T 6 a TELEGRAM. Meekrap-Berigt. 1 Middelbaar onderwijs. Openbare Verpachting van eenige Landerijen, van eenige Lande rij e k Een Woonhuis en drie Tuinen Het JAGTRÈGT In naam des Konings. Een HUIS en ERF, 10 He Belgiesche Maatschappij van Algemeene BRAND. Assurantiën tegen gevaren van De Doorluchtige Erfgenamen van wijlen Koning Willem H. Z. K. H. Prins Frederik der Nederlanden en H. K. H. Prinses Marianne der Nederlanden. Koorn- en Weiland, Rotterdamsche Hypotheekbank voor Nederland. BOUW- en WEILAND, 1500 Roeden Suikerpeeën, ZAAI-TARWE COUPÉE, 6jarige SCHI3I3IEL, Stoomboot Zuid-Beveland. RotterdamZierikzee en Goes, ii5 De strijd van Pater Hyacinthe tegen Rome, met Portret. VOLKSBLAADJES Rembrandt. Nachtwacht. OOR LOGS-KA. AR TEN a H -4 De Graaf Reinet Herald verhaalt dat er onlangs in do Kaapkolonie een schaap gcslagt werd waarvan de staart zoo groot was als een gewoon schaap en 42 cngelsche ponden woog. Ilct vet, van de ribben afgesneden, woog 43 pond. Dc rest van het dier woog 60 pond. Het vet werd tegen 7 d. per pond verkocht en brngt dus 2 p. st. 9 s. 7 d. op. 'sGravenliag-e, 17 Augustus. Het gerucht, door sommige couranten verspreid, als zou er thans reeds uitzigt bestaan, dat de ge huwde miliciens spoedig met verlof zullen worden gezonden, wordt niet bevestigd; wel zullen zij, bij veranderde omstandigheden het eerst aan de beurt zijn. Gemengde berigten. Te Marseille is een stokoude schoolmeester aangehou den die het volk tot opstand aanspoordeen zal voor een krijgsraad teregt staan. Zoo als te denken is, is het verzoek van de prinsen van Orleans, om in Fran- sche dienst te treden van de hand gewezen. Niets zou dan ook gemakkelijker gaan om de Franschen voor zich te winnen dan om hen in de gelegenheid te stellen groote beloften te doen. Alweer een spion. Te Pa rijs heeft een jood. een porselein-verkooper, zich laten bekoren door geld om nieuwtjes aan te brengen aan do Pruissen doch is aangehouden en doodgeschoten. Jerome Bonaparte, kleinzoon van den voormaligen ko ning van Westphalen, is uit New-York vertrokken, om dienst te nemen bij het Fransche leger. Yan Pieter Bonaparte verneemt men niets. Te Nantes is het onrustig gestelder is veel volk en geen werk. Tal rijke benden doorkruisen de stratende Marseillaise zingende, en roependeLeve de RepubliekNabij Parijs hadden talrijke Duitschers een groot huis gehuurd; zij hielden daar bijeenkomsten en feesten, dat zoo mooi ging, dat zij luide gingen roepen: //Leve de Pruissen Toen de policie aanbelde, wisten zij te ontsnappen, na hunne papieren verbrand te hebben die nog rookten toen de politie binnenkwam. De Fransche krijgs gevangenen worden in Pruissen ook edel behandeld zy worden zelfs sigaren en ververschingen aangeboden door dames, die zich ook belasten met het schrijven van brieven naar hunne betrekkingen. Dit gaat dus geheel anders dan vroeger, toen een gevangen soldaat schandelijk mishandeld werd. Zoo hadden b. v. de Engelschen in den laatsten oorlog met Frankrijk gevan genisschepen, waar generaals, soldaten en raatrozen allen