Z1ERIKZEESCHE NIEUY* No. 2814. Dingsdag 25 Augustus 1870. 27sle Jaarg. v V Nieuwstijdingen. JFV&wftttjlt. -e> an te. Eene nieuwe regterlijke dwaling. In do Groningsche Courant van Woensdag jl. las men liet volgende: „Naar wij vernomen, is aan B. Rotgersin de maand September van bet vorig jaar door het Prov. Geregtshof alhier veroordeeld tot vijf jaren tuchthuisstraf, wegens poging tot gewelddadigen diefstal met aanneming van een valsche qualiteit, op de personen van Carl Remde en vrouw, in bet Sterrebosch alhier gepleegd, gratie ver leend van het nog onvervuld gedeelte dier straf, met opheffing van den smet vaj aedoosheid en al de gevol gen van dien, en met k^tscfi Reling der kosten." Deze mededeeling moet in verband gebragt worden met eene andere, die voorkwam in hetzelfde blad van 10 September 1869. „Bij een heden door het Prov. Geregtshof uitgesproken arrest is B. R otgersschuldig verklaard aan poging tot diefstal bij nacht, door meer dan één persoon, met aanneming van de benaming van een openbaar ambtenaar, evader voorgeven van een valachon last van liet civiel gezag, en met geweldpleging begaan en te dier zake veroordeeld tot tuchthuisstraf van vijf yd ren en cle kosten. „Reecis aanstonds na cle uitspraak van het vonnis liep hier ter stede het gerucht, dat Rotgers onschuldig was, en eenigen tijd daarna, dat cle werkelijke schuldi gen ontdekt waren. Thans kunnen wij onzen lezers mededeelen, dat die geruchten waarheid bleken te zijn en cle bedoelde persoon die den 25sten Mei 1869 ge vangen genomen werd en nu cle straf, waartoe hij on schuldig veroordeeld was, in het tuchthuis te Leeuwarden onderging, heden op vrije voeten is gesteld, en dus na bijna vijftien maanden lang van zijne vrijheid beroofd te zijn geweest. Bij deze feiten wenschen wij niets meer te voegen, aan het oordeel van allen overlatende wat het zeggen wil: vijftien maanden lang onschuldig te worden opgesloten, en clan te moeten hooren„Men heeft zich vergist; gij zijt vrij, gij kunt u weer verlustigen in Gods schoone natuur, waartoe u cle regterlijke magt gedurende vijf jaren het recht had ontzegd." Uit deze mededeolingen blijkt, clat het jaar 1870, dat reeds meerdere treurige feiten onzer rechtspleging heeft aan het licht gebragt, zijne jammerlijke vermaardheid ziet toenemen ten gevolge van het bekend worden van eene derde regterlijke dwaling. De Groningsche Courant is in hare mededeelingen niet uitvoerig. Wij vernemen daaruit niet, wie die Rotgers is; of hij is arbeider, of hij is landbouwer, of hij is huisvader. Wij vernemen ook niet, ten gevolge van welke misvattingen cle regter op het dwaalspoor is gebragt, en wij mogen nooit "vergeten, clat zelfs cle lcundigste en scherpzinnigste regter in ge- moede lean dwalen omdat hij zijn oordeel grondt op verklaringen van beëedigde getuigen en op schriftelijke verbalen, waarin hij, met den besten wil. soms te veel, soms te weinig vertrouwen moet stellen. Zij, die vreezen, dat de eerbied voor cle regterlijke magt door het openbaar maken dezer dwalingen zou lijden, vergissen zich zeer. Die eerbied zou alleen verzwakt worden door het ge heimhouden dier dwalingen en door bet- niet-herstellen der dwaling. Het jaar 1870 zal in onze regterlijke annalen in zóó verre gunstig bekend blijven, omdat het de overtuiging heeft gevestigddat ook de uitspraken der regterlijke magt niet mogen onttrokken worden aan eene gestadige, onpartijdige en bescheidene kritiek van het kundig en deukend publiek. Regters blijven menschen en kunnen dwalen, maar zij moeten