Dingsdag 2 Augustus 1870. /.IKiItirv/il'ili.M.HJ; mill ITMUUIi. Blo. 2805. 20s,e Jaarg. Besturen en Administration. Bekendmakin g. Bekendmaking. Bekendmaking. Bekendmaking. Nieuwslij d ingen De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierik zee maken bekend: dat aan de openbare lagere school voor on vermogen den (Armenschool) in deze gemeente thans open is eene plaats van IïULPONDIUR WIJTZ33K, waaraan eene jaarwedde van driehonderd den is verbonden. Zij roepen allen, die voor die betrekking in aanmerking wenschen te komen, op, zich met overlegging hunner stukken ten spoedigste aan te melden bij den Burge meester dezer gemeente. Zierikzee, den 20 Julij 1870. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee B. C. CAU. Ïjg Secretarisfï n J. P. N. ERMERINS. A A. Maatregelen ter bewaring «lor onzy- digheid go«lurende den oorlog. De BURGEMEESTER van Zierikzee; Gelet op de Circulaire van den heer Commissaris des Konings in deze provincie van den 22sten Julij 11. A n°. 4776, 3de afdeeling (Prov. blad n°. 89); Brengt ter kennis van de ingezetenen dezer gemeente de volgende twee beschikkingen betreffende het bewaren der onzijdigheid gedurende den ontstanen oorlogde eerste van Hunne Excelleutien de Ministers vau Buiten- landsche Zaken, van Justitie en van Marine, de tweede van Zijne Excellentie den Ministers van Buitenlandsche Zaken MINISTERIE VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN. Bij gelegenheid van den uitgebroken cJbrlog waarschuwen de Minister vau Buitenlandsche Zakendefailister van Justitie eu de Minister vau Marine, daartoe door oen Koning gemng- tigd, bij deze alle ingezetenen des Rijks om zich in geenerlei wijze met de kaapvaart iu te laten en gcene vreemde kaper brieven aan te nemenzullende Nederlanders, die op zoodanige stukken de kaapvaart mogten uitoefenen of daartoe de hand leenenvoor den Nederlandschen regler worden vervolgd ter zake van zoodauige daarbij gepleegde feiten als waartegen de wet straffen bedreigt. 's Gravenhageden 20 Julij 1870. Be Ministers voornoemd (get.) ROEST VAN LIMBURG. VAN LILAAR, BROCX. Ingevolge de hevelen dta Ivouings brengen de Ministers van Buitenlandsche Zaken, van Justitie en van Marine ter kennis van elk dien zulks zonde mogen aangaan, dat ter bewaring eener volkoniene onzijdigheid gedurende den oorlog in de voor gaande waarschuwing vermeld, de volgende bepalingen zijn vastgesteld: Art. 1. Geene ocmogschepcn noch kapers aan een oorlog voerende mogendheid Vhoorencle, zullen, met prijzen, inde Nedcrlandsche havens oV zeegaten mogen binnenkomennoch aldaar of op de reede verblijven, uitgezonderd de gevallen van blijkbaren noodals zeeramp en gebrek aan levensmiddelen. Zij zullen zich, zoodra de oorzaak van hun verblijf opgehouden heeft, ten spoedigste moeten verwijderen. Art. 2. De verkoop, ruiling, wegschenking van alle prij zen of van voorwerpen daarvan afkomstig en van buitgemaakte goederen, zijn in de Nederlandsehe havens of zeegaten verboden. Evenzeer zijn in die havens verboden het onttakelen en de verkoop van oorlogschepen of kruisers der oorlogvoerende par tijen, alsmede van kaperschepen (voor zooveel dezo laatsten worden toegelaten), tenzij de Regering in buitengewone om standigheden van oordeel zij dat die verkoop zonder bezwaar met het oog op de neutraliteit van den Staat kan plaats hebben. Art. 3. Kapers worden ook zonder prijzen in de Neder landsehe havens of zeegaten niet toegelaten uitgezonderd de ge vallen vermeld in art. 1. Het slot vau bedoeld artikel is op hen van toepassing. Zij mogen geene meerdere proviandering innemen dan voor hun oumiddelijk gebruik vereischt wordtvan steenkolen slechts zooveel als n£|f8i& is om 24 uren in hunne behoeften te voorzien. Art. 4. De oorlogschepen der oorlogvoerende partijen zul len, mits zich onderwerpende aan de volkeiireglelijke bepalingen op hunne