ZIERIKZEESCHE NIEUWS No. 2811. Dingsdag 16 Augustus 1870. 26ste Jaarg# Besturen en Adininistratien Beken dm akin g. H E R IJ K N ieuwstij dingen. JFrattllrijft. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee maken bekend dat de gewone JAARMARKT of HER- JYtlS alhier zal aanvangen den laatsten Maandag in Augustus en gedurende twee weken zal worden gehouden, zijnde van den 29 Augustus tot den 10 Sep tember aanstaande. De aanvraag voor het plaatsen van ScRouw- burgtenten zal uiterlijk vóór den 24 dezer maand moeten geschieden met vrachtvrije brieven bij den marktmeester alhier, bij wien de Iiramcrs zich op dezelfde wijze zullen moeten aanmelden. Ieder hunner zal van behoorlijk patent moeten zijn voorzien, terwijl geene wanklankgevende orgels, rijfelaars horoskooptrekkers of bedelaars op de Kermis zullen worden toegelaten. Zierikzee, den 12 Augustus 1870. De Burgemeester en Wethouders B. C. CATJ. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. van MATEN en GEWIGTEN. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee. Brengen ter kennis van de ingezetenendat tot het herijken der maten, gewïgten en weeg* werktuigen door den heer IJker in deze gemeente zal worden gevaceerd in het gewone IJklokaal op het Raadhuisvan den lsten tot den 20sten Augustus a. s. dagelijks des morgens van 9 tot 12, en des middags van 1 tot 4 uur, op alle werkdagenen noodigen heu uit zich den opengestelden termijn ten nutte te maken en vooral niet tot op het einde daarvan te wachten waardoor ongelegenheid wordt veroorzaakt. Zierikzee, den 14 Julij 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. New-York, 28 Julij. Er bevinden zich hier te Zande verscheidene Pruissische agenten, die ten behoeve hunner regeering bij de scheepsbouwmeesters, op wier werven oorlogsbodems worden gebouwd, pogingen aan wenden om die schepen, indien zij spoedig gereed kun nen gemaakt wordeu, aan te koopen. Onder anderen hebben zij zich gewend tot de Erven Edwin en Stevens, om van hen over te nemen de gepantserde drijvende batterij, welke een oorlogsmonster zonder weerga mag worden genoemd. Het Amerikaansch gouvernement heeft zich voovloopig tegen den verkoop van dat geduchte vaartuig verklaard en bevolen, dat een commissie de deugdelijkheid daarvan zal onderzoeken. Hangende dat onderzoek kan in de zaak niets worden beslist. De bouw en bewapening van die batterij kooien op ruim 3 millioen doll. (7 '/2 millioen Ned. Gld.) Londen, 11 Aug. Het Duitsche schip Met a van Taganrog naar Falmouth is door een Fransch oorlog schip genomen en te Rochefort binnengebragt. Londen, 12 Aug. {Particulier telegram.) Uit goede bron kan ik u mededeelen dat Keizerin Eugénie aan Koning Leopold II verzocht heeft, maatregelen te nemen, opdat zij zich, zoo noodig, over België naar Engeland kunne begeven, en dat alles daartoe gereed is. De Engelsche dagbladen behelzen de navolgende mededeeling: Volgens een bij het bureau Lloyds ontvangen telegram uit Havre heeft Maandag jl. ten zuiden van de groote Belt een zeegevecht plaats gehad tusschen een Pruis- sischen monitor en het Fransche pantserfregatschip Thetes. Het resultaat was, dat de monitor in den grond geboerd werd. De prinsossen van Orleans hebben 100,000 francs verzameld om aan de Fransche gekwetsten te geven. De Times heeft een telegram van heden ontvangen, dat het volgende bevat: Engeland heeft afgewezen om zich aan te sluiten bij een verbond tusschen Oostenrijk en Italië, hetwelk de heer von Beust heeft voorgesteld, en dat ten doel heeft den vrede te bewerken. Het verbond wilde Frankrijk en Duitschland beschermen voor verlies van grondgebied, maar wilde toch niet de ontbinding van den Noordduitschen bond, wanneer Pruissen mogt worden geslagen. ,;Bitterder nog dan het gevoel van teleurstelling zegt de Times moet voor den keizer van Frankrijk het bewust zijn wezen dat de tegenwoordige rampen zijn eigen schuld zijn; niet alleen omdat hij de oorzaak van den oorlog is, maar