ZIERIKZEESlnjb ninu it isuwiiii. No. 2809. 26sle Jaarg'. Donderdag 11 Augustus 1870. Besturen en Adininistratien. Bekendmaking. Nieuwstij dingen inkwartiering. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierik- zge brengen ter kennis van de ingezetenen: dat5 «ia lijst der inwoners dezer gemeente, die voor het verleunen van inkwartiering en onderhoud in aan merking komen door hen is herzien en op heden vast gesteld; voorts dat die lijst wordt aangeplakt en van heden af gedurende veertien dagen op de Secretarie dezer ge meente voor een ieder ter inzage zal nederliggen. Zierikzee den 10 Augustus 1870. De Burgemeester en Wethouders B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Een jong mensch te Langford bij Exeter trad het huis van zekeren Bastin binnen, waar hij in den hoek eon geweer zag staan. Niet vermoedende dat het ge- Taclen was, vatte hij 't op en legde schertsende aan op het gezin, dat in de keuken aan tafel zat. Hij mikte, haalde de haan over en onder de vreedzame familie was een vreeselijk bloedbad aangerigt. Een kind was onmiddelijk gedood, de moeder werd zwaar en de vader ligt gewond, en eindelijk een jonge knaap ernstig in het oog getroffen. üttïlw. Rome, 7 Aug. In de residentie van den onfeilbaren Pina heerscht groote verslagenheid. De Fransche troepen zijn vertrokken het pauselijke leger is in volslagen ontbinding. Het legioen van Antibes, dat Civita Yecchia zou bezetten, weigert de gehoorzaamheid. De komman- dant heeft in Parijs aangevraagd wat hem te doen staat. Het veelgeprezen corps der zouaven bevindt zich in allerdroevigsten toestand. De Fransehen en Duitschers zijn allen vertrokken, de soldaten der overige nationa liteiten volgen hun voorbeeld. Vooral de Bejjeren leggen grooten ijver aan den dag om naar huis te gaan. De toekomst laat zich voor den paus donker inzien. Zonder troepen, zonder geld, is Rome geheel ten prooi aan de Gavibaldianen die reeds hunne vrijkorpsen aan de grenzen zamentrekken. Italië zal ze wel zoo nadruk kelijk niet verhinderen den Kerkelijken Staat binnen te trekken, in weerwil der beloften aan Frankrijk gedaan. De Italië verzekert, dat de Paus een eigenhandig schrijven heeft gerigt tot Keizer Napoleon, om dezen te verzoeken, onder de tegenwoordige hachelijke omstandigheden, vriendschappelijk voor zijne belangen op te treden bij het hof te Floreuco. De pauselijke armee wordt zoo goed doenlijk op voet van oorlog gebrogt. De Presse meent echter te weten, dat de desertie met den dag toeneemt. Parjjm7 Aug. De proclamatie der Keizerin is van den volgenden inhoud? Franschen1 Het begin van den oorlog is ons niet voordeelig geweest. Onze wapenen hebben eene nederlaag geleden. Laat ons moedig in dien tegenspoed zijn. Haasten wij ons dezelve te herstellen. In ons land mag slechts ééne partij zijn, die van Frankrijk, één enkel vaandel, dat der nationale eer. Ik kom in uw midden, getrouw aau mijn pligt. Gij zult mij de eerste in het gevaar zien, om het vaandel van Frankrijk te verdedigen. Ik verzoek de goede burgers dringend de orde te helpen handhaven. De orde verstoren, zou zamenzweren zijn met den vijand. EUGENIE. 3?ax*ÜS8 Aug. Het Journal officiel maakt een dekreet openbaar waarhij het wetgevend ligchaam en de senaat tegen Dingsdag a. s tot het houden eener buitengewone zitting worden bijeengeroepen. Alle bur gers zonder gebreken tusschen de 30 en 40 jaren zullen deel uitmaken van de nationale garde. De nationale garde van Parijs is op kosten van de stad georganiseerd en de fortificatiën zijn in staat van verdediging gebracht. Het officieele bulletin zegt, dat de betrekkingen tusschen dl keizerlijke regering en de mogendheden voortdurend bevredigend zijnalles doet gelooven dat de laatste gebeurtenissen in plaats van den staat van zaken te benadeelen, er nog meer beteekenis aan zullen geven, daar