6 TELEGRAM. MAGAZIJN, hoek Post,straat bij de Kerk te ZlERIKZEE. a L J. de JONG ZIJLSTRA. Stembevoegde Ing-elanden W E I L A N D, ROUW- en WEILAND 47 Schapen, 27 Lammeren, Roerende Goederen E e n H O E F J E, Openbaren Verkoop n h« HH. Landbouwers! DE OORLOG Den Heer J. G. POP F, n Een LEER VAR 'UI deed zich dezer dogen oen vreemd geval voor. Men ontdekte met verbazing, dat dc melk van een der koeijen plotseling aan' merkelijk verminderde, hoewel men gcencrlei oorzaak van ver mindering wist aan te wijzen. Afgaande op de verschijnselen kwam men op de gedachte, of de koe ook in stilte werd gemolken. Doch daar de melk 'a avonds niet beter was dan 'a morgens, kon ook dit denkbeeld geen ingang vinden. Toch kwam men eindelijk tot de ontdekking, dat de koe werkelijk buiten dc hnisgenooten werd gemolken, .Men betrapte den dief op de daad. ISn wie was hij Een varken, dat bij de molkkoeijcn in dc weide liep. Natuurlijk werden toen de dief en de bestolene van elkander gescheiden, en de eerste zal welligt lot eenzame opsluiting voor onbcpanlden tijd ver oordccld zijn. Doch het aardigste van de zaak is misschien nog, dat de koe na 't verdwijnen van 't varken zeer onrustig was en hare smart door een heftig geloei te kennen gaf." Do Prov. Gr on. Ct. bevat het volgend ingezonden stuk Mijnheer de Redacteur Gelezen uwe courant van Donderdag 11., waarin onder het Groninger nieuws door u wordt bekend gemaakt, dat er zich een medelijdenhebbend mensch heeft opge daan om to mijnen behoeve eene inschrijving van giften open te stellen, en waarin die lieer dadelijk onder de letters N. N. voor 25 deelnam, hetwelk door een ander werd gevolgd met eene inschrijving van 5. Gevoelig voor dat bewijs van deelneming in mijn waarachtig ongelukkigen toestandmoet ik evenwel voorshands elke particuliere geldelijke tegemoetkoming van de hand wijzen. Mochten er zijn, die mij werk willen verschaffen, dat zal mij hoogst aangenaam zijn, daarvoor houd ik mij aanbevolen. Met de opname dezer regelen in uw geacht blad zult u, M. do R.verpligten Uwen dio. dienaar B. Rotgers. Groningen, den 19 Augustus 1870. Ziorikxee, 22 Aug. De overwinningen van maarschalk Bazaine zijn denkbeeldige overwinningen geweest, of zoodanige, die aan den overwinnaar meer nadeel berokkenen dan voordeel geven. Het plan der Duitsche veldoversten om den maarschalk op zijn terug- togt naar Chfflons tegen te houdenen dezen terugtogt zoo al niet onmogelijk te maken, dan toch zoozeer te belemmeren en te vertragendat het leger van den kroonprins Chalons zou kunnen bereiken, is volkomen gelukt. En Zatuvdagmorgen ontvingen wjj een telegram, waarin wij de tijding lazen, dat het Duitsche leger, onder aanvoering des konings, den aanval had hervat, de Franschen in hunne sterke stellingen tusschen Metz en Verdun andermaal aangetast, en na een bloedig gevecht van negen uren eene volkomene overwinning- bevochten ten gevolge waarvan Bazaine in Metz is teruggedrongen en de gemeenschap metPavjjs verbroken. Deze tijding zal te Parijs komende algemeene ver slagenheid maar tevens groote verbittering tegen de overwinnaars te weeg brengen. De benoeming van generaal Troc.hu tot opperbevelhebber der troepen be last met de verdediging van Parijs deed reeds velen gissen dat de zware verliezenin de aanhoudende veldslagen geledenBazaine zouden noodzaken terstond op Parjjs terug te trekkenen