niet meenen godheden te zijn, \wier uitspraken onfeilbaar zijn. Maar wat het jaar 1870 aan een zijner opvolgers overlaat, is het herstellen der dwaling. Den burger, die onregtmatig van zijne vrijheid werd beroofd komt vergoeding toe van het stoffelijk en zedelijk nadeel, hem door den staat berokkend, wan neer later zijne onschuld boven allen twijfel is verheven. Nederland zou de beginselen van regt op nieuw doen triomferen, wanneer het dit beginsel in zijne wetgeving opnam en daardoor zich op nieuw den naam verwierf van onder die mogendheden te behooren, die, hoe klein ook in omvang, aan cle spits der beschaving staan. Een nieuwe administratieve maatregel. De Ned. Staats-Courant bevat eene mededeeling van den Minister"van Binuenlandsche Zaken die op nieuw getuigt van 's Ministers eerlijk regtsgevoel. In clie mededeeling worden jongelingen niet jonger dan achttien en niet ouder dan drie en twintig jaren opgeroepen om zich aan een vergelijkend examen te onderwerpen voor dé betrekking van tweede klerk bij dit Departementwaaraan een bezoldiging van vier honderd gulden is verbonden. Dat vergelijkend examen zal te 's Hage plaats hebben aan cle bureaux van het Ministerie op den 15den September aanstaande. De mededeeling bevat tevens eene opgave der kundigheden, welke in clen jongeling worden vereïscht. Wij verheugen ons zeer over dezen genomen maat regel. Reeds sedert lang dagteekent cle klagt, dat het ambtenaar-personeel bij de verschillende Departementen van Algemeen Bestuur een groot aantal weinig ervaren, men zeer bekrompen ambtenaren telten eerst in de laatste jaren is daarin, wat cle hoogere rangen betreft, verandering gekomen ten gevolge van de benoeming van meesters in de regten, die, wegens cle moeijelijklieid om als advokaten praktijk te erlangen gretig de ge legenheid aangrepen om hunne -kennis en studio aan do staatsdienst te wijden. Maar de lagere rangen van ambtenaren lieten nog steeds veel te wenschen over. Hoe werden zij tot dusver benoemd? De vele opvolgende Ministers stelden gemeenlijk een hunner verre verwanten, die ongeschikt was om eenig vak of bedrijf uit te oefenen, of clen zoon of neef van een bode of boute-feu tot tweeden klerk aan tegen eene lage bezoldiging. Het was voldoende indien zij eene dragelijke hand schreven, en zich ijverig betoonden in hot copiëren van het hun opgedragen werk. Het gevolg daarvan was, clat het getal werktuigelijke ambtenaren legio werd, want deze slaafsche of stomp zinnige naturen klommen allengs op door gunst, gelijk zij door gunst waren aangesteld. De departementen van algemeen bestuur werden cle provisiekamers van breke- beenen, en van daar clat slecht werk geleverd werd cloor vele ambtenaren, terwijl goed werk alleen te verwachten 1 -is van weinigemaar bekioame ambtenaren. Het besluit van den Minister Foch is nu een eerste stap op den wegdie de quantiteit onzer ambtenaren zal kunnen doen verminderen, maar hunne qualiteit zal verbeteren, die aan bqtastelsel van gunstbetoon een einde maakt en die op detAduur ook op den toestand van 's lands geld middelen nic^i zonder invloed kan blijven. Moge liet spoedig door alle andere Ministerien worden nagevolgd ©wgMïtttïr, Uit Loi/ttcn wordt gemeld, dat te Calais voortdurend een stoomschip gereed ligt om de keizerin naar Engeland over te brengen. Calais is in 9laat van beleg, De Parijsche correspondent van de Times meldt, dat de uitstekende en dappere generaal Golson, chef van den staf van Mac-Mahon, die bij Wörw» den dood vond, zich zelveu het leven benam. Men zegt, crhl hij van den maarschalk bevel had ontvangen om een boschwaarin, naar men vermoeddezich Pruissen bevonden, te doorzoeken. De generaal was dit bevel niet nagekomen, en toen Mac-Mahon hem dit verzniin verweet nadat er uit dat bosch een moorddadig vuur op do Franschen werd geopend, nam Colson een pistool en verbrijzelde zich den schedel. 