If w A 'l im\imi:nnii/K\ m wotleidim TELEGRAM. foWtfJUutUbï» EVANGELISATIE AANBESTEDING. ILLSIIIATffc BILLtÜ. ZEILEN, TOUWWERK, Aanbesteding. Publieke Verkooping. Eenig Touwwerk en Trossen, StoffenChits en, Neteldoeken, VISCH WAREN, Staats-Loterij. Nieuw AALBESSENSAP, B. FABRÏJ de JONGE, Galcmteriën, Eau de Cologne Beslj H ORLOGSKAARTEN v BOASSON FTn H. A. een Zilveren IIOROLOGIE .A.mstercla.in25 Julij. ('s wam. 3 ure.) Volgens gerucht zou Rome door de Franschen verlaten worden Parjjs wordt met fortificatiën versterkt. Gemengde berigten. Napoleon heeft zich geweldig misrekend met Hano ver; hjj had gedacht de Hanoveranen in opstand te brengen en voor zich te winnen maar mis. Te Ham burg o. a. is de geestdrift buitengewoon groot, terwijl er van alle kanten geld komt. Ook hebben zij 120 schepen met steen in de Elbe laten zinken om de Franschen te beletten deze rivier op te varen. - Nu zegt men weer dat Frankrijk met Italië een verbond gesloten heeft, en Victor Emmanuel zou dan Napoleon met 80,000 man bijspringen. Ook melden de dagbladen dat Spanje de Pruissen een handje helpen zalen Frankrijk zal binnen dringen. Napoleon heeft Oostenrijk laten polsenof het niet genegen is wraak te nemen daar er nu kans bestaat zijne betaalde oorlogskosten aan Pruissen, tot den laatsten cent terug te krijgen. Uitslag nog onbekend. Eenige honderden jongelieden liepen verleden week zingende door de straten van Parijs naar een vaandel zoeken. //Gij zult er een hebben," zeide de heer de la Motte //maar mannen gij moet het te Berlijn gaan halen." Dit is nu wel aardigmaar op den weg naar Berlijn liggen tegenwoordig zoo veel voetangels en klemmen. De jongelui zijn dan ook niet vertrokken. Op de beurs te Hamburgwaar het anders zoo deftig toegaatis een persoon afgeranseld geworden, die zich verklaarde er tegen te zijn, dat de burgers van Hamburg zoo Pruissisch gezind waren, want dat zij nu vasalen zijn van Pruissen. Dit is nu wel waar, maar men mag niet altijd de waarheid zeggen. In Amerika worden er groote sommen bijeen gebragt door de Duitschers, om Pruissen met geld te ondersteunen. Franscbe oorlogschepen vervolgden verleden week de Pruissische vloot in de Noordzee zoodat het niet onmogelijk is dat de vijandelijkheden zijn begonnen met een zeegevecht. Te Antwerpen hebben twee vrouwen, op zjjn Amerikaansch, met messen gevochten. Eene bleef bjjna op de plaats dood, en de andere ver keert in een hopeloozen toestand. Volgens een be- rigt uit Londen, zendt de Engelache regering een fregat naar St. Helena met last om de vroegere verblijfplaats van Napoleon I te doen herstellen. De Engelschen zul len dit toch niet doen voor Napoleon Hl? Als ieder zijn eigene kracht gevoelde, dan zou een os zich niet door een kleine jongen naar de slagtbank laten leiden, en een beer zou niet dansen. En als nu die twee millioen soldaten, die tbans onder de wapens zjjn, eens zeiden: Wjj vechten niet, dan was de oorlog gedaan, en voor altyd. ~*~i ?rï? Hbüdrik heeft het opperbevel over het eskader aan het Nieuwediep op zich genomen. - De heer van Bosse heeft heden in de tweede kamer vool'loopig geraamd tekort over Jr a°bt millioen