lï- X No. 2 804. iUliLHADillflJ. Zaturdagi 50 Ju lij 1871). 26sleJaarg. linnet G TEN 1j Besturen en Admir^tratien. Bekendmaking. Nieuwstijdingen. Tilhelmim Ier dun 121 vel wordt ofl fc. i en bij naar ik wij fond \v a t, •i hielp mij iïtoi- te- SCH. Vroci ikfci esters )pengestoot: verergerde! ertniging moest ste Dienaar, 1. RAS CHS stleeraar. LAK, Drogi liddelbauj hij J. ij «11 lieblf F. appeI 'ÏENliOLi [Verkoophui I er koop Imk I JKlSSSt'r «1. lit de zoittel van de koning ^il helms bronnen F EMS wetenschap. pelijk j^an bevolen fl tegen jiaagaandoo-l zuur, J oprispen, slechte I •ys vertering] voorraad IksaaiavijzirJ jij de Apotll nglijden. loèst. gchaams- ïo.ös, worden i traal-Dé- J F 154.; I AT. F. C. - Vlis- EMANS. >rl(/ene J. py TI O FF's 1 3 sta at voo: 3 de I-I.M bezoeken.'! met ge nol brievenf meen reed* I-IA IV' erliandei j wat tot dalÈ der letter! Bh ')1r. :1e. ren :c -■el. De BURGEMEESTER van Zierikzee; Gelet op het ecMjven van het Centraal-Oommitté van den Nederlafdschen Weerbaarheidsbond van den 18 dezer; Noodigt de ingezetenen dezer gemeente, die de be- I kwaatnheid bezitten om volledig praktisch onderrigt in den wapenhandel te geven naar de thans bij het leger gevolgde reglementenen zulks desgevorderd Moor militair attest kunnen bewijzen uitindien zij bereid zijn als militair instructeur tijdelijk dienst te doen zich ten spoedigste aantemelden ter Secretarie dezer [gemeente, met opgave, of, zij daarvoor betaling zouden vorderen, en zoo ja, hoeveel in het uur ter plaats hunner inwoning, en hoeveel behalve reis- en verblijf kosten op andere nabijgelegene plaatsen. Zierikzee, den 29 Julij 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De ontijdigheid der inkomsten belasting. Wij stellen ons op den voet van eene gewapende 'f neutraliteit. Wij hebben een leger op de been gebragt, 1 bestaande uit bijna zestig duizend man, zonder te spreken van de schutterijen, die niet mobiel zijn ver- Iklaard, maar in den wapenhandel geoefend worden. IWij versterken onze vestingen die nog overgebleven zijn; wij koopen paarden aan, voor zoover zij voor j hooge prijzen nog te verkrijgen zijn; wij koopen ge weren, werktuigen aan, in één woord, al wat noodig is om ons weerbaar te maken. Al die zaken zijn thans nuttig en noodzakelijk. Wij kunnen wel niet de vol maaktheid bereiken; de schutterij zal zich met Delftsche Sniderin plaats van met Fransche Beauitiotit-gevteren moeten behelpenal onze kanonnen zijn niet zoo vaardig en zoo ver reikend als wy dit zouden wenschenmaar, zoo de nood mocht klimmen, betgeen wij hopen dat niet het geval zal zijn, en zoo de kreet „te wapen" ernstig werd aangeheven, en wij in de noodzakelijkheid kwamen een defeusieven oorlog te voeren, dan zijn wy wel niet tot de tanden gewapend gelijk een Fransch blad dezer dagen beweerde, maar wij kunnen toch ontzag vorderen; wij kunnen een poging wagen, en men weet het: „'t pogen reeds is schoon in 1t worstelperk der eer." Maar dit alles heeft nu ééne schaduwzijde. Al die wapenpluiinen glinsterend in het zonnelicht; al die bajonetten flikkerend door hunne scherpte; al die monitors, die in allerijl worden afgebouwd; al die divisiën die op de knoopen van de spoorwegen zijn geplaatstom in één ongenbhk zamengetmklren tn worden al die bezoldigingen van de opper- en onder bevelhebbers kosten geld, veel geld, en de vraag blijft overhoe zal dat geld gevonden worden De Minister van Buitonlandsche Zaken moge nog zoo geheimzinnig zijn met de diplomatieke bescheiden welke hy ontvangt of afzendtde Ministers van