A 5 J- Tü is TELEGRAMMEN. Meekrap-Berigt VAN MIDDELBURG OP ZIËRIKZEE. A COMMANDIET KAS, Een Woonhuis en drie Tuinen 14 Woonhuizen en Erven 'I* Uit de hand te pachten: Een HOEFJE, Een EZEL met TUIG," 2 Diligences, Een Snijboonen-Molen fy B. f1 1 I P I i® MANUFACTUREN, ,Ji Gl acé Handschoenen. N. H. SPIER, Haard- en Kagchelkolen, Wed. J. C. Massee en Zoon Smidsboor-Machines. 8 e 1 1 B T ff Pm 30 Cts. HET PAKJE, MU-flilBI® >8 - JOIIANN HOEF, Besl U ii M ^1 de eigenaar der houten loods waar de brand een aanvang nam, zware vermoedens bestaan. De waarde van het verbrande wordt begroot op twee millioen gulden. Birkslainl, 9 Aug. Het eiland Overflakkee en Goeree bezit op eene bevolking van p. m. 23000 zielen slechts één telegraafkantoor. Met 'toog daarop is dezer dagen door 't bestuur der Yereeniging «Levenskwestie", bij do departementen van oorlog en van Marine gewezen op 't belang dat er voor de verdediging van ons land in gelegen is, om meerdere telegraafkantoren op dit eiland te erlangen. Aardent>ur<f7 Aug. De volks-zangschool hier in den jare 1863 opgerichtis bij gebrek aan een ge schikt onderwijzer voorloopig gesloten. Het is een waar verlies voor deze gemeente, daar deze school geregeld door een zestigtal leerlingen bezocht werd. Hopen wij dat spoedig een geschikt persoon gevonden worde, om in deze vacature te voorzien. Zieriltieee, 10 Aug. De Algemeene vergadering der Evangelische Alliantie zal ondanks den oorlog te New-York plaats hebben op 22 October a. s. Z. M. heeft benoemd tot ontvanger der registratie en domeinen te Sliedrecht de heer J. van der Loon thans te Cortgeneen benoemd als zoodanig te Cort- gene de heer C. II. Petersthans surnumerair. De heer SmolcJc te 's Hage heeft aan de hoofd- directvice der Kon. kantwerkschool te Sluis een som van 25 ter hand gesteld om die te besteden tot den aankoop vau kleedingstukken voor de leerlingen. Zoodra de tijds omstandigheden dit toelaten zal de school weder op den ouden voet worden voortgezet. Het Utrechtsch Dagblad meldt dat op het bureau van den prins-opperbevelhebber in de laatste dagen een buitengewone drukte heerscht, en in en om de forten in de omtrek van Utrecht proeven zijn genomen met het onder water zetten. Brussel, 10 Aug. Volgens de Indcpciulance Beige is gisteren lusschen Metz en Nancy een slag geleverd, waarbij de Fran- schen zijn geslagen. Brussel10 Aug. Tweede dépêche.) De geruchten door de Indepcndance medegedeeld, betreffende een veldslag tusschen Metz en Nancy worden nog niet bevestigd. Men verwacht spoedig tijding van liet oorlogslooneel. 3?fi**ijs, 10 Aug. In de zitting vau het Wetgevend Ligchaam op giste ren heeft de heer Jules Favre eene redevoering ge houden, waarin hij de geleden nederlagen van het Fransche leger toeschreef aan de volstrekte onge schiktheid van den opperbevelhebber; hij verlangde dat de Keizer het opperbevel zoude nederleggen. Op deze woorden volgde eene onbeschrijfelijke agitatie. Cassagnac riep Dat is het begin van de revolutie"; de Keratry verlangde dat de Keizer afstand zou doen van den troon. De zitting werd geschorst. Er wor den sterke militaire maatregelen genomen. 