de regering begeert wat wij begeeren, het hand haven van het evenwigt van Europa. Bij dekreet in het Journal officiel wordt bekend gemaakt dat een wets-ontwerp zal worden aangeboden om bij de nationale garde alle burgers in te lijven die onder de 30 jaren en nog geen leden van de garde zijn. Hetzelfde blad vermeldt de volgende dépêche des Keizèrs Metz, 7 Aug., 's morgens. //In het gevecht van gisteren, te Forbach, was alleen het derde legercorps in den strijd ondersteund door twee divisien van andere legercorpsen. ,/Het korps der generaals Ladmirault en de Failly lp 0b garde hebben niet gevochten. //Het gevecht is ten 1 ure begonnen en scheen zonder belang te zullen zijn maar weldra kwamen talrijke vijandige troepen in de bosschen te voorschijn en poogden positie te omsingelen. f «ffen 5 ure schenen dePruissen teruggedreven te zijn en van den aanval af te zien. /,Maar een nieuw legerkorps van Wenden aan de Saar komendedwong generaal Frossard achteruit te trekken „Mdflen concentreren zich de Fransche troepen die veiled waren, naar Metz. y/Het korps van generaal de Failly heeft zich niet bij hen aan kunnen sluiten. ^^MeTTêg^dat^onze ruRed^vTrscheidene aanvallen heeft gedaan, maat de Pruissen hadden mitrailleuses, die ons veel kwaad deden. NAPOLEON." Tijdingen uit de departementen meldendat mannen van alle partijen wapens eischen en zich laten inschrijven om uit te trekken tegen den vijand. fLuidens een officieele dépêche is éen Pruissisch offi cier als spion gevangen genomen. Men heeft bij hem het volgend telegram gevonden »Houdt moedt: Parijs is in opstand; het Fransche leger zal tusschen twee vuren beklemd geraken." Deze spion is onmiddelijk naar het hoofdkwartier overgebragt. Eene officieele dépêche uit het hoofdkwartier te Metz, van gisteren avond half 10 ure, meldt het volgende: Iu het gevecht bij Woert is generaal Colson, chef van den staf van MacMahon, aan diens zijde doodgeschoten. Generaal Ragout wordt vermist. Onze artillerie heeft veel geleden. De communicatie tusschen Mac Mahon eu generaal de Failly is vrij. In de vesting Metz wordt alles tot eene krachtige verdediging gereed gemaakt. De plaatselijke Kommandant heeft last gegeven dat de aldaar aanwezige Duitschers zich van eene verblijfkaart moeten voorzien. Maarschalk Baraguay-dTIilliers heeft eene procla matie afgekondigd, waarin hij een beroep doet op de vaderlandsliefde der bevolking en de nationale garde der hoofdstad, om de openbare orde te handhaven. De persoon, die de valsche tijding betreffende eene overwinning op de beurs verspreid heeft, is gearresteerd en heeft bereids zijne schuld bekend. Hij zegt evenwel dit op bevel van een ander gedaan te hebben. De «gering heeft van den keizer het volgend be- rigt ontvangen METZ, "Zondag8 uur 30 minuten in den morgen. Wil men ons hier steunen dan moeten Parijs en Frankrijk er in toestemmen om voor het vaderland alles veil te hebben. Wij verliezen hier noch onze koelbloedigheid, noch ons zelfvertrouwen, maar wij gaan eene ernstige beproeving te gemoet. Mac-Mahon heeft op zijn terugtocht den weg naar Nancy gedekt. Het corps van Frossard heeft zwaar geleden. De meest krachtige maatregelen van verdediging worden genomen. ^amcfcialk Leboeuf, majoor-generaal van het leger, bevinOT zich aan de voorposten. {Get) NAPOLEON. 