4 f J¥ 1 Meekrap-JBerigt. Tot Nut en Genoegen N A GRAS, Publieke Verkooping. A F B R A A K, P LEIZIERJAGT, Een soliede Winkel- Opstand la Puik groot wit Koeraapzaad MAATJES HARING, S T C. RAL J.Cz., Zierikzee Wed. J. C. Mas see en Zoon, Soiidsbü or-M ach in es DE MEEKRAP WORTEL, V E R MIS T: Eene Zwart Baleinen Zweep. Getuigschrift A natherin Mond water Een ERNSTIG WOORL Prijs vijf-erytwintig Cent Slijm- en Maagpillen. J. M. GASILLE, KLEINE OORZAKEN,| dat een 20javig jongeling te Gorredijlc, dagen achtereen kan slapen zonder wakker te worden. Nadat hij 14 dagen achtereen in slapenden, althans in bewusTeloozen toestand had doorgebragt, is hij Donderdag jl. weder wakker geworden. Gedurende dien toestand gaven zijne huis- genooten hem dagelijks spijs en drank, die hij geheel bewusteloos gebruikte. Als hij weer tot zich zeiven komt, is hij geheel afgemat en onvermogend om geregeld te denken. Tot nog toe is 't professoren en geneeskundigen met gelukt, dezen jongeling van zijne inderdaad vreemde ziekte te genezen. Men bespeurt evenwel, dat hij daar door verzwakt. Grewicngrtc bei'ig-ten. Pryscourant cloi* EUceten. ROTTERDAM, 2 AUG. mie-Leen. Start Rolterrt. 3 lerl. Werkelijke Schuld 21/i nje Binnenland 3 ito te Londen 1867 3 ito dito 1860 3 mie-Leen. Stad Madrid 3 tug. te Londen 1869 3 •1. Nicol&ï 1867 4 ito Spoorw.-Aand.y236 f tr. in P.ap. p. Mei/Nov. 5 °/0 ito in Zilv. pni* .Tan/Juli 5 j> ito Aand. fl. 250 1854 .ito dito tl. 100 1864 •ksche Oblig5 °/0 eenigd. Stat. Losb. 1885 6 u navolging der Engelsche ,uw gestemd. Laagste koers. 82 V2 49% 1 °/i c 24>/„ 23'/, 18>/4 26% 61 189 88'/, 4S'/« 182'/, 89'/, 37% 853/i B markt Hoogste koers. 83 217l s 24'/4 23% 20'/, 38% 45»/i„ 183 Gebl. koers. 37'/, 80l/|( was de beurs )e onderzoekingen der monsters Onberoofde MEE- AP, 1869, van den laatsten marktdag geven het gende resultaat, als: Uit St.-Annaland. 8 v. AVL 13 n/0 asch. 3 WBZ 185 4 AGK 20 u Ueijningen. 2 GKM 16 h Steenbergen. 6 "WilKM 11 ,r 1 ADE 8 2 ADE 11 2 JVDR 11 Amsterdam28 Julij 1870. M. E. BOUR. Rottei^iam 1 Aug. 1870. >e aanbiedingen waren heden uiterst gering. de prijzen is geen verandering, maar er gaat bijna ;s om. Hot is wel mogelijk dat mep met lage biedingen loen, bij sommige houders op het land zou slagen koopen. Jvirjgcrlijke St.intl te Zierikzee. geboren: Julij. Een zoon van T. J. Bakker en B. Boogerd. 22 dito. Eene dochter van M. Franken en L. van rs. gehuwd: '1 Julij. J. Schippers, jm. en A. Jonge, jd. lito. W. Ribbens, jm. en R. L. van Acker, jd. overleden: Julij. J. van den Houten, oud 1L weken, zoon. lito. C. van den Ende, oud 18 dagen, dochter. als levenloos aangegeven: Julij. Een zoon van J. Lujjck en J. Verseput. Het begint nu al meer en meer uit te komen, hoe Napoleon met de Sire van'Pruissen geknutseld hebben over Nederland en Belgie. Pruissen zou zich tevreden ge steld hebben met Nederland, en Frankrijk met Belgie en Luxemburg op den hoop toe, Dus zijn wij bijna verkocht