UllOIffj. Bekendmaking- AP, 7GJEM Is iVo. 28«>. 1IJLJUU WW Donderdag 28 Julij 1870. 26slc Jaarg. Besturen en Adminisfcatien. GE Hoogere Burgerschool Nieuwstijdingen; r )AG den o eelte. ■ant. 1AJS. sTHOUDERS van Zierik- De BURGEMEESTER en V see ranken bekend dat aan de openbare lagere school voor onvermogen, den (Armenschool) in deze gemeente thans open is eene plaats van JIULPON 13 K R WIJZER, Augustus waaraan eene jaarwedde van <lrieJu>uclerd grul- <1em is verbonden. Zij roepen allen, die voor die betrekking in aanmerking wenschen te komen, op, zich met overlegging hunner stukken ten spoedigste aan te melden bij den Burge meester dezer gemeente. Ziehik7.ee,. den 20 Julij 1870. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee B. C. CAU. ooikeker. logne, erk enz. week zijne 'ensdijk en De Secretaris J. P. N. ERMERINS. i_vL te ZIBRXIiZEE. Aan belanghebbenden wordt bericht, dat er nog tot den 2 September a. s. gelegenheid is tot het doen in- séhrijven van nionw© leerlingenbij iKii den Hoer Secretaris der Commissie van toezicht op het Middelbaar onderwijs Dr. J. IC. de BRUIJNE. Het r "ni llelatings-exauien zaleven als de lier- rer, ye, ff0' plaats hebben op Maandag 5 Sep te m- L™ J§ ^er a- s-1,9 morgens te 11 ure, in het gebouw der H'oogere Burgerschool. I Ziehikzee, 18 Juli 1870. De Directeur, Gr. KOK Jr. pen zal zich den vreeselijlcen moord herinneren die John ^en bij dei J°1H?S> al'as To,n Jenkens pleegde op de familie Marshall te Denham. De onverlaat vermoordde zeven personen door mid del van een gfooten moker. Zatnrdag stond hij terecht voor de rechtbank van Aylesbury. De jury, na te hebben ien Hofraa: ®1,oor^ cJe getuigen eu den verdediger, sprak inet eenparige §3S vervaal- ||;mn,eo ,,et schuldig uit. Dc gevangene, gevraagd zijnde of hij iets te zijner verdediging had in te brengenverklaarde dat hij volstrekt niet begreep waarom men hem niet ter dood ZÓU veroordeolen. Do rechter sprak daarna het doodvonnis uit. De veroordeelde sloeg op militaire wijze aan en zei op éenc eigenaardige manier, „Dank je wel, mijnheer!" II— De groote stilte, die de hevige stormen dikwijls voorafgaat, geeft op het oogenblik gelegenheid om miauw keu rig na te gaan hoe de stand van zaken is eu liet is vooral belangrijk de opmerkingen te verne men van de voornaamste Britsche dagbladen daar velen dezer met groote kennis den toestand beoordeelen. De Spectator gelooft, dat de Koning van Pruissen voornemens is'een inval te doen in Frankrijk en dat hij zijn hoofdleger te Saarbrück bijeen brengt, zoodat de eerste groote veldslag op Frausch grondgebied ge léverd zal worden. Het schijnt, dat Frankrijk een leger van ongeveer Qj'OOO man tusschen Metz en Straatsburg bijeen heeft de Spectator gelooft, dat binnen de eerste vijf dagen :n groote veldslag aldaar zal geleverd worden. [B Het kan echter zijn dat de slag nog eenige dagen uitblijftomdat de Franschen niet geheel gereed zijn en te Metz eenige verwarring heerschtdoch terwijl ieder uur uitstel van het hoogste belang voor Pruissen is, wordt het meer en meer zeker, dat de Pruissen een teerd Tanc Staten ;al WOE* snesse in A.PPE11S Zierikzee t_ Tand» )ERE? u. i{ V: n Kunst )ij den Hee Boylogpwan vanweeygalooze,bewonderenswaardige stout- JROOKA» tnoedigheid hebben gemaakt, en dat een der belangrijk- -4ï |te veldslagen, welke ooit heeft plaats gehad, op 'het k IVT einde van deze week waarschijnlijk