ook omdat de nitslag niet zoo droevig zon geweest zijn, als hij het op perbevel niet gevoerd had. Niets is verderfelijker voor een leger dan verdeeldheid in het opperbevel, en de keizer behan delt zijn krijgsraad als zijn kabinet. Hij wil zelf president zijn, maar kan niet tot een besluit komen. Nu wordt hem van alles de schuld gegeven, en zijn naam wordt niet een9 ge noemd bij de maatregelen, die de regeering te Parijs neemt. Men zou haast zeggen, dat alles zich schikt, alsof de kei zer nooit weer aan het hoofd der zaken zou komenen alsof het volk probeert, hoe het zonder hem gaat. Het is nu slechts de vraag, wie het eerst het woord „afdanking" zal uitspreken. Florence11 Aug. De ligtingen 1842 en 1843 van de eerste categorie zijn onder de wapenen geroepen, behalve de soldaten, die tot de kavalerie, genie en den trein behooren. Rome, 12 Aug. Deze stad zit in den brand, en weet tot overmaat van ramp niet wat te doen. Een deel van den ministerraad wil zich tegen iederen inval krachtig verdedigen en als martelaars vallen, een ander deel wil hebben dat de paus zich met een eenvoudig protest vergenoegt en naar Maltha wijkt, een derde deel wil zich bij Italië aansluiten. Een definitief besluit is nog niet genomen. De jezuïten willen dat de paus in ieder geval te Rome blijft en beroepen zich daarbij op de geueesheeren, die den paus een zeetogtje ten sterkste hebben afgeraden. Bij alle ongelukken die Rome in den laatsten tijd hebben getroffen voegt zich nog de ontdekking dat in de schatkist 25 mill. frs. ontbreken. Bijzonderheden tot nog toe onbekend. Intusschen is er door dat verlies geen enkele sollicitant voor den vacanten post 'van minister van finantiëu te vinden. ÜPavAÏs, 13 Aug. Particuliere berigten uit Metz schijnen het beweren van de Engelsche bladen te be vestigen, dat de Keizerlijke prins te Londen is aange komen. De prins is sedert Zondag niet te Metz gezien. In het Wetgevend Ligchaaui heeft Palikao, de minister-president, verklaard dat het ontslag van Leboeuf als majoor-generaal is aangenomen en voegt er bijdat binnen vier dagen 70,000 man naar de grenzen zullen gezonden worden. Chevreau de minister van binnen- landsche zaken, zegt, dat de regeering maatregelen beraamt om alle Duitsche onderdanen van Fransch grond gebied te verjagen. Parys, 14 Aug. Het officieele bulletin doet uitko men, dat de diplomatieke toeleg van den heer v. Bis marck om Engeland Rusland Italië en Spanje van Frankrijk te vervreemden, overal mislukt. Het voegt er bij, dat de sympathie van Denemarken voor Frankrijk zeer levendig is. Het Fransche eskader is voor Kiel. Gewigtige ge beurtenissen worden ginds voorbereid. Er kan geen oogenblik sprake zijn van onderhande lingen tot het sluiten van den vrede. Het denkbeeld, dat wij magteloos zouden zijnkan in geen enkel Franschman opkomen. Al de forten, welke Parijs omringen, zijn thans aan elkander verbonden door eenen telegraafdraad die boven dien nog in verband staat met den staf der plaats. Generaal Canrobert is te Parijs aangekomeu; hij neemt het opperbevelhebberschap van het leger dei- hoofdstad en wordt vervangen in het Rhijnleger door generaal Trochu. Nletz, 12 Aug. 6 uur 10 minuten des avonds. Eenige vijandelijke verkenners hebben zich op het spoor weg station van Frouard vertoond, maar zijn daar terug geworpen. Hun officier is gevangen genomen. Onze kavalerie heeft heden morgen eene schitterende ver kenning gedaan aan de Nied. De voorposten van den vijand wagen zich zeer ver vooruit, maar het gros hunner magt is nog niet ver voortgedrongen. Men is met het oog op de verdediging van Parijs bezig een gedeelte van het Bois de Boulogne te vellen. Uit Frouard (station ter verbinding van Nancy met Metz) schrijft men Eenige generaals hebben den Keizer verzocht naar Parijs terug te keferen. »Dood of als overwinnaarl" zou de Keizer hebbeu geantwoord. De berigten omtrent de gebeurtenissen uit de hoofdstad zijn uit den aard der zaak