geweest, even als eene kudde schapen,'zonder er iets van te woten. Die twee vorsten hebben dus wel bevriend geweest, en nu op eens zoo verschrikkelijk boos op elkander, 'tis onbegrijpelijk. Onder de Fransche vrijwilligers zijn Russen, Polen, en zelfs Pruissen. Als die Pruissen krijgsgevangen mogten gemaakt worden, dan zullen die zeker wel ridder worden. Al de geueraals van Napoleon hebben niet evenveel moed op den goeden uitslag van den begonnen veldtogt. De Keizer wel, en zeide: „Te Koningsbergen zal ik den vrede teekeuen Naar men zegtzouden de prinsen van Orleans voornemens zijn, om dienst te nemen in het Deensche leger, om Duitschland te bestrjjden. Napoleon moet niet vlug ter been zijn, en loopt zelfs met een stokje, zoodat rust voor hem beter zou zijn, dan zooveel onrust. De kroonprins van Frankrijk is maar gekleed in het uniform van korporaalin plaats van generaal. Dus nederig genoeg. Te Saarbrüclcen begint alles schrik kelijk duur te worden. De aardappelen kosten reeds 40 francs de 100 kilo, en de oorlog is nog niet begon nen. Garibaldi is aangezocht om zich aan het hoofd der vrijwilligers te stellen, die, zoodra de Frauschen Italië verlaten hebben, een aanval op Rome te willen doen. Een dametje te T. is nu aan het concureren met eene renteniers-dochter in de kleedingdie zegt: //Ik zal met mijne duitjes wel koning kraaijen." De vrouw van een winkelier te C. waarschuwt hare doch ter, en zegt: Pas toch op mijn lieve meid Dat gij met die gek niet vrijdt Want het is een kalen heer En dat doet mij 't hart zoo zeer. Antwoord Moederik zal wel oppassen Dat hij mij niet zal vervassen 't Is maar om wat pret te maken Maar liet zijn geen huwlijks zaken En is de kermis aan den kant Dan wijs ik hem weer van de hand. Uit vele landen kouien er dames naar het Fransche leger, om als zusters van liefdadigheid diensten te ver- rigien. Onder deze bevindt zich eene jeugdige Ameri- kaansche damedie zeer rijk en schoon is en wel in staat is om aan de gewonde en zieke militairen een aangename afleiding te geven. Ook is er eene Auig- rikaausche dame die doctores is. Zij heeft drie paarden, één waarop zij zelve rijdt, één voor haren apotheek en het derde voor haren bediende. Een FranscH officier van gezondheid heeft zich dood geschoten, om dat hij de ei lende van de gewonden die hij zou moeten ver- nlegen, niet zien wilde. Te Richmond is een neger gehangenwaarbij het tonw tweemaal brak en de sdadiger eerst na eene pijnlijke worsteling stierf. Bevallen van een' Zoon, E. de VRIES— Schroder. Dreischor, 31 Julij 1870. Eenige kennisgeving. Voorspoedig bevallen van M. J. van ALTEN AKnaap. Zierikzee, 3 Augustus 1870. een Mei g».j Heden overleed tot mijne diepe droefheid, in den ouderdom van ruim 62 jarenmijn geliefde Echt genoot CATHARÏNA van HOEVE, na een gelukkige Echtvereeniging van 34 jaren. Eene ziekte van slechts drie dagen maakte een einde aan haar voor ons zoo dierbaar leven. Sirjansland, JASPER ONDERDIJK. den 