V V fjjfjII ft 1% fl DiWJL» li 11U illJtiU IVo. 2806. Donderdag A Augustus 1870. k3IIVIIL* 20s"' Jaarg. 7 Nieuwstijdingen- i iigW. Men schrijft aan de Soorshaijasche courant van Bli- tar in dato 21 Junij»Vfpf santries waren in het brin- tratsche bezig om alnns te snijden, toen juist een volwassen koningstijger uit de wildernis te voorschijn kwam en een sprong rlced naar een hunner, welke echter mis luk® daar de aldus bedreigde, een jongeling, nog bij- tijdJfhet gevaar ontdekte en door een vlugge beweging het verijdelde. Door de kreten des jongelings opmerk zaam gemaakt, ijlde een zijner kaïneraden, die tevens familie des eersten is, dezen ter hulpe en plaatste zich, voor hem, teneinde den tweeden sprong des tijgers op te vangen die hij koelbloedig afwachtte en met zijn kapmes een vervaarlijke wonde op den mnil toebracht. Brullende van pijn en woede stoof het dier achteruit, om bijna op hetzelfde oogenblik een derde aanval te doen. Het scherpe wapen des inlanders trof hem ten tweedenmale en wel met zulk een kracht en gewisheid, dat hij met gekloofdeu schedel stuiptrekkend voor de voeten van dezen nederviel. Bijna ongeloofelijk, maar toch waar is de omstandigheid, dat deze onversaagde inlander gedurende den vreeselijken worstelstrijd, welke hoogstens twee minuten duurde, over zijn geheelelig- chaani "•een enkele schram bekomen heeft, alhoewel zijn wapen met heft en al nog geen twee voet lang was. Den volgenden dag ontving de man, op vertoon der partij, die reeds ten tijde van Menschikoff sterk genoeg was, om Engeland van iedere beslissende houding terug buit gemaakte huid, de hem toekomende premie, en had de berichtgever gelegenheid zich persoonlijk van een en ander te vergissen." Londen, 31 July. De groote Mogendheden zijn nog altijd bezig met pogingen om den oorlog tusschen Frankrijk en Duitschland op vredelievende wijze te doen eindigen. Men vleit zich hier, dat die pogingen niet geheel vruchteloos zullen zijn. De Engelsche Regeering heeft de eerste militaire maatregelen genomen. De gepantserde fregatten War rior, Minotaur, Monarch en Hercules liggen gereed om dadelijk zee te kiezen. In het arsenaal t.e Woolwich zijn [150 extra arbeiders aangenomen. In CJhattam loopt het geruchtdat de regeering van plan is 25000 man gereed te honden, om hen otimiddelijk naar Belgie te verzenden. Ook wil men dat de infanterie regementen van 560 op 1000 man zullen gebragt worden. Wij vernemen, zegt de Times, uit een goede bron, dat een groot aantal roomsch-katholicken in Oostenrijk het besluit hebben genomen tot het protestantismus over te gaan, in geval kar dinaal Rauscher het dogma der onfeilbaarheid des pausen niet o&mi&deliik desavoueert. D"1 is, zegt de Times, een vcrrasscml commentaar op de verklaring, door den aartsbisschop dr. Man ning gn het concilie afgelegd, dat de afkondiging van het dogma dadelijk een groot aantal protestanten zou bewegen tot. het ka- tolicismus over te gaan. Naar uit Florence aan de Weener Presse geschreven wordt, zonden tusschen de Engelsche, Oostenrijksche en Italiaansche Kabinetten onderhandelingen gaande zijn, ten doel hebbende ora. een soort vredes- of nentralileits-verbond te-vormenen met vereönigde krachten al het mogelijke aan te wenden tot. loca- liseefng van den oorlog. De drie magten zouden zich verbonden hebben aandachtige doch geheel onpartijdige toeschouwers te blijven, en, vooral ook, de eerste gelegenheid aan te grijpen ombemiddelend tusschen de strijdenden te treden. -4 Volgens eene correspondentie uit Parijs aan de Indépendance Belgp wordt aan den Keizer