10 Aug. {Tweede 'dépêche) Na hervatting der zitting van het Wetgevend Ligchaam op gisteren heeft Ollivier medegedeeld dat het ministerie zijn ontslag neemt en generaal Cousin Montaubangraaf van Palikao belast is inet de vorming van een nieuw kabinet. Gemeugrte berigten. „Wat praat jelui van achterlaat-geweer!" riep een schipper, oud-vrij williger van 1830, dezer dagen do jiassagiers in de roef toe, wie een jong luitenantje met hoogst belangrijke beschouwingen over den oorlog on derhield. «Zijn dat soldaten tegenwoordig. In '30 dacht men er niet aan zijn geweer achter te laten." Te Wolfaartsdijk is men zoo knap geweest van den tegen- woordigen oorlog te hebben kunnen voorspellen: in de week toch vóór dat die uitbrak, bemerkte een arbeider op zekeren morgen vroeg twee vuurroode wolken aan de luchtin de gedaante van twee tegen elkander overstaande zwaardenhetgeen noodwendig tot een vóórteeken moest dienen. Eene arbeidersvrouw te Wolfaartsdijk schonk dezer dagen bij ontlasting op den publieken weg, aan eene jonge spruit het leven. Te Berljjn zateu voor eenige dagen Pruissische officie ren met eene Fransche actrice onder de champagne en na een goed glas gedronken te hebbenzeiden de officieren: «Weldra zullen wij die te Parijs drinken." De actrice werd boos, en antwoordde: „De lieeren zul len zich toch niet verbeelden dat men te Parijs aan krijgsgevangenen champagne zal schenken." Te Berlijn werd verledeu week door Italiaansche straat muzikanten gezongenLeve PruissenLeve Italië! Dood aan de FranschenLeve de vrijheid! Een paar da gen later zong diezelfde troep te Parijs: Leve de Fran schen! Leve Italië! Dood aan de Pruissen! Leve de vrijheid! Te Parijs regende het stuiverstukken in hunne hoeden, en te Berlijn kreutzers. Die onpartijdige zangers zullen zeker wel gelagchen hebben bij het natellen van den buiten den oorlog van langen duur gewensckt hebben. Een inwoner van Loop-op-zand heeft zich op reis begeven, om ooggetuige te zijn van den oorlog tusschen Pruissen en Frankrijk. In 1866 was hij ook tegenwoordig in Oostenrijk. De kosten van den tegewoordigen oorlog worden geschat voor Pruissen op 25, en voor Frankrijk op 20 millioen francs per dag. Die derhalve dit proces verliest, zal bepaald de kosten der beide partijen moeten betalen. Arme natie die zoo gezegend zal worden. Yan 1790 tot 1814 heeft de oorlog aan Frankrijk gekost bijna vijf millioen men- scheu. Neemt men nu aan, dat cle andere partijen ook zoo veel verloren hebben, clan zijn er in dit tijdvak 10 millioen menschen schandelijk vermoord. Yolgens sommige dagbladen wordt er gewerkt, om Spanje partij te doen trekken voor Pruissen. Te Gent loopen reecis 30,000 werklieden zonder werk, doelloos cle straten rondzwerven, en kappertjes bier pakken die geld heeft. Blijft dat lang zoo duren, dan zal de winter zeker on rustig zijn. Ligezondene Stukken. Zierikzee10 Augustus 1870. Maandag jl. waren wij getuigen van een eenvoudige doch aandoenlijke plegtigheid, de begrafenis namelijk van den Heer H. A. van IJsselsteijn. Talrijk was de schareuit alle standeu bijeengekomen om de laatste eer aan den afgestorvene te bewijzen, En geen wonder: door zijn humaan karakter, milclen geest, onvermoeide werkzaamheid en een open oog voor alles wat goed, schoon en edel is, verwierf hij in hooge mate cle sympathie van allen die tot hem in betrek king stonden. Als lid der Provinciale Statenals president dei- Kamer van Koophandel en in zooveel andere betrek kingen was hjj met vrucht werkzaam en teregt werd hij om zijn helderen blik zijn open en eerlijk karakter door zijne medeleden op prijs gesteld. Veel wordt in van IJsselsteijn verloren