29 Julij 1870. Heden overleed, tot diepe droefheid van mij en mijne kindeven na eene kortstondige doch hevige ziekte, in den ouderdom van ruim 50 jaar, mijn Larto)(|A geliefde Echtgenoot JAN de KOK. God sterke ons in deze zware beproeving>en doe otjs berusten in Zijnen ondoorgrondelijken wil. Zierikzee, "Wed. J. de KOK, 30 Julij 187 0. van den Bos. Algemeene kennisgeving. sociëteit: TE ZIERIKZEE. Iu strijd met eene vroeger geplaatste aunonce, ziet bet Societeitsbestuur zich thans verplicht mede te deelen dat in difrjaar geene feestelijkheden zullen plaats hebben. Dit besluit is genomen om de drukkende tijdsomstan digheden waardoor het ook eene onmogelijkheid wordt een feestmet even goed succes als in vorige jaren te houden. Het bestuur vertrouwt niet alleen dat het besluit zal worden gebillijkt, maar het blijft op de medewerking en ondersteuning van till© léden rekenen, opdat, in een volgend jaarbij de zegeningen des vredes die wij dan hopen tegenieten ter gelegenheid der Tentoon- stolling- van Lantllhoiiw en Veeteelt feesten kunnen plaats hebben als nog nimmer in Zie rikzee zijn gevierd. „JSFamens het Bestuur A. A. MES, Gz. Secretaris. Aan de liouders van AANDEELEN in de verloting van eeai PORTRET in olieverw van Z. M. den Koning, ten behoeve van de voormalige Weduwe A. de JONGE wordt bekend gemaakc, aat deze vjsnzjoirrrfct /«a pi.*«4,0 on aanstaanden Zaturdag* O Aug ustus 1870, in het schoolgebouw te Sirjanslanddes voormiddags ten 10 ure, en dat ter bijwoning gaarne de deelnemers in de verloting zullen worden toegelaten. OosTER- en Sirjansland, 1 Augustus 1870. De commissie ter plaatsing van loten A. van der HAVE, F. P. J. WAS. L W. N. WOLTERINK. U De Notarissen Mr. C. van der LEK de w CLERCQ en J. van der BENT, zullen onmiddelijk na den afloop der veiling van de Oai- roerendc Groe<l©i"eo, ten verzoeke der erven M. VISSER, op Vrijdag 5 Augustus e. k. nog publiek verkoopen HET VOLGENDE onder Duivendijke. 2 Hectares 81 Ares 85 Centiaresgelegen aan de Zuidzijde van SchenderswegSectie F, 110. 132, 135 en 130. 1 Hectare 34 Ares 17 Centiares, gelegen als voren, Sectie F, no. 124. 2 Hectares 05 Ares, gelegen aan de Noordzijde van Schendersweg, Sectie F, no. 39 en 40. 2 Hectares 41 Ares 49 Centiares, ge]egen aan den Zuidweg Sectie F, no. 18 en 19. De Deurwaarder J. BETHE zalop Vrijdag den 5 Augustus aanstaande, des namiddags ten 3 ure, aan de Meestoof »D E ZONte Zierikzeein het openbaar verkoopen: Eene aanzienlijke party bestaande in BALKEN, PLANKEN, SPARREN, BRAND HOUT en meer andere GOEDEREN. En na afloop daarvan, ten 5 ure ongeveer, in de Hooge Molenstraat achter het. Geregtsgebouw te Zie rikzee, om contant eene partij verbeurd verklaarde en niet gereclameerde OVIilïJ.TIJIOITSrOSTIJKIiEBV, waaronder circa SOOO stuk3 door zeewater bescha digde CIGLAJRTCIV. De Notaris Mr. T. A. WAGTHO te Tholenzal op Vrijdag den 5den Augus tus 1870, in de Herberg vjpi dc Weduwe van ELsacKER te Tholen bij inzet