geleverd zal worden. -DN 1 De Franschen zijn even eensgezind en tot alle op offeringen bereid als Pruissen en het leger verlangt Kaar het oogenblik dat heb zich meten kan met de Overwinnaars van SacTowa. Alles hangt echter af van met leven des Keizers, terwijl in Dciitschland de dood 1 lies Konings geen invloed hebben zou. I - De Times deelt heden een gewjgtig document mede pamelijk een tractaat waarover indertijd tusschen Frank- ::|k en Pruissen werd onderhandeld. Dit tractaat in het lang van het behoud van den algemeenen vrede ont- orpen bepaalde dat de Keizer van Frankrijk de ithveiding van grondgebieddie Pruissen in 1866 dergaan heeft zou erkennen. De Koning van Pruissen icloofdeyian Frankrijk het verkrijgen vau Luxemburg e vovgewftkkelijken door den Koning der Nederlanden iver te halen ten behoeve van Frankvijks Keizer van ijne Souvereine regtcn op Luxemburg afstand te doen. d. 'Mie Keizer der Franschen zon zich niet verzetten tegen 7 £en funderalen Bond tusschen de Noordduitsche con- ■tedératie en de Staten van Zuidduitschland met uitzon dering van Oostenrijk; dat de Koning van Pruissen, "pugeyal de Keizer der Franschen door de omstandigheden rinder wi i bij B. vJ ERSTO benoodij Colynsplc ICIIT ■ieven frati; rK gevrasj MIDi beleend t rtlenb1 oedereede. I «ou ^genoopt worden zijne troepen in Belgio te doen binnenrukken of dat lauel te veroveren, aan Frankrijk den bijstand zijner wapenen te leenen'ingeval uit dien inval in België een oorlog voortsproot. De Timfis ver klaard dat dit tractaat indertijd niet werd bekrachtigd, |maar dat het nu onlangs daartoe op nieuw werd aangeboden als de, voorwaarde tot instandhouding des vredes. Dit aanbod werd echter niet gunstig opgenomen. A j mn 24 Julij. Het Journal officiel zegt dat het gouvernement alle mogelijke pogingen heeft aangewend, om de uitbarsting van den oorlog te ver gilden. De spoecl, met welke de besluiten genomen werden, '«eed de handhaving der vrede mislukken. De keizer heeft besloten de onzijdigheid te houden zoolang de oorlog aan de Russische grens niet zal raken, et gouvernement geeft de verzekering van zjjne ondersteuning aan elke poging om de grens der oorlogs* Heden morgen heeft te Saarbeek een persoon zijne operatien te beperken en'den tijd van den oorlog te vrouw bij het uitgaan der kerk met een dolk overvallen verkorten. 1 I en haar op verschillende plaatsen zulke diepe wonden <=««1 j, I toegebragt, dat zij bijna onmiddelijk een lijk was. Deze iteicfeifttuttljf persoon was wegens zijn wangedrag sedert eenigen tijd van zijue vrouw gescheiden en poogde in de laatste dagen Berlijn, 26 Julij. Denemarken heeft verklaard de haar 'telkens wecler te spreken. Deze wilde daaraan geen onzijdigheid te zullen handhaven, na van Engeland en gehoor geven, en men meent dat dit aanleiding tot den Ruslana de waarborg te hebben ontvangen, dat, welkemoord heeft gegoven. De dader is op de vlugt. ook de uitslag van den oorlog zij, het Deensch grond gebied ongeschonden zal blijven. De Koning van Pruisen heeft een biiitengewonen algol meencu bededag uitgeschreven voor aanstaanden Woensdag, fn de daartoe uitgevaardigde proclamatie verklaart bij dat het hem „voor God en dc mensehen eene groote geruststelling is, tot den oorlog geen aanleiding tc hebben gegeven." „Van der' jeugd af aan" zegt hij verder „heb ik geleerd te ver trouwen dat aan Godes genadige hulp'alles gelegen is. Op hem blijf ik hopen en ik verwacht datzelfde vertrouwen bij miju volk te vinden. Ik buig mij voor Godin de erkenning Zijner barmhartigheid en ik ben verzekerd dat mijne onder danen en mijne landslieden dit met mij zullen doen," Hierbij wordt de bevolking aangespoordoin dien dag\a!