Hjj was een dier weinige menschen, wier gemis een blijvend ledig veroorzaakt. De ernst op aller gelaat en de traan in menig oog toonde clan ookdat men het innig beseftehoeveel da&r werd nedergelaten in de groeve der vertering en voorzeker lag bij het verlaten van den doodenakker de vraag op aller lippen „waarom zoo vroeg?!" A. Rotterdam8 Aug. 1870. Er valt weinig verandering in de markt te melden. De aanbiedingen blijven gering, hoewel die heden wel iets ruimer waren als de vorige week, maar ook de vraag beteekent niet veel. Voor dadelijke behoefte wordt nu en dan bij enkele vaten iets gedaan. In de noteringen is geen verandering gekomen. Lage biedingen zouden bij c(e tegenwoordige onzekere poli tieke omstandigheden hier en daar op het land misschien wel gehoor vinden. Pryscourant der Effecten. ROTTERDAM, 9 AUG. Laagste koers. Hoogste koers. Premie-Leen. Stad Rotterd. 3 8*7» 83 Nederl, Werkelijke Schuld 3 Spanje Binnenland 3 227,6 227, dito te Londen 1867 3 25 7, 26'7,6 257,6 dito dito 1869 3 25 7,6 Premie-Leen. Stad Madrid 3 20 Portug. te Londen 1856/63 3 27 277,6 Rusl. Nicolaï 1867 ditoSpoorw.-Aand./236 198 198 7» Oostr. in Pap. p. Mei/Nov. 5 7o 407, 407; dito in Zilv, per Jan./Juli 5 477, 487, dito Aand. fl. 500 1860 405 dito dito fl. 100 1864 99 100 Turksche Oblig 5 397, 397, Vereenigd. Stat.Losb. 1885 6 897, 8976 SPOORBOOTDIENST Corresponderende op den Staatsspoor\v eg. AUGUSTUS 187 O. Van MIDDELBURG Dond. 11 'smorg. 6,u.Y. Vrjjdag 12 5,30 Maand. 15 6, 15 's nam. 6, Dingsd. 16'smorg. 9,30 »V. Van ZIERIKZEE Dond. U's nam. 2,u. Vrijdag 12'smor. 10,15 Maand. 15 's nam. 2,30 DiDgsd. 16 'smorg. 7,30 A 16's nam. 2,30 Woensd. 17 2,30 Woen8cl.l7 6,30 17 's nam. 6,— De reizen via Veere (naar den waterstand voorbe houden) zijn met "V". aangeduid^ Heden overleed tot diepe droefheid van mij mijne Kinderen en Behuwd-Kinderenmijn geliefde Echtgenoot PIETER BOUWMAN in den ouderdom van 68 jaar en 8 maandenin leven Hoefsmid en Veearts alhier. Een kortstondig lijden maakte een einde aan zijn voor ons nog zoo dierbaar leven; allen die den overledene hebben gekend, zullen beseffen wat wij in zijn verlies missen, doch wij v?illen Gode zwij gen, want Zijn doen is Majesteit. St.-Maartensdijk A MARIA yan der MALEN 8 Augustus 187(L/ I Wed. P. Bouwman. Heden overleed tot mijne diepe droefheid mijn geliefde Dochter LEVINAin den ouderdom van 24 jaar en 9 maanden. Noordwelle x W. de VRIEZE. den 9 Augustus 1870. Degene welke iets te vorderen rnog- ten hebben van - of verschuldigd zijn aan wijlen den WelEerw. Heer D. J. D. de VOS in leven predikant te Bruinisseworden verzocht daarvan opgave of betaling* te doen vóór of op den 18 Augustus a. s. ten zjjneu sterf huize aan de Pastorie te Bruinisse. De COMMISSIE tot het VERLEENEN van ONDERSTAND aan de achtergebleven betrekkingen van de soldaten die uitgetrokken zjjn verwittigt hen die dientengevolge aan onderstand be hoefte mochten hebben, dat zij zich moeten aanmelden op Vrijdag 12 Augustus 1870, des namiddags te 2 ure, in het Hervormd Diaconie-Annffe- sticlxtalwaar gemelde Commissie dan vergaderd zal zijn. Zierikzee, 10 Augustas 1870. Namens de Commissie P. A. J. BOUVIN. De EIGENAREN der MEESTOOF «ie Zon, te Goes, bieden voor de aanstaande tooit de gelegenheid aan tot het REEDEN vau MEED E. J. P. KAKEBEEKE Boekhouder. DE ZIEUIKZEESCHE DIRECTEUR M. C. DE CRANEJr. neemt gelden a deposito een dag opvraagb. a 2 '/2 1 3 maand, opvraagb. 