daar den zegevierenden vijaud af te wachten. Nu het echter ten gevolge van zijne afsnijding van de hoofdstad, den opperbevelhebber onmogelijk zal zijn dat plan ten uitvoer te brengen, zal hij de man moeten wezen om den vijand voor de poorten der stad te verslaan. Maar ook de Pruissen lijden voortdurend gevoelige verliezen en hunne lauweren zijn van bloed doorweekt. Zij kunnen zich niet ontveinzen, dat, naarmate het keizerrijk verdwijnt, Frankrijk als natie weder levendig en krachtig wordt. Uit nadere berigten blijkt dat het gevecht van den 18den geleverd is door prins Frederik Karei, bjjgestaan door liet hoofdleger onder Steinmetz, en dat het aan deze beide legers gelukt is Bazaine den terugtogt af te snijden. Deze is thans totaal van Parijs afgesneden en geheel omsingeld. Hij is dus genoodzaakt wanhopig door de Pruissen heen te brekenhetgeen schier on mogelijk is, of zich over te geven. Het laatste is niet denkbaar; maar de slagting zal alsdan verschrikkelijk zijn. Denkelijk is het evenwel dat de beide legers zich eerst zullen moeten herstellen van de geleden verliezen. Gaat men toch na wat de vorige week geschied isdan bemerkt men dat Zondag te Pange gedurende 8 uren gestreden is; Dingsdag heeft een slag plaats gehad, welke 12 uren lang, tot laat in den nacht, duurde; Woensdag streed de achterhoede nog te Courcelles en Donderdag is een gevecht geleverd, dat aan de zjjde van den koning van Pruissen 9 uren en aan die van prins Frederik Karei 12 uren duurde. In die achtereen volgende gevechten zjjn tienduizenden gesneuveld en met afschuw wendt men het hoofd af van die verschrik kelijke slagting, welke zich in die weinige dagen ver toond heeft. Oolblenss 5 19 Augustus. De koning van Pruissen heeft aan de koningin liet volgende officieel telegram gezonden Bivouac hij XE&esKoxxviUc. Donderdag avond. «Het Fransclic leger is heden in eene zeer sterke «stelling westelijk van Metz, door ons leger onder mijne leiding aangevallen. Na een veldslag welke «negen uren duurde, werd het volkomen verslagen «van zijne gemeenschap met Parijs afgesneden en «tegen Metz teruggeworpen. WILHELM" Gemengde berigten. In 1848 heeft eene kloosterzuster voorspeld, hetgeen er nu bijna gebeurd; als: De vrouwen zullen het veldwerk moeten doenwant dc maunen zullen ten oorlog zijn. De groote ongelukken zullen voor den wijnoogst plaats hebben. Een groot personaadje zal gedood wordenen men zal zijn dood drie dagen geheim houden. In de groote steden van Frank rijken vooral te Parijs, zal het verschrikkelijk zijn. Daar zal een moorddadig gevecht plaats hebben en de menschen- slagting zal groot wezen. Dan zal er eene republiek worden uitgeroependie den vijand zal verjagen. Verschrikkelijk zal die lijd zijn, maar kort van duur, en op het oogenblik dat men alles zal verloren achten, zal alles gered zijn. Frankrijk zal een redder gezonden worden, waarop niemand gerekend had. De koning van Pruissen heeft reeds een gouverneur-generaal benoemd van Lotharingen en een dito van den Elzas. Die gewesten kan men wel rekenen dat reeds bij Pruissen ingelijfd zijn. Op de slagvelden moet het er verschrikkelijk uitzien. Men kan daar ook wel zeggen: In vredestijd begraven de zo nen hunne vaders, en in oorlogstijd begraven de vaders hunne zonen. Ook gaat hot op de slagveldenals met kleine hondjes in een zak, die wanneer ze geschud werden, wel elkan