der Franscheu het voornemen toe- geschrevqjL,\om, indien hij overwinnaar mocht zijn in den oorlog, °P zij" oSjXenkbeeld terug te komen en een groot Europecsch Congres voor te stellen, ten einde in de toekomst den oorlog onmogelijk te maken door invoering van eene groote interna tionale arbitrage. Na hetgeen de Nette. Freie Presse heeft gemeld omtrent een of- en defensief verbond tusschen Frankrijk en Italië, viqdt men thans in dat, blad, onder dagteekening van 28 JuIijeen [ram uit Florence, luidende: „De alliantie tusschen Italië Frankrijk is een feit. Ingeval Frankrijk eene nederlaag lijdt, jltalie het met 150,000 man bijstaan. Frankrijk heeft voor uitrusting van die manschappen 100 milioen gewaarborgd, belast zich met de bescherming van Rome. Pater Elyacinthe heeft eenen brief afgekondigd tegen de proclamai:e van de onfeilbaarheid van den Paus; hjj zegt dat Stemming niet vrij is geweest, dal er invloed uitgeoefend )3 en eindigt met de bijeenkomst van een nieuw concilie te virago n. Florence, 1 Aug. De Opinione meldt het vol gende Naar men verzekert heeft Engeland, hoewel eene striate neutraliteit in acht nemende, geweigerd zich te verbinden om gemeenschappelijk met de neutrale mo gendheden in vredelievenden zin werkzaam te zijn wanueer de,e stappen van dien aard raadzaam achten. Ce Italiaans^ Regering trekt troepen aan de Romein- sche grenzen byu>n. Jjfeoi'lyn, ol July. Z.M. de Koning is heden avond «n o ure naar het leger -^rtrokken. De koningin aan het station afscheid va, den koning. Een ont- i-3 e uiejlisfe volks was tegenwoordig, terwijl de hoerah s geerlCefhde schenen te netton. maken00 Koni,^-l^fk lle volgende proclamatie doen bekend Aan mijn volk! "Mij heden naar het leger begevende om er den sïvjjd aan o gaan voor de eer vanDuitschland en voor het behoud onzer vSfltsVn ^°?^Crenw'' 'k, den eerisgezinden geestdrift mijns jm '>eht nemende, eene amnestie verleenen voor politieke misdaden en delicten. Hb* i'e'J ^ek skaataministerie gelast mij daarover een decreet te onderwerpen. eeinC^'v;-3'3 VV.86'i m'jn vo"cdat noch de vredebreuk, noch Ma-i^o^f"' ze^ei' ven mijnen kant niet zijn uitgegaan, beslnlm 06 Ul(gedaaSd z.ijndc, zijn wij, even als onze vaders, te nniti.' °nS Va,S^ vertronweu in God slellende, den strijd aan n voor het welzijn des vaderlands." Dc Franschc draagbare kanonneerboten kunnen vooreerst langs den Rijn niet manoeuvreren, daar zij door den lagen wal terstand iede^Vogenblik aan den grond raken. Men zegt, dat uit Weenen hier reeds 10 centenaar! pluksel, 2 centenaars kompressen, 2000 verbanden voor verwonden zijn aangekomen en dat er nog meer ber zendingen volgen. Te Breslau werdenWèzer dagen 450 soldaten in marschtenue over den Oder gezet, voor het grootste gef deelte in een pont, die langs een ketting wordt overge trokken, en voor een ander gedeelte in een daarnaast drijvende roeiboot. Door een stoot tegen de pont sloef de overladen boot om en vielen de daarin geplaatste passagiers in het water, die zich nu aan dï nont of de ketting klampten. De daarin aanwezigeu wjoen hunne makkers ter hulpe komen en begaven zich te veel op de klip waardoor de pont water schepte en dit, gevoegd bij de overlading, deed de pont zinken zoodat 450 man met pak en zak in den rivier lagen. Door de hulp van in de nabijheid liggende schippers werden spoedig allen uit het water gered en daar er door officieren van gezondheid terskmd goede lmlp werd verleend, gelukte het allen te <eoflenop drie na die, aan de overzijde opgehaald, niet zoo spoedig door den geneeskundige konden wor den behandeld. Dezer