ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. |$o. 2816. Zaturdag 27 Augustus 1870. 27sleJaarg'. A. feesturen en Administratien. ene lemlll A fkondiging. ;oop, Nieuwslij dingen ©wgelswly ütnüc» JFruwferiji. STAL, en TJM o i> o 850 en premJ en verzetJ 1830 betas] aarop 5 ve-KapitJ >EI1E)| Ue BDBGEMEESÏEB van Zierikzee maakt bekend: dat bet kohier van het Patentregt5de deel van deze gemeente, dienstjaar 18den 23sten dezer maand door den heer Prov. Inspecteur der Dir. Belastingen, enz in deze provincie executoir verklaard, op heden Kan'den heer Ontvanger der Directe Belastingen alhier wordt ter hand gesteld ten fine van invordering, en dat |edev verpligt is zijnen aanslagop den bij de wet jepaalden voet, te voldoen. ZiESiKZliE, den 25 Augustus 1870. B. C. CAU. Bekendmaking. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee Vivetteen ter openbare kennis: dat de verkiezingen van \a cier provinciale Staten van Zeeland, ten gevolge van het overigden van den Heer H. A. van IJSSEL- STEIJNzal plaats hebben op.het Raadhuis dezer ge meente op Dingsdag den 20 September aanstaande van des morgens negen tot des namiddags vijf uur, en dat kclit dao-en te voren, bij iedere kiezer, een gesloten brief van oproeping, een stembriefje bevattende, zal worden te huis bezorgd, ingevolge de wet. Zierikzee den 24 Augnstus 1870. De Burgemeester B. G. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Kennisgeving. r I)0 BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter kennis van de Ingezetenen, dat er op Maandag den 29 Aug. •3870. des namiddags te 12'/2 ure, op het Raadhuis alhier eene openbare Vergadering van den Gemeente raad zal gehouden worden. Zierikzee, den 25 Augustus 1870. De Burgemeester B. C. CAU. mnliett iwsch mode olie, zoo gof Jtiiis'tjf d als uien eelgehe alsook et tieniw eleverd doo JCJ3MT. ERÜILD. In een steenkolenmijn nabij Wigan heeft dezer dageu een Ontploffing plaats gehad; van de 36 personen, die zich op dat lOgenblik in de miju bevonden, verloren twintig het leven. Aan de Daily News wordt h'et^volgende onder Jagteekening van 21 dezer uit Saarbrücken gemeld >mtrent den veldslag bij Rezonville: Het groote gevecht, cïat op den 18den geleverd werd, dat eene zegepraal voor de Pruisen tengevolge had, jegon ten 10 ure des ochtends en eindigde eerst ten 10 ure des avonds. Tot 12 ure was het als 't ware een luel tusschen artillerie. De Fransche linien strekten zich üt langs de heuvelen van Metz naar Verdun. De regter lank had een steunpunt op eene boerenhofstedebe- :eucl onder den naam van La Villettemet een om- flEMAN. riste stof- nsistenten eur heeft HOFF," schaft, die niet meer verfijnt ekt eeneii reinheden, fluweel en waarvan algemeen beven der Ct.), FP's C.en- F 154. d M.F.C. T7 is LEMAFS 7ortgene S. I. HOFF's ongehu' I T, Ierland. iiszsm kan omga- ERÏ en eed uïisl»1 bij C4 IENS li rif ten vo dishoec AAT COAlf ie weide aa rtbonti zelve gestal cht daarva nuur^en tuin; 't was eene sterke positie. Een breede veg leidde naar Gravelotte. Op de heuvelen aan den linkerkant van den weg hadden de Franschen twaalf larden werken opgeworpen. De kanonnen en mitrail- euses van deze verdedigingspunten bestreken den weg de vallei van Gravelotte, en beletten elke nadering, achter deze linie lagen de forten St. Quentin en Car' ièresdie geheel de Fransche achterhoede dekten en len terugtocht verzekerden. „De Pruisen hadden aanvankelijk positie genomen op ene linie van heuvelen tusschen Rezonville en Grave- otte, zich