4 8 dagen „3 I 6 4'/s 1 maand 3'/2 I KOOPT en VERKOOPT EFFECTEN, belast zich met incasseiriiig-en, enz. De Notaris J. M. BOUVIN zal, op Zatur- dag den 27 Augustus 1870, 's voormiddag ten 10 ure, in de Herberg van Lamb. Koene te Bruinisse met regterlijke authorisatiepubliek presenteren te verkoopen staande en gelegen te Bruinisse, aankomende de erfge namen van STOFFEL JÜMELET A^en BARTELINA WITTE. De Notaris Mr. J. J. HRMERINS zal, ten verzoeke van P. KOEVOET, Cz.op nader te bepalen dag en plaats, publiek presen teren te verkoopen staande en gelegen te Zierikzee. En een nieuw gebouwd WOONHUIS, SCHUUK en ER/VEstaande en gelegen aldaarop den hoek van de Nieuwstad en Ravenstraat. Alles inmiddels UIT DE HAND TE KOOPte bevragen ten kantore van genoemden Notaris te Zierikzee. SS Roeden 4>0 Ellen WEILAND onder Zierikzee, sectie C, N°. 218. 84 Roeden Ellen DITO aldaar, sectie C, N°. 513. 1 Bund. SJ-ü Roed. 90 Bil. BOUWLAND aldaar, sectie D, Nos. 147 en 148. 1 Bunder 31 Roeden 40 Ellen WEILAND aldaar, sectie D, Nos. 150 en 151. En 3 Bund. 61 Roed. 70 Ellen WEILAND onder Kerkwervesectie I, Nos. 66 en 67. Aankomende den heer A. van den BOSSE. Zullende de verpachting plaats hebben bij wijze van Inschrijvingsbilletten met duidelijke opgaaf van den pachtprijs per 41 Roeden 68 Ellen en borgstelling, in te leveren ten kantore van den Notaris Mr. C. van der LEK de CLERCQ, uiterlijk vóór 10 uur '^morgens, op 11 Augustus aanstaande. ur an: DOOR STERFGEV. en wegens verpachting van 32 perceelen Zaai- en Weiland, gelegen onder Tholen uit cle liand te Icoop bestaande in WOONHUIS en SCHUUR, gelegen in Schakerloo onder Tholentoebehoorende aan de erven JAN KUIPER. Informatien zijn te bekomen bij P. KUU^ER., Jz. vóór 16 Augustus 1870. T E K 0 0 p; oud circa 5 jarenmak op de baan. Te bevragen bij C. LINDHOUT, Mz. Oudvossemeer. Brieven franco. TEKOOP: een voor O en een voor personen; te bevragen bij de Uitgevers dezes. Brieven franco, onder letter Flè te huur, bij W. van SCHELVEN, Az. op den Dam. Schuithaven, hoek Nobelstraat, heeft de eer zijne geachte begunstigers te berigten de ontvangst van gewone alsook zeer fijne stellen TAFELGOED, en andere witte GOE DEREN enz. alsmede zeer soliede Verwer te Middelburgberigt, dat men dagelijks GOEDEREN voor zijne Verwerij en Druldkery kan bezorgen bij den heer N. S. POLAK, Meelstraat, alwaar ook stalen te bezigtigen zijn. li Beste Engelsche korte TURF en RUURKOLEN, voor een civiele» prijs contant. J. BLANKER, Hoofdpoortstraat. te GOEShouden voorradig KAPMOLENS van ƒ45.—, ƒ52,50 en ƒ60.- die in eens schoon uit het kaf malen. WASCHMACHINES van ƒ24.—. STOUT'S DORSCHMACHINES en TREDMOLEN S. Eiigelsehc DORSCHMACHINES met ROSMOLEN. BASCULEN om tot 150 kilos te wegen voor 12, POMPEN die niet bevriezen, om de koebalc te vullen van ƒ11.ƒ13.en ƒ15. Kogelvormige KOFFIJBRANDERS benevens vele anclere NNLERKTTTIGrEIV voor landbouw en industrie. Nieuw model STROOSNIJDERS met zwaarder vlieg-wielen als tot nu toe door ons geleverd. !ZA.A.IMA.OIXIlN"ES van drie verschillende en verbeterd systeem. Heeren Smeden genieten RABAT ten voordeele der bijua voltooide Kinderbewaarschool,!' TE BROUWERSHAVEN. Op ZONDAG den 14 AUGUSTUS 1870, des namiddags ten £5 ure, in liet lroor der kerk aldaar door de Mannen-ZaNGVEREENIGING „LUCTOR et EMERG O" VAN ZIERIKZEE. De tekst der Zangstukken met metri. j sclxe vertaling, is a Cts. verkrijgbaar I bij de Heeren de LOOZE C°. te Zierikzeeen Heer J. van der BENT, te Brouwershaven. Entrée voor een Heer 1—, eene Dame - ,50. 