der zouden bijten, maar niet de hand die hen schudde. Zoo gnat het met dc soldalen ook; zij vernielen elkander, en niet die hen aanhitsen met mooije proclamation. Parijs zal ver dedigd worden met 1000 kanonnen, waaronder vele van schepen, terwijl 8000 matrozen ook een handje zullen helpen. Komen de Pruissen dus.in Parijs, dan zullen zij cr niet op sloffen inkomen. Veertien Prnissische huzaren hebben koffers met damcs-kleeren buit gemaakten gaven zich het genoegen de crinolines, chignons, zijden japonnen en hoeden eeus aan te doen. Dit zal wel deftig gestaan hebben bij laarzen met sporen. Victor Hugo schrijft: »Dczc oorlog is een tweesnijdeud zwaard; treft het Pruissen, dan zijn wij aan Bo naparte overgeleverd; treft het Frankrijk, dan valt het keizer rijk en volgt de revolutie. Wcgeu9 een beerenjagt, is er eeue hofstede op Kvuisdijk herdoopt. In plaats van »Vrcde zij den binnentredende," zal het nu worden Beerbofstede." Te Breskens zal eerstdaags een nieuwen burgemeester geïnsla- leerd worden. Dus groote feesten te wachten; maar er is medewerking en geld noodig. - Ook zou een nieuw raadslid, brave Hendrik, goïnstaleerd worden, doch moeder is er tegen, tenzij de inzegening kerkelijk geschiede. Iu elk geval geen gunstig vooruitzigt, noch voor de plaats, noch voor de burgerij. Knol len voor citroenen verkoopen, gaat niet altijd even gemakke lijk. Kootje is door den ekster in zijn been gepikten zijn dubbele tand staat los. Iiig-ezoxiclene Stukken. Breskens, 17 Augustus. ,Een beer, oen beer!" Geen wonder, dat dit enlcel woord in staat was om Zaterdag jl. de gehoele buurt Kruis dijkniet verre van hier gelegen in op schudding te brengen en verre in 't rond doodelijke schrik en angst te verwekken. Een beer óf aan de hand zijner leiders ontkomen, óf aan een menagerie ontsnapt, óf vanwaar dan ook ekomen, had dit gehucht tot zijn verblijfplaats uitver kozen en de geheele omstreek onveilig gemaakt. Een paar landlieden, vreedzaam aan hnn werk, bemerkten het ondier het eerst. Naar de naastbij zijnde hoeve snellen en de verschrikkelijke tijding raededeelen is het werk van een oogenblik. In een ondeelbaar punt des tijds is T vreeselijk nieuws van mond tot mond gegaan en allen staan als één man gereed om het schrikdier te gaan bestrijden. Geen landman meer op 'tveld, geen kleermaker meer op tafel, geen vrouwtje meer in huis, alles, alles wordt vergeten om met vereende krachten den vreemden indringer onschadelijk te maken. Gewapend met geweer en riek en vork en stok en wat er maar voor andere verdedigingsmiddelen voor de hand lagen gaat men er angstigzwijgend overal rondglurendop los. Eindelijk ziet men den ongenooden gast. Alsof hij bemerkte, dat het op hem gemunt was, heeft hij zich in een sloot verborgen. Vreeselijk oogenblik. Doodelijke stilte. Een der strijders legt aan mikt en gereed om het ondier bet doodelijk lood in 't lijf te jagen, komt daar een jongen voorbij, die, op den heer wijzende heel lakoniek zegt: „Dat „kalf zit daer nog aelties in de sloate." ('t was een kalf.) der Elï'eeten. ROTTERDAM, 20 AUG. Laagste koers. Hoogste koers. Premie-Leen. Stad Rottcvd. 3 83'/» 847, Nederl. Werkelijke Schuld 2xji 52 dito dito 4 81 'A 817, Oblig. IIoll. Sp.Maatschap. 