft dus alleen de schuld niet van den ongelukkigen uitslag van dien noodlottigen oorlog. Het is nog geen tijd, zeggen de groote mogendheden, om de vechtende adelaars te scheiden. Als twee vechtende hanen moeten zij elkander zoolang de veren uitplukken, dat zij roag- teloos zijn om op te rijzen. De beide natiën zullen elkander ook zoo afmatten dat zij in de eerste jaren zoo ligtvaardig geen ruzie meer zullen zoeken. Opregte vriendschap: Pruissen's dringend opmarcheren, Met zijn juiste naaldgeweren, Deed den keizer retireren. Ruslands houding zoo neutraal Spaart zijn kruid en lood en staal, Stelt aan bijstand perk en paal. Engeland's overschoon beleid Eer men Belgie's val bereid Waarborgt daar neutraliteit. Te Waterloo werden de gesneuvelden op hoopen gesleept en vevbvand. De maarschalk Bazaine is vau gemeen sol daat tot dien hoogen rang opgeklommen, zooals de meeste maarschalken van het eerste keizerrijk hebben gedaan, en daarom had Napoleon I zulke bekwame veldheeren. Iemand te Z. zegt: Ik droomde in eene rei van Engelen te zitten; één hield trouw de wacht, terwijl een ander hem onder zijne vleugelen beschermde; doch hij ontwaakte en zag dat ev onder waven die van verre stonden te spotten. Ook kwam de ekster bij hen en pikte de duiveltjes zéé, dat ze de vlugt namen, maar ook in hunne schuilhoeken waren ze niet vrij. Een naald prinsesje te H. wordt aangeraden zich wat fatsoenlijker te gedragen als zij uit gaat, want het loopt al te zot; du9: Baasl houdt toch uw dochter t'hnis, Want in die wei is het niet pluis Dus neemt dien raad toch goed te baat, Eer het somtijds is te laat. Kerknieuws. Op het zestal van predikanten, opgemaakt door het kiescollegie der Herv. gem. te Schiedam, ter vervanging van den heer Burgerhoudt, komen o. a. voor: Ds. II. A. Gillot, pred. te Zierikzee, en Ds. C. de Wildepred. te Poortvliet. Ingezondene Stuliken. Augustus 187 0. fe{u wil ik de bloem der Natie {>au den vijand blootgesteld ►tJlots'ling in de jeugd doen sneuv'len Op mijn eer ter neer geveld (Hang zal men van mij gewagen Hn den volken doen verstaan Op zijn naam zijn Franschen Turko's fe|aar het helsche vuur gegaan! Mijne onderzoekingen der monsters MEEKRAP, Ongeroofde en 2/i Tan den laatsten Marktdag (reven het volgende resultaat, als: uit Schouwen. 3 v. onb. JZD 12 °/0 asch. JJH 16» HTOZ PGR Sirjansland. de Heen. 13 14 MKVDS 18 GVDH 16 v 2/i AZ 19 onb. CS 13 MVW 23 JVDR 12 A_nistei*cltiin17 Augustus 1870. M. E. BODR. SPOORBOOTDIENST Corresponderende op den AUGUST Van MIDDELBURG Zaturd. 27'smor. 10,u.V. Zondag 28 5,30 Maand. 29 5,30 29 's nam. 2,30 Dingsd. 30 'smorg. 6, 30 's nam. 6,— Woensd.31 'smor. 10,»V. Staatsspoorweg1. TJS 1870. Van ZIERIKZEE: Zaturd. 27 'smorg. 6,u.V. 27 's nam. 2, Zondag 28 's nam. 2,30 Maand. 29'smorg. 8,30 29 's nam. 5,30 »V. Dingsd. 30 2,— Woensd. 31 'smorg. 6,V. 31 's nam. 2, Prijscourant cl er Effecten. ROTTERDAM, 25 AUG. Laagste koers. Hoogste koers. Nederl. Werkelijke Schuld 4 81'/, 227,0 Spanje Binnenland 3 22-/4 dito te Londen 1867 3 T> 253/4 26 <U dito dito 1869 3 25 25'/, Portug. te Londen 1867 3 273/4 23 dito dito 1869 3 "7,0 27'/,. Rush, bij Stieglitz 1855 5 73 dito Spoorw.