gulden zal bedragen. van do al of niet aanneming van het voorstel tot invoevwg eener inkomstenbelasting zal door hem een Kabinetsquaestie worden gemaakt. Dc militairen zijn op last van het departement van Oor- °K door hunne chefs uitgenoodigdgeene mededeelingeu door gesprekken, of bij geschriften te doen, betreffende de indeelingen enz., van het leger. ^otG'rdïiin23 Julij. Bij het vertrek der mi liciens op Woensdag 11. moet alhier het volgende zonderlinge voorval hebben plaats gehad: Een man en vader van een tweetal kinderen moest ook uittrekken. Zijn zwagerde kostwinner van eene arme weduwe, deelde in datzelfde lot. Nu schijnen echter zwager, moeder en dochter in wijs overleg te zyn getreden en wel, om de vrouw van den eerste milicien in t geheim voor haren broeder te laten remplaceren en alzoo den broeder, thans kostwinner van de weduwe, te huis te houden, welk bedrog door den mandie zyne troost bij de flesch gezocht had, niet eerder ontdekt werd, voordat men zich op het plankier voor de boot bevondt, tengevolge waarvan het gemaakte plan in dui gen viel en zwager zelf met eene latere stoomboot naar den Moerdijk mogt vertrekken. Is het waarheid het geen men ons mededeelde, dan zien wij hieruit alweder dat de Kenau's en Catharina's nog leven en dat indien de nood aan den man mogt komen er onder onze vrouwen nog te vinden zullen zijn, die zich naast hunne mannen voor de belangen van Koning en Vaderland willen op offeren. Ingez 22 Julij. De compagniën van de te Vlissingen in garnizoen liggende infanterie zijn heden morgen naar Brielle en Hellevoetsluis vertrokken. Zioi'ilrseee, 25 Julij. Bij de op Donderdag jl. gehouden openbare verhuring der tienden, aan deze gemeente beboorende, hebben deze opgebragt, met in begrip van onkosten en blokgeld ƒ3943,56 terwijl de opbrengst in 1869 ƒ4369,22 bedroeg. Zierilïzee, 25 Julij. Het hoofdbeginsel van het wets ontwerp houdende belasting op de iukomsten is, dat ieder, die niet in de daarin genoemde uitzonderingen valt, directe belast- ting moet betalen over zijn zuiver jaarlijksch inkomen, en wel voor zooveel ten honderd als de wet aanwijzende de middelen der 9taatsbegrooting jaarlijks zal bepaleu. Vrijgesteld zijnin gemeenten beneden 5000 zielen, zij wier jaarlijksch inkomen zuiver geen 400 bedraagt, van 5000 tot 50,000 die van beneden ƒ500, in de andere gemeenten beneden ƒ600. De belasting is proportioneel, niet progressief. Voorkinderen of pupillen beneden 18 jaren en ten laste van den belasting schuldige zijnde, wordt voor elk 5 pCt. van den aanslag gekort. Het recht van patent wordt afgeschaft met 1 Mei 1871. Voor 1870 bedraagt de belasting op de inkomsten 1/2 ten 100 van het zuiver jaarlijksch inkomen, berekend naar de vaste inkomsten op 1 October 1870 en de wisselvallige over 1869. De belasting van 1f2 pCt. wordt verschuldigd in twee termijnen, in November en December 1870. Yan eene gewoonlijk goed onderrigtte zijde te 's Hage verneemt men, dat den 21 July vijf schepen uit Engeland naar Rotterdam onderweg waren, geladen inet in dat land door Pruissen opgekochte paarden. Het plan was ze verder over ons grondgebied naar Pruissen