schaarsch, en de staat van beleg brengt mede, dat zij evenmin spoedig tot ons komen. Zooveel blijkt echter, dat de gisting ongeloofelijk groot is. Parijs is bezet door fragmenten van alle wapenen; er ligt artillerie, keizerlijke garde, kavallerie, zouaven, linietroepen en marinesoldaten; men zegt 40,000 man; voeg hierbij 32 bataljons nationale garde, te zamen ongeveer 45,000 man, en een groot aautal sergents de ville en andere policie-beambten. De bevolking van Parjjs verlangt weer natuurlijk de verwijdering* der troepen; men is overtuigd dat bare hulp aan de grenzen hoog noodig is, en ziet hierin tevens de gelegenheid om eene revolutie te bewerken, wanneer de oorlogskans tegen de Fransche wapenen gekeerd blijft. De berigten uit Brussel en Londen toonen duidelijk aandat de keizerlijke familie op het ergste is voor bereid en meent alles te moeten duchten. Figaro meldt, dat eene Pruissische vrouw jl. Woens dag over de markt Larborde in het kwartier van de straat Miroménil heeft rondgeloopen als eene furie roepende; „Ik ben een Pruissische en ik zeg het je, dat binnen 14 dagen de Pruissen te Parjjs zullen zijn" „et vous feront de "beaux enfants F De vischvrouwen vielen op het wijf aan, overlaadden baar met slagen en trokken baar den chignon en tevens hare eigen haren van het hoofd; de kleedereD werden haar van 't lijf gescheurd en men maakte zich gereed om haar op te hangen aan de ijzeren bouten, die zich op de markt bevindentoen het slagtoffer door de sergents-de-ville wrerd ontzet. Het patriotisme van de Hal! Te Marseille hebben er den 9den ongeregeldheden plaats gehad, omdat het volk wapens eischte, welke het gemeentebestuur weigerde. Men heeft de wacht voor het raadhuis aangevallen. De troepen moesten tusschenbeiden komen; 40 a 50 personen zijn gearresteerd. Bjj eenigen van hen vond men dolken en revolvers. Leeftijd der voornaamste chefs van het Fransche leger: Maarschalk Mac.Mahon is 62 jaar oud, divisie-generaal Fros- sard 63 jaar, maarschalk Bazaine 59 jaar, divisie-generaal Lad- rairault 62 jaar, maarschalk Canrobert 61 jaargeneraal Felix Douai (broeder van Abel Douai, bij Weissenburg gesneuveld) 54 jaar. Bouct Willaumez, vice-admiraalopperbevelhebber van het Noordzee-escaderis 62 jaar oud. De heer Edmond Texier, de correspondent van de Siècledie van Metz naar Straatsburg vertrok en van daar moest vlugten schrijft het volgende *Ik kom te Zahern aan waar de treurige mare zich verbreid. Daar legereu zich de troependie den vorigen dag slaags zijn geweest. Een paniek maakt zich aanstonds van de stad meester. Al de huizen worden gesloten hotelskoffiehuizen en bierbrouwerijen. Naauwelijks was ik sedert een half uur geïnstalleerd in een kamer van een klein hotelbjj het station gelegenof de eigenaar kwam mij verzoeken zoo spoedig mogelijk te vertrekkendaar hij van plan was om naar het gebergte te vlugten. Daar sta ik op straat en ik zie een bevol king, halfdood van schrik, zich spoedende op de paden die naar de Vogeezen voeren. Het leger, van zijn kant maakt zich ook gereed om terug te trekken. Het rukt naar Saarburg op. »Het leger niet kunnende volgen, zie ik mjj genood zaakt de bevolking na te snellen. Geen rijtuigen, geen paarden, men moet te voet verder trekken. Ik laat rnjjn bagage achter bij iemanddien ik niet ken en die zoo goed is zjjn deur te ontgrendelenen mijn koffer te laten werpen in den gang zijner woning. Hierna sluit hij de deur weder digt en kiest het hazenpad zoo snel als zjjn beenen hem maar dragen kunnen. Ik weet niet eens den naam van dien welwillenden heer. »Ik weet volstrekt niet werwaarts men gaatmaar ik ga waar de menigte gaat. En welke menigte Grijs aards, vrouwen met haar zuigelingen in de luren kleine meisjes van 4jaren oud, de naauwe paden opklouterend; kreten en jammerklagten eD tranen van wanhoop! Men heeft alles bjj zich wat men kan medenemen en meer dan men kan dragen. De mannen gaan onder de vracht gebukt, de kinderen krommen zich onder