4'/? ay, Spanje Binnenland 3 337 237,0 dito Bitinenl. kleine stuk. 3 ^'VlS 24 dito te Londen 1867 3 26Va 27 dito dito 1869 3 20 2ö7s Premie-Leen. Stad Madrid 3 30 Portug. te Londen 1856/63 3 281/, dito dito 1869 3 28>/4 Oostr. in Pap. p. Mei/Nov. 5 °/o «7» «V4 dito in Zilv. per Jan /Juli 5 HJ/8 6278 dito Aand. ff. 100 1864 103 Zuid-Ital. Spoorwegen 3 °l 0 717, Turksche Oblig5 437, /ereeuigd. Stat. Losb. 1885 6 92 Vs 9374 187a /-v k m l$Vt> I SSjarij^e Eehtvereenig-iiig* VAN S® K. STEENLAND éi EN m ®j A. Til WESTEN. S V/. CSv t)>; Hunne dankbare kinderen, i# H Noordgouwe, 22 Augustus 1870. |j m S5jarige Echtyereenig-iug' van M. VIERGEVER Dz. e n W. VLAANDER. Noordwelle, 22 Augustus 1870. J4, Oudert r ou >v<l W. J. KERPESTEIN tholen, 19 Augustus 1870. C. J. KORSTANJE. Getrouwd J. STEUR, Kz. en Renesse, C. de R O O. 19 Augustus 1870. J Algemeene kennisgeving. j Getrouwd KRIJN van der LINDE, vau Ouddorp en ADRIAANTJE BRANDENBURG. Brouwershaven, 18 Augustus 1870. ij Heden overleed ons geliefd kind CORNELIS l'/o jaar oud. zlerikzee, C. van der VLIET, Dz. 20 Augustus 1870. A. C. van der VLIETCats. O - ONTVANGEN: tal van NiMiwigliortmiPORCELEINKRISTAL, BRONSSCHOTSCH LEDERWERK, KINDERSPEELGOED, PAEAPLÜIES en WA NDELSTOKKE N. Binnen kort wordt VERWACHT eene mooijo sortering PETROLEUM Hi A. NI I* EIV uitmuntende in s in ïi lc zoowel als in goedkoopo p r ij as e n. Heden overleed, na een langdurig en smartelijk lijden, onze hartelijk geliefde Moeder JACOBA BOO GAARD, Wed. L. Serier, in den gezegenden ouderdom van 78 jaren, 10 maanden en 21 dagen. Stavenisse, Uit naam van mijn broeder en zuster 15 Augustus 1870. L. SERIER. Algemeene kennisgeving. Heden overleed tot onze innige droefheid, ons geliefd jongste kind MARINA ADRIANA, in den leeftijd van drie maanden. Haamstede, A I. de RIJKE, 19 Augustus 1870. Y IV GILJAMSE. De COMMISSIE voor het stichten der Bewaarschool te Brouwershaven, berigt, met haren «propten «loxiïi aan het Zierikzeesche Mannenkoor »LUCTOR ET EMERGO dat de op brengst van het Concert van Zondag 14 Augustus jl. heeft bedragen de som van 155,-. f Q mggSg* De VOORZITTER der CENTRALE DI- RECTIE van Schouwen, Burghen Westland, roept bij deze de van den polder Schouwen c. a. op, tot bijwoning der Buitcng-cwono Verg-adering, welke ge houden zal worden op DINSDAG 6 SEPTEMBER a. s. des voormiddags ten 11 ure in de CONCERT ZAAL, ten einde in overweging te nemen de bepaling van Art 17, lste zinsnede der wet van 19 Jul ij 1870 (Calamiteuse polders). Zierikzee, De Voorzitter voornoemd 23 Augustus 1870. B. C. CAU. N.B. Een exemplaar der genoemde Wel ligt ter inzage behalve op 's Landskamer te Zierikzeeook in de Raadkamers in de Gemeenten van het eiland Schouwen. I De Notaris Mr. J. J. ERMERINS zalop Maandag den 5 September 1870, 's middags ten 12 ure, in het Hotel »van Veen" te Zierikzee, in het openbaar VERPACHTEN ÏO Hectares 02 Arcs 31 Centiares gelegen in de gemeente Kerkwerve(thans verpacht aan PIETER GERADTS en MARINUS GEELHOED) en 11 Hectares 13 Area 50 Centiares gelegen in de gemeente Zierikzee, (thans verpacht aan M. DALEBOUT, P. van LANGERAAD, P. de VOS en C. DEÜRLOO.) Alles aankomende de Hervormde Kerk en Armen te Zierikzee. 