maar bij elkander werden gestapeld, terwijl de kortste man niet regtop kon staan zoo laag waren de zolde ringen gemaakt. Ook do kost was zeer slecht, en zout bij weinig water, zoodat dan ook de meesten stierven. Te Woerth zijn 20 inwoners op staanden voet dood geschoten die op Pruissen hadden geschoten en Duit- sche gekwetsten mishandeld. "V" erscheideiilieden. Het Engelsch weekblad the Spectator bevat in zijn jongste nummer een dichtstukje, hetwelk vrij vertaald, aldus luidt: „Louis heeft tien vuurdoop ontvang-en." TELEGRAM DES KEIZERS. »Hoe aardig, Papa, en hoe prettig Hoe tuiralen die blaauwjassen rond! Kyk! daar schiet men een Turco zijn hoofd af Hoe aardig spuit 'tbloed uit die wond! En kijk welk een schitterend vreugdevuur! Maar in 't donker zou 't winnen in pracht; O, Papa, verbrand nog heel veel steden, Maar doe het toch liever bij nacht." »Ja, kind! het heeft iets van een opera-scène; Maar, hoor, vergeet nooit bij uw pret: Slechts om u wordt het stuk hier gegeven, Opdat ge mij waard zijt temet. Vroeger doopte men met heilig water, Zooals men een Chistenkind doet; Maar gij zijt van 't geslacht van de Caesars, En die doopt men met vuur en met bloed. Gedoopt zijt ge nu als een Caesar; Dit is 't wat u bijblijven moet: Een brandende stad was uw doopfont, En het water was: tranen en bloed." Prijscourant cl er EfFecten. ROTTERDAM, 16 AUG. Laagste koers. Hoogste koers. Premie-Leen. Stad Rotterd. 3 841/2 Nederl. Werkelijke Schuld 93L 5 23/a S*Vi. Spanje Binnenland 3 237z 23ll/i6 dito te Londen 1867 3 86'/, 263/4 dito dito 1869 3 se'/a 26 Premie-Leen, Stad Madrid 3 20 201/4 Portug. te Londen 1856/63 3 287, dito dito 1867 3 Wf 28 7, 29 dito dito 1869 3 7> Rusl. Nicolaï 1869 4 M3U 6478 dito bij Stieglitz 1855 5 J> 737. dito Spoorw.-Aand^236 2027, Oostr. in Pap. p. Mei/Nov. 5 43 dito in Zilv. per Jan./Juli 5 50»/4 51 dito in Zilv. p. April/Oct 5 5> 493/4 dito Aand. fl. 500 1860 430 dito dito fl. 250 1854 200 dito dito fl. 100 1864 102 I03 7„ 5 4274 43 3 l»1/,. 137s Vereenigd. Stat. Losb. 1885 6 9174 917.6 7 57 Erie-spoorweg 7 19 Louisiana Levee Bouds 6 61'/. 62 Oblig. Maxwell 7 68'/, West-Wisconsiu Spoorweg. 7 6 5 3/4 jR.otterda.iix, 15 Aug. 1870. Weder bestond er eenige vraag voor de beste soorten en werden daarin eenige partijtjes afgedaan. De aan biedingen waren overigens heden weder geringmen noteert Prima onberoofde 27,ƒ27,50. Goede - 25,— a - 26,50. Ordinate - 28,A - 24,50. Ondertrouwd W. C. van NIEUWENHUIJZEN Az. en M. A. van DIJKE. St.-Philipsland den 16 Augustus 1870. Ondertrouwd P. H. van DRIEL Nieuwerkerk, 17 Augustus 1870. Algemeene kenuisgeving. J. van MEURS. Getrouwd F. van ZETTEN colijnsplaat 12 Augustus 1870. Z. van ZETTEN de VREDE. Heden overleed te Breda door een ongelukkig toeval, tot onze en onzer kinderen diepe droefheid, on zen waarden zoon WILLEM, in den ouderdom van ruim 85 jaren. Zwaar treft ons dit verlies, doch wij hopen te berusten in den ondoorgrondelijken wil van Hem die geene rekenschap van zijne daden geeft. Zierikzee, L. C. VAN DER HTJCHT. 