ZIERIKZEESCHE NIElTw siiuiiii. Zaturdag20 Augustus 1870. No. 2815, A- 26sleJaarg, Nieuwstijdingen SlnxewtlmDrg. Op het Postkantoor te Zierikzeezijn gedurende de maand Mei 1870 onderstaande brieven bezorgd ge adresseerd aan personen wier namen ter plaats van bestemming onbekend zijn. Verzonden geweest naar NOORD-AMERIKA een aan A. KREITSEMEIER te St.-Louis. t> J. van per WERF te Nunda. Parys16 Aug. Eene dépêche van den onder prefect van Verdun, gedagteekend heden morgen 6 uur 10 minuten, meldt niets nieuws uit Metz. Gisteren is gedurende den geheelen dag kanongebulder gehoord tusschen Metz en Verdun. Reizigers, die hier zijn aangekomen, rapporteeren, dat sedert dezen morgeu een groote veldslag plaats vindt. De Pruisen zouden in den slag van den 14den meer dan 40,000 man hebben verloren. Gisteren heeft gedurende den geheelen morgen 0p de grens van mijn arrondissement, op 28 mijl afstand van Verdnn, een gevecht gewoed. De vijand is op dit puut gezien, zich naar het zuiden terugtrekkende. Wij geven, zoo eindigt de dépêche, deze tijding slechts ouder voorbehoud. 17 Aug. Een berigt van den minister van oorlog van gisteren avond 11 ure meldt het volgende: De minister heeft tijdingen uit het leger ontvangen, dat voortgaat zich bijeen te trekken, na de schitterende gevechten, die Zondag-avond geleverd werden. Twee vijandelijke divisien wilden gisteren ons leger in zijnen togt verontrusten, doch werden teruggedreven. De Keizer is heden avond in het kamp van Chalons aangekomen, waar groote strijdkrachten verzameld wor den. Set garnizoen van Straatsburg deed gisteren een uitval, doch werd teruggeslagen, met verlies van eenige manschappen en drie kanonnen. Pater Hyacinthe heeft zijne hulp aangeboden voor de aardewerken van Parijs. Prins Pierre Bonaparte is naar Corsika vertrokken. Te Lyon zijn ernstige ongeregeldheden uitgebroken, waarbij men menigmaal cle kreten hoordeLeve de Re publiek! Verscheidene politie-agenten zijn gedood. Volgens alhier uit Rome ontvangen berigten heeft men onder liet Va&c&ui een kruidmijn ontdekt. Ver schillende arrestatien *zjjn gedaan. Uit Forbach meldt men dat in het kamp dat de Franschen vluchtende verlaten hadden o. a. de volgende voorwerpen in de tenten werden gevonden: gevulde arm stoelen, veldbedden, zooals iu het Pruisische leger alleen generaals hebben, veldstoelen, slaapmutsen, poederdoo- zen, spiegels, bussen met champignons, en paté a foie gras, kisten met dameskleederen. enz. De werkzaamheden aan de vestingwerken te Parijs worden zelfs des nachts voortgezet en volkomen ver licht door ontzaglijke gaspitten, die in de open lucht branden en een vlam geven zoo groot als fakkels, met een zoo machtig lichtgevend vermogen dattoen de keizerin de werken kwam bezoeken drie pitten vol doende waren voor een volmaakte verlichting. Een fransch blad geeft een middel aan de hand, waardoor de Fransc.he soldaten, als zij voet in Duitsch- land hebben, zullen kunnen ontdekken, of de bewoners van eenig huis hunne kostbaarheden oolc in den grond hebben begraven. Het schijnt dus, dat dit blad het als pligt der soldaten beschouwt, om op vijandelijk gebied te plunderen. De correspondent van den Constitutionnel deelt o. a. het volgende mede omtrent den moed der Fransche soldaten bjj het gevecht bij Wörth: In de ambulance te Forbach lagen'savonds voor het gevecht bij die stad, dertig zieken van het 66ste re giment. Zoodra zij den aanval hoorden blazen stonden allen op, kleeden zich, grepen hunne geweren en haastten zich hunne plaatsen in de gelederen te hernemen. Ter nauwernood konden de meesten zich staande houden toen de dag geëindigd