ZÏEMIKZEESCHE NIEUWbd Bl fel No. 2812. Donderdag 18 Augustus 1870. Ullli. 26sle Jaarff. Jt I n bi! itels, E. fro/j[ rr>- Nieuwstijdingen. JFrïïlïfttijfe. iren IS?] WI-'A kujiHei] I ■worden I van 6 1 iKoi*» Art en JOENS- |AG 25 \1wen I het jrzen j a 4 ïF's \pclior. |A-e. Bruin I door Op het Postkantoor te Zierikzeezgn gedurende de 1ste helft der maand Julij 1870, onderstaande brieven bezorgd geadresseerd aan personen wier namen ter plaats van bestemming onbekend zijn: een aan P. A. GROENEWEG te Rolsbroekerdam. H. VERBEEK te Rotterdam. METZIELAAR te Zonnemaire. Gedurende de maand Julij 1870, zijn door het Post kantoor Tliolen verzonden de navolgende brieven, waar van de personen op het adres vermeld, ter plaatse van bestemming niet bekend zijn: H. I. BUNKX te Wijle bij Buurstede. J. KLIJSSELIJ te 's Hertogenbosch. Pariijs, 15 Aug. Keizer Napoleon heeft Zaturdag jl. de volgende proclamatie tot het leger gerigt Soldaten Morgen14 Augustusis het de verjaardag van uwen zegepralenden terugkeer in Parijs, na den roem rijken veldtochtdie besliste over de Oostenrijksche overheersching in Italië. Toenevenals na uwe over winningen in den Krim juichte geheel Frankrijk u geestdriftig toe en het verbaasde Europa begroette u als de waardige zonen der groote legers van het eerste keizerrijk. Thans evenwel heeft Pruissen den geheilig- den bodem van het vaderland durven betreden. Het heeft een stroom van manschappen tegen u geworpen die uwe dapperheid verrast en voor een oogenblik over uwen ontembaren moed gezegepraald heeft. haat ons hen nogmaals te gemoet rukken. Soldaten Te Jena stonden tegen die zelfde Pruissen welke heden zoo hoogmoedig zijn uwe vaderen één tegen drie en te Montmirail één tegen zes. Dat diegenen uwer, die aangevuurd zijn door die zegenijke herinne ring, het voorbeeld geven aan al de Fransclien. De Saksers, de Wurtembergers, de soldaten van den voormaligen Rhijn-Bondjammeren dat ze verplicht zijn hunne armen te leenen aan de zaak van Pruissen. Zij weten dat deze mogendheid geen eerbied heeft voor de volkenregten. Na millioenen Hanoveranen, Denen en Duitschers ingelijfd te hebbenzal zij niet aarzelen het overige van Zuid-Duitschland te verzwelgen. De onbezonnenen! Een oogenblik van voorspoed ver blindt bende verdrukking en de vernedering der Franseken zijn niet in hunne macht. Laat hen in Frankrjjk gekomen zijn, om er hun graf te vinden. Soldaten Wij zullen zware en bloedige gevechten te leveren hebbenmaar met moed en vaderlandsliefde zal de eer des vaderlands gered zijn. Voor eiken Pranschman die hart heeft, is het oogenblik gekomen 'om te overwinnen of te sterven. NAPOLEON. Parijs, 15 Aug. 'officieelEene depêche uitToulvan Zondag 6 uur 45 minuten des avonds meldt dat de Pruissen Azich tegen twee uren op 1500 meters afstand van de stad hebben vertoond. Eene verkenning door kurassiers en gendarmes gedaan, ontmoette 200 Uhlanen. Een gen darme werd bjj die ontmoeting gedood. Een parlementair eisckte de plaats op, maar ontving een weigerachtig ant woord. De houding der bevolking is uitmuntend, zoowel de mobiele als de nationale garde willen de wallen helpen verdedigen. Er hebben te Bordeaux ongeregeldheden plaats gehad. Het volk liep te hoop en verlangde wapenen. Niet dan met veel moeite gelukte het aan de politie om de menigte uiteen te drijven, en een klooster der jezuiten te bevrijden, dat door het gepeupel bedreigd werd. Naar de Inde'pendance, die nu voortdurend in beslag genomen wordt, mededeelt was te Metz de hongersnood nabij. Aardappelen kostten daar reeds 5 centimes het stuk. Bazaiue moet dag aan dag bij den Keizer aandrin gen het hoofdkwartier te verlaten, daar zijn tegenwoor digheid de noodige eenheid in het kommando stoort. De Keizer heeft steeds geweigerd. Volgens de te Parijs loopende geruchten moet het er in het Zuiden niet gunstig uitzien. Men spreekt over opstanden in de de partementen van de Haute Garonne en de Buches du Rhone. Te