Oorlog en Marine mogen nog zoovele kanonnen en kanonneer- booten uit den grond doen oprijzen het is de minder aangename taak van den Minister van Finantien om de fondseu voor deze militaire uitgavenvoor deze hoofd-en onderkwartiereubrigade's en divisien bijeen te verzamelen. De Tweede Kamer begreep dit vóór zij het laatst uiteenging en vroeg den heer van Bosse hoe het met de geldmiddelen van het land stond en hoe hij dacht de middelen te vinden. Wat de eerste vraag betreft, deed de heer van Bosse wat hij wel eens meer pleegt te doen. Hij verschanste zich achter eene militaire stelling. Die stelling was het ongeschikte van het tijdstip van wege de voorbe reiding van bet begrootingswerk. De Kamer vroeg: een algemeen overzigt omtrent den tegenwoordigen toestand van 's lands Finantien. En de heer van Bosse antwoordde alleen dat de middelen in het vorige jaar de raming hadden overtroffen met 2.600.000 gulden. Nu! dat had ieder eveneens kunnen narekenen, die de Staats-Cou ranten met eenige aandacht pleegt te lezen. Al wat de Minister zeidewas „dat hij zich raogt vleijen met de hoop door cijfers in September te kunnen staven dat de toestand onzer finantien gunstiger was dan hij zich dien vroeger had durven voorstellen." Dit nu is wel een algemeen gezegdemaar niet een algemeen overzigt. Wij zullen dus ons geduld tot September moeten opschorten. Eindelijk zeide de heer van Bosse nog dit„Het behoeft niet gezegd te worden dat hetgeen thans voorvalt, eene streep door de rekening haalt." Nudat zou de Tweede Kamer ook wel begrepen hebben al had de Minister het niet gezegd. Maar hetgeen thans voorvalt, moge een streep door de rekening halen: het haalt geen streep door 'sMinisters rekening. Immers, indien deze Minister van Finantien gedurende de beide eerste jaren van zijn tegenwoordig Ministerschap wat meer gezorgd had om de geldmiddelen van den Staat op stevige grondslagen te vestigen dan zouden wij welligt nu niet naar middelen behoeven om te zien', om de buitengewone uitgaven te dekken. Thansnu de nood aan den man is komt de heer van Bosse met een voorstel om de buitengewone uit- gaven, op vier millioen geraamd, te bestrijden. Thans vn hij op finantiëel gebied geene flaauwhartigheid toonen. De struisvogel is op eenmaal een adelaar geworden. Vau het uitgeven van schatkistbiljetten is de Minister atkeerig: dit strekt hem tot lof, want men moet in buitengewone omstandigheden niet beginnen met leenin- fT 'hQ Negering heeft wel magtiging om scbatkist- jetten een bedrag van 8 millioen tot dekking van et *e #kort op de loopende begrooting uit te geven •F ZU is niet gemagtigcl en zal het ook niet ligt woiden, om niet schatkistbiljetten onze forten op te ouwen en onze schepen af te werken. Do Minister wil oo niet de handen in den schoot laten speculeren op —-1- daar de toenmalige buitengewone uitgaven voorhpt krijgs- en zeewezen niet werden gedekt door énig equivalent. De Minister wilde dus noch dè toekomst met leenigen bezwarennoch door zorgeloosheid op de toekcust teren. Wat wilde de Minister dan wel Hp wierf op eenmaal in 't brandend oorlogs-fornuis een vreedz.me vrucht, die een twistappel tusschen de partijen in'Ten lande kan wordenniets meer of minder dan ene inkomsten-belasting. Voorwaar geen flauwhartighiid Er behoorde moed toe, om eene wet voor te stelen, welke een beginsel inhoudt, dat eeu groot deel dor natie meer doet rillen dan een oorlog. En toch miulcr moed dan sommigen wel denken zonden. De ware moed openbaart» zich veeleer in de verdediging van twijfel achtige