Meekrap-Berigt. W a arse h u w i 11 g. A 25 gulden belooning. COMMANDIET KAS, 1 Publieke Verkooping, BIGGEN, Een Woonhuis en drie Tuinen, u MAGAZIJN, hoek Poststraat bij de te ZIERIKZEE. Kerk fl !(f J. DE JONG ZIJLSTRA. De Belg'iesche Maatschappij van Al ge me ene Assurantiën tegen gevaren van BRAND, De Doorluchtige Erfgenamen van wijlen Koning Willem l| Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden en H. K. H. Prinses Marianne der Nederlanden. 1/ Een WOONHUIS, Eenige Meubelen, Bon w- e n W eiland, Bon w- e n W eiland B o u w- e n W eiland BOUWLAND B O U W LAND W E I L A N D,'3 Het JAGTREGT Beste eiken Vluijer-Gaarden, Rijtuigen te koop, V B IJ opgeroepen en door den burgemeester hunner woon plaats rechtstreeks naar hun corps worden opgezonden. De plaatsen waarop de miliciens gedirigeerd behooren te worden zijn aangewezen in de Staatscourant van 19 Julij. Een flinke hoftlcde bij Leerdam is bijna geheeDeeue prooi der vlamme» geworden. En op welke wijze? In een hoek van 't huisvertrek stond eene ouderwetsche klok, met twee zware gowigten, en onder die klok een kastje, zooals men dit bij do landbouwers wel meer vindt. Bij 't aansteken eener pijp had een arbeider oen doosje lucifers in dit kastje geplaatst, en toen nu de gewiglen afliepen, kwam er ceu met zooveel geweld op de lucifers neer, dat deze daardoor in brand raakten. De vlam deelde zich spoedig mede aan eenige andere ligt ontvlambare voorwerpen, de felle droogte werkte de vernieling in de hand, 't gebrek aan handen had allo bewoners naar het veld gelokt, en 't gebrek aan water sloot de deur. De 9chade is niet gering mnür alles is verzekerd. Volgens eene te Delft ontvangen mcdedeeling van een handelshuis te liuhrort, zou er veel kans bestaan dat bin nenkort ook de uitvoer van steenkolen uit Pruissen naar Nederland, ten behoeve van den handel, zal worden toegestaan. Uit Limburg wordt medegedeelddat de Pruisische dorpen in de nabijheid onzer grenzen opgevuld zijn met gekwetsten, die de Pruisische regeering aan hunne familiën heeft terugge zonden, omdat zij zelve geen zorg voor hen kan dragen, aan gezien do hospitalende openbare inrigtingen en vele kerken met menschen zijn opgevuld. In eene gemeente, niet ver van Roermond, heeft een vader zijne drie zonen uit het leger zieo terugkeerendo een met ééu been, de tweede met één arm en de derde met cc» kogel in den schouder. Die drie zoons zijn thans ten laste hunner ouders, die zij vroeger met hun arbeid ondersteunden. Meer dan honderd inwoners der gemeente Gladbach zijn op het slagveld gebleven. Men heeft er dan ook de zwarte vlag geheschen, terwijl elders victorie geroepen werd, Gemengde berigten. De opperbevelhebber van Parijs, generaal Trocliu, moet on bepaalde volmagt hebben van Napoleonom naar welgevallen te handelen met Parijs. De generaal moet gezegd hebben »Sire 1 Ik neem de verdediging vau Parijs op mijmaar ik moet vrij zijn, zonder andere controle dan mijn eer als Franseh soldaat. Ik hen verantwoordelijk voor de redding van Frank rijk." De keizer heeft daarop geantwoord: »Ga, generaal, ik stel in uwe handen het heil van Parijs, en de reading van het Fransche keizerrijk." Prins Napoleon is te Florence aan gekomen, met een boodschap van den keizer aan Victor Emanuel vau het hoogste gewigt. De kamer heeft nu het oorlogscrediet aangenomen zoodat de Italianen waarschijnlijk ook nog deel zullen nemen aan den doodendans. De paus laat voor de zegepraal der Duitschcrs bidden. Autonelli houdt dagelijks bij eenkomsten met den Pruissischen gezaut, en