Mühlhausen schijnen er vechtpartijen te zijn geweest tusschen de Israëliten en de andere burgers. Ook in Ncord-Afrika is naar men beweert de spauning groot, en moet daar een opstand onder de Kabijlen zijn uitgebarsten. De volgende proclamatie is te Straatsburg aange- i plakt: z/Aan de inwoners van Straatsburg! Onrustbarende geruchten zgnmet of zonder kwade bedoelingenin onze dappere stad verspreid. Eenige personen hebben j het denkbeeld ingang doen vindendat de vesting zicb geheel zonder strijd zal overgeven. //Wij protesteeren ten krachtigste, in naam van de moedige Fransche bevolking, tegen dergelijke laffe en misdadige weifelingen. „De wallen zijn met 400 stukken gewapend. Het gar nizoen telt 11,000 manbehalve de sedendaire nati onale garde. „Indien Straatsburg wordt aangevallenzal het zich verdedigenzoolang er een enkel soldaateen enkel atnk bijoocl, een enkele patroon zal zijn overgebleven. „Dit moge de goedgezïnden geruststellen. Wat de anderen betreft zij hebben zich slechts te verwijderen. z/De kommandant, Ulrich." De Parijsche correspondent van de Times schrijft I //Ik Verneem, dat de nichten der Keizerin, de dochters van wijlen de herto'gen van Alba, Parijs verlaten hebben. Madame Leboeuf bevindt zich met hare familie op reis naar Engeland. Generaal de Failly, bevelhebber van liet 5de legerkorps, wordt vermist. Er loopt een gerucht, dat hij naar België vertrokken is, na te hebben ver klaard, dat hij niet langer in dienst van eene regering wilde zijn, die den Paus aan zijn lot overgelaten heeft. Dit is dezelfde generaal, die na den slag bij Mentana schreef: „De chassepots hebben wonderen gedaan." j Generaal Leboeuf heeft zich, naar men zegt, van kant gemaakt, Intusschen verdient dit gerucht weinig geloof, De hertog van Aumale heeft een aanzoek ora naar de hoofdstad van zijn vaderland te komen afgeslagen omdat hij de bezwaren en het ongelukkige van den toestand niet wil doen toenemen. Blijkens eene mededeeling in het Journal Officiel, zijn reeds meer dan 600 vuurmonden geplaatst op de verschan singen der forten van Parijs, die het eerst worden bedreigd, indien de vijand onder de maren mogt verschijnen. De werk zaamheden aan de bewapening der hoofdstad worden met den grootsten ijver en zonder tusschenpoozen dag en nacht voortgezet. Duizendc werklieden zijn daarmede bezig, en het laat zich aanzien, dat de hoofdstad in geduchten staat van tegenweer zal worden gebragt. De heer Edmond About, die als verslaggever van le Soir naar het oorlogstooneel is vertrokken, is sedert verscheidene dagen vermist. Wij zijn ten zijnen aanzien zegt genoemd blad in de grootste ongerustheid. Mevrouw About is 's avond den llden dozer met have kinderen uit Nancy te Parijs teruggekeerd, en heeft ook geen enkele tijding van haren echtgenoot ontvangen. De heer Jesiezerski, verslaggever van de Opinion Nationale, is op het oorlogstooneel gedood. De heer Chabrillat van den Figaroontving drie bajonetsteken en zou gedood zijn, indien de Hertog van Cobuvg niet tijdig tusschen beiden ware gekomen. Uit Parijs zijn weder zestien nieuwe mitrailleuses per Oosterspoorweg naar het leger gezonden. Men verhaalt dat een van de bedienden in het hötel F Europe te Metz een Pruissisch officier was, die, om beter de geheimen der Fraiische officieren te ver nemen en hunne plannen te ontdekken zich getroost had de plaats van bediende te vervullen. Naar verzekerd wordt is hij gearresteerd. Tot dusverre hebben de Fransche bladen nog geen tjjdingen bekend gemaakt omtrent het gevecht bij Woerth. De National deelt thans dienaangaande de volgende bij zonderheid van zijne correspondenten mede. 