ZIEKIKZEESCHE mm It i3IIVJlU. No. 2808. Dingsdug 9 Augustus 1870. 26sle Jaarg. til *4 Besturen e I HERIJK en Administration. 1PPIJ vaar Nieuwstijdingen. man dJmwtUdift. I-bewaarschol SN. JS 1870, iklaar GING R Gr O" I met metr ven. -,50. t. öi /m van MATEN en GEWIGTEN. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee. J y Brengen rei wt IJ herijken der m: ~~f wcrlitnigei zal word ei) ge vac Bi-en^en ter tennis van de ingezetenendat tot het maten, gewifften en weogr- ,.en door clen heer IJker in deze gemeente wuiuwi Jyaceerd in het gewone IJklokaal op bet RMhnU van den lsten tot den 20sten Augustus a. s. f! A iN T I I- damiiiks 'des morgens van 9 tot 12, en des middags van J' 1 tot" uur, op alle werkdagen; en noodigen hen uit zich don ope'ngestelden termijn ton nutte te maken en vooral niet tot op het eiude daarvan to wachten waardoor ongelegenheid wordt veroorzaakt. Zibrikzee, den 14 Juli) 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. 'in 1000 IJ aars. ES vliet i ff Tt p n it i o1 p v i n i" oumrahamr B JV e 11 U 1 S 0 C V 1 11 O* /ff De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter kennis van de Ingezetenendat er op Dingsdag den 9 Augus- B XT tus 1870, des namiddags te 12 ure, op het Raadhuis alhier eene openbare Vergadering van den Gemeente- S'h technische Raad zal gebonden worden. WTSZieiukzim den 5 Augustus 1870. I-ÏUV: litstroop) uit! 1 stoffen en phM [door prof. yjf Kundige auto: tm middel ze lal en, kinkhoe liekten in plat De Burgemeester B. C. CAU. ©ttgielsw^. ijLoiiicleii6 Aug. Een Fransch fregat heeft gis- t jn ne Jtecèn, in het Kanaal het eerste Pruisische contrabande- pking bij blee gekaapt, e hoofdpijn -tiK— Op de school te Norwich bevond zich nog voor h a fl. 1.—. korten tijd een knaap, die werkelijk zijn eigen groot- »ut belcó' Wc;|'9- 1106 is cIat m°geIijk? 'tIs zeer eenvoudig, ismiddel te Eene weduwe die een zoon had, huwde op denzelfden cramp oio fMdag als hare schoondochter. De laatste trad in den 7 kilo" 3°)!' |pht met den vader van den echtgenoot harer schoon moeder, Dien ten gevolge was de weduwe de moeder van deu vader van haren man of liever diens grootmoeder, ig eter worm;: «gij was de, over-grootmoeder van haren zoondus was 1 cts- deze een grootvader en hij gevolg zijn eigen grootvader, en de oudoom harer schoondochter. De Fransche kruiser, die op de hoogte van liet jiland Wight op de Duitsche schepen loertlaat zich liet onbetuigd. Gedurig hoort men te Ramsgate en op landeve plaatsen zijn kanon. Een stoomboot, die Zondag 11. op verkenning uitging, ontmoette een aantal Duitsche "schependie in allerijl naar de monden van de Theems vlugtten om aan den vijand te ontkomen. 1 ?hilocoi»e. m idelijk het tui pen tijd eene Groote flacon Riospiji pen oogenbiikj Ischje 45 ets. «verwijdert du lie tanden. Hij lidfc al de deeli |h a 90 ets. water fop JNgt, in groot 10 ets. Jthekev GEIS: [ZIJLSTRA |e steden, gebruiksaar hellenden zijk\ TOLLWERCll sterkste au |E ZOOR) rgerlieden ietf hiiiselyH Ietter /O.