vraagstukken dan in de ontwijking van het debat door eene handige krygsmanoeuvre. Waut als zoo danig werd de indiening dezer wet beschouwd door de Tweede Kamer, bijkans eenparig door de pers; als zoodanig wordt zij ook door "ons beschouwd. OoV wij wiilen deze bloesem van k.Jra onderzoek in eer, gewoon en rustig tijdsgewricht, niet bij verrassing, tot vrucht zien rijpen, onder den verstikkenden damp van het kanonvuur, onder de verpestende walmen van den oorlog. Wij willen den Minister van Fnantien voor zijn beginsel zien strijden maar wij willen niet dooi den Minister overrompeld worden. De keurigste gereg- ten staan ons tegen, wanneer wij gedwongen worden ze te nuttigen en geene overwinning wordt verkregen waar de strijd ophoudt te bestaan. Wij verzoeken daarom den heer van Bosse zijn voorstel tot rustiger dagen te bewa ren, en intusschen een ander middel tot dekking der bui tengewone uitgaven te zoeken Waarin duidelijk wordt uitgesproken dat het slechts zoo lang duurt als de uit gaven zullen noodig zijn. ©ngelawb. Londen25 Julij. Lord Stradford de Redcliff heeft het gouvernement geïnterpelleerd over het traktaat door de Times openbaar gemaakt. {Zie ons vorig ii°). Lord Granville heeft geantwoord, dat hij den oorsprong van dat document niet kende, maar vertrouwde dat het Pruissische en Fransche gouvernement gelijktijdig ophel deringen omtrent dat traktaat zouden geven, De Times zegt, dat dit document authentiek is en verklaart dat bovenstaand traktaat verworpen werd, toen het definitief moest goedgekeurd worden. Frankrijk bood onlangs het traktaat op nieuw ter bekrachtiging aan als de voorwatirde tot instandhouding des vredes. Dit aan bod werd echter niet gunstig opgenomen door Pruisseti. Volgens den Morning Advertiser heeft de predi kant de heer Spurgeon, Zondag jl. het navolgende over deri oorlog gezegd: „Ik zon wenschen dat deze vorsten der aarde zeiven gingen vechten in plaats dat zij de soldaten laten strijden. Het zou geen slecht plan zijn als de Koning van Pruissen en Napoleon III naar En geland kwamen om de quaestie uit te vechten. Ik houdt mij stellig overtuigd dat de politie 't door de vingers zou zien en wat mij aangaatik zou gaarne bereid zijn hunne jassen vast te houden en ik zou beurtelings elk der strijdende partijen toeroepen: Raak hem goed, ik ben overtuigd dat hij 't verdient." Londen, 25 Julij. Tien of twaalf fransche oorlogschepeu passeerden heden het kanaal in de rigting vau de Noordzee. +q. n 7erkooP van onze koloniale producten, en ten op de toekomst. Met dat beginsel zeide hij zal s s aan of vallen. Ook dit kunnen wij in den Minister goe 'enren vooreerst omdat in oorlogstijden de verkoop n onze producten wel eens niet zou kunnen meêvallen en tweedeomdat hij daardoor juist afwijkt van het "wade voorbeeld door zijn voorganger gevólgd iu 1866. Het Italiaansche gouvernement doet groote aan- koopen van paarden. Men zegt dat Garibaldi te Flo rence verwacht wordt. Het geloofsartikel omtrent de onfeilbaarheid luidt aldus: »Getrouw aan de aloude overlevering, leeren en bepa len wij, met goedkeuring van de heilige kerkvergadering, dat het een van Godswege geopenbaard leerstuk isdat Rome's hoogepriester, sprekende op den leerstoel d. i. wanneer hij in de vervulling zijner roeping als herder en leeraar aller christenen, met zijn apostolisch opper gezag bepaald, dat eene leer betreffende het geloof en de zeden door de algemeene kerk vastgehouden en be leden moet worden door den hem in St. Pieters persoon toegezegden bijstand Gods in het volle bezit is van die onfeilbaarheid, welke de Verlosser heeft gewild dat Zijne kerk in het bepalen Zijner leer betreffende geloof en zeden hebben zouen dat derhalve zoodanige bepalingen van Romers hoogepriester uit zich zelve, niet krachtens de instemming van de kerk, onherroepelijk en onveran derlijk zijn. Zoo iemand, wat God verhoede! zich on derstond deze bepaling tegen te spreken, die z ij ver vloekt!" IBei-lij"? 