I MJM JU Ml J 1% MJMli U U B..B M-i .W air V ju JVo. 2807. Zaturdag 6 Augu1870. 26sle Jaarg I p ORL Cent ft 1 plaat. E LOOZ] waar o c ormeerde looi- enie te Le Hen. ^Viet tieste gcvJ Bt worden, MjVmV/, bijzofull H zij a tegen 3 21 ■krijgbaar te I ^ft>. W. Houtzsgl ^^ftjnli T.pIIo I !s Neutraliteit- Wat is neutraliteit Die vraag moet-'jet alleen worden gesteld maar beantwoord. Neutr^jteit is die toestand van eene regering welke aan gee*^ouitenlandschen oorlog wil deelnemen en welke, ter^l twee of meerdere staten mefc elkander oorlog voe^-n, zich van iedere deelneming aan dien oorlog onthoudt. Zij kan voortspruiten uit tractaten en somtijds, bij gemis van tractaten uit sHfctkundige overwegingen en belangen. De verpligtm- geoL welke uit neutraliteit voortvloeien, bepalen zich tot T"" rend^ ft oh. Lette. |P. v. d. Vliet, j tot \ee hoofdbeginselen van de zijde der oorlogvoe rende mogendheden tot eerbied voor het regt der onzij dige» van de zijde der onzijdige» algeheele onthou ding volkomene onpartydigheicl. De uitgestrektheid dier verpligtingen kan in de tracta ten tot in het oneindige afwisselen. Wanneer die verplig-" tingen met naauwgezetbeid worden vervuld moet de J. Wiek,-ut] neutrale staat door de oorlogvoerende mogendheden als de Panne. vriend wordeu beschouwd. Deze moeten het grondgebied, an Santenkoli de goederen, de pevsonen van den onzijdigen -staatTÖEr^ Jlstceg. biedigen, welke op zijne beurt verpligt is zich te ont- |eim. houden van op eenige wijze aan de krijgsoperatien deel Immers. te nemen en den eenen vijand ten nadeele van den I hagaaij. ander te begunstigen. Inbreuk te maken op dien regel |VI. Gasillc, Koij Zou gelijk staan met het niet vervullen van de voor- i. a -- neutraliteit eu derhalve met het verlies om zich op de voordeelen daarvan te 144. d, C; V. Kroon. \atsen. [ivo. zoo vele ar bij den be; l/E 114. ;elijke jaren voorzien met SCHREUDB1 bevindt op f den gelieve iioli voor waarden der vau het beseften. Haar al deze bepalingen betreffen natuurlijk alleen de regeringen, en niet de bijzondere personen. De bij zondere personen, tot een onzijdigen staat behoorende, jaru moeten, in weerwil van de onzijdigheid hunner regering, Mjn to Zll' mjts zy haar niet in gevaar brengen de vrijheid be houden deel te nemen aan den oorlogdoor een der beide oorlogvoerende mogendheden met hun degen of met hun vermogen te steunen. Hoe krachtig de regering optrede, hare magt zwicht voor de individuele vrijheid der burgers, zoo lang deze niet de maatschappelijke orde verstoort. Ten onregte hebben sommige publicisten aan de regeringen der onzijdige staten het regt toegekend hunnen inwoners den handel en alle gemeenschap met den vijand te verbieden. De verpligting om zich in den oorlog te onthouden, rust alleen op de onzijdige reg&rin- in, niet op de bijzondere personen. De onafhankelijkheid van den neutralen handel kan niet worden betwist, maar "Welliij is onderworpen aan de voorwaarde van eerbiediging van brengen; de regelen der neutraliteit. De inwoners van den neu tralen staat moeten vooral omzigtig zyn geen oor- wgscontrabande te vervoeren. Wat daaronder wordt lei-staan, zullen wij in een volgend opstel kortelijk nagaan. Io va Het was voorheen eene belangrijke vraag, te weten of I de vijandige koopwaar beschermd werd door de onzijdige flag, en of de eerbied voor de onzjjdige koopwaar zoo ver reikte dat zij zelfs op vijandige schepen onaan- rzaken der ror;B|astbaar was. Deze vraag werd eertijds verschillend rkelijk gctolftftpgolost. Tot in het begin der zeventiende eeuw werd gereed or, jjet reg^ om vijandige koopwaren op onzijdige vaartui- te wanorde <|4 gen te bemagtigen, erkend, maar