's Morgens ten zes ure begon het kanon voor het dorp Freischwillersniet ver van Hagenaute donderen. Mac Mahon voerde het bevel. Hij heeft niet meer dan 80,000 a 40,000 man onder zich, om aan eene viermaal sterkere magt des vijands, die bovendien voortdurend versche troepen ontvangt, het hoofd te bieden. Alles gaat intus schen tot des namiddags goed. Prins Frederik Karei verliest terrein. Freischwillers wordt hernomen. Het tweede regiment turco's stormt op de vijandelijke troepen los met gevelde bajonet; het werpt alles overhoop wat op zijn weg is. Maar terwijl onze soldaten wonderen van moecl verrigtenkonieu telkens op nieuw digte massa's vijandelijke soldaten uit het bosch schieten. De Pruis- sische artillerie neemt eene positie in aan den zoom van het bosch en rigt zonder ophouden zijn moorddadig vuur op de onzen. Weldra geraakt het dorp door de vuurpijlen in brand. Omstreeks twee ure 's namiddags begonnen eenige regimenten van de onzen te wijken. Het aantal dooden en gekwetsten aan onze zijde wordt steeds grooter. Maar wanhopig is onze toestand nog niet! Mac Mali on houdt stand. Doch wat gebeurt nu? Op eenmaal verspreid zich het gerucht, dat onze artillerie gebrek heeft aan munitie en dat de soldaten geen patronen meer hebben. De caval- leriè beproeft eene laatste poging. De curassiers rennen met lossen tengel, naar den kant van het boschop den vijand in. Maar achter eiken boom is een Pruisch ver scholen die zeker mikt; onze positie was toen niet langer houdbaar. De verwarring begon zich in onze gelederen te openbaren. Weldra zag menden weg van Hagenau met vlugtende soldaten bedekt. Het is een verschrikkelijk pêle-mêle, en het vijandelijk geschut braakt steeds in heviger mate zijn donder los. De nacht breekt aan en verhoogt het akelige\van het tooneel. Kreten, gebrul, vloekeu, een overlmaste vlugteen rennen naar het naastbijgelegen spoorweg-stationziedaar wat ik toen gezien en gehoord heb. Het 47ste regiment van liniehet 2de regement turcos en het 6de regement van linie hebben het meest geleden. De generaal Raoul gedood kolonel Krien gedood de kolonel Markies de Gramont gedood Dit althans hoor ik van de soldatendie Straatsburg hebben bereikt. Metz, 15 Aug. Eene depêche van den prefect van het departement de la Meuse meldt dat de vijand zich te Vigueule vertoond heeft. Eene depêche van den prefect der Vogezen zegt dat de vijanden naar de Moe zel zijn voortgerukt. De Fransche genie heeft twee bruggen doen springen. Een depêche van den keizer uit Longuevillegedateerd 10 uur des avouds meldt Het leger begint naar den linker oever van de Moezel te trekken. In den morgen maakten wij uit verkennin gen op dat geen 'vijandelijk korps in onze nabijheid was, maar toen de helft van het leger de rivier over getrokken was tastten de Pruissen met eene groote macht ons aan. Na een strijd van 4 uren werden zij met groote verliezen teruggedreven. Parijs, 15 Aug. OfficieelBitche en Phalsbourg zijn n,og altijd door de Franschen bezet. Een*$épêche uit Palermo bericht, dat Mazzini aldaar is gearresteerd. Hij kwam van Genua. Het Journal Officiel maakt bijzonderheden bekend over eene poging om onlusten te verwekken in de Pa rijsche wijk la Vilette. Tachtig personen gewapend met dolken en revolvers, tastten de wachtpost aan de kazerne der pompiers aan, twee pompiers werden zwaar gewond, benevens drie sergeants de ville, een sergeant de ville werd gedood. De onlusten werden onderdrukt met de ijverige hulp van de bevolking. Vjjftig personen werden gearresteerd, de bevolking wilde hen bevrijden, men gelooft dat de onlusten door de Pruissen ziju aangestookt. Br*est, 12 Aug. Heden is alhier binnengebragt het Duitsche driemastschip Graff von Krassonvan Konstantinopel met rogge naar Amsterdam bestemd. Dit schip was prijsgemaakt door den kaper Dayot. Berlijn., 15 Aug. Volgens eene mededeeling van den voorzitter van het hulp-comité, prins Plessheeft het gevecht van gisteren plaats gehad in de rigting van het dorp Pange en Metz. Herny, 15 Aug. De eerste en zevende Pruisische legerkorpsen grepen gisteren de Franschen aan, die buiten Metz stonden en wierpen den vijand na een bloedig gevecht in de stad terug. Het verlies der Fran schen wordt op 4000 man geschat. Heden had een groote