14 Augustus 1870. E. VAN DER HUCHT, geb. Hemelrijk. Algemeene kennisgeving. emelr De ondergeteekende betuigt bij deze zijnen lmrtelykon dank voor de vele be wijzen van deelnemingwelke hy van zijne mede ingezetenen ontvangen mogtgedurende de ziekte en bij het overlijden zijner hartelijk geliefde Echtgenoote, op 24 Julij 11. Brouwershaven, A. SMALHEER. 15 Augustus 1870. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Goes maken bekend dat cle Commissie van toezigt op de scholen voor middelbaar onderwijs in deze gemeente op Woensdag den 24 Augustus 1870, des middags van 12 tot 1 ure, in haar lokaal bij de school eene ZITTING zal houden tot het inschrijven van jongeliedendie voor het leerjaar ÏS^O—als leerlingen op de Hoo- g-ex-e Burgerschool of Burger-avond- sclxool ivenschen te worden toegelatenwaarbij van de leerlingendie buiten de gemeente geboren en gevac cineerd zijnde overlegging eener geboorte-akte en bewijs van ondergane inenting of natuurlijke kinder ziekte zal worden gevorderd; dat voor al de ingeschrevenen een examen van toelcvtïisg- zal worden gehouden, iu plaats van op den 12 September zooals vroeger was bepaald en aan gekondigd, op Mjiandag tien 29 A-iigiistus en dat de LESSEN op de beide inrigtingen zul len aanvangen mede op Maandag den 29 Augustus 1870. Goes, den 2 July 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd M. P. BLAAUBEEN. De Secretaris, HARTMAN. aankomende de Gemeente, Kerk en Armen van Renesse op Maandag den 22sten Augustus 1870, des voormiddags ten 10 ure, in de Gemeentekamer aldaar; alsmede op dienzelfden dagdes namiddags ten 3 ureiu de Ge meentekamer van Noordwelle aankomende de Gemeente, Kerk en Armen van Noordwelle. De Notaris J. M. BOUVIN zal, op Zatur- dag den 27 Augustus 1870's voormiddags ten 10 ure, in cle Herberg van Lamb. Koene te Bruinisse met regterlijke authorisatiepubliek presenteren te verkoopen: staande en gelegen te Bruinisseaankomende de erfge namen van STOFFEL JUMELET Az. en BARTELINA witte. De Notaris J. S IP K E S residerende te Sint-Maartensdijkzal ten verzoeke van zijn principaal, in het openbaar VERPACHTEN "V o o x* cl e xx t ij cl van 3 j a r e n i xi g a a xi <1 <1 adel ij k in den OUDEN POLDER en in den NIEUWEN- of HENRIETTA POLDERgroot YW hectares 61 ares -4JY centiaresgelegen onder de gemeente St.- Philipsland en behoorende aan cle Ambachts-Heerlijkheid van St.-Philipsland. De Verpachting heeft plaats te St.-Maartensdijk op Dingsdag 30 Augustus 1870, des namiddags om 6 in de Herberg van den Heer B. QUAKKELAAR. Op Dingsdag den 20 September 1870des voormiddags ten elf urezal ter teregtzitting van de Arrondissements- Regtbank in het Geregtsgebouw op de Oude Haven te Zierikzeeaan den meestbiedende of hoogstafmijnende worden verkocht: staande en gelegen te Omoerkerk, in de Zuidstraat, Nummer 64, kadastraal bekend Gemeente Ouicerlcerk Sectie D, Nummer 164,.groot 2 Roeden 15 Ellen. Deze verkoop geschiedt ten verzoeke van den Heer PIETER van VESSEM, LambertuszoonKoopman, wonende te RotterdamExecutant, als getreden in de regten van wijlen PIETER