|e werkzaamheden en eiken arbeid te doen stilstaanvoor zoover dit bij deu dringenden nood des tijds mogelijk zal zijn. Aan liet slot wordt verordend dat. zoolang de oorlog dtuirt, in elke openbare godsdienstoefening zal gebeden worden, om de zege der Duitsche wapenen, een Christelijk gedrag jegens den vijand, en herstelling van deu vrede tot eeu duurzame» waar borg voor Duitschhmds eer en onafhankelijkheid. Keulen 24 July. Het troepenvervoer neemt met elk uur toe; de reis naar hooger clan Keulen aan den Rijn gelegen plaatsen zal van nu af aan bezwaarlijk zijn. Morgen gaan de laatste treinen op de lijnen der Cöln- Mindener spoorweg; na dien tijd worden alle diensten gestaakt, en zal erin elke rigting, zoo eenigzins mogelijk, slechts één trein per dag op later aan te kondigen uren vertrekken. Vrachtgoed wordt nu reeds niet meer ver zonden; te vergeefs werd voor een waggonlading 100 Friedrichs d'or geboden. In vorige jaar zeide een Pruissisch officier tot een zijnet- kennissen, die in Duitschland reisde: „wij zoeken den oorlog niet, wij vreezen hem evenmin. Laat den Franschen de Rijn maar overtrekken. Wij zuilen hem laten begaan. Maar hij zal er niet over terug keer en." Sjuirbrüek, 25 Julij. Gisteren heeft wederom een voorpostengevecht plaats gehad bij Gersweiler, waarin de Franschen een tiental manschappen verloren en een geheele compagnie Pruissen krijgsgevangen werd gemaakt. In een voorpostengevecht bij Sehrecklingen werden eenige Fransche grensbeambten gedood of ge kwetst. Omtrent de brug die de Pruissen hebben doen springen wordt gemeld dat bet een prachtige spoor wegbrug was die twee jaren arbeid gekost heeft. Een Frausch blad zegt dut vnen te Straatsburg zeer verbit terd was over deze daad. Ongeveer 10 groote Duilsche schepen, komende van Indië en Zjdd-yVmorika, inet ladingen van groote waarde, en bestemd naar Vramburg, Nederland, Engeland enz., worden eerstdaags in het Kanaal verwacht. Men vreest dat zij gemakkelijk in de magt der Franschen zullen vallen. Men schrijft van den Main: Als bewijs voor de stemming die hier lieerscht diene, dat een man zijn echtgenoot een duchtig pak slagen heeft toegediend, omdat ze bij bet af-cheidnemcu van hare twee zonen weende. Ge behoeft mijn jongens niet weekhartig te maken voegde papa er bij ze zulleu en moeten de Franschen duchtig afkloppen. JFrawImjlb De Siècle, hoewel betuigende niet te weten welke de ware drijfveer, bet wezenlijke doel der regeeriug is met den aan Pruisen verklaarden oorlog, meent toch dat het doel geen ander kan zijiN dan om aan Frankrijk de grenzen terug te geven, welke het in 1815 heeft verloren en die het kunnen beschermen tegen het gevaar, hetwelk dat land zou bedreigen, indien een gedeelte zijner grenzen, na eeu volledige centralisatie vau Duitschland open moest blijven liggen. „De teruggave aan Frankrijk van Landau en Saarlonis" zegt het blad „met de daartoe behoo- rende districten, en bijgevolg de dekking van den Elzas en van Lotharingen, zijn het minimum dat wij, nu het zwaard eenmaal de schede heeft verlaten, verpligt zijn. te eischen alvorens het zwaard