verkenningstocht plaats. De Koning bewoog zich gedurende verscheidene uren tus schen de beide voovposten-liniën, zonder dat de vijand iets van zich liet hooren. Dit wordt beschouwd als een bewgs van. hunne groote moedeloosheid. De admiraal Bouët-Willaumez heeft eindelijk zijne operation in de Oostzee begonnen. De havens van Ko ningsbergen en Dantzig worden geblokkeerd. In de straat van Gibraltar kruissen Fransche schepen op twee Pruissische oorlogsbodems, die bij het uitbreken van den oorlog in de Levant gestationneerd, waarschijnlijk po gingen zullen doen om den Atlantischen Oceaan te bereiken. Aan het berigt van een correspondent uit Sulz dd. 6 Aug.over de Duitsche troepen en den slag bij Worth ontleenen wij »Met de stoutheid en snelheid van beweging waar van ons leger reeds in 1866 de bewijzen gegeven had is het iu Frankrijk gedrongen. Na gisteren het slag veld vap Weissenburg te hebben bezochtvergezelde ik eeneikolonne van deu trein, die zich zuidwaarts begaf. Niets is bewonderenswaardiger dan de zamen- werking en de juiste bewegingen van al de bestanddeelen die ons leger zamenstellenmen bemerkt spoedig al de verordeningendie de militaire organisatie sedert vier jaren gemaakt heeft in Pruissen en zelfs in de zuid- duitsche staten. De troepen dezer laatsten in 1866 zoo traag van beweging, waren thans op'hunnen post, voltalligvolkomen toegerust van het noodige en in niets onderdoende voor de Pruissen. Men zou zeggen dat een krachtige naijver hen drijft om den eersten rang in te nemen. De eerste kleine Franschen dorpen die wij door trokken, boden een treurig schouwspel aan. De inwoners, wier hulpmiddelen reeds door de Franschen waren uitgeput, tot zelfs de aardappelen, die uit den grond waren getrokken die ongelukkigenverslagen van schrikhadden hunne woningen verlatenen waren de Fransche troepen in hunne terugtogt gevolgd. Onze soldaten vonden volstrekt niets in deze huizennoch ora zich te verfrisschen noch om uit te rusten. Alles was weggehaald of vernield. De deuren en vensters waren verbrijzeldvan de vaten was de bodem uitge slagen er ontbrak zelfs water in de putten. Maar de bevelhebbers onzer étapeswier vooruitziende zorg men niet genoeg kan prijzenhadden van verre tonnen drinkbaar water en wijn doen aanvoeren opdat elke kolonne, die doortrok, haren dorst kon lesschen. Ge lukkig krijgt alles een ander aanziennaarmate wij in het land voortrukken. Aauvaukelijk beantwoorden de inwoners de verzoeken van onze soldaten onwillig zij beweren geen kruimel broods meer te hebben, maar daar onze manschap met goed gereed geld al wat zij neeint betaalt, stroomen de levensmiddelen weldra toe en ten gevolge der gelijkheid van taalontstaat spoedig de beste overeenstemming tusschen de troepen en de bevolking. »Hier bv.te Sulzwasna een paar uren de goede verstandhouding geboren en de goede burgers waren verwonderd onze Pruissen vrolijk, beleefd en in goeden luim te vinden alsof het Franschen waren." »De slag bij Worth is bloediger geweest dan die bij Sadowa. De Franschen hadeten zicb verschanst in eene zeer voordeelige stelling bij Worth en de beek, genaamd Sauerback wij zijn er in geslaagd hen daaruit te verdrijven, maar tegen zware offers. Het korps van den maarschalk Mac Mahon is vernietigd geworden kg zelf heeft wonden ontvangen den generaal Raoul ziju de beide beenen afgeschotendeze zal het niet overleven. De gevangenen zeggen, dat wij zestigduizend, ja honderdduizend man tegenover ons hadden. »Van onzen kant werden benevens het korps van den generaal Werder, samengesteld uit Badeners en Wurtembergers en het grootste deel van het Beijerscke korpsaanvankelijk het 5de en 11de .