en op Vrijdag 12 Augustus 1870, telkens dos avonds ten 7 uren,, in .de Heiberg Sfe»"' van C. A. van Rhee aldaar, l>y toe- wijziuff publiek presenteren te verkoopen *EEN ONLANGS NIEUW GEBOUWD, SNEL ZEILEND EN KOPERVAST genaamd »DE JONGE INDIAAN," met staand en loopend Want. geschikt voor alle Affaires, bestaande in twee lcelltasteii, waarvan de eeno hoog 2,78 el, lang' 3,57 el, diep 0,40 el, de andere hoog 2,78 el, lang 3,75 el, diep 0,30 el; benevens eene Toonbank, lang 3,57 el, breed 0,50 cl, alles zeer net geverwd. met sier lijk a fsl «iïtingsraam op don toonbank. Te be vragen met franco brieven onder letter O. biLdc Uitgevers te koop, bij JOH. RIDDER te Colijnsplaat. J, In den Boekwinkel van P. Dn LOOZ1 OO Cents de 5 ons en @0 Cents de kop. Zierikzee. TH. G. GILDEN. Nieuwe Hollandsche 8 cent per stuk, alsmede puike 1:2. je tij ZEL, 50 cent d<L 5 ons, bij partij minder, te bekomen bij L. van der VALK, P.Cz. Lammermarkt. Thee-^Iagazïjn Amsterdam Berigten hunne TII E E ïil N verkrijgbaar zijn bij G. GUINÉE Appelmarkt, B, no. 4, alwaar op franco aanvrage prijscouranten te bekomen zijn, berigt zijne geëerde begunstigers .zijnen MANUFACTUREN-WINKEL uit het Verkoophuis gedeeltelijk heeft overgebragt naai zij ne woning in de St.-Domnsstraat. Behalve eene ruime sortering MANUFAC TUREN heeft hij voorhanden goed gevulde en zuiver bewaste vecucn .J3XUD1DE1N", S1PIÏU- GEESSCIIILDERIJKLOKKEN, welke laatste door plaatsgebrek aan voordeeligen prijs kunnen gekocht worden. Hij maakt hun bijzonder attent op zijne heel- en halfwollen BROEKSTOFFENdie door voordeeligen inkoop aan civielen prijs kunhjp ge leverd worden. /tt. VERKOOPHUIS en ST-.DOMUSSTRA A f te GOES, houden voorradig: kafmolens van ƒ45.—. 52,50 en ƒ60 die in eens schoon uit het kaf malen. waschmachines van ƒ24.—. STOUT'S dokschmachines en tredmolen s. engels-olie dorscjhmachines met ROSMOLEN. BASCULEN om tot 150 kilos te wegen voor 12, Ï'OIIPIOX, die niet bevriezen, om de koebalc te vullen van ƒ11.ƒ13.en ƒ15.—. Kogelvormige KOFFIJBRANDERS benevens vele andere "VV'EKïtOFÏJIGrïGiV voor landbouw en industrie. Nieuw model STROOSNIJDEE S met zwaarder vlieg*wielen als tot nu toe door ons geleverd. van drie verschillende en verbeterd systeem. ff Door het nagenoeg geheel voltooid zijn mijner MEEKRAPFABRIEli zoo houde ik mij aanbevolen tot lbereiclhig; van X-2 ACI3UNJÊ, tegen /40,- per XOOO hilo. Nadere information verkrijgbaar bij den eigenaar Tholen. /A A. GELUK J.Az. Sedert Donderdag 28 Julij een zwart 2UJi^'yA^j?,SJE, met een witte punt aan staart en een witte ster aan de kop, oud 13 maan den. Degene die hetzelve mogt gestald ol geweid hebben, wordt beleefd verzocht hiervan opgave te doen aan MARINUS den BOER onder Ellemeet. DIJBEU VERLOREN op Maandag avond 1 dezer tusschen SCIIUDDlfBEURS en ZIERIKZEE: De vinder wordt beleefd verzocht de Zweep terug te bezorgen bij de Uitgevers dezes, desgevorderd tegen eene billijke .belooning. Ld der gunstige werking