was behoorden zij niet meer onder het getal zieken, maar onder dat der dooden! Bij hetzelfde gevecht werd een artillerie-officier, Be- guin, door een kanonskogel in de dij getroffenhij stort neder; zijn kameraden willen hem opheffen. "Neen,1' riep hij hun toe, terwijl op zijn gelaat op akelige wijze was te zien hoe met zijn bloed zijn leven wegvloeide, »neen,_ laat mij hier liggen; ik wil eerst nog die vervloekte Pruissen zien vernietigen." Een ander officier, luitenant Chabord, doodelijk gewond terwijl hij aan het hoofd zijner batterij stond, zeide tot den kolonel Mangin en den kommandant Renaud, die hen»» haar de ambulance wilden laten dragen»Be- moeit u' niet met mij, maar denkt aan onze stukken!" Terwijl de vijandelijke kogels rondom hem alles ver nielden bleef de artillerie-kommandant Gougis te paard en gaf gedurende den gansclien duur van het gevecht, met eefte-merkwaardige koelbloedigheid zijne bevelen. Evenzo™ was de houding van den kommandant Saget. Op bewonderenswaardige wijze heeft de geheele artillerie, die zulke zware verliezen heeft geleden, haar ouden roem gehandhaafd. Het 55ste regiment van linie en het 3de bataljon jagers hebben wonderen van dapperheid verricht; het eerste kwam terug met vijf officieren, het laatste bleef op bet slagveld. Toen de maarschalk Mac Mahon bij Wörth al strij dende moest terugtrekken, en zijne troepen zocht te Vereenigen, hebben het 8ste en 9de regiment kurassiers door hunne zelfopoffering, het legerkorps gered. Tot twaalfmaal chargeerden de kurassiers de vijandelijke Hniëu, driemaal verbroken zij die en redden het leger, maar de meesten hunner vielen. Van de twee dappere regimenten w^ren tweehonderd man overgebleven, toen de vijand zijne: vervolging staakte. In den Moniteur lezen wij de volgende beschrijving van de aankomst van maarschalk Mac-Mahon te Nancy, nadat bij te Wörth geslagen was. /Zondag den 7den Augustus bragt een exprestrein een gedeelte der gekwetsten van den vorigen dag te Nancy aan. Zij werden vergezeld door maarschalk Mac-Mahondie in allo haast te Nancy levensmiddelen voor zijne soldaten kwam halende vijand had al zijn voorraad veroverd, de soldaten hadden sinds 28 uur niet gegeten. „Te voet begaf zich de maarschalk naar het Café Boillot, de verzamelplaats der officieren; hij was niet te herkennenvan het hoofd tot de voeten was hij met een dikke laag modder bedekt; zijn handen waren ge heel zwart; een kogel had een zijner epauletten weg genomen de panden van zijn jas waren overal doorboord door kogels; hij had nog slechts de helft van zijn verrekijker over, de andere helft was verbrijzeld door een kogel, die hem aan de hand gewond had; hij had laarzenta^n met groote sporen. Iedereen nam den hoed af toen de'maarschalk voorbijgingwiens gelaat teekenen droeg van de grootste opgewondenheid. „In het Café Boillet aangekomen, liet hij zich on middellijk koud vleesch gevensinds 28 uren had hij niets gegeten. Terwijl hij zijn eersten honger stilde, schreef hij een brief, en hij ontving weldra het bezoek van een hoofdofficier, dien men algemeen voor den generaal de Failly aanzag. Zij gingen in een der kamers van het Café zitten en na een korte conferentie ging de maarschalk terug naar het stationom met de noodige levensmiddelen terug te gaan naar het leger. z/Een inwoner van Nancy, die hem kendevroeg hem naar tijding van het regiment kurassiers. ////Wjj hebben geen kurassiers meer," antwoordde de maarschalk." Men zal.zich herinneren dat het de kurassiers waren, die met onverzettelijke volharding en heldenmoed den vijand tegenhielden, terwijl Mac-Mahon de overblijfselen van zijn