te vervoeren. Men heeft den Pruissischen gezant, graaf de Perponclier, om inlichtingen gevraagd. Deze verzekerde dat het zoo was, en men heeft hem medegedeeld dat de uitvoer van paarden verboden zou worden, zoodat de engelsche paarden wel in- maar niet uitgevoerd konden worden. Goede raad was duur! Telegraferen aan de op zee zjjnde schepen kon graaf de Perponcher niet en er werd dus een stoomboot uitgezonden die de schepen op zee praaide en hun het voorgevallene mededeelde. In plaats van naar Rotterdam te varen hebben zij thans koers noordwaarts gezet, waarschijnlijk met het doel om de paarden te Emden of in eene andere Noordduitsche haven te debnrqueeren. Mijnheer de Redacteur Uit uwe courant van heden bemerkt hebbendedat zich hier ter stede reeds eene vereeniging heeft gecon stitueerd, welke zich ten taak stelt 1°. aan behoeftige betrekkingen van opgeroepen mili ciens eenige tegemoetkoming te geven 2°. zich in contact te stellen met de vereeniging #het roode Kruis." Zoo verzoek ik UEd. liet door mij ingezonden stuk, waarvan U, in uw n°. van heden de plaatsing voor het eerstvolgend n°. heeft aangekondigd, in uwe kolommen niet op te nemen, aangezien mjjne opwekking om eene vereeniging in het leven te roepen welke zich deze twee zaken ten doel steltthans geheel overbodig is. Met hoogachting, UEd. Dienstw. Dienaar, Zierikzee, 23 Juli. D. P. M. GRASW1NCKEL. Prijscourant <ler EIFecten. ROTTERDAM 23 JÜL1J. Premie-Leen. Stad Rotterd. 3 Nederl. Werkelijke Sefiuld 2l(2 Spanje Binnenland 3 dito tc Londen 1867 3 dito dito 1869 3 Premie-Leen. Stad Madrid 3 Portug. te Londen 1869 3 Rusl. Nicolaï 1869 4 Oostr. in Pap. p. Mei/Nov. 5 dito in Zilv. per Jan/Juli 5 dito Aand. 11. 100 1864 Turksche Oblig5 Vereeuigd. Slat. Lo9b. 1882 6 dito dito 1885 6 Erie-Spoorweg7 De beurs was voor Port., Oostenr. Turksche en Amer. fondsen tamelijk gunstig gestemd. Spaansche werden iets lager afgegeven; in 3 pCts. Binnenl. was de omzet levendig. Laagste Hoogste Gebl. koers. koers. koers 85 49 217B 217s 24 V4 245/B 237-2 23l 7J6 18'/4 18V9 26 74 7> 60 60 Vo 38 387. 45 457 3 f 86 01 10 37 85 5) 85 85 74 W/s 17 Nog met hartelijke dankzegging ontvangen voor den brand van Bodegraven en Zwammer- dam door Ds. GILLOT van Eikerzee opbrengst eener zanguit voering 29. Ds. GRASWINCKEL: vaudenHeer NN. te Zzee ƒ2.50. Totaal generaal ƒ145,50. Zierikzee, 25 Juli 1870. De commissie. Heden overleed mijn Tarter JOH. EVERWIJN, in den ouderdom van 75 jaren. Eene smartelijke ziekte van vier maanden maakte een einde aan zjjn leven. Dreischor, H. EVERWIJN. den 22 Julij 1870. Strekkende tot kennisgeving aan vrienden en bekenden. Heden overleed tot mijne cliepo droefUoid, na vóór vijf weken op eene treurige wijze te zjjn bevallen, in den ouderdom van 38 jaar en 8 maanden, mijn har telijk geliefde Echtgenoot JOHANNA BOOGERD, mij nalatende 4 kinderen, allen te jong om hun groot ver lies te beseffen. Gedurende 14 jaren mogt ik met haar in eenen gelukkigen echt vereenigd wezen. God sterke mij in dezen weg en doe mij berusten in Zjjnen voor ons zoo ondoorgrondelijken wil. Brouwershaven, A. SMALHEER. 