-Aand^236 201 »/a 202 Kiew-Bre9t Spoorw. B/S 167'A 168 Oostr. in Pap. p. Mei/Nov. 5 42 dito in Zilv. per Jan /Juli 5 M'/ib 503/,e dito Aaud. 500 1860 420 dito dito fl. 100 1854 106'/, 5 °l 10 «Vb «Vb 3 13 "Vereenigd. Stat. Losb. 1882 6 W/8 dito dito 1885 6 90 7 7> «7B 18 y2 Prijzen der Boter en Ejjeren. Zierikzee, 25 Augustus 1870. Boter laagste koers 0,70 en hoogste koers 0,77s per 5 hectogrammen. Kip-Eijeren laagste koers 0,70 en hoogste koers 0,75 per 25 stuks. jp SSjarige Eclityereeniging VAN I J. PANNEKOEKE en W. MN BOER. f Hun verheugde vader en dankbare kinderen. Brouwershaven 27 Augustus 1870. Getrouwd Rotterdam 24 Augustus 1870. C. H. SCHILLING en W. A. PUNT.// Getrouwd Bruinisse, 26 Augustus 1870. M. JUMELET Wz. en CORNELIA HAGE. Heden overleed na een langdurig lijden, mijn geliefde Echtgenoot C. J. MOENS in den ouderdom van bijna 44 jaren. Gouda, Wed. T. MOENS, 21 Augustus 1870. geb. de Rijke. Eenige kennisgeving. -I-i op ZONDAG 28 AUGUSTUS in de Zaal «Toevlucht," des morgens te tien en des avonds te zes ure. Voorganger de Heer JOHN, Evangelist. van ten RAADHUIZE van MIDDELBURG. Sluiting Zaturdag 3 September a. s. t e R otterdam, onder directie van Mr. M. HAANTJES, F. N. BOER en J. G. VAN MIEROP, geeft uit van ƒ1000.—, ƒ500.— ƒ100.en ƒ50.—, ren tende vjjf pCt. aflosbaar a pari binnen een met den nemer te bepalen tijd. De renten worden betaald per semester en wel op den 1°. October en 1°. April, terwijl Kapitaal en renten zijn g-e- waarborgd door eerste Hypotheek op onroerend goed binnen dit Rijk gelegen. De Hypotheekbrie ven zijn verkrijgbaar ten /haren kantore, Wijnhaven, Wjjk 2, n°. 238. De Notaris J. van der BENT zal,op Zaturdag den 27 Augustus 1870, 's namiddags ten 4 ure, te Bruinisse, publiek om contant geld verkoopen van het bij Oude Tonge aan den grond zittend Stoomschip W ILL E.M III, gezagvoerder PIEJEERS, mitsgaders een party Nadere informatiën te bekomen bij de DIRECTIE der Koninklijke Nederlandsche Stoombootschappij., te Amsterdam en Rotterdam en de Heeren van M^^NEN van BOCHOVE te Brouwershaven. Op Vrijdag den 2 September 1870des morgens te 10 ure, zal de Heer C. LINDENBERGin het voor malig fort Bath, ten overstaan van den Notaris A. W. REMBGES, publiek verkoopen: Eene groote party zuiveren bestaande in GEBINDTEN BALKEN RIBBEN STIJLEN DAK- en ZOLDERDEELENKOZIJNEN RAMENeene partij STEEN4000 blaaaiwe DAK PANNEN, DAKLEIJEN, enz. ff De Notaris J. van der BENT zalten verzoeke van de Erven L. FOKKERop Dingsdag den 6 September 1870, des voormiddags ten 10 ure, aan het Hoefje van genoemden overledenen L. FOKKER onder Noordgouwepubliek verkoopen een partij SCHAAPHERDERS- en BOUWGEREED SCHAP een VARKEN2 HERDERSHONDEN een partij MEUBELEN en andere eenig KANTHOOI, GERST, AARDAPPELEN, MAN- GELWORTELS, PLANKEN, BLOKKEEL- en BRAND HOUT enz. En des namiddags ten 4 ure, in de dorpsherberg te Noordgouwemet regterlijke authorisatie bestaande uit Woonhuis Schuurtje, nieuw gebouwde SchapenkooiErve en Tuin staande en gelegen onder Noordgouwekadastraal be kend, sectie A, No. 50 en 51, groot 21 ares 44 centiares. Nadere informatiën te bekomen ten kantore van Notaris. heb ik beden nog uit het buitenland ONTVANGEN welke ik tot BILLIJKE maar VASTE PRIJZEN verkrijgbaar heb gesteld. Magazijn hoek Poststraat t>ij cle Kerk to Zierik/ee, J. DE .JOJSGr ZIJLSTRA. PARAPLUIES, voordeelig en goedkoop. iét voor den ti}<! van as v o n jaren BIJ INSCHRIJVING, VAN: Perceel I. 1 B. 42 R. 65 E. BOUWLAND, gelegen in Burghsectie B, no. 216. II. 8 B. 11 R. 10 E. WEILANDgelegen in Haamstedeaan Oole'sweg. III. 4 B. 00 R. 72 E. WEILAND,gelegen in Poortambacht van Zierikzeebuiten de Westpoort, sectie C, nos. 178, 179, 180 en 181 bis. IV. 2 B. 68 R. 28 E. BOUWLAND, gelegen naast het voorgaande, sectie C, no. 181. Dit perceel moet een dam maken aan den weg. V. Beide vorige perceelen gecombineerd. VI. 26 R. 52 E. BOUWLAND gelegen aan de Grachtweg, sectie C, in no. 232. n VIL 32 R. 09 E. DITO gelegen naast 't vorige perceel. u VIII. 22 R. 44 E. DITO gelegen naast 't vorige perceel, verkrygt uitbaning over het 7de IX. 21 R. 01 E. DITOgelegen naast 't vorige perceel, verkrijgt uitbaning over bet 8ste pn 7rlp ripi'pppl X. 23 R. 14 E. DITO, gelegen achter bet 8ste en 9de perceel, zich uitstrekkende tot de Krengeweg. m XI. De vijf vorige perceelen gecombineerd. u XII. 1 B. 08 R. 60 E. BOUWLANDgelegen aan de Gasthuisdreefsectie D, no. 578. XIII. 1 B. 42 R. 30 E. BOUWLANDgelegen naast bet vorige perceelsectie Dno. 579. XIV. De beide vorige perceelen gecombineerd. XV. 0 B. 49 R. 90 E. WEILAND, aan de Gasthuisdreef. XVI. Het 5.de, 14de en 15de perceel gecom bineerd. Zij, die genegen zijn hiernaar iu te schrijven worden verzocht vóór of op den 5den September a. s.hunne briefjes met duidelijke opgave van hunnen naamborg stelling prijs en perceel franco in te zenden bij den ondergeteekende, bij wien tevens de noodige inlichtingen te bekomen zijn en cle voorwaarden ter lezing liggen. Zierikzee, 26 Augustus 1870. Mr. J. A. BOLLE. uit het Magazijn van de iieeren JAN van REES ZOOISf te Zwolle, in Dépot bij C. BAL, J.C.Zn, te Zierikzeeen F. WAS te Scherpenisse. ZWART#THEE. No. 2. Zonder Stem^jè 90 Cent. 2. Zeer goede enylekkere 100 3. Extra goede en geurige 120 4. Fijn en geurige-"^ 140 5. Extra fijn en geurige 170 6. Extra fijn zeer geurige 200 12. Groene Thee 120 19. Stof Thee 110 Deze THEE munt uit door hare krachtgeurigheid en waterhoudendheid en zijn bij bovengenoemde dépot- houders in verzegelde pakjes van £5, en X ons verkrijgbaar. ft X a 0 >0 INGEMAAKTE /J te bekomen by G. ANKER, Schuithaven te Zierikzee: 4L,£>0 cle ©O kan, vrij aan de wal, te bestellen aan de Bierbrouwerij te Leur bij Breda. II. J. BLOEMEN. in verschillende soorten, waaronder BEIJERSCH BIER, WIENER BIERSCHOTSCHE ALEPALE ALE en LONDON PORTER voorts MADERA, enz. tot zeer CIVIELE PRIJZEN te bekomen bij Zierikzee. J. W AAL E. De ondergeteekende berigtby deze dat hij alhier gear riveerd is met eene lading LANGEN TURF, beste kwaliteit, welke tegen civiele pryzen bij hem te bekomen is. Legplaats Oude Haven by de Steenenbrug. Zierikzee. f £jf L. ANKER, Wz. VAX ALGEMEENE ASSURANTIËN WOONHUIZEN 60 Cents per ƒ1000 'sjaars. MEUBELEN 75 - WINKELHUIZEN 75 - KOOPWAREN ƒ1,— Informatiën bij de Agenten C. van der VLIET Dz. te ZierikzeeL. BOOGERD Az., te Brouivershaven en J, C. M. van RHEEte Haamstede. Met 1 SEPTEMBER e. k. een PAKHUIS te HUUR, te bevragen bij de Uitgevers dezes. j litga in diverse uitgaven voorhanden, bij den Boek handelaar IA S. OCHTMAN Jz. te GOES houden voorradig KAFMOLENS van ƒ45.