toelating in neutrale havens, voor on bepaalden tijd in de Nederlandsehe havens en zeegaten, mogen verblijven; zij zullen zich mogen voorzien van levensmiddelen en de hoeveel heid steeukolcu Mondig, tuu» a» naar uc naastbij gelegen haven vau het land waartoe het schip behoort. Art. 5. Wanneer schepen van de oorlogvoerende partijen (hetzij oorlogschepen, kapers of koopvaarders) zich gelijktijdig in dezelfde haven, op de reede, of in de territoriale wateren van den Staat mogten bevinden, zal er eene tijdruimte van minstens 24 uren moeten verloopen tusseheu het vertrek van een schip eener oorlogvoerende partij en het opvolgend vertrek van een schip aan de andere partij toebehooreude. Dat tijdsverloop zaï naar de omstandigheden door de mari time autoriteiten der havtu kunnen worden verlengd. Art. 6. Het is verboden ^an oorlogschepen der oorlogvoe rende partijen wapenen of ammunitie te leveren als ook om hun op eenigevlei wijze behulpzaam te zijn in de vermeerdering hunner bemantfing, wapening of uitiusting. 's Gravenhage, 20 Julij 1870. Be Ministers voor-noemd, (gel) ROEST VAN LIMBURG VAN LILAAR. N| BROCX. DeMjnisler van Buitenlandsche Zaken acht zich lerpligt hij den oAdog die is uitgebroken de aandacht van Scheepsbevel hebbers, recders en inladers te vestigen op het gevaar en lp, nadeelen waaraan zij zich zouden blootstellen door in strijd «y met de pligten aan onzijdige mogendheden opgelegd eene wer- kelijke blokkade niet te eerbiedigen of oorlogscontrabandc militaire en voor eene der oorlogvoerende partijen bestemde depêches te vervoeren. In deze gevallen toch zouden de belanghebbenden aan alle flaariv' voorivlneiiende sevolgcn blijvcu onderworpen, zonder op ecnigc bescherming of tusschenkomstwelke ook, van Zijner Majesteits Regeriug aanspraak te kunnen maken. Ook zal tegen het uitrusten hier te lande van oorlogs- of gewapende schepen ten behoeve der oorlogvoerende partijen of de deelneming daaraan door Nederlandersalsmede tegen den verkoop vau oorlogs- of gewapende schepen aan de vijan delijke partijen, en tegen Vet bouwen voor- en toevoeren aan de oorlogvoerende partijen Énn transportschepen, door de Re gering ten strengste wordenPgewaakt. 's Gravenhage, 20 Julij 1870. Be Mini sier voornoemd (get.) ROEST VAN LIMBURG. Zierikzeej den 27 Julij 1870, De Burgemeester B. C. CAU. De BURGEMEESTER van Zierikzee maakt heleend: dal. bij Z. M. Besluit van den 24 Julij jl. (Saatiblad noVI44) de uit- en doorvoer van paardenmet uitzon dering van veulens, is verboden, tot dat hieromtrent nader door den Koning zal worden beslist. Zierikzee den 1 Augustus 1870. B. C. CAU. De BURGEMEESTER van Zierikzee maakt bekend: dat bij Z. M. Besluit van den 24 Julij jl. (Staatsblad no. 145) de uit- en doorvoer van ammunitie eu buskruid zijn verboden dat dit verbod niet van toepassing is op de ammu nitie en het buskruid die voor Rijksdienst worden uitgevoerd, noch ook op die, welke zich voor scheeps- gebruik aan boord van Nederlandsehe of vreemde handelsvaartuigen bevinden mits de voorraad niet grooter zij dan volgens de soort en de bestemming van het schip by gewone uitrusting gebruikelijk is; en dat dit besluit vau kracht blyft tot dat hieromtrent nader^oor den Koning zal worden beslist. ZteRrikzee den 1 Augustus 1870. B. C. CAU. De Daily Telegraph neemt in zijn laatste nommer, in een ingezonden artikel uit Parijs, eene verklaring op, die door Napo leon aan cenige zijner Engelsche vrienden zou zijn gedaan. Hij zeide: «Veertien dagen vóór de mededeeling van den hertog de Gramont in het Wetgevend Ligchaam welke mededeeliug op zoo onregtvaardige wij7.0 dom- do EUgaUoho pc.ro io t>. oordeeld wist ik niet dat de oorlog onvermijdelijk was, noch hen ik, zelfs op dit oogenblik, er in de verste verte op voor bereid. Ik vertrouwde dat ik, nadat dc hertog cle Gramont mij tegenover Frankrijk, betrekkelijk de