4 De Notaris J. van der BENT zalten verzoeke van de Erven L. FOKKERop Dingsdag den 6 September 1870, des voormiddags ten 10 ure, aan het Hoefje van genoemden overledenen L. FOKKER onder Noordgouwepubliek verkoopen een partij SCHAAPHERDERS- en BOUWGEREED SCHAP, een VARKEN, 2 HERDERSHONDEN, een party MEUBIiLEN en andere eenig KANTHOOI, GERST, AARDAPPELEN, MAN- GELWORTELS, PLANKEN, BLOKKEEL- en BRAND HOUT enz. En des namiddags ten 4 ure, in de dorpsherberg te Noordgouwemet regterlijke authorisatie bestaande uit WooiYhuis Scïïnini-tje, nieuw gebouwde SclmpenliooiErve en Taiün staande en gelegen onder Noordgouiuekadastraal be kend, sectie A, No. 50 en 51, groot 21 ares 44 centiares. Nadere informatiën te bekomen ten kantore van gezegden Notaris. JI De ONTVANGER der REGISTRATIE en DOMEINEN te Goeszal op Woensdag en Donderdag den 21 en 22 September 1870, des voormid- dags te 11 uren, in het hotel Zoutkeet, van den heer M. de Jonge Melly aldaar, overgaan tot den van A. D rie-en-n eg-en tig* Overlioekon van den Staats-Spoorweg1 tusschen <le OosterseheUle en Goes, allen op het terrein uitgebakend en met genommerde palen aan duid. B. Drie Perceelen WEI- on BOUW - LAND, gelegen in de gemeente Goes, in Ilube- lands- en Verdervenhoekte zamen groot 4,2250 Hectaren (bunder.) Breeder omschreven bij Catalogus die voor 30 ets. te verkrijgen is bij genoemden Ontvanger. De voorwaarden liggen ter lezing in de gemeente huizen te Bath, Rilland, KrabbendijkeKruiningen, Schore, Kapelle, Kloetinge en ten kantore van voor noemden Ontvanger, bij wien tevens inzage der kaarten en nadere inlichtingen te bekomen zijn. De Ontvanger voornoemd A. RIJSER. Do perceelen ii°. 9(597 on OS, besohreyeii onder Litt. B, xullen liet eerst worden g;evoi]d, daarna do pereeelen n°. 1 tot en met 55 en den tweeden dag de pereeelen 56 tot en met 95. j I Groeclltoop en zonder gevaar van rafsactie, is, in het van ouds welbekend als droog en goed ingerigt pakhuis, in de Meelstraat tegenover het Raadhuis, nog ruimte op de zolders, ter plaatsing van vaten MEEKJK A.3?. Zonder be wijs der Eigenaars krijgt niemand toegang tot het steken van monsters. ff yVL F. C. de KATER, Bij den Boekhandelaar P. de L O O Z E worden bestellingen aangenomen op het werk tusschen FR ANKRIJK en DUITSCHLAND, met medewerking van eenige auteurs op letterkundig en krijgskundig gebied onder Hoofdredactie van GEORGE KEPPER, Officier der Genie. Voorwaarden van iuteekeuing 1°. Dit werk zal worden uitgegeven in 4.° formaat, in vellen van acht bladzijden of 16 kolommen. 2.° De vellen zullen achtereenvolgens aan HH. intee- kenaren worden verzonden, telkens met een of twee platen. 3.° De prijs bij inteekening is 1£» Cts. per vel druks, 15 Cts. per kwarto plaat en 25 Ots. per dubbele plaat. 4.° Men verbindt zich voor niet minder dan 12 vel met de daarbij behoorende platen. 5.° Na uitgifte van een serie van 12 vol wordt over den Inteekenprijs per kwitantie beschikt. Aan b 2 Sq iehi'j Hee| jddelbi Joelafl ■xa/nt [er a. s foogere ZlEli - 1 praktiserend tandheelkundige te Wccncn, Stadt, Bognergasse no. £2. Wei-Edele lieer! Het door u uitgevonden Auathcria-Moud" water, mij van verschillende zijden aanbevolen, heb ik in gebruik genomen, en reeds nadat ik één üeschje had gebruiktbespeurde ik eenige verbetering in den gezonden toestand der mondholte eu der tandenen ofschoon hier ter plaatse drie apothekers gevestigd zijn, moest ik in den waren zin des woovds het gebruik van het AnatLerin-Mondwater ondervinden. Ik gevoel mij derhalve genoodzaakt mij tot uals den uitvinder van het Anatlierin-Mon<lwa- ter, te wenden, en te verzoeken mij, daar ik het ook bij andere lijders heb aanbevolen, te zenden