van het van ür. 3. G. POPP. De ondergeteekende verklaart door dezen aan het Anntheriu Mondwater van Dr. J. G. POPP te Weemn het behoud te danken te hebben van eene losse kies en een losse tand, welke door het gebruik van dat Mondwater de natuurlijke vastheid hebben ge kregen zoodat ze tot het gewoon gebruik ten volle weder geschikt zijn geworden. Dit Mondwater, hem bezorgd zijnde door T. G. van dek WAL, depothouder te Koudum geeft aan dezen volkomen vrijheid van dit attest het noodig gebruik te maken, ten éiude de heilzame werking van clit Mond water aan alle tandlijders bekend worde. Koon lat, Mr. H. J. de CARPENTIER. 9 Maart 1869. Verkrijgbaar te Zierikzee bjj M. S. POLAK, Drogist Nieuwe Haven wijk G no. 203te Middelburg bij W. P. van de KAMER, Apoth.; te Goes bij J. P. van dek DOES; to Bergen-op-Zoom bjj P. F. APPEL BOOM, Apoth.; te Rotterdam bjj T. van SANTENKOLFE, Apoth. en A. SCHIPPEREijN Co., Verkoophuis; te Amsterdam E. v. WINDHEIM Co. Verkoophuis. Zierikzee is verkrjjghaar aan helangstelleu 0111 te weten waavor niil heb los gemaakt van de Gereformeerde ^'uieente onder 'tKruis enz., door 1?. LOS, Gz. Herderen Leer aar cuv Gereformeerde Gemeente te Le "VVa Deze PILLEN, die sinds vele jaren met liet Leste tegen de slijm en als maagversterJcend gebrnikt worden, di hare zachte werking de spijsvertering zeer bevorderen, bij zond; goed tegen de gal en zeer zacht laxerend zijn, zijn tegen 32' cent het doosje met berigt van gebruik, verkrijgbaar Axel, Mej. v. d Swan-Cremer. Neuzen, (ter) G. W. Houtzagj Nieuw er kerk, Joh. Lette. Ooltgensplant, P. v. d. Vliet, J Oude Tonge, P. J. Wiekart|_ Kencssc, J. van de Panne, j Rotterdam van SantenkoM Korte Iloofdstceg. Sluis, J. C. Keim. Tholen, J. Timmers. Vlissingen, p. Lagaaij. Zierikzee, J. M. Gasille, Kotjl St.-Jausstraat, C, 144. Zonuemaire, W. Kroon. Bergen-op-ZoomVerlinden Breda, A. J. Janssen, Gz. Brielle, C. L. Tvruijnc Brouwershaven, C, Kappers. Colijusplaat, D. Klnasse. Goes, J. A. le Cointre. 's Hecrenhoek, J. Smolders. Heinkenszand, J. van de Gevel. Hoek bij Neuzen, Scherpenissc. Hontenisse, L. Fassaert. Hulst, Th. Annaert. Middelburg, W. P. v. d. Kamer. Middelharnis, A. Teepe. En verdere Dépots in andere plaatsen. waarschuwing. Deze SLIJM- en MAAGPILLEN, reeds zoo vele jari met roem bekend en in algemeen gebruik, zijn te ZI[ RIKZEE alleen en uitsluitend verkrijgbaar bij den he Korte St.-Jansstraat, mjk C, No. 114. X.IDT WJEIL: Om elk Doosje der echte, en sints onheugelijke jaren bruikte Slijm- en Maagpillen, is een biljet, voorzien met Handtcekening van den Vervaardiger J. J. SClrlREUDEi.'J Apotheker, welke Haiulteekeuing zich ook bevindt op h M Zegellak, waarmede elk Doosje verzegeld is. Men gelieve da.jyi wel allenL op te zijn; em waclite xicli voor® liet gebruik van namaaksels, welkl men traclxt iai oiiilooj> te bvengciif,'/] van ee wil de met e aan di tract aff st g' tot réndl digen ding De ten tot tingen neutra offend de go< biedig