9 Aug. Er is gisteren avond eene procla matie van de Ministers aangeplakt, luidende als volgt: »Franschen! wij hebben de volledige waarheid gezegd. Thans rust op u de plicht het uwe te doen. Dat één en dezelfde kreet uit aller borst, van het eene uiteinde des lands tot het andere opstijge; dat hetgausche volk opsta, trillend en vast besloten om onzen gvooten strijd vol te houden. Sommige van onze regimenten zijn onder de overmacht bezweken. Ons leger is niet overwonnen. Het wordt nog steeds door denzelfden on versaagden geest bgfcield. Ondersteunen wij het. Stellen wij tegen de tijdelijk met succes bekroonde stoutheid des vijands eene ijzeren volharding over, die den toestand weet meester te woiilenScharen wij ons allen dicht aaneen, opdat de in&irngers op een muur van menschelijke borsten stoten^ evenals iu 1792 en evenals te Sebastopol. Dat onze tegenspoeden voor ons een leerschool zijn en ons ter overwinning leiden. Hot zou een misdaad zijn een oogenblik te twijfelen aan bet behoud des landsen vooral zou het een misdaad wezen daartoe nieimede te werken. Staat op dus, staat op!! En gijw»tubnen van het centrum des lands, van het Noorden va* het Zuidendie den last des oorlogs niet te torschen hebt, vliegt als één man uwen broeders te hulp. Dat Frankrijk, eendragtig in voorspoed, steeds toone dat het nog eendragtiger is iu tijden van beproevingen dat God onze .wapenen zegene J" Metz;8 Aug. tien uur des morgens.) Generaal de Failly heeft zijn communicatie met Mac Mahon hersteld. De geest van het leger is uitmuntend. Sinds het verzenden der Keizerlijke dépêche van gisteren heeft er geen aanval plaats gehad. In den slag bjj Froschwiller stond Mac Mahon met 33000 man tegenover 140,000 Pruissen. Een uitvoerig verslag van het gebeurde bij Weis- senbuvg geeft de Courrier du Bas- Rhin waaraan wij de volgende bijzonderheden ontleenen. Ook daarin wordt ge&M'oken van eene groote overmagt der Pruissen tien orawaalfduizend manheet het daarin hebben zes uiU' lang geworsteld tegen tachtig of misschien honderd- d||zfeQcl vyanden. Ongetwijfeld is de overmagt geweest aan de zijde der Duitschersmaar het is een te grooter bewijs voor de deugdelijkheid van hun krijgvoeren wanneer zijwan neer de vijand hen niet verwacht, met overgroote meerder heid plotseling voor hen staan. Dit is ook gebeurt bij Weissenburg. Het 74ste en 50ste regiment van linie het 16de bataljon jagers te voeteen regement Turcos en een regement jagers te paard kampeerden in den nacht van 4 op 5 Augustus in de omstreken van Weissenburg. De uitgezonden patrouilles hebben waar schijnlijk op de gewone Franschedat is zorgelooze wijzehun taak verrigtwant zij hadden nergens een vijand ontdekt. Niemand verwachtte dan ook een aan val toen eensklaps 's morgens in de vroegte op de hoogten bij Sweichen een Beijersch dorpjevlak bij Weissenburg, een Duitsch leger van alle wapens ver schijnt. De eerste bommen vielen in de kazerne te Weissenburg en staken deze en andere gebouwen in brand. Het 503te regement van linie was bedaard aan het soepeten toen de kogels der Pruissen reeds in het kamp vielen. Generaal Douay liet dadelijk een voor- waartsche beweging makende soldaten lieten alles in het kamp achter 'gooiden de ransels weg en wierpen zich op den vijand. Tegenover de drie stukken der Franschen had de vjjand eene sterke artillerie, wier bommen en granaten in alle rangen dood en verderf verspreidden. Vergeefs was het pogen der Franschen om zich te dekken achter boerenwoningen en hoeven de kanonkogels der Pruissen verjoegen hen spoedig. De Turcos trachtten als razenden met de bajonet den vijand aan te vallen maar de kogels der Pruissen doodden henvoor zij de gelederen bereikten. Ook de twee regementen vau linie hebben mede verliezen geleden. Een graaaat benam generaal Douay het leveuterwijl de generaal Montmarie werd gekwetst. Midden in den slag kwam per spoortrein een detachement der Fransche linie-infanteriedat naar zijn regement terugkeerde en onbewust was van hetgeen voorvielop het slagveld aan. Dadelijk stortten de manschappen zich uit de wagons en iu het gevecht. Do Turcos hebben een bloedigen strijd gevoerd met de Pruisische huzaren, waarvan een »half regiment" is vernietigd. Hunne woeste dapperheid echter baatte weinig tegen het vreeselijk artillerievuur hunner vijan den. Wapenen, tenten, alles wat in het kamp achterbleef, is in handen der Pruisen gevallende Franschen hebben zelfs hunne gekwetsten gedeeltelijk op het slagveld moeten achterlaten. 