dagen begaf zich een aanzienlijk bewoner der hoofdstad naar een gezelschap, waar hij als naar gewoonte met een of' meer generaals in aanraking zou komen. Hij hoopte op die wijze zijne brandende nieuws gierigheid naar berigten van het oorlogstooneel te kunnen voldoen, hetgeen hem des te meer ter harte ging, dewijl de dagbladen niets dienaangaande mededeel en. Bij het binnentreden in den salon ontwaarden bij den generaal van Moltke, juist den man die beter dau ieder ander hem inlichtingen kon geven. Spoedig was hij met hem in gesprek, en nu de eerste vragen waven//Wel, generaal, welk nieuws is er? Hoe staan de zaken"? Algemeen genomen heel goed", was het antwoord; „is de rogge wat tegengevallen, de aardappelen beloven daarentegen een JHC^untendea oogst." De vrager begreep thans dat hij nilts zou vernemen, en droop Ijeschaamd af. De Berlijnsche berigtgever van Daily News, die aanstonds uit Rusland over de grenzen is getrokken, toen het berigt van de oorlogsverklaring te Petersburg was aangekomen, geeft een kort verhaal zijner bevin dingen. Stellig meent hij, zal Pruissen indien het de overwinning inogt behaleneen groot deel daarvan te danken hebben aan de locomotief. De spoorwegen hebben in Pruissen gedurende den laatsten tijd wonderen verrigt, en door middel van snelle transporten zijn de troepen zoo snel geconcentreerd geworden, als geen tweede voorbeeld in de geschiedenis geboekt staat. Met eiken dag is de kans van Napoleon om Duitschland met een onver- hoedscheu aanval te verrassen, verminderd. Met eiken dag groeit het' leger van den Rijn aan. Alles voor de regeering en v.oor de militairen," was het wachtwoord Uov ratscbioMoliofa i™ "NToovU-UviUaohland tijdens de jongste troepenbewegingen. „Gij zoudt geiacLeu hebben ineeui de berigtgever, //indien gij den minachtenden toon gehoord hadt, waarop passagierstrèinen werden besproken. Zij werden zooveel doenlijk allerwege-tot staan gebragt, maar de weinigen, die men per gratie nog liet loopen, waren ontegenzeggelijk anomaliëti en lastposten. Ieder scheen te gevoelen, dat dit het groote oogenblik was voor de opofferende vaderlandsliefde, en dat geene halve maatregelen mogten geduld worden." Al dit voorgaande is, naar xjiwrneenen, zeer gemakkelijk te verklaren. In Pruissen i#i\iers staan de meeste spoorwegen onder de administratie der regeering. Daardoor heeft deze het in hare rnagt om op een en hetzelfde oogenblik maat regelen te nemen, welke toepasselijk zijn op alle lijnen en in alle deelen van het rijk, een voordeel dat b. v. Engeland met zijne particuliere spoorwegen in tijd van oorlog zeer zeker niet zou gonieten, en dat toch aller belangrijkst is, gelijk nu weêr blijkt uit het succes in den Noord duitschen Bond. De NorddeutscTie Allgetm^ke Zeilung neemt in zijn jongste nommer het bekende artikel van de Daily Te legraph (gesprek tusschen von Bismarck en Napoleon) in zijn geheel op, en voegt daarbij de opmerking, dat de strekkiug van dit artikel blijkbaar is, om de Neder landers tegen Duitschland op te hitsen. Het blad meent, dat Nederland bezwaarlijk aan den inhoud geloof zal hechten en onderstelt, dat Nederland wel bekend zal zijn met de omstandigheid, dat in gausch Duitschland geen Kapsel van een annexatie van Holland ook maar droornVYlot houdt deze poging, om Nederland tegen Pruisse»op te hitsen, voor mislukt en vertrouwt, dat zelfs diegenen, die in Nederland misschien inet een zeker wantrouwen de Pruissische overwinningen van het jaar 1866 mogten hebben aangezien thans anders zullen oordeelen. Uit Saarbrülcen wordt van 29 