Aveder op te steken." -üAltyon wordt gemeld, dat die stad verleden Donderdag in opschudding is gebracht door een troep- werkliedendie met eeu roode vlag dc stralen doortrokken, schreeuwendeLeve de vrede! leve de republiek! Men meldt uit Forbacli aan de Gaulois: Het gebrek woedt op eene verschrikkelijke wijze in de ongelukkige Pruissiscke provinciën die aan Frankrijk grenzen. Een pond zout wordt voor 60 centiemen-en 1 pond "fcp-dpd voor één franc verkocht. Zóó begint de oorlog reéjls met de verschrikkelijkste ellende. Ook te Straatsburg lieerscht groot gebrek, tengevolge der groote massa troepen, welke in drie kampen nabij deze stad gelegerd zijn. Aan de Presse wordt van geachte zijde geschreven: „De houding die Oostenrijk zou aannemen tegenover den tussen* Frankrijk en Duitschland uitgebroken oorlog, is in tlei\ laatsten ministerraad onder voorzitterschap van den keizer, vastgesteld. Met genoegen kunnen wij verzekeren, dat de daar genomen'besluiten volkomen overeenstemmen met het algemeen verlangen der bevol king en dat besloten is tot het in aebt nemen van volstrekte onzijdigheid naar beide zijden. Met vasten blik op de naderende gebeurtenissen en evenzeer op de houding van de andere onzijdige machten, in 'tbijzonder op Rusland, zal Oostenrijk zijn lijdelijke houding bewaren en zonder eenige mobiliseering alleen zoodanige voorzigtighcids- maatregelen nemen, als de zekerheid der monarchie en de weerbaarheid van het rijk behoeven. De berigten uit Parijs duiden aan dat liet. nog wel eenigen tijd duren zal eer de vijandelijke legers slaags raken. Dc Keizer is namelijk nog steeds te Parijs; volgens het Journal des Debats zou hij Donderdag naar het leger vertrekken. jOi'ïiöiSol 25 Julij. De ligiingen van 1859 en I860 zijn opgeroepen, ten einde de gehuwde mannen van de andere reeds opgeroepen ligtingen naar huis kunnen terugkeeren. yA moord heeft gegeven Aut wei'pen25 Julij. Men meldt ons uit Keulen, dat de priesterwelke men in cle Zuider-Citadel alhier heeft aangehouden ook to Keulen gezien eu aangehouden geweest is, waar men hem voor een Frausch spion aanzag. OsteïKlo, 23 Julij. Dezen morgen ten 4 ure heeft men te Middellcerkc op de belgische kust zes oorlogschepen zien passeren, die men voor fransche schepen houdt. Deie vaartuigen zijn met volle stoomkracht de rende gepasseerd, zich oostelijk rigtende. Antwerpen, 26 Julij. De toezending van troe pen naar deze en omliggende forten blijven voortd tren, ter vijl al de verdedigingswerken in orde worden gebragt. ütgölyks worden troepen vervoerd naar de forten aai de Schelde, om een cordon te vormen aan den lin- keoever dier rivier, die reeds ook op Nederlandsch grmdgebied in staat van verdediging is gebragt. ÉLEV criant. 24 Julij. Sedert Maandagavond is van hier voortvlugtig de persoon van Br J. N., kommissionnair in effecten, die in den morgen van ^Tingsdag van Rotterdam naar Londen is overgestoken, nadat zijn makelaar H. te Amsterdam zich reeds te voren uit de voeten had gemaakt. Men beweert, dat E. J. N. een bedrag van ƒ150,000 aan effecten, bankpapieren andere geldswaar den zou medegenomen hebben. Onder de burgerij, van welke er velen zaken met hem deden, heerscht groote verslagenheid, terwijl de gevolgen der spekulatiezucht voor velen hunner rampzalig zullen zijn ook in enkele plaatsen van het graafschap moet men dupe zijn van dezen persoon. Selleveiling,"o*i24 