's Avonds vertoonde de op eeuigen afstand van het slagveld gelegen vesting Hagenau, een allerbedroevendst schouwspel. Lange treinen rjjtuigen, door ossen of paar den voortgetrokken, heiaden met meubelen, huisraad, beddengoed enz., trokken binnen de stad, gevolgd dooi de weenenae en jammerende bevolking der door den vijand bezette dorpen. Aan onder dak komen is geen denken en men legert zich dus onder de boomen; bet is eene onbeschrijfelijke verwarring. Daarna zag men de soldatendie den slag hebben bijgewoond, de stad binnenkomen, vermoeid, gewond, niet hebbende gegeten in de laatste vier-en-twintig uur en een dapper aanvoerder betreurende. Sommige ge kwetsten steunen op hunne geweren. Eeu Turco toont zijn arm, door een bajonet doorboordeen andér Turco draagt den sabel van zijn kapitein, die aan zijn zijde is neergeschoten hij omhelst het wapen van zijn onge- lukkigen chef. In de straten van Weissenburg streed men man tegen man de Franschen hadden zich verschanst in de huizen eu schoten uit de vensters en van de daken op de Pruis- sische troepen welke te midden van den kogelregen voorwaarts rukten. Deuren en vensters werden met de kolven der geweren ingeslagenwaarna alsdan eene afgrjjsselijke slagting volgde. Des avonds om elf uur kwamen twee wagens met gekwetsten in de stad en werden in de ambulances opgenomen de zusters van liefdadigheid spreidden bij deze omstandigheden een bewonderenswaardige kalmte ten toon. Des nachts om een uur werden de pompiers van Hagenau vereenigd eu belast met het verder opsporen der gekwetsten en begraven der dooden. Bij het vertrek der reservetroepen van Tarare een stad in het zuiden van Frankrijk drongeu 40 a 50 vrouwen van opgeroepen miliciens mede naar het spoorwegterras en wilden mede in de wagons stijgen, om hare echtgenooten te vergezellen. Alle pogingen om haar van dat voornemen terug te brengen, waren vergeefs. Geweld gebruiken achtte men te gevaarlijk, want het volk en natuurlijk ook de soldaten waren op de hand der vrouwen. De stationschef nam toen zijn toevlugt tot een krijgs list, die uitmutend geluktehij verzette zich schijnbaar niet langer tegen den wensch der dames maar deed opmerken, dat het passender voor haar was in de af zonderlijke dameswaggon plaats te nemen. Daarmede nam men genoegen en achteraan den trein werd de dameswagen aangehaakt^ De vrouwen namen daarin plaats; de deuren werden gesloten, het fluitje gaf het sein voor het vertrek en de trein vertrok, maar zonder den laatsten waggon, die juist bij tijds weêr was afge haakt. De waggon met de vrouwen bleef dus staan. Bei-lijn7 Aug. De koning heeft het volgende telegram aan de koningin gezonden: Aan de koningin Augusta te Berlijn. Welk een geluk dat op nieuw deze groote overwin ning door Frits is behaald! Eere zij God voor zijne goedheid! Wij hebben een dertigtal kanonnen 2 vaandels 6 mitrailleuses veroverd en 4000 man gevangen genomen. Mac-Mahon had versterking van het' hoofdleger ont vangen. Dit zal aan Victoria getelegrapheerd worden. WILHELM. De salvo's van het geschut verkondigen de over winning. Heden avond heeft hier een algemeene illuminatie plaats gehad als vreugdebetoon over de overwinning op den maarschalk Mac Mahon behaald. Men verzekert dat bjj dezen veldslag honderd vijftig duizend man Fransche troepen in het vuur zijn geweest. De stad Hamburg wordt zwaar beproefd door eene talrijke bezetting. Eetv Pruissisch garnizoen van 30,000 man is daarheen geztmden. Dez'e soldaten zjjn allen ingekwartierd bij de burgers. Elk burger, die maar eenigzin9 daartoe in staat is, moet 25 man kost en in woning verschaffen. Iedere tegenstand of gesprek tegen den oorlog kan worden gestraft met den dood. De