van VESSEM, Leendertzoon, te Nieuwerkerkwordende door den Executant domicilie gekozen ten kantore van Meester JACOB MOOLEN- BURGH, Procureur bij bovengenoemde Regtbank, wonende te Zierikzeeop cle Oude Haven, wijk A, nis. 415/416, die als zoodanig dezen verkoop vervolgt en ten laste van .LAMBERTUS van VESSEM, Lam bertuszoon, Arbeider, wonende te Ouwerkerk. encle t gevestigd te BRUSSEL, goedgekeurd bij Besluit van Z. M. den KONING der NEDERLANDEN van den -2 Junij 1830 en van Z. M. den KONING der BELGEN van den 50 Mei 1854 en 7 April 1862, heeft de eer onder hare A.axi<leollxoxieters te rekenen: Gedurende 1869 heeft de Maatschappij behalve de rente van 't aanwezige kapitaalaan preiniën ontvangen 1,293,733,34. Over datzelfde tijdvak werden 69,000 nieuwe polisseix geteekendgevende een verzekerd kapitaal van 309,000,000,— Voor Bx*a.xi<lsclx£tcleix en daartoe betrekkelijke kosten heeft de Maatschappij sedert 1830 betaald 13,913,000,-. De Waarborgen der Maatschappij zijn ƒ3,965,748,92 en de Amicieelen waarop slechts gestort is £200,—hebben daarenboven ieder nog een .AxinHeel van S32,87 in het Reserve-Kapitaal wat thans 465,748,92 beloopt. Deze Maatschappij verzekert all e BOERENDE en ONROERENDE GOEDEREN, tegen vaste, zeer laag gestelde premiën, wordt in elk kanton vertegenwoordigd en door den Gemagtigde Agent te Dirkslaml den Heer M. van der VLIET. Zierikzee C. van heb. VLIET. Brouwershaven L. BOOGERD. Haamstede J. 0. M. van RHEE. n Brielle A. COMIJS. u Oud-Beijerland n J. EIJDMAN. door de Agenten te Sommelsdijk A. D. MIJS. den Bommel H E. van DAM. Ooltgensplaat K. NEELS. u Oude Tonge H A. van den BERGHE. Nieuwe Tonge J. ROBER. Herkingen L. van dee VELDE. u Melissant M. ROOIJ. Goedereede U P. OREILLE. Korendijk A. van LOO. De Notaris J. van der BENTzal op Dingsdag den 23 Augustus 1870, des namid dags ten 5 ureten verzoeke van het PLAATSELIJK ARMBESTUUR der gemeente Ellemeet, in de Herberg bij P. van Langeraad aldaar, publiek aan den meest biedende VERPACHTENvoor den tijd van 14 achtereenvolgende jarenaanvangende 11 November 1870: 13 Hectares 68 Ares gelegen onder cle gemeenten Eikerzee en Ellemeet in 12 perceelen. J De BANK geeft J?anclX>x*ie-ven uitrentende 4]/2 pOt. 'sjaars, aflosbaar a pari bij jaarlijksche uitloting. De prijs van uitgifte is 98'A pCt. Zij verstrekt geld op hypotli ecaïr ver band uitsluitend op Goederen in Nederland. Aanvragen om Hypotheken en Pandbrie ven kunnen dagelijks geschieden bij de volgende AGENTEN: Te Middelburgde Heeren J. A. TAK C°. Tholen de Heer M. W. J. de VISSER. Zierikzeecle Heeren van der ST ARP BERG. Uit cle hand te koop: RUIM 1500 ROEDEN aan Karremansweg ouder Haamstedeen circa 600 Roeden BOssOH onder Noordwelle. Te b^vjagen bij F. van VESSEM ouder Noordwelle. TE koop: zoowel per gemet als bij de wigt, bij L. J. BOONE te Wissenkerke. /4| ZUIVERE ENGELSCHE te verkrygen bij G. A. de KATER op Kraaijenstein. TE KOOP: eene fraaije en soliede BENEVENS EENE UITMUNTENDE zonder gfelbx'elcengezamenlijk of afzonderlijk. Brieven franco onder letter H. bij den Boekhandelaar H. A. BÖUDEWIJNSE te Middelburg. v J^els DIENST T U S S C II E N EN TUSSCHENGELEGENE PLAATSEN. AUGUSTUS I870. van rotterd. naar zierikz. van zierikz. naar rotterd. omstreeks Dond. 18 's morg. 6,u. Zaturd. 