24 Julij 1870. De ondergeteekenden betuigen hunnen Dy- 250ii<lex*eti <la.nl< voor de vele en har telijke blijken van deelneming, bij het overlijden vah hunnen geliefden Vader ondervonden. Bruinisse, Uit aller naam 21 Julij 1 8 7 0. M. J. W. A. de VO^ op a. s. DINGSDAG 26 JULI, in de Evangelisatiezakl uTOEVLUCHTdes avonds te zeven ure. Voorganger Ds. CREUTZBERG, Hervormd Predikan te Zeist. Het DIJKSBESTUUR van den polder Oud-Kempens- Hof 'stede gemeente Stavenisse zal op Woensdag den 27 Julij 1870, des avonds ten 6 ure, in het Logement van P. QUIST aldaar, in het openbaar trachten AAN TE BESTEDEN: Het vernieuwen van 03O vierkante meters Rïjsbeslag. Het leveren en verwerken van 500 stuks Perkoenpalen, en SSO scheepstonnen gewone Vil- voorclselie steen, alsmede liet vernieuwen en onderhouden van 4400 vïerlcante meters Winterkram- mat gedurende den tyd van drie achtereenvolgende jaren. De besteding geschiedt bij onltele insehry- "vïngjde biljetten kunnen op het oogenblik van besteding ingeleverd worden. Het bestek ligt ter lezing in bovengenoemd Loge ment, terwijl de aanwijzing geschieden zal op den dag der besteding, des morgens ten 7 uur. Het Djjksbestnur voornoemd, UJ A. HELMSTRIJD, Dijkgraaf J. H. MOOLENBURGH, Ontv.-Grif fier V till il te VJUC .UJdii Langende^ to Middelburg. GROOTE EN UITMLmTENDE SORTEERING Op franco aanvrage worden modellen bezichtiging gezonden. De Notaris Mr. C. VAN DER LEK DE CLERCQ zal, ten verzoeke der Heeren M. C. de CRANE ZOON, op Donderdag 28 Julij 1870, des middags 12 ure aan de Nieuwe Haven te Zierikzee publiek verkoopen IJzeren WANT, TROSSEN, BLOKKEN, een ANKER, RONDHOUTeen SCHEEPSKLOK, een koperen KA NON, BLADKOPER, IJZERWERK enz,, afkomstig van het Eng. Schooneryacht „STAR OF THE SEA,'' kapt. PARCEEL. Het DIJKSBESTUUR van den Nieuwen Polder(annex vlavenisse)zal op Woensdag den 27 Juljj 1870, des jivonds ten 6 uur, in het Logement van P. QUIST te Stavenisse in het openbaar trachten AAN TE BE STEDEN: Het vernieuwen en onderhouden van 0OOO vierkante nieters Win- tei*lti*ammat, gedurende tien tyd van drie achtereenvolgend e j ar en. De besteding geschiedt bij enlcele insoliry- ving; de biljetten kunnen op het oogenblik der besteding ingeleverd worden. Het bestek ligt ter lezing in bovengenoemd Logement, terwjjl de aanwijzing zal geschieden op den dag der besteding, des morgens ten 10 uur. Het Dijksbestuur voornoemd, \j J. A. SNIJDER, Dijkgraaf. I J. H. MOOLENBURGH, Ontv.-Griffier. De Deurwaarder J. FRANSE te Zierikzee, zal op Donderdag 28 Juli 1870, 's voormiddags 11 ure, voor DANIËL' de WINTER, Landbouwer te Zierikzee, aan zijne Schuur aldaar in de Stoelstraat, dicht bij den Blijenhoek, publiek verkoopen: 3 WERKPAARDEN2 VAARZEN een van ruim 1- en een van l1jaar, 2 OSSEN van dezelfde oude, 1 Vare KOE, 2 MÊLKGEITEN, 7 KIPPEN en 1 HAAN, 1 KIP met KIEKENS,'! BOERËN-MENWAGEN 1 PLOEG, 1 EGGE, 1 SLEEPER, 1 WINDMOLEN, 1 WATERBAK, 2 BRUGGEN, GRIEPEN, VORKEN, SCHOPPEN enz. voorts 2 stoepen nieuw goedgewonnen WEIHOOI, 1 MESTPUT, eindelijk eenig HUISRAAI>, waaronder 2. koperen KETELS en andere Goederen meer. 0 De Notaris J. de KATER, Nz. zalten verzoeke van zijne Principalen op Vrijdag 29 Juli 1870, des namiddags 3 uur, te Burghin de Herberg van W. Speelman, veilen en verkoopen: lste Perceel. 