prijzen der levensmiddelen in Duitschland zijn ontzaggelijk gestegen. Voor twee liters melk wordt vijf tien stuivers betaald. Men leest in de Nordd. Allg. Zeit.: „Eigenaardige onthullingen omtrent de plannenwelke de Fransche regeering sedert jaren in Duitschland nagestreefd heeft, leeren de papieren, di^-in de laatste dagen zijn in beslag genomen bij verscheidene personen, die van spionneeren verdacht worden. In zijne tee^FÖ- belangstelling voor ons vaderland hield het tweede Keizerrijk gelijk uit die grootendeels officieele documenten blijkt het voor noodig, bij ons een formeele politiedienst te organi- seereu. Geheel Duitschland was in politiedistricten inge deeld, elk staande onder een hoofdambtenaar met den titel van inspecteur de première of de seconde classe, met een behoorlijk getal ondergeschikten.'Hamburg, Hanover, Coblenz, Wiesbaden, enz. waren de zetels der hoofd ambtenaren. Eene reeks van ondergeschikten, met door- loopende nummers aangewezen, was over het geheele land verspreid. De hoofden der districten moesten uit voerige rapporten aan hunnen directeur in Parijs leveren, die deel van het ministerie van. staat uitmaakte; hunne jaarlijksche rapporten werden den Keizer toegezonden. Deze betroffen vooral den staatkundigen en militairen toestand van Noord-Duitschland. De voornaamste taak dier agenten bestond, volgens de gevonden brieven,, in het aanknoopen van verstandhouding met de onte vredenen van alle partijen, wier hoop op Frankrijk moest worden gevestigd. De werkzaamheid, die in dit opzicht ontwikkeld werd, verdient allen lof, en de regeering des Keizers heeft slechts te betreuren, dat hare welwillend heid op het gunstige oogenblik zoo weinig dank heeft ingeoogst." Soulas, 8 Aug., {des avonds ten 9 uur.) Het verlies der Franschen in den slag bij Woerth bedraagt minstens 5000 man aan dooden en gekwetsten waaronder vele officieren. Er zjjn 6000 gevangenen in onze handen ge vallen. Mac Mahon's leger vluchtte met achterlating van al zijn bagage, verscheiden stukken geschut en twee wa gentreinen met proviand. Vele duizenden verstrooide vluchtelingen die de wapenen hadden weggeworpen werden door onze cavallerie achterhaald. Het verlies der onzen beloopt 3000 k 4000 man aan dooden en gekwetsten. Brussel, 8 Aug. Heden heeft Z. M. de Koning de buitengewone Kamers geopend met eene troonrede, waarin Z. M. na gewezen te hebben op de belangrijke gebeurtenissen die in de laatste weken hadden plaats gehad, mededeelde, dat Belgie de strikste onzijdigheid zou inachtnemen; dat die onzijdigheid door de beide oorlogvoerende partijen schriftelijk was erkend en dat de Engelsche regering steeds de meeste sympathie voor Belgie had aan den dag gelegd. Op den spoorweg van Mechelen naar Antwerpen, nabij Hombeek, is de vorige week een ongeval gebeurd. Een goederentrein is bij die gemeente ontrigcheld, en de schok was zoo geweldig, dat de locomotief het onderste boven viel. Al de wagons ziju beschadigd; de schok was zoo hevig, dat een der wagons tot op een afstand van meer dan twintig meters in een veld geslingerd werd. Naar men zegt werd de stoker alleen gewond. De drie andere bedienden kwamen er ongedeerd van af. Enseliecle, 6 Aug. Nog wordt een stap gedaan om te trachten het verbod van steenkolen althans gedeeltelijk te zien opgeheven. Do vertegenwoordigers der Westfaalsehe kolen- industrie hebben een deputatie benoemd, om bij onze Regeering aan te dringen, dat zij zich in overleg met haar, nogmaals tot het kabinet van Berlijn wende, tot verkrijging van gedeelte lijke opheffing van dat verbod, met voorbehoud der havenplaatsen. Apeldoorn 5 Aug. Ten behoeve van de huisge zinnen der opgeroepen miliciens en vrijwilligers is door den gemeenteraad met algemeeue stemmen besloten Gedurende de tegenwoordige omstandigheden en den tijd dat de buitengewone lichtingen