julij geschreven Heden middag kwam 'liet berigt, dat op den Spicheren Berg zeven stekken geschut door den vijand waren geplaatsten een uurVfaJer kwam een ordonnans met de tijding, dat de vijand zijn geschut, even als gisteren, in het veld bragt. Dus weêr geen rust. Misschien zullen zij weder onder bescherming vau hun geschut fouragerendat is aardappelen uit onze vel den stelen, zooals zij gisteren deden. De Franschen trommelen en blazen den ganschcn dag; hij ons heerscht diepe rust Des avonds is de brug bij Saargcmitnd weder gelegd. Men verwachtte een aanval onder bescherming der stukken geschut, Maar de nacht verliep rustig. Den anderen morgen werd er gevuurd op de voorposten. Een detachement infanterie beant woordde hen. De Pruissen bekwamen vier gekwetstenDe Fran schen stonden gedekt in een boschjc. Aan den Siècle wordt uit Beuzonville geschreveudat het 83ste regement reeds zijn chassepols beeft beproefd ongelukkigerwijze op .zich zelf. Des nachts aankomende, werd ecu schildwacht gesteld aan den zoom van een woud. Met de grootste behoedzaamheid werd te werk gegaanomdat weinige mijlen van daar de Pruissen stonden. De soldaat had zijn post verwisseld ten gevolge van de duisternis en stond tegenover een ander, die, op zijn werda geen antwoord bekomende, den schildwacht doodschoot. Een tweede schildwacht schoot eveneens, toen een derde, in. het. geheel vielen er 15 .scholen. De kapitein Pradel snelt toe, maar de wind is te sterk ora zijne stem te verstaan. Hij wordt door een- kogel in het heen getroffen. Eindelijk ver schijnt de kolonel Bonuiton en daarna generaal Blanchar, nog maar juist bij tijds, want. het gehcele regement had de wapenen gegrepeu. Den anderen morgen vond men tsvee dooden en vijf gekwetsten, waaronder de kapitein. Te midden van den ernst een komisch toonceltje. Een Belg ging te Keulen in een scheerwinkel. Toen de barbier hem ingezeept .had en het mes bij de lccel bragt, vroeg hij hom met een dreigenden blik: Sind Sie ein Franzose? «Nooit," schrijft de Belg, »heb ik met zooveel vuur betoogd dat ik een Belg, en geen Franschman was, als in dat hachelijk oogenblik. - De houding van het neutrale Engeland wordt van dag tol dag floor het Duitschc publiek meer gelaakt. De bladen van alle apolitieke kleur vcvoordeelen de toegevendheid van Lord Granville jegens Frankrijk, vooral met het oog op de onver hinderde levering van paarden, alsook van steenkolen en patronen voor liet Franseke leger en de Fransclie vloot. De verontschul digingen van Granville tegenover de beloogen van den gezant van deu Noordduitschen Bond, de stemmen die in het Hoogcrhuja zijn opgegaan en die de houding van de Engelsche Regering eenstemmig veroordeelcnhebben den toorn jegens Engeland aangewakkerd, die in verbittering dreigt over te gaan. JFt-urrfttii PiU'vis, 1 Aug. Het Journal officiel zegt, dat de rtgering bepaald heeft dat gedurende den oorlog van itdor reiziger, welke zijne neutraliteit ook zij eene pi,spoort zal worden verlangd, bij het reizen in of' uit Frankrijk. Deze bepaling is niet van toepassing op o.ulerdanen van Pruissen en zijne geallieerden, die niet anders door Frankrijk kunnen reizen dau voorzien van eme speciale machtiging. In eet» der Fransche grenssteden is een geestelijke gearresteerd, welke het geheele plan der Fransche ves tingen had gemaakt en toen dit voltooid was, aan het Pruissische gouvernement had gezonden. De persoon die met de bezorging belast was, verdwaalde tot binnen de voorposten hij werd verdacht en onderzocht, waarop men weldra zijn doel ontdekte en hy natuurlijk gear