2de Rang 50 en S5 Ct. Plaatsen zijn te bespreken a 25 Ct. ff-, «3 Gepatenteerde ö3 «3 HOFF'S CENTRAAL-DÉPOTBloemmarkt bij de StilsteegF 154. Hoofd-Dépót voor geheel Zeeland M. F. C. de KATER te Zierikzee. Dépóts: MiddelburgJ. SNOEP, Jr. VlissingenP. GASILLE. Goes, D. A. OER- LEMANS. Schoondijke, A.v. OVERBEEKE. Cortgene, J. de DIE. WissenkerkeM. P. BROEKES. Aanvragen om Dépóts franco aan JOH. HOPP's Centraal-Dépót te Amsterdam. 3 O Cts. lx e t Pak j e. CD L tember De al burg moeten I marktn I op dezfil Iedei I voorzie I horoskcl worden I Zul Pijnlooze genezing. Zweren, wonden veretteringen, en andere kwalen die de huid aandoen, kunnen geheeld worden door deze verkoelende en ge nezende Zalf. Zij heeft den grootsten lof ingeoogst bij menscheu, die jaren lang geleden hebben aan kwade beenen, verzweringen, en oude veretteringen, nadat elke hoop om ooit weder te ge nezen reeds vervlogen was. Slechts zij, die de verzachtende werking dezer Zalf ondervonden hebben, kunnen zich een denk beeld vormen van de verligting, die zij bezorgt door de ont steking te verdrijven, en alle pijn te doen ophouden. Telkens wanneer deze Zalf eenmaal gebruikt is geworden, heeft zij hare eigeoe waarde geopenbaarden is zij daarom gretig gezocht geworden als het gemakkelijkste en veiligste middel voor alle zweren. Bij zenuwpijnen, ruraathiek en jicht, geeft het zelfde middel indien het goed wordt aangewend wonderlijke verzachting. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes Pillen van /"O,80 ƒ1,85 ƒ3,f 0,75 13,SO f 20,9b. Potjes Zalf van - 0,80 - 1,85 - 3,7,05 - 13,86'- 20,50. Men heeft een groot voordeel bij de grootste potten te koopen. N. B. Bij iederen pot is een, in alle talen gedrukte teregt- wijzing om de zieken in alle mogelijke omstandigheden de benoo- digde inlichtingen te geven. Zijn op franco aanvrage a Comptant te bekomen bij den heer J. BAL, Cz. te Zierikzee, B. v. ASPEREN VERVENNE te Goes, STELLINGWERFF REINTEMA Hoofd-De'pöthouder te Leeuwarden, alsmede te Londen in de ^3Oxford Street vroeger 244 Strand. Emser uit cle zouten der -^-KONING WILHELMS ROTSBRON NEN bereiddoor geneesheeren aanbevolen tegen maagkwalen als catarrhe, verslrjming, zuurvorming, oprisping en slechte spijsvertering. Prijs van de g-e- plombeerde doos 50 cts., maar allleen onvervalscht voorhanden te Zierikzee, bij de Apothekers M. J. de LOOZE ZOON. De Administratie van de Rotsbronnen. f Wordt gevraagd met 1 NOVEMBER a. s. Een BAKKERSKNECHT, ongehuwd, P. G. en goed gedrag, bij L. de RUITER, Mz.Broodbakker te Ooltgensplaat. Brieven franco. A. van SPLUNTER Rz., Mr. schilder te St.-Maartensdijkvraagt een SCHILDERS-KNECHT tegen den Isten SEPTEMBER. Brieven franco of in persoon. - :o pf m Met NOVEMBER eene bekwame WERKMEID beuoodigd die goed strjjben kan bjj Mevrouw de JONGE. geb. de Jonge. O La TERSTOND: Bene BUEGER-DLENSTMEID benoodigd. Adrea Uitgevers dezes. Men vraagt in Holland in een druk gezin tegen NOVEMBER eene KEUKENMEID tevens huiswerk kunnende verrigtenvan de P. G., niet beneden de 25 jaar. Adres franco brieven^o^der letter KUitgevers dezes. en oncte Uitgevers: 13E LOOZE WAALE. Gedrukt bjj de firma: DE LOOZE COMP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2