-, II T er Ouwerkeil echt ■Jc. dienstpligtigij NAAK&; ast, bij M. 1. franco, h biedt zich i I> l'l Xoi<ï alleen! elfde dienst-f VAALE fc COMP. De Fransche vloot is niet de eenige die tegenwoordig in tie Oostzee is. OokRuslandlieefteen deel zijner zeemagt uitgezonden, tot nu toe onder het voorwendsel van een oefeningstocht. Wie weet hoe spoedig bet dat masker afwerpt en de vloot gebruikt om Pruissen te ondersteunen. ütijtüe. "Van <lo Romeinschc grenzen3 Aug. Do stad Viterbo is door de Fransche troepen verlaten. Morgen worden schepen verwacht om het overblijvende gedeelte van de divisie te vervoeren. De rust is volkomen. De ontruiming van het pauselijk grondgebied door de Fransche troepen zal, ondanks al het door de cle- ricale dagbladpers daartegen aangeheven geschreeuw, binnen zeer weinige dagen een fait g.commpli zijn. Het laatste garnizoen is thans uit Viterbo naar Civita Vecchia Vertrokken en de inschepingen overbrengingder Fransche troepen naar het vaderland is reeds aangevangen. Intusschen wordt door de regéering te Florence rond de grenzen van den pauselijken staat een cordon troepen getrokken om te waken voor eiken aanval van buiten. Niet onwaarschijnlijk zou het echter wezen indien de ge- [geven omstandigheden te Rome zelf weder eene zamen- Izwering tegen het pauselijk bestuur uitbrak. De clericale jdagbladen verbergen hunne vrees hiervoor niet. SOhtiitsdtiawfo. Berlijn, 5 Aug. Berigten uitMaintz van het hoofd kwartier melden dat het aantal ongewonde gevangenen acht honderd bedraagt; uit München wordt gemeld dat onder de acht honderd gevangenen 18 officieren zijn. Bei-lijn, 6 Aug. Officieéle depêche) »Bij Woerfc hebben de Pruissen eene groote zege praal behaald. »Het grootste gedeelte van het leger onder bevel van Maarschalk Mac Mahon is volkomeu verslagen. »De Fransch en zjjn op Bitsche teruggeworpen. Slagveld van Woerth, 4lf2 uur 's namiddags. FRED E REK WILHELM Kroonprins van Pruissen." Bei-lijn, 6 Aug. Officiecle berigten uit het leger heden morgen ontvangen, melden dat de kroonprins gisteren over Weissenbnrg voort-gerukt is, zonder op ernstigen tegenstand te stuiten, de Fransche dorpen^die hij doortrok, waren met gekwetsten gevuld, waaronder de kolonel van het 50ste regiment. De diepe indruk door het gevecht teweeg gebragt, is niet te ontkennen. Bjj Saarbrücken beschiet de vijand voortdurend de on verdedigde stad met granaten. De Tcheken, die Petersburg bewonen, hebben be sloten, om, zoo spoedig als het leerstuk der onfeilbaarheid Woerth-sur-Sauer is eene Fransche gemeente de partement Neder rijn272 uur ten Zuid-Westen van Weissenburg. zal afgekondigd zijn, zich van den Paus en de R. kerk te scheiden, en in massa de Grieksche godsdienst te omhelzen. Frankfort, 5 Aug. Zooeven, om lll/3 ure voor middag, kwam hier van Weissemburg een trein met 10 gevangene Fransche officiers en 480 gevangene Fransche soldaten aan. Tusschen denzelven waren vele Tureos. De gevangenen werden hier gevoed en dan naar het Noorden, langs Berlijn, verder gezonden. Karlsruhe5 Aug. Dc Karlsruher Zeiiung van lieden deelt het volgende mede Volgens alhier ontvangen berichten is de Badensche divisie gisteren voormiddag zuidwaarts opgerukt en de Fransche gren zen overgetrokken. Maar hoofdkwartier ligt iu het Fransche 9tadje Lauterburg. Bij eene verkenning aan deu linker Rijnoever door onze troepen tot bij Sclz >is gebleken, dat aldaar slechts wciuige Fransche troepen zijn. De onzen hebben bij die gelegenheid 30 booteu buit ge maakt en naar den rechter Rijnoever in veiligheid gebragt. Aan onze zijde zijn een luitenant en twee man gesneuveld en is één man gewond. Saaiffbriïlteii6 Aug. ('s avonds 7 uur). De stad is op nieuw door het Duitsche eerste legercorps bezet. NAfiiïi-fcz:6 Aug. Het Fransch leger is op geheel zijne lijn teruggetrokkenhet wijkt naar het