de onzijdige koopwaren, Waarborg voüJ geladen op vijandige schepen, werden geëerbiedigd. De Ordonnantie vau 1681 was minder gunstig. Zij luidde mjandige schepen, vijandige koopwaren. Zij ging zelfs zóó verre om de confiscatie van het onzijdig schip voor te schrijven; maar een reglement van 1714 bepaalde de 'confiscatie tot de vijandige koopwaren, en gelastte de onzijdige vaartuigen vrij te laten. Welken schrjjver over volkenregt men moge opslaan steeds zal men zien dat aan Nederland de eer wordt toegekend van den schoonen grondregelvrije schepenvrije koopwaren geformuleerd in dezen regelde vlag dekt de lading uitgenomen het geval van oorlogscontrabande. Intus- schen hadden de Europesche staten dien regel nog niet aangenomen. Terwyl Frankrijk de voorregten van de •vlag had aangenomen bleef Engeland zijne kruisers Rnagtigen de vijandige koopwaren op de onzijdige sche pen na te zoeken en te bemagtigen. Doch ook die tegenstand zwichtte voor de toeneming der beschaving. De gevolmagtiodma die het tractaat van Parijs hebben onderteekend ,^tben op de meest stellige wijze den /"TpTVT j eerbied voor dei neutraliteit gehandhaafd, door te pro- V J_J_L\ I lelameren, dat deSjizijdige vlag de vijandelijke koopwaar ^dekt en dat de onzijdige koopwaar onaantastbaar is zelfs onder vijandelijke vlag. De eerbied voor den eigendom van de burgers van den onzijdigen staat en ijVoor de vrijheid van de vlag is dus thans geplaatst [onder de hoede eener algemeene wet. Het volkenregt heeft weinig zulk een schitterende overwinning behaaldals bij het vredesverdrag te Parijswaardoor aau den Krimoorlog een einde werd gemaakt. Op 16 April 1856 werden door de op het aldaar gehouden congres vertegenwoordigde mogend heden Frankrijk, Sardinië, Rusland, Turkije, Engeland, Oostenrijk en Pruissen nieuwe bepalingen omtrent het zeeregt in tjjden van oorlog vastgesteld. Sedert zijn Jagenoeg alle andere mogendheden ook Nederland fijt jleze bepalingen toegetreden. Indien de Vereenigde Staten van Noord-Amerika weigerachtig bleven dan was het omdat zjj allen particulieren eigendom op zee ook dien van de onderdanen der vijandelijke mogendheid bilden doen eerbiedigen. Frankrijk en Pruissen hebben reeu£ <2£oor hunne officieuse organen bekend gemaakt, dat^zij'aicli in den thans uitgebroken oorlog aan de destijds vastgestelde bepalingen zullen houden. Ziedaar ten minste één lichtpunt te midden van den stikdon- keren nachtwaarin wij thans verkeeren. Eeu ander lichtpunt is de Vereeniging het Roode Kruisdie Ischooneecht menschlievende instelling, welke zich diet lot der gekwetsten in den oorlog aantrekt en dat jpo dragelijk mogelyk tracht te maken en welke als ;errengel des vredes afdaalt te midden van den donder van het geschutvuur en den hagel der mitraille. Maar onder deze bepalingen van het Parijzer vredes verdrag komt er nog ééne voorwelke van zeer groot gelang mag worden beschouwd. Zjj luidt aldus »de kaapvaart is en blijft afgeschaft." Het gebruik van kaperschependat is de bevoegdheiddoor een dei- oorlogvoerende magten door middel van kaperbrieven of lettres de marque aan particulieren gegevenom zich van vreemde koopvaardijschepenen hunne vracht meester raa>kenis uit de middeleeuwsche gewoonte van represailles afkomstig. Allengsnaar mate de beschaving toenam hebben enkele mogendheden zich uitdrukkelijk H h'actaat verbonden, om van dit barbaarsche middel van oorlogvoeren geen gebruik te makeu. Ook die overwinning werd op het vredesverdrag te Parys be- rlieid verkrc^;® 5 iliep cl an r i H verdrijven. 