uitstrekkende van het noord-westen naar het nid-oosten, aan beide zijden langs den weg van Metz aar Verdun. Ten twaalf ure had het vuur hunner rtillerie de Fransche kanonnen uit de eerste linie Bïdreven, zoodat de Pruisen in staat waren gesteld om unne kanonnen voorwaarts te doen rukken. „Ik bereikte het slagveld ten twaalf ure, juist op het ogenblik dat de botsing in een algemeen gevecht verging. Ik stond op een van de heuvelen en had een oed gezigt op het geheele slagveld. Ten 2 ure des ïiddags werden de Fransche batterijen tot zwijgen eb ragt. De Pruisen rukten daarop voorwaarts, totdat ij de pachthoeve van Malmaison hadden bezet. Twintig minuten later stonden de Pruisische kanonnen in front an Gravelotte. Zij schoten met zooveel juistheid dat ij de Fransche artillerie uit hare positie dreven. Ten win tig minuten na drieën toog de Pruisische cavallerie, iet inbegrip vau uhlanen en kurassiersvoorwaarts ncler een hevig vuur der Fransche batterijen. Midde- rvvijl kwam de Pruisische infanterie haastig aanrukken i' ten 43/4 ure werd de eerste ernstige poging gedaan m de Franschen uit hunne positie te verjagen. Het fiste linie-regement werd gedirigeerd naar een heuvel, ie de sleutel scheen voor de Fransche positie. De sol- aten rukten voorwaarts met den grootsten moedmaar 'orden met groot verlies teruggeslagen. Op dit oogen- lik hadden de Pruisen eene kolossale magt op dit unt vereenigd. De strijd werd daarop met afwisselend eluk voortgezet. Franschen en Pruisen streden met eldenmoed. Evenals te Woerth was de verhouding isschen de strijdende partijen ongelijk. Maar hier adelen de Franschen de overhand en fang scheen het ieer dan twijfelachtig, of de Pruisen over deze iiume- eke meerderheid en de sterke positie zouden kunnen igepralen. Gedurende den geheelen middag en laat in m avond was het 8ste Pruisische korps in den strjjd ïwikkeld met drie Fransche korpsen. Nu en dau kre- en de Pruisen wat versterking, zoodat er 10,000 man i 90 kanonnen in het gevecht bleven. Ten laatste be oten de Pruisische generaals, overtuigd dat het centrum sterk was, zich te werpen op den regtervleugel van !|i vijand. De pachthoeve La Villette, ofschoon zeer ersterkt, werd ten 9 ure genomen, waardoor de Fransche ositie onhoudbaar werd. Hunne liniën werden door het Iruisische vuur verbroken en zij werden genoodzaakt 1 de positie te verlaten, die zij zoo dapper verdedigd hadden, en terug te trekken onder bescherming der ves ting. Zij beheerschten thans den weg naar Verdun volstrekt niet meer, en het Rijnleger was opgesloten in de vestingwelke men had aangewezen als de basis van den inval in Duitschland. Ik verneem dat de Noor delijke spoorweg ook spoedig zal bezet worden, zoodat Metz vau Thionville zal afgesneden worden. Koning Wilhelm was tijdens het gevecht op het slagveld. Generaal Stemmetz voerde het bevel, terwijl maarschalk Bazaiue de Franschen kommandeerde. Het is moeijelijk de verliezen van de Pruisische zijde te schatten zij zullen zeker 10,000 man bedragen. Een aanzienlijk cijfer, als men nagaat het aantal dat aan het gevecht deelnam. De verliezen om het Fransche centrum te bemagtigen waren verschrikkelijk. Ik kan u de verliezen aan Fransche zijde niet opgeven. De Pruisen verkeeren in de grootste geestdrift over de behaalde zegepraal. Er loopen vredelievende geruch ten in het kampmen meent dat het ernstigste van de campagne voorbjj is. In een brief uit Homburg door eeue dame, die de zieken en gewonden verpleegt, aan eene vriendin te Louden