kandidatuur van Hohen- zollorn, had gereglvaardigd, in staat zou zijn te onderhandelen en schikkmgen te maken om den vrede zeker te doen zijn. Maar Frankrijk i\ niet meer in mijne hand. Ik kan niet regeren of ik moet leiden. Dit is de meest nationale oorlog, dien Frankrijk in mijn tijd heeft ondernomen, en er is mij geene andere keuze overgelaten dan de publieke opinie, waartegen ik niet opgewassen ben, voor te gaan. Overigens de heer Bismarck, hoewel een zeer knap man, wenschte te veel en te vlug. Na de overwinning van Pruissen in 18GG, herinnerde Ik hein, dat hij nooit zulke wonderen kunnen verrigteu, als Frankrijk zich niet zoo geheel en n zij dig had gehouden. Ik heb gedurende den Duitschcn oorlog geen enkel Fransch soldaat naar de Rijngrenzen gezonden. Ik heb hem regelen uit zijn eigen schrijven aaugchaald, waarin hij mij voor mijne onthouding dankte, eu verklaarde dat hij nooit een Pruissisch soldaat op den linkeroever van den Rijn had gehouden, maar Pruissens gehecle magt tegen Oostenrijk had doeu oprukken. Tevens deed ik gevoelen, dat hij mij als eene kleine erkenning voor mijne vriendelijke werkeloosheid Luxemburg zou kunnen afstaan, en een of twee andere kleine steden, die onze grenzen bedreigen. Hierdoor zon hij, door eene kleine opoffering, gemakkelijk door Pruissen te dragen, zijn bui tengewone vergrooting en succes in aanmerking genomen, dc Fransche natie bevredigen, wier naijver zoo snel opgewekt en zoo moeijelijk voldaan kan worden. De heer Bismarck ant woordde mij, dat hij geen voet grondgebied, hetzij Prussisch of onzijdig, kon afslaan. Maar indien hij zich zou kunnen vergroo- ten, dan zon hij gaarne concessie» willen doen. «Indien ik Holland nam," zeide de heer Bismack, «wat moet Frankrijk als schade loosstelling voor Holland hebben?" Ik antwoordde, dat eene pogii*; om Holland te nemen, oorlog met Frankrijk zou zijn, en hili%iede eindigden de onderhandelingen, die door de beeren Benedetti en Bismarck waren gevoerd." Anclro-ir Om. JIo roul Couigcil LljÜ CÖU lUUUlCt llclÜ gepleegd, werd Donderdag jl. te Dublin opgehangen. Aangezien de beul zijn handwerk slecht verstond, nam hij het touw voor den strop voel te lang. Dientengevolge onderging het ligchaam van den misdadiger bij den val door het luik zulk een schok, dat het hoofd van den romp werd gescheiden. Voorzeker een verkwikkelijk schouwspel voor de voorstanders van de toepassiug dei- doodstraf Rome, 29 Julij. De generaal Dupont heeft bevel ontvangen, om de Fransche troepen te Civita Vecchia bijeen te trekken om op het eerste bevel naar Frankrijk teutfynen terugvoeren. >^ei*lyn, 27 Julij. Reeds heden voormiddag is den 9b gelach en gezant medegedeeld dat voor hem het door Benedetti geschreven handschrift van het thans open baar gemankt ontwerp-verdrag ten allen tijde ter inzage gereed ligt. De officieele nota van de Noord duitsche regering aan Engeland die bevestigen zal, dat Frankrijk met dat ontwerp bij de Pruisische regering is aangeko men, en tevens een verslag zal bevatten van de overige door Frankrijk in die zaak gedane stappen, wordt bin nen kort verwacht. 28 July. Officieel is medegedeeld dat gisteren morgen een vijandig detachement van drie compagniën en 80 paarden, uit de rigting van Forbach tegen Volk- lingen zijn opgetrokken en een afdeeling vau het infan- Terie-regement heeft aangevallen. Met verlies van een officier en 6 man werden zij teruggedreven. Aan de Pruisische zijde werd een man gewond, anders is in den loop van den dag aan de grenzen niets nieuws. Berlijn, 29 Julij. Graaf von Bismarck heeft eene depêche gezonden, aan den Pruissischen gezaut te Lon den, bevattende ophelderingen betreffende het door den Times openbaar gemaakte stuk. Uit deze mededeelingen blijkt o. a. dat Frankrjjk in 1866 aan Pruissen heeft aangeboden om 300,000 man te zenden tegen Oostenrijk, waarbij aan Pruissen eene vermeerdering van 6 a 8 tuilioen 'zielen zon toegestaan worden, mits aan Frankrijk afstand gedaan werd van het land tusschen de Rhijn en de Moesel. Deze voor stellen werden door Pruissen echter verworpen. Na de Luxemburgsche kwestie kwam Frankrijk wederom voor den dag met voorstellen betrekkelijk Belgie en Zuid- Duitschland. Deze werden eveneens afgewezen. De mi- iii-ter meent dat deze herhaaldeiweigeringen aanleiding tót den tegenwoordigeu oorlog hebben gegeven. Men leest iu een Berlijnsche korrespondentie, dd. 25 July van de Köln. Zeil.