3Pa.i*!Js, 17 Aug. Uit Rome wordt aan het'dagblad de Temps het volgende onder dagteekening van 13 dezer berigt. Een Hollander, die reeds tweemalen tevergeefs aanzoek had gedaan bij clen kolonel der pauselijke zou- aven, om in het korps te worden opgenomen, bevond zich gisteren in het Casino zijner landslieden, gevestigd in het paleis Righetti, in de nabijheid van het plein Campo di Fiori. Eensklaps grijpt hij naar een geweer, maakt zich tevens meester van een patroontasch, voor zien van scherpe patronen en schiet een zijner lands lieden op de plaats dood. Vervolgens barricadeert bij den toegang tot cle zaal, waarin hij zich bevindt, plaatst zich aan een der ramen en vuurt van daar gedurende geruimen lijd op cle voorbij gangers; twee personen zijn cloor hem gedood; verscheidene hebben kwetsuren ont vangen. De bewoners in den omtrek verlceerdeu in hevi- gen angst. Eenige zouaven en gerdarmen hebben gepoogd zicli va* $iem meester te maken, hetgeen echter niet is gelnla 'clan nadat zij hem ernstig hadden gewond. Men schrijft de daad van den ongelukkige toe aan ijl hoofdigheid. Verschillende berigteu van Fransche zijde vermel den dat de Duitsche soldaten zeer lijden aan dissenterie en typhus. Van Duitsche zijde worden de soldaten ge waarschuwd voor het gebruik van vruchten en vooral van pruimen in den Elzasalsook'tegen het te veel drinken van witten rijnwijn. »In de wijnbergen van Lotharingen en Champagne loert een gevaarlijker vijand dan cle chassepots," zoo eindigt de waarschuwing. Volgens le Public lijdt cle oud-minister Ollivier aau ecne hersenontsteking tengevolge der cloor do laatste gebeurtenissen bij hem ontstane gemoedsstemming. In het wetgevend ligclmam is cle minister van oorlog op nieuw genoodzaakt geworden plegtig te verklaren clat de keizer niet den minsten invloed meer op de leiding van het leger heeft. Het telegram van den keizer aan de^keizerin had bij velen het vermoeden verwekt clat hij slechts in naam van het commando afstand had gedaan. Als een bewijs hoe diep Napoleon in cle openbare meening is gevallen kan dienen, dat allerwege stemmen opgaan die eischen dat hij het leger verlaten en naar Parijs komen zal, omdat hij onder zijn soldaten slechts eene belemmering en een last is. De proclamatie die hij bij zijn vertrek uit Metz heeft uitgevaardigd wordt cloor Ferry in deze woorden- geschetst: „Die proclamatie is ontvangen met verbazing en verachting." Die stoute woorden, deden cle Kamer in toorn ontbranden, cle voor zitter liet haar overgaan tot de orde van den dag, maar dergelijke woorden worden geuit, zij vinden ingang daar buiten, en men kan zeggen, dat cle keizer zedelijk dood is en feitelijk van den troon afgedwaald. Na het gevecht van den 14den dezer heeft keizer Napoleon zich naar Verdun begeven. De nacht van 15 op 16 heeft hij doorgebragt op eene boerenhoeve bij Gravelotte. Des morgens ten 4 ure begaf hij zich met zijn zoon in een rijtuig en zette zijnen weg voort. Nauwelijks was de keizer evenwel vertrokken of men zag Pruissische kanonniers aansnellen. De keizer besloot daarop een omweg te makenten einde Verdun te be reiken. Drie regementen ruiterij begeleiden den stoet om hem tegen den vijand