2,; j bloedsomloop I verdwijut. Oeü r en de nieren, wijl de vcrmic'H als volgt: '13,50 20,95.1 1.3,8 5'- 20,.v.i VI n bij den heal VERVBNNKvM ifd-DcpölliomltjH 3 QvjWd val bij het :alz- HOFF te uit Mou suiker ge- steUiug enz. ver-| iwanneer j sen den d enj el bewezen j men 3 a 4| melk. lier gepa1^ 1 OIS" lé. j e bij I ille Bloem- Jt r nd M. F. C. J[ - VlisAI 'LEMANS. Gor tg ene J. ES. HOFF' ECHT S of 1 SEI' :er A. bij var 'ER MEID de Uitgever? ii V AAL® CO-MP. haald. Maar juist omdat de kaapvaart sedert 1856 door schier alle beschaafde staten is afgeschaftheeft men voor kaperschepen in het algemeen veel zwaardere bepalingen gemaakt; zoo laten bijv. de Engelscho en Nederlandsche Regeringen geen kaper in hare neutrale havens binnenloopeu anders dan in geval van kenne lijk zeegevaar of gebrek aan levensmiddelen. Een oorlogschip met buit wordt in zoover met een kaper gelijk gestelddat het ook alleen in dat geval wordt toegelaten. Onze Regering verbiedt bovendien het ver- koopen van den buit op Nederlandsch grondgebied. Wij hebben in ons vorig nummer de volkenregterlijke be? palingln medegedeeldwaaraan de Nederlandsche Rege ring itAde Staats-Courant van 20 Julij heeft herinnerd. De toestand van neutraliteit is dus, gelijk uit al het voorafgaande blijkt, geen toestand van lijdelijk aanzien'j maar van voortdurende onafgebroken waakzaamheid hij kent aan de neutrale mogendheid belangrijke regten toe, maar legt haar tevens gestrenge verpligtingen op, welke hij niet straffeloos mag overtredenen, ofschoon de vrijheid van de burgers ongeschonden blijft om van hunne gevoelens voor of tegen eene der oorlogvoerende mogendheden te doen blijkenzal de regering zich stiptelijk vau iederen stap hebben te onthoudendie den toestand van de eene oorlogvoerende mogendheid boven der andere begunstigtterwijl zij die in het openbaar hun gevoelens verkondigenzich vooral hebben te wachten voor hartstogtelijk geschrijf, dat Nederland aan verkeerde beoordeelingen zou blootstellen terwijl zij zelve het gevaar beloopen van eene nog-steeds geldige strafwet te overtredenwelke zware straf bedreigt tegen het honen van den buitenlandschen souverein. Die wet, eenmaal door de Bourbons verlangd tegen het Napoleontisch geslacht, zou nu wel eens kunnen worden epast ten behoeve van een Napoleon. Nieuwslij d ingen. Londen* 2 Aug. De Morning-Post zegf, dat voorde Realisering van den oorlog nogmaals noodig zal zijn, dat de neutraliteit van Belgie algemeen en volledig wordt erkend. De Times verlangt, dat Engeland ten aanhoore van gansch Europa zal verklaren, dat het zijne verpligtingen uitbreidt en voornemens is die geheel te vervullen. London 9 3 Aug. Het Lagerhuis heeft de giste ren aangevraagde suppletoire uitgave voor de marine, a, JE 2,000,000 bewilligd. De Post geeft eene verklaring van de afwachtende houding van Gladstone; deze wacht de uitslag af van het onderzoek dat hjj heeft ingesteld naar de bereidwilligheid van de mede onderteekenaren van het traktaat van 1839, om even als Engeland hunne verplichtingen tegenover Belgie te vervullen. De Post verklaart het Fransche gerucht van eene Engelsche be- zettiï^ van Antwerpen, voor eene onwaarheid. maakte. De kapitein liet hem heengaan, maar koti niet I beletten, dat de anderen hem nariepen. Toen den vol genden dag de compagnie weder was aangetreden, kwam de landweerman terug: zijne vrouw was al weder op de been cu kon voor de nering zorgenGod zou het overige wel voor zijne rekening nemen. liet Noord-Duitsche gouvernement vermeerdert thans de vloot door par.tieulieve schepen, die geschikt er toe zijn, te huren, om ze als oorlogschepen uitte rusten. Hunne bemanning wordt bij de bondsraarine opgenomen en volgens het internationaal regt behandeld, wat bij krijgsgevangenschap van belang is. Of schoon het