27 Julij. In de nabijheid van de brug van Rheinheim heeft een klein gevecht plaats gehad tusschen Pruisische lanciers en mineurs benevens Beiersche jagers en Fransche infanterie; de laatstgenoemde werden ver jaagd, met achterlating van een gesueuvelde; aan onze zijde zjjn twee mineurs gekwetst. Gisteren heeft een officier van den Wurtembergsche generale staf, de graaf Zeppelin, vergezeld van drie Ba- densche officieren en vier dragonders eene verkenning gedaan in de omstreken van Hagenau; het doel van den togtis volkomen bereikt. In de nabijheid van Niederhorn stiet men op een regiment Fransche huzaren, waardoor de onzen uiteengedreven werden. Tot heden is alleen de graaf Zeppelin teruggekeerd. Naar luid van berigten van Fransche zijde ontvangen, is van de begeleidende officieren een gesneuveld, de overigen zijn krijgsgevangen gemaakt. De Köln. Zeitung bevat eenige mededeelingen van het oorlogstooneel, waaraan wij het volgende ontleenen; zij zijn gedagteekend van 24 dezer. Bij gelegenheid dat den aanval der Fransche voorposten op Gersweiler en Burbach werd gedaan, hebben de Franschen zich inder daad zeer beleefd gedi-agen. In beide plaatsen werd bier en brood gerequireerd zoovee^ er te verkrijgen wa9. In plaats van de gaven te nuttigen en ze onvergolden te laten betaalden zij alles tot de laatste centime, niettegenstaande de prijzen der levensmiddelen in de genoemde plaatsenen omstreken thans zeer hoog zyn gestegen. Opmerkkelijk moet inderdaad het schouwspel zijn, hetwelk de omstreken van Saarbruck, Burbach, Drahtzug en omliggende plaatsen opleveren. Terwijl de voorposten elkander van weerszijden bestoken, en invallen in het klein nu van de eene, dan van de andere zijde ge schieden, is de landbouwer zeer bedaard werkzaam om het graan te suijdende schoten, die links en regts vallen, verhinderen hem volstrek niet zijn arbeid voort te zetten, en zijn graan, zoodra het slechts eenigermate droog is geworden, hetgeen bij de tegenwoordige felle hitte spoedig het geval is, in zyne schuur te halen. Den vorigen nacht, van 22 op 23 jl,, had men te Saarbruck heimelijk berigt ontvangen, dat de vfiand zich gereed maakte tot het doen van een inval. On verwijld werd het dorp Wehrden, halfweg tusschen Saar- kuck en Saarlouis, bezet. Het duurde niet lang of de Aijand naderde inderdaad, en wel naar men onderstelt cm den Wehrden te passeeren en den spoorweg op te Treken. Het opgevatte plan werd verijdeld, en datzelfde md nog eens plaats op den daaraan volgenden dag. De schoten dier troepen droegen zeer ver, want icrwijl zij langs den linkeroever van de Saar opmarcheerden, troffen zij enkele bewoners van het aan den anderen kant gelegen Burbach. Onder ander werd een boek binder in zijne woning doorschoten!; een ander kreeg een schampschot, zocht den kogel op en verhaalde dat hij hem als een aandenken zorgvuldig zou bewaren. In al de compagnien van het Pruissische leger is als dagorder voorgelezen, dat de eerste soldaat, die zich van eene Fransche metrailleuse meester maken zal, eene bel'ooning van 500 thalers wordt toegekend. De ingezetenen van Osterode hebben 10,000 thaler uit