te beschermen. Onderweg stapte de keizer te Etoin af, ten einde eenige ver- verschingen te gebruiken. Nauwelijks was hij van daar vertrokken of Pruissische officieven vertoonden zich in diezelfde herberg, waarin Napoleon zooeven vertoefd had. Hoewel de Pruissen hem dus na op cle hielen zatenbereikte de keizer ongehinderd Verdun. Generaal Trochu heeft het opperbevelhebberschap over Parijs aanvaard. Bij deze gelegenheid heeft hij eene proclamatie uitgevaardigd, welke een zeer republ'ikein- schen geest ademt. Met geen woord wordt claarin van Tien keizer, noch van diens familie gesproken, slechts het behoud van Parijs en daardoor van Frankrijk is zijn doel. Hij roept daartoe de hulp van alle partijen in. Volgens geruchten zou de kommandaut van Parijs generaal Trochu, aan cle prinsen van Orleans verlof gegeven hebben om naar de hoofdstad te komen. Volgens de Gaulois zou prins Albrecht van Pruissen, in liet gevecht van clen 16den dezer gesneuveld zijn. Deze prins is gehuwd geweest met prinses Marianne der Nederlandenvan wien hij op 28 Maart 1849 ge scheiden is; de jarins bereikte den ouderdom van Gijaren. 20 Ang. Graaf Palikao meldt in het Wclge- vend Ligchaam, dat de Pruisen het gerucht in omloop brengen dut zij den 1.8 dezer een groote overwinning behaald hebben op de Fransche troepen. Het is integendeel bevestigd, dat de Pruisen, die Bazaine aangevnltön hebben, integendeel achteruit geworpen zijn tot aan de stcenmijnen van Jaumont. De versterkte muren van Parijs, volgens de wet van 4 April 1841, hebben eene uitgestrektheid van 38 mijlen. Er zijn ruim honderd poorten en 98 bastions, elk van 400 cl. Verder wordt de muur beschermd door 17 forten. Deze zijn nu nagenoeg allen in staat van verdediging gebragt. Men stelt ze thans door een onderaardschen telegraaf in verbinding met het centrum. Het commandement van die forten is opgedragen aan den ad miraal La Boncière Le Nourrv, onder wien9 bevelen 8000 ma trozen zijn,.^gesleld; 12000 werklieden arbeiden aan d - forti ficatie onder generaal Chubaud Latonr. In de Seine zijn dijken gelegd om de grachten vóór de wallen te kunnen vullen. Voor de voornaamste poorten worden loopgraven aangelegd. Al do kanonnen zijn gereed; het meerendeel zijn 12 ponders. Elk bas tion krijgt er 8 of 10. Bovendien is op de poorten nog be legeringsgeschut geplaatst. Hot rayon strekt zich tot op 250 cl uit. Alle huizen iu dien kring zijn geslecht of kunnen geslecht Worden. Geen wonder, dut Parijs thans overstroomd wordt door be woners van den onmiddellijken omtrek, die allen daar een on derkomen zoeken. Elk oogenblik kan men het bevel verwachten om het Bois de Boulogne te vellen het Bois de Vincenncs zal evenmin worden gespaard. In het geheel zal Parijs verdedigd worden door 1600 vuur monden. IPjiirijs, 21 Aug. De Moniteur behelst een decreet waarbij eene leening van 750 millioen francs wordt uit geschreven tegen den koers van 60 francs 60 centimes, met genot van intrest van deu lsteu Augustus. De in schrijving wordt Dingsdag geopend en zal worden ge floten zoodra cle leening volteekend is. Kamp van Cïialons, 20 Aug. OfficieelDe Keizer heeft-gisteren te paard verscheidene legerkorpsen bezocht. Overal omringden .hem de troepen, vragende om tegen den vijand oplerukkeu. IPwiigdilan^. Karlsruhe19 Aug. Heden ochtend te 7 uren begon het beschieten van Straatsburg van den oever dezerzijds bij Kehl. Het duurde tot 12 uur en werd te 3 uren hervat. Het vijandelijk vuur rigtte te Kehl geen onbeduidend nadeel aau. Naar de Weser Ztg. verneemt, is er