resteerd werd. Niettegenstaande de marschen zooveel mogelijk verkort worden, zijn 12 soldaten door de warmte gedood, een kapitein heeft zich doorschoten, terwijl twee grena diers door ophanging een einde aan hun leven gemaakt hebben. Men leest in bet Journal Ofjiciel: De Duitsche dagbladen hebben beweerd dat honderd Fransche soldaten zich op het grondgebied van Luxem burg, in spijt deszelfs onzijdigheid hebben begeven. »Dit feit is ten eenemale valsch. De vrijwilligers tellen reeds honderd bataljons. Aan den Rijn zijn reeds driehonderd vijftig duizend Franschen, waaronder veertigduizend van de garde en vijftigcluizend cavalaristen. Het landingsleger van de Oostze* sterk tachtigduizend man, wordt aangevoerd door Cousin-Montauban, hertog van Palikao, voor deze onderscheiding aanbevolen door zijn snellen, stouten, schitterenden, welgeslaagden tocht in China. Prins Napoleon had om die onderscheiding gevraagd, maar de keizer heeft zoo duidelijk gezinspeeld op zijne krygsmans-antecedenten, dat hij niet aanhield. Mpn -cv.L nu. cieu Txi-im-ouriog, ctat cle zeereizen hem niet geschikt maken voor veldtogten te land. In de garnizoenen zijn bijna geene officieren vau ge zondheid meer, zoodat hun dienst daar door burgerlijke artsen zal worden waargenomen, 2 Aug. El- is nog geen oorlogsfeit bekend geworden. In de Parijsche Padrie leest men: „Bij de ontscheping te Marseille vau het uit Algerië overgebragte le zouavenregimenl, bespWrde men op den ransel van een der trompetters van dat. corps een prachtigon valk. Verrier, zoo heet de hoornblazer, heeft dezen vogel in het landschap Djebel-Atnour gevangen. Deze heeft dc jóngste expeditie naar het zuidwesten der ko lonie medegemaakt en, op den marsch door het gebergte opgelaten, dc cantine dikwijls van een lekkereu beet voorzien. Toen het regiment last ontving om zich te gaan inschepen besloot Verrier, lot zijne smart, om zich van zijne trouwen mcdgczel te scheiden. Drie dagen echter nadat hij hem dc vrijheid teruggegeven had, zag men op het bivak van Ben-Chicno eensklaps een valk boven de groep, waarin Verrier zich op hield, verschijnen, en, na eenige dwarreling, majestueus op den ransel van den trompetter nederstrijken. Er ging een al gemeen gejuich op, en eenparig werd nu besloten dat de valk de campagne tegen Pruissen zou mede maken." Officieele tijdingen uit het hoofdkwartier zeggen, dat Beicrsche voorposten naar Lauter zijn achteruitgetrokken. Er hebben aan de voorposten enkel onbeduidende feiten plaats gehad. Gisteren heeft de keizer de omstreken van Melz bezocht. Pruisische deserteurs zeggen, dat ze veel lijden door het gebrek aan dc-kens en tenten. De vijanden zijn verwonderd over de verre draagkrafctft onzer geweren. Een gemichte brand heeft te Havre gewoed. In de stallen van eer^h uurkoetsier uitgebroken, en door een ke- vigen noordenwind aangeblazen, vernielden dc vlammen eene touwslagerij, een houtmagazijn en zes woonhuizen, waarvan er een meer dan driehouderd meters van de plaats waar de brand uitbrak was gelegen. Behalve de inboedel en de woningen, zijn een tiental paarden ver brand. De schade wordt op meer dan twee millioen fran ken geschat. Een ingenieur die gedurende velé jaren steenkolen-mijnen heeft bestuurd, schreef dezer dagen aan den ConstituLionnel dat men toch niet te veel vertrouwen moest stellen in de be rigten, dat de Pruissische soldaten zich uit Rijn-Pruissen verwijderd hebben. Sommigen willen d^arnit afleiden, dat zij zich terugtrekken op Coblenz en Mainz; maar den ingenieur komt het voor, dat zij wel een teruglegt kunnen hebben