leger in veiligheid bragt. De Daily Telegraph zegt nog over het gevecht bij Wörth: »Vo\gens de algemecne overtuiging is de slag bij Königgratz kiu- derspel, vergeleken met dit gevefttt\bij Wörth. Door het heu velachtige terrein hadden de Duitschcrs met groote moeijclijk- heden te kampen, die zij roemrijk zijn te boven gekomen. De heuvelen zijn zeer steil, en de dalen zijn voor het meerendcel beplant niet wijnranken en ander houtgewas. De Duitschcrs rukten van de veel lager gelegen heuvels tusschen Soultry en Wörth op; deze waren ook bezet door een vleugel van het Fransche legerkorps. Tusschen drie en vier ure begon de strijd; de Duitschers dreven den vijand uit Wörth en noodzaakten de Franschen ora de hoogten aan de overzijde te bezetten. Terwijl de Pruissen de Franschen in de vallei achterna zettenwaren zij blootgesteld aan een vreesselijken kogelregen; maar noch het gewcervaur, noch de kannonen, rigtlen zooveel schade aan als men gevreesd had. Het bloedigst werd er gevochten aan den voet der heuvelen. Te midden der wijngaarden hadden de zouaven en de turko's zich geposteerd. Zij hadden het dub bele voorregt, dat zij gedekt waren en dat zij goed konden mikken op de voortrukkende Duitschers, die aan een moord dadig vuur bloot stonden, terwijl zij op goed geluk moesten vuren. Twee, driemalen ja soms viermaal werden de Duitschers teruggeslagen. De Franschen slaagden er zelfs in ora Wörth tweemalen te nemen. Op één oogenblik achten zij zich zeker van de overwinning Er werd toen zelfs bevel gegeven aan twee regementen kurrassiers om de zegepraal te voltooijen. Het was een prachtig schouwspel deze troepen te zien oprukken. De pruissische artillerie was echter voorbereid. Twee salvo's en het geheele kavalleriekorps stoof uit elkander; wie niet gewond was, redde zich'met de vlagt. De verwarring was zoo groot, dat de infanterie ook de wijk nam naar de bosschen. De strijd werd daarop allerverwoedstna eene worsteling van vijftien uren werd zij ten voordcele van de Duitschers beslist. Het vreeselijk verlies dat de Duitschers geleden hebben 6000 man gedood of gewond bewijst hoe hevig de strijd is geweest. De vijand zal waarschijnlijk 12000 dooden en 6000 gevangenen tellen. De meeste gevangenen zijn turko's en zouaven. De correspondent zegt, dat de mededeelingen omtrent turko's en zouaven geen sprookjes zijnhij heeft met eigen oogen gezien dat een zouaaf 9choot op een mili tairen dokter, die zijne wonden had verbonden; een ander zag hij een gewonden pruissischen soldaat berooven en daarna stak hij hem de oogen uitverschillende duitsche soldaten vond men de tong uit den mond gesneden. Vele burgers uit Wörth hebben op de Duitschers gevuurd. Dientengevolge wor den de bewoners met zeer veel gestrengheid behandeld. De huizen zijn meestal vernieldmenig onschuldig slagtoffer is daarbij omgekomeu. Doch te Froschwillcr is het nog veel erger gesteld de dooden liggen bij honderden in de wijngaar den het zijn veelal zouaven en turko's, wier regementen letterlijk vernield zijn. Er werden den aag na den slag nog honderden gevangen gemaakt, die zich in bosschen haddeu verscholen. De Franschen hebben slechts weinig krijgsgevan genen gemaakt. Generaal von Bose, bevelhebber van het 11de legerkorps, i9 ernstig gewond; zijn zoon ontving een wond aan den arm. De zes mitrailleusesdie buit gemaakt zijn wekken aller aandacht. De dooden kon men niet dadelijk begraven. De dorpelingen uit den omtrek zijn opgeroepen om bijstand te verleenen in het ter aarde bestellen. Niettegen staande het weder wat is afgekoeld, is de atmosfeer verpest. De vrouwen en meisjes moeten het