den last. Waar gaan wij heen Ik weet er niets vanal deze lieden spreken Duitsch. Na een uur lang te hebben gemar cheerd komen zij aan het eerste dorp dat zelf zich gereed maakte om te verhuizen; de ossen, de koejjen worden voor ons uitgedreven. »De matrasseu het linnen de goederen worden ge stapeld op vierwielige karren en met elke schrede ver meerderd het getal der vlugtelingen. »Welk droevig schouwspel. Een bevolking, die geen vertrouwen meer stelt in liare soldaten. En toch zjjn zjj zoo dapper deze krijgslieden maar zoo slecht aan gevoerd »'tls een tweede veldtocht van 1814! »Ik breek het verhaal af van dit tooneel van ellende. Te middernacht houdt de troep van mannen vrouwen en kinderen in een groot gehucht stilwelles Duitsche naam ik vergeten ben. Men gaat niet naar bed. Eenige slapen op de banken van de schoolanderen vinden een plaatsje in een verlaten stal. Men spreekt met heftigheid, en ik meen uit den toon en de gebaren te kannen op maken dat de verbolgenheid jegens de aanvoerders van ons leger groot 19. »Ten vijf uur in den ochtend gelukt het mjj een herbergier te ontdekken, die een kar heeft, en die mjj wel naar Saarburg wil brengen. Ik kwam er ten 4 ure des middags aan. »Daar vindt ik het legerkorps van Mac-Mahon, dat verpletterde korpshetwelk ik den vorigen dag te Zabern had gezien en waartoe men nog moet rekenen een aan- zienljjk aantal soldaten zonder wapenenzonder ransels, zonder eenige uitrusting. Zabern is verlaten dat is de sleutel der Vogeezen is aan den vjjand opgeleverd. Het legerkorps trekt terug. Saarbrug is even als Zabern ontruimd. Soldaten en officieren zjjn woedend; zjj meenen verraden te zijn. De onbekwaamheid (der aanvoerders) is immers ook zoo groot geweest! »Ik heb gesproken met officieren en soldaten van alle wapenen, en allen zjjn het eens waar het geldt, lucht te geven aan hun klagten en aan hun verontwaardiging. Den 6den 's ochtends hebben zjj niet eens koffie gehad. Zjj hebben tot zes uur 's avonds gevochten na in 24 uren niets gegeten te hebben, 's Avonds heeft erna den veldslag, geen uitdeeling van eenigen aard plaats gehad. Een soldaat zeide tot mjj »Vier dagen lang hebben wjj geleefd van aardappelen, die wjj in de velden hebben gerooid." Nooit nog beeft men het schouwspel beleefd van zulk een desorganisatie." De volgende merkwaardige brief, die den slag bij Forbach beschrijft en vrij goed de thans in Fraukrijk heerscbende mee ning omtrent den oorlog uitdrukt, is opgenomen in le Soir. Parijs, 8 Augustus 1870. Geachte redacteur 1 Te Forbach, vau waar ik zooeven hier ben aangekomen, heb ik bijgewoond de bijna totale vernietiging van het tweede legerkorps, onder bevel van den generaal Frossard. Onze sol daten hebben als helden gestreden van af 11 en niet van af 2 uur, zooals de depêche bcrigtte, en hebben dien strijd voi- gehoudeu niet tot 6 uur, maar tot bijua 8 uur. Voet voor voet hebben zij het terrein verdedigd, aangevallen door eene ontzaggelijke overmacht, nauwelijks 20,000 mau der onzen zijn in het vuur geweest, terwijl de Pruisen meer dan 100,000 man tegen ons over konden stellen Onze troepen kwamen regimentsgewijze aan, niet als sol daten, die men in het vuur brengt, maar als diereu die men ter slachtbank voert. Als kinderen zijn wij door de Pruissen om den tuin geleid en Oüze generale staf heeft, afgaaode op de berichten van alle spionnen en geloof slaande aan al de ingebeelde krijgslisten des vijands, zich deerlijk laten misleiden. Onze generaals ziju wel zeer beleefde lieden Wat zou hunne opreglheid bun goed te pas komen als zij in St. Denis slaap mutsen moesten verkoopen Men kan zonder vrees voor tegenspraak zeggendat wij niet door den vijand zijn geslagen, muar door die gepluimde hee- ren, die aau de voorposten voor Metz staan, zonder ooit een geweerschot gehoord te hebben. Er is maar één kreet in het gansche leger en ik heb hem gehoord op het slagveld van Forbachte midden der Prui sische kogels en granaten