zoekt de vriend schap van den koning van Pruissen te winnen die dan ook beloofd heeft, den paus in zijne regten te zullen herstellen, zoodra het tegenwoordige drama zal afgespeeld zijn. Het doodschieten heeft dit voordeel, dat enkele overblijvers in rang bevorderen, en een kruisje krijgen. Het zal kruissen regenen. Iemand zegt dan ook: »Duizeude moorden maken een held, één moord een booswicht, die naar de galg verwezen wordt." Tu een Franseh werk, dit jaar uitgegeven, komt voor: »Wij gaan een lange reeks roovcrijen en moordenarijen te gemoèt. Dit zal het gevolg hebben, dat we door alle volken zullen bespot eu vervloekt worden, waarover wij vroeger het bevel voerden." Er worden 'reeds dankzeggingen gedaan in Pruissen, over de behaalde ovcrwinuingen, dat de Franschen ook wel doeu zullen, dat behoort er zoo wat bij. Zelfs Vol taire zegt daarvan»Hct wonderbaarste van die hclsche onder nemingen is, dat ieder vorst zijne vaandelen doet zegenen en pleglig God aanroept voor dat hij ziju evenmensch gaat ver nielen. Worden er maar een paar duizend gedood, men daukt God niet, dat is de moeite niet waard. Maar worden er 50,000 gedood, eene stad. verbrand, dan wordt er gebeden en gedankt. Voor het vermoorden heeft er alzoo dezelfde plegtigheid plaats als voor het trouwen en doopen." Te Chalons kan men eiken dag eeu bloedigen slag verwachten; wordeu de Franschen geslagen dan zullen de Pruissen spoedig voor de poorten vau Parijs zijn. Jl. Maandag zag men voor de veusters in de groote boekwinkels te Brussel, eeue plaat te koop hangen, waarop de keizerin van Frankrijk is afgebeeld als staande aan de waschtobbe, terwijl de keizerlijke Prins haar vraagt: »waar is PapaP" en zij hem ten antwoord geeft; „die is om zeep," Kerknieuws Ds. II. Dams tépred. bij de Herv. gemeente te Nieuwerkerk in Duiveland is als zoodanig beroepen te Koekange bij Meppel. Zaaiiisla<y, 22 Aug. Bij de Ned. Hervormde ge meente alhier is heden tot predikant beroepen de heer N. de Jongekandidaat bij het prov. kerkbestuur van Overijssel. Neuzen, 22 Aug. üs. A. Brinkpredikant bij de Christelijk Gereformeerde gemeente alhier, heeft voor het beroep naar Schiedam bedankt. Ingczoiwlciic Stukken. De Spoorboot. Toen in den afgeloopen winter de Spoorboot van Middelburg op Zierikzee hare dienst staakte, om eenige gebreken te doen herstellen was zijtengevolge van vriezend weêr, het eenige communicatie-middel met den Goesschen spoorweg. Van alle kanten werden er klachten vernomen, dat juist toen de boot hersteld moest worden. Die klachten waren misschien zeer ongegrond; maar wij hadden gehoopt, dat, tengevolge van die klachten, de leden der Provinciale Staten van Zeeland zouden hebben getracht om aan die onderneming de verpligting op te leggen als gevolg van do subsidieom bij ge breken aan die boot, of bij het buiten de vaart brengen dier boot, door eene andere stoomboot de dienst te doen verrigten. Dan toch zoude het reizend publiek, in het midden van den zomer, gedurende veertien dagen niet verstoken zijn van één onmisbaar vervoermiddel, dat, vooral voor Schouwen en Duiveland, van zóóveel belang moet geacht worden. Wij vertrouwen, dat het der aandacht van de leden der Provinciale Staten niet zal ontgaan en eene bepaling in het leven zal geroepen worden, waardoor met meer zorg en belangstelling in die dienst zal worden voorzien. G. Hotterclam22 Aug. 1870. Tot geheel onveranderde prijzen blijft er eenige vraag bestaan voor de beste soorten. Er werd heden weder weinig geveild. In de noteringen is geen verandering. De eerste nieuwe Racijn kwam lieden aan de markt, afdoeningeu hadden daarin nog niet plaats. 