geschreven en in Daily News opgenomenwordt eene menigte van ongehoorde wreedheden beschreven, door de turko's op gewonde Pruissische soldaten begaan. Deze brief is gedagteekend 8 Augustus en bevat het volgende: „Het is te betwijfelen of de dagbladen de wreedheden door de turko'sdie van natuur wilden zijn, zullen mededeelen. In het laatste «evecht vilden zij het hoofd en aangezigt vau gewonde*Duitschers en staken hen met pennetuessen. Drie van deze, zóó ge folterd verzochten hunne makkers hen dood te schieten, teu einde hun leveu te eindigen, hetgeen geschiedde. Drie Hannoversche soldaten werden zonder neuzen handen en ooren gevonden. Een der gewonden turko's kroop zonder beenen met moeite naar een Pruissisch gewonde en beet hem in den nek. Een ander schoot een Pruissischen officier van achteren dood. Verschei dene zwaar gewonden turko's zijn hier in het -lazareth gebragt en werden afzonderlijk op de hoogste kamer gelegd; een hunner was zoo zwaar gewond, dat men hem buiten staat rekende eenig kwaad te doen; bij de eerste gelegenheid de beste vermoordde hij echter een Duilscher, die naast hem lag, met eene pennemes; morgen zal hij daarvoor worden doodgeschoten. Een turko's-officier die verscheidene talen sprak en zich wel gedragen had, beet heden Dr. Dietz in den arm, terwijl deze zijne wonden verbond; hij is in een getraliede kamer met gegrendelde deur geplaatst en ontvangt zijn voedsel door de tfhliën. Een jong luitenant van het 82ste Pruis sische regement, werd, terwijl hij gewond op het slagveld lag, door eenige turko's ontdekt, die hem in de lucht wierpen en met hunne bajonnetten opvingen tot dat bij dood was." Italië heeft een cordon^M^alen Kerkdijken Staat getrokken van 30,000 man, onder opperoevcj|^Pgeueraal Cosenz. Waar achijulijk zullen zij spoedig den si^Kelven bezetten. De Diritto meldt ten minste, dat de regea^V besloten heeft het pauselijk gebied binnen te rukken wcgeo^Jn lusten onder de romeinsche troepen. peroévcfetfPg den sj^Kelvi regt-a^V besl :gcns^Hnlusl Parijs, 22 Aug. Alhier is men druk bezig met wapenen en voorraad op te doen. Forten, kazernen, ver blijven van de ambtenaren der stedelijke belastingen, alles wordt vesting en verweringsmiddel. Een garnizoen van 80,000 man in de stad, een van 30,000 man in have forten, ziedaar een gematigde opgave van de effektieve sterkte onzer strijdkrachten. De ambtenaren van de douane vormen een gewapend corps van 9000 man. De boschwachters tellen twee regimenten van 3000 man ieder! daarvan zal, met toevoeging van 2 regimenten infanterie en van een bataillon jagers een divisie van 18,000 man worden gemaakt. Het korps van den generaal Vinoy is 60,000 man sterk. Er zijn reeds 8500 mariniers aangekomen en worden er nog 8000 verwacht. UitNantes, uit Havre, uit Rouaan komen zeer groote hoeveelheden leeftogt en andere benoodigdheden, zooals rijst, pekel- vleesch, granen, hooi. Er worden binnen Parijs graan molens opgerigt. Tot nog toe kon hier dagelijks slechts 1200 zakken graan worden gemalen; er zal met de nieuwe molens bovendien 3000 zakken dagelijks worden gemalen. Parijs heeft reeds voor vijf-en-twintig dagen meel en voor dertig dagen graan. Edmond About, die een. poosje zoek is geweest en nu bezig is in le Soir, waarvan hij als correspondent naar het oorlogstooneel vertrokken was, verslag van zijn wedervaren te geven, deelt daarin een paar anecdoten mede, die wij hier mededeelen, omdat zij karakteristiek ziJn- Terwijl sommigen zich niet hebben geschaamd hun geweer