Laat men ons een aanvoerder geven op wien wij kunnen vertrouwen I Officierensoldatenallen herhaalden dit woord en terwijl onze neervallende soldaten slechts ééue gedachte hadden: „het vaderland," hadden zij slechts ééne smart, de toekomst van Frankrijk in zulke handen te zieo. Ik durf mij nauwelijks vermetenal de monsteraebtigen fou ten, door deze vergulde nulliteiten begaan, te vertelleude minste korporaal vau ons leger zou zijne soldaten beter in het vuur gebracht hebben. Één voorbeeld uit duizend. Langs de gansche Pruisische grens vindt men bosschen waarin de vijand zich kan verschuilen. Op deze wijze waren al zijne bewegingen voor ons verborgen en marcheerden wij in den blinde. De maarschalk Mac-Mahon vroeg per telegram aan den Keizer vergunning, die bosschen in brand testeken. De Keizer weigerde het, uit menschelijkheid. Alzoo, ten gevolge dezer menschlievendheid moesten wij onze troepen te Weissenburg laten verpletteren en zijn bij Forbach duizende onzer soldaten neergeschoten. Liuks van Spicheren zijn bosschen waardoor de Pruissen hnnne bewegingen, zonder door ods gezien te worden, hebbeD volbracht, waarin zij hunne mitrailleuses konden verbergen en waardoor het hun mogelijk wasonze regimenten door een worsteling van bijna 10 uur uitgeput, te verpletteren. Al onze troepen op de grenzen zijn verdeelddivisie na divisie, regiment na regiment; de vijand, minder naïef dan wij, heeft twee legerkorpsen geformeerd één gericht tegen Metz het andere tegen Straatsburg; met deze geduchte macht heeft hij onze van clkauder staande divisiën geslagen, trot3 de held haftigheid onzer soldaten. Indien wij dezelfde weetnieten aau het hoofd van ons leger moeten houden laat ons dan zoo spoedig mogelijk vrede maken en op onze knieën vergiffenis vragen. Misschien zullen onze vijanden met Lotharingen en den Elzas tevreden zijn! Hoe! wij hebben de eerste soldaten der wereld, onze wapeneu zijn even goed als die des vijands, onze officieren zijn waardig onze dappere soldaten en wij moeten terugtrekken en wij worden geslagen te Weissenburg en te Forbach! In 1792 had het bedreigde Frankrijk honderd generaals om het te verdedigen; en wij zouden er thans niet een hebben! Hoe hij heete, Trochn of Chargarnier, Bourbaki of Ba zaine, wij moeten thans een man hebben met of zonder epau letten, eenvoudig luitenant of maarschalk van Frankrijkdie onzen bevenden soldaten leert hoe men vooruit gaat, niet hoe men terugtrekt. Ik heb te Forbach onze krijgslieden, terwijl zij onder het vuur der Pruisen vielen hen hooren vervloeken, die hen nutteloos ter slachtbank voerden. Wat ik hier zeg, is de wil van 30,000 soldaten, door de fouteo hunuer aanvoerders in de pan gehakt is de laatste wensch van stervenden. AilF-DtSE lk FAURE. Ook de berichtgever van den Constitutionnel verhaalt de nederlagen van het Fransche leger en voornamelijk die, welke Mac-Mahon leed. Hij deelt o. a. mede hoe tot zelfs de krijgskas der Franschen DL millioen franken in goud bevattende, in handen der Pruissen is gevallen. Maar hoezeer hunne verliezen erkennende, getuigen allen van de dapperheid der soldaten en de onbegrijpelijkheden der aanvoerders. Bei-iyn, 12 Aug. Uit St. Avoid is een telegram ontvangen van heden middag 12 ure van den volgenden inhoud »Pfalzburg en de aldaar aanwezige overgang der Vo gezen is in de macht der Duitsche troepen. »Daar de Fransche bezetting te Bitsch slechts uit 300 man der mobile garde bestaat, wordt die plaats door ééne compagnie geobserveerd. »Onze kavallerie staat reeds te Luneville." Stiittg:ar*t11 Aug. Bij Woerth heeft de brigade van het Wurtembergsche leger de volgende verliezen geleden6 officieren en 23 man zijn gesneuveld, 10 officieren en 225 man gewond en 118 vermist. De tweede Wurtembergsche brigade kwam ten 4 ure in het ge vecht, en rukte van Elzashausen naar Froschweiier. Aan de vervolging van den vijand heeft de Wurtembergsche kavalerie deelgenomen en eene mitrailleuse en 3 kanon nen