3?irij scour ant der EH'ecten. ROTTERDAM, 23 AUG. Premie-Leen. Stad Rotlerd, Nederl. Werkelijke Schuld Spanje Binnenland dito te Londen 1867 Premie-Leen. Stad Madrid Portug. te Louden 1856/63 dito dito 1867 dito dito 1869 Rusl., te Hamburg dito Nicolaï 1867 dito dito 1869 dito bij Stieglitz 1855 dito Spoorw.-Aand./236 dito Loten 1864 Ooslr. in Pap. p. Mei/Nov. dito in Zilv. per Jan./Juli dito Aand. A, 100 1864 Mexico Nieuwe Vereenigd. Stat. Losb. 1885 Louisiana Levee Bonds °l lo J °l 10 Laagste koers. 83-V4 52Vs 23 «Va 20'/. 28'/a 287,0 28', 64/ 653/,o 053/,o 7*7. 205 210 «'7,6 5L"/4 108'/. 63/, 91"/, 61 Hoogste koers. 27 7,. 28 V, 28/, 205 >/4 211 917a Heden overleed ons geliefd kind CORNELIS P/a jaar oud. Zierikzee, j C. van der VLIET, Dz. 20 Augustus 1870. f A. C. van der VLIETCats. Heden overleed ons jongste Kindje, in den ouderdom van ruim 7 maanden. Zierikzee, A. van GASTEL. 22 Augustus 1870.-4^-- S. L. van GASTEL—Boijman. De INGELANDEN van den polder DE VIERBAN NEN IN DUIVELANDworden bij deze herinnerd aan de voldoening van hun ACHTERSTAL LIG DIJKGESCHOT. Zierikzee, 28 Augustus 1870. 1l, J- E. de JONGE, Onto.-Griffier Het BESTUUR van het Zierikzeesche Comité „HET ROODE KRUIS" brengt zijnen Jiarfcoïijlcoji flank' aan allen, die het hebben willen ondersteunen in zijne pogingen om ook hier eene onderafdeeling te vestigen van die ver- eeniging, die geen ander doel heeft dan ongelukkigeu te helpen. We wenschten echter zeer dat Zierikzee ook te dezen opzichte teekenen van krachtig leven gaf. En daartoe roepen wij de hulp in van iil onze stadgenooten. De laatste berichten van het oorlogstooneel verkondigen ons dat er weder duizenden en tienduizenden zijn gekwetst, die hulp vragen. Ook wij wenschen hulp te geven. Ondersteunt gjj ons met g'elcl 0°k de kleinste gift is ons welkomof zoo er zijn voor wie ook eene kleine geldelijke bijdrage eene onmogelijkheid is dat zij hunnen voorraad van oud linnen of katoen eens nazien. Alles is bruikbaar in dezen tijd. Linnen- of flanellen ondergoed, banddoeken, lakens, matrassen of matraszakken dekens of sloopen. Nog eens: alles is bruikbaar, ook kleinere lappen linnen die. als com- pressen of voor linnen pluksel kunuen dienen. Wij hopen nu op de menschen die als hunne hand wat vindt om te doen, niet voorbijgaan. Het bestuur van liet Zierikzeesche Comité H. A GILLOT, President. Mr. P. J. A. BOUVIN, Secretaris. Tot de outvangst van alles wat men wil afzonderen hebben zich tevens bereid verklaard de Dames Be stuurderessen Mevr. de CLERQ van WEEL, Mevr. CAU, Mevr. HUGENHOLTZ, Mevr. GRASWINCKEL, Mevr. MOENS Mejufvr. LABRAND Logemans Mejufvr. OCHTMAN van Rossum, Mevr. HOUWER, Majufvr. A. van ADRICHEM en B. GESELSCHAP. Ma) u De ondergeteekende looft vijf- en- twintig «•lilden, uit, aan dengene die bewijzen kan, dat de "vnigrel;i<i"e laster, welke van hem in omloop is, waarheid is, of aan hem of haar die den verspreider van dien leugen kan aanwijzen. Zierikzee, sf P. A. WIERIKX. 24 Augustus 1870. HE ZIERIKZEESCHE DIRECTEUR M. C. DE CRANE Jr. neemt gelde, ft deposito 3 maand, opvraagb. 4 °/0 6 4% een dag opvraagb. ft 2'/, 8 dagen 3 1 maand 3'/.2 KOOPT en VERKOOPT EFFECT belast zicli met ïuensseringen, ena. TV, De UITGEVERS dezer Courant berigten dat de lijst van getrok ken prijzen in de verloting van Land bouw-werktuigen te Arnhem, aan liet Bureau, boek Schuilhaven, voor belang stellenden ter inzage ligt. De Uitgevers DE LOOZE en WA ALE. villi een partijtje aan de Balie te Zierikzeeop Donderdag 1870 's middags 12 ure. 