eene dwaasheid schijnt houten schepen tegen pantserfre- galten over te stellen, heeft toch de ervaring in den Amcriku!ltlschen oorlog geleerd, dat zij van onberekenbaar nut zijn tegen «IR grootc schepen, die zich slechts met moeite kannen bewegen. Zoo hoeft admiraal Faragut met zijne honten schepen de gepantserde vloot der Zuidelijken geforceerd en zich een doortogt gebaand tot de Mississippi, waardoor hij het bewijs geleverd heeft, dat een houten schip zeer goed een gevecht met een gepantserd schip kui aannemen, als het maar goed bemand en aangevoerd is. Tot bevordering der orde bij de verpleging te velde is an iederen Noordduitschen soldaat een klein vierkant stuk pirkaraent uitgereikt, waarop zijn naam en zijne geboorteplaats, bmevens de naam en de woonplaats zijner bloedverwanten ver- tield zijn. Het is bestemd om door den geneesheer, onmiddelijk ia het leggen van het eerste verband, aan den gekwetste te forden vastgehecht, na vermelding van den aard der kwet- siur, van de reeds verleende hulp en van de mogelijkheid cm den gekwetste te vervoerenter inlichting van den genees leer, aan wien de verdere behandeling is opgedragen. Frederiksliaven2 Aug. Ten 4}/2 uren leden namiddag is het Fransche eskader, sterk acht oorlogschepen, hier voorbij gestevend. Het heeft zich oostwaarts in de rigting van Larsoe begeven. Berlijn, 3 Aug. Officieele dépêche.) Gisteren, ten 10 ure des voormiddags, is het kleine detachement te Saarbrücken door drie vijandelijke divisiëu aangevallen, die de stad met 23 stukken kanon beschoten. Te 12 uur werd de hoogte van de excercitie-plaats, en ten 2 ure de stad door ons detachement geruimd; de onzen hebben zich tot het naastbijgelegen steunpunt geretireerd. Onze verliezen waren betrekkelijk gering. Luidens de ver klaring van een krijgsgevangene, was de Keizer ten 11 ure te Saarbrücken aangekomen. Luxemburg 2 Aug. Een Fransch legerkorps, naar men zegt 30,000 man sterk, is in den afgeloopeu nacht opgerukt tot aan gene zijde van de Moezel, tegen over Remich. |VTe Madrid verkoopt men al vastbjj duizende (^femplaren het Testament van keizer Napoleon. Na eene beschrijving van den eersten slag tusscheu de Pruissen en de Franschen volgt het testament in dezer voege Napoleon III, door de gratie Gods enz. Gereed een strijd te aanvaarden van welks uitslag niet alleen de toekomst van Frankrijkmaar die van Europa afhangt, is het mijn wil, dat de staatkunde van het keizerrijk eu die van mijne wettige erfgenamen, irifien ik kom te vallen, den volgenden weg neme: Indien Frankrijk de overwinning behaaltzal Pruissen tot zijne oude grenzen worden teruggebragten de Duitsche Boud zal onder het beschermheerschap van Oostenrijk gesteld worden. Hanover en de overige kleine Duitsche staten zullen hersteld worden gelijk zij vóór het verdrag van Praag waren. Frankrijk zal, tot vergoeding voor de herstelling van den Dnitschen Bonddien het door de overige volken za^lpen eerbiedigen de Rijnprovinciën ontvangen. Sleri zal met Pruissen en Rusland over de onafhan kelijkheid van Polen onderhandelen. Dit volk zal weel een bestaan verkrijgen met een monarchischen vorm, onder den scepter van een Bonaparte. Naardien een onafhankelijk bestaan van België onbe staanbaar is met het Fransche keizerrijkzal men België aan Frankrijk hechten en men zal koning Leopold op den troon van Beijeren plaatsen terwijl men alzoo het tegenwoordig stamhuis dat bondgenoot van Pruissen is onttroonen zal. Men zal aan Rusland de Donau-vorstendommen laten als ^vergoeding voor Polen 't welk men aan dat rjjk OTTtneerat, maar Rusland zal zich verbindeu om Turkije te ontzien en zijne aanspraken op Konstantinopel te laten