tien (10) flesschen aan mijn adres: Johann v. Dely, bewaarder van bet kadaster in het Csongrader komitaat te H. M. "VAscLrhely in Hongarije. Uw dienstw. Dienaar, JOHANN v. DELY, Bewaarder van het kadaster. Verkrijgbaar te Zierikzee bij M. S. POLAK, Drogist Nieuwe Haven wijk Cno. 203te Middelburg bij W. P. van de KAMER, Apoth.; te Goes bij j. P. van der DOES; te Bergen-op-Zoom bij P. F. APPEL BOOM,. Apoth.; te Rotterdam bij T. van SANTENKOLFF, Apoth. en A. SCHIPPEREIJN Co., Verkoophuis;// te Amsterdam F. v. WINDIIEIM Co. Verkoophuis, t Opel De Ccj •Zeeland, Gezien| de dato ■[Gelet ■taatsbl T maakt Bpild Septemy voorts, jering vi kaandag\ Ksmede dev jagb f Deze plaatst ei Besturen MIDIT voorts,! dering vn Maandag Een onfeilbaar middel voor kwade beenen en alle soorten van wonden. Zij genezen spoedig kwade beencn, oude wonden, scheur buik en huidziekten. Duizende menschcn die aan deze verschrikke lijke kwalen leiden zijn er door genezen, nadat: alle andere middelen gefeild hadden, en het is eene zaak huilen allen twijfel, dat er geen geval is, hoe verhard en verouderd ook of het kan door deze wonderlijke middelen spoedig en volkomen genezen worden. Hunne vereenigde kracht is onwederstannbaarmeer be hoeft men niet te zeggen van deze beroemde Pillen. Dat zij die aan hunne uitmuntende, eigenschappen twijfelen, er de proef van némen. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes Pillen van/"0,80 1,85 ƒ3,— ƒ0,75 13,50 20,95. Potjes Zalf van - 0,80 - 1,85 - 3,7,05 - 13,85 - 20,50. Men heeft een groot voordeel bij de grootste potten te koopen. Zijn op franco aanvrage a CJomplant te bekomen bij den heer J. BAL, Cz. te Zierikzee, B. v. ASPEREN VERVENNE te Goes, STELLINGWERFF REINTEMA IIoofd-Dépóthonder te Leeuwarden, alsmede te Londen in de 533 Oxford Street vroeger 244 Strand. aan de Hoogere Burgerschool, behalve zijn academische» graad, o. a. bevoegd tot bet doceren van Moderne -truien en "Wislsuixcle, heeft nog enkele uren be schikbaar tot het geven van privaatlessen. Men adressere zich aan het bureau dezer Courant. Het GEMEENTEBESTUUR van Sl.-Maar- tensdijk verlangt tegen 1 JANUAR.IJ a. s. eene YRÓEDYROUW in die gemeente. De jaarwedde bedraagt lOO,benevens eene toe lage van oOjvoor huishuur. Zij die genegen zijn zich daar als zoodanig te ves tigen worden verzocht zich met franco brieven of in persoon vóór het einde der volgende maand aan te melden bij den Burgemeester van St.-Maartensdijk. Mevrouw HUGENHOLTZ vraagt tegen NOVEMBER eene KINDERMEIDgoed kunnende naaijen, stoppen en met de wasch De BUI dat de 1 m deze I naand dc ingen eden aai lhier wol n dat iel et bepal ZIERJ De BU dat het jemeente, ioor den !nz. in d< ian den 1 ordt ter Jat ieder jiepaaldenl ZIERII Met NOVEMBER aanstaande eenie DIENSTMEID benoodigd, bij Mejufvrouw OCHTMANDockïteer. j TJitgrevers: 13X1 LOOZE <Sc WAALE. Gedrukt bij de firma: DE LOOZE COMP. K Loncll '"geland J (en behoei 'arjjs docJ Lon<J Berlijn p antwooi i'en schrijj n machtig! leeft daail ("geland 'Rgaan, n (iet gekoi '"gelsche en Elzas 'ervormen pijnljjk oorwaard ieeft. - Het] an den tj 'ooreerst larou von j i®ger, die ven nog f |°erd en lat nog sl zijn. Be gebe ■st blad cl .pleger ""en of SteinnJ 20,000 m ,0Peloos. '3<ir Chalol J)"e bevel rcht ontj f"°biles a «Mjnljjk tj Be toest] oor eenig reinig trot

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2