binnenlaud. De Franschen hebben ook Saarbrücken verlatenna de stad in brand geschoten te hebben. Bij hunnen aftogt hebben zij blijven vuren met gloeijende brandstichtende bommen. Maiutz, 6 Aug. s Avonds 9 uur.) De voorhoede der Pruissische kolonne, ter vervolging der terugtrek kende Fransche troepen is gisteren tot aan de Saar voortgerukt. Heden morgen vroeg heeft generaal von Kameke de Franschen in eene sterke positie ten Westen van Saarbrücken op de hoogten bij Spicheren aange troffen. Onmiddelijk liet hij den aanval doen. Op het kanongebulder rukten eenige afdeelingen der divisiën van Bernekow en Stolpenagel onverwijld daarheen. Na dat Generaal von Göben die troepen onderzijn kommando had genomen, kwam het tot een hevigen strijd, waarin de positiedie door het Fransche corps onder Fossard was bezetten laatste bestormd werd. De generaal Francois en de overste von Reuter zijn gewond. Van den Kroonprins is berigfc ontvangen, gedateerd van gisteren avond, van de zegepraal behaald op Mac Mahon, wiens corps door divisien uife de corpsen van de Failly en Canrobert versterkt was. De Duitschers hebben in dat gevecht twee vaandels, zes mitrailleuses en ongeveer 30 stukken geschut ver overd. Het aantal gevangenen bedraagt volgens de voorloopige telling 4000. Generaal Rose is gewond. Generaal Kirchbach heeft zijn korps weder aangevoerd. Aan beide zijden zijn groote verliezen geleden. Er zijn reeds -1000 gevangenen alhier aangebracht - waaronder een honderdtal officieren. Meu leest in de Pall Mall Gazette de volgende charge op Engelands houding: „Geëerde vriend, ik droomde gisteren uacht een droom, dien gij, indien u zulks behaagt, moogt opnemen in uw blad van morgen. Ik verbeeldde mij, ik zag vriend Bismarck en vriend Napoleon woedend op elkander aanvliegen, terwijl dc vrienden Gladstone en Granville over een tractaat zalen te blokken. Zij waren zoo oplettend bezig dit document iu alle zijne deelen na te pluizen, dat zij bijna het geschreeuw en liet gevecht van de oorlogvoerende partijen niet bemerkten. „Mij dunkt," zeide vriend Gladstone, „dat het handschrift vaD vriend Napoleon is, doch bij nader inzien schijnt het toch dat van vriend Bismarck te zijn." „Mij dunkt," zeide vriend Granville, „dat het de hand van vriend Bismarck is, die ik meen le herken nen en toch gelijkt het zeer veel op het handschrift van vriend Napoleon." Intusschen lagen de vrienden Bismarck en Napoleon, die elkander erg hadden bezeerdademloos op den grond, waarop vriendBismarck tot vriend Napoleon zeide: „Broeder, daar gij vermoeid zijt even als ik, laat ons beiden den boel .verdoelen. Gij zult Luxemburg en Belgie nemen, en ik zal mij met Holland tevreden stellen." Hierop omarmden zij elkander en gingen huisNvaarts. De vrienden Gladstone en Granville, die juist' hunne brillen haddeu schoongemaakt en er donker uitzagen door bunne vrees over bet verschrikkelijke oorlogvoeren van deze goddelooze mannen, wilden juist het originele traktaat van 1831 gaan aanhalen, dat, na lang zoe ken, door vriend Gladstone, in den zak van vriend Granville gevonden was. „Maar," zeide vriend Granville, „waar zijn onze verdoolde broederen?" „Mij dunkt," hernam vriend Glad stone, ik zie beu in de verte verdwijnen, met hunne zakken gevuld met nieuw grondgebied, dat zij ongetwijfeld bij ver gissing hebben medegenomen. „Laat oos hard loopenbragt vriend Granville in het midden „en ons tegen deze