60 Ares 10 Centiares WEIBA.1VB onder Haamstede, sectie C, No. 234, aan de Meeldjjk, Grond- en Polderslasten 11,57 7,. 51 Ares 40 Centiares BOUWLAND onder Burgh, sectie B, No. 234, aan den boogen weg, dito lasten ƒ7,08. 45 Ares 20 Centiares' WEIILAJNB te West ens chouwen, sectie A, No. 157, den Berg, dito lasten 9,017a- 51 Ares BOUWLAND onder Burgh, sectie C No. 142 in de Wekkens dito lasten ƒ11,50. 48 Ares 62 Centiares DITO aldaar, sectie C in No. 143, dito lasten ƒ10,95. 49 Ares 18 Centiares DITO aldaar, sec tie C in No. 143, dito lasten 11,10 '/2. De 3 voorgaande perceelen in massa. 8ste Een HTJISERF en TTJIJN ter inkoudsgrootte van 6 Ares 20 Centi ares, te Westenschouwen, sectie A, No. 229, 230, 231 en 232, gebouwde, ongebouwde en Polderslasten 4^74'.j2. Alles afkomstig uit den boedel en nalatenschap van JOH. de VLIEGER en M. van de ZANDE. Nadere informatiën te bekomen t^n kantore van voornoemden Notaris. 2de 3de 5de 6de 7de De Griffier G. van W\A^E zalten ver- zoeke van den Heer J. de KATER Jz., Con sulair Agent van Groot Brittannië en Scheeps-Agent te Bromvershavenop Vrijdag den 29 Juli 1870, 's voor middags 11 ure, aldaar om contant g-eld publiek presenteren te verkoopen ZEILEN, SCBEEPS-ANKER, KOPER. IJZERWANT, Mahoniehouten SCHUIF, PLANKEN, VISCHNETTEN, SEINVLAGGEN, RONDHOUT enz., alles afkomstig van het op de Zeehondenplaat verongelukte Engelsch Schoner-Jagt »STAR OF THE SEAT En onmiddelijk daarna: Een GIEK enz. I» TE koop: Een goede Tliool«cl»e of zoogenaamd Brabanrlsche K .A. R op rie men, benevens onderscheidene By tuigden meer. Franco te bevragen bij PLAUM De ondergeteekende berigt bij deze aan hare geëerde Stad- en Landgenooten, dat zij ont vangen heeft eene nieuwe sortering stnlen van Liimens, Tafelgoederen, Ontlbïjt- lïleecljes en dergelijke artikelen. Voorts van Hi nu et.efïen- en Haarlemmer Keper, -wit- en gfeel Katoen, alles tot zeer CIVIELE PRIJZEN. Zich tot levering van bovenstaande Artikelen aanbe velende, recommandeert zij bij voortduring haren handel in OAKEN, BAND, SAXJET enz. Zierikzee, Wed. F. C. CATS, 25 Julij 187 0. Sclmithaven. SPEK, KEUZEE, HABDVET. Nieuwe Hollandsche HARING 12'/2 Cts. per stuk; nieuwe blanke ZOUTEVISCH, KROPJES, WITJES, vette SCHARREN, DROOGEVJSCHSTOICVISCH ANSJOVISCH a f 1,— per 100, CITROENEN, dik droog SPEK 477, Cts., dun SPEK 37»/2 Cts: per 5 ons per 25 of 50 pond tot verminderde prjjzeji. Zierikzee. P. C. van mr VALK Hz. S Poststraat. ,A AN.STJ, jy. JJEIV MAANDAG begint de TREKKIV. dei. Eerste Klasse; bij den o dergeteekende zijn nog ^jeeie en Oe.leeltc-. van E O T E N* je bu.nmen prijs-Courant. OCHTMAN. a 25 cent de flesch, bij bestellingen, welke vóór Augustus moeten geschieden a 20 cent de flesch. HERTSTEIN, Apotheker. Horologïemfiker MAGAZIJN VAN Zeepen, Lampen, Kristal, Glaswerk enz. Zal de eer hebben gedurende de volgende week zjjne GOEDEREN in TholenSt.