weg te werpen, heeft About een Turko zich hoewel doodelijk gewond aan zijn wapen zien vastklam pen, het met zich op de baar nemen en sterven zonder het los te laten. Een jonge Kabyl, schoon als de nacht, lag te schreijen in het veldhospitaal. »Je wond doet je veel pijn, arme Turko?" „Dat is het niet, maar ik schrei omdat ik niet dood ben met mijn vier broeders. Wij waren met ons vijven, zonen van één vader en dienden in dezelfde com pagnie en ik zal alleen in mijn land moeten terug- keeren." Een soldaat van het 96ste houdt een burger staande en zegt tot hem: »ziet gij dien man, die eeu kapofcjas draagt net zoo als wjj dragen? Dat is onze'.-kolonel, hij heeft den heelen dag met ons met 't geweer.gewerkt en meer Pruissen doodgeschoten dan een van ons allen. De kurassiers vertellen dat ze bij een dier ongeluk kige chargeswaarbij drie van hunne regitnenï&it Jaijna geheel vernietigd zijn, over de lichamen der gewonde Franschen moesten galopeeren. De ongeluklcigen rigtteu zich half op tusschen de pooten der paarden en riepen vive la France, Tegen vier uur in den ochtend, toen liet zeer koud was, komt er eeu officier aanstappen op een half-dood paard. Zijn linkerarm is gebróken tusschen zijn hand en zijn elleboog, maar tusschen zijn elleboog en zijn schouder klemt hij ten krachtigste een vaandel. Om niets bekommeren de soldaten zich meer dan hierom dat hun vaandel niet in 's vijands macht valt. Het behoudt van het vaandel is hun grootste troost. Parijs23 Aug. De toebereidselen tot de verde diging van Parijs worden ijverig voortgezet. De gede tacheerde forten worden gevuld met talrijke en krachtige artillerie en bevatten veel troepen en munitie. Alles is gereed voor eene krachtdadige verdediging, indien zulks noodzakelijk mogt wezen. In de zitting van den Senaat op gisteren heeft de Voorzitter kennis gegeven dat eene dépêche van maarschalk Bazaine ontvangen is waarin deze meldt dat hij op den 18den, na een strjjd van 9 uren, er in geslaagd is den vyand terug te werpen en zijne positie te behouden. 24 Aug. Het bedrag der inschrijvingen voor de leening van 750 millioen francs, beliepen gisteren voor zoover bekend is, 620 millioen. Heden wordt de inschrij ving voortgezet. Volgens de laatste tijdingen bevond Mac-Mahon zich te Reims. Nabjj Diedenhoven, op den weg naar den Ooster spoorweg heeft een tolgaarder op de volgende manier twaalf Pruissische soldaten gevangen genomen: Na den slag van Gravelotte op 18 dezer waren er een groot aantal vluchtelingen die de wegen rond zwierven, zonder te weten waar zij waren. Aan levens middelen was volkomen gebrek. Twaalf soldaten van liet korps van generaal Steinmetz, die schier uitgehongerd waren klopten aan de deur van een tolgaarder. Deze opende de deur voor do Pruissen en op hunne vraag om eenig voedsel, geleidde hij ze naar den kelder, en gaf hen vergunning daar het een en ander te nuttigen. Naauwelijks waren de soldaten in den kelder of de bewouer liet het kelderluik toevallen, verzekerde het zelve borg de geweren der soldaten en liep spoedig naar eene Fransche afdeeling soldaten, die de Pruissen uit den kelder verlosten, doch hen natuurlijk gevangen namen. In den Temps vindt meu den volgenden brief van zijn bekenden verslaggever, den heer Jeannerod uit Rheims van Zondag 21 dezer, negen uur des avonds. „Ik ben de stad afgeloopen om een rjjtuig te vinden, dat mij morgen naar Ch&lons zou brengen, en zie daar hoorde ik bij wijze van gerucht, dat het kamp te Cha lons opgeheven zal worden. Te