houde te ue ander zou g waar J van beM de re; zonde moetc mits houdt heide met 1 optrei der bi versto de re< hunne den v; oorl og ge», van is one! de reg tralen Roos. Men ondervindt veel moeijelijkheid om de oorzaken der roti: nit het stelsel te verdrijven. Zoolang dat niet werkelijk gednr is, sluipt, deze verouderde Ktviial sicoda rondgereed on 1 weder bezit van te nemen, zoodra de geringste wanorde di gezondheid weder aanleiding geeft tot de kwaal. Waarborg voor! eene weder instorting wordt met de grootste zekerheid verkregen door liet gebruik van Ilolloway's zuiverende Pillendaar dc verborgen bron van de kwaal in het bloed verdrijven. 'L genezen zoo zacht, en toch zoo krachtdadig den bloedsomloop en de vertering der spijzen, dat de roos dadelijk verdwijnt. Dezs; Pillen versterken ook de maag, cn regelen de lever en de nieren,, onzij op deze wijze verdwijnt de kwaal inwendig, terwijl de vermic- volk{ kingen der huid mede verdreven worden. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes Pillen van/"0,S0 f 1,85 /3,f 6,75 ƒ18,50 y 20,95. Potjes Zalf van - 0,80 - 1,85 - 3,7,05 '- 13,85*- 20,5('. Zijn op franco aanvrage h Oomptant te bekomen bij den li«!, J..BAL, Cz. le Zierikzee, B. v. ASP15REN VERVENNffi Goes, STELLINGWERF.F REINTEMA IIoofd-Dëpöthoudeï te Leeuwarden, 'alsmede te Londen in de 533 Q^fsjfd Sire' vroeger 244 Strand. dat schol gefoif uitge .-Bchex aaDg vlag mag pen Groote Werkingen! ij Dit is zoo ergensdan zelcer het geval bij het I klein onaanzienlijk artikel de „M ALZ-l ^BONBONS" van JOHANN HOFF telj Berlijn. Het resultaat door deze uit Mout. f I slijmoplossende kruiden en den fijnsten suiker ge-1 praepareerde(kavmellen), bij lumsteLingf) 'i\ <ler Iseelheeschheidverkoudheidenz. ver-1' I kregen, zouden somtijds ongelooflijk zijn, wanneer 49 die XXOINXSOIVS zich niet bij duizendend enï H duizenden als een klein wonder middel bewezen I hadden. Bij verouderden hoest neemt men 3 a 4j| JBOIVISOINS in een kopje heete melk. EDe gepatenteerde MALZ-BONBCNS jf zjjn in blaauw, niet in £i*o©l papier gepa1"" en draagt in i>alfie en IXOJNTIXOIV aenv ©stempel „JOHANN HOFF." J I Verkrijgbaar 30 Ct. ïaefc palsH Jl JOHANN HOFF's Centraal-Dépót S»^lle Bloem-- markt bij de Stilsteeg, F 154. ÏP I-X#>oS<l-X>ép^C vo°r geheel zeeland M. h. L. |i de KATER to Zierikzee. j Dépóts: Middelburg J bNOEP Jr. j jjj l I singen P. gasille. - Gg* d- a- oerleman&.|| ij Schoondijke A. van oplïrbeeke. Cortgene s de die. - Wissenlc/ke m- p. broekes. j ij Aanvragen om pepöts franco aan joh. hou s| Cèntrosl-b«p«t Anutmhm. jj; Een o^Suwde bobken-knecht biedt rfoh aan, tegen HALF AUGUSTUS of 1 SEiY TE-rfBER. Adres met franco brieven letter A. bij Boekhandelaar van DISH.OECK te Zierikzee TERSTOND of met NOVEMBER ccno BURGER-DIENSTMEID tegen boog loon benoodigd. Adres bij de Ui^evcb^B rép dezes. Uitgevers: X>E LOOZE Afc WAAI® Gedrukt bij de firma: DE LOOZE COMP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2