«Dezer dagen verzocht Nederland dat een groot kolentransport te land uit Pruisen voor de Nederlandsehe fabrieken nog mogt toegelaten worden. Voorts wenschte het de ongehinderde verscheping van kolen op den Rijn, in het belang dei- fabrieken en gaf de toezegging dat uitvoer uit Neder land by een wet zou verboden worden. Pruisen vervulde dadelijk en bereidwillig de Nederlandsehe wenschen. Weldra echter kwam de tijding dat kolen aan vreemde schepen in Nederland afgegeven werden, en gelijktijdig gaf de Nederlandsehe regering aan de Pruisische keunis, dat zij bij het doen van bedoelde toezegging niet gedacht had aan 'de onmogelijkheid om er gevolg aan te geven. Tusschen Frankrijk en Nederland bestaat nl. een trak taat, krachtens hetwelk de steenkolenuitvoer niet ver boden mag worden. Van wege Pruisen is hierop de verdere verzending van steenkolen naar Nederland ver boden geworden. Deze maatregel is intusschen in zeker opzicht naar het schijnt te laat genomen, daar het zoo goed ais zeker is dat Nederland thans een voldoenden voorraat steenkolen bezit, om aan de Fransche oorlog schepen voor eenigen tijd de noodige brandstoffen te kunnen leveren." In de afgeloopen week heeft de Berlijnsche politie uit een trein, die op het punt stond om met troepen te vertrekken, meer dan 20 knapen, die zich onder de banken verborgen hadden, met geweld moeten verwijde ren. Zij wilden ook dienst nemen; sommigen huuer waren 8 a 11 jaren oud. Te Stettin heeft zich een meisje als vrijwilliger aangemeld en afgewezen zynde, ging zij heen met de verzekering hij een ander regemeut baai- geluk te zullen beproeven. By Cuxhaven zonden 120 schepen gereed liggen» waarvan 90 onmiddellijk moeten zinken, ten einde den mond eter EIIjc to TciBpcrren, zooAm Kct gewapend oog aldaar een Fransch oorlogschip ziet naderen. De berigten van het oorlogstooneel zijn van geen belang. Een enkel voorpostengevechtje bij Saarbrück waarbij geen enkele het leven verloor, verder klachten over de spionage en lofzangen op den goeden geest en de opgewondenheid der grenstroepen, ziedaar alles. Wij behoeven zeker niet te zeggen, dat de ooflogs-toerustin- gen met groote energie worden voortgezet. Onze lezers weten dat reeds lang. Volgens do Kölnische Ztg. zullen de Franschen op den naamdag van den keizer, 15 Augus tus over den Rijn trekken. Het Fransche leger moet zeer ontevreden zijn over zijne voeding. Hopenhag;en) 29 Julij. De Fransche vloot is in het gezigt. Berlijn, 30 Julij. Heden voormiddag hebben cle Franschen een aanval op Saarbrücken gedaan. Niettegen staande hunne veel grootere sterkte zijn zij krachtig teruggeslagen. De koning vertrekt morgen-avond naar het leger. Volgens officieele berigten hebben de Pruissische troepen die den 28sten dezer tot het doen van eene venjenning zijn opgerukt, over de grenzen overal den vija»d ontmoet. In weerwil vau diens hevig vuren leden zij geene verliezen. Des namiddags deed de vijand zijne artillerie oprukken en vuurde met granaten, die nogtans slechts huizen troffen maar aan de Duitsche troepen geen verliezen toebragten. Na een hevige ka- nonade trok de vijand over de grenzen terug. Bij Perl overschreed de vijand des voormiddags de grenzen met huzaren en infanterie doch keerde ook daar spoedig op zijn gebied terug. Konlei», 29 Ju 'ijMen ziet het binnenrukken van het Pruissische leger in Frankrijk te gemoet. Het Rijnleger concentreert zich langs de Fransche grens tusschen Trier en Manzingen. 