nauwernood had ik dit vernomen, of trompetge schal, trommelslag en de verschijning van regimenten, die van alle kanten komenbevestigen dit gerucht. Ik ging nu op weg langs het Marne-kanaal, en zoo zag ik in het dorp Courcelles Cent-gardes gekampeerd waaruit men kan opmaken dat do keizer- er weldra verwacht werd. Verder voortgaandezie ik militairen naderendie blijkens hunne nommers, tot alle korpsen belmoren. Zij maken deel uit van de reservedie Metz niet heeft kunnen bereiken. Sedert heden middag zjjn achttien treinen met sol daten te Rheims aangekomen en heden nacht zullen er nog vijftig arriveer en. Indien deze versterking van troepen nog weinig tijd aanhoudt, dan zullen ons effec tief en materieel binnen vier dagen bijeengebragt zijn. De Pruissische voorhoede nu is op omstreeks veertig kilometers aan gindscbe zjjde van Verdun geplaatst; dat is dertig kilometers van ons verwijderd. Er is dus reden om te denken, dat het vjjandelijk leger niet eer dan na acht dagen gereed kan zjjn voor een geregelden veldslag. En die tijd is voor ons ruim genoeg om klaar te komen. De vijand heeft tot dusver eene stoute tactiek gevolgd. Zij bestond, zoover men kan nagaan, daarin, dathij een vast punt van operatie koos, en zich op dat punthet kostte wat het wilde, trachtte te handhaven met opoffering zoo noodigvan de uiterste flank. Het valt een ieder dadelijk in 'toog, dat dergelijk plan van operatie eene zeer groote troepenmacht vereischt, en na de verliezen, die de Pruissen geleden hebben twjjfel ik of zij het voortaan kunnen blijven uitvoeren. De prijs der plaatsvervangers is in Frankrijk tot eene buitensporige hoogte gestegen. Die prijs bedraagt thans reeds gemiddeld Uisscben 10,000 en 11,000 francs. Maar een plaats vervanger, die vroeger militair geweest is, de medaille heeft en van goede getuigschriften is voorzien, kost reeds van 12,000 lot 15,000 francs. Volgens een opgave van le Publichad de hoofstad op 21 dezer een voorraad meel toereikende voor de behoefte van zestig dagen, tarwe voor dertig dagen en wijn voor bijna vier maanden. De gemeenteraad van Parijs is nog aanhoudend werk zaam om leeftocht te doen aanvoeren. Pnrijs, 25 Aug. MacMahon heeft Maandag avond Rheims verlaten, vermoedelijk om Bazaine te hulp te komen. De Keizer heeft te Rheims eenige afgevaardig- den van de regterzijde ontvangen. Heden is de leening van 750 millioen francs volgeteekend. Men schrijft uit Rochefort, dat 60 wagons, geladen met 600,000 kilo's ongebluschte kalk, van Jemel naar Metz gezonden zijn, om de duizenden ongelukkigen te begraven, die in den laatsten slag tuschen de Pruissen en de Franschen gesneuveld zijn. doortrekkende troepeu niets te krijgen was. Graaf Bismarck heeft een streng onderzoek ingesteld en in overweging gegeven om op de schuldigen niet nllcen de gewone militaire straf bepalingen, maar ook die betreffende strooperij toe te passen en het schuldig bevonden regement geheel naar de achterste linie der armee terug te zenden. Hij wil het voorgevallene ook volstrekt niet bedekt houden; zelfs heeft hij de dagblad pers gemagtigd, om over het gebeurde een streng oordeel uit te spreken." Als eene bijzonderheid uit den veldslag by Gravelotte verneemt men, dat het 7de regement Pruissische kuras siers in last had gekregen om een aanval te doen op twee Fransche regementen infanterie. Toen zij zich door deze linie hadden henengeslagen stonden zij tegenover eene batterij van zes vuurmonden, die alle werden ge nomen daarna kwamen twee