geloofd, voor hem die zich vau den keizer van Frankrijkleven of doodmeester maakt. Trier, 27 Julij. De schending van het neutrale grondgebied van Luxemburg door de Franschen heeft aanhoudend en in steeds meerdere mate plaats. Gisteren middag bevonden zich ongeveer 100 Fransche soldaten van het leger bij Sierk in het Luxemburgsche dorp Schlengen, alwaar zij cle Marseillaise zongen. Do begeerte om spionnen te ontdekken, op welke ontdekking gewoonlijk de eene of andere belooning volgt, kan soms lastig worden voor argelooze lieden, die zich zonder het te weten, verdacht gaan malcen, gelijk dezer dagen een schoolmeester te Kamerijk. Eenige soldaten van het garnizoen bespeurden een man, die, volgens hen, I een Pruisissch spion wezen moest, daar hij zeer naauw- kcurig en op bijna niets anders lettende, aan den voet der wallen van de stad, nota's nam en tot de minste I dingen scheen op te teekenen, zoo verslonden was hij in zijn arbeid. De man, die nota's nam, werd gearresteerd, en ondanks zyne protesten en tegenstribbelen, naar de wachtgesleept, van waar de spion wel verder zou getransporteerd worden. In de wacht aangekomen, bevond men echter, clat cle persoon, door enkele soldaten als spion aangehouden, niemand anders was dan een schoolmeester uit de stad, r'\: iij oen vrij urntje oven naar buiten gegaan was, en de thema's van zijne leerlingen had medegenomen, om die in de open lucht op zijn gemak te korrigeren. Terwijl hij in de correctie der thema's was verdiept, dacht hij er niet aan, zich als spion verdacht te kunnen maken. Keulen, 27 Julij. Aan de landbouwers van den Boven-Rijn is een bevel uitgevaardigdwaarbij hun wordt medegedeeld dat het met het oog op de aan staande gebeurtenissen noodzakelijk isden oogst zoo spoedig mogelijk binnen te halen. JFurawfettift. 27 Julij. Uit officiële bron wordt verze kerd, dat het ontwerp van bet tractaat tusschen Frank rijk en Pruissen hetwelk door de Times is openbaar gemaakt, slechts bestaan heeft in gesprekken, die plaats hadden na de sluiting van het tractaat van Praag tus schen Bismarck en den Franschen gezant. Het is officieel dat de keizer dit ontwerp nooit heeft goedgekeurd. De keizer van Frankrijk heeft een eigenhandigen brief gerigt aan den keizer van Oostenrijk. Men zegt clat deze brief van het hoogste belang is. De Fransche Moniteur deelt mede, dat Pruissen aan Denemarken den afstand van een groot deel van Sleeswijk zou aangeboden hebben, met het doel om dezen Staat te bewegen onzijdig te blijven. De juistheid van dit berigt moet nog bevestigd worden. Het zou zon der twijfel eene zeer verstandige en regtvaardige daad van Pruissen zijn. Regtvaardig, omdat het bij het tractaat van Praag de verpligting daartoe heeft op zich genomen; verstandig, omdat het daardoor aan Frankrijk de hoop op een bondgenootschap met Denemarken geheel zou benemen. Als dit bondgenootschap tot stand was ge komen, dan zou Pruissen in het Noorden een hoogst moeijelijke strijd wachten, waarvoor in dit geval veel minder vrees zou bestaan. De Franschen, die clan be schermd door hun talrijke vloot op hun gemak in Dene marken zouden kunnen landen, zich met Deensche leger vereenigen en zuidwaarts trekken, door Sleeswijk heen. waar zij hulp te over zouden vinden, zullen nu de landing moeten beproeven op de Noord-Duitsche lenst, die door het wegnemen van alle tonnen, bakens en lichten bijna ongenaakbaar wordt en bovendien gemakkelijk verdedigd kan worden. Er bestaat veet reden om te gelooven, dat de oorlog tot Frankrijk en Pruissen beperkt zal blijven. Rusland's