20 6,30 Dingsd. 23 9,30 Dond. 25 11, Zaturd. 27 's nam. 12,30 Dingsd. 30 3,— Vrijdag 19 'srnorg. 9,30 u. Maand. 22 's nam. 12,30 Woensd.24 1,30 Vrijdag 26 'smorg. 6,— Maand. 29 8,10 Woensd.31 8,10 van goes naar zierikzee Dond. 18 's morg. 4,— u. Zaturd. 20 4,30 Dingsd. 23 7,30 Dond. 25 9,— Zaturd. 27 10,30 Dingsd. 30 's nam. 1, van zierikzee naar goes. omstreeks Vrijdag 19 's nam. 4,—u. Maand. 22 7, Woensd. 24 8, Vrijdag 26 12,30 Maand. 29 2,40 Woensd. 31 2,40 1 In den Boekwinkel van P. de LOOZE is verkrijgbaar: PRIJS 15 CENTS. P. LOS, Gz. EEN ERNSTIG WOORD aan allen clie belang stellen om te weten, waarom ik mij heb los gemaakt wan de Gereformeerde gemeente onder't Kruis enz. PK IJS 35 CENTS. van P, LOS, Gz., Predikant te Leiden. PK IJS 3 CENTS. TOOK DRIEHONDERD JAREN, volltslhlatleix ter herinnering aai» Re schoonste bladzijden uit onze ge- sehiecleni», prijs per jaargang ƒ1,SO. TO A COSTA'S WERKEN, prija per aflevering 331/. cent; kompleet in 24 28 afleveringen 5,S5. GEÏLLUSTREERD NIEUWS. Dit Tijdschrift verschijnt op ongeregelde tijden, zooveel mogelijk iedere week. De prijs der 13 nummers of drie maanden is ƒ2,171/.,. Afzonderlijke nummers worden, voor zoover die voor-/, handeu zijn, afgeleverd a ƒ0,30. De ondergeteekende heeft de eer zjjnen geachten Stad- en Landgenooten te berigtendat hij ten zijnen huize ter bezigtiging heeft gesteld eene copie (chromo- litographie) van Rembrandt's bekende groote Schilderij ,.T> E IN A C II T» W A C H T." Hij noodigt alle belangstellenden beleefdelijk uit kennis te maken met deze reproductie van bet meesten™-k vau NeerlanA's grootsten schilder. tl 0 S. OCHTMAN, Jz. Op nieuw ontv.ingen bij den Boekhan- van SS Cents en booger delaar van DISHOjuCK. Met NOVEMBER eeix BROOD- BAKKERS-KNECHT en een LEER LING benoodigd; een Knecht die het Jioeic- eu üaxxltetlbalclien tevens verstaat zal het liefst in aanmerking komeude Leerling met conditiën om grondig het vak te leeren. ]NYB. Heeren winkeliers en kramers genieten van alle Artikelen tot het vak behoorende een RABAT tegen concureerende prijzenmonsters worden geleverd per 5 ons. H. A. HEIJBLOM, Brood- en Dessertbakker te Middelburg. i&cjsr5 Met NOVEMBER e. k. benoodigd bij Me vrouw MOOLENBURGH—van Weel eene KEU KENMEID en eeixe WERKMEID. Met 1 NOVEMBER aanstaande eene KEUKENMEID, met de wasch kunnende omgaan, benoodigd bij Me vrouw BOUVIN. Met NOVEMBER eene KEUKEN MEID benoodigd bij Mevrouw MULOCK HOUWER, Poststraat. Q TERSTOND eene BURGER-DIENSTMEID benoodigd te bevragen bij den Boekhandelaar WAN DISHOECK. O (j Eene W E R KMEID benoodigd met NOVEMBER bij C. van DAMJ\£E te Wissenkerke. AMME TERSTOND eene BOEREN-DIENSTMEID benoodigd, bij J. T. van den BOUT te Serooskerke^l Uitgevers: L>E LOOZE «Sc WAALÜ- Gedrukt bij de firma: DE LOOZE COMP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2