voorgewende u intnsschen in de onderaardsche galerijen der steenkolen-mijnen verscholen blijven, om als de Franschen vooruit dringen hen in den rug te vallA Sommige Fransche dagbladen raden dc sol daten voorzigtTgm-id. Zij zeggendat't terrein aan den Rijnkant uiterst gevaarlijk is voor het Fransche leger. Eenige tijd geleden loste te Napcis een oud gemeente ambtenaar een pistoolschot op den markies Adronis, het ijve rigste lid van den gemeenteraad. Hij werd op de daad gegrepen en oulangs tcregt gesteld. Het bewijs van den moordaanslag was geleverd, dc voorbcdachtzaamhcid waarmede die gepleegd was bewezen en slechts aan dc onhandigheid van den moor denaar of aan zijn gebrekkig wapeu was het toe te schrijven dat de markies maar ligt gewond en niet op de plaats gedood werd. Desniettemin bragt de jury een verdict tot invrijheid stelling van den beschuldigde uit. Dc president van het gereglshof kon daarin echter niet stilzwijgend berusten. Na voorlezing van het. vonnis, zeide hij tot den beschuldigde, niet zoo als een maal de groote leermeester der menschheid „Ga heen, en zondig niet meer," maar: »Ga heen, gij zijt. vrij, en zoo gij ooit weêr iemand wil doodschieten, ga dan gerust uw gang deze heeren geveu er u de vrijheid toe." Vervier^, 30 Julij. Sedert Maandag komen er dagelijks talrijke Pruissische troepen door Enpen ge trokken. Er zijn huizen waar men dagelijks vyitien a twintig soldaten te legeren heeft. De troepen welke op een 35,000 man geschat zyn maken eeri legercorps uit, geschikt om Trier en de vallei van de Moezel te beschermen. Zij begeven zich per kleine marschen derwaarts, want de spoorwegen zyn opgebroken. IXiouwcvcIitïp, 1 Aug. Gisteren nacht beproefden vijf matrozen vau een iu de haven liggend Fransch schip bij het kruitschip, dat aan liet einde der haven ligt, op te enteren, toen de marinier, daar op post, ingevolge zijne consignes, driemaal »Werda!" riep. In weerwil van deze waarschuwing klom een dier mannen de geschut poort van het bewuste kruitschip op en ontving toen van dien marinier zulk een goed aangebragten stoot met diens hartsvanger, dat hij, naar wij vernemen, reecis heden morgen aan de zware wond gestorven is. De andere mannen moeten in verzekerde bewaring zijn genomen. Men schrijft uit Alkmaar: Te Bergen wordt een terrein tot kampplaats ingerigt. "Wij zullen derhalve spoedig gedeeltelijk van cle inkwartiering ontheven worden; eene zeer gewenschte verligting voor die inge zetenen, wier liuisselijke gelegenheden hen noodzaakten de toegewezen manschappen uit te besteden, hetgeen liun op circa ƒ7 per man in de week komt te staan. Zij evenwel, die den militair onder eigen dak ontvangen, zijn over liet algemeen zeer ingenomen met bun logeer gasten geworden de uitmuntende discipline en de gewigtige tijdsomstandigheden werken daartoe mede clat zij met leede oogen hen zullen zien vertrekken, 'tls merkwaardig te zien, hoe de vooraf als overlastig gevreesde gasten door verreweg de meeste ingezetenen als gezellige leden van het gezin worden behandeld. Bij gelegenheid der algemeene oproeping van de schut ters, om zich op een bepaald tijdstip op't Funcu te Amsterdam te bevinden, verscheen ofschoon het tijdstip der oproeping reeds lang verstreken was nog een schutter, die op niet zeer malscho wijze over zijn wegblijven werd onderhouden. Als reden daarvoor gaf de man met waardigheid te lcenneu „dat... zijne vroim juist bevallen ivaswaarop een krijgshaftig superieur hem, met den vinger dreigend, toesnaauwde „Zorg dan, dat hei nooit weer gebeurt l" Gouda, 30 Julij. Ten gevolge