houding is, naar de_ Fransche bladen verzekeren, zoo vredelievend mogelijk. In het Fransche leger, dat tegen de Duitschers te velde trekt, zullen de verscheidenheden der Afri- kaansche volken vertegenwoordigd zijn. Een groot aan tal Kabylen heeft dienst genomen om den veldtocht mee te maken. De bataljons turcos bestaan mede voor het grootste gedeelte uit soldaten van Kabylsch ras. On der de spahis (Afrikaansche ruiterij) zyn ook vele zwarten. Keizerin Eugenie is, blijkens mededeeling van het of ficieel orgaantot regentes benoemd. Elk Fransch regiment is op dit oogenblilc voorzien van 330,000 patronen. Tot Dingsdag jl. hadden zich reeds 115,000 vrij willigers doen inschrijven. Men spreekt hier van een voorposten-gevecht, waarbij 30 Pruisseu zijn gedood en 80 gevangen genomen. De Gironde deelt het volgende medo nopens een ver- schikkelijk ongeluk, waarvan het P.irc hrjclaü 18 Jezcr het tooneel is geweest. Ecnc aanzienlijke menigte had 7.\ch naar de wedrennen begevende amphilesttcrsgewijze geplaatste banken waren i^et nieuwsgierigen gevuld, en de voorstelling zou be ginnen, toen eensklaps verschrikkelijke angstkreten weerklonken De tribunes der ]>laatsen van 1 franc, waarop ongeveer <00 personen hadden plaats genomen, waren met eeu verschrikkelijk geraas ingestort, een groot aantal toeschouwers medeslepende. Zeven personen werden gedood en een honderdtal werd gekwetst, sommige zeer ernstig. Brussel, 28 Julij. Do Indêpendance meldt het volgende: De Hertog van Gramont heeft officieel aan Monsgr. Chigi, Pauselijk nuntius te Parijs, kennisge geven: clat aan het bezettingsleger te Rome bevel is gegeven om vóór 15 Augustus Civita Veo.chia geheel te ontruimen, en dat Italië, overeenkomstig de Sep- tembev-convenUe zich met de bescherming van Rome zal belasten. Dezelfde kenni-gevng ook door den b<,A<* de Banneville, Fransch gezant te Rome, aan der. Paus overgebragt. De Paus, overtuigd van het onherroepelijke van dit besluit des keizers, zal geene stappen doen om Frankrijk daarvan terug te houden. Uiteen brief uit Luxemburg, medegedeeld door Les Nouvel- lesblijkt dat de Pruissen met de grootste zorgvuldigheid de wijze snrveilleerenwaarop België zijne onzijdigheid handhaaft. Het schijnt dat zij voornemens zijn van de geringste afwijking partij te trekken om het Belgisch grondgebied te schenden. Dingsdag heeft het hof van assises van Brabant uilspraak gedaan in de zaak vau Anthonisscn, beschuldigd van zijn be diende Geerts om het leven gfebrngt te hebben eu de dader te zijn van een in het vorig jaar te Brussel gepleegden moord in de rue de Brabant op de dames van do Poel. Aan het eerste feit door de jury wel, en aan het tweede niet schuldig verklaard, is hij door het hof ter dood veroordeeld. jMCaastrïelit26 Julij. Heden morgen zijn de laatste manschappen van het garnizoen van hier ver trokken. We zittep nu zonder garnizoen. De berigten uit de meeste Duitsche plaatsen vooral uit Keulen zijn allertreurigst, goederenvervoer is onmo gelijk, fabrieken staan stil, winkels zijn gesloten. Vele kostwinners zijn opgeroepen voor den krijg. Armoede staat bij menig huisgezin voor de deur. "VViiclciïiizxi-veeïi, 25 Julij. Heden vervoegde zich ter secretarie der gemeente de 76jarige Adrianns de Bruin te kennen gevende dat hij gaarne dienst zou nemen; hij was wel is waar ouder dan 50 jaren, maar nog gezond en sterk; een uur of vier daags marcheren zou wel gaanalthans voor een paar weken was hij den eenen dag naar den Haag gewandeld en den vol genden dag op dezelfde wijze naar hier