Julij. Gisteren is alhier weder duidelijk het gebulder van het geschut gehoord. Gravenhajje23 Julij. Een treurig geval heeft zich alhier dezen-oc.hieud voorgedaan naar het schijnt als gevolg van ongelukkige liefde. Een jongeling van de fatsoenlijke bur gerklasse heeft 'zich, in een oogenblik van vertwijfeling of moedeloosheid, op eene gruwelijke wijze verwond, door de glas- ruilen in de woSiing zijner ouders op het Spui stuk te slaan en zich zoodoende de slagaders te opeuen. Hij verkeert daar door in zeer zorgelijken toestand en is omler behandeling van twee heelmeesters. 's Grrav<«nhag'e, 26 Julij. Gisteren avond is rondgedeeld het verslag van het verhandelde in de afdee- liwgen dor Tweede Kamer eu het besluit der centrale afdeeling omtrent de inkomsten belasting. Daaruit blijkt, dat wanneer men het beginsel terzijdestelt, dat tegen over buitengewone behoeften buitengewone middelen tepaskoraen, het tegenwoordig tijdstip ongeschikt is om dergelijken maatregel in overweging te nemen. De groote meerderheid werd verrast, thans een voorstel tot a 1 ge meen e belastinghervorming te ontvangen; dit on derwerp, in beraadslaging gebragt, zou op een oogen blik, waarin ongestoorde zamenwerking met de regering wenschelijk is, èen twistappel kunnen worden. De centrale afdeeling heeft besloten geen tijdstip voor de overweging van dit ontwerp te bepalen. ï&ofcfcei'fliiïïi25 Julij. Nuar luiil van particuliere berigten hier uil Mannheim ontvangen, ziet men daar in de omstreken enorme prijzen van alle voedingsmiddelen tc gemoet, en zijn die thans reeds hoog te noemen met zeer geringe voor raden. Dagelijks gaan dan ook geheele ladingen rijst, koffij enz. van hier naar boven, daarentegen komen vele goederen retour, welke door de geadresseerden eenvoudig geweigerd worden, of omdat dc fabrieken stil slaan, öf omdat incn niet zeker van de betalijfg is, of wel, omdat de goederen door de Duitschers niet veili'g geacht worden. Ouder die retour komende goederen zijn onder meer, vele balen ruwe zijde van groote waarde. De uitvo'er ook naar Frankrijk, geschiedt overigens van hier nog onbelemmerd van alle arti kelen, even als vroeger, doch ziet men elk oogenblik verbods- njaatregclen voor den uitvoer vau hooi, stroo enz. tegemoet. Van hooi zijn belangrijke hoeveelheden in de beide laatste maan den naar Frankrijk uitgevoerd en gaat nog altijd de uitvoer daarvan ook naar boven voort, daar Frankrijk zoowel als Duitschland daaraan behoefte schijnt tc gevoelen. Alhier ligt bij eenige boekhandelaren een adres aan den Gemeenteraad ter teelcening, inhoudende het verzoek om, uit hoofde van de benarde tijdsomstandighedendit jaar de kermis alhier niet te doen plaats hebben. Sluis, 25 Julij. De gevolgen van den oorlog laten zich ook voor de alhier gevestigde koninklijke kant werkschool gevoelen. Uit Brugge is bijna al het werk opgezegl] De school is daarom voor de mingevorderde leerlinge^ gesloten. De leermeesteres voorloopig ont slagen. Aardenburg', 25 Julij. Te midden der oorlogs berichten wérden we heden aangenaam verrast door een manifestatie van zeer vreedzatnen aard en die hier veel genoegen zal geven. Zooals bekend is, werd Aar denburg in Nov. «1880 door de Belgische troepen, onder bevel van den bekenden kolonel Eernest Grégoire bezet. Bij die gelegenheid bezochten ons een aantal ingezete nen uit Maldeghem. Veertig jaren liggen tusschen ons en die