van het te hoog Iaden op den spoorwagen zijn eenige wassenbeelden met den wagen, waarin zij geplaatst waren,, aan het station alhier geheel ver brijzeld zoodat de liefhebbers van dergelijke verlooningeu zich op de aanstaande kermis teleurgesteld zullen zien. Men zegt dat de eigenaar 15,000 schadevergoeding vraagt van de directie. Als een slecht voorteeken voor de Franschen beschouwon sommige menschen het, dat. ook het beeld van Napoleon III verongelukt is. Grayenliage, 31 Julij. Gisteren avond om 9 uur zond een Fransch schip voor Scheveningen een sloep naar tien wal; bij aankomst kwam eeu adelborst en werd ontvangen door een officier der jagers kom- maudant van het detachement.op diens vragen ant woordde de adelborst dat zijn schip een Fransch stoom- korvet van 4 stukkeu was kommandant Bouclin dat bij wist op onzijdig gebied te zijn en zonder vijandelijke bedoelingen kwam, alleen om den consul van Frankrijk, den heer Maas, te spreken. Hij werd daarheen geleid; om 9-y, uur vertrok de sloep weder naar boord. Voor alle offleiereu in werkelijke dienst is de vergunning ingetrokken van burgerkleeding te dragen. Bij algemeene legerorder is bepaald, dat tot de dagelijksche tenue voor alle militairen weder de sabel zal behooren. 's Gravenhage, 1 Aug. De Pruissische rege ring handhaaft bet eenmaal door haar genomen besluit, houdende verbod van uitvoer van steenkolen naar Neder land. De aanvoer van kolen uit Engeland en Belgie blijft mogelijk, terwijl de regering deu vervoer van steenkolen uit Belgie zooveel dit in haar vermogen lag, heeft ver gemakkelijkt. Bovenstaand berigt cnloingen wij Maandagavond als telegramdoch te laat om toen nog op te nemen) Rotterdam30 July. Heden namiddag heeft met het beste gevolg de nederlating plaats gehad van het eerste zinkstuk voor de ontworpen spoorwegbrug over de Maas voor deze stad. Dit zinkstuk aan de noord zijde tegen de kade der Boomjes is het eerste werk voor het daar te plaatsen landhoofd. Het grootsche wei'k gaat vooralsnog zonder tegenspoeden goed vooruit. Goes, 1 Aug. Naar wij vernemen zal de halte aan het kanaal met 1 September.eerstkomende in werking komen, te gelijkertijd met een verminderd fctrief voor de halte Rilland. Zoo als meu weet, betaalt men tot nu toe vau Goes plaats nemende naar Rillar^i, evenveel als naar Woensdrecht, en van Roosendaal or Bergen even veel als naar Krabbendijke. Zïei-ïlczee, 3 Aug. ZaturrRg jl. heeft het corps scherpschutters zijne oefeningen hervat De opkomst was niet talrijk, zoodat het wenschelijk is dat de deel- uerning meer en meer zal ioeuemen. De kommandant der stedelijke schutterij alAier heeft vergunning gegeven dat het vrywilligercortvs met de schutterij kan exerceren. Voorts is besloten aat het corps een uniform zal aan nemen bestaande in een grijze jas met rood afgezet en een grijze of zwarte pet met eene roode kokarde. Op a. s. Vrijdag zal het 3de Concert op Parklust plaats hebben. Het programma is1VaillanceMarsch Steenelrvgen. 2. Landbauer-Galop. 3. Aria uit /,Stradella," Flotoio. 4. Priesterkoor uit ,/Die Zaubevüöte," Mozart. 5. Rosamonde Polka. 6. Marsch, A. Piek. 7. Ouverture z/Don Juan Mozart. 8. Scblummerlied voor Tenorhoorn Auber. 9. Thereseu Walzer, Faust. 10. Potpourri uit „Robert le Diable," Meijerbeer. 11. Weener-Carnevals Quadrille. Z. M. heeft op verzoek eervol ontslag verleend aan den heer P. J. van Santen als burgemeester van Breskens en als zoodanig benoemd de heer Chr. J. Cornelis aldaar. Als eene gvoote zeldzaamheid wordt medegedeeld

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1