handeling verzetten." „Neen" zeide vriend Gladstone, „wij konden hen daardoor vrolijk maken, en het effect van onze waardige neu traliteit bederven. Zou het niet mogelijk zijn dat eene im ponerende houding hun zal aanleiding geven datgene terug le geven wat zij genomen hebben?" Hierop namen de vrienden Gladstone en Granville eene imponerende houding aan: maar toen ik ontwaakte hadden de vrienden Bismarck en Napoleon het genomen grondgebied nog niet terugegeven, en mij dacht, ik hoorde vriend Granville, het woord „verdoemd" zeggen. De onfeilbaarheid van den Paus (zoo zegt een Duitsch blad), laat zich gemakkelijk bewijzeu uit de omstandigheiddat er in onderscheidene kerken re- liquieën of overblijfselen bestaan van heilige, allen door den Pauev Als echt gewaarmerkt. Zoo b. v. berust in eene katholieke kerk het volledig geraamte van den H. Dionysiusterwijl eene andere kerk datzelfde geraamte bezit; bovendien heeft men ook zijn hoofd te Praag en ook te Bamberg, en in Mnuchen bevindt zich eene zijner handen. Wijl na de echtheid dier reliquieën door den Paus gewaarborgd is, zoo volgt dat Dionysius twee ligchamen, vier hoofden en vijf handen heeft gehad. Zoo iemand het niet gelooft, die zij vervloekt! Nieder-Rottcrbaeh4 Aug. Het leger van den kroonprins heeft onder de oogen van zijn opper bevelhebber eene schitterende, doch bloedige overwinning behaald. Regimenten van het 5de en 11de Pruisische en van het 2de Beiersche legerkorps bestormden Weis senburg en den daarachter gelegen Geisberg. De Fransche divisie onder generaal Doua3r, van de legerafdeeliug Mac Mahon, werd teruggeworpen en verstrooidmet achter lating van tenten enz. Meer dan 500 niet-gewonde man schappen waaronder veleTurco's, en een stak geschut vielen in handen der Pruisen. Generaal Douay bleef dood op het slagveld. Yau Pruisische zijde ontviug generaal Kirchbach een schampschot en leden de koninklijke gre nadiers en het 50ste regiment zware verliezen. Als een gevolg van den oorlog bestaat in Duitsch- Jand eene gedwongen prorogatie of uitstel van betaling. De regtbanken weigeren hunne hulp tegen de schuldenaars die door den oorlog buiten staat zijn hunne verbindte- nissen gestand te doen. Dezelfde toestand bestond in Frankrijk iu 1880 en na 1848. Te Slraalsund is alles aan het werk tot het versterken der fortificatiën. Vooral iu havenvoorstad wemelt het van werkvolk. De handelaars hebben aldaar een aantal magazijnen en andere gebouwen, welker slooping of gemis hun geen geriüge schade veroorzaakt, maar blijmoedig geven zij die over ten dienste der ver dedigingswerken. De politie geeft slechts aanwijzing hoeveel man op zeker punt voor werkzaamheden bcnoodigd zijn en daaraan wordt terstond voldaan. Overal waar werkvolk te kort komt, ziet men koopliedeu en industriëlen, reuteniers en auclere per- so'Miii de spade of den wageu grijpen, om onder de leiding der ingenieurs aan den voor hen ongewoneu arbeid behulpzaam te zijn. Voor allen die ongevraagd mede willen werken staan op het marktplein steeds een honderdtal kruiwagens, spaden enz. beschikbaar. Niet enkel langs de Noord - maar ook lang9 de Oostzee, wordt alles tot ontvangst der Franschen gereed gemaakt, zegt de Ostsee Zeitung. Reeds dadelijk bij het dreigen des gevaars is men langs de geheele streek van Alseu tot Straalsundzoowel als van daar en Rugen en Memel, op alle gevaarlijke punten bezig men het aanleggen van schansen. De