linnen en de verband stukken wasschen. Levensmiddelen zijn niet te koop. De bakkerijen worden bewaakt, en het nieuwbakken brood wordt aan de gewonden verstrekt. Bijna alle huizen zijn tot hospi talen ingerigt. Er is echter gebrek aan medische hulp verbandstukken en ververschingen zijn ook zeer noodig. De Constituonnel zegt dat Keizer Napoleon verklaard zou hebben bepaald voornemens te zijn om, bij het eerste gevecht, zelf aan het hoofd van een regement een charge te maken. De koning van Italië heeft aan den keizer een brief geschreven waarin hij zich bereid verklaart om zijn belofte gestand te doen en den keizer te hulp te komen. Maar, voegt hij er bijgeloof mij aire, dat, als ik een maal'buiten Italië ben, ik er niet weder in kom. En de keizer heeft zich gehaast hem van zjjne belofte te ontslaan. Parijs 18 Aug.' Officieele dépêche van Bazaine, Woensdag avond 4 uur.) Gisteren heb^k gedurende den geheelen dag een gevecht geleverd tusschen Doncourt en Thionville. De vijand is teruggeslagen. Wij hebben den nacht doorgebracht op de overwonnen positiën. Ik staak de beweging voor eenige uren, om de manschap pen ten volledigste van ammunitie te voorzien. Tegen ons over stonden Frederik Karei en Steinmetz. Yerdun, 18 Aug. Een telegram van Briey meldt dat het gevecht nog altijd voortduurt aan den kant van Mars-Latour. Het gevecht schijnt gunstig voor de Fran schen te zijn. Men voert te Briey talrijke gewonde Fran schen en Pruisen aan. Van een anderen kant kondigt men aan dat een corps van ongeveer 1200 man artillerie en cavallerie gecampeerd is op dc vlakte tusschen Briey en St. Jean. Dit korps heeft zich afgescheiden van de verkenners, die te Briey zijn aangekomen. Geloofwaardige reizigers, komende van Mars Latour, spreken van een groot gevecht, dat gisteren met het gros van het Duitsche leger heeft plaats gehad. De Duitschers zijn naar den Moezel teruggeworpen. Er werden door de cavallerie en de garde zeer ernstige charges gedaan. Er loopt een gerucht dat do generaals Bataille en Frossarcl gewond zjjn. Aan den Messager du midi wordt uit Mèzes dd. 4 Aug. het volgend schrijven gerigt: een vreesselijk drama bragt eer gisteren onze stad in opschudding. Een slagerEtienne Vedrinel genaamd, greep 's namiddags ten één uur eensklaps in een vlaag van waanzin een grool slagersmes en wilde hiermede zijne zuster dooden; het lemmet gleed echter af tusschen arin en ligchaam. Tot haar geluk bevond zich daar ter plaatse een jongeling, die Vedrinel bij den kraag pakte en hem tegen de deur wierp. Vedrinel woedend geworden, vervolgde den jongeling, drong een koffijhuis op de markt binnen, en na daar achtereenvolgens drie personen gewond te hebben, doodde hij nog eene zeer jeug dige vrouw. Vervolgens verliet hij het koffijhuis en doorboorde met zijn mes een werkman, die oogenblilckelijk den geest gaf. Hij wondde vc-éer op straat een man, in de kracht van zijn leven en stak een hulpeloozen grijsaard neerdie nog in uenzelfden nacht stierf. Wie weet hoeveel slagtoffers de razende nog aan die bloedige lijst had toegevoegd, wanneer niet een moedig en braaf man, een zekere Pouzet, hem in zijn moord werk had gestuit en na eene verschrikkelijke worsteling, waarbij hij zelf verscheidene wonden ontving, ter aarde geworpen en overmeesterd had. Berlijn, 16 Aug. Krachtens bevel des konings zullen er voorloopig geene versterkingen van troepen naar den Elzas en Lotharingen gezonden worden. De noordduitsche kusten zijn geheel op een inval der Franschen voorbereid. Op de meest bedreigde punten ligt eene sterke bezetting," terwijl generaal von Falcken- stein een leger van 30,000 