varen. De politiek tegenover Rome zal door de omstandig heden bepaald worden. Mep vial op den troon van Spanje den pi-ins Alfons van Ef>m*bon plaatsen indien er geen bezwaar is tegen zijne wettige regten. Frankrijk zal ter vergoeding de Balearische eilanden ontvangenten einde aan het tegenwoordig overwigt van Engeland, dat in de Middel- landschezee Malta en Gibralter bezit, een tegenwigt te geven. In ruil voor de Balearische eilanden zal Spanje Por tugal ontvangen. Aan Frankrjjks hoofd zal men een raad van regent schap plaatsen waarvan de keizerin voorzitster en 2 prinsen van den bloede, twee maarschalken, twee sena toren en twee afgevaardigden leden zullen zijntotdat Napoleon IV 20 jaren zal bereikt hebben. Te Berlijn waren bij de formatie van eene nieuwe compagnie infanterie elf man te veel opgekomen. De kapitein zeide dat er elf moesten heengaan, maar allen bleven. Toen noodigde hij diegenen uit, welke hetzij een talrijk gezin of eene zaak hadden die door hunne afwezigheid zon te niet gaan, huiswaarts te keeren. We der bewoog zich niemand. Eindelijk trad een landweer man vooruit, deelde mede dat hij negen kinderen had, dat zijne vrouw van het tiende in het kraambed lag, eu dat hij alleen om die reden van het verlof gebruik M 1 Aug. Maarschalk Leboeuf heeft de vol gende echt militaire, kernachtige toespraak gehouden tot de zes jongelieden vau de mobiele garde, die hem in den aanstaanden veldtogt als secretarissen zullen dienen „Mijne heerenwij beginnen den veldtogt. Als de gelegenheid zich voordoet zullen wij goede sier maken ZOO niet. Aï* Ejo.henren. 7.villen wii r,nt» mofitnn^ oekrimpen. Gij zult veel werk hebben weiuig rust, mijne achting, de zekerheid van uw land nuttig geweest te zijn en voorts bij de minste indiscretie een kogel door 't hoofd. En nu, mjjne heeren, laat ons oprukken." Over het afscheid van deu keizer en de keizerin zegt de Pall Mali Gaz: „Als zij elkander terugzien, woHc eene geschiedenis zal er gebeurd zijn, waarvan ieder letter met bloed geschreven is? Voor Frankrijk staat er bij den oorlog veel op het spel, maar het is toch slechts een enkel hoofdstuk in zijn geschiedenis. Voor den keizer en de keizerin kan het 'teinde van hun loopbaan zijn. Voor hem bestaat er geen toekomst, als hij niet slaagt; hij heeft de schede van zijn zwaard weggeworpen, ziju schepen verbrand. Die schitterende en vrolijke stad, die hij als met een tooverslag herschapen heeft, zal öf haar poorten sluiten voor den vlugteling óf den overwinnaar toejuichen. Het moge stoutmoedig zijnBismarck aan te tasten meer stoutmoedigheid zou er toe noodig ziju om huiswaarts te keeren, zonder zijn armee. Volgens de Gaulois zou de keizer zijne schilde rijen en zilverwerk, benevens 85 millioen francs uit de bank naar Londen hebben doen overbrengen. Rochefort heeft het officiel berigt ontvangen, dat hij, hoewel op 8 Augustus zijn straftijd van zes maan den om is, alsdan niet zal ontslagen worden, maar nog vier maanden gevangenisstraf zal moeten ondergaan voor de zaak Rochette. Het fransche gouvernement heeft ia het Journal officiel bekend gemaakt, dat de regten op de volgende artikelen zijn verhoogd: koffie uit landen buiten Europa aangevoeld 100 fres.uit de entrepots 110 fres.Thee, Indische, 1100 fres., van elders 160 fres; Cacao van buiten Europa 50 fres., uit de entrepots 60 fres. Deze ver hooging is niet toepasselijk op de genoemde artikelen, die reeds vóór de afkondiging van het besluit aan boord der schepen, of zeilende waren. 