gebeurtenis. Wij moeten dus de redenen die hen daartoe noopten zooals zij verklaren aannemen. De koloneljtfef Bist aan de ingezetenen, al de voorhan den zijnde mpeuen in te leveren. Onder hen, die daaraan voldeden behoorde ook de heer J. C. Ie Grand, koraman- dant der burgerwacht. Dezen was de zoogenaamde stadsdegen (een static degen met zilveren gevest) toe vertrouwd en bij meende zich ook van dat wapen te moeten ontdoen. Hij gaf het in bewaring aan dhr. v. Nieuwenhuisete Maldeghem, die het met zich nam. Deze heer moest zich weldra bij de gardes civiqnes als kwartiermeester in dienst begeven, zoodat de degen te zijnen huize bleef berusten. Lang reeds had gemelde heer het voornemen opgevat, den degen aan Aardenburg terug te geven, doch was het niet eens op welke wijze. Gisteren eindelijk schonk hij dien aan onzen archivaris G. P. Roosmet last, dezen als Zeenwsche merkwaar digheid naar de tentoonstelling te Middelburg op te zenden om dien daarna het bestuur van Aardenbuig ter hand tc stellen ten einde ten raad hui ze bewaard te worden. Wij komen later op dit feit terug en hopen dat de dogen naast dien van Beekman in deze dagen meer dan°een belangstellend tentoonstelling bezoeker zal in 'toog vallen en spreken van Vaderland en Vorst. De degen draagt op de stootplaat de volgende inscriptie- Anno 17 8/a85 is binnen de stadt Aardcnb. ingehaalt Willem de Vijfde, Prins van Orangie Stadhouder der vereenigde Nederlanden als burgemeester van schepenen was Frederik Koenitz omgordt niet dit zeijdtgeweer. 27 Julij. Eergisteren is een buitengewoon bijvoegsel der Staats-Courant verschenen bevattende De wel van 24 Julij, luidende: „Artikel 1. De uil- en doorvoer van paardenhooi, stroo, haver, steenkolen en cokes, kunnen door ons geheel of gedeel telijk tijdelijk worden verboden. „Art. 2. Do/.e wet en de maalrogelen van inwendig be stuur, krachtens haar vast te stellen, verbinden met den dag der afkondiging. II. Een koninklijk besluit van 24 dezer, bevattende het eeuig artikel „De uit- en doorvoer van pnnrden, met uitzondering van veulens, is verboden van heden af totdat hieromtrent nader door Ons zal worden beslist,." III. Een koninklijk besluit van den 24 dezer, houdende: Art. 1. Da uit- en doorvoer van ammunitie en buskruid zijn verboden. „Dit. verbod is niet, van toepassing op dc ammunitie en het buskruid, die voor 's Rijks dienst worden uitgevoerd, noch ook op die welke zich voor schoepsgobruilc aan boord van ne- dcrlandsche of vreemde handelsvaartuigen bevinden, mits de voorraad niet grooter zij dau volgens de soort en de bestem ming van het schip bij gewone uilrusting gebruikelijk is. Art. 2. Dit besluit blijft van kracht van heden af totdat hieromtrent nader door Ons zal worden beslist." Aan het station te Almelo ontstond Vrijdag een klein tumult, doordien eenige miliciens weigerden te vertrekken, omdat men hendie waarschijnlijk hun leven gingen opofferen voor Koning en Vaderland, iu plaats van eene fatsoenlijke overtogt te verschaffen, als beesten in een goederenwagen wilde pakken die zoo vol werd, dat een paar hunner, voor het naaste sta tion was bereikt, reeds flaauw waren gevallen. Ook op de toe schouwers maakte dit een onaangenatneii indruk, en er werd door een der notabeiste ingezetenen ernstig tegen geprotesteerd. Woensdag 11. is op weg naar hel fort Everdingen een soldaat doodgevallennadat hij, sterk verhit zijnde, te