meeste der hieraan werkende personen zijn landlieden eu bewouera der naastgelegen- kleine steden." X£opeiilia.g:oii., 5 Aug. Vijf gepantserde fregat ten en vier kleine vaartuigen der fransche vloot zijn in deu namiddag voorbij Korsoër gevaren. JPa-i'ijs j, 6 Aug. De 7 a 8000 frausche soldaten die te Weisseuiburg in 't gevecht warenhadden te han delen tegen twee legerkorpsenwaar tusschen de keur- troepeu der koninklijke garde van Pruissen. Niettegenstaande onze troepen minder sterk in getal waren, hebben onze regeraenten verscheidene uren weer stand geboden. Hunne heldhaftigheid was bewonderenswaardig. Toen de onzen achteruittrokken, waren de verliezen van den vyaud zoo aanzienlijk, dat hij ons niet kon vervolgen. Terwijl wij te Saarbrücken de Pruisische lijn heb ben kunnen verbreken, is onze lijn hier niet gebroken geworden. 6 Aug. Gisteren heerschte hier groote op gewondenheid. Eene groote menigte bewoog zich langs de boulevards Montmatre en Italien. De circulatie was gestremd. De winkels van de wisselaars Dreher en Hirsch in de rue Richelieu waren gesloten met het opschrift; j-Gbsloten tot na de inname van Berlyn." De beweging werd veroorzaakt door dat een der klerken van Dreher uitgeroepen had»Dat is de wraak voor Saarbrücken, leve Pruissen." Geheel Parijs weergalmde van vader- landsehe kreten en gezangen. Een officieele Puissiscke depêche maakt melding vau de buitengewone overmacht der aan vallers, dit heeft een gunstigen indruk te weeg gebracht. Eene depêche in den Gaulois schat het verlies der Pruissen op 7000 man. Het telegram waarbij de koning van Pruissen van de slag bij Weissenburg mede- deeling ontving, luidde :,/Eene bloedige, betreurenswaar dige overwinning." Volgens le Siecle zijn er in Belgie 1100 kloosters en 16000 monniken. Oostenrijk telt 633 monniken, Frankrijk 2093 en Belgie 3230 monniken op een mil- lioen inwoners. Een handelaar in portretten te Parijs ontving uit Berlijn een aanvraag om photograpfische afbeeldingen van de Fransche generaals. Zijn antwoord luidde: Wij hebben geen afbeeldingen meer, maar wij zullen de ori- gineelen zeiven sturen. De gemeente Allouange-Sainte Larrae heeft, volgens een verspreid prospectus, „Negendaagsche gebeden en een groote processie gehouden, „ter eere van den Heiligen Traan van O. H. J. Christus, bij de opwekking van Lazarus gestort. Deze achttienhonderdjarige traan is door Godfried van Bouillon in het jaar 1100 uit het Oosten gezonden, en wordt sedert bewaard in de kerk van het dorp Allouange, naar den naam van deze schat Samte Larme bijgenaamd. Abd-el-Kader heeft van von Bismarck eenen brief ontvangen waarin men hem aanbiedt van tegen de Franschen te strijden. Ziehier het antwoord vau Abd-el- Kader. „Aan graaf von Bismarck minister van Pruissen. „Lof zij aan GodExcellentiedegene aan wie gij het aanbqd hebt gedaan van tegen het zeer roemrijk en edelmoedig Frankrijk op te trekken en van u de medewerking van zijnen loyalen degen te verleenen zou uit misprijzen en versmadingzich ook moeten onthouden u te antwoordeu. Dat al onze arabiscbe paarden hunne manen verliezen, vooraleer Abd-el- Kader Ben Mabi Elden bet aanneemt van aan de dank baarheid te kort te blijven welke hij voor zijnen zeer machtigen Keizer Napoleon III (Dat God hem bescherme!) heeft. „Dat uwe overmoedige en onvegtvaavdige natie ia het stof begraven worde en dat de wapens van het Fransch leger zich met bloed der Pruissen (dat hunne boovaar- digheid gestraft worde rood verwe. Dat is de wensch van Gods dienaar. „Abd-el-Kader Ben-Mahi-Elden. „Broussa2 rabia el esani van het jaar van de hegir 1287." DParijs, 7 Aug. Het gerucht eener groote overwin ning, gisteren ter beurze verspreid, wordt gelogenstraft Personen zijn voor het nitstrooijen van valsche tijdingen aangehouden. Er heerscht eene groote opschudding. Er hebben gevechten plaats gehad tusschen gewone be zoekers der beurs en andere personen. De ministerraad heeft de volgende proclamatie uitgevaardigd Gij zijt teregt ontroerd geworden door eene schande lijke handelwijze. De schuldige is aangehouden en hetgeregt onderzoekt. Het gouvernement neemt de krachtdadigste maatregelen, opdat zulke schaamteloosheid niet meer zou gebeuren. In naaiii des vaderlands, in naam van uw heldhaftig leger, verzoeken wij u kalm en geduldig te blijven en de orde te handhaven. Onlnsteu te Parijs zouden eene zegepraal ziju voor de Pruissen. Zoodra eene stellige tijding aankomt, goed of slecht zal ze u terstond bekend gemaakt worden. Laat ons vereenigd ziju en thans gcenc andere ge dachte, geen anderen wensch, geen ander gevoel hebben dande zegepraal onzer wapens. Al de ministers hebben deze proclamatie ondersteund. Eene aanzienlijke menigte is op de Vendömeplaats vergaderd, roepende den minister Ollivier, jn-otesterende tegen de valsclie tijding die op de beurs in omloop zijn en vragende of de dader is aangebonden en hoe hij heet. De minister verscheen op het balkon en werd goed ontvangen. Hij sprak de menigte toe, zeggende: dat alle tijdingen zouden openbaar gemaakt worden bij hare aankomst, behalve de beweging der troepen, die^ enkel voordeelig zou kunnen wezen voor den vijand.' (Toejuichingen.) Hij voegde er bij dat de verspreider van het nieuws op de beurs was aangehouden. Hij wilde den naam niet bekend uialceri, voor dat hij de zekerheid van zijne schuld had. (Levendige toe juichingen.) In naam des vaderlands, zeide hij, laat ons geduld hebben, en scheiden onder het roepen van: Leve het vaderlandDe menigte herhaalde die kreet en ging uiteen. Brussel6 Aug. De Indépendance meldt, dat ISnge- laud aan Frankrijk de vraag heeft gesteld, of het zich zou verzetten tegen eeue nieuwe ratificatie van de traktaten, die de neutraliteit van Luxemburg en België waarborgen. Frankrijk heeft geantwoord, dat het in geenen deele geneigd is zich daartegen te verzetten. Volgens berigten van de Dekens van Brussel, zullen de processiën van hetzoogenaamd Sacrament van Mirakel, op bevel van den Aartsbisschop van Meehelen, dit jaar, om de onrustbarende tijdsomstandigheden, niet plaats hebben Amsterdam, 6 Aug. Zeven perceelen werden heden nacht in eenige uren, op de Utrechtschestraat bij de Botermarkt aan beide zijden der straat, een prooi der vlammen. Ten 1 ure ontstond de brand in het huis van den sigarenwinkelier Boelhouwer en teu ruim half vijf ure waren de zeven perceelen een hoop puin. Twee stoomspuiten en bijna twintig gewone spuiten hebben gewerkt. Men spreekt van dooden. doch hiervan is niets met zekerheid bekend. Bi-iollo, 5 Aug. 