2 Aug. Heden morgen ten elf ure zijn de Fransche troepen op aanvallende wijze te werk gegaan en de gkenzen overgetrokken niettegenstaande de sterke vijandelijke stelling waren eenige bataillons genoeg om de hoogten rondom Saarbrücken te nemen. De artillerie heeft de vijand uit de stad gejaagd. Ten een ure was de zaak afgeloopeu. De kracht waarmede de troepen voortrukten was zfk) groot, dat de verliezen gering zijn. De keizer die met den keizerlijken prins aan de operatiën deelnam, is ten 4 ure te Metz teruggekeerd. 3 Aug. De dagbladen vermelden nadere bijzonder heden omtrent het gevecht vau gisteren. Aan de fransche zijde zijn elf doodenwaaronder een officier gevallen De divisie Frossard was alleen in gevecht met drie Pruissische legerafdeelingeu. Saarbrücken is gedeeltelijk verbrand. De mitrailleuses hebben een buitengewoon effect uitgeoefend. De hoogten rondom Saarbrücken zijn thans door de Franschen bezet. Van die hoogten kan men de spoorweg naar Trier beschieten. Men verzekert dat 250,000 Pruissen tusschen Saarlouis en Saarbrücken gelegerd zijn. f 3 Aug. Gisterente Saarbrücken had de Keizer bevel gegeven, slechts wanneer het noodig was de mi trailleuses te doen werkendit geschiedde; op 1600 meters werd met de mitrailleuses gevuurd op een vijan delijk peloton dat over deu spoorweg defileerde en waarvan de regter-liuie onmiddellijk, met verlies vau I de helft der manschappen uiteengejaagd werd. Een ander peloton onderging hetzelfde lot. Drue artillerie officieren constateeren eenstemmig de vernielende wer king der mitrailleuses. Ook de Pruisische gevangenen betuigen dat het Fransche geweer het naaldgeweer overtreft. Nadere bijzonderheden betreffend^het gevecht bij Saarbrücken meldendat het eene opene stad was met 10,000 inwoners. De vijand had de stad verlaten en was achteruit getrokken op de hoogten achter dezelve. Het vuren begon op een afstand van 400 el. De scherp schutters rukten voorwaarts; om 11 ure stonden de onzen^op de hoogten, waaronder de Saar loopt, en stelden de batterijen zich in beweging. Aan de regter- zijüQ openue de Pruissische batterij het vuur in het bosch. Do kanonnade begon en weldra stond het bosch Ludwigswald in brand. De onzen rukten voorwaarts; twee geelachtige rookkolommen verheffen zich voor ons middenpunt: Saarbrücken en St.-Johan staan in brand. Op dit oogenblik boorde men op eene schrikbarende wijze de eerste uitbarsting van onze mitrailleuses. Ten 123/., ure rukten onze reserve» voorwaarts. Two© af- grfisseljjke. ontploffingenvergezeld door eene rook kolom meldden ons dat de bruggen der Saar gespron gen zijn, doch wij zijn meester van Saarbrücken. De vijand is geweken; hij telde 6 a 7000 man beschermd door de bosschen en achter vaste batterijen. Parys, 4 Aug. Niets nieuws van het tooneel des oorlogs. Belangrijke gebeurtenisseu zijn aanstaande. U* Brussel2 Aug. De verkiezingen voor de kamers zijn ongunstig uitgevallen voor de liberalen. Het resultaat daarvan is, dat de kamer van afgevaardigden zaraen- gesteld is uit 51 liberalen en 73 klerikalen, en de senaat uit 28 liberalen en 34 klerikalen. 3 Aug. Te Gent hebben bij gelegenheid der ver kiezingen, zoowel gisterenavond als in den afgeloopen nacht, ernstige wanordelijkheden plaats gehadkloosters zijn geplunderd en andere baldadigheden gepleegd. De gendarmes hebben op de bedreigde punten gebivakkeerd. Er zijn troepen aangekomen. De rust is thans hersteld. Ook hier ter stede hebben eenige wanordelijkheden plaa.ts gehad. Antwerpen, 3 Aug. Bij de plaats gehad heb bende verkiezingen heeft de clericale party de meer derheid behaald. Deze onverwachte zegepraal heeft niet alleen te BrusselGent en andere plaatsen maar ook op gisteren avond alhier aanleiding gegeven tot eene geweldige opschudding. Ten 9 ure was de Groenmarkt als met een tooverslag bezet door duizende