70,000 man bezetten Ma in 7.en 30,000 man cavalerie, volkomen uitgerust, liggen te Keulen. La France zegt: De neutraliteit Nederland komt ons, evenals aan Pruissen, veel te geweend voor, om niet te doen vermoeden, dat er plannen ><ior de toekomst achter scl&ilen. Abd-el-Kadcr heeftzijne diensten aangeboden aan het Fransche gouvernement. Dit aanbod is aangenomen en hij zal geplaatst worden aan het hoofcb van 10.000 man. Met/, 28 Julij. Keizer Napoleon heeft tot het Rhijnleger de volgende proclamatie gerigt »Ik kom aan het hoofcl vau u de eer eu den grond des vaderlands verdedigen. «Gij gaat een der beste legers van Europa bestrijden. «Maar andere legers, die niet minder waarde haddeu, konden aan uwe dapperheid geen weerstand bieden. De oorlog zal langdurig en zwaar zijn, maar niets over treft de volhardende pogingen van de overwinning van Afrika, de Krim, China, Italië en Mexico. Van onze overwinning hangt het lot der vrijheid en beschaving af. »üat ieder zijn pliea. rlne d>-< éi-ml ite.v lioironliftren zal met ons zijn." Het 9de bataljon der Frausclic mobiele garde is geheel zaamge9tel(l uit écnige zoons van rijke familiëuedellieden ,1 inilionairs. Men spreekt van een soldaat, die .S millioeu bezit., Men meldt omtrent de draagkracht der mitrail leuses, dat een wijngaardenier die zich in zijnen wijngaard op 3000 meters van het oefeningsveld bevond, door eenj kogel is getroffen. Voorts spreken de Franschen nog vau een ander wapentuig, dat zij bonibardes noemen, eu waarvan de uitwerking nog veel vreeselijker zoude) zijn dan van de mitrailleuses. De Fransche marine ein-i delijk heeft wederom een ander vreeselijk verniclingswa- pen, nl. de verstikkende kogel. Uit dezen kogel ontwikkelt zich een vergiftig gas, dat onmiddelijk doet stikken. Men heeft er proeven mede genomen op kistenwaarin levende dieren waren opgesloten; na ieder schot vond men het dier dood, zonder dat het eenig spoor van.' verwonding vertoonde. 20 minuten lang bleef de stiklucht in de kisten bewaard, ondanks door het gat van den kogel luchtverversching kon plaats hebben. Ook iu Frankrijk zal, op uitnoodiging van <len heer Ollivier, een biddag gehouden worden voor de zegepraal dor fransche wapenen. Parijsche correspondenten van engelsche bladen beweren, dat men in Fraukrijks hoofstad ernstig bedacht is voor de komst der Pruisen. Zij melden, dat bewoners van eigendommen staande op zekeren afstand van de vestingwerken, mededeeling hebben ontvangen, dat zij hunne woningen onmiddelijk moeten opruimen. De Courier dc la Meuse bevat het volgende particuliere telegram, zonder dagteekening: „De Franschen hobben geschoten op een trein met Pruissische troepen tusschen Louisenthal eu Burbach. De portieren werden verbrijzeld, Drie dagloouers en een jong meisje zijn gewond op den regteroever van de Saar, Parijs, 28 Julij. Z. M. de Keizer is heden morgen met den kroonprins naar het oorlogstooneel vertrokken. Op het oogenblik dat de trein, waarin Z. M. zich bevondzich in beweging stelde riep de Keizer de omstanders toe: «Weldra zien wij elkander weer." Een telegram uit Weenen constateert de toene mende sympathie van Oostenrijk voor Frankrijk. Er is reeds voor een aanzienlijk bedrag ingeschreven ten behoeve van de gewonde Fransche soldaten. Parijs?, 30 Julij. Het Journal Officiel maakt een brief van den hr. Benedetti openbaar gedateerd 29 Julij, waarin bevestigd wordt, dat Bismarck verscheidene malen heeft aangeboden de inlijving van België bij Frankrijk te helpen bevorderen, om voor de vergrooting van Pruissen schadevergoeding te geven. Het ontwerp-traktaat m de Times werd door Benedetti geschreven, maar door Bis- ntavk gedicteerd. De keizer wees deze voorstellen voort durend van