'I 'oen hel Fransche oorlogschip, dat zooveel sensatie te Scheveningen teweeggebracht heeft, Zondag 11. vóór zijne komst le Scheveuiogen voor den mond van de Maas, in de nabijheid van den Hoek van Holland was, gaf het door het hijschen van de gewone vlag het teeken, dat het een loods begeerde te hebben. De schipper van den loodskolter, die in de buurt was, zoud een loods naar het schip, en deze, aan boord gekomen zijnde, werd beleefd uitgenoodigd om naar beneden te gaan. Iu de kajuit werden toen door deu komman- dant verschillende vragen aan den loods gedaan, o. n. wat er voor nieuws was? of er veel Pruisische schepen te Rotterdam waren? enz. Teu laatste vroeg de Icommandant, of er een officier aan wal kon worden gezet, De loods, die op dc cejstc vragen gezegd had, dat hij van niets wist, gaf op de laatste vraag ten antwoord, dat bij aan den schipper van den kotter moest vragen, of aan het verzoek kon worden voldaan. Het laatste geschiedde, en na eenig overleg werd den kommandant te kennen gegeven, dat de kotter niet bestemd was om passagiers te vervoeren. De zaak liep daarmede af, Des Maandags daarop vertoonde zich ongeveer op dezelfde hoogte een ander kleiner Fransch oorlogschip, dat evenzeer een loods hegeerde to hebben, om, gelijk het heette, naar Duinker ken le worden gebragt. Wederom werd de hulp geweigerdde loods die aan boord gegaan was, gaf, toen men hem er om gevraagd had, alleen eenige inlichting omtrent het oorlogschip, dat zich des Zondags had laten zien. Zooals men hem zeide, had men een brief aan boord bestemd voor dat schip, eu wenschte men van dat schip oen brief te ontvangen. Vlissin^en, 2 Aug. Zoo als men weet was het Amerikaatische stoom fregat onder quarantaine gesteld, omdat de pokken er op uitgebroken waren. Thans zijn er gelukkig geene pokken meer en is de quarantaine opgeheven. Het gemeentebestuur en Dr. Hazenberg hebben alle aanspraak op lof over de uitmuntende inrichting van het Iazereth. Solxoro, 5 Aug. Van hier kan met zekerheid be- rigt worden dat van 1 Augustus, en niet zooals gemeld is 1 September, eene halte, Vlake geheeten, gevestigd is aan de Spoorwegbrug over het kanaal door Zuid- Beveland. Aan belangstellenden zij berigt dat het tarief naar billijkheid gesteld is. Zierikzee, 8 Aug. Heden had de begrafenis plaats van een onzer meest geachte ingezetenende Heer A. van Ifsselsteijn Lid der Provinciale Staten, President der Kamer van Koophandel enz. Op 45 jarigen leeftijd werd hij aan zijne betrekkingen en aan de maatschappij ontrukt. Was zijn leven kort, het was niettemin een werkzaam en voor velen nuttig leven. God sterke zijne diep bedroefde betrekkingen; de ge heele gemeente treurt met hen Ds. E. C. Oggcl heeft een schrijven van Prof, J. J. Van Oosterzce, van Utrecht, Ned., ontvangenwaarin medegedeeld wordt dat die wereldberoemde kanselredenaar voornemens is, om, na afloop van de vergadering der Evangelische Alliantie le New-York, welke daar in September zal gehouden worden de Hollandsche tiederzittragcn in Michigan le hezoelcen. Allen, die zijne „Stemmen uit Padmos" en andere werken gelezen, of van des grooten kanselredenaars welsprekendheid gehoord hebben, zullen ongetwijfeld dit een verblijdend berigt noemen en met ongeduld de komst afwachten van den grooten leider der regtzinnige rigting in de Nederlandsch Hervormde kerk. Wij bespreken ZEw. een dubbel hartelijk welkom onder alle Hollanders, die reden hebben trolsch tc zijn op den roem van zulk een uitstekend en achtenswaardig landgenoot. (Grondwet, Holland, Michigan.) Langs onze kust worden, naar men ons van verschillende plaatsen mededeelt, verschillende schepen opgemerkt, die geen f 4> 1 S&i'y

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1