een besmet telijke ziekte uitgebroken in het leger. Dadelijk zijn krachtige maatregelen genomen om de uitbreiding dei- ziekte zooveel mogelijk te keer te gaan. In de Koburger Zeilung vinden wij een brief van den hertog van Koburg aan zijn gemalin. Gelijk men weet, streed de hertog aan de zijde van den Kroonprins te Wörth. De meeste bijzonderheden, door hem mede gedeeld, zijn ous reeds bekend. Het volgende is echter belangrijk genoeg om te worden overgenomen: „Wij konden den geheeleu volslag van nabij overzien en van ons standpunt uit kon de Kroonprins zijn bevelen geven. Toen het laatste hoera! weerklonk, wierpen wij ons op de hoogte, door den vijand bezet, nadat wij uren lang granaten om ons heen hadden zien uiteenbarsten. Maar welk tooneel aanschouwden wij om ons heenHet is niet te schilderen. Een schoon stille zomeravond, te midden van brandende dorpen en pachthoeven, te midden van hoopen dooden en stervenden en van het jubelen onzer zegevièreude soldaten. De vaandels wapperden, de militaire muziek speelde den zang. Allen omarmden elkander van vreugde; en menigen dapperen stervenden kameraad werd de hand gedrukttoch heb ik ouder de vreeselijk verminkten hooren klagen! Daar tusschen door duizenden van Fransche krijgsgevangenen, de genomen stukken geschut, waaromheen de artilleristen met hoopen lagen nedergeveld door zware wonden of door den dood Toen bleef geen oog zonder tranen. 'tWas de meest grootsche vreeselijke aanblik, dien men wel ooit hebben kan. Langzaam hulde de nacht liet ijselijk tooneel in zijnen sluier en deed hij ons het tegenwoordige vergeten Hoe moet ik u de vreugde en do droefenis beschrijven cloor mij ondervonden, toen ik ons gedecimeerd regiment bezocht, dat een roemrijk aandeel had in de behaalde lauweren »Over de vreesselijke verliezen hebben wij nog geene zekere berigten. „De overste Beckeclorff en majoor v. Eekartsberg zijn zwaar verwond; wij namen ze op in onze ambulance; zij bevinden zich nu redelijk. Over de gevallen officieren wil ik zwijgen daar ik daaromtrent niets zekers weet. Alle dorpen en ook Sulz, waar wij ons hoofdkwartier hebben, zijn opgevuld met duizenden gewonden, zoodat een overzigt tot dusver onmogelijk is. De verpleging is gelijk nul. Er is gebrek aan alles, zelfs aan water. Uit eigen ervaring kan ik eukel dit zeggen, dat het gemoed diep geschokt is! In drie dagen tijd twee zulke veldslagen bij al de andere vermoeijenissen (strapazen) dertien uren achtereen te paard, zonder een slok wijn of water en een bete broods, daar onze reservepaarden niet medS mogen gaan iu het gevecht en men dus zich bepalen moet tot datgene wat men bij zich draagt. Gisteren kreeg ik laat in den nacht den eersten lepel soep. Met slapen gaat het niet al te best, daar in de nauwe hokken, waar men is ingekwartierdhet geraas ontzettend is. Morgen rukken wij verder. Naar alles te oordeelenzal cleze eerste ijselijke oorlogsdaad door anderen worden gevolgd. Moge God ons beschermen en bijstaan In den omtrek van Saarbriiclcen zijn clen 12 dezer nog over cle honderd lijken uit het laatst aldaar gehouden gevecht gevondeu. "Wegens cle ondragelijke lucht, die hierdoortverspreid werd, hebben cle ingezetenen zelve handen aan 't werk geslagen om ze te begraven. De meesten waren blijkbaar geplunderd velen zelfs ver minkt, sommigen naakt uitgekleed. Er zijn reeds eenige personen gearresteerdbij welke men voorwerpen beeft gevonden, die blijkbaar van de gesneuvelden afkomstig zijn. - Op denzelfden dag toen clrê personen gevankelijk werden weggevoerdwas