(Pruissen) in het gevecht gewikkeld. »Het 95ste regiment infanteriedat tot het kontin- gent van Saksen Koburg behoorten een gedeelte van het elfde korps uitmaakt heeft zich onderscheiden door zijne koelbloedigheid en onverschrokkenheid. In den namiddag aangevallen door een charge van Fransche kurassiers, wachtje het hen vastberaden af, en ontving hen op weinige schreden afstands met een losbranding van zijne geweren, die hunne gelederen, zoowel ruiters als paarden, dunde. »De hertog van Saksen-Koburgdie zich op het slag veld naast den kroonprins bevond, drukte aan ziju braaf regement zijn bewondering uit." Keulen, 13 Aug. Heden kwamen hier 400 Duit sche familiën aan, die tot nu toe in Parijs gedomicilieerd waren, doch die, nu Parijs iu staat van beleg is verklaard, zijn uitgeweken. Te Mainz zij n elf kantinehonders van het 80ste regiment Pruissische troepen gevangen binnengebragt wegens het berooven van dooden en gekwetsten op het slagveld. Men heeft zeer veel geld en eene groote menigte voorwerpen bij hen gevonden. In Coblentz waren, volgens verklaring van mili tairen, 15 maraudeurs (Elzassers) den 9den gearriveerd, die, wegens hunne schanddaden op het slagveld, den lOden zouden worden doodgeschoten. Zij hadden op het slagveld achtergebleven gewonden de vingers afge sneden, enz." (Vermoedelijk om ringen te stelen.) Een oorlogscorrespondent van de Koïnische Zeitung raadt iedereen af in deze tijden op of bij het oorlogs tooneel te reizen. Om zijn raad kracht bij te zetten verhaalt hij een geval, dat hg in een spoorwagen in den Elzas bijwoonde. Hij reisde een eind ver met een jonge, zeer net gekleeds dame, die zeer stil was en een wel wat mannelijk uiterlijk bad. Vooral omdat zij op haar bovenlip een vrij zwareu knevel droeg, dat niet heel goed bij een dameshoed en sluijer past. Nu hielden haar cle menschen op zijn minst voor een' verkleeden Franschen officier. Beijersche onder-officieren vooral de Begeren zien overal spionnen eischten haar pas en begrepen ongelukkig niets van 't geen zij hun ten antwoord gaf want zij sprak Italiaansch. Dit bragt de verdenking tot zekerheid en het had weinig gescheeld of de arme snikkende en schreijende dame, die God en alle heiligen iu de taal van Italië als getuigen van hare onschuld aanriep, zou door de prikkelbare Beijeren erg mishandeld zijn geworden. Doch haar reisgenoot, van wien dit verhaal is, kwam tusschen beiden en liet door de toevallig aanwezige vrouw vau een baanwachter be vestigen dat er geen rede was om haar paspoort te wantrouwen, volgens 't welk zij een Italiaansche zangeres was, die uit Berlijn kwam en naar have geboorteplaats reisde. Omdat zij slecht in de geografie t'huis was en omdat men haar gezegd had, dat zij het gemakkelijkst door den Paltz naar Straatsburg en zoo naar Marseille kon komen, was zij dezen weg uitgeraakt. Met evenveel zuidelijken gloed als zij zoo straks have weeklachten had geslaakt, uitte zij nu haren dank. De Luxemb. Zetting van beden bevat het volgende communiqué. ,/Wg vernemen dat de Russische gezant te 's-Hage aan onze regering eene officieele mededeeling heeft ge daan, waarbij de overtuiging wordt uitgedrukt, dat zoo lang bet groothertogdom de verplichtingen zal vervallen, welke zijne onzijdigheid den staat voorschrijft, geen enkele mogendheid, behoorende tot de onderteekenaren van het te Londen gesloten verdrag zal afwijken van de pligten, welke bedoeld garantieverdrag aan ieder der betrokken mogendheden oplegt." Brussel, 15 Aug. De Minister van Financiën heeft bij de Kamer van Afgevaardigden voorgesteld beschikbaar te stellen 15 millioen voor onderhoud van het leger op den tegenwoordigen voet; 2'/4 millioen voor wapening van Antwerpen en Termönde; l/.2 millioen voor wapening der burgerwacht; verder een wetsontwerp tot verbod van uit- en doorvoer van wapenen en verschillende andere artikelen. De minister van oorlog heeft een ontwerp ingediend, om de kaders bij de armee op den voet van oorlog in to richten. Te Brasschaet (Belgie) is eene mitrailleuse van Belgische vinding beproefd. De werking van dat moord tuig moet alles overtreffen wat tot dusver op dat ge bied geleverd werd. 