regementen Fransche kavu- biniers hen in de flanken aantasten. De Pruissische ruiterijbood aan weerszijde tegenstand en begon den strijd man tegen man; na een hevig gevecht gelukte het haar den vjjand terug te drijven en de zes kanonnen met twee adelaars in veiligheid te brengen, maar van de 800 man, die den aanval hadden begonnen, kwamen slechts 147 terug, terwijl alle officieren werden gedood. Het berigfc van dit heldenfeit komt niet van Pruis sische, doch van Eogelsche zijde. Berlijn, 25 Aug. Er is hier eene officieele dépê che uit Bar-le-duc van gisteren avond ontvangen die aldus luidt: Het kamp van Chalons is door de Franschen ontruimd. Onze voorhoede is aan gindsche zjjde van Chalons. Ons leger zet zijn voorwaartsche beweging voort. Met het bombardement van Metz zal spoedig eeu aanvang worden gemaakt. Berlijn, 24 Aug. De regering heeft aan het leger 5000 exemplaren gezonden van de kaart der verster- kingswerken van Parijs, opzettelijk voor dat doel op de staatsdrukkerij alhier vervaardigd. lu het Koninklijk hoofdkwartier is berigt outvaugen dat eenige Dnitsche troepen zich te Faulquemont (Valkenberg) en Remilly aan verregaande ongeregeldheden hebben schuldig ge maakt. In eeu brief, gedateerd uit -Saarbrücken, leest men daaromtrent bet volgende: „Ik ben zelf te Remilly geweest en ben er tot de overtuiging gekomen dat de manschappen op eene woeste manier zijn te werk gegaan. Het 2de regement Hessische infanterie en ook het 12de Pruisische regement van linie was er doorgetrokken. Of nu een dezer regemeotendan wel of beide zich zoo onbehoorlijk hebben gedragen, weet ik niet; maar zooveel is zeker dat er en wel voornamelijk bij de minst gegoede inwoners geplunderd is, zonder dat de officieren dit met den besten wil konden beletten. Persoonlijke mishande lingen hebben er evenwel niet plaats gehad. Ik vond overal kasten leeggehaaldkleedingatukkcn door elkander gesmeten en al schreiende verhaalden mij de vrouwen, hoe de soldaten al het beste medegenomen en het overige vernield hadden. Het was een treurig tooneel van verwoesting, zoowel bij rijken als armen. Al het onrijpe ooft was van de boomen afgeslagenal den wijn had men laten wegvloeijen; om kort te gaan, de man schappen hadden het zoo aangelegd, dat cr voor dc later Brussel, 25 Aug. {Particulier telegram.) De In- dépendance deelt de volgende berigten mede: De Franschen hebben het kamp van Chalons verbrand en vervolgons de wegen met omgehouwen boomen ver sperd, om den marsch der Pruisen te bemoeilijken. De Keizer bevindt zich nog voortdurend te Courcelles. 'sGravenhage, 24 Aug. De gehuwde miliciens TÊêL ligtingen, die op 20 Julij 11. in dienst zijn getreden, Jflfen op den 1 September a.s. in het genot van onbepaald veSbf worden gesteld. Naar men verneemt is de gezondheidstoestand der troepen, in aanmerking genomen de ongunstige weers gesteldheid, over het algemeen zeer voldoende. Uit Saarbrücken vernemen wijdat aldaar de groote ulda- nenkazerne van drie verdiepingen stampvol ligt met gewonden. Naast die kazerne is sedert 11. Donderdag de hospitaaltentdoor deu heer Pohl te 's Hage vervaardigd en die bij de tentoon stelling van het Roode Kruis aldaar de algeraeene opmerkzaam heid trok, opgeslagen en Vrijdag voor de ergst verwonden ia dienst gesteld. Nevens een lOtal Franschen, waaronder 4 officie ren, liggen in die tent een aantal gewonde Pruissen. Onge lukkig is reeds deu dag na het ingebruikstellen der tent een der verpleegden hij had nog des morgens zich zoo wel ge