personen welke de kreten: „Weg met de clericalen! Weg met Leopold II!" aanhieven, terwijl herhaaldelijk de Marseil laise, de Brabanconne en andere revolutionaire liederen aangeheven werden. De menigte groeide van oogenblik tot oogenblik aan, en hoewel de politie trachtte dezelve uiteen te clryven, gelukte dit met. Weldra begaf de volksdrom zich naar het hotel van den gouverneur waar men zoolang belde en op de deuren aanliep tot er werd opengedaan en de groote menigte op het voor plein werd toegelaten. Na langdurige toejuichingen verscheen deze hooge ambtenaar en raadde de menigte zich kalm eu ordelijk te gedragen. Op dit oogenblik roepen eenige stemmen: „Weg met Leopold II! Leve de republiek!" Daarop verliet de gouverneur het publiek, en begaf de menigte zich naar het huis van den bur gemeester, waar men begon te fluiten en uitte jouwen. Bijna op hetzelfde oogenblik kwam eene bende der clericale partij en begon op de menigte te slaan en te vechten zoodat de politie alles moest inspannen om erger onheilen te voorkomen. Nadat dit tooneel eeu half uur geduurd had begaf de menigte zich naar de Keizerstraat, waar in het Jezuiteu-klooster verscheidene ruiten werden ingeworpen en de kreten aangeheven »Weg met de Jezuiten! De Jezuiten naar de galg!" Gelukkig bleef het hierbij en trok men naar de Hoog straat waar het huis van den volksvertegenwoordiger Delaot staat. Eoo zware steen werrl in een der ramen der eerste verdieping geworpen eu weldra hoorde men „Weg met DelaetWeg met den dief! Weg met den moordenaarSpoedig werd men ook hier handgemeen en het was alleen aan de kalme houding van enkelen te danken dat het gevecht geen ernstiger wending nam. Ten 12 ure was de stad rustig en het is te hopen dat dergelijke tooneelen zich niet weder mogen herhalen. 4 Aug. Gisteren avond had op de Groenmarkt op nieuw eene ontzaggelijke zamenscholing plaats, waaruit onophoudelijk kreten opgingen tegen de clericalen. De talrijke massa heeft vervolgens de stad doorkruist ou der het zingen der Marseillaise. De politie was sterk gewapend en heeft eenige arrestatien gedaan. Het huis van den burgemeester werd door 50 agenten bewaakt. jearwn# Nieuwediep, 3 Aug. Omtrent het voorgevallene op het kruidschip zie ons vorig No.) kunnen wij thans het volgende mededeelen Achter in de buitenhaven, bij het fort Oostoever, eene afgelegene en eenzame plaatsligt iet casco van de vroegere oorlogsbrik de Heldindienstdoende tot berging van projectielen en buskruid. Eet dek van dat vaartuig werd bewaakt door een schildwacht der mariniers, ge wapend met een hartsvanger. Deze bespeurt de nadering vau een vlet, met eenig^ personen bemand, die regt op de Heldin aanhouden en deze aanklampen. De schild wacht roept, ingevolge zijn consigne, driemaal „werda," doch ontvangt ^een antwoord. Hij ziet inmiddels dat de mannen ia de vlet zich gereed maken om op de Heldin over te klimmen. Hij doet ten overvloede de waarschuwing dat als men hem geen antwoord geeft en men voort durft gaan het vaartuig te enteren hij er op in zal hakken. Alweder te vergeefseen dei- voorste mannen steekt reeds het hoofd door een dei- geschutpoorten, de schildwacht houdt echter woord en steekt met force hand zijn hartsvanger zoo ver mogelijk in het Iigchaam, waarschijnlijk in het hoofd, van den vreemdeling, die daarop een ijsselijk gillend geluid deed hooren. De schildwacht grijpt direct naar den verwonde, om hem zoo mogelijk verder binnen boord te halen dit mogt hem echter niet gelukken, hetzij het Iigchaam te zwaar was of dat de andere mannen het weder in de vlet trokken, om onmiddelijk de Heldin te verlaten en

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1