teruggekeerd, zqnde een afstand van 5 a 6 uur. Hij zou zoo gaarne zijn ^voegoi' métier weder opvatten eu de burgemeester kon over hem beschikken. Dit aanbod was ernstig ge meend. De Bvuin behoort tot de oud-kvijgers; hij draagt het zilveren kruis, en heeft bij Quatre-Bras en Waterloo zich dapper gekweten. In Groningendruktdeinkwartiering velegezinnnen; hun, die geen gelegenheid hebben tot huisvesting van militairen, kost de uitbesteding ƒ10 's weeks. TJtreoTit, 25 Julij. De aartsbisschop Schaepman is hier uit Rome teruggekomen. 's Gravenhage, 27 Julij. De algemeene sy node der Ned. Herv. Kerk heeft met 10 tegen 6 stemmen besloten de doopsforinule niet verpligtend te stellen. In de Kerkelijke Courant zal eene verklaring der synode worden opgenomen, waarin de zin van dit be sluit wordt uitgelegd en zooveel noodig geregtvaardigd. Bij het ministerie van Oorlog zal op Zaturdag30 Julij aanstaande aanbesteed worden de levering van 50,000 meter donkerblaauw en 30,000 meter licktblaauw ordinair laken, te levefbn binnen twee maanden na den dag van de toewijzing, in partyen van 3000 meter. De inschrij- vings-biljetten moeten op den dag der aanbesteding vóór 12 ure bij het departement ingekomen zijn. ESi'ioïlo, 25 Julij. Alhier is de volgende publicatie ge daan: De burgemeester van Brielle uoodigt bij deze de ingezetenen niet aandrang nit, om niet door gesprekken.noch bij schrift, of hoe ook, mededeelingen te doen, welke aanleiding kunnen geven dat de maatregelen, welke onder de tegenwoordige tijds omstandigheden ten opzigte van de indeelingen het emplacement der troepen, de getalssterkte, en de toerustingen enz. van het leger worden genomen, in dagbladen of op andere wijze voor barig of teu nadeele vau het algemeen belang worden ruchtbaar gemaakt. Sluis, 27 Julij. Bij de gisteren alhier plaats gehad hebbende verkiezing voor een lid van de provinciale staten is met- 267 van de 358 uitgebragte stemmen verkozen Mr. F. J. Brevette IJzendijke. De heer G. Verdoom, te Aardenburg, verkreeg 85 stemmen. "Vlissiiig-ei* 9 24 July. Op het alhier ter reede liggende Amerikaansche oorlogschip Franklin is de pok ziekte in vrij hevige mate uitgebroken. Drie-en-veertig personen der bemanning worden reeds in een afzonder lijk gebouw in deze stad verpleegd. Wij vernemen dat de geheele bemanning van het schip zal ontscheept wor den en het groote, maar thans ledige arsenaal hun tot ver blijfplaats zal worden aangewezen terwijl het schip zelf door berooking zal worden gezuiverd. 25 Julij. Het taal- en letterkundig congres, dat in Augustus zou gehouden worden, wordt waarschijnlijk uitgesteld. 3E2.en.esse, 28 July. Gistcreu had alhier de aan gekondigde harddraverij plaats voor paarden die ge durende de laatste drie maanden in één der eilanden Schouwen en Dniveland zijn geweest. Twaalf rijders hadden zich daartoe aangemeld. Begunstigd door het heerlijkste weder, was eene groote massa belangstellenden uit deze eilanden aanwezig. De baan was zeer doelmatig ingerigt en daartoe welwillend afgestaan door den WelEd Heer J. Hoogenboom Bz., burgemeester dezer gemeente. Des namiddags ten 2 ure begaven zich de commissie met eene groote menigte belangstellenden, voorafgegaan door de muziek der dd. schutterij te Zierikzee eu gevolgd door de harddravers in optogt van het gemeentehuis naar het feestterrein. Weldra werd het terrein voor het publiek opengesteld, en nam de wedstrijd een aanvang. De prijs, zijnde eene pendule, ter waarde van 50, werd behaald

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1