'J 15 Augustus De Notaris J. M. BOUVIN zal, op Zatur- dag den 27 Augustus 1870, 's voormiddags ten 10 ure, in de Herberg van Lamb. Koene te Bruinisse, met regterlijke authorisatiepubliek presenteren te vevkoopen staande en oeleoen te Bruinisse, aankomende de erfge name,, van STOFFEL JUMELET Az. e„ BARTELINA WITTE. li cs ONTVANGEN: tal van NiouwigliodonPORCELEIN, KRISTAL BRONS SCHOTSCH LEDERWERK KINDERSPEELGOED PA li A l'I.I' I 10S en'i WA NDELSTOKIiEN. Binnen kort wordt VERWACHT eene mooije sortering PETROLEUM LAMPEN, uitmuntende in smaak zoowel als in goedkoope] p r ij c ii. gevestigd te BRUSSEL, goedgekeurd bij Besluit van Z. M. den KONING der NEDERLANDEN van den 2 Ju,lij 1830 en Z. M. den KONING der BELGEN van den 30 Mei 1854 en 7 April 1802, heeft de eer onder hare Aandeolhouflers te rekenen: Gedurende 1869 heeft de Maatschappij behalve de rente van 't aanwezige kapitaal, aan premfJ ontvangen ƒ1,393,733,34. Over datzelfde tijdvak werden <3Q,000 nieuwe polissen geteekendgevende een verzeij kapitaal van 309,000,000,-. Voor Brandschaden en daartoe betrekkelijke kosten heeft de Maatschappij sedert 1830 beki 13,013,000,-. De Waarborgen der Maatschappij zijn ƒ3,965,748,OS en de Aandeelen waarop slecl gestort is SOO,- hebben daarenboven ieder nog een Aandeel van in het Reserve-Kapit wat thans /»465,748,9!3 beloopt. Deze Maatschappij verzekert alle.ROERENDE en ONROERENDE GOEDEREi tegen vaste, zeer laag gestelde premiën wordt in elk kanton vertegenwoordigd en door den Gemagtigde Agent te Dirkslcmd den Heer M. van der VLIET. BURG brengen een lid van het STEIJN meente mor Icht da [van opr( huis Zj ki Zierikzee Brouwershaven n Haamstede Brielle u Oud-Beijerland en door de Agenten te SommelscUjk den Bommel Ooltgensplaat n Oude Tonge Nieuwe Tonge ILerkingen Melissant Goedereede Korendijk C. van der VLIET. L. BOOGERD. J. C. M. van RHEE. A. COMIJS. J. EIJDMAN. A. D. MIJS. R. van DAM. K. NEELS. A. van den BERGHE. J. ROBER. L. van der VELDE. M. ROOIJ. P. OREILLE. A. van LOO. De Notai-is J. van der BENT zalten verzoeke van den onherroepelijk gemagtigde van DAVID PIETERSE van den HOEK, op Vrijdag den 9 September 1870, des namid dags ten 2 „rein de Herberg bij L. J. Kappers te Renesse, publiek aan de meestbiedende verkoopen SCHUURTJE eu GEVOLGEN, staande en gelegen in de gemeente Renessekadaster sectie A, No. 31. En na afloop daarvan vóór genoemd woonhuisna mens de Erven D. P. van den HOEK waaronder een KABINET, VEEREN BED, TAFEL, STOELEN, PORCELEIN-, GLAS- en AARDEWERK en andere ROERENDE GOEDEREN. De Notaris Mr. C. VAN DER LEK DE CLERCQ zalten verzoeke van den Hoog- WelGeboren Heer Jonkheer W. M. H. de JONGE qq., op Zaturdag 17 September 1870 des voormiddags 10 lire, in de Concertzaal te Zierikzee, publiek VEEP-A.OHTEIV: 29 BUND. 76 ROED. 90 ELL. gelegen onder Nieuwerkerk. 7 BUND. 26 ROED. 30 ELL. onder Oosterland. 5 BUND. 93 ROED. 20 ELL. onder Zierikzee. 1 BUND. 07 ROED. 80 ELL. onder Dreischor. 11 BUND. 63 ROED. 80 ELL. onder Zbnnemcdre. Terwijl daarna publiek zal worden VERKOCHT: 2 BUND. 32 ROED. 90 ELL. gelegen aan den Schouwscheu dijk onder Kerkwerve. Alles breeder bij billetten omschreven. De Notaris J. S I P K E S residerende te Sint-Maartensdijkzal ten verzoeke van zijn principaal, in het openbaar VERPACHTEN "V o o den t ij <1 van 3 ja r e n, ing-aande dadel ij k in den OUDEN POLDER en in den NIEUWEN- of HENRIETTA POLDERgroot hectares <31 ares 4^ centiaresgelegen onder de gemeente St.