buit gemaakt. De wag'en van den staf van de vierde Fransche divisie met 220,000 francs in goud is genomen benevens 400 a 500 paarden. Een der te Wissemhourg op 6 Augustus krijgsge vangen gemaakte Turco's verhaalde dat hij op deu dag van den veldslag zoo juist uit Algerië was aangekomen een uur later was hij krijgsgevangen en den volgenden morgen te tien uren ontbeet bij te Frankfort. -- Te Trier zijn alle huizen vol militairen. Dezer dagen werd bij trommelslag aangekondigd dat de inwoners zich moesten gereed maken om ieder nog driemaal zooveel man bij zich te zien ingekwartierd. Bovendien zijn aldaar nog ongeveer duizend gekwesten aangekomen. Het uit plunderen der ljjken op de slagvelden wordt op groote schaal gepleegd. Zelfs de lijken van gewone soldaten ontkomen aan die plunderzucht niet en bijna alle soldaten hebben de kapotjas van voren opengesneden. Op die plaats draagt hij gewoonlijk wat hij aan geld en waarde bezit. Aan de oevers van de Saar ziet men in de dorpen de kinderen overal soldaatje spelen met uniformkleederen welke van het slagveld afkomstig zijn. De groote krachtsinspanning, die van de leveranciers van het leger vereischt wordt tot verpleging der duitsche troepen, blijkt onder anderen uit het volgeude. Door de gebr. Lachman te Keulen, zijn geleverd voor het Vde armeekorps, het lilde Vilde, Vlïlsle, Xde en het gardekorps, te zamen tellende 210,100 man: 7000 ossen, waarvan 3700 uit Sleeswijk-Holstein9500 centenaars spek, uit Holland en Westfalen, 8000 balen rijst, uit Rotterdam en Bremen, 12,000 centenaars erw.ten en boonen uit Silezie en Pruisseu. De 15,000 pond gebrande koffijboonen, die dagelijks gebruikt worden, zijn gedeeltelijk le Keulen gekocht, gedeelielijk in Hanover gebrand. Voor de paarden zijn noodig 500,000 schepels haver, waarvan één vijfde gedeelte dooreen huis uit Koningsbergeu is geleverd. Zij waren al voor fransche rekening besteld, maar door de gebroeders Lachmau opgekocht, Deze provisien moeten voor zes weken strekken. Dat de keizer van Frankrijk geen veldheer is, heeft men algemeen veronderstelt; maar het is vooral bewezen door hetgeen thans plaats heeft. Even sterk is aan het licht gekomen met welk een duchtigen tegenstander hij te doen heeft. Generaal von Moltke in het hoofdkwartier des konings gezetenomringd door zijne kaarten, en met den telegraaf voor zich, dirigeert alle bewegingen. Nu eens laat hij den kroonprins, dan prins Friedrich Karl, dan von Steinmetz ageren, en berekent elk mo ment hoe de troepen staan en hoe zij zich moeten bewegen. Hij heeft de afstanden voor zich, onophoudelijk ontvangt hij de berigten van den toestand, en daarnaar regelt hij elke be weging, in de stilte van zijn kabinet overdacht. Daartegenover maakt keizer Napoleon een beklagelijk figuur. Reeds het begin vau den oorlog deed dit uitkomen: in plaats van offensief te werk werk te gaan, gelijk hij had aangekondigd en zoo als in den aard der zaak lag hij die oorlog verklaart, valt aan wordt hij plotseling aangevallen en overwonnen op het punt waar hij het zwakste is, bij Weissenburg. De Franscheu moeten die nederlaag wreken. Mac-Mahon trekt zijne troepen bij Weissenburg bijeenwaartoe hij twee dagen noodig heeft, maar de kroonprins van Pruissen laat hem daarvoor deu tijd uiet, eu valt hem reeds des anderendaags bij Wörth aan, vijftien mijlen zuidwestelijk van Weissenburg. Henry, Pruisissch hoofdkwartier 13 Aug., 10,30 u. 's av. Een vijandelijk bataljon uit Metz naar Pont-^-Moussou ge zonden, is spoedig teruggetrokken, zijne bagagien achterlatende, toen onze infanterie verscheen en de stad bezette. Dc Franschen ontruimden Nancy. Onze ruiterij heeft den spoorweg t en noorden der stad vernietigd. Andere detachementen ruiterij ontnameu een transport voeder aan de Fransche voorposten op deu glacis vau Metz. Van Fransche zijde wordt officieel bevestigd dat de Pruissen bezit hebben genomen van Nancy.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1