man keurtroepenuit man schappen van alle wapenen bestaande, gereed heeft, om op de eerste tijding eener landing naar het punt waar die landing is beproefd, te snellen. In 12 uren tijds zal dat leger aan de kust kunnen zijn aangekomen. Van uur tot uur komen telegraphische berigten van alle kustplaatseu bij^iet hoofdkwartier in. Langs de kust is een optische telegraaf opgesteld. Des nachts werkt hij door middel van geteerde stroobundselsdie in brand gestoken worden. Zoo zijn de Pruissen op alle mogelijke ongevallen voorbereid. Eene landing der Franschen kan misschien worden bewerkstelligdzij is echter door de ontzettende voorzorgen, die de Pruissen hebben genomen hoogst gevaarlijk en kan in allen gevalle slechts tijdelijk zijn, Naar luid van een telegram, aan de Weener »Prcsse" uit Kopenhagen toegezonden, zouden Rusland en Engeland al het mogelijke doen om de Dcensche Regering te bewegen bij hare neutraliteit te volharden. Tevens zouden zij bij Frankrijk po gingen hebben aangewend om te verkrijgendat de onzijdigheid van Denemarken van Fransche zijde zou worden geëerbiedigd. De Pruissen rekenen er stellig op, dat ze eerstdaags te Parijs Killen zijn. Eer. Berlijnsch blad herinnert de troepen aan de in vroeger jaren door de Franseben nanr Parijs gevoerde zege- teekenen o. a. aan den degeu van Frederik den Groote, die in 1814 bij het eerste bezoek der Pruissen niet te vinden was, maar sedert door de redactie van dat blad schijnt opgeschom meld te zijn, althans zij verzekert dat zij bij andere voorwerpen boven in den koepel van het Hotel der Iuvaliedeu hangt. Zij geeft bovendien de troepen nog verschillende aanwijzingen, om toch vooral niets te vergeten. De meer kalme en bezadigde bla den ontveinzen zich echter de moeijelijkheden nietdie hel Duitsche leger nog wachten. De Pruissen hebben Nancy bezet en cle spoorweg- gemeenschap tusschen Metz en Frouard verbroken. Ook dit doet eenige ongerustheid ontstaan omtrent het korps van Mac-Mahon, dat, gelijk men weet, van zeer nabij gevolgd werd door het leger van den kroonprins. Den 13den had de Fransche generaal zijn hoofdkwartier nog te Toul en het vermoeden vijst, dat de Pruissen ev in geslaagd zijn om Mac-Mahons communicatie met Metz te verbreken, en te beletten dat hij naar Chalons rukt, Zijn korps zou dan volkomen afgesneden zijn. Bazaines plan om in cle vlakten van Champagne den beslissenden slag te leveren zou daardoor wel niet verijdeld worden, maar de kans op eene overwinning zeer verminderen. Drie duizend man van zijn korps, die men waande dat krijgsgevangen gemaakt waren, zijn er in geslaagd Straatsburg te bereiken, voor de Pruissen die stad ge heel afsloten. Metz is nu in volkomen staat van tegenweer. Nie mand mag in de stad verblijven, die niet voor minstens veertien dagen provisie heeften de politie regelt de hoeveelheid water, die ieder dagelijks krijgen kan. Maar schalk Leboeuf doet voortdurend koene verkenningen aan het hoofd der brigade kurassiers. I-Ieiify16 Aug. Marsal, eene kleine sterkte, heeft zich gisterenna een kort bombardement van het tweede Beijersche legerkorps aan de Pruissen overgegeven. Eene groote voorraad munitie en 60 kanonnen vielen in onze handen. Pont-:i-Mousson17 Aug. ('s avonds 7 uur 10 minuten.) Officieele depêche. De luitenant-generaal vou Alvenslèben is met het 3de legercorps den 16den westelijk van Metz opgerukt op den weg dieu de terug trekkende vijand volgde naar Verdun. Er is een bloedig gevecht geleverd met de divisiëu van Decaen L'AdmiraultFrossardCanrobert en de keizerlyke garde. Het 3de Duitsche legercorps werd successivelyk door het^lOde corps, en afdeelingen van het 8ste en 9de corps onder bevel van prins Frederih Kareiondersteund. De vijand werd ondanks de aan zienlijke overmagt na een heet gevecht van 12 uren op Metz teruggeworpen. De verliezen zijn bij alle wapenS, aan beide zijden zeer aanzienlijk. Bij de Duitschers zijn de generaals von Doering en von Wedel gesneu veld. De generaals von Rauch en Groeter werden ge wond. Z. M. de Koning begroette heden de troepen op het slagveld, waarvan wij roemrijk meester zijn gebleven. (Get-.) Luit.