onder de wapens worden ge houden, de navolgende tegemoetkoming uit de gemeente foudscu te verstrekkeu 1°. Vrouw zonder kinderen ƒ1.50 per week. 2°. Vrouw met kinderen, ƒ1.50 per week, en voor ieder kind beneden lojarigen leeftijd daarenboven 50 cents, zullende echter het bedrag voor een huisgezin niet boven ƒ3.50 mogeu gaan. 3°. Ingeval van ziekte of andere buitengewoue omstandigheden ter beoordeeliog vau het dagelijkscli bestuur, znl tijdelijk een ver hoogde toelage kunnen worden verstrekt. Het besluit van bovengenoemde toelagen te verleenen is geheel tijdelijk, zonder dat bet eenige aanspraak zon kunnen geven. Uit Echt wordt gemeld: Ben knaap, die ten gevolge van schrik op 4 jarigen leeftijd het spraakvermogen verloor, had dit ondanks alle pogingen, tot 12jarigcn leeftijd nog niet terug. Zijn vader was een schamel landbouwer, en zoo zat men zondag jl. aan den dischtoen, bij het hevig onweer, de bliksem in sloeg. De kleine woning raakte in brand, de blauwe vlam schoot en kronkelde door het vertrek, en op dat vreeselijk gezigt slaakte onze kleine stomme een hevigen kreet. Hij had de spraak her kregen. Sinds beweegt hij zijn tong even vlug als de beste. Gelukkig werd de brand gebluscbt, en de verheugde ouders zegenen den verzengenden bliksem van harte. Werlrendam8 Aug. In de vorige week harl alhier een voorval plaats, dat veel toeschouwers lokte. De schoenmaker B. v. A., die tevens brugwachter is, wilde, daar er een vaartuig moest passeren, de brug afdraaijen. 'sMans ijver scheen te groot; hij had zeker de kruk niet goed aan den spil bevestigd zoodat dezelve onder bet draaijen er afgleed en daardoor onze bruggeman pardoes achterover in de haven viel. Zijne vrouw, dit bemerkende, ging dadelijk te water en bad het geluk haren echtvriend wel niet van een anders wissen dood, maar toch uit zijne niet benijdenswaardige 'positie te redden. Of zij met eene medaille zal vereerd worden, is nog niet bekend. Donderdag jl. zijn bij publieke verkooping circa 40 bunders haver geveild, welke door elkander 170 gulden per bunder hebben opgebragt. {Ingez.) Rotterdam, 9 Aug. Een vreesselijke brand heeft in den afgeloopen nacht deze stad geteisterd. Ten half drie ure brak dezelve uit in een houten loods op de Steenplaats, nabij de Houtlaan. Dit houten gebouw was binnen weinig tijds met al hetgeen er zich in bevond door de vlammen vernield, waarop bet daarachter gelegen steenen woonhuis vlam vatte. De brand nam nu een ernstiger aanzien, en was men be ducht voor het kolossale pakhuis, dat onmiddelijk hieraan grensde. Terwijl de manschappen eener brandspuit op het dak van het woonhuis bezig waren om het pakhuis „nat te houden," stortte eensklaps een muur van het woonhuis iu, waaronder eenige brandspuitgasten bedolven werden en de spuit zelve ten deele verpletterd werd. Onmiddelijk werden er pogingen in het werk gesteld om de manschappen te redden, hetgeen vol komen gelukte. Slechts één is ernstig gekwetst. Intus- sclien breidden de vlammen zich hoe lang- zoo meer uit en was weldra bet pakhuis de Krim aangetast. Dit pand bevatte twee rijke ladingen thee, naar men wil 9000/4 kisten. Hetzelve is geheel verbrand, terwijl van de thee niets kon worden gered. Nu sloegen de vlammen over naar het hieraan grenzende pakhuis de jonge Adriana hetwelk spoedig in lichtlaaije vlam stond, door de groote massa wol die op de bovenverdieping geborgen was. De vlammen vonden voorts ruim voedsel in de 2600 groote kanassers suiker, 14000 balen koflij600 vaten palmolie en de partjj talkdie zicli in dit gebouw bevonden. Het geheele pand met al bet zich daarin bevindende werd letterlijk in een puinhoop herschapen. Ten 11 ure des voormiddags mogt men er in slagen den brand te stuiten. De oorzaak van den brand is onbekendhoewel tegen

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1