er een transport Fransche krijgsgevangenen aangekomen. Terwijl de nieuwsgierige menigte rondom die^militairen geschaard stond drong een meisje naar een der officieren en verzocht hem in 't Frauschhaar een zijnor épauletten te verkoopen die zij ter gedachtenis wilde bewaren. Toen cle officier aau haar .wensch gehoor had gegeven maakte de vrij- moedigaTkoopster cle épaulet op haren schouder vast, hetwelk een algemeen gelag te weeg bragt, en meende nu door het volk heen te stappen om zich uit de voeten te maken. Maar een der gendarmes had opge merkt, clat zij den officier iets in 't oor had gefluisterd, en daar hem dit verdacht toescheenhield hij haar tegen. Zij trachtte zich los te wringenmaar dit hielp niet-ff zij moest mede. En wat bleek nu? Dat de onbe kende schoone een verkleed Fransch officier was die door zijne vermomming gelegenheid had gezocht en gevonden om den ander iets mede te deelen wat nu juist cle Pruissen niet behoefden te weteu. Het spreekt van zelf dat hij meteen op de reis naar de Duitsche vesting werd medegenomen. Een Pruisisch officier, die tc Frankfort gewond ligt, verhaalde het volgende: „Bij cle bestorming der hoogten ie Wövtli cloor een schot in den eYikel buiten gevecht gesteld word ik cloor een soldaat iu eene holte neclergelegd waarna hij mij verliet. Terwijl het gevecht inmiddels werd voortgezet, zie ik in mijne nabijheid een Turco, die, bebloed en zonder beweging liggende door niemand was opgemerkt. Die man richt zich oplaad zijn geweer en legt op een officier aan. Deze bemerkt dit en dreigt hem. De Turco beantwoordt dit met een glijnslag en mikt, maar valt plotseling, cloor een kogel getroffen, achterover. Een fuselier van hot 95ste vegement had namelijk gezien in welk gevaar de officier verkeörde en daarom den Turco een kogel door den kop gejaagd, waarna hij woedend op den onverlaat toesprong en hem met cle bajonet afmaakte. Na het gevecht werd de officier met eenige andere gekwetsten naar Gunstett gebragt. Daar wordt hem door een aantal burgers melk aangeboden maar cle heelmeester die juist bij hem stond verbiedt hem te drinken onderzoekt de melk en bevindt dat z.ij met phosphorus vergiftigd is. Bij verder onderzoek bleek dit ook bij andere aangeboden ververschingeu het geval te zijn. Het gevolg hiervan was clat achttien boeren werden doodgeschoten." De slag van den 16den dezer, waarin ongeveer 200,000 man gedurende bijna den gehoelen clag in bet vuur zijn geweest, werd geleverd op den weg van Metz naar Verdun, in de nabijheid der dorpen Gravelotte, Vionville, Bezonville en Marsla-Tour, waar maarschalk Bazaine door prins Friedrich-Karel werd aangevallen op 't oogenblik dat hij met zjjn leger Metz verliet om zich naar Verdun te begeven. De strijd is zoo hardnekkig en bloedig geweest als te Woerth en Fovbach en men rekent clat niet minder clan 50,000 man in dien slag werden gedood en gewond. De zegepraal was niet be slissend, hoewel dezelve meer naar cle zijde der Pruissen overhelde. Den 16den dezer was de maarschalk Mac Mahon mot zijn leger nog niet in hot kamp van Chalons aan gekomen. Hij werd hierin belet door het korps van den Pruissischen kroonprins, die tusschen hem en het leger kamp oprukte en binnen drie dagen daar verwacht werd. Uit Geestenmunde wordt gemeld, dat, bij gelegen heid van het leggen van torpedo's aldaar, een vreeselijk onheil heeft plaats gehad, Ónder de leiding van een luitenant was de bemanning eener sloep bezig met het doen zinken van dergelijke vernielingswerktuigon. Door een ongelukkig toeval