-Kolonel Von Verdy, geattacheerd bij koninklijk hoofdkwartier In dit groothertogdom openbaart zich eene even krachtige als levendige oppositie tegen den Paus, omdat deze, die werkelijk voor weinig terugdeinst, zonder eenigeu wettelijke» vorm in acht te nemen en zonder het Gouvernement er in te kennen, het apostolisch vicariaat in een bisdom wil veranderen. Niet zonder belang stelling ziet men uit naar de houding, welke het Gouver nement van Luxemburg is deze zaak denkt aan te nemen. Luxemburg is de graanschuur van Pruissen. Den „anschen dag ziet men lange rijen wagens, bevracht met koren, naar de grens gaan. Zonder die hulpbron zou het oude pond brood, to Trier vijftig centimes kosten. De Pruissen hebben zich dan ook gehaast de barricaden voor de Saarbrug weg te nemen. Spoedig zal men weder de spoorstaven op den Moezelbrug leggen. Verder, op duitsch grondgebied heeft de militaire administratie, door middel van requisitie, alles weg gehaald, wat bruikbaar voor het leger was: paarden, ossen koeijengranen en beestenvoeder. De boeren worden betaald met bons, die later zullen worden ingewisseld tegen gereed geld. Maar ofschoon de schat tingen van de waarde billijk en zelfs mild zijn, verkoopt de dorpbewouer ongaarne gedwongen, en de oorlog, die den handel van de steden ten gronde rigtis ook eene plaag voor het platteland. Hij ontneemt het voor eerst de mannen en geeft hen niet allen terug; daarna ontneemt hij het zijne voortbrengselen, dikwijls de onmisbare. Alkmaar, 15 Aug. Gisteren bad in de naburige gemeente Heer-Hugowaard een treffend ongeluk plaats. Twee vrienden een Hulponderwijzer en de zoon van een landbouwer, kwamen gezamenlijk ten huize van den laatste. De eerste nam een geweer, dat in de kamer aanwezig was legde dat op den anderen aan in het irlée dat het niet geladen was en toen deze zeide: „Ja, schiet maar toe, het is toch niet geladen ging het schot af, en trof den ongelukkige juist in het hoofd, zoodat hij dood neêrviel. "VlissifSing-eii, 15 Aug. Door vrijwillige bijdragen van de bemanning van het Amerikaanscbe oorlogschip Guinietta zal op het graf van de vijf aan de pokken overledenen van dien bodem een zeshoekige gedenknaald worden opgerigtomgeven door een ijzeren hekwerk een ruimte van 6 meters beslaande; de zijden zullen behalve andere inscriptiën ook de namen der overledenen vermelden. Het maken en oprigten is opgedragen aan de heeren van Uijen en Zoon steenhouwers te Mid delburg en belooft naar de teekening te oordeelen een prachtig gedenkteeken te zullen wezen. Zioi-ïlizee, 18 Aug. Er bestond onzekerheid, wie van beide oorlogvoerende partijen in bet gevecht bij Metz op Zondag laatstleden overwinnaar was ge bleven. Pruissens koning telegrafeerde uit Herny aan zijne gemalin, dat zijne wapenen nieuwe laauweren hadden behaaldterwijl Parijs werd^ verheugd door eene depêche van den keizer aan de keizerindat dc vijand met groot verlies na een liardnekkigen strijd van vier uren, was teruggeslagen. Het schynt echter dat Napoleon III in zijne verbeelding overwinnaar ge weest is, en eene zegepraal heeft bedacht om zijn volk op den