's Gravcnliage13 Aug. Hedenochtend ten 10 ure hebben zich de ziekenverplegers en verpleegsters van de afdeeling 'sGravenhage van het Roode Kruis, in tenue, aan het station van den Rijn-Spoorweg vereenigd, ora ten 10 ure 55 munuten van daar te vertrekken naar Rotterdam en verder naar Luxemburg. H. M. de koningin lieeft in persoon afscheid van hen genomen en op hare gewone minzame wijze de vrouwen omhelsd, en de mannen de hand gedrukt. Eene ontelbare menigte was tegenwoordig en riep den vertrekkenden een hartelijk vaarwel toe. Aan de toeziende chefs over de garnizoensbakkerijen is van wege den minister van oorlog te kennen gegeven dat er voor moet worden gezorgd, dat ten allen tijde zooveel granen in voorraad bij de bakkerij zijn opgelegd, als de graanzolders kunnen bevatten. Tilbiirg", 14- Aug. Tilburg treft op dit oogen blik van geldcrisis een zeer gevoeligen slag door bet staken van betaling van onzen kassier J. Vrancken (firma Vrancken en Verschure). Op eene vergadering van crediteuren, gisteren te 's Bosch, is gebleken, dat hier een bijna ongelooflijk deficit is van driehonderd vier-en-tachtig duizend gulden Het zou volgens opgaaf, meer beloopen; doch aauzienlijke sommen zijn geleend aan personen, waarvan men voor betaling vreest. Op het verzoek der crediteurenom de namen der debiteuren te doen kennen aarzelde men daartoe over te gaan; eerst op dringend aanhouden, gaf men lezing vau de namen der debiteuren boven de duizend gulden. Vele fabrikanten ambtenaren en particulierenzijn door deze ongelukkige omstandigheid in het naauw ge bragt doch opmerkelijk is het datevenals Langrand Dumoncean, genoemde kassier een werktuig onzer ultra- montaansche partij is geweest en zich daardoor dat ont zaggelijk crediet heeft weten te verschaffen. Middelburg, 16 Aug. Heden morgen heeft een ingezeten dezer gemeente, van beroep winkelier en lijkdienaar, zich door ophanging van het leven beroofd. Hij laat vrouw en kinderen na. Kort te voren had hg nog in zijn winkel geholpen en zich vervolgens naar zijn nabij gelegen kelder begeven om iets te halen. Door zijn lang wegblijven opmerkzaam gemaakt, ging zijne dochter naar de reden daarvan zien en zag haar vader in den kelder hangen. Op haar geroep kwam spoedig iemand ter hulp die den strop lossneed doch het was reeds te laat. Geldelijke ongelegenheid word alge meen als de oorzaak van dezen zelfmoord opgegeven. Goes, 15 Aug. Naar wij vernemen heeft in de vorige week een kind van 3 a 4 jaar onder de gemeente Kattendijke, zich meester weten te maken van een kan netje met petroleum waarvan het heeft gedronken. Het kind verkeert in een bedenkelijken toestand. Zieriltzee, 17 Aug. Z. M. heeft J. C. baron Geversop verzoekeervol teruggeroepen uit zijne betrekking van Zr. Ms. gezant bij het Hof van Groot- Brittannië en, onder dankbetuiging voor de diensten door hem aan den lande bewezen, buiten activiteit gesteld. Z. M. heeft voorts overgeplaats mr. J. L. H. A. baron Gericke van Herwijnenthans Zr. Ms. gezant te Brussel, naar het Hof van Groot-Brittanniëen mr. iv. f. Rochussen-i thans Zr. Ms. Minister-Resident te Stockholm, naar het Hof van Belgie, iu hoedanigheid van buiten gewoon Gezant en gevolmagtigd Minister. Van Zaturdag meldt men uit Lobitli: Nu de Pruisische regeering den uitvoer van steenkolen enkel voor fabrieken en stoomwerktuigen in Nederland bestemdweder heeft toegestaan zijn reecis heden alhier een 60tal schepen met steenkolen binnengekomen. De schippers die steenkolen voor den handel aan boord heb ben, wordt de uitvoer nog niet vergund. Den 8 Aug. zijn uit Hengelo vertrokken de heeren doctoren Schoemaker van Almelo en de Feijfer van daar, om zich naar liet oorlogsveld te begeven om de gewonden te helpen verbinden en geneeskundige hulp toe te brengen. Geheel uit eigen beweging en op eigen kosten doen zij deze reis. Twee doctoren en zes apothekers-bedienden uit Gro ningen hebben hun voorbeeld gevolgd en zijn mede naar het oorlogstooneel vertrokken.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1