de hand. Sedert den vrede van Praag is 07er het onderwerp niet meer gesproken. Te Metz heeft men nu nog slechts de mitrailleuses vDor de divisies der garde welke op haar togt deze moordtuigen zal uiedenemen, waarmede men 4-20 schoten ia de minuut kan doen en waaijersgewijze werken, zoodat zjj eene geheele streek schoonvegen. Te Bas Meudon, bij de brug van Auteuil, is thans eene inrigting voor het vervaardigeu van ontplofbare kogels. Appinj^edani28 Julij. Het schijntdat de militaire autoriteiten in de stellige verwachting ver- keeren, dat de Eerus in deze dagen van spanning wel eens het tooneel zon kunnen worden van een zeegevecht, gepaard met eene poging tot landing van troepen. Op de Pruisische kust is men druk bezig niet het opwerpen van versterkingen en ook in Delfzijl is alles tot gelijk doel in de weer. De toren van Farms lira, van waar men een vrij uïtzigt op den binnenboezem heeftis steeds door een schildwacht bezet, en insgelijks de korenmolen vau den heer D. aldaar. Tot dusverre komt er nog niets opdagen. Gouda 29 Julij. Tengevolge der tijds-omstandig heden wordt er reeds gesproken van het sluiten der stearinekaarsenfabriekdaardoor zouden 500 meuschen broodeloos worden. Rotterdam, 28 Julij. In den gemeenteraad van heden is met 17 tegen 13 stemmen besloten de kermis door te doen gaan. Hellevoetsluïs, 28 Julij. Was de toestand dezer plaats als vesting in den laatsten tijd niet zeer gunstig té noemen, thans beginnen we te zien, dat we in eene vesting wonen. Van 's morgens 6 tot 'snamiddags 4 uur wordt met tal van manschappen aan do wallen, 'tgroote kruidmagazijn enz. gewerkt; de affuiten en stukken worden op hunne plaats gesteld, terwijl het van militairen wemelt, 't Was eene beweging in deze kleine maar drukke plaats toen de bezetting van Middelburg en de artillerie uit Delft hier arriveerden. Voor eenige dagen werden zij ingekwartierd eu met den raeesteu spoed werden verschillende lokalen, als: infirmerie, affuitloods enz. in gereedheid gebragt. De burgerij kon daardoor spoedig van de inkwartiering ontslagen worden, en zoo ergens, dan was dat hier uitkomst, daar men hier in 'talgemeen zoo slecht behuisd is, dat zeer veel gezinnen slechts eene enkele kamer tot woning hebben. De militairen gaven echter geen reden tot klageniuer prijst in 't algemeen den goeden geest die onder heb heerscht, terwijl ook zij zeer ingenomen waren met hun verblijf onder de burgerij. Vlissingen, 29 Julij. De epidemie van kinder ziekte alhier op het ter reede gestationeerde Arneri- kaausche schip Franklin schijnt te wijken althans iu de laatste drie dagen hebben zich geene ziektegevallen meer voorgedaan. Het schip wordt dagelijks door be- rookingen gezuiverd. Het getal zieken alhier verpleegd, bedroeg tot dusverre 58. Enkelen daarvan zijn reeds weder hersteld aan boord teruggezonden. Tot op heden is geen der aangetasten aan de ziekte bezweken. elhurg30 Julij. De regelings-commissie van hetXIIde Nederl. taal- en letterkundig congres heeft besloten hetzelve tot het volgende jaar uit te stellen. Zierilf/«;e1 Aug. De overwegingen op grond waarvan de synode besloten heeft de doopsformule niet verpligtend te stellen, worden in de Kerk. Cl. bekend gemaakt eu zijn in hoofdzaak do volgende: 1°. Aangezien de Ned. Herv. Kerk van haren oorsprong af geen anderen Christelyken doop gekend heeft, is eene nadere wetsbepaling hieromtrent overbodig. 2°. De willekeurige afwijkingen van de bekende formule, zooveel bekend is, te weinig in getal en te onbeduidend zijnom zulk eene wetsbepaling te wettigen. 3°. De bedoelde wetsbepaling is ook daarom over bodig, omdat gezegde formule hoewel verschillend opgevat, toch bij mannen van de meest niteenloopende rigtiugen op don duur voorspraak en goedkeuring vindt. 4°. Onder de thans bestaande kerkelijke wetgeving

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1