voelddat hij eeü pakje sigaren had aangenomen, overleden. lederen avond worden zorgvuldig alle verbanden, die gediend hebben, verbrand. De ziekenverplegers en verpleegsters weren zich flink; doch de ellende is zóó groot, dat er steeds nog gebrek aan geoefende handen ook voor waken en voor bijstand aan de dokters blijft bestaan. Het ergste is, dat de erg gewonden dikwijls zeer lang moeten blijven liggen, eer zij naar eiach kunnen geholpen worden. Zoo zijn er in het hospitaal te Saarbrücken nog amputatiën te doen van ledematen, die reeds voor 12 da gen gebroken waren. Dc onuitputtelijke rijkdom van den keuken- raDsel brengt nog steeds velen gewonden een gelukkig oogenbjik. Te Saarbrücken bevindt zich ook de kundige operateur dr. Schoemaker uit Almelo. Onder meerdere naar het tooneel des oorlogs vertrokken personen, wordt ook de chirurgijn G. Kra mer uit Leeuwarden geuoemd. Naar Dusscldovf, waar dc groote cavalcrie-knzeme tot laza reth is iogerigt, zijn Maandag middag van den Haag drie ge neeskundigen, dra. de Zwaan, van der Ley en de Vrij uit Dordrecht vertrokken. Ook dr. Biinchner uit Drenthe zal zich bij hen aansluiten. Dr. Bosscha jr. zal de reis mede maken. Uit Groningen zullen o. a. dc dames von Kolkow en de Haan en de hecren Sannes en Offerhaus, med. caud., ouder de lei ding van den heer Abresch, oud-kapitein ter zee zich te Arn hem bij de anderen voegen. Op de booten van het Roode Kruis op den ïiijn maken zich onze landgenooten dr. Berns en zijne echtgenootc, bijzonder verdienstelijk, en hebben de voldoening, dat hnn onvermoeide toewijding en bekwame hulp ook zeer gewaardeerd worden. Ook de hospitalen te Eugers en te Dusseldorf hebben reeds kennis gemaakt met dezen pas gepromoveerden geneeskundige, die, vroe ger predikant der Herv. gem., thans met zijn echtgenootezich aan het liefdewerk der gcwonden-verpleging gewijd heeft en Ne derlands eer aan den Rijn in dit opzicht krachtig ophoudt. Vad Zïei'il£SBee25 Aug. Volgens de voorgestelde herziening der kiestabel zou de census voor de pro vincie Zeeland zijn als volgt Hoofdkiesdistrict. Middelburg ƒ24 (thans 32), met uitzondering der gemeente Middelburg, waarvoor de census zal bedragen ƒ30 (thans ƒ60). De beide hoofd kiesdistricten Goe9 en Zierikzee 24 (thans ƒ32). Volgens den oorlogscorrespondent van het Utr. D. bedroeg het globale cijfer der verliezen van het Dnitsche leger tot en met 17 Aug. reeds 150,200 man, namelijk 79,483 gesneuvelden en vermisten 67,617 gekwetsten en 3100 aan ziekte overledenen. Decorrespondent heeft die cjjfers uit Trier vernomen, waar een Verlaste-Bureau is opgerigt. Particuliere correspondentie uit Pont-a-Mousson aan het Noorden melden o. a. dat de Pruissen in de gevechten van den 14den en l6den dezer verschrikkelijke verliezen geleden hebben. Zoo was van het 24ste regi ment, dat 3000 man geteld had, nu slechts 300 man over; een regiment kurrassiers had drie zijner eskadrons totaal verloren. Een Pruissisch regiment was op den 16den na een marsch van 14 uren aileron verstandigst in het vuur gevoerd en heeft onbeschrijfelijke verliezen geleden. Karren met gewonden kwamen den" 17den onop houdelijk in de stad aan en talrijke liefdezusters verlaten dezelve om zich naar het oorlogsveld te begeven. - In het faillissement van dc firma Vrancken en Verschure te Tilburg, blijkt dat het actief het passief met ƒ56,000 overtreft, zoodat dan ook door de crediteuren surséaocc van betaling toe gestaan is,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1