ƒ52,50 en ƒ60,- 8 die in eens schoon uit het kaf malen. WASCHMACIIINES van ƒ24.-. STOUT'S DORSCHMACHINES en TREDMOLENS. Éngelsche DORSCIIMACHINES met ROSMOLEN. BASCULEN om tot 150 kilos te wegen voor f\\ TOAIXPE1V die niet bevriezen, om de koebak i vullen van ƒ11.ƒ13.en ƒ15. Kogelvormige' KOFFIJBRANDERSI benevens vele andere WERKTUIGEN voor H landbouw en industrie. Nieuw model STROOSNLJ DXEX£S met zwaarder vlieg-wielen als tot nu toe door ons geleverd. ZAAIMACHINES van drie verschil en verbeterd systeem. Heeren Smeden genieten RABAT. is MAANDAG en DINSDAG a. s.te ontbieden in het Hotel DE FAAMte Zierikzee. SEPTEMBER 1870. VanROTTERDAM: DINGSDAG, DONDERDAG cn ZATURDAG, 's morgens 8 u, ÏO m. Van ANTWERPEN: DINGSDAG, DONDERDAG cn ZATURDAG, 'S morgens 8 Tl. ÏO lil. OP BOVENGENOEMDE DAGEN. Van BROUWERSHAVEN naar ZIERIKZEE in correspondentie op beide Stoombooten 's morgens 8 u. 45 m. Van ZIERIKZEE naai* ZIJPE, in correspondentie op beide Stoombooten 's morgens ÏO it. 30 m. Van ZIERIKZEE naar BROUWERSHAVEN 's namiddags na aankomst der Diligence van Zijpe.A Aan de onderstaande en verder bekende Depot houders is verzonden eene nieuwe bezending van alle THEE-SOO RTEN uit het Magazijn van VAN HOUWENINGE en VISSER welke zichzoowel door veel verbeterde kwaliteit als lage prijs bijzonder aanbevelen. Afgewogen in verzegelde pakjes van vijf, twee eneen half en een ons, waarop het nummer en de prijs, loopende van af 90 cent tot 300 cent per 5 ons zijn vermeld. Bij hoeveelheden van minstens 15 Nederl. ponden worden dezelve desverkiezende in met lood bekleede kistjes afgeleverd. Deze Theeën worden verkocht in ven Pakjesvoorzien van MerkNommer en Prijs. Pryzen van af S80 Ots. en hooger. Prijs-Courant zijn gratis te bekomen. Axel, Wed. J. Veenhuizen. Brouwershaven, J. W. van Braband. Goes, G. van den Hoek. Hontenisse, Th. Fassaert. Neuzeu, J. C. van Sprang. Middelburg, J. A. Goethals. Vlissingen, Ch. Sutherland. E. IJ. Mets-Daane. Sluis, P. E. Mets. Sas van Gent, Weduwe J. Stubbe. St.-AnnalandJ. de Graaf. Stavenisse, Joh. de Jong. Colijnsplaat, J. J. Kooman. Kortgene, J. de Die. Zierikzee, J. Ochtman Johz Onfeilbaar middel tegen schilvers of roos Deze POMMADE bevordert zeer den groei van het Haar, maakt het glanzend, krachtig, vol en belet het vroegtijdig grijs worden en uitvallen; do roos of schilvers neemt zij bijna onmiddellijk weg, bevat niet het minst schadelijke bestanddeel, en wordt door voorname Geneesheeren zeer aanbevolen. Prijs ^"5 et, met gebruiksaanwijzing. Verkrijgbaar bij de Heeren J. E. THEEWIS, Coiffeur te ZierikzeeJ. P. van dek DOES, te Goes, en J. A. BROUWENA£.R, Coiffeur te Middelburg. .e j oat [AAR. aan de Hoogere Burgerschool,behalve zijn academischen graad, o. a. bevoegd tot het doceren van MocXei*ii^ talen en >Viskuncleheeft nog enkele uren be schikbaar tot het geven van privaatlessen. Men adressere zich aan het bureau dezer Courant. J TERSTOND of met NOVEMBER a. a. eene BINNENMEID benoodigd, die met de wasch kan omgaan, voorzien van goede getuigschriften. Te bevragen onder letter A bij den Boekhandelaar van DLSHOECK te Zierikzee Uitgevers: I>E LOOZE WAALE- Gedrukt bij de firma: DE LOOZE COMP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2