ontbrandde de lading en de boot met de bemanning, uit zeven koppen bestaande, vloog in cle lucht. Pont-a-MoiiSSon, 19 Aug. Gisteren hebben wij eene schitterende zegepraal behaald bij Gravelotte: De Frnn- schen werden gejaagd uit de sterkste positiongelegen de eene achter de andere, en op Metz teruggeslagen. Thans zijn zij in een engen kring ingesloten, tegen Metz en geheel van Parijs afgesneden. Het spoorwegnet tusschen Metz en Thiouville is bezel door het 12de korps. Onze verliezen zijn ongelukkiglijk in overeenkomst met de heldhaftigheid van onze troepen, die do positiën innamen. Keulen, 18 Aug. Prins Fricdrich-Karlheeft te Ver dun, met 80 duizend soldaten zegepralend 180 duizend Fran- schen bestreden, die onder liet bevelhebberschap van Bazaine FrossardDecaen, Ladmirault en Canrobert geplaatst waren. De mensebeaslagting was afgrijselijk. Zij heeft twaalf uren geduurd. De Franschen werden verslagen en Metz binnen gedreven. Hunne verliezen beloopen op 25 duizend dooden en gekwet sten, 2000 gevangenen, waaronder twee generaals7 kanonnen en 2 arenden. De Duitschêrs hadden 15 duizend dooden en gekwetsten. Keulen, 21 Aug. Particulier telegram.) Bij het Pruisische leger zijn orders gegeven om uit cle Rijnves tingen geschut naar Metz over te brengen ten einde die vesting te bombardeeren. Hamburg;, 21 Aug. Particulier telegramHet Fransch Gouvernement heeft aan den admiraal Fouvi- chon bevel gezonden om tot eiken prijs de rivier de Jade te forceeren en er alle verdediginswerken te vernielen. Brussel18 Aug. Het Journal de Bruxelles maakt een brief van clen paus aan den koning van Pruissen van 22 Julij openbaar, daarin wordt 'spaussen bemid deling tot herstel van den vrede aangeboden en gezegd dat de paus in denzelfden geest aan den keizer van Frankrijk heeft geschreven. Hetzelfde blad maakt een antwoord van clen koning van Pruissen van 30 Julij openbaar waarin wordt gezegd dat hij den oorlog niet heeft uitgelokt, clat hij geneigd is naar de stem des pausen te hooren en clen degen in de schede te steken indien zijne onafhankelijkheid wordt bewaard, indien de paus liern de verzekering kan geven van opregte vredelievende gezindheden bij Frankrijk en waarborgen tegen het weder in gevaar brengen van clen vrede en de rust van Europa. Brussel, 20 Aug. De Indépendance bevat eene Parijsche correspondentie waarin gczegcl wordtdat men Mac-Mahon het voornemen toeschrijft om naar Parijs terug te trekken zonder bij Chalons een slag te leveren als Prins Frederik Karei er in slaagt het leger van Bazaine af te snijden. Volgens particuliere berigten uit Parijs zou men heden een begin maken om het Bois de Boulogne te vellen. Borne, 19 Aug. Onze voormalige dorpsgenoot, de om zijne chirurgische bekwaamheden gunstig bekende dr. A. H. Selioemakerte Almelo, die onlangs naar het oorlogstooneel vertrok, om medehulp teverleenen aan de gewonde', krijgsliedenbevindt zich thans te Saarbrüoken. In een dezer dagen ontvangen brief bij zijne betrekkingen alhier, beschrijft hij cle ellende die cle hospitalen en ambulances te aanschouwen geven. Duizenden on gelukkigenclie allen dringend hulp be hoefden, vervulden die inrigtingen en nog dagelijks kwamen nieuwe transporten aan. Hartverscheurend was bovenal het gejammer der vrouwen, die onder die ongelukkigen hunne betrekkingen kwamen zoeken een tooneel dat alle beschrijving te boven ging. Uit de gemeente Ooslwold berigt men liet volgende: „Bij den landbouwer J. Kuiper, in 'l naburige Lcllelbcrt,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1