-Maartensdijk eo omstreken te doen aanbieden. De BU zee make dat aa den (Am plaats var wan ra; den 'Zij roep wen sc hen stokken i meester Zier Goes, 16 Julij 1870. Aan ba den 2 Se scRx'ö den Heer Mid del ba De ondergeteekenden Fabriekanten in te Bergen op Zoom en te Halsteren, brengen ter kerttiii van belanghebbenden, dat zij ten gevolge der verhoo 07£-tï\a, ging van arbeidsloon en de duurte der brahdstoffer her<a s verpligt zijn de prjjs der 4duims Kraajgbuizen Hdo^eve van af heden in plaats van voor 10 de 1000, than; D èL f 12 <le ÏOOO te noteren. Bestellingen, gedaan vóór den 21 Julij aan bovenge melde Fabrieken, worden met de grootste naauwgezet- beid uitgevoerd tegen de oude pry zen waarvoor zj1 zyn verkocht geweest. Bergen op ZoomJ. C. L. van AMMERS. ƒ7 Idem D. WITTERMANS. ZlEB Halsteren, W. VERKOUTEREN. bij dei van S5 Cent en lioo^er, voorhanden Boekhandelaar van DISHOECK. J JMcn Jones, a'li Denham. d^l van voor <le Volgens de zamenstelling van den Geheimen Hofrua: £e'10""^ en Professor in de tuedicynen Dr. HARLESS vervaar' J?l.emmcni digd zijn de Stoll wercLt'sche Horst-Bon 1C.'.S bons sedert 30 jaren als genezend en verzachtend J vo hoesten, heeschheid, luchtpijp keelknobbel- en chronisch zo" veroc longenontsteking heilzaam bevonden. Dezelveu k><; V alle steden verkrijgbaar. iA eene B- De rjfoovafga De ondergeteekende berigt dat hij Woem] Jonauwke dag en Donderdag a. s. weder by den HeervK «Jen het i OPPEN te spreken of te ontbieden zal zyn en dat t men var zich bijzonder toelegt op het fabriceren van Cor settea en Blacliiiics voor verkrommiii gen, het scheefzitten enz. Hij verzoekt Heeren Doctoren zijne Instrumenten komen bezigtigem /r. -~ B O A S S O N. J. L. PINTO, gebreveteerd Tam meester der Vereenigde Staten va Amerika te Middelburg, zal WOENÊ DAG den 27 dezer te Renesse in ht Logement van L. J. KAPPERS e dezer m J De Sj voornen liij zijn de eerst leverd z El Het f t0;000 de aS een gro S Het k| uitblijft en te DONDERDAG den 28 dezer wederom te Zierikzee t spreken of te ontbieden zijn over alle Tand- e jeder m Monflgebreken, het inzetten van X£unst Dsi ,vord tanden volgens de nieuwste methode, bij den Hee jporlog M. AUGUSTIJN, in het Logement »DE KROONT» A. £te veld berigt, dat zjjn reiziger zich bij zijne begunstigers zs •joftering aanmelden tot het aannemen van GOEDEREJ voor zijne Verwery en Drukkerij. 1 Is te outbieden Hotel »VAN VEEN." VERLOREN: tusschen Oosterland en de Wereld, met een koperen kast er om. De eerljjke vinder wof beleefd verzocht hetzelve terug te bezorgen by B. vi der WERF te Dreischor. M BENOODIGD: Een Broodbakkers-Meesterkneeh van de P. G., bij M. de VIN, te Oosterland. Door oproeping der Miliciens TERSTöM 4 bekwame T I M M E H, NX A. DN" S benoodi/ tegen hoog loon, bij H. BARENTSEN te Colijnsplc' Brieven franco, liefst in persoon.j TERSTOND een METSELAARS-KNECHT benoodigd, bij K. CAPELLE te Kerkwerve. Brieven fran: hiiaav ZOO SPOEDIG MOGELIJK gevrai 'vredesl tegen hoog loon een SMID' KNECHT, Prot. G., bekend c boerenwerk en paarrtenb bij J. RENAUD, Mr. Smid te Goedereede. ZOO SPOEDIG MOGELIJK een OOURANTENLOOPER 11 benoodigd, bij den Boekhandelaar A. C. de MOOIJt deed Uitgevers: DELOOZEWAAU 'Lf,® Gedrukt bij de firma; DE LOOZE COMP, H Het

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2