- Philipsland en behoorende aan de Ambachts-Heerlijkheid van St.-Philipsland. De Verpachting heeft plaats te St.-Maartensdijk op Dingsdag 30 Augustus 1870, des namiddags om 6 iiie in de Herberg van den Heer B. QUAKKELAAR. - ure, verkrijgbaar bij C. de ROO, Wagenmaker te Ellemeet. waarbij een moderne Barouolietti voor een en twee paarden, een flito Zeeuwse!, mod een TJtï-ooï.twoli wagen^ein den olie, zoogo, als nieuw, een dito gesloten -I persoons twee Tilbury's, waarbij een zoo goéd als*meu, met lederen kap en schootklecdgchs met l>laa„w lalioa bekleed. Vele soorten van Kapoliuïsenalsook ei Tlioolsie-ïio Kar met 2 banken, 2 IHtiomw, S'oas, waaronder een extra goede. Al deze Rijtuigen worden met rjuarantie geleverd do, Zierikzee. a. PLAUM. Alle soort van GERIJ wordt INGERUILD! WORDT VERMISTin eene weidea, den Vroonweg, o„n zwartbont LKiM- oucl 9 maanden. Wie dezelve gestal °f geweid beeft, wordt verzocht daara kennis te geven aan don ondergeteekende. 4 Augustus 1870. HERMAN DOELEMAN. van alle minerale stubstantiën, uit de fijnste stof- I feu zamengesteld, eenen aangenamen consistenter, I schuim gevende, en van eene heerlijke geur heel de „MALZZEEP" van „JOHANN HOt'F. zich onder alle standen Consumenten verschaft, die na eenmaal gebruikt te hebben, die Zeep niet ,„ee, E willen missen. De „MALZZEEP" verfijnt en verfraait de huid, onderhoudt en verwekt eenen witten tint, zuivert de huid van alle onreinheden, maakt de ruwe en springende zacht a.ls fluweel en I is door hare groote. gehalte van Mout, waarvan II de gunstige werking op zwakke zenuwen algemeen bekend is, bijzonder dienstig tegen het heven dei, [handen. Prijs 17'/, Ct. per stuk (6 stuks 9.5 Ot.), II 3.-5 ft .-7O Ct. por stuk. JOHANN HOPF's Ccn- E^traal-Depöt, Bloemmarkt bij de Stilsteeg, F 151. Hoofd-DÉpót voor geheel Zeeland M. F. C. de KATER te Zierikzee. 0 TJc'-j.óts: Middelburg J. SNOEP Jr. - I7«- 1 simjen P. GASILLE. Goes D. A. OERLEMAHS. |,l Schoondijke A. van OVERBEEKE. Cortgenel 0 de DIE. Wissenkerke M. P. BROEKES. 1 Aanvragen om Dépots franco aan JOH. HOFfl U Cenlraal-Dép6t te Amsterdam. 1 Jt VAN STONDEN AAN benoodigd een ongein"! BOEREN-KNECH T, bij de Wed. J. H. BROUWER onder Oosterland.' Met NOVEMBER eoiie JDIENi MEID benoodigd, die met de wasel, kan omga bij Mevr. GOEMANS van den Thoorn. jt De BU ■an de I 870, di [hier ee laad zal Zier In ee, itploffing ogenblik i Aan agteeke, „utrent „Het g 5n dat ee legon ter 10 ure de luel tussc lit langs ank bad reud ond luurden veg leidd inkerkanl tavden wi euses var In de val Lchter ières len terug ,De ene otte, Pru linie zich Den lsten NOVEMBER eene BOKKFd X3IIU1NSTMEID benoodigd trouw en eei'ljji liefst tusscben de 30 of 40 jaar, die het hni.slioj <Ien en de ninlkerïj kau waarnfemen bij Cöj STAND van SCHELVEN te Brouwershaven. In een Bnrgergezin eene 33Ï3UNS' MEID benoodigdvan eerlijke getuigschriften voo zien; te bevragen bij den Boekhandelaar vanDISHöU| TJSfcgroveirs: T>ÏC LOOZF WAA* Gedrukt bij de iirma: DE LOOZE COAlP. uid-ooste_ aar Verc rtillerie erdreven, unne kan //Ik ben jenblik verging, oed gezig liddags j 9 b ragt. I lij de pach ïinuten k an Grave ij de Fr ai twintig mi pot inbcgi nder een jnvijl kwf ten 4:i/, de Fra ite linie- de slerl Men ruktl rorden ine |ik hadde hnt veree pluk voor eldenmoei psschen i Uden de joer dan lelie meer< pgopralen. en avond iwikkeld m do Prn J 90 kanor [oten de Pi sterk wa n vijand, i's ter kt, w Bsitie onh< [niisiscke de po3it

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2