veel karne melk had gedronken, Naar wij vernemenis de uitvoer van steenkolcu die per schip nog gedurende eenige dagen van Pruissen naar Nederland was toegestaan Maandag ook verboden zoodat geene kolen meer naar ons land kunnen komen. Daar er bijna geen voorraad is, zal de handel en industrie drongen zijn zich van Engelsche kolen te voorzien welke door de groote navraag, naar men ons mededeelt, zeer in prijs stijgen, terwijl ook de scheep- en stoom bootvrachten zeer boog worden, en aan het Nieuwediep voor het vervoer naar het binnenland slechts met moeite togen hoogo prijzen lichters te bekomen zijn. De Parijssehe predikant Martin Paschoud beeft het volgende protest tegen den oorlog openbaar gemaakt: Aan Hunne Majesteiten den Keizer der Franschen en den Koning van Pruissen. Vorsten Gij zijt Christenen; gij aanbidt denzelfden God; gij leest hetzelfde Evangelie; gij erkent denzelfden Christus. Wilt ons veroorloven dat wij met den diepsten eerbied aan Uwe doorluchtige personen verschuldigd maar ook met het onwankelbaar gevoel van een heiligen pligt te vervullen, ons onderwinden, in dit beslissende oogenblik, in uwe harten te doen hooren den wil van God, de lessen van het Evangelie, het voorbeeld van Jezus Christus. Vorsten God wil niet, dat de mensehen elkander als wilde dieren verscheuren; Hij wil dat zij, als Zijne eigen kinderen, elkander liefhebben en helpen. Vreest gij niet dezen wil van God te verloochenen en Hem te doen verloochenen door de mensehen elkaar te laten vermoorden op. de slagveldon Het Evangelie beveelt: zich te verzoenen met zijnen broeder, hij zij beleediger of beleedigde. Vreest gij niet het Evangelie met clen voet te treden door de beleedigingeVi te willen afwasschen met bloed? Jezus Christus ging het land door, goeddoende, de versmadingen vergevende, biddende voor zijne beulen. Vreest gij niet, als gij overal vuur brengt en zwaard als gij duizende en dnizende slagtoffers vernielt, dat gij dan den naam van leerlingen van Jezus Christus ten ouregte draagt? Vorsten De staatkunde is onvermogend geweest in uwe raads vergaderingendat cle godsdienst krachtdadiger zij.' ■Wij zullen allen verschijnen voor Hem, die in de hemelen heerscht. Haasten wij ons allen liever vegt- vaardigheid dan glorie te zoeken, liever barmhartigheid dan wraak, en de eeuwigdurende zegeningen van bet menschdom liever dan de voor een oogenblik schitterende glans onzer verheffing. Mogtenna zoovele wreede gemoedsbewegingen, de Te Deums van vrede cn eensgezindheid zicli weldra aan de beide Rijnoevers laten hooren, en dat er geen andere tranen vloeijen dan dio van vreugde en dankerkentenis voor Uwe Majesteiten! Uit Beverwijk schrijft men van 23 Julij: Volgens geloofwaardige getuigen kon men in den morgen van lieden van de Noord zee-havenwerken ver in zee een eskader van 0 Fransche oorlogschepen ont waren. De verkiezing van een lid der Tweede Kamer van de staten- Generaal in het hoofdIdesdislriet Alkmaar, noodzakelijk geworden fen gevolge van het aannemen een er active betrekking bij het leger tc velde door den lieer W. J, Knoop, zal geschieden op Dingsdag 16 Augustus 1870, en, zoo een herstemming noodig is, zal deze plaats hebben op Dingsdag 30 Augustus-daaraan volgende. Kerknieuws. Sluis, 25 Julij. Tot predikant alhier is beroepen cle heer Swaan van Emncs-Builen (Utrecht.)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1