Napoleonsdag eenige verkwikking te schenken. Uit latere berigten blijkt, dat de koning van Pruissen de waarheid heeft gesproken en aan de Franschen een gevoeligen stoot toegebragt. Naarmate het pruissische krijgsplan zich ontplooit wordt de bezorgdheid voor het fransche leger grooter. Het laatste heeft blijkbaar te laat besloten om de ge vaarlijke stelling van Metz op te geven en naar Chalons terug te trekken. De Pruissen volgen het terugtrekkende leger zoo dicht op den voet, dat het telkenmale wordt opgehouden om zich met den vijand in gevechten in te laten die doorgaans slecht uitvallen omdat het onder de ongunstigste omstandigheden vechten moet waarin een Ipger kan zijn geplaatst. Intusschen dringt de kroonprins van Pruissen met onstuimigheid voor waartszijn verkenners vertoonen zich reeds te Com- mercy en Bar-le-Duc. Blijkbaar heeft hij 'top Chalons gemuntwaar alles nog in staat van wording is en zeker niet opgewassen tegen den aandrang der zege vierende Pruissen. Gelukt het nu den vorst het kamp van Chalons te overrompelenen de daar gelegerde fransche troepen te verstrooijen dan behoeft hij zicli slechts om te keerenom het terugtrekkend hoofdleger tegen te komen dat intusschen door het prnissisch centrum vervolgd geplaagd en in onrust gehouden voor en achter zich den vijand heeft. En rukt dan zooals is te verwachten prins Frederik Karei met den regtervleugel der Duitsche armee op, dan is de nood lottige kring om het fransclie leger voltooid en men ijst op de gedachte wat er dan van die duizende en cluizende dapperen worden zal. Het keizerlijk berigt, d<it van overwinning gewaagde, zal wel weder groote verontwaardiging binnen en buiten de kamer te weeg brengen. Er zijn in de laatste zitting al zulke scherpe woorden over de officieele tijdingen gewisseldde beschuldiging van onopregtheid werd zoo sterk uitgesprokenen de aanwezige ministers bleken zoo weinig rekenschap van hunne daden te kunnen geven dat er weinig- uoodig is om een storm tegen den man te doen losbreken die maar niet schijnt te willen bedenken, dat zijne dynastie in groot gevaar verkeert, en zijn eenige hoop op behoud is zich stil te houden, en met niets te bemoeijen. Aan een particulieren brief uit Mannlieiin, dd. 10 Aug. ontleend het Handelsblad het volgende. Donderdagavond jl. kwaui hier een telegram, meldende dat er om half een 'snachts eeue trein met gewonde en gevangene militairen uit de Paltz hier zoude aankomen. Ik ging dadelijk naar het station en bleef aldaar tot den anderen morgen (Vrijdag) zeven uur. Ik zal u wel niet behoeven te schilderen, hoe vreeselijk het is, als men zoo geheele wagens vol verminkte officieren en soldaten van allerlei natie (Duitschers, Franschen, Afrik-men) ziet uitruimen, waarbij er zijn zonder beenen eu armen, anderen reeds aan het sterven; er waren er zelfs bij die zóó door schoten waren, dat men ze geheel naalct op de draagbaren moest leggen. En dit tooneel ziet men niet eenmaal per dag; neen bijna elk uur komen nieuwe treinen hier aan. Daar de hospitalen, en de als lazarehts ingerigtegroote stads- en particuliere gebouwen reeds opgepropt zijn, komen deze gewonde militairen bij de burgers bij wijze van inkwartiering onder dak. De gezonde gevangenen gaan verder door, doch worden hier eerst versterkt. De Afri kanen (Spahi's, Turco's, Zephirs, Goums, eet.) nemen echter niets aan